010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Obowiązuje od: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko

2 Strona: 2 z 5 1. Cel. Celem procedury jest zapewnienie planowanego, systematycznego i obiektywnego badania zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz innych założeń, celów i wymagań systemu. 2. Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników realizujących działania ujęte w niniejszej procedurze, a w szczególności: Pełnomocnika ds. SZJ, auditorów wewnętrznych i kierowników auditowanych obszarów. Niniejszą procedurę stosuje się do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością. 3. Definicje. Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu (zapis, stwierdzenie faktu lub inne informacje) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie). Auditor pracownik dokonujący oceny auditowej, posiadający odpowiednie kompetencje, uzyskane w wyniku uczestnictwa w szkoleniach dla auditorów wewnętrznych SZJ. Auditowany pracownik reprezentujący auditowany obszar. Program auditu - zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. Plan auditu opis działań prowadzonych w miejscu ich występowania oraz ustaleń związanych z auditem. Kryteria auditu - zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie. Dowód z auditu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. Niezgodność niespełnienie wymagań. Obserwacje stwierdzone potencjalne możliwości wystąpienie niezgodności w przyszłości w ramach systemu zarządzania w organizacji [wskazanie ryzyk związanych z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie systemu zarządzania] Spostrzeżenia informacje, które nie są niezgodnościami i obserwacjami, ale w opinii auditora powinny zostać przekazane osobom odpowiedzialnym za audytowany obszar i/lub Pełnomocnikowi ds. SZJ. SZJ- System Zarządzania Jakością - Pełnomocnik Jakości KJ- Kierownik Jednostki - Auditor wiodący A- Auditor 4. Postępowanie. Odpowiedzialności 4.1. Planowanie auditów wewnętrznych Każdy obszar Systemu Zarządzania Jakością może podlegać auditowi wewnętrznemu. Co najmniej raz w roku przeprowadza się audity procesów kluczowych dla świadczonych przez Urząd usług. Przy planowaniu auditów uwzględnia się wyniki poprzednich auditów oraz status i ważność procesów.

3 Strona: 3 z Pełnomocnik ds. SZJ do końca roku bieżącego sporządza Program auditów na rok następny (wg załącznika Program auditu wewnętrznego) Przed rozpoczęciem następnego roku kalendarzowego Program auditów zatwierdza Kierownik Jednostki lub osoba wskazana przez Kierownika Jednostki W przypadku dokonania zmian w Programie auditów, Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje jego aktualizacji poprzez parafowanie swoim podpisem Przed auditem Pełnomocnik ds. SZJ wyznacza auditora wiodącego wraz z zespołem i ustala z nim zakres działania. Gdy audit wewnętrzny wykonywany jest przez jednego auditora pełni on funkcję auditora wiodącego Każdy auditor wewnętrzny Urzędu posiada następujące kompetencje: ukończone szkolenie dla auditorów wewnętrznych w zakresie SZJ (co najmniej 2-dniowe); minimum 6 miesięczny staż pracy w Urzędzie; minimum średnie wykształcenie. Auditorzy są dobieranie tak, aby zapewnić ich niezależność (nie auditują obszaru w którym pracują lub za który są odpowiedzialni) Odpowiednio wcześniej auditor przygotowuje się do auditu, m.in. poprzez zapoznanie się z dokumentacją auditowanego obszaru oraz raportami z wcześniejszych auditów. KJ,A Auditor wiodący jest odpowiedzialny za opracowanie Planu auditu (załącznik Plan auditu wewnętrznego) Plan auditu jest zatwierdzany przez Pełnomocnika ds. SZJ Auditor wiodący kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za auditowany obszar w celu ustalenia/potwierdzenia daty auditu oraz poinformowania o czasie jego trwania nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem auditu Oprócz auditów zaplanowanych (wynikających z programu rocznego), mogą być również przeprowadzane audity pozaprogramowe. Decyzję o przeprowadzeniu takiego auditu podejmuje Pełnomocnik ds. SZJ. W przypadku takiego auditu obowiązuje całość niniejszej procedury z wyłączeniem opracowania i zmiany programu auditów Prowadzenie auditów wewnętrznych Badanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 polega na prowadzeniu wywiadu z auditowanym, badaniu dokumentacji i sprawdzaniu czy praktyka pracy jest zgodna z opisami zawartymi w dokumentach SZJ, wymaganiami normy ISO 9001 (w tym badanie zapisów potwierdzających realizację określonych działań w ramach systemu zarządzania), jak również innymi przepisami i wymaganiami W trakcie auditu, auditor posługuje się dokumentami SZJ odnoszącymi się do badanego obszaru Przychodząc na audit, Auditor wiodący przedstawia auditowanemu przede wszystkim: cel i zakres auditu, kryteria auditu, rozkład czasowy System zarządzania jakością badany jest metodą próbkowania. Każdy auditor wybiera wystarczającą liczbę przykładów, aby na ich podstawie ocenić funkcjonowanie systemu w danym obszarze.,a, A, A

4 Strona: 4 z Na zakończenie auditu wewnętrznego odbywa się spotkanie zamykające. W trakcie tego spotkania Auditor wiodący przedstawia auditowanemu wyniki auditu, tj. omawia istniejące niezgodności, obserwacje, spostrzeżenia oraz wyjaśnia sposób opracowania i rozprowadzenia raportu z auditu wewnętrznego Auditor wiodący odpowiada za sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego (wg załącznika Raport z auditu) Raportowanie auditu W ciągu 10 dni po audicie Auditor wiodący sporządza raport oraz, ewentualnie, karty niezgodności/potencjalnej niezgodności i przekazuje Pełnomocnikowi ds. SZJ Pełnomocnik odpowiada za zatwierdzenie raportu pod względem formalnym. Nadzorowana wersja papierowa przechowywana jest u Pełnomocnika w segregatorze Audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością Drugi oryginał lub kopia raportu i kart niezgodności/potencjalnej niezgodności przekazywane są kierownikowi auditowanego obszaru oraz innym osobom, które są zainteresowane wynikami auditu Działania poauditowe Działania poauditowe realizowane są zgodnie z postępowaniem opisanym w procedurze Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze. 5. Forma dokumentowania procesu zapisy Program auditów Program auditów przechowywany jest u Pełnomocnika ds. SZJ. Po zrealizowaniu auditów, program przechowywany jest przez 2 lata u Pełnomocnika. Plan auditu Opracowywany jest przez auditora wiodącego, rozdystrybuowany do kierowników auditowanych komórek. Po zrealizowaniu auditu przechowywany u Pełnomocnika razem z właściwym programem. Plan auditu numerowany jest według zasady: kolejny numer auditu w danym roku według programu auditów na dany rok (jeżeli poniżej 10 to przed cyfrą dodaje się zero) / dwie końcowe cyfry danego roku. Raport z auditu Raport z auditu przechowywany jest z dokumentacją auditową u Pełnomocnika, drugie oryginały lub kopie raportu znajdują się u kierowników auditowanych obszarów i innych zainteresowanych osób. Raport z auditu numerowany jest tak samo jak plan auditu, którego raport dotyczy. Karta niezgodności/potencjalnej niezgodności Opracowywana jest przez auditora wiodącego dla każdej wykrytej niezgodności lub obserwacji dotyczącej potencjalnej niezgodności i wraz z właściwym raportem składana u Pełnomocnika. Drugie oryginały lub kopie Kart niezgodności/potencjalnej niezgodności przekazywane są przez Pełnomocnika kierownikom auditowanych obszarów i innym zainteresowanym osobom. Karty niezgodności/potencjalnej niezgodności numerowane są według zasady: kolejny numer karty w danym roku (jeżeli poniżej 10 to przed cyfrą dodaje się zero) w danym obszarze / dwie końcowe cyfry danego roku. Numery kartom niezgodności/potencjalnej niezgodności nadaje osoba, która prowadzi rejestr niezgodności dla danego obszaru. 6. Załączniki NUMER FORMULARZA 010-F6/01/ F7/01/10 Program auditu wewnętrznego SZJ Plan auditu wewnętrznego SZJ NAZWA

5 Strona: 5 z F8/01/ F4/01/10 Raport z auditu SZJ Karta niezgodności/potencjalnej niegodności 7. Dokumenty związane Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Raporty z poprzednich auditów 8. Zmiany LP. OPIS ZMIAN

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis w Procedura SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 au ditów w ew nętrznych Indeks Edycja Strona Ps-02 A 1 z 10 Znak: PSZJ.0142.9.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ; ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA AUDITÓW

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo