8.1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8.1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności Urzędu, procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy i doskonalenia w celu: wykazania zgodności realizowanych usług z ustalonymi wymaganiami, zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, nieustannego doskonalenia jego skuteczności. Przebieg planowania oraz realizacji monitorowania i pomiarów przedstawiony jest w następujących dokumentach systemu: w planach przebiegu procesów głównych oraz operacyjnych, w procedurze PJ Audit wewnętrzny, w procedurze PJ Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną, w rozdziale Księgi Jakości - Monitorowanie i pomiary procesów. W ww. dokumentach określono takŝe, jak naleŝy postępować w Urzędzie, w przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizowania usług. Ponadto określono działania związane z gromadzeniem i analizowaniem określonych danych, niezbędnych do monitorowania i doskonalenia obszarów działania Urzędu, objętych funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością. W Urzędzie odpowiedzialnymi za nadzór procesu monitorowania, analiz i doskonalenia są osoby, którym przypisano odpowiedzialności (w ww. dokumentach). Wyniki monitorowania i pomiarów są podstawą do podejmowania działań naprawczych i doskonalących Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszelkie uwagi i wnioski klienta będą odpowiednio gromadzone i wykorzystywane do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, poprawy jakości realizowanych usług oraz zwiększenia zadowolenia klienta. Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku monitoruje informacje dotyczące poziomu zadowolenia klienta oraz stopnia spełnienia jego wymagań. Podstawą tych informacji są np. skargi (pisemne lub ustne) na działalność organu i jego pracowników; skargi na bezczynność organu; wysyłane do podatników i wypełniane przez nich ankiety badające poziom zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Podlaski Urząd Skarbowy; uwagi i wnioski składane przez klientów Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak równieŝ anonimowe karty oceny jakości obsługi, które wypełniają podatnicy przy wyjściu z Urzędu, pozostawiając je w specjalnej skrzynce znajdującej się przy drzwiach wyjściowych. Urząd udostępnia takŝe Księgę wniosków i skarg, w której klienci mogą wpisywać swoje uwagi i wnioski dotyczące działalności Urzędu i jego pracowników. Informacje przekazywane do Urzędu z róŝnych źródeł, są gromadzone i poddawane analizie. Wnioski z analizy przedstawiane są realizatorom usług oraz innym zainteresowanym osobom.

2 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 2 Stron: 0 Wszystkie realizowane usługi poddawane są bieŝącej ocenie pod kątem ich zgodności z prawem oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań klienta. Stwierdzone odstępstwa, stosownie do obszaru działania, są analizowane przez przełoŝonych i/lub Kierownictwo Urzędu, a wszelkie ustalenia, szczególnie wówczas, jeŝeli dotyczą klientów zewnętrznych, zostają udokumentowane w stosownych notatkach (protokołach i rejestrach). Osoby upowaŝnione do kontaktów i współpracy z klientami, w przypadku zgłoszenia przez klienta wniosków lub uwag oraz zastrzeŝeń dotyczących współpracy z Urzędem, zobowiązane są do odnotowania tego faktu. Postępowanie pracowników w przypadku złoŝenia przez klientów Urzędu skarg lub wniosków (w formie papierowej lub elektronicznej), uregulowane zostało w Decyzji Naczelnika Urzędu Nr 5/2004 z r. w sprawie trybu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Podlaskiego Urzędu Skarbowego. Na bieŝąco nadzorowane są równieŝ wszelkie niezgodności, jeśli wystąpią na jakimkolwiek etapie procesu realizacji usługi. Inicjowane są wówczas stosowne działania, mające na celu usunięcie przyczyny pojawiającej się niezgodności oraz dokonywane są zapisy, mówiące o rodzaju niezgodności wraz z decyzją o sposobie dalszego postępowania celem: wyeliminowania przyczyn pojawiających się niezgodności w trakcie realizacji usługi oraz dostarczenia danych do analiz i działań doskonalących. Na tej podstawie, w razie potrzeby, podejmowane są działania korygujące i/lub zapobiegawcze. JeŜeli są to zapisy dotyczące niezgodności odnotowywane są dodatkowo w Rejestrze stwierdzonych niezgodności WJ-3, a następnie podejmowane są działania zgodne z procedurą PJ Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną. Wszystkie informacje i zapisy dotyczące zadowolenia klienta (w tym zgłoszenia niezgodności) są przeglądane i analizowane przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, celem stwierdzenia, czy wymagane jest podjęcie działań korygujących i/lub zapobiegawczych, zgodnie z procedurą PJ Działania korygujące/zapobiegawcze, stanowiących podstawę doskonalenia postępowania. Wszelkie informacje, w oparciu o które dokonywana jest ocena zadowolenia klienta, są równieŝ danymi wejściowymi, przekazywanymi przez Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, na przegląd Systemu Zarządzania Jakością dokonywany przez Kierownictwo Urzędu. Wpływające od klientów opinie oraz informacje, w tym o powstałych na poszczególnych etapach świadczenia usługi niezgodnościach, są podstawą do okresowej oceny zadowolenia klienta na przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością dokonywanym przez Kierownictwo Urzędu. Na podstawie prowadzonych analiz podejmowane są działania zmierzające do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, w obszarze zwiększenia zadowolenia klienta z usług świadczonych przez pracowników Urzędu. Nadzór nad całością działań podejmowanych w zakresie monitorowania zadowolenia klientów Urzędu sprawuje Naczelnik PUS. Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ, Procedura PJ Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną,

3 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 3 Stron: 0 Procedura PJ Działania korygujące/zapobiegawcze, Plany przebiegu procesów głównych i operacyjnych, Plan przebiegu procesu PP Przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez Kierownictwo Urzędu, Decyzja Nr 5/2004 Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z r. w sprawie trybu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Podlaskiego Urzędu Skarbowego Audit wewnętrzny Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe System Zarządzania Jakością Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200 oraz jest skutecznie wdroŝony i utrzymywany. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku prowadzi audity wewnętrzne planowe oraz, w razie potrzeby, audity pozaplanowe. Sposób planowania auditów, zasady ich przeprowadzania i realizacji działań poauditowych są ustalone w procedurze Audit wewnętrzny PJ-03-05, zatwierdzonej przez Naczelnika Urzędu. Częstotliwość prowadzenia auditów, ich przedmiot i zakres, ustala się na podstawie: statusu i waŝności auditowanych procesów/ obszarów oraz wyników z poprzednich auditów, przy równoczesnym załoŝeniu, Ŝe jest on realizowany nie rzadziej niŝ raz na rok. Pełnomocnik zatwierdza przewidywany termin auditu, określa cel, kryteria i zakres auditu, wyznacza zespół auditujący, w tym auditora wiodącego, zgodnie z ww. procedurą Audit wewnętrzny PJ Auditorzy wiodący i jeśli zachodzi potrzeba, zespoły auditorów towarzyszących, powoływani są przez Pełnomocnika Urzędu w oparciu o Zarządzenie Naczelnika Urzędu Nr 4/2004 z r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroŝeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz obowiązujący Wykaz imienny osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku WJ-. Przy wyznaczaniu auditorów przestrzegana jest zasada, Ŝe auditorzy nie mogą auditować własnej pracy. Przed rozpoczęciem auditu zespół auditujący analizuje stosowne dokumenty i sporządza Listę pytań auditowych FJ-09. Ponadto auditor wiodący uzgadnia z kierownikiem auditowanej komórki (procesu/ obszaru auditowanego) Plan auditu FJ-3. W trakcie spotkania otwierającego, auditor wiodący przedstawia cel, kryteria, zakres, program i sposób prowadzenia auditu oraz wyjaśnia ewentualne niejasności. Praktyczne badanie auditowe prowadzone są w formie rozmów na stanowiskach pracy, sprawdzania zapisów i dokumentacji, obserwacji działań w danym obszarze, analizy zebranych dowodów. Zespół auditujący dokumentuje dowody z auditu oraz stwierdzone niezgodności, a na zakończenie auditu dokonuje podsumowania auditu. Auditor wiodący przeprowadza spotkanie zamykające, na którym przedstawia auditowanym wnioski z auditu. W spotkaniu uczestniczy równieŝ Naczelnik Urzędu. Wyniki auditów dokumentowane są w Raporcie z auditu FJ-, opracowanym przez auditora wiodącego. Auditor wiodący przekazuje Raport z auditu wraz z wypełnioną

4 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 4 Stron: 0 Listą pytań auditowych i protokołami niezgodności (jeŝeli wystąpiły niezgodności) Pełnomocnikowi Naczelnika, a Pełnomocnik po zapoznaniu się z kompletem materiałów kopię Raportu z auditu wraz z ewentualnymi Protokołami niezgodności przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za auditowany obszar. Kierownicy auditowanych obszarów są odpowiedzialni za zapewnienie, aby bez zbytniego opóźnienia podejmowane były działania w zakresie wyeliminowania stwierdzonych podczas auditów niezgodności i ich przyczyny. Po wdroŝeniu tych działań Pełnomocnik dokonuje weryfikacji skuteczności podjętych działań. Tryb postępowania w przypadku konieczności podjęcia działań korygujących został natomiast określony w procedurze PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze. Harmonogram auditów FJ-08 i Raporty z auditów wraz z załącznikami przechowywane są przez Pełnomocnika zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ Księgi Jakości oraz procedury PJ Nadzorowanie zapisów SZJ. W przypadku konieczności przeprowadzenia w Urzędzie auditu zewnętrznego - współpracę z instytucją auditującą organizuje i Urząd reprezentuje - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością (PN). Procedura PJ Audit wewnętrzny, Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ, Procedura PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze, Wykaz imienny osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku WJ-, Zarządzenie Nr 4/2004 z r. Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z opracowaniem, ustanowieniem, wdroŝeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 900:200 w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku i Monitorowanie i pomiary procesów i wyrobów Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie skuteczności realizowanych procesów, jak równieŝ zapewnienie, Ŝe świadczone przez Urząd usługi, spełniają ustalone wymagania. W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, stosowane są określone metody monitorowania (i jeśli to moŝliwe, w ograniczonym zakresie metody pomiarów) realizowanych procesów objętych Systemem Zarządzania Jakością, słuŝące do wykazania zdolności tych procesów do osiągania zaplanowanych wyników. Monitorowaniu podlegają takŝe świadczone przez Urząd usługi, w celu weryfikacji, czy wyspecyfikowane wymagania dotyczące usługi zostały spełnione. Przeprowadza się je na odpowiednich etapach procesów realizacji usługi, zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami, określonymi w planach przebiegu procesów głównych i operacyjnych oraz zarządzeniach i decyzjach Naczelnika Urzędu. W Urzędzie, na dany rok kalendarzowy, określane są zarówno cele szczegółowe, jak i planowane praktyczne działania w tym zakresie. Ustalone zadania zawarte są w Decyzji Ministra Finansów w sprawie mierników oceny izb i urzędów skarbowych oraz wytycznych

5 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 5 Stron: 0 do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej w danym roku kalendarzowym, jak i w opracowywanym corocznie Planie Pracy Podlaskiego Urzędu Skarbowego. Monitoring realizacji zadań określonych w Planie Pracy odbywa się raz na kwartał na posiedzeniach Głównego Kierownictwa Urzędu. Realizacja mierników określonych dla urzędów skarbowych przez Ministra Finansów, analizowana jest natomiast raz do roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczą, a jej wyniki przesyłane są do Izby Skarbowej w Białymstoku, z wyjątkiem podstawowych mierników (określonych przez Ministra Finansów), których analiza przeprowadzana jest po zakończeniu kaŝdego kwartału. Realizowane w Urzędzie procesy, objęte Systemem Zarządzania Jakością i wyszczególnione w rozdziale KJ-4.. Księgi Jakości, udokumentowane są procedurami, planami przebiegu procesów, zarządzeniami i decyzjami Naczelnika Urzędu lub znajdują swoje uregulowanie w odpowiednich rozdziałach Księgi Jakości. W ramach procesów zaplanowano równieŝ działania w zakresie monitorowania poszczególnych etapów tych procesów, jak i wyników realizacji tych procesów (skuteczności kaŝdego procesu). W procedurach i planach przebiegu procesów podano osobę odpowiedzialną za nadzór, skuteczność i doskonalenie danego procesu. Monitorowanie usługi, celem potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych wymagań dokonywane jest zarówno przez osoby wyszczególnione w planach przebiegu procesów jak i przez ich adresatów. Dowodem spełnienia ustalonych wymagań (kryteriów przyjęcia) usługi jest np. brak skarg na organ lub jego pracowników oraz na bezczynność organu, czy teŝ pozytywna opinie wyraŝane przez klientów Urzędu w składanych wnioskach lub w wypełnianych ankietach. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych wyników lub nie spełnienia przez zrealizowaną usługę ustalonych wymagań, dalsze postępowanie podejmowane jest zgodnie z rozdziałem KJ-8.3 Księgi Jakości oraz procedurą PJ Nadzór nad wyrobem/ usługą niezgodną, a następnie, jeŝeli okaŝe się to konieczne, podejmowane są odpowiednie działania korygujące i/lub zapobiegawcze zgodnie z postanowieniami rozdziałów KJ i KJ Księgi Jakości oraz procedury PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze. JeŜeli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności usługi (wyniku danego procesu) dokonywana jest korekcja, względnie podejmowane są, gdy ma to zastosowanie, odpowiednie działania korygujące i/lub zapobiegawcze zgodnie z postanowieniami rozdziałów KJ i KJ Księgi Jakości oraz procedury PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze. Plany przebiegu procesów głównych i operacyjnych, Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Urzędu w zakresie świadczonych usług, objętych Systemem Zarządzania Jakością, Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ, Procedura PJ Nadzór nad wyrobem/ usługą niezgodną, Procedura PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze, Plan Pracy Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na rok.., Decyzja Ministra Finansów w sprawie mierników oceny izb i urzędów skarbowych oraz wytycznych do działania izb i urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej w roku...

6 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 6 Stron: Nadzór nad wyrobami/ usługami niezgodnymi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe w przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji usługi, czynności niezgodnych z ustalonymi wymaganiami, tj. nie gwarantujących spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz obowiązujących uregulowań prawnych, zostaną one zidentyfikowane i nadzorowane, celem uniemoŝliwienia lub ograniczenia ich niezamierzonego przekazania klientowi. Działania dotyczące niezgodności, obejmują zarówno wyroby/ usługi zakupione, celem wykorzystania ich w trakcie realizowanych procesów, niezgodności stwierdzone w trakcie procesów realizacji określonych usług, objętych systemem zarządzania jakością przez ich realizatorów (wykonawców), jak równieŝ usługi zakwestionowane przez klienta po zakończeniu ich realizacji. W Podlaskim Urzędzie Skarbowym, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i obszar objęty Systemem Zarządzania Jakością usługą niezgodną jest np.: zakup sprzętu technicznego, wykorzystywanego w trakcie realizacji usług (np. komputery, drukarki, kserokopiarki), który charakteryzuje się wysoką awaryjnością niezgodności pojawiające się w trakcie realizacji poszczególnych etapów procesów usług, mające wpływ na poziom ich realizacji oraz stopień spełnienia potrzeb i oczekiwań klienta, np.: niewłaściwe zaksięgowanie kwoty zobowiązania podatkowego wpłaconego przez podatnika, błędne wskazanie podstawy prawnej w wydawanej decyzji, pozostawienie bez realizacji pisma, które zostało skierowane do niewłaściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niedotrzymanie ustawowych terminów załatwienia sprawy, naruszenie kompetencji do podejmowania decyzji, błędnie skierowane do klienta pismo, rozstrzygnięcie (niewłaściwa nazwa odbiorcy, błędny adres), itp., nie spełnienie przez zleceniodawcę warunków umowy, związanych ze świadczeniem przez Urząd usługi na rzecz podatnika (np. źle wykonana opinia biegłego, stanowiąca dowód w prowadzonej przez Urząd sprawie). Stwierdzone niezgodności (jakie wystąpiły w trakcie realizacji usługi) są analizowane, ustalane są przyczyny ich wystąpienia, a w razie potrzeby podejmowane są działania korekcyjne względnie działania korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z rozdziałem KJ 8.5. Księgi Jakości oraz procedurą PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze. W ramach podjętych działań mogą to być na przykład: a) działania podjęte w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności, b) działania podjęte w celu uniemoŝliwienia realizacji usługi na nie zamierzonym pierwotnie poziomie. JeŜeli wystąpiła sytuacja, o której mowa powyŝej, wymagany jest, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie procedurą PJ Nadzorowanie nad wyrobem/ usługą niezgodną, stosowny zapis w Rejestrze stwierdzonych niezgodności, w którym odnotowywane są wszystkie stwierdzone niezgodności oraz przyjęte rozwiązania. Nadzór nad całością działań podejmowanych celem uniemoŝliwienia lub ograniczenia niezamierzonego przekazania usług nie gwarantujących spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu oraz obowiązujących uregulowań prawnych, sprawuje Naczelnik PUS.

7 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 7 Stron: 0 Procedura PJ Nadzór nad wyrobami/ usługami niezgodnymi, Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ Analiza danych Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszystkie istotne dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością dane są określone, zbierane oraz analizowane i wykorzystane zarówno do: identyfikacji i aktywnego poszukiwania moŝliwości doskonalenia poziomu jakości świadczonych usług, jak równieŝ do wykazania przydatności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz do doskonalenia funkcjonującego w Urzędzie systemu. W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w sposób zaplanowany i usystematyzowany zbierane są dane dotyczące m.in.: zadowolenia klienta (np. ankiety wysyłane do podatników badające poziom zadowolenia klientów Urzędu z usług świadczonych przez PUS, opinie i uwagi przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodności usług z wymaganiami (np. ilość skarg złoŝonych przez podatników Urzędu na organ lub jego pracowników oraz na bezczynność organu), skuteczności procesów (np. pozytywne opinie wyraŝane przez klientów Urzędu pisemnie, ustnie lub telefonicznie), dostawców (np. ilość sprzeciwów złoŝonych w trakcie prowadzonych przez Urząd postępowań w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych). System zbierania i analizowania danych został ustalony w procedurach i planach przebiegu poszczególnych procesów oraz w Zarządzeniach i Decyzjach Naczelnika Urzędu i tam teŝ zostały wskazane osoby odpowiedzialne za ich realizację. Badanie poziomu zadowolenia klientów, wykonywane za pomocą ankiet badających poziom zadowolenia podatników z usług i zadań świadczonych przez PUS wysyłanych do podatników, prowadzone jest nie rzadziej niŝ raz do roku. Nadzór nad sprawnym przebiegiem tego badania sprawuje Zastępca Naczelnika Urzędu, a uzyskane wyniki analizowane są przez Kierownictwo Urzędu. Wyniki analiz wraz z wnioskami stanowią podstawowe dane wejściowe do: natychmiastowych działań korygujących lub zapobiegawczych, podejmowania działań doskonalących system zarządzania jakością, planowania auditów i przeglądów Systemu. Odpowiedzialność za ich gromadzenie, weryfikację oraz ustalanie poszczególnych działań pokrywa się z obszarem działania i nadzoru osób, którym powierzono obowiązki w tym zakresie. Wyniki analizy danych są wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Plany przebiegu procesów głównych i operacyjnych,

8 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 8 Stron: 0 Decyzja Nr 5/2004 Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z r. w sprawie trybu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Podlaskiego Urzędu Skarbowego Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. W Urzędzie nieustannie doskonalona jest skuteczność Systemu Zarządzania Jakością. Dokonywane jest to poprzez: realizację Polityki Jakości i celów dotyczących jakości, uwzględnienie w podejmowanych działaniach wyników auditów, analizę danych, wyciąganie wniosków i ich realizację, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz przegląd Systemu Zarządzania Jakością dokonywany przez Kierownictwo Urzędu, w trakcie którego określane są kierunki dalszych działań. Proces doskonalenia uwzględniony został w Decyzji Naczelnika Urzędu Nr 5/2004 z r. w sprawie trybu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Podlaskiego Urzędu Skarbowego. W planach przebiegu procesów wskazane są osoby odpowiedzialne za nadzór nad skutecznością realizowanych procesów. Natomiast Decyzja Nr 5/2004 reguluje postępowanie w przypadku złoŝenia skarg lub wniosków oraz ich wykorzystanie w procesie doskonalenia i zwiększenia zadowolenia klienta. Ponadto szczegółowej analizie podlegają uwagi i wnioski składane przez klientów w kierowanej do Urzędu korespondencji (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz w trakcie bezpośrednich kontaktów. KaŜdy pracownik moŝe przedstawić propozycję poprawy, która jest przeanalizowana i wprowadzona do stosowania, jeśli uznana zostanie za słuszną. plany przebiegu procesów głównych i operacyjnych, Decyzja Naczelnika Podlaskiego Urzędu Nr 5/2004 z r. w sprawie trybu załatwiania skarg i wniosków wpływających do Podlaskiego Urzędu Skarbowego Działania korygujące Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie powtórnemu wystąpieniu niezgodności. Działania korygujące podejmowane są, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zgodnie z procedurą PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze zatwierdzoną przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i są odpowiednio dostosowane do skutków, jakie powodują lub mogą powodować stwierdzone niezgodności. KaŜdy pracownik Urzędu odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie zaobserwowanych niezgodności. Jeśli usunięcie niezgodności mieści się w jego kompetencjach, przeprowadza przegląd niezgodności, analizuje skutki i przyczyny niezgodności oraz podejmuje właściwe działania w celu usunięcia przyczyn. Pracownik

9 KJ Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: 9 Stron: 0 informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w których nie jest w stanie sam wprowadzić działań dla usunięcia przyczyn niezgodności, dokumentując je w uzgodnieniu z przełoŝonym w Przewodniku działań korygujących FJ- 4 i rejestruje ten Przewodnik. u Pełnomocnika. PrzełoŜony ww. osoby na podstawie otrzymanych informacji o niezgodnościach, a takŝe na podstawie własnych obserwacji, opracowuje działania korygujące, wyznacza osoby odpowiedzialne za usunięcie niezgodności, przeprowadza przegląd tej niezgodności, ustala przyczyny jej wystąpienia, określa wymagane działania korygujące i wyznacza termin ich realizacji. Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań korygujących realizują je w określonym terminie i przekazują informację przełoŝonemu zlecającemu realizację działań, który następnie przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. W procedurze opisane jest równieŝ szczegółowo postępowanie, w przypadku gdy: podjęte i zrealizowane działania okazały się nieskuteczne, niezgodność wystąpiła w obszarze działania Pełnomocnika. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w Przewodniku działań korygujących, który przechowywany jest przez Pełnomocnika, zgodnie z procedurą PJ Nadzorowanie zapisów SZJ. Procedura PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze, Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ Działania zapobiegawcze Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie moŝliwości wystąpienia niezgodności. Działania zapobiegawcze podejmowane są w przypadku stwierdzenia potencjalnych niezgodności zgodnie z procedurą PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze zatwierdzoną przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i są odpowiednio dostosowane do skutków, jakie mogą powodować potencjalne niezgodności. KaŜdy pracownik Urzędu odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie potencjalnych niezgodności. Jeśli usunięcie ich mieści się w jego kompetencjach, przeprowadza przegląd potencjalnej niezgodności, analizuje jej skutki i przyczyny oraz podejmuje właściwe działania w celu usunięcia przyczyn. Pracownik informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w których nie jest w stanie sam wprowadzić działań dla usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności, dokumentując je w uzgodnieniu z przełoŝonym w Przewodniku działań zapobiegawczych FJ-4 i rejestruje ten Przewodnik. u Pełnomocnika.. PrzełoŜony ww. osoby na podstawie otrzymanych informacji o potencjalnych niezgodnościach, a takŝe na podstawie własnych obserwacji, opracowuje działania zapobiegawcze, wyznacza osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań zapobiegawczych i termin ich wdroŝenia.

10 8. Pomiary, analizy i doskonalenie KJ Strona: 0 Stron: 0 Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań zapobiegawczych przekazują informację przełoŝonemu zlecającemu realizację działań, który następnie przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w Przewodniku działań zapobiegawczych, który przechowywany jest przez Pełnomocnika, zgodnie z procedurą PJ Nadzorowanie zapisów SZJ. Procedura PJ Działania korygujące/ zapobiegawcze, Procedura PJ Nadzorowanie zapisów SZJ.

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Powiat Lubelski Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-06 Strona: 1 z 6 Powiat Lubelski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-7 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz procedury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości. TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Tytuł rozdziału Spis treści -- Strona: Obowiązuje od:07.0.200r. URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA wg normy PN-EN ISO 900:2009 Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: Jacek Sołek /imię i nazwisko zatwierdzającego/

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY 1/5 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkie podstawowe/międzywydziałowe jednostki organizacyjne objęte Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo