ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)"

Transkrypt

1 ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiałów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzcińskiego) Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071) ISO 9001: Spis treści 0 Wprowadzenie 1 Zakres normy 2 Norma powołana 3 Terminy i definicje 4 System zarządzania jakością 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 1 2 ISO 9001: 2000 Model systemu ISO 9001: 2000 ZAKRES NORMY (1) Postanowienia ogólne (1.1) KLIENCI Wymaga nia WEJŚCIE Ciągłe Doskonalenie Systemu Ciągłe Systemu Zarządzania Doskonalenie Zarządzania Jakością Jakością Zarządzanie Zarządzanie zasobami zasobami Odpowiedzialność Odpowiedzialność kierownictwa kierownictwa Realizacja Realizacja wyrobu wyrobu Pomiary, Pomiary, analiza, analiza, doskonalenie doskonalenie Wyrób WYJŚCIE KLIENCI Zadowo lenie... ciągła zdolność dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta oraz wymagania zawarte w przepisach zadowolenie klienta, uzyskiwane drogą efektywnego wdrożenia systemu, zawierającego procesy stałego doskonalenia, zapewniającego zgodność z wymaganiami klienta oraz z wymaganiami przepisów

2 ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Wszystkie wymagania normy powinny być stosowane w każdej organizacji, niezależnie od jej typu, wielkości i dostarczanego wyrobu Ewentualne wyłączenia - ze względu na charakter organizacji - mogą dotyczyć tylko wymagań zawartych w rozdz. 7 Można pominąć jedynie te wymagania, które nie mają wpływu na odpowiedzialność organizacji za oraz jej zdolność do dostarczania wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta oraz z mającymi zastosowanie przepisami... Gdy wyłączenia mają szerszy zakres, niemożliwe jest stwierdzenie zgodności z normą ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Możliwe wyłączenia (najczęściej stosowane): 7.3 (projektowanie i rozwój) jeżeli organizacja nie ponosi odpowiedzialności za projektowanie dostarczanych wyrobów; (identyfikacja i identyfikowalność) np. może być pominięta identyfikacja, 5 6 Możliwe wyłączenia ISO 9001: Zastosowanie (1.2) (własność klienta) jeżeli organizacja nie wykorzystuje własności klienta w swoich wyrobach lub w procesach (Uwaga - dokumentacja dostarczona przez klienta!) 7.6 (nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów) jeżeli nie ma potrzeby stosowania takiego wyposażenia do udowodnienia zgodności wyrobu (np. niektóre usługi) Możliwe niezgodności: ISO 9001: Zastosowanie (1.2) brak uzasadnienia wyłączeń w księdze jakości jeżeli uzasadnieniem jest fakt, że takiego wymagania nie obejmowały normy edycji 94 oraz, że nie były one objęte wcześniejszym systemem jeżeli uzasadnieniem jest fakt, że takie wymagania nie jest objęte przepisami, ale jego niespełnienie ma wpływ na zgodność z wymaganiami klienta

3 ISO 9001: 2000 NORMA POWOŁANA (2) W tekście normy stosowane sąs powołania na inne normy. Są to powołania datowane i niedatowane. Powołanie datowane oznacza identyfikowanie jej numerem referencyjnym, obejmującym wskazanie roku lub daty publikacji. W świetle tego powołania późniejsza p nowelizacja normy powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania (np. ISO 9001:1994). Powołanie niedatowane oznacza identyfikowanie jej numerem, bez wskazania roku lub daty publikacji; ma wówczas wczas zastosowanie ostatnie wydanie (łą( łącznie ze zmianami) powołanej normy (np. ISO 9001); w tym przypadku chodzi o normę ISO 9001: ISO 9001: 2000 TERMINY I DEFINICJE (3) W normie ISO 9001:2000 stosuje się terminy i definicje podane w normie terminologicznej ISO Dodatkowo wprowadzono: ORGANIZACJA jednostka, do której odnoszą się wymagania niniejszej normy ISO 9001:2000. WYRÓB w niniejszej normie oznacza równier wnież USŁUGĘ. DOSTAWCA ORGANIZACJA KLIENT 10 ISO 9001: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (4) ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) 4 System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga jakości Nadzór nad dokumentacją Nadzorowanie zapisów 11 Organizacja powinna ustanowić udokumentować wdrożyć utrzymywać stale doskonalić Organizacja powinna zarządzać procesami zgodnie z wymaganiami normy 12 33

4 ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) Kolejne kroki wdrożenia systemu zarządzania jakością: zidentyfikować procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością i jego wdrożenia (patrz 1.2); określić kolejność i wzajemne zależności między procesami; określić kryteria i metody, których stosowanie zapewni, że zarówno prowadzenie jak i nadzorowanie procesów jest skuteczne; zapewnić dostępność zasobów i informacji wspomagającej, niezbędnej do prowadzenia oraz monitorowania procesów; prowadzić monitorowanie, pomiary i analizowanie procesów oraz wdrażać działania niezbędne dla osiągnięcia zaplanowanych wyników i stałego doskonalenia procesów Nadzorowanie procesów realizowanych na zewnątrz: Zlecenie wykonania jakiegoś procesu (np. projektowania) na zewnątrz NIE jest wystarczającym uzasadnieniem wyłączenia tego procesu z systemu. organizacja musi udokumentować swoje możliwości w zakresie nadzorowania takich procesów wymagania w kontrakcie (dotyczące np. walidacji procesów) wymagania dotyczące systemu zarządzania dostawcy kontrola lub weryfikacja na terenie dostawcy audity klienta przykład - QS 9000; ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) ISO 9001:2000 Wymagania dotyczące dokumentacji (4.2) Postanowienia ogólne (4.2.1) Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać: a) udokumentowaną politykę jakości i cele jakości b) księgę jakości c) udokumentowane procedury d) dokumenty potrzebne organizacji dla zapewnienia efektywnego planowania, prowadzenia i nadzorowania swoich procesów e) zapisy jakości 15 ISO 9001:2000 Wymagania dotyczące dokumentacji (4.2) Postanowienia ogólne (4.2.1) UDOKUMENTOWANE PROCEDURY Nadzorowanie dokumentacji (4.2.3) Nadzorowanie zapisów (4.2.4) Audity wewnętrzne (8.2.2) Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami (8.3) Działania korygujące (8.5.2) Działania zapobiegawcze (8.5.3) 16 44

5 ISO 9001: Księga jakości (4.2.2) Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która powinna zawierać co następuje: a) zakres systemu zarządzania jakością, w tym omówienie i uzasadnienie wszystkich wyłączeń (1.2) b) udokumentowane procedury bądź też odwołania do procedur c) omówienie wzajemnych zależności między procesami objętymi systemem zarządzania jakością Zakresem systemu nie muszą być objęte wszystkie wyroby dostarczane klientowi przez organizację (np. tylko wybrane produkty ubezpieczeniowe oferowane klientowi przez towarzystwo ubezpieczeniowe) Uzasadnienie - księga jakości Informacja ISO 9001: Księga jakości (4.2.2) - wszystkie ogólnie dostępne materiały, w tym materiały reklamowe ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) Zasady: a) zatwierdzania dokumentów przed wydaniem b) przeglądu, nowelizacji (jeżeli jest to konieczne) oraz ponownej akceptacji dokumentacji c) zapewniania, że identyfikowane są zmiany oraz aktualny, zrewidowany status dokumentacji d) zapewniania, aby aktualna wersja stosowanej dokumentacji była dostępna w miejscach jej stosowania ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) e) zapewniania, aby dokumenty były czytelne, łatwe do zidentyfikowania i łatwe do odnalezienia f) zapewniania, aby dokumenty pochodzące z zewnętrznego źródła były odpowiednio oznaczane oraz, aby ich dystrybucja podlegała nadzorowi g) zapobiegania przed niezamierzonym wykorzystaniem wycofanych dokumentów oraz stosowania odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli są one zachowane z jakichkolwiek powodów

6 ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) ZAPISY wyniki przeglądu wykonywanego przez kierownictwo (5.6.3) zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia, szkoleń oraz kwalifikacji (6.2.2) zapisy potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami (7.1) wyniki przeglądu wymagań dotyczących wyrobu (7.2.2) dane wejściowe do projektowania (7.3.2) wyniki przeglądu projektowania i prac rozwojowych (7.3.4) weryfikacja projektu i prac rozwojowych (7.3.5) walidacja projektu i prac rozwojowych (7.3.6) zmiany projektu i prac rozwojowych (7.3.7) wyniki okresowej oceny dostawców i ich wykorzystanie (7.4.1) wyniki walidacji procesów (7.5.2) 21 ZAPISY (cd): identyfikatory (jeśli identyfikowalność przyjęto jako wymaganie) (7.5.3) informacje w sprawach dotyczących mienia klienta (7.5.4) wyniki wzorcowania i weryfikacji wyposażenia do pomiarów i monitorowania (7.6) audity (8.2.2) osoby uprawnione do zwalniania wyrobu (8.2.4) nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami (8.3) działania korygujące (8.5.2) działania zapobiegawcze (8.5.3) 22 Zasady: ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) oznaczania przechowywania wyszukiwania ochrony czasu przechowywania rozporządzania zapisami ISO 9001:2000 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA (5) 5 Odpowiedzialność kierownictwa Procesowy Model Model Zarządzania Jakością Jakością Odpowiedzialność Odpowiedzialność kierownictwa kierownictwa

7 ISO 9001: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA (5) 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka jakości 5.4 Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ISO 9001: Zaangażowanie kierownictwa (5.1) Zwrócenie większej uwagi na zaangażowanie najwyższego kierownictwa a) uświadomienie organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań klienta oraz wymagań zawartych w przepisach prawa powszechnego i przepisach technicznych; b) ustanowienie polityki jakości; c) zapewnienie, że ustanowione są cele dotyczące jakości; d) przeprowadzanie przeglądów zarządzania; e) zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów; ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) ISO 9001: Polityka jakości (5.3) Podkreślenie konieczności zaangażowania kierownictwa w procesy związane z klientem Obowiązkiem kierownictwa jest: zapewnienie, aby wymagania klienta były określone i spełniane CEL - osiągnięcie zadowolenia klienta 27 Podkreślenie konieczności zaangażowania najwyższego kierownictwa w ustalanie polityki jakości spójność z celami organizacji zobowiązanie do spełniania wymagań zobowiązanie do stałego podwyższania skuteczności systemu punkt wyjścia do ustalania celów jakości i dokonywania ich przeglądu uświadomienie i zrozumienie w całej organizacji okresowy przegląd - stała aktualność 28 77

8 ISO 9001: Polityka jakości (5.3) ISO 9001: Polityka jakości (przykład) POLITYKA POWINNA być spójna z wizją przyszłości organizacji sprzyjać zrozumieniu celów organizacji być świadectwem zaangażowania kierownictwa w działania pro jakościowe oraz gwarancją zapewnienia środków przez kierownictwo zachęcać do zaangażowania w działania na rzecz jakości wszystkich członków organizacji, pod wyraźnym przywództwem kierownictwa podkreślać potrzebę stałego doskonalenia i uzyskiwania zadowolenia klienta POLITYKĄ JAKOŚCI NASZEJ FIRMY JEST : świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Klienta w celu zapewnienia jego satysfakcji pozyskiwanie i wdrażania najnowszych technologii ekologicznego spalania paliw w energetyce dostarczanie najwyższej jakości instalacji niskoemisyjnego spalania w kotłach energetycznych ISO 9001: Misja a polityka ISO 9001: Polityka jakości (przykład) MISJA pakiet strategicznych celów przedsiębiorstwa POLITYKA JAKOŚCI pakiet strategicznych celów przedsiębiorstwa wraz z określeniem sposobów i środków, przy pomocy których cele te mogą być osiągnięte Polityką jakości naszej FIRMY jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez wdrażanie w energetyce zawodowej i przemysłowej nowoczesnych., proekologicznych, niskoemisyjnych technik spalania paliw. Cele jakościowe FIRMY to: projektowanie i dostarczanie instalacji palników niskoemisyjnych do spalania pyłu węglowego zgodnie z krajowymi przepisami i wymaganiami klientów, a w szczególności: a) osiąganie kluczowych gwarantowanych parametrów: stężenie NOx do 540 mg/nm 3 przy 6% O 2 31 stężenie CO do 250 mg/nm 3 przy 6% O 2 zawartość części palnych w popiele do 6% b) realizacja kontraktów w uzgodnionych terminach i cenach (cd) 32 88

9 ISO 9001: Polityka jakości (przykład) ISO 9001:2000 Planowanie (5.4) Cele dotyczące jakości (5.4.1) (cd) zapewnienie bezawaryjnej pracy instalacji niskoemisyjnego spalania w kotłach przez okres 24 miesięcznej gwarancji i dążenie do minimalnej liczby pisemnych reklamacji Klienta świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Klienta oraz potwierdzenie jego satysfakcji listem referencyjnym wymóg określenia celów dotyczących jakości dla każdej służby oraz na każdym szczeblu w organizacji cele, których osiągnięcie zapewni spełnienie wymagań określonych dla wyrobu mierzalność celów, ich spójność z polityką jakości ISO 9001: Model doskonalenia systemu ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) Ustalanie wyższych celów Zmiana polityki jakości Monitorowanie Pomiary Podwyższanie skuteczności systemu Polityka jakości Cele jakości Zadania Cele procesów Cele działań Planowanie systemu zarządzania jakością!!! Zobowiązanie do: zapewnienia zgodności z zasadami wdrażania systemu wg 4.1 zapewnienia, że wprowadzanie ewentualnych zmian jest nadzorowane oraz, że system zarządzania jakością funkcjonuje nieprzerwanie w trakcie tych zmian

10 ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) WEJŚCIE POTRZEBY i OCZEKIWANIA KLIENTÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ROZWÓJ WYROBÓW ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOŚWIADCZENIA Z PRZESZŁOŚCI MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA OCENA RYZYKA i POLITYKI SPRZEDAŻY 37 WYJŚCIE UPRAWNIENIA DO i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PLANÓW POTRZEBNA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI METODYKA i NARZĘDZIA DOSKONALENIA NIEZBĘDNE ZASOBY POTRZEBA OPRACOWANIA PLANÓW ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW POTRZEBY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI i ZAPISÓW 38 ISO 9001:2000 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5) Odpowiedzialność i uprawnienia (5.5.1) ISO 9001: Odpowiedzialność i uprawnienia (5.5.1) Funkcje ich wzajemne relacje w ramach organizacji odpowiedzialność uprawnienia określić przekazać do wiadomości aby ułatwić skuteczne zarządzanie jakością Uprawnienia samodzielność stawianie wymagań wybór ustalanie (zasad; kryteriów:... ) monitorowanie nadzór dostęp (do baz danych; informacji;... ) delegowanie uprawnień Odpowiedzialność prawidłowość terminowość obiektywność dbałość o interesy firmy nadzorowanie danych nadzorowanie realizacji umów

11 ISO 9001: Przedstawiciel kierownictwa (5.5.2) ISO 9001: Komunikacja wewnętrzna (5.5.3) a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane; b) przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem; c) zapewnianie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta; Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby istniały w organizacji procesy komunikowania się pomiędzy różnymi szczeblami i służbami, w sprawach dotyczących skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001: Komunikacja wewnętrzna (5.5.3) OKREŚLIĆ SPOSOBY i METODY KOMUNIKOWANIA SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH: WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH CELÓW JAKOŚCI REALIZACJI PLANÓW... METODY: SPOTKANIA ROBOCZE TABLICE INFORMACYJNE BIULETYNY WEWNĘTRZNE ŚRODKI AUDIOWIZUALNE i in. ISO 9001:2000 Przegląd zarządzania (5.6) Postanowienia ogólne (5.6.1) Przegląd d systemu zarządzania jakości cią organizacji: w zaplanowanych odstępach czasu; w celu zapewnienia: - stałej przydatności systemu, - adekwatności systemu, - skuteczności ci systemu; oceniana jest możliwo liwość doskonalenia i potrzeba zmian w systemie łącznie z polityką jakości i celami dotyczącymi cymi jakości

12 ISO 9001:2000 Dane wejściowe do przeglądu (5.6.2) ISO 9001:2000 Dane wyjściowe z przeglądu (5.6.3) Dane wejściowe do przeglądu: a) raporty z auditów; b) informacje zwrotne od klientów; c) analizy przebiegu procesów oraz analizy zgodności wyrobu; d) stan działań zapobiegawczych i korygujących; e) rezultaty działań podjętych w wyniku poprzednich przeglądów wykonywanych przez kierownictwo; f) planowane zmiany mogące mieć wpływ na system zarządzania jakością g) zalecenia dotyczące doskonalenia Dane wyjściowe z przeglądu: Decyzje i działania dotyczące: a) doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów; b) doskonalenia wyrobu odpowiednio do wymagań klienta; c) potrzebnych zasobów ISO 9001: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI (6) 6 Zarządzanie zasobami PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa ISO 9001: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI (6) 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy

13 ISO 9001: Zapewnienie zasobów (6.1) Organizacja powinna określić i zapewnić zasoby potrzebne do: wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności; zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań. Przy ocenie potrzeb w zakresie zasobów należy brać pod uwagę pracowników dostawców i partnerów informację infrastrukturę środowisko pracy finanse ISO 9001: Zasoby ludzkie (6.2) Postanowienia ogólne (6.2.1) Personel wykonujący prace mające wpływ na jakość wyrobu powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego: wykształcenia szkolenia umiejętności doświadczenia ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) Ważne jest nie tylko szkolenie, ale również świadomość i kompetencje Organizacja powinna: a) ustalać, jakie kompetencje są niezbędne w odniesieniu do osób wykonujących prace mające wpływ na jakość b) prowadzić szkolenia lub podjąć inne działania, celem zaspokojenia wynikających stąd potrzeb; c) oceniać skuteczność podjętych działań; d) zapewnić, że pracownicy organizacji są świadomi jaki jest związek i jak ważna jest ich działalność w odniesieniu do celów jakości oraz w jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia tych celów; e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności oraz doświadczenia ISO 9001: Infrastruktura (6.3) Infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu a) budynki, miejsca pracy i związane z nimi urządzenia b) wyposażenie do realizacji procesów (sprzęt i oprogramowanie) c) usługi pomocnicze (transport, łączność i in.)

14 ISO 9001: Środowisko pracy (6.4) Elementy środowiska pracy, które są potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu CZYNNIKI LUDZKIE (przykłady) kreatywne metody pracy pełne wykorzystanie możliwości pracowników zwiększenie zaangażowania przestrzeganie przepisów bhp stosowanie sprzętu ochronnego ergonomia ISO 9001: Środowisko pracy (6.4) CZYNNIKI FIZYCZNE (przykłady) ciepło oświetlenie wilgotność higiena przepływ powietrza drgania hałas czystość zanieczyszczenia ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) K L I E N T W Y M A G A N I A 7 Realizacja wyrobu PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie zasobami WEJŚCIE REALIZACJA WYJŚCIE WYROBU WYRÓB USŁUGA K L I E N T 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Komunikowanie się z klientami 7.3 Projektowanie i prace rozwojowe Planowanie projektowania i prac rozwojowych Dane wejściowe do projektowania i prac rozwojowych Dane wyjściowe z projektowania i lub prac rozwojowych Przegląd projektu i prac rozwojowych Weryfikacja projektu i prac rozwojowych Walidacja projektu i prac rozwojowych Nadzorowanie zmian w projekcie i pracach rozwojowych

15 ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) 7.4 Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja kupionego wyrobu 7.5 Operacje produkcyjne i usługowe Nadzorowanie operacji produkcyjnych i usługowych Walidacja procesów produkcyjnych i usługowych Identyfikacja i identyfikowalność Mienie klienta Ochrona wyrobu 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania Spójność z wymaganiami dotyczącymi procesów systemowych (4.1) Określić: ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) a) cele jakości oraz wymagania dla wyrobu b) potrzeby w zakresie ustalenia procesów i dokumentacji oraz zapewniania zasobów specyficznych dla wyrobu c) działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficzne dla wyrobu oraz kryteria przyjęcia wyrobu d) zapisy, niezbędne do udowodnienia, że procesy i powstający w ich wyniku wyrób spełniają wymagania ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) Identyfikacja procesów Sieć procesów Relacje między procesami Proces = (wejście + działalności + wyjście) Działalność = (zasoby + czynności) Wyniki weryfikacji danych wyjściowych + wyniki walidacji procesu korekta danych wejściowych Ciągłe doskonalenie ISO 9001: 2000 Procesy związane z klientem (7.2) Określenie wymagań dotyczących wyrobu (7.2.1) Organizacja powinna ustalić: a) wymagania określone przez klienta, włączając wymagania dotyczące dostawy i działalności po dostawie b) wymagania nie określone przez klienta, ale niezbędne ze względu na przewidziane lub specyficzne zastosowanie c) wymagania dotyczące wyrobu, wynikające z przepisów prawa powszechnego lub przepisów technicznych d) wszystkie dodatkowe własne wymagania organizacji

16 ISO 9001: Przegląd wymagań dotyczących wyrobu (7.2.2) Wymagania klienta + wymagania organizacji Przed zaangażowaniem się w dostarczenie wyrobu klientowi (np. przed przystąpieniem do przetargu; przed zaakceptowaniem kontraktu lub zamówienia) Czy: a) wymagania są określone; b) wymagania klienta są potwierdzane (w przypadku nie określenia ich przez klienta na piśmie; c) różnice między wymaganiami zawartymi w kontrakcie a przedstawionymi wcześniej (np. w przetargu lub ofercie) są rozstrzygnięte; d) organizacja ma możliwość spełnienia wymagań ISO 9001: Komunikacja z klientem (7.2.3) Skuteczne sposoby komunikowania się z klientami, w zakresie obejmującym: a) informacje o wyrobie; b) zapytania handlowe, kontrakty i zamówienia handlowe, łącznie z poprawkami do nich; c) informacje zwrotne od klientów, w tym reklamacje ISO 9001:2000 Projektowanie i rozwój (7.3) Planowanie projektowania i rozwoju (7.3.1) ISO 9001: Dane wejściowe do projektowania i rozwoju (7.3.2) Plany w zakresie projektowania (w tym rozwoju projektu) powinny obejmować: a) etapy procesu projektowania; b) wymagane działania związane z przeglądem, weryfikacją i walidacją odpowiednio do każdego etapu projektowania; c) odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące projektowania. Nadzorowanie (zmiany) planu odpowiednio do postępu prac. Zarządzanie zespołami zaangażowanymi w projektowanie. 63 Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania klientów i wymagania rynkowe a) wymagania funkcjonalne i dotyczące parametrów; b) mające zastosowanie przepisy techniczne i przepisy prawa powszechnego; c) odpowiednie informacje wynikające z poprzednich podobnych projektów oraz d) wszelkie inne wymagania o zasadniczym znaczeniu dla projektowania

17 ISO 9001: Dane wejściowe do projektowania i rozwoju (7.3.2) ISO 9001: Dane wejściowe do projektowania i rozwoju (7.3.2) Dane wejściowe wewnętrzne polityka, normy zakładowe, specyfikacje dokumentacja i dane dotyczące realizowanych procesów dane wyjściowe z innych procesów Dane wejściowe zewnętrzne życzenia i oczekiwania rynku lub klientów wymagania kontraktu i specyfikacje przedstawione przez klientów wymagania zawarte w przepisach normy międzynarodowe i krajowe ISO 9001: Dane wejściowe do projektowania i rozwoju (7.3.2) Dane wejściowe uzupełniające (charakterystyki wyrobu lub procesu, które mogą mieć znaczenie krytyczne dla bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania) warunki instalacji i rozruchu; magazynowanie, obsługę, postępowanie z wyrobem, dostawa, opakowanie; parametry fizyczne i środowiskowe; wymagania dotyczące usuwania wyrobu (utylizacja); ISO 9001: Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju (7.3.3) Dane wyjściowe powinny: a) spełniać wymagania określone w danych wejściowych; b) zawierać odpowiednie informacje dotyczące zakupywania, produkcji i dostarczania usługi; c) zawierać kryteria przyjęcia lub powoływać się na nie; d) ustalać charakterystyki wyrobu, mające zasadnicze znaczenie dla jego bezpiecznego i prawidłowego użytkowania Możliwość weryfikacji w odniesieniu do danych wejściowych; Zatwierdzenie przed przekazaniem;

18 ISO 9001: Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju (7.3.3) Forma przedstawienia danych wyjściowych: projekt techniczny: rysunki i obliczenia; projekt mody: szkice i specyfikacje; projekt grafiki artystycznej: specjalny układ graficzny do wykorzystania w publikacji; projekt produktu spożywczego, lekarstwa: receptura; projektowanie w agencji reklamowej: plan kampanii reklamowej. ISO 9001: Przegląd projektowania i rozwoju (7.3.4) NA ODPOWIEDNICH ETAPACH PROJEKTOWANIA - SYSTEMATYCZNE przeglądy, celem: a) oceny możliwości spełnienia wymagań; b) identyfikacji problemów i PROPONOWANIA ROZWIĄZAŃ Wyniki przeglądów oraz zaproponowanych działań należy zapisywać ISO 9001: Przegląd projektowania i rozwoju (7.3.4) Przegląd projektowania jest formalnym sprawdzeniem zaplanowanych etapów projektowania i danych wyjściowych z każdego etapu projektowania. Należy upewnić się, czy wszystkie działania w ramach danego etapu zostały zrealizowane w sposób kompletny i prawidłowy, zapewniający spełnienie założonych wymagań. Zadaniem przeglądu jest identyfikacja wszelkich problemów i proponowanie niezbędnych działań. ISO 9001: Weryfikacja projektowania i rozwoju (7.3.5) Weryfikacja jest to sprawdzenie: w jakim stopniu dane wyjściowe z projektowania spełniaj niają wymagania zawarte w danych wejściowych do projektowania

19 ISO 9001: Weryfikacja projektowania i rozwoju (7.3.5) Działania ania weryfikacyjne mogą składa adać się z: wykonania obliczeń alternatywnych (w celu uzasadnienia wyników); w); porównania nowego projektu ze sprawdzonym istniejącym projektem, jeśli jest on dostępny (wykorzystanie doświadcze wiadczeń) przeprowadzenia badań i prezentacji (dla zweryfikowania osiągów, wytrzymałości, itp.); sprawdzenia całej dokumentacji projektowej przed jej wydaniem (w celu upewnienia się o jej kompletności, poprawności, trafności, itp.). 73 ISO 9001: Walidacja projektowania i rozwoju (7.3.6) Jest to sprawdzenie, czy wyrób finalny jest w stanie spełnić potrzeby klientów jeśli jest używany w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Jeżeli jest to tylko możliwe, walidacja powinna być zakończona przed przekazaniem lub wdrożeniem wyrobu do produkcji. Częściowa walidacja, np. walidacja dokumentacji konstrukcyjnej przed rozpoczęciem budowy, instalacją lub zastosowaniem walidacja oprogramowania przed przekazaniem do użytku walidacja z wykorzystaniem wybranych klientów przed szerokim rozpowszechnieniem 74 ISO 9001: Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju (7.3.7) ISO 9001:2000 Zakupy (7.4) Proces zakupu (7.4.1) Ocena wpływu zmian zarówno na części składowe jak i na dostarczany wyrób Przegląd, weryfikacja i walidacja zmian oraz ich zatwierdzanie przed wdrożeniem Nadzorowanie procesu zakupów Punkt odniesienia - wymagania organizacji Rodzaj i zakres - zależy od wpływu zakupów na procesy oraz ich wyniki Ocena (pierwotna i okresowa) oraz wybór dostawców Kryteria oceny i wyboru

20 ISO 9001: Proces zakupu (7.4.1) ISO 9001: Proces zakupu (7.4.1) PROCES ZAKUPU identyfikacja potrzeb koszt całkowity (łącznie z kosztem dostawy) zapytania o cenę, notowania giełdowe, przetargi zamawianie kontrola zakupionych wyrobów wybór dostawców (również usług specjalnych) zarządzanie kontraktem postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami nadzorowanie dostawców oraz ich rozwoju ocena ryzyka związanego z kupionym wyrobem 77 OCENA DOSTAWCÓW ocena doświadczenia przegląd jakości wyrobów, cen, sposobów dostaw oraz reagowania w przypadku zaistnienia problemów audit systemu zarządzania jakością dostawcy oraz ocena możliwości dostarczania zamówionych wyrobów skutecznie i zgodnie z harmonogramem ocena zadowolenia innych odbiorców ocena kondycji finansowej, dla zapewnienia istnienia firmy dostawcy przez cały zaplanowany okres dostaw możliwości obsługi i serwisu możliwości logistyczne, w tym lokalizacja i środki 78 ISO 9001: Informacje dotyczące zakupów (7.4.2) ISO 9001: Weryfikacja zakupionego wyrobu (7.4.3) a) Dokładne określenie zamawianego wyrobu. b) Wymagania dotyczące zatwierdzenia: - wyrobu, - procedur, - procesów, - wyposażenia. c) Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu. d) Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Działania ania kontrolne lub inne niezbędne działania, ania, które zapewnią, że e zakupiony wyrób b spełnia wyspecyfikowane wymagania. Gdy organizacja lub jej klient zamierza przeprowadzić weryfikację u dostawcy, wówczas w wczas w informacji dotyczącej cej zakupów w organizacja powinna podać odpowiednie ustalenia dotyczące ce weryfikacji i metodę zwalniania wyrobu

21 ISO 9001:2000 Produkcja i dostarczanie usługi (7.5) Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi (7.5.1) Prowadzenie produkcji i dostarczanie usług w warunkach nadzorowanych, do których zalicza się: a) dostępność informacji dotyczących charakterystyki wyrobu; b) dostępność instrukcji roboczych; c) stosowanie odpowiedniego wyposażenia (w tym - do pomiarów i monitorowania) d) prowadzenie pomiarów i monitorowania e) działania dotyczące zwalniania, dostarczania i prowadzenia działalności posprzedażnej 81 ISO 9001: Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi (7.5.2) Organizacja powinna prowadzić... walidację wszystkich procesów produkcyjnych i usługowych, których wynik nie może być zweryfikowany w trakcie późniejszych pomiarów lub monitorowania Procesy, w wyniku których mogą powstać wady, które mogą ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania wyrobu lub po dostarczeniu usługi Walidacja powinna wykazać zdolności procesów do osiągnięcia zaplanowanych wyników. 82 ISO 9001: Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi (7.5.2) Należy określić ustalenia dotyczące tych procesów, biorąc pod uwagę: a) kryteria przeglądu i zatwierdzania procesów; b) zatwierdzanie wyposażenia i kwalifikowanie personelu c) stosowanie określonych metod i procedur; d) wymagania dotyczące zapisów; d) ponowną walidację 83 ISO 9001: Identyfikacja i identyfikowalność (7.5.3) UZASADNIENIE PROWADZENIA IDENTYFIKACJI i IDENTYFIKOWALNOŚCI status wyrobu oraz części składowych wymagania zawarte w kontrakcie wymagania zawarte w przepisach przewidywane zastosowanie wyrobu zastosowane materiały niebezpieczne zmniejszenie ryzyka 84 21

22 ISO 9001: Identyfikacja i identyfikowalność (7.5.3) Identyfikacja detali, częś ęści, zespołów w w celu uniknięcia pomyłki w trakcie montażu; Identyfikacja statusu wyrobu w kontekście wymagań dotyczących cych operacji kontrolnych; Identyfikowalność wyrobu w celu umożliwienia odtworzenia jego historii (np. w przypadku reklamacji, oceny zgodności, dochodzenia prokuratorskiego, itp.). ISO 9001: Własność klienta (7.5.4) CO TO JEST WŁASNOŚĆ KLIENTA? składniki lub podzespoły przeznaczone do umieszczenia w wyrobie wyroby do reperacji, obsługi technicznej lub przeróbki materiały opakowaniowe dostarczane bezpośrednio przez klienta materiały klienta pozostawione na przechowanie usługi świadczone w imieniu klienta (np. dostawa własności klienta trzeciej stronie) własność intelektualna ( np. specyfikacje lub rysunki; poufne informacje handlowe; oprogramowanie) ISO 9001: Własność klienta (7.5.4)...opiekowanie się własnością klienta, w czasie gdy znajdujesię ona pod nadzorem organizacji lub jest przez nią używana; należy identyfikować, weryfikować, chronić i zabezpieczać własność klienta... jeżeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z innego powodu uznana za nieprzydatną do zastosowania, to należy poinformować o tym klienta i należy utrzymywać zapisy. ISO 9001: Zabezpieczanie wyrobu (7.5.5) Zakres zabezpieczania: w trakcie procesów wewnętrznych podczas dostawy na miejsce przeznaczenia Zabezpieczanie obejmuje: identyfikację; postępowanie z wyrobem (w tym: transport wewnętrzny, konserwację); pakowanie; przechowywanie; ochronę

23 ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) Określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonywać a także wyposażenie do tego służące. Wyposażenie zapewniające możliwość wykazania zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami. Monitorowanie obejmuje obserwację i nadzór (przy pomocy wyposażenia do monitorowania np. kwestionariusza nadzorczego, karty kontrolnej, ankiety badania satysfakcji klienta, itp.) Pomiary to określenie ilości, wielkości lub wymiarów (przy pomocy wyposażenia pomiarowego np. taśmy mierniczej, suwmiarki, mikrometra, amperomierza, itp.) 89 Zapewnienie zdolności pomiarowej wyposażenia odpowiednio do wymagań dotyczących pomiaru wzorcowanie lub sprawdzenie identyfikacja, aby dać możliwość określenia statusu wzorcowania zabezpieczenie przed regulacjami przez osoby nieuprawnione ochrona przed uszkodzeniem lub obniżeniem własności metrologicznych 90 Wzorcowanie jest procesem porównywania wyposażenia pomiarowego z wzorcem odniesienia w celu określenia dokładno adności tego wyposażenia oraz jego zdolności do wykonywania pomiarów w z wymaganą w danym przypadku dokładno adnością. Np.: ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) regulacja zaworów w silnika samochodowego: dokładno adność (+ -)) 0,1mm pomiary krawieckie: dokładno adność (+ - ) 1 mm pomiary przy budowie drogi: dokładno adność ( + -)) 50 mm. Na świadectwie wzorcowania powinny być dane identyfikacyjne wzorca odniesienia, określona niepewność pomiaru i błąb łąd d pomiaru. 91 ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA: jest to działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach. ZATWIERDZENIE TYPU: jest to wykazanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach LEGALIZACJA: jest to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że dany konkretny egzemplarz przyrządu pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach TYP przyrządu pomiarowego Konkretny przyrząd pomiarowy 92 23

24 ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) ISO 9001: Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) POJĘCIE LEGALIZACJI OBEJMUJE: a) legalizację pierwotną legalizację przyrządu pomiarowego po raz pierwszy po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania; u b) legalizację ponowną każdą kolejną legalizację przyrządu pomiarowego; c) legalizację jednostkową legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania; obejmuje ona swoim zakresem badania wykonywane w ramach zatwierdzenia typu. PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ podlegają przyrządy pomiarowe stosowane: w ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie handlowym. Przyrządy podlegające prawnej kontroli metrologicznej określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów ISO 9001: Pomiary, analiza, doskonalenie (8) ISO 9001: Pomiary, analiza, doskonalenie (8) K L I E N T W Y M A G A N I A 8 Pomiary, analiza i doskonalenie WEJŚCIE PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie (wyrób lub usługa) procesem Pomiary, analiza, doskonalenie WYJŚCIE WYRÓB USŁUGA S A T Y S F A K C J A K L I E N T 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze

25 ISO 9001: Postanowienia ogólne (8.1) ISO 9001: Postanowienia ogólne (8.1) Planować i wdrażać procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia potrzebne do: udowodnienia zgodności wyrobu; zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością; ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Określić stosowane narzędzia metodyczne (w tym metody statystyczne) oraz zakres ich stosowania. METODY OCENY, np. audity wewnętrzne metody statystyczne samoocena (ISO 9004:2000, aneks A) ISO 9001:2000 Monitorowanie i pomiary (8.2) Zadowolenie klienta (8.2.1)... monitorowanie informacji dotyczących postrzegania przez klienta stopnia spełnienia jego wymagań......jeden ze wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością metodyka pozyskiwania i wykorzystywania takich informacji... ISO 9001: Zadowolenie klienta (8.2.1) ŹRÓDŁA INFORMACJI: reklamacje klienta bezpośrednie kontakty z klientami ankiety i badania raporty organizacji konsumenckich informacje w środkach przekazu KLIENCI I INNE ZAINTERESOWANE STRONY

26 ISO 9001: Audit wewnętrzny (8.2.2) AUDIT (wg.. PN-EN ISO 19011:2003) - systematyczny, niezależny ny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów w auditu. Dowód d z auditu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które sąs istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania. Kryteria auditu - zestaw polityk, procedur lub wymagań (kryteria auditu sąs stosowane jako odniesienie, z którym porównuje się dowody z auditu). ISO 9001: Audit wewnętrzny (8.2.2)... czy system a) odpowiada zaplanowanym działaniom (7.1) wymaganiom normy i wymaganiom ustalonym przez samą organizację b) jest efektywnie wdrożony i utrzymywany planowanie auditów, z uwzględnieniem statusu i ważności auditowanych działań lub obszarów oraz wyników poprzednich auditów prowadzenie przez osoby inne niż prowadzące auditowaną działalność ISO 9001: Audity wewnętrzne (8.2.2) ISO 9001: Monitorowanie i pomiary procesów (8.2.3) Wyniki auditu udokumentowane niezgodności możliwości doskonalenia (z zaleceniami) AUDIT ORGANIZACJI!... odpowiednie metody monitorowania i (jeśli to możliwe) pomiarów wchodzących w zakres systemu metody te powinny służyć potwierdzeniu zdolności każdego z procesów do osiągania zamierzonych celów

27 ISO 9001: Monitorowanie i pomiary procesów (8.2.3) ISO 9001: Monitorowanie i pomiary wyrobu (8.2.4) Co oceniać: dokładność niezawodność czas reakcji procesu i pracowników na zamówienie specjalne czas realizacji operacji efektywność i skuteczność działań operatorów wykorzystywane technologie możliwości obniżki kosztów odpowiednie metody pomiarów i monitorowania charakterystyk wyrobu cel - weryfikacja spełnienia wymagań dla wyrobu na odpowiednich etapach procesu wytwarzania wyrobu (zgodnie z planami wg 7.1) osoba uprawniona, odpowiedzialna za zwolnienie wyrobu Zwolnienie wyrobu i świadczenie usługi - po właściwym zakończeniu wszystkich zaplanowanych operacji lub po odrębnym uzgodnieniu z klientem ISO 9001: Monitorowanie i pomiary wyrobu (8.2.4) Co brać pod uwagę: zgodność wyrobu z wymaganiami punkty pomiaru charakterystyki mierzone w danym punkcie, kryteria akceptacji oraz dokumentację wymagane wyposażenie świadectwa weryfikacji wybranych charakterystyk w miejscach ustalonych przez klienta kontrolę i badania, których wyniki będą świadectwem spełnienia wymagań zawartych w przepisach 107 ISO 9001:2000 Nadzór nad wyrobem niezgodnym (8.3)... identyfikacja i nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami... Działania usunięcie niezgodności; dopuszczenie do użytkowania (w tym - zezwolenie na odstępstwo) po akceptacji przez osobę uprawnioną i, gdy ma to zasatosowanie przez klienta; uniemożliwienie wykorzystywania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem... w przypadku ujawnienia niezgodności po dostawie lub po wprowadzeniu do użytku, należy podjąć działania odpowiednie do skutków lub potencjalnych skutków niezgodności

28 ISO 9001: Analiza danych (8.4) NALEŻY określić, gromadzić i analizować odpowiednie dane ocena przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością identyfikacja miejsc, w których możliwe jest doskonalenie... NALEŻY analizować dane w celu pozyskania informacji o: a) zadowoleniu klienta; b) zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu; c) właściwościach i trendach procesów i wyrobów oraz możliwościach działań zapobiegawczych; d) dostawcach. ISO 9001:2000 Doskonalenie (8.5) Ciągłe doskonalenie (8.5.1)... stosowanie i wykorzystywanie polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów wykonywanych przez kierownictwo celem ciągłego podwyższania skuteczności systemu ISO 9001: Działania korygujące (8.5.2) ISO 9001: Działania korygujące (8.5.2) a) przegląd niezgodności (łącznie z reklamacjami klientów); b) badania przyczyn niezgodności; c) ocena potrzeby podejmowania działań zapewniających, że niezgodności nie wystąpią ponownie; d) określanie i wdrażanie niezbędnych działań; e) zapisywanie wyników podjętych działań; f) prowadzenie przeglądów przeprowadzonych działań korygujących. 111 PODSTAWA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH reklamacje klientów raporty dotyczące niezgodności wyniki przeglądu wykonywanego przez kierownictwo raporty z auditów wewnętrznych wyniki analizy danych zapisy wyniki oceny satysfakcji klientów wyniki monitorowania procesów wyniki samooceny

29 ISO 9001: Działania zapobiegawcze (8.5.3) ISO 9001: działania zapobiegawcze (8.5.2) a) określenie potencjalnych niezgodności i ich przyczyn; b) ocena potrzeby podejmowania działań zapobiegających powstaniu niezgodności; b) określanie i wdrażanie niezbędnych działań; c) zapisywanie wyników podjętych działań; d) prowadzenia przeglądów przeprowadzonych działań zapobiegawczych. 113 PODSTAWA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH potrzeby i oczekiwania klientów analizy rynku wyniki przeglądu wykonywanego przez kierownictwo wyniki analizy danych wyniki oceny satysfakcji klientów wyniki monitorowania procesów zapisy wyniki samooceny informacje uzyskane za pomocą systemów wczesnego ostrzegania 114 ISO 9001: 2000 KONIEC

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Łódź, 29.06.2016 r. Piotr Lewandowski Wzorcowanie Wzorcowanie działanie, które w określonych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE System Zarządzania Jakością kalibracja wersja robocza ISO 9001 POUFNE Tylko do użytku własne w ramach kalibracji auditorów Quality Austria Polska Sp. z o.o. Niniejszy dokument przedstawia wyniki ostatniego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. Piotr Lewandowski Terminy i definicje Przyrząd pomiarowy urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP jacek.luczak@ue.poznan.pl Poznań, 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Znormalizowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo