ISO w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 14000 w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 ISO w przedsiębiorstwie

2 Rodzina norm ISO TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5 Analiza cyklu życia SC6 Słownictwo i definicje WG1 ISO WG1 ISO WG1 ISO WG1 ISO WG1 ISO WG1 ISO WG2 ISO WG2 ISO WG2 ISO WG2 ISO WG2 ISO WG3 ISO WG3 ISO WG3 ISO ISO WG4 ISO WG4 ISO WG4 ISO WG5 ISO 14043

3 WDRAŻANIE ISO SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, środki potrzebne do opracowania, wdrożenia realizowania, przeglądu polityki środowiskowej.

4 WDRAŻANIE ISO CIĄGŁE DOSKONALENIE Przegląd zarządzania Polityka śro dowiskowa Działania sprawdzające Planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie

5 ZOBOWIĄZANIE NAJWYŻSZEGO KIEROWNICTWA, POPRZEZ USTANOWIENIE POLITYKI ORAZ ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW WYBÓR PRZEDSTAWICIELA KIEROWNICTWA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI POMIĘDZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

6 POLITYKA ŚRODOWISKOWA Deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności środowiskowej, określająca ramy działania i ustalania celów oraz zadań środowiskowych organizacji. zaangażowanie najwyższego kierownictwa adekwatna do rodzaju i skali oddziaływania na środowisko zobowiązanie do przestrzegania prawa zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom podstawa dla celów i zadań środowiskowych udokumentowana publicznie dostępna znana przez wszystkich pracowników zgodna z innymi politykami organizacji np. polityką jakości, polityką dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa pracy

7 PLANOWANIE IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ANALIZA WYMOGÓW PRAWNYCH I INNYCH WYBÓR ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ OPRACOWANIE PROGRAMU ŚRODOWISKOWEGO

8 IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH emisja do powietrza, odprowadzanie ścieków, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie gleb, wygląd estetyczny, zużycie surowców i wykorzystanie zasobów naturalnych. Aspekt wejścia papier energia elektryczna tonery Procesy, wyroby, usługi prace biurowe Aspekt wyjścia Odpady zużycie energii elektrycznej paliwo części zamienne środki czystości i woda do mysia samochodów transport emisja zanieczyszczeń do atmosfery, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, ścieki hałas

9 WYBÓR ASPEKTÓW ZNACZĄCYCH wymagania prawne prawdopodobieństwo wystąpienia aspektu uciążliwość dla środowiska uciążliwość dla otoczenia występowanie zdarzeń w przeszłości zażalenia stron trzecich ilość

10 ANALIZA WYMOGÓW PRAWNYCH ustawy, rozporządzenia, zarządzania dotyczące ochrony środowiska, decyzje administracyjne dotyczące korzystania ze środowiska, prawo Unii Europejskiej, umowy z kontrahentami, podwykonawcami, zobowiązania międzynarodowe: Konwencja NZ o Zmianach Klimatu, Drugi Protokół Siarkowy Norma wymaga ustanowienia procedury identyfikacji, gromadzenia, dystrybucji i aktualizowania wymogów prawnych i innych

11 CELE ŚRODOWISKOWE Cele powinny: odzwierciedlać zobowiązanie do ciągłego rozwoju, być zgodne z polityką ekologiczną, odnosić się tylko do znaczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w czasie przeglądu wstępnego, jeśli jest to możliwe - mieć charakter ilościowy uwzględniać możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne jednostki, być udokumentowane

12 ZADANIA Zasadnie jest to działanie służące realizacji ściśle określonego celu. Zadania nie powinny mieć wyłącznie charakteru inwestycyjnego. Realizacji jednego celu może służyć kilka zadań. Należy określić odpowiedzialność za realizację konkretnego zadania. Należy określić okres realizacji zadania

13 CELE I ZADANIA Cel: Redukcja ilości wytwarzanych odpadów biurowych o 10 mln ton rocznie Zadanie 1: Przeprowadzenie analizy możliwości redukcji ilości wytwarzanych odpadów Zadanie 2: Przeprowadzenie szkolenia wśród pracowników Zadanie 3: Zakup pojemników do segregacji odpadów

14 PROGRAM ŚRODOWISKOWY określa cele i zadania, wyznacza odpowiedzialność, określa środki, wyznacza terminy realizacji zadań i osiągania celów środowiskowych

15 WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego zostanie osiągnięte gdy: opracujemy strukturę organizacyjną jednostki i określimy odpowiedzialność za sprawy ochrony środowiska, przeprowadzimy szkolenia z zakresu ochrony środowiska, stworzymy system komunikowania się, stworzymy systemu dokumentacji i system jej nadzoru, stworzymy system na wypadek awarii.

16 STRUKTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI udokumentowana struktura organizacyjna, udokumentowane: zadania odpowiedzialność i uprawnienia, obowiązek kierownictwa: zapewnienie środków na realizację celów i zadań.

17 SZKOLENIA określenie potrzeb uczestników szkoleń w zakresie wiedzy i umiejętności, opracowanie planu i programu szkoleń uwzględniającego potrzeby, weryfikacja programu szkoleń w zależności od wewnętrznych potrzeb danej jednostki, przeprowadzanie szkoleń: obowiązkowych i dodatkowych - wynikających z potrzeb uczestników, dokumentacja szkoleń.

18 SZKOLENIA Zaleca się by pracownicy: Zapoznali zostali z podstawowymi założeniami idei zarządzania środowiskowego; posiadali aktualną wiedzę dotyczącą wewnętrznych norm, polityki środowiskowej i celów środowiskowych; posiadali podstawową wiedzę dotyczącą umiejętności skutecznego wykonywania zadań mogących mieć wpływ na środowisko.

19 SYSTEM KOMUNIKACJI komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna: polityka środowiskowa, znaczące aspekty środowiskowe.

20 Wewnętrzny system komunikowania się to system przekazywania informacji pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania w danym przedsiębiorstwie, różnymi działami produkcyjnymi, wydziałami itp. informację wewnętrzną można udostępniać w formie biuletynów, gazetek, spotkań, komunikatów itp. Zewnętrzny system komunikowania się to przekazywanie, otrzymywanie informacji od zainteresowanych stron: okoliczni mieszkańcy, dostawcy, klienci, państwowe instytucje ochrony środowiska, urzędy gmin i miast i inne. Praktyka wykazała, że informacje dla społeczeństwa udostępnia się w formie raportów o ochronie środowiska, informacji w środkach masowego przekazu, w folderach, na plakatach itp.

21 SYSTEM DOKUMENTACJI dokumenty ogólne - polityka ekologiczna, cele i zadania, program środowiskowy, wykaz wymogów prawnych i innych, procedury - stanowiące szczegółowe wskazania jakie działania i przez kogo mają być podejmowane i realizowane dla spełnienia wymagań normy ISO i zapewnienia efektywnego wdrożenia systemu, instrukcje i inne dokumenty definiują w jaki sposób mają być realizowane poszczególne działania np. na stanowisku pracy.

22 Dokumenty powinny: możliwe do zlokalizowania, poddawane okresowym przeglądom, nowelizowane, zatwierdzane przez odpowiedni personel, dostępne w niezbędnych miejscach, nieaktualne - usuwane, być czytelne, datowane, przechowywane przez ustalony czas.

23 WYKAZ PROCEDUR SZŚ Okresowe przeglądy dokonywane przez kierownictwo Aspekty środowiskowe Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych z zakresu ochrony środowiska Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Nadzór nad dokumentacją i danymi Sterowanie operacyjne Kontrola i badania Wyposażenie do kontroli pomiarów i badań Działania korygujące i zapobiegawcze Szkolenie personelu

24 WYKAZ PROCEDUR c.d. Monitorowanie i pomiary działań mających znaczący wpływ na środowisko Okresowa ocena zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska Badanie przyczyn powstawania niezgodności, podejmowania działań korygujących i odpowiedzialności za nie Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz postępowania poawaryjnego Nadzorowanie zapisów Przeprowadzanie wewnętrznych auditów systemu

25 STEROWANIE OPERACYJNE W ramach sterowania operacyjnego należy: określić działania związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, planować działania powodujące powstawania aspektów znaczących, opracować procedury działania.

26 SYSTEM NA WYPADEK AWARII Procedura postępowania awaryjnego powinna obejmować: awaryjne emisje zanieczyszczeń do atmosfery, awaryjne emisje zanieczyszczeń do wody i gleby, oraz specyficzne oddziaływanie na ekosystemy i środowisko spowodowane awaryjnymi emisjami zanieczyszczeń, wypadki powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń.

27 PLAN AWARYJNY wyszczególnienie i analiza potencjalnych zagrożeń na środowisko, opis substancji niebezpiecznych dla środowiska, procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych i zakres obowiązków, szczegółowa lista jednostek wyspecjalizowanych w usuwaniu awarii, wewnętrzny i zewnętrzny plan komunikacji, plany szkoleń;

28 SPRAWDZENIE I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE POMIARY I MONITOROWANIE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU

29 POMIARY I MONITOROWANIE Należy mierzyć i monitorować wyniki działalności w stosunku do celów i zadań środowiskowych. Należy oceniać zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi przepisami. Należy zapewnić wiarygodność danych poprzez: wzorcowanie przyrządów, okresowe badania, sprzętu i oprogramowania badawczego.

30 NIEZGODNOŚCI ORAZ DZIALANIA KORYGUJACE I ZAPOBIEGAWCZE Działania korygujące - działania powzięte w celu wyeliminowania przyczyn istniejącej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do ponownego jej wystąpienia. Działania zapobiegawcze - działania profilaktyczne powzięte w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnej niezgodności, wady lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenia do jej wystąpienia.

31 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE PODEJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE: stwierdzonych niezgodności w funkcjonowaniu systemu, raportów z wewnętrznych auditów środowiskowych wniosków z przeprowadzonych Przeglądów Systemu przez Kierownictwo.

32 AUDIT WEWNĘTRZNY SZŚ określenia zgodności systemu z wymogami normy ISO , Określenia prawidłowości wdrożenia i funkcjonowania SZŚ, określenia obszarów potencjalnych udoskonaleń SZŚ, dostarczenia informacji kierownictwu dotyczącej SZŚ, zapewnienia skutecznego funkcjonowania SZŚ.

33 PRZEGLĄD SYSTEMU PRZEZ KIEROWNICTWO przegląd realizacji celów, zadań i wyników działalności środowiskowej, przegląd wyników auditów wewnętrznych systemu, ocena efektywności funkcjonowania systemu, ocena realizacji polityki ekologicznej i określenie niezbędnych zmian w polityce.

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo