Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996"

Transkrypt

1 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany przez najwyższe kierownictwo zawierający zobowiązania dotyczące jakości oraz sposoby i środki realizacji tych zobowiązań; musi być zrozumiana, wdrożona, utrzymywana ) Organizacja Odpowiedzialność i uprawnienia (odpowiedniość obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach brak luk i powtórzeń; jedna osoba odpowiada za określone sprawy ) Środki (w tym: wyszkolony personel, audyty wewnętrzne, środki techniczne) Przedstawiciel kierownictwa (wyznaczyć spośród najwyższego kierownictwa - specjalistę ds. jakości) Przegląd jakości wykonywany przez kierownictwo (wykonywać w określonych odstępach czasu; wykonywać zapisy; dane do przeglądów to: reklamacje, wyniki audytów, stabilność procesów) 4.2. System jakości Postanowienia ogólne (ustanowić i utrzymywać system zapewnienia jakości, opublikować księgę jakości, przygotować i aktualizować procedury, instrukcje, specyfikacje, wykonywać i archiwizować zapisy,...) Procedury systemu jakości (udokumentowane, znane, wdrożone) Planowanie jakości (wykonywać plany jakości, uwzględniając: środki techniczne, umiejętności, systemy sterowania, wyposażenie do kontroli, pomiarów i badań (k-p-b), zapewnić zgodność działań z dokumentami, zapisami, wykonywać kontrolę: dostaw, procesów, międzyoperacyjną, końcową, przeglądy, walidację (szczególnie projektów i prototypów), określić precyzyjne kryteria przyjęcia na poszczególnych etapach, uwzględnić usuwanie przyczyn stwierdzonych i potencjalnych niezgodności) 4.3. Przegląd umowy Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura) Strona 1 z 6

2 Przegląd (wymagania muszą być jednoznaczne, obustronnie zrozumiałe, udokumentowane, uzgodnione, możliwe do realizacji przez dostawcę) Zmiany w umowie (określić sposób dokonywania i informowania służb) Zapisy (wykonywać i przechowywać) 4.4. Sterowania projektowaniem (nie dotyczy normy ISO 9002) Postanowienia ogólne (udokumentowane procedury sterowania projektem i weryfikacji przyjętych założeń projektowych) Planowanie projektowania i prac rozwojowych: wykonywać i aktualizować plany Powiązania organizacyjne i techniczne (określić zespoły, ich powiązania, kompetencje, dokumentować przekazywane informacje i decyzje, wykonywać przeglądy na poszczególnych etapach projektowania) Dane wejściowe do projektowania ( zidentyfikować wymagania, zapewnić ich jednoznaczność, uwzględnić przepisy prawa, cel projektu, własności użytkowe, wyniki przeglądu umowy) Dane wyjściowe z projektowania (odnieść do założeń projektowych oraz uwzględnić wymagania eksploatacyjne, bezpieczeństwa, transportu, obsługi, likwidacji, poddać je przeglądowi, uwzględnić założone kryteria przyjęcia) Przegląd projektu (jest obowiązkowy na zaplanowanych etapach projektowania, zapewnić udział zainteresowanych służb, wykonać zapisy) Weryfikacja projektu (wykonywać na zaplanowanych etapach, porównać dane wyjściowe z wejściowymi, porównać projekt z podobnymi, wykonać zapisy) Walidacja projektu (sprawdzenie spełnienia potrzeb i wymagań użytkowych przez prototyp, serię informacyjną, może być konieczna kilkakrotnie, zapisy) Zmiany projektu (zidentyfikować potrzebę zmian, udokumentować, poddać przeglądowi, zatwierdzić zmiany przez uprawniony personel) 4.5. Nadzór nad dokumentacją i danymi Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura) Zatwierdzanie i wydawanie dokumentów i danych (wykonywać przeglądy aktualności, zatwierdzić dokumenty przed wydaniem, zapewnić stosowanie tylko aktualnych dokumentów, wprowadzić system usuwania wydań nieaktualnych i stosowania w ograniczonym zakresie tzw. dokumentów niekontrolowanych, Strona 2 z 6

3 oznaczyć i oddzielić dokumenty archiwalne od aktualnych Zmiany dokumentów i danych (powinny być dokonywane i zatwierdzane przez autorów, albo ich następców, należy przedstawić cel i charakter zmiany) 4.6. Zakupy (zapewnić, że zakupione wyroby wpływające na jakość spełniają określone wymagania) Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura) Ocena podwykonawców (poddostawców) (systematycznie oceniać, dokonywać nadzoru określonymi metodami, dokonywać zapisów, prowadzić wykaz kwalifikowanych poddostawców ) Dane dotyczące zakupów (jednoznacznie określają spełnienie przyjętych wymagań, zatwierdzone) Weryfikacja zakupionego wyrobu (dokonywana w razie potrzeby) Weryfikacja przez dostawcę u podwykonawcy (w razie potrzeby) Weryfikacja przez klienta wyrobu dostarczonego przez podwykonawcę (dokonywać, jeżeli zawarta w umowie, nie zwalnia dostawcy od odpowiedzialności za wyrób finalny i nie wyklucza odrzucenia wyrobu przez klienta,wykonywać zapisy) 4.7. Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta (gdy ma to miejsce - procedura) 4.8. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu ( gdy jest to właściwe procedura, wykonywać stosownymi środkami, realizować od otrzymania przez wszystkie etapy do dostarczenia i zainstalowania oraz w trakcie serwisu) 4.9. Sterowanie procesem (zidentyfikować te procesy produkcji, instalowania i serwisu, które wpływają na jakość, zaplanować i zapewnić prowadzenie ich w warunkach nadzorowanych; procedury - gdy potrzebne; zapewnić odpowiednie warunki procesu i środowisko pracy, monitorować parametry procesu, zapewnić odpowiednie wyposażenie techniczne, w tym pomiarowe, kryteria przyjęcia i dalszego kwalifikowania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, kwalifikacje personelu do zadań specjalnych powinny zostać sprawdzone) Kontrola i badania Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura, wykonywać potrzebne kontrole, określić kryteria przyjęcia, dokonywać zapisów, określić zakres kontroli i badań w planie jakości - uwzględnić wszystkie n/w etapy kontroli i badań) Kontrola i badania odbiorcze dostaw (wpływających bezpośrednio na jakość, uwzględnić dostarczone dokumenty kontroli i system jakości poddostawcy, Strona 3 z 6

4 wykonywać kontrolę dostaw gdy to właściwe) Kontrola i badania w toku produkcji (wykonywać zgodnie z planem jakości, w przypadku nie spełniania wymagań musi być zapewnione wycofanie wyrobu / półproduktu do momentu podjęcia dalszych decyzji przez uprawnione osoby) Kontrola i badania końcowe (zakończenie badań i autoryzacja dokumentów warunkuje zwolnienie produktu / usługi / raportu z badań) Zapisy dotyczące kontroli i badań (obowiązkowe, autoryzowane archiwizowane przez czas życia wyrobu) Nadzorowanie wyposażenia do kontroli pomiarów i badań (p-k-b) (dotyczy wyposażenia używanego do kontroli dostawczej, kontroli w trakcie procesu, do badań końcowych i pomiarów w czasie serwisu, obejmuje wszystkie składowe mające wpływ na niepewność pomiaru, tzn. także odczynniki, materiały odniesienia, materiały i wyposażenie pomocnicze, oprogramowanie) Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura, cel nadzorowania niepewność pomiaru powinna być znana i zgodna z wymaganą zdolnością pomiarową wyposażenia do k-p-b) Procedura nadzoru (określić pomiary, zidentyfikować całe wyposażenie do k-p-b, wzorcować i sprawdzać je w/g określonych zasad i z określoną częstością, zapewniając jednoznaczne kryteria przyjęcia oraz gdy to możliwe nawiązanie do krajowych i międzynarodowych jednostek miar, gdy brak wzorców - udokumentować stosowaną podstawę wzorcowania, zapewnić ciągłą identyfikację stanu wzorcowania wyposażenia do k-p-b, utrzymywać zapisy z wzorcowań i sprawdzeń; w przypadku utraty własności pomiarowych przez wyposażenie do k- p-b: udokumentować ważność poprzednich wyników kontroli i badań, zapewnić odpowiednie warunki środowiska w czasie wzorcowania i w czasie kontroli i badań, zabezpieczyć wyposażenie do k-p-b przed uszkodzeniem oraz przypadkowymi przeregulowaniami, które mogą naruszyć aktualny status wzorcowania (dotyczy też software i potrzeby jego okresowej weryfikacji) Status kontroli i badania wyrobu (zapewnić znajomość statusu zgodnie z planem jakości, dokonywać z zastosowaniem określonych środków; tylko wyrób spełniający wymagania może zostać wysłany, albo przekazany do dalszych etapów procesu) Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura, oznaczyć w sposób określony, zapewnić, że nie może nastąpić niezamierzone wysłanie, zainstalowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami) Przegląd i dyspozycje dotyczące wyrobu niezgodnego z wymaganiami (określić odpowiedzialność za decyzje w tym obszarze, alternatywne Strona 4 z 6

5 postępowanie: przekwalifikowanie do drugiego gatunku, przerobienie, złomowanie, naprawa lub zwolnienie na życzenie klienta; decyzję podejmuje określony kompetentny pracownik; na naprawę zgodę powinien wyrazić klient i musi być dokonana kontrola jakości) Działania korygujące i zapobiegawcze Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura, zakres i ważność działań zapobiegawczych i korygujących należy ustalać na zasadzie współmierności do znaczenia dla jakości i do poziomu oszacowanego ryzyka) Działania korygujące (zapewnić skuteczny sposób postępowanie z reklamacjami i raportami o niezgodnościach; ustalić przyczyny powstania niezgodności; działania korygujące i naprawcze muszą usunąć przyczyny niezgodności; stosować środki nadzoru zapewniające skuteczność działań korygujących i naprawczych) Działania zapobiegawcze (wykorzystywanie odpowiednich źródeł informacji dotyczących potencjalnych przyczyn niezgodności - audyty, reklamacje, zgody na odstępstwa, uwagi pracowników itp. - podejmować działania, poddawać je przeglądowi kierownictwa) Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie zabezpieczanie i dostarczanie Postanowienia ogólne (udokumentowana procedura) Postępowanie z wyrobem (zapobiegać uszkodzeniu, zniszczeniu) Przechowywanie (jw. oraz sprawdzać stan bieżący) Pakowanie (nadzorowanie opakowań i pakowania) Zabezpieczanie (zabezpieczanie, segregacja) Dostarczanie (zapewnienie ochrony jakości do momentu dostawy) Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości (procedura zapisy identyfikować, gromadzić, oznaczyć, zapewnić czytelność, dostęp osób uprawnionych, przechowywać przez określony czas, dysponować zapisami dotyczącymi jakości, wykazującymi i systematycznie dokumentującymi zgodność z wymaganiami, także u podwykonawców warto tu zwrócić uwagę na regulacje prawne na świecie związane z odpowiedzialnością za wyrób; forma zapisów dowolna (może być na nośniku cyfrowym) Wewnętrzne audyty jakości (udokumentowana procedura; planować na podstawie statusu i ważności działań oraz systematycznie realizować audyty celem zweryfikowania czy działania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi i czy system Strona 5 z 6

6 jakości jest efektywny, audytorzy odpowiednio wykwalifikowani i niezależni od osób bezpośrednio odpowiedzialnych za audytowany obszar ; zapisywać i raportować wyniki audytów; w konsekwencji każdego stwierdzenia niezgodności muszą być podejmowane działania korygujące i musi mieć miejsce weryfikacja skuteczności tychże, także w czasie przeglądu kierownictwa Szkolenie (udokumentowana procedura; określać potrzeby; szkolić cały personel mający wpływ na jakość, szczególnie personel do realizacji zadań specjalnych, utrzymywać zapisy dotyczące szkoleń) Serwis (w przypadku gdy istnieje - potrzebne są procedury prowadzenia serwisu i weryfikacji czy spełnia on wymagania) Metody statystyczne (stosować, gdy to potrzebne) Identyfikacja potrzeb (wykonywać w celu określania, nadzorowania i weryfikacji zdolności procesów i cech wyrobu do ciągłego spełniania wymagań jakościowych) Procedury (obowiązkowe gdy pozytywna decyzja o stosowaniu metod statystycznych - opisać sposoby stosowania i nadzoru nad stosowaniem metod statystycznych). Strona 6 z 6

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI ZASADY SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2310, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 oraz AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo