KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE"

Transkrypt

1 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia w celu: - wykazania zgodności realizowanych usług z ustalonymi wymaganiami, - systematycznego monitorowania i pomiarów kluczowych procesów, - zapewnienia zgodności system zarządzania jakością, - nieustannego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Określone zostały metody monitorowania i pomiarów oraz prowadzenia analiz, jak równieŝ wybrane zostały stosowne metody do doskonalenia jakości, w tym metody statystyczne stosowane do monitorowania procesu produkcji i wyrobów. Dyrektor decyduje o ewentualnych potrzebach stosowania i rodzaju metod, w tym statystycznych, do analizy danych, w tym zadowolenia pacjentów, innych stron zainteresowanych, oceny procesów, reklamacji oraz działań korygujących, zapobiegawczych i wyników auditów. Przebieg planowania oraz realizacji monitorowania i pomiarów przedstawiony jest w następujących dokumentach systemu: - w przebiegu procesu PP Ocena satysfakcji pacjenta, - w procedurze P Audit wewnętrzny, - w rozdziale Księgi KJ-8, p Monitorowanie i pomiary procesów. Wyniki monitorowania i pomiarów są podstawą do podejmowania działań naprawczych i doskonalących. Aby zapobiec niekontrolowanemu przekazaniu wyrobów niezgodnych z wymaganiami, a dla stwierdzonych lub potencjalnych niezgodności podejmować właściwe działania korygujące lub zapobiegawcze, ustalone zostały procesy opisane w następujących procedurach: P Nadzór nad niezgodnościami, P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, P Działania korygujące i zapobiegawcze. W rozdziale Księgi KJ-8, p. 8.4 oraz w planie przebiegu procesu PP Analiza danych określone zostały działania związane z gromadzeniem i analizowaniem danych niezbędnych do

2 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 13 wykazania skuteczności i wskazania moŝliwości w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością funkcjonującego w szpitalu. W celu doskonalenia realizacji usług, procesów i działań w systemie zarządzania jakością określono procesy związane z ustalaniem i zarządzaniem przedsięwzięciami dotyczącymi doskonalenia, których przebieg został udokumentowany w rozdziale Księgi KJ-8, p. 8.5 oraz w planie przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie, jak równieŝ w procedurze P Działania korygujące i zapobiegawcze. 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta i innych stron zainteresowanych Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszelkie uwagi i wnioski Klienta oraz innych stron zainteresowanych będą odpowiednio gromadzone i wykorzystywane do doskonalenia systemu zarządzania jakością, poprawy jakości realizowanych wyrobów oraz zwiększenia zadowolenia wszystkich stron zainteresowanych. W Szpitalu Miejskim w Elblągu monitorowane są informacje dotyczące poziomu zadowolenia Klienta i innych stron zainteresowanych oraz stopnia spełnienia ich wymagań. Wyniki tego monitoringu stanowią jeden z mierników skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Niniejszy rozdział ustala tryb postępowania przy zbieraniu informacji dotyczących oczekiwań i spełnienia wymagań Klienta i innych stron zainteresowanych, przeprowadzeniu oceny zadowolenia Klienta, analizowaniu wyników oceny oraz ich dalszym wykorzystaniu do podejmowania działań zmierzających do poprawy ich zadowolenia. Ustalone są zasady przyjmowania, podejmowania decyzji i działań oraz odpowiadania na uwagi wszystkich stron zainteresowanych działalnością szpitala. Wszystkie realizowane umowy i zamówienia są poddawane ocenie pod kątem spełnienia wymagań Klienta. Stwierdzone odstępstwa są analizowane przez Dyrektora oraz Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa. Osoby upowaŝnione do kontaktów i współpracy z Klientami, w przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosków lub uwag dotyczących współpracy ze Szpitalem, zobowiązane są do

3 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 13 odnotowania tego faktu i podejmowania działań doskonalących, w tym korygujących lub zapobiegawczych. Udokumentowane referencje od Klientów przekazywane są do Dyrektora. Dodatkowo przeprowadza się badanie satysfakcji klientów poprzez rozprowadzanie ankiety wśród Klientów. "Ankieta ocena satysfakcji pacjenta rozprowadzana jest w pionie medycznym szpitala przez grupę ankieterów. Zwrócone ankiety i wnioski z kontaktów z klientem są gromadzone i poddawane analizie przez Zespół ds. oceny satysfakcji pacjenta. Wnioski z analizy przekazywane są Dyrektorowi oraz udostępniane Pełnomocnikowi. Na bieŝąco nadzorowany jest sposób reakcji na reklamacje i uwagi (sygnały) od Klientów. Na bieŝąco dokonywane są analizy reklamacji i uwag. Na tej podstawie podejmowane są w razie potrzeby działania korygujące i zapobiegawcze oraz inne działania zmierzające do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa są odpowiedzialni za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu oceny zadowolenia Klienta, a za właściwą realizację wyznaczeni pracownicy. III. Dokumenty związane Plan przebiegu procesu PP "Ocena satysfakcji pacjenta Audit wewnętrzny Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe system zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz jest skutecznie wdroŝony i utrzymywany. W szpitalu przeprowadzane są audity wewnętrzne zgodnie z procedurą P Audit wewnętrzny, planowane i nadzorowane przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik opracowuje Program auditów wewnętrznych. Częstość prowadzenia, przedmiot i zakres auditów ustala na podstawie: statusu i waŝności procesów i auditowanych obszarów dla jakości, wyników z poprzednich auditów. Zatwierdzony

4 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 13 przez Dyrektora Program przekazywany jest do wiadomości osobom odpowiedzialnym za auditowane obszary. Pełnomocnik podejmuje decyzję o przeprowadzeniu auditu pozaplanowego, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pełnomocnik ustala przed planowanym auditem przewidywany termin auditu, określa cel, kryteria i zakres auditu, wyznacza zespół auditujący, w tym auditora wiodącego. Auditorami wchodzącymi w skład zespołu auditującego są osoby spełniające określone kryteria, wyznaczane z listy auditorów. Przy wyznaczaniu auditorów przestrzegana jest zasada, Ŝe auditorzy nie mogą auditować własnej pracy. Wyniki auditów są dokumentowane w Raportach z auditu opracowywanym przez Auditorów wiodących i akceptowanych przez Pełnomocnika. Raport przedstawiany jest Kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za auditowany obszar. Kierownicy auditowanych obszarów odpowiedzialni są za zapewnienie, aby bez zbytniego opóźnienia podejmowane były działania w zakresie wyeliminowania stwierdzonych podczas auditów niezgodności oraz działania korygujące i działania zapobiegawcze. Po wdroŝeniu tych działań Pełnomocnik dokonuje weryfikacji skuteczności podjętych działań korygujących i/ lub zapobiegawczych. Program auditów i raporty z auditów wraz z załącznikami są przechowywane przez Pełnomocnika zgodnie z postanowieniami rozdziału księgi KJ-4, p Pełnomocnik nadzoruje planowanie i przeprowadzanie auditów w zakładzie poprzez monitorowanie sporządzanej dokumentacji z auditów oraz prowadzenie auditów. Procedura P Audit wewnętrzny uwzględnia równieŝ audit systemu HACCP funkcjonującego w szpitalu oraz sposób jego raportowania. 1. Procedura P Audit wewnętrzny. 2. Procedura P Nadzór nad zapisami.

5 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 5 z Monitorowanie i pomiary procesów Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie skuteczności realizowanych procesów w Szpitalu Miejskim w Elblągu. W Szpitalu Miejskim w Elblągu stosowane są odpowiednie metody monitorowania i gdy to ma zastosowanie, pomiary procesów systemu zarządzania jakością słuŝące do wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników. Wszystkie procesy realizowane w szpitalu i określone w rozdziale KJ-4, p. 4.1 są udokumentowane w formie opisu w odpowiednich rozdziałach niniejszej księgi, w formie procedur lub planów przebiegu procesów oraz w przywołanych w nich dokumentach. W ramach procesów zaplanowano równieŝ działania w zakresie monitorowania i pomiarów poszczególnych etapów tych procesów jak i wyników ich realizacji (skuteczności). W procedurach i planach przebiegu procesów oraz w dokumentach związanych z nimi i odpowiednio w nich przywołanych podano właściwości podlegające monitorowaniu i pomiarom. Dla kaŝdego procesu ustalono osobę odpowiedzialną za nadzór, skuteczność i doskonalenie danego procesu. Osoby te monitorują na bieŝąco i oceniają okresowo skuteczność nadzorowanych procesów zgodnie z planem przebiegu procesu PP Analiza danych. Podstawowe procesy realizacji usług - ich monitorowanie jest opisane w następujących dokumentach: Plan przebiegu procesu PP do PP-7.5-n Organizacja i zarządzanie usługami realizowanymi w... zgodnie z wykazem procesów wykazanych w rozdziale Księgi KJ-9. Za monitorowanie i pomiary procesu realizacji, w tym parametrów procesu odpowiada osoba wskazana w dokumencie jako odpowiedzialna za nadzór nad procesem.

6 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 6 z 13 Jeśli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności wyrobu podejmowane są odpowiednie działania korekcyjne oraz, jeśli jest to konieczne, działania korygujące zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-8, p. 8.3 i Pełnomocnik Dyrektora jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie monitorowania i pomiaru wszystkich procesów, a za właściwą realizację osoby odpowiedzialne za dany proces. Procedury i Plany przebiegu procesów wg wykazu przedstawionego w rozdziale KJ-4, p. 4.1 oraz w rozdziale KJ-9, Plan przebiegu procesu PP Analiza danych, Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie i pomiary wyrobu Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wykonywane wyroby spełniają ustalone wymagania. W Szpitalu Miejskim w Elblągu stosowany jest odpowiedni proces monitorowania i pomiarów właściwości wyrobów, zarówno w toku realizacji usług, jak i usługi końcowej. Przeprowadza się go na odpowiednich etapach procesu realizacji usługi zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami zawartymi w dokumentacji usługi, a określonymi w procedurach P Nadzór nad niezgodnościami oraz P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych. Utrzymywane są dowody spełnienia kryteriów przyjęcia. Zapisy dokonują osoby uprawnione do zwolnienia usługi na wszystkich etapach jej realizacji. Zapisy sporządzane są i nadzorowane zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-4, p Zwolnienie usługi nie jest kontynuowane, dopóki wszystkie zaplanowane ustalenia nie zostaną zadowalająco zakończone, chyba, Ŝe właściwy organ zatwierdził inaczej i jest to moŝliwe do przyjęcia przez Klienta.

7 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 7 z 13 Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu monitorowania i pomiarów usług, a za właściwą realizację kierownik komórki organizacyjnej realizującej usługę. Procedura P Nadzór nad niezgodnościami, Procedura P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, Procedura P Nadzór nad zapisami. 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe: usługi nie spełniające wymagań są odpowiednio identyfikowane i nadzorowane, aby nie dopuścić do ich niezamierzonego wykonania; inne niezgodności dotyczące systemu zarządzania jakością, niezgodny stan sprzętu, dokumenty, działania niezgodne z polityką, celami, planami, procedurami itp., niezgodność w stosunku do wymagań przepisów prawnych i innych wymagań ustalonych w systemie itp.) są eliminowane, a ich skutki zminimalizowane, aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na jakość. Działania dotyczące niezgodności usług obejmują zarówno usługi zakupione, niezgodności w trakcie realizacji usługi oraz środków technicznych przekazanych Klientowi w trakcie realizacji usługi, jak równieŝ usług zareklamowanych przez Klienta lub płatnika. Sposób nadzorowania usług niezgodnych oraz innych niezgodności w systemie, sposoby eliminowania niezgodności i ich skutków, odpowiedzialności i uprawnienia z tym związane zostały określone w udokumentowanych procedurach P Nadzór nad niezgodnościami i P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych. Dla usług niezgodnych ustalony jest odpowiedni sposób postępowania według wyŝej wymienionych procedur. Usługa niezgodna identyfikowana jest poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji

8 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 8 z 13 medycznej klienta oraz poprzez oznakowanie na zestawieniu zbiorczym z realizacji usługi. Charakter innych niezgodności w systemie jest takŝe zapisywany. Usługi niezgodne i inne niezgodności są poddawane przeglądowi w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu, które jest uzaleŝnione jest od: - moŝliwości diagnostyczno leczniczych komórki realizującej usługę, - uzgodnień z Klientem co do dopuszczalnych odstępstw (ewentualne powikłania), Po przeprowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze usługi poddawane są ponownej weryfikacji, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. Dla stwierdzonych niezgodności usług oraz innych niezgodności w systemie zarządzania jakością przeprowadzane są analizy przyczyn ich wystąpienia, a w razie potrzeby podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-8, p Pełnomocnik Dyrektora jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonaleniem procesu nadzoru nad niezgodnościami, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i inni kierownicy pionów za nadzór nad przestrzeganiem postanowień procedur nadzoru nad niezgodnościami w nadzorowanym obszarze, a kierownicy komórek organizacyjnych za nadzór nad bezzwłocznym usunięciem niezgodności, ich skutków i przyczyn. Procedura P Nadzór nad niezgodnościami, Procedura P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, Procedura P Nadzór nad zapisami. 8.4 Analiza danych Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszystkie istotne dla funkcjonowania system zarządzania jakością dane są określone, zbierane i analizowane, dane te są wykorzystane do wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz są podstawą do jego doskonalenia.

9 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 9 z 13 W Szpitalu Miejskim w Elblągu w sposób zaplanowany i usystematyzowany zbierane są dane dotyczące: - stopnia zadowolenia Klienta, uwag innych stron zainteresowanych, - zgodności usług z wymaganiami, - skuteczności procesów, - dostawców. System bieŝącego zbierania i analizowania danych został ustalony w procedurach i przebiegach poszczególnych procesów oraz okresowej analizy danych - opisany w przebiegu procesu PP Analiza danych. Co najmniej raz na pół roku i przed przeglądem zarządzania, a w miarę potrzeb na bieŝąco, Pełnomocnik moŝe zlecić przeprowadzenie analizy danych (z monitorowania i pomiarów, a takŝe z innych źródeł) osobom odpowiedzialnym za nadzór, skuteczność i doskonalenie nadzorowanego procesu. Wyniki analizy danych przekazywane są Pełnomocnikowi, który dokonuje weryfikacji danych, ich analizy oraz przedstawia wnioski dotyczące doskonalenia w sprawozdaniu z funkcjonowania systemu. Wyniki analiz są przedstawiane Dyrektorowi i stanowią podstawowe dane wejściowe do: - natychmiastowych działań korygujących lub zapobiegawczych, - budowy okresowych planów doskonalenia jakości, zmian w planach realizacji usługi, planowaniu zmian kierunków dostaw, itp., - planowania auditów i przeglądów systemu. Wyniki analizy danych są wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i do doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu analizy danych, a osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy - za właściwe przeprowadzenie i udokumentowanie wyników analizy, ustalenie wniosków dotyczących doskonalenia danego procesu lub wyrobu i przekazanie informacji Pełnomocnikowi. - przebieg procesu PP Analiza danych.

10 8.5 Doskonalenie Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 10 z Ciągłe doskonalenie Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. W szpitalu nieustannie doskonalona jest skuteczność systemu zarządzania jakością, przez realizację polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania. Podstawą do doskonalenia są wyniki analizy danych, wyniki monitorowania i pomiarów, wyniki auditów, przeglądów zarządzania, informacje od Klientów i innych stron zainteresowanych oraz pochodzące z innych istotnych źródeł. Na ich podstawie ustalane są cele i zadania doskonalące, terminy i środki ich realizacji. Proces doskonalenia opisany jest w planie przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie oraz w procedurze P Działania korygujące i zapobiegawcze, osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością tego procesu jest Pełnomocnik. Plan przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie, Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Działania korygujące Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie powtórnemu wystąpieniu niezgodności. Działania korygujące podejmowane są w przypadku stwierdzenia niezgodności zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze i są odpowiednio

11 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 11 z 13 dostosowane do skutków dla jakości, jakie powodują lub mogą powodować stwierdzone niezgodności. KaŜdy pracownik Szpitala odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie zaobserwowanych niezgodności. Jeśli usunięcie niezgodności mieści się w jego kompetencjach, przeprowadza przegląd niezgodności, analizuje skutki i przyczyny niezgodności oraz wprowadza właściwe działania w celu usunięcia przyczyn. Pracownik informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w których nie jest w stanie sam wprowadzić działań dla usunięcia przyczyn niezgodności. Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji o niezgodnościach, a takŝe własnych obserwacji, dokumentują występujące niezgodności w dokumentacji działu lub Kartach niezgodności i działań korygujących. Wszystkie karty podlegają rejestracji przez Pełnomocnika, który podejmuje decyzję o potrzebie podjęcia działań zapewniających, Ŝe niezgodności nie pojawią się ponownie. Kierownicy odpowiedzialni za usunięcie niezgodności przeprowadzają przegląd tej niezgodności, przyczyn jej wystąpienia, określają wymagane działania korygujące wskazując pracowników odpowiedzialnych za ich wdroŝenie oraz termin realizacji. Wszystkie proponowane działania korygujące są poddawane przeglądowi przed ich wdroŝeniem pod kątem oszacowania ryzyka i są one adekwatne i współmierne z zaistniałym ryzykiem. W przypadku, gdy wykonanie działań korygujących związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora. Wszelkie zmiany wynikające z tych działań są wdraŝane i dokumentowane oraz przeglądane pod kątem skuteczności Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań korygujących realizują je w określonym terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdroŝonych działań korygujących i inicjuje sprawdzenie ich skuteczności. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane dokumentacji działu lub w Karcie niezgodności i działań korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika. Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Procedura P Nadzór nad zapisami.

12 8.5.3 Działania zapobiegawcze Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 12 z 13 Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie wystąpieniu niezgodności. Działania zapobiegawcze podejmowane są w przypadku stwierdzenia potencjalnych niezgodności zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze są odpowiednio dostosowane do skutków, jakie mogą powodować potencjalne niezgodności. KaŜdy pracownik Szpitala odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie potencjalnych niezgodności. Przeprowadza przegląd potencjalnej niezgodności, analizuje jej przyczyny i potencjalne skutki dla jakości oraz wprowadza właściwe działania w celu usunięcia przyczyn, jeśli usunięcie ich wchodzi w zakres jego kompetencji. Pracownik informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w odniesieniu do których nie jest w stanie sam wprowadzić działań w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności. Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji o potencjalnych niezgodnościach, a takŝe własnych obserwacji, dokumentują występujące potencjalne niezgodności dokumentacji działu lub w Kartach niezgodności i działań korygujących. Wszystkie karty podlegają rejestracji przez Pełnomocnika, który podejmuje decyzję o potrzebie podjęcia działań zapewniających, Ŝe niezgodność nie wystąpi. Kierownik komórki, w której stwierdzono potencjalną niezgodność, określa przyczyny jej wystąpienia, ustala niezbędne działania zapobiegawcze wskazując pracowników odpowiedzialnych za ich wdroŝenie oraz termin realizacji. Wszystkie proponowane działania zapobiegawcze są poddawane przeglądowi przed ich wdroŝeniem pod kątem oszacowania ryzyka i są one adekwatne i współmierne z zaistniałym ryzykiem. W przypadku, gdy wykonanie działań zapobiegawczych związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora. Wszelkie zmiany wynikające z tych działań są wdraŝane i dokumentowane oraz przeglądane pod kątem skuteczności W przypadku, gdy wykonanie działań zapobiegawczych związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora.

13 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 13 z 13 Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań zapobiegawczych realizują je w określonym terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdroŝonych działań zapobiegawczych i inicjuje sprawdzenie ich skuteczności. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w dokumentacji działu lub Karcie niezgodności i działań korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością tego procesu jest Pełnomocnik. Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze, Procedura P Nadzór nad zapisami.

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Powiat Lubelski Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-06 Strona: 1 z 6 Powiat Lubelski

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości. TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Tytuł rozdziału Spis treści -- Strona: Obowiązuje od:07.0.200r. URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA wg normy PN-EN ISO 900:2009 Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: Jacek Sołek /imię i nazwisko zatwierdzającego/

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo