KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE"

Transkrypt

1 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia w celu: - wykazania zgodności realizowanych usług z ustalonymi wymaganiami, - systematycznego monitorowania i pomiarów kluczowych procesów, - zapewnienia zgodności system zarządzania jakością, - nieustannego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Określone zostały metody monitorowania i pomiarów oraz prowadzenia analiz, jak równieŝ wybrane zostały stosowne metody do doskonalenia jakości, w tym metody statystyczne stosowane do monitorowania procesu produkcji i wyrobów. Dyrektor decyduje o ewentualnych potrzebach stosowania i rodzaju metod, w tym statystycznych, do analizy danych, w tym zadowolenia pacjentów, innych stron zainteresowanych, oceny procesów, reklamacji oraz działań korygujących, zapobiegawczych i wyników auditów. Przebieg planowania oraz realizacji monitorowania i pomiarów przedstawiony jest w następujących dokumentach systemu: - w przebiegu procesu PP Ocena satysfakcji pacjenta, - w procedurze P Audit wewnętrzny, - w rozdziale Księgi KJ-8, p Monitorowanie i pomiary procesów. Wyniki monitorowania i pomiarów są podstawą do podejmowania działań naprawczych i doskonalących. Aby zapobiec niekontrolowanemu przekazaniu wyrobów niezgodnych z wymaganiami, a dla stwierdzonych lub potencjalnych niezgodności podejmować właściwe działania korygujące lub zapobiegawcze, ustalone zostały procesy opisane w następujących procedurach: P Nadzór nad niezgodnościami, P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, P Działania korygujące i zapobiegawcze. W rozdziale Księgi KJ-8, p. 8.4 oraz w planie przebiegu procesu PP Analiza danych określone zostały działania związane z gromadzeniem i analizowaniem danych niezbędnych do

2 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 13 wykazania skuteczności i wskazania moŝliwości w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością funkcjonującego w szpitalu. W celu doskonalenia realizacji usług, procesów i działań w systemie zarządzania jakością określono procesy związane z ustalaniem i zarządzaniem przedsięwzięciami dotyczącymi doskonalenia, których przebieg został udokumentowany w rozdziale Księgi KJ-8, p. 8.5 oraz w planie przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie, jak równieŝ w procedurze P Działania korygujące i zapobiegawcze. 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta i innych stron zainteresowanych Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszelkie uwagi i wnioski Klienta oraz innych stron zainteresowanych będą odpowiednio gromadzone i wykorzystywane do doskonalenia systemu zarządzania jakością, poprawy jakości realizowanych wyrobów oraz zwiększenia zadowolenia wszystkich stron zainteresowanych. W Szpitalu Miejskim w Elblągu monitorowane są informacje dotyczące poziomu zadowolenia Klienta i innych stron zainteresowanych oraz stopnia spełnienia ich wymagań. Wyniki tego monitoringu stanowią jeden z mierników skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Niniejszy rozdział ustala tryb postępowania przy zbieraniu informacji dotyczących oczekiwań i spełnienia wymagań Klienta i innych stron zainteresowanych, przeprowadzeniu oceny zadowolenia Klienta, analizowaniu wyników oceny oraz ich dalszym wykorzystaniu do podejmowania działań zmierzających do poprawy ich zadowolenia. Ustalone są zasady przyjmowania, podejmowania decyzji i działań oraz odpowiadania na uwagi wszystkich stron zainteresowanych działalnością szpitala. Wszystkie realizowane umowy i zamówienia są poddawane ocenie pod kątem spełnienia wymagań Klienta. Stwierdzone odstępstwa są analizowane przez Dyrektora oraz Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa. Osoby upowaŝnione do kontaktów i współpracy z Klientami, w przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosków lub uwag dotyczących współpracy ze Szpitalem, zobowiązane są do

3 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 13 odnotowania tego faktu i podejmowania działań doskonalących, w tym korygujących lub zapobiegawczych. Udokumentowane referencje od Klientów przekazywane są do Dyrektora. Dodatkowo przeprowadza się badanie satysfakcji klientów poprzez rozprowadzanie ankiety wśród Klientów. "Ankieta ocena satysfakcji pacjenta rozprowadzana jest w pionie medycznym szpitala przez grupę ankieterów. Zwrócone ankiety i wnioski z kontaktów z klientem są gromadzone i poddawane analizie przez Zespół ds. oceny satysfakcji pacjenta. Wnioski z analizy przekazywane są Dyrektorowi oraz udostępniane Pełnomocnikowi. Na bieŝąco nadzorowany jest sposób reakcji na reklamacje i uwagi (sygnały) od Klientów. Na bieŝąco dokonywane są analizy reklamacji i uwag. Na tej podstawie podejmowane są w razie potrzeby działania korygujące i zapobiegawcze oraz inne działania zmierzające do doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa są odpowiedzialni za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu oceny zadowolenia Klienta, a za właściwą realizację wyznaczeni pracownicy. III. Dokumenty związane Plan przebiegu procesu PP "Ocena satysfakcji pacjenta Audit wewnętrzny Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe system zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz jest skutecznie wdroŝony i utrzymywany. W szpitalu przeprowadzane są audity wewnętrzne zgodnie z procedurą P Audit wewnętrzny, planowane i nadzorowane przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik opracowuje Program auditów wewnętrznych. Częstość prowadzenia, przedmiot i zakres auditów ustala na podstawie: statusu i waŝności procesów i auditowanych obszarów dla jakości, wyników z poprzednich auditów. Zatwierdzony

4 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 13 przez Dyrektora Program przekazywany jest do wiadomości osobom odpowiedzialnym za auditowane obszary. Pełnomocnik podejmuje decyzję o przeprowadzeniu auditu pozaplanowego, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pełnomocnik ustala przed planowanym auditem przewidywany termin auditu, określa cel, kryteria i zakres auditu, wyznacza zespół auditujący, w tym auditora wiodącego. Auditorami wchodzącymi w skład zespołu auditującego są osoby spełniające określone kryteria, wyznaczane z listy auditorów. Przy wyznaczaniu auditorów przestrzegana jest zasada, Ŝe auditorzy nie mogą auditować własnej pracy. Wyniki auditów są dokumentowane w Raportach z auditu opracowywanym przez Auditorów wiodących i akceptowanych przez Pełnomocnika. Raport przedstawiany jest Kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za auditowany obszar. Kierownicy auditowanych obszarów odpowiedzialni są za zapewnienie, aby bez zbytniego opóźnienia podejmowane były działania w zakresie wyeliminowania stwierdzonych podczas auditów niezgodności oraz działania korygujące i działania zapobiegawcze. Po wdroŝeniu tych działań Pełnomocnik dokonuje weryfikacji skuteczności podjętych działań korygujących i/ lub zapobiegawczych. Program auditów i raporty z auditów wraz z załącznikami są przechowywane przez Pełnomocnika zgodnie z postanowieniami rozdziału księgi KJ-4, p Pełnomocnik nadzoruje planowanie i przeprowadzanie auditów w zakładzie poprzez monitorowanie sporządzanej dokumentacji z auditów oraz prowadzenie auditów. Procedura P Audit wewnętrzny uwzględnia równieŝ audit systemu HACCP funkcjonującego w szpitalu oraz sposób jego raportowania. 1. Procedura P Audit wewnętrzny. 2. Procedura P Nadzór nad zapisami.

5 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 5 z Monitorowanie i pomiary procesów Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie skuteczności realizowanych procesów w Szpitalu Miejskim w Elblągu. W Szpitalu Miejskim w Elblągu stosowane są odpowiednie metody monitorowania i gdy to ma zastosowanie, pomiary procesów systemu zarządzania jakością słuŝące do wykazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników. Wszystkie procesy realizowane w szpitalu i określone w rozdziale KJ-4, p. 4.1 są udokumentowane w formie opisu w odpowiednich rozdziałach niniejszej księgi, w formie procedur lub planów przebiegu procesów oraz w przywołanych w nich dokumentach. W ramach procesów zaplanowano równieŝ działania w zakresie monitorowania i pomiarów poszczególnych etapów tych procesów jak i wyników ich realizacji (skuteczności). W procedurach i planach przebiegu procesów oraz w dokumentach związanych z nimi i odpowiednio w nich przywołanych podano właściwości podlegające monitorowaniu i pomiarom. Dla kaŝdego procesu ustalono osobę odpowiedzialną za nadzór, skuteczność i doskonalenie danego procesu. Osoby te monitorują na bieŝąco i oceniają okresowo skuteczność nadzorowanych procesów zgodnie z planem przebiegu procesu PP Analiza danych. Podstawowe procesy realizacji usług - ich monitorowanie jest opisane w następujących dokumentach: Plan przebiegu procesu PP do PP-7.5-n Organizacja i zarządzanie usługami realizowanymi w... zgodnie z wykazem procesów wykazanych w rozdziale Księgi KJ-9. Za monitorowanie i pomiary procesu realizacji, w tym parametrów procesu odpowiada osoba wskazana w dokumencie jako odpowiedzialna za nadzór nad procesem.

6 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 6 z 13 Jeśli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności wyrobu podejmowane są odpowiednie działania korekcyjne oraz, jeśli jest to konieczne, działania korygujące zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-8, p. 8.3 i Pełnomocnik Dyrektora jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie monitorowania i pomiaru wszystkich procesów, a za właściwą realizację osoby odpowiedzialne za dany proces. Procedury i Plany przebiegu procesów wg wykazu przedstawionego w rozdziale KJ-4, p. 4.1 oraz w rozdziale KJ-9, Plan przebiegu procesu PP Analiza danych, Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie i pomiary wyrobu Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wykonywane wyroby spełniają ustalone wymagania. W Szpitalu Miejskim w Elblągu stosowany jest odpowiedni proces monitorowania i pomiarów właściwości wyrobów, zarówno w toku realizacji usług, jak i usługi końcowej. Przeprowadza się go na odpowiednich etapach procesu realizacji usługi zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami zawartymi w dokumentacji usługi, a określonymi w procedurach P Nadzór nad niezgodnościami oraz P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych. Utrzymywane są dowody spełnienia kryteriów przyjęcia. Zapisy dokonują osoby uprawnione do zwolnienia usługi na wszystkich etapach jej realizacji. Zapisy sporządzane są i nadzorowane zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-4, p Zwolnienie usługi nie jest kontynuowane, dopóki wszystkie zaplanowane ustalenia nie zostaną zadowalająco zakończone, chyba, Ŝe właściwy organ zatwierdził inaczej i jest to moŝliwe do przyjęcia przez Klienta.

7 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 7 z 13 Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu monitorowania i pomiarów usług, a za właściwą realizację kierownik komórki organizacyjnej realizującej usługę. Procedura P Nadzór nad niezgodnościami, Procedura P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, Procedura P Nadzór nad zapisami. 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe: usługi nie spełniające wymagań są odpowiednio identyfikowane i nadzorowane, aby nie dopuścić do ich niezamierzonego wykonania; inne niezgodności dotyczące systemu zarządzania jakością, niezgodny stan sprzętu, dokumenty, działania niezgodne z polityką, celami, planami, procedurami itp., niezgodność w stosunku do wymagań przepisów prawnych i innych wymagań ustalonych w systemie itp.) są eliminowane, a ich skutki zminimalizowane, aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na jakość. Działania dotyczące niezgodności usług obejmują zarówno usługi zakupione, niezgodności w trakcie realizacji usługi oraz środków technicznych przekazanych Klientowi w trakcie realizacji usługi, jak równieŝ usług zareklamowanych przez Klienta lub płatnika. Sposób nadzorowania usług niezgodnych oraz innych niezgodności w systemie, sposoby eliminowania niezgodności i ich skutków, odpowiedzialności i uprawnienia z tym związane zostały określone w udokumentowanych procedurach P Nadzór nad niezgodnościami i P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych. Dla usług niezgodnych ustalony jest odpowiedni sposób postępowania według wyŝej wymienionych procedur. Usługa niezgodna identyfikowana jest poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji

8 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 8 z 13 medycznej klienta oraz poprzez oznakowanie na zestawieniu zbiorczym z realizacji usługi. Charakter innych niezgodności w systemie jest takŝe zapisywany. Usługi niezgodne i inne niezgodności są poddawane przeglądowi w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu, które jest uzaleŝnione jest od: - moŝliwości diagnostyczno leczniczych komórki realizującej usługę, - uzgodnień z Klientem co do dopuszczalnych odstępstw (ewentualne powikłania), Po przeprowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze usługi poddawane są ponownej weryfikacji, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. Dla stwierdzonych niezgodności usług oraz innych niezgodności w systemie zarządzania jakością przeprowadzane są analizy przyczyn ich wystąpienia, a w razie potrzeby podejmowane są działania korygujące lub zapobiegawcze, zgodnie z postanowieniami rozdziału KJ-8, p Pełnomocnik Dyrektora jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonaleniem procesu nadzoru nad niezgodnościami, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i inni kierownicy pionów za nadzór nad przestrzeganiem postanowień procedur nadzoru nad niezgodnościami w nadzorowanym obszarze, a kierownicy komórek organizacyjnych za nadzór nad bezzwłocznym usunięciem niezgodności, ich skutków i przyczyn. Procedura P Nadzór nad niezgodnościami, Procedura P Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi usług zdrowotnych, Procedura P Nadzór nad zapisami. 8.4 Analiza danych Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, Ŝe wszystkie istotne dla funkcjonowania system zarządzania jakością dane są określone, zbierane i analizowane, dane te są wykorzystane do wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz są podstawą do jego doskonalenia.

9 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 9 z 13 W Szpitalu Miejskim w Elblągu w sposób zaplanowany i usystematyzowany zbierane są dane dotyczące: - stopnia zadowolenia Klienta, uwag innych stron zainteresowanych, - zgodności usług z wymaganiami, - skuteczności procesów, - dostawców. System bieŝącego zbierania i analizowania danych został ustalony w procedurach i przebiegach poszczególnych procesów oraz okresowej analizy danych - opisany w przebiegu procesu PP Analiza danych. Co najmniej raz na pół roku i przed przeglądem zarządzania, a w miarę potrzeb na bieŝąco, Pełnomocnik moŝe zlecić przeprowadzenie analizy danych (z monitorowania i pomiarów, a takŝe z innych źródeł) osobom odpowiedzialnym za nadzór, skuteczność i doskonalenie nadzorowanego procesu. Wyniki analizy danych przekazywane są Pełnomocnikowi, który dokonuje weryfikacji danych, ich analizy oraz przedstawia wnioski dotyczące doskonalenia w sprawozdaniu z funkcjonowania systemu. Wyniki analiz są przedstawiane Dyrektorowi i stanowią podstawowe dane wejściowe do: - natychmiastowych działań korygujących lub zapobiegawczych, - budowy okresowych planów doskonalenia jakości, zmian w planach realizacji usługi, planowaniu zmian kierunków dostaw, itp., - planowania auditów i przeglądów systemu. Wyniki analizy danych są wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i do doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu analizy danych, a osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy - za właściwe przeprowadzenie i udokumentowanie wyników analizy, ustalenie wniosków dotyczących doskonalenia danego procesu lub wyrobu i przekazanie informacji Pełnomocnikowi. - przebieg procesu PP Analiza danych.

10 8.5 Doskonalenie Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 10 z Ciągłe doskonalenie Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. W szpitalu nieustannie doskonalona jest skuteczność systemu zarządzania jakością, przez realizację polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania. Podstawą do doskonalenia są wyniki analizy danych, wyniki monitorowania i pomiarów, wyniki auditów, przeglądów zarządzania, informacje od Klientów i innych stron zainteresowanych oraz pochodzące z innych istotnych źródeł. Na ich podstawie ustalane są cele i zadania doskonalące, terminy i środki ich realizacji. Proces doskonalenia opisany jest w planie przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie oraz w procedurze P Działania korygujące i zapobiegawcze, osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością tego procesu jest Pełnomocnik. Plan przebiegu procesu PP Ciągłe doskonalenie, Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Działania korygujące Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie powtórnemu wystąpieniu niezgodności. Działania korygujące podejmowane są w przypadku stwierdzenia niezgodności zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze i są odpowiednio

11 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 11 z 13 dostosowane do skutków dla jakości, jakie powodują lub mogą powodować stwierdzone niezgodności. KaŜdy pracownik Szpitala odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie zaobserwowanych niezgodności. Jeśli usunięcie niezgodności mieści się w jego kompetencjach, przeprowadza przegląd niezgodności, analizuje skutki i przyczyny niezgodności oraz wprowadza właściwe działania w celu usunięcia przyczyn. Pracownik informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w których nie jest w stanie sam wprowadzić działań dla usunięcia przyczyn niezgodności. Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji o niezgodnościach, a takŝe własnych obserwacji, dokumentują występujące niezgodności w dokumentacji działu lub Kartach niezgodności i działań korygujących. Wszystkie karty podlegają rejestracji przez Pełnomocnika, który podejmuje decyzję o potrzebie podjęcia działań zapewniających, Ŝe niezgodności nie pojawią się ponownie. Kierownicy odpowiedzialni za usunięcie niezgodności przeprowadzają przegląd tej niezgodności, przyczyn jej wystąpienia, określają wymagane działania korygujące wskazując pracowników odpowiedzialnych za ich wdroŝenie oraz termin realizacji. Wszystkie proponowane działania korygujące są poddawane przeglądowi przed ich wdroŝeniem pod kątem oszacowania ryzyka i są one adekwatne i współmierne z zaistniałym ryzykiem. W przypadku, gdy wykonanie działań korygujących związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora. Wszelkie zmiany wynikające z tych działań są wdraŝane i dokumentowane oraz przeglądane pod kątem skuteczności Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań korygujących realizują je w określonym terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdroŝonych działań korygujących i inicjuje sprawdzenie ich skuteczności. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane dokumentacji działu lub w Karcie niezgodności i działań korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika. Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze Procedura P Nadzór nad zapisami.

12 8.5.3 Działania zapobiegawcze Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 12 z 13 Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapobieganie wystąpieniu niezgodności. Działania zapobiegawcze podejmowane są w przypadku stwierdzenia potencjalnych niezgodności zgodnie z procedurą P Działania korygujące i zapobiegawcze są odpowiednio dostosowane do skutków, jakie mogą powodować potencjalne niezgodności. KaŜdy pracownik Szpitala odpowiedzialny jest za bieŝące ujawnianie potencjalnych niezgodności. Przeprowadza przegląd potencjalnej niezgodności, analizuje jej przyczyny i potencjalne skutki dla jakości oraz wprowadza właściwe działania w celu usunięcia przyczyn, jeśli usunięcie ich wchodzi w zakres jego kompetencji. Pracownik informuje przełoŝonego o podjętych przez siebie działaniach, a takŝe zgłasza przypadki, w odniesieniu do których nie jest w stanie sam wprowadzić działań w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności. Kierownicy komórek organizacyjnych na podstawie otrzymanych informacji o potencjalnych niezgodnościach, a takŝe własnych obserwacji, dokumentują występujące potencjalne niezgodności dokumentacji działu lub w Kartach niezgodności i działań korygujących. Wszystkie karty podlegają rejestracji przez Pełnomocnika, który podejmuje decyzję o potrzebie podjęcia działań zapewniających, Ŝe niezgodność nie wystąpi. Kierownik komórki, w której stwierdzono potencjalną niezgodność, określa przyczyny jej wystąpienia, ustala niezbędne działania zapobiegawcze wskazując pracowników odpowiedzialnych za ich wdroŝenie oraz termin realizacji. Wszystkie proponowane działania zapobiegawcze są poddawane przeglądowi przed ich wdroŝeniem pod kątem oszacowania ryzyka i są one adekwatne i współmierne z zaistniałym ryzykiem. W przypadku, gdy wykonanie działań zapobiegawczych związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora. Wszelkie zmiany wynikające z tych działań są wdraŝane i dokumentowane oraz przeglądane pod kątem skuteczności W przypadku, gdy wykonanie działań zapobiegawczych związane jest z nakładami finansowymi proponowane działania zatwierdzane są przez Dyrektora.

13 Wydanie: 4 z dnia r zmiana: 0 Strona 13 z 13 Osoby odpowiedzialne za wdroŝenie działań zapobiegawczych realizują je w określonym terminie i przekazują informację kierownikowi, który przeprowadza weryfikację wprowadzonych działań. Pełnomocnik przeprowadza przegląd wdroŝonych działań zapobiegawczych i inicjuje sprawdzenie ich skuteczności. Wszelkie zapisy potwierdzające wyniki podjętych działań są odnotowywane w dokumentacji działu lub Karcie niezgodności i działań korygujących, która przechowywana jest u Pełnomocnika. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad skutecznością tego procesu jest Pełnomocnik. Procedura P Działania korygujące i zapobiegawcze, Procedura P Nadzór nad zapisami.

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo