d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ"

Transkrypt

1 Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: mk. na ćwierć roku bez odnoszenia z odnoszeniem do doma na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne not cieiniicliicb. Niem cy w ysyłając ostatnie noty protestujące do R ady A m basadorów m ieli n a oku cele rozm aite. Do najgłówn. należało wszczęcie dyskusji dyplom atycznej, któraby spowodow ała upragnioną, zw łokę w te rm in ie plebiscytowym, zatuszow anie bojowych ro bót n a terenie plebiscytow ym, oraz n a pograniczu, w reszcie w yw ołanie ró żnicy w łonie sam ej K oalicji, z czego spodziew ali się znow u u k u ć kapitał, pozw alający im n a dalsze m atactw a, lub naw et uniem ożliw ienie plebiscytu. W obliczeniach tych jednak Niemcy srodze się zaw iedli, a zawód spotkał ich rów nież z tej strony skąd go się najm niej spodziew ali. M ianowicie także A nglja oceniła w łaściw e zam ierzenia not niem ieckich i dała n a nie ta k ą odpowiedź, k tó ra Niem com pop ro stu odbiera mowę. D la uzasadnien ia tego naszego tw ierdzenia przytaczam y w całej rozciągłości w iadom ość z berlińskiej Tägliche R undschau z d n ia 15. b. m. p. Ł Schroffe englische A ntw ort auf die Oberschlesien-Note. Szorstka odpowiedź angielska n a n otę o Ś ląsk u. Na w ym ienionej w iadomości czytam y takie charakterystyczne zdania: A m sterdam, 15. stycznia. Z L ondynu donoszą: D yplom atyczny sp raw ozdaw ca dziennika Daily Telegr.5* m ów i: W sposobie propagandy naszych daw nych nieprzyjaciół zauw aża się cechy, które zasługują n a p iln ą U- w agę. Rząd liiem iecki w ystosow ał przed kilkom a dniam a do R ady Ambasadorów w P ary żu notę, w której u sk arża się n a czyny haniebne, które rzekom o Polacy i to w yłącznie P o lacy dokonali n a górnośląskim terenie plebiscytow ym. N ota posuw a się naw et do ta k daleko idącego tw ierdzenia, że załogi okupacyjne K oalicji skłonne są do popierania tych polskich napadów, poniew aż złożone s ą te załogi przew ażnie z Francuzów. N ota ta, której celem jest sianie rozłam u, jest zbyt jasn a i w yw ołała nadzw yczaj niekorzystne w rażenie u w szystkich rządów koalicyjnych, w których panuje zgodne nreekonanie, że u lic a W ilh elm a (siedziba rząd u berlińskiego) jesz cze ra z grubo p rzesad ziła. B erlińskie tw ierdzenie, że Polacy zgrom adzili n a dzisiejszej granicy górnośląskiej 170 tysięcy w ojska ocenia gię tak, jak w łaśnie rzeczy się przedstaw iają: jako uspraw iedliw ienie tego, że w P ru sach W schodnich trzym a rząd pruski niezliczone siły wojskowe, O ile chodzi o u p arte tw ierdzenie rząd u berlińskiego, że delegacja sowjecka w Rydze nie zaw rze nigdy trw a łego pokoju z Polską, lecz planuje now ą w iosenną cfenzywę n a W arszaw ę, to w kołach polskich ośw iadczają, że w iadom ości te przeczą faktom i że rozszerzane są te w iadom ości przez N iem ców tylko dlatego, ażeby w płynąć n a górnośląskich w yborów w duchu korzystnym d la N iem iec. Przytoczoną wiadom ość zaopatrza w spom niany dziennik niem iecki w n a stępującą kró tk ą, lecz jakże wiele m ó w iącą uw agę: Anglicy nie um ieli dać rzeczowej odpow iedzi, w ięc złorzeczą. W ygodna m etoda. T rudno było o jaśniejsze i odpowic- (Wychodzi codziennie i wyjątkiem niedziel ł śwląf) d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Bytom, 18. stycznia Prasa niem iecka w idząc oczyw istą przegraną Niemców n a Górnym Ś ląska, w popłochu zam ieszczać zaczyna depesz w skajujęee na zupełne zam ieszanie i utratą zimnej krw L W iadomości takie p o dajem y poniżej. N iew iadomo co w nich bardziej podziwiać należy: czy bezradność z jaką Niem cy Chaos i popłoch. chwytają się ostatecznych Środków dla ratow ania choć pozorów zw ycięstwa, czy śm ieszną naiwność, że ktoś da wiarę tym z hałasem a bez podstawy rozszerzanym wieściom. Depesze te są n&jllepszym dowodem że w obozie niem ieckim stracono obok pewności siebie i - głowę. y ż ą d a ją (!) Ś lą sk a. Londyn, 17. stycznia. (Pat. Havas). M orning P o st podaje pogłoskę, jakoby Niem cy zam ierzały zażądać przyznania im G. Śląska. cją z Lotaryngją?), W alka o O. Ś lą s k w Londonie. Londyn, 17. stycznia. Z nany finansista niem iecki W alter R athenau przybył z drem Oppenheim erem do Londynu. R athenau odm aw ia w yjaśnień w spraw ie swego przybycia. Zdaje się, że R ath en au otrzym ał od rządu niem ieckiego m iędzy innym i m isję oddziaływ ania za pośrednictw em londyńskich kół finansow ych n a rząd an (A m ole ï alza- gielski w spraw ie Górnego Śląska, w tym kierunku, aby plebiscyt górnośląski został odroczony a postanow ienia w spraw ie t. zw. em igrantów zm ieniono n a korzvść N iem iec. W edług in nej w ersji Niemcy za pośrednictw em Rathenau*a chcą zaproponow ać, uniknąć plebiscytu. Przed ispzdem Naczelnik Pansfia do Francji W zw iązku z oczekiw anym przyjazdem do P aryża N aczelnika P a ń stw a zo stał w yłoniony przez ta m te j szą kolonję polską K om itet P ow itania M arszałka Piłsudskiego. W ydał on n astęp u jącą odezwę: Obywatele! * N aczelnik R zeczypospolitej P o l skiej, n a zaproszenie rząd u francuskiego, przyjeżdża w* końcu stycznia do Paryża. Czy znajdzie się polskie serce, co n a tę wieść nie Uderzy żywo i radośnie? Po dniach niew oli i rozpaczy, po dniach ućisku i żałoby, gdy w ybiła gc d żin a w yzw olenia, On, Który z całym narodem polskim n ad tem w y zwoleniem pracow ał, stan ął n a czele państw a. aby Dziś w ciela On ideę naszej Niepodlegości, naszej siły, naszego znaczen ia historycznego i m iędzynarodowego. Doniosłość tej chw ili dla nas jest jasn a i w ielka. Pow itać Go, oddać Mu hołd należyty, to znaczy uczcić naszą w alkę o niepodległość, uczcić w szystkich jej m ęczenników i bohaterów, to znaczy pow itać i uczcić n a szą Polskę w skrzeszoną! Nie w ątpim y, że pod tem hasłem złączą się wszyscy rodacy, niezależnie od swoich przekonań politycznych, bo tu chodzi o Polskę, bo tu chodzi o naszą w spólną Ojczyznę! % Ażeby porozum ieć się co do u d ziału polskiej kolonji we F ran cji w tej praw dziw ie narodow ej uroczystości, grono osób niżej podpisanych zebrało się i postanow iło pow itać N aczelnkia P ań stw a i wręczyć m u adres hołdowniczy. W tym celu w ybrano K om itet w y konaw czy, k tó ry zaw iadom i ogół kolonji polskiej o szczegółach naszego udziału w. m anifestacjach n a cześć M arszałka Piłsudskiego. W yżej w ym ieniony adres zostanie złożony w niedzielę, 10. stycznia r. b., w lokalu Polon ji 3 bis ru e La B ruyère, P a ris (IX), gdzie każdy życzący sobie m oże go podpisać; R o z ra c h u n e k m ięd zy R o sją a P o lsk ą Ryga. (E- E.) W p iątek kom isja finansow a odbyła posiedzenie, n a którom om aw iała spraw ę rozrachunku m iędzy R osją sow iecką i Polską. Polacy w ysunęli projekt, ażeby w sześć tygodni po ratyfikacji tra k ta tu powołać k om isję mięsz&ną z p ięciu członków z każdej strony z siedzibą w W arszawie, celem dokonania rozrachunku m iędzy obu Stronam i. Bolszewicy zgodzili się n a ten projekt. N astępnie Polacy w ysunęli propozycją, ażeby Rosja i U kraina w ypłaciły Polsce pewne a conto z ty tu łu rozrachunku. Zapewne d atą rozw iązania stosunków w spólności ekonom icznej polsko-rosyjskiej, będzie d ata okupacji Polski przez Niem ców i A ustrjaków, oraz w y jazd w ładz rosyjskich z Polski. D ata ta będzie ściślej o k reślo n a później. N astępnie rozw ażano projekt poi- ski, by rozrachunek był wyrażony w ru b lach rosyjskich. Strona rosyjska za podstaw ę rozrachunku uw aża ruble złote przy regulow aniu zobowiązań, w ynikających ze stra t rzeczowych, np. gdy w ypadnie płacić ek w iw alen t za zniszczone objek ty. Gdzie będzie chodziło o re g u la cję zobowiązań pieniężnych z ty tu łu funduszów i kapitałów w kasach rządowych royjskich oraz o zw rot w kładów i wogóle tych pozycji, które znajdow ały się w budżecie, stro n a ro s y j sk a p ro ponuje, aby za p o d staw y rozrachunków przyjęto obecnego rubla sowieckiego. S trona polska nie zgadza się n a to i upiera bezwzględnie p rzy sw oim p rojekcie. Pow ołano podkom isją specjalną dla opracow ania sposobów, w ypłacenia awansów» liii 'W REKLAMY: 3 mk. za wiersz petytowy OGŁOSZENIA: I markę za wiersz petytowy. Telefon: Bytom 489 m m m m m dniejsze określenie zam łerzań niem ieckich, ja k to w łaśnie uczyniono,ze strony angielskiej. Dyplomaci angielscy, ja k widzimy, w lot zorjentow alf się w tem, jakie to ukryte plany Niemcy m ają n a oku. S kutek tego stosu»* k u dyplom acji koalicyjnej do n o t n iem ieckich d ał się już zauw ażyć w nie1* m ieckiej p ra sie górnośląskiej, a zw łaszcza w Morgen post, k tó ra ró w n iei mocno dezorjentuje i o statn ia odezwa; pana K orfantego, k tó ra w ta k m ocný sposób zdem askow ała sfałszow anie dokum entów przedłożonych R adzie A m basadorów. Przeniknięto plany niem ieckie, <T$H żące do sab o to w an ia plebiscytu, Zdem askow any w róg przycichnie zapew nie n a chwilę, lecz będzie k n u ł po cichu nowe akty, prow adzące do celt^l Jaki m a n a oku. A ty m celem ostatecznym, to zaw ładnięcie ponowne Śląskiem za w szelką cenę. My pamięć ta jąc o tem i bacząc pilnie na krokf w roga, m am y w sw ej dalszej w alce1 now ą s iln ą broń, bo oto opinję dyplom atycznych czynników koalicyjnych* które przejrzały grę niem iecką i jef się niew ątpliw ie przeciw staw ią. N. Ligltpscji a oszustw a niemieclelb. y Przez cały czas okupacji koalioy^pa^ G. Śląska lud'nasz domagał się, by każdy mieszkaniec G. Śląska miał legityinaoję. Żądanie zaprowadzenia wykazu osobistego należało do tych żądań licznych, jakie podniesiono na wiecach w maju zeszłego, ioku, a które poparte zostały nawet dwu* dniowym strejkiem. i Komisja Koalicyjna wydala rozpora^ drenie, mocą którego wszyscy mieszkańcy G. Śląska mają zaopatrzyć się w wykazy osobiste. Osoby urodzone na Górnym Śląsku otrzymują legitymacje z czerwonym nadrukiem, przybysze zaś z nadrukiem zie«lonym. Każdy Polak f* każda Polka zobowią*«*. na jest wystarać się o taką legitymację W, swojej gminie zamieszkania. Baczyć trze* ba na to, aby legitymacja miała pieczątką i podpis wójta lub burmistrza oraz doi kładną datę urodzenia. Dokunuje się więc żądanie ludu poi* skiego. Osoby mające legitymacjo będą mogły, podczas głosowania, pozostać n* Górnym Śląsku. Kto nie będzie takiej le. gitymacji posiadał, będzie musiał obszaii plebiscytowy opuścić. Stanie się więc za-; dość żądaniu ludu górnośląskiego, gdyi będzie można wytropić niemieckich stosa* trupplerów, członków Entkleidungskommission, pochodzących % głębi. Będzie można Górny Śląsk oczyścić z naj*, różniejszych bojowców i prowokatorów* niemieckich, którzy organizują mordy i napady rabunkowe w celu odroczenia i unicestwienia plebiscytu. Niemcy zrozumieli, że zaprowadzeni wykazów osobistych będzie dla nich doi tkliwym ciosem. Gdy się usunie ich zbrodniarzy, sprowadzonych chociażby tylkflj w ostatnim roku na G. Śląsk, plebiscyt będzie się mógł odbyć bez gwałtów i tero* ru. Nie mamy zaś nic przeciwko temu, aby Niemcy uczciwi, porządni i spokojni otrzymali legitymacje na pobyt na G< Śląsku. Tymczasem Niemcy nie mogą się przyzwyczaić do uczciwości. Zdążają do celu nieuczciwością, fałszami a nawet zbro, dniami najgorszymi. W ostatnim czasio

2 wydawania legitymacji dopuścili się znowu szereg nadużyć i oszustw. Miasto Mysłowice zażądało 980 formularzy legitymacyjnych, a otrzymało tylko 890, Brakującą część ktoś ukradł. Ponieważ środki komunikacyjne są w rękach Niemców i wszędzie jeszcze urzędnicy niemieccy pracują. Niemcy są za tę kradzież odpowiedzialni. W Załężu w pewnej karczmie Heimat- treuery sami wypełniali sobie legitymacje. Heimattreuery musieli albo ukraść formularze legitymacyjne albo je otrzymali od urzędników niemieckich. W kilku gminach powiatu katowickiego nauczyciele niemieccy na zapas wystawili legitymacje na podstawie starych spisów ludności, bez względu na to, czy ten, dla którego legitymację wystawili już u- marł lub wyprowadził się z danej gminy. W powiecie bytomskim' jakiś Heimattreuer usiłował kupić taką kartę legitymacyjną. Pewnemu członkowi zaofiarował 2000 marek za legitymację. Człowiek ten był o tyle mądry, że wiedział, że gdyby sprzedał legitymację swoją, musiałby się z Górnego Śląska wyprowadzić. Wziął jednak od Heimattreuera 2000 marek, lecz kárty mu nie wydał. Heimattreuer dobył rewolwer i chciał od owego człowieka wymusić wydanie kupionej legitymacji. Przechodnie jednakże go obronili. Z powyższych wypadków widzimy, że Niemcy wszelkimi sposobami starają się oszukać Komisję Rządzącą i lud górnośląski. O każdym wypadku oszustwa lub fałszowania kart legitymacyjnych należy natychmiast donieść polskim komitetom plebiscytowym. Na mocy dotychczasowych nadużyć niemieckich wskazanem jest, aby wydane już karty legitymacyjne skontrolować i sprawdzić i winnych oszustów i fałszerzy surowo ukarać. Rodacy! Starajcie sią o karty legitymacyjne d!a siebie i swych rodstń, a garażem czuwajcie nad tem, by was Niemcy nie oszukiwali. Z pow odu k łam stw prasy niem ieckiej m usim y zaznaczyć, że p. P aderew ski,delegat Polski n a LigęN arodów nie pobiera żadnej pensji ze skarbu p ań stw a i w szystkie swoje w ydatki pokryw a z w łasnego m ajątk u. P ra sa niemiecka przytacza wywody jakiejś p. B uston, k tó ra podobno niepochlebnie w yrażała się o Polakach na G. Śląsku. Ciekawi jesteśm y co ona m oże o tem w iedzieć, k ied y Kom isja M iędzysojusznicza w ogóle zabroniła jej na G. Ś ląsk przyjechać. kie dzienniki w ypisują niebyw ałe rzeczy o rzekom ej koncentracji w ojsk polskich w Polsce, których ilość podają aż na ludzi. Jak śm iesznie w ygląda owa liczba przy w yrazie koncentracja. Legendy o Matce Boskiej. Á tą zasłoną dusz Pocieszycielka sierotkom w niebie łzy ociera z oczu i w niej na ziemię schodzi w odwiedziny, bo kiedy świat Ją cały Matką zowie, muai jak matka nad tym światem czuwać i w swej o- piece chować go matczynej. Gdyby nie ona popleczniczka ludzi, Boży gniew dawno zatraciłby ziemię dla grzechów, które Adamowe plemię, jak brzydkie chwasty od wieków rozsiewa. Zły duch te chwasty rozplenione zrywa i rzuca w niebo z urągliwym śmiechem, jąkby się Bogu chełpił ludzkim grzechem. Ale na niebie Matka litościwa modłami swemi gniew Boży uśmierza i swoją dłonią, gdzie może, zasłania to miejsce w które grom kary uderza i choć Ją ludzka nieprawość zasmuci, wciąż ufa jeszcze, że się świat nawróci. Była już chwila raz zaguby blizka... - Bywało, strasznie broili ludziska i ja ko powódź wezbrały ich winy, bryzgając szumem i pianą pod niebo. Świat się zepsował zbrodnią i niecnotą duch ludzki grzęznął coraz głębiej w błoto, w człow ieczych sercach lęgły się gad-iny. Za dużo było Bogu tej swawoli..... Więc jak me wstanie ze swojego tro nu, jak nie namarszczy groźnych brwi na czole, że z nich piorunów łysnęło tysiące, Dlatego, że k ilk a oddziałów, re k ru tujących się z Poznańskiego, po tylom iesięcznej w alce n a froncie bolszew ickim udało się n a odpoczynek, Niemcy ala rm u ją i w ysyłają noty. Jest to zw ykła niem iecka bezczelność. R ząd polski może w granicach państw a polskiego w ydaw ać różne zarządzenia, jakie uw aża za potrzebne. Rozum iem y politykę niem iecką. Do nich m ożna zastósow ać przysłow ie: n a złodzieju czap k a gore. Tak! W y m obilizujecie, nie jakieś drobne kilkanaście tysięcy, ale m acie pod bronią w rozm aitych Orgeszach, Schutzach i W ehrach 1 pół m iljona ludzi. Aby zakryć przed okiem Koalicji sw oje zbrojenie, krzyczycie n a P o la ków, że i oni się zbroją. Nie u d a w am się sztuczka. W asze k łam stw a pływ ają po w ierzchu, ja k o liw a po w odzie. K om isja do spraw rozbrojenia ogłosiła dane, dotyczące ilości broni, oddanej państw om sprzym ierzonym przez Niemcy. Do d nia 10. stycznia w ydały Niemcy 932 działa i m iotaczy min, karabinów m aszynow ych, 2 m iljony 31 tysięcy karabinów zwykłych, rew olw erów i pistoletów, 85 tysięcy 515 granatów, oraz 46 m iljon ów 241 tysięcy 895 nabojów. Jeżeli Niemcy, którzy m ieli zapasy broni dla k ilk u n astu m iljonów ludzi, aż do o statn iej chw ili w ojny św iatowej, oddali tylko ta k znikom e ilości broni i am unicji, to o rozbrojeniu ich nie m ożna pow ażnie m ówić. Nic też dziwnego, że F ran cja dom aga się stanowczo, ażeby rozbrojenie stało się nareszcie rzeczyw istem, a nie fikcyjnem. NSezacy puszczają w św iat k łam stw a, jakoby prezydent H arding m iał zam iar zm ienić tra k ta t pokojow y n a korzyść Niemców. Tym czasem W iłiam s S hart, po odbyciu konferencji z H ardingem złożył następujące oświadczenie w spraw ie polityki zagranicznej A m eryki: P rogram H ardinga opiera się n a zasadzie try b u n ału m iędzynarodowego i zw iązku narodów. H ashing ni zjaf.es! tra k ta tu w ersalskiego,.,a w szczególności tej lego ezęśct, Ktdra-.ilotyczy um nůu 'stostetomw póissi^azy państw am i sprzym ierzońem i a Niemca!. ' - W ydziały p ary tety ozne w powiecie W poszczególnych w ydziałach parytetycznych pow iatu bytom skiego u- stanow iono godziny służbow e ja k n a stępuje: R okitnica V/.D ąbrów ką aż całe niebo zatruchlało drżące i wszystko żywe zmartwiło na d o le... Nastała głucha cisza, wielka. Zlęknione niebo, trwożna ziemia słucha,a w grzmotach samych zabrzmi wśród przestworzy takiemi słowy potężny głos Boży : Ludzie, wm waszych dopełniona miara i wyczerpane źródło nieprawości!..... chcieliście kary, więc się spełni kara; bez miłosierdzia, będę i litości, na ziemię waszą srogi głód sprowadzę i grzesznych razem z grzechami zagładzę!... I jak powiedział Bóg tak było. Wonczas strach wielki padł na ludzkie plemię; okrutna plaga stratowała ziemię, słońce ją żarem zlewało dnie całe, a niebo było od gorąca białe. Powiędło wezysztko w okół i zmarniało; nawet żdziebełka tr a sit nie zostało, nawet listeczka na drzewach w tej suszy... Łany i pola miały barwę płową, jak ua pustyni piasek wypalony..... Znikały źródła, wy3echały rzeki i koniec świata zdał się niedaleki, bo ludzie marli z głodu i pragnienia i jako suche gałęzie zczerniałe i pokręcone od suszy i spieki padali nagle i w kurczach głodowych wijąc się strasznie, chwytali ustami spaloną ziemię zamiaafc pożywienia. Pan Bóg odwrócił swe święte, oblicze i nie chciał patrzeć na męki grzeszników. Ale patrzała Matka Boża z nieba; lica Jej zbladły serce drżało w łonie i ża! Ją wielki zdjął nad dolą ludzi którzy głodową mieli mrzeć śmiercią. Patrzała z nieba smutna i strapiona, jak zalękniona gołębica białą, i nad ziemia. Chropaczów Św iętochłow ice K arb Szarlej B ism ark h u ta Lipiny P iekary Bobrek K ierow nictwo w poszczególnych w ydziałach parytetycznych pow iatu bytom skiego dzieli się w edług narodowości przew odniczących ja k n astępuje: G m ina: kierow nik: zastępca: B rzezina Szarlej Iff N iem iec Polak Rokitnicai Orzegów >H P o lak Miechowie Rozbark P o lak Chropaczów Polak B ism arkhuta, Polak K arb P o lak P iek ary Polak Nowe H ajduki P o lak Lipiny Brzozo wice K am ień P o lak Świętochłow ice Szom bierki P o lak Polak Bobrek W. D ąbrów ka P o lak Polak Łagiew niki N iem iec Polak Chropaczów (ob. dw. Niem. Pol. Orzegów (ob. dw.) Niera. Pol. Szom bierki (ob. dw. Niem. Bobrek (ob. dw.) Niem. Pol. W edług powyższego zestaw ienia w 23 gm inach pow iatu bytom skiego i obwodów dw orskich kierow nictw o w w ydziałach parytetycznych padło w 12 wyd. n a Niemców, a l l wydz. n a Polaków. B iuro M iędzysojusznicze w B ytom iu skin da się z następujących przedstaw icieli E ntenty: pułkow nik Cockerell (Anglja), m ajor V accari (Włochy), k ap itan P oupard (Francja). śm ieszność not niemieckich. Niem cy zasypują swoimi notam i w spraw ie Górnego Śląska rządy koalicyjne, nie zdając sobie spraw y z tego, że takie stronnicze przedstaw ianie w nich Polaków jąk,o, bandytów i burzycieli, spokoju i Niemców.jako przer śladów ane ;bfiary am efckiej" niew innor ści, nie może się w ydać pęawdonodoh.- nem nikom u,a tem wiecej K oalicji, któ ra poznała już tyle zbrodni i gw ałtów n iem ieck ich podczas w oiny. Lecz nietylko F o alicja, sie naw et sam i Niemcy zd?.ją sobie spraw ę z tego, ja k ą śm iesznością okryw a sie z powodu tych not rząd niem iecki. Na dow ód tego przytaczam y tu następujące cytaty z niem ieckiej F reiheit : Rzad niem iecki m a bardzo nieszczęśliw ą rękę w w ysyłaniu swoich not. Zdaje sie, że M inisterstw o Srtm.w Zagranicznych «test zupełnie m ylnie poinform ow ane o usposobieniu ludno na męki skazaną cichemi łzami z żałości płakała. A mrący ludzie podnosili głowy i nagle w duszę weszła im otucha... może Bóg jęków i próśb ich wysłucha, mo/e przebłagać da się zagniewany, bo oto każda litościowa łezka, którą uroni Królowa niebieska, spadając z góry w dół, na ziemskim prochu zmienia się nagle w drobne ziarnko grochu, a groch ten zaraz rozrasta 3ię, pleni i ludzie przy nim wstają pożywieni i sił im nagle wraz z życiem przybywa. Błogosławionaś Matko litościwa! Bóg Ojciec spojrzy, usłyszawszy głosy, co z dziękczynieniem lecą pod niebiosy i pyta skąd się w potępionym rodzie bierze nadzieji ten głos i ta siła?... a Marja Panna przed Nim chyli skronie i rzecze, wznosząc złożone swe dłonie: - Tom ja łzami memi nakarm iła!... Więc Bóg ujęty litosną ofiarą, odpuścił ludziom resztę win i kazał, by anioł Gabryel resztę kary zmazał i ziemię znowu uczynił im płodną, aby nie była więcej ludzkość głodną. Kiedy na ziemi rozkwitają sady, w rajskim ogrodzie dziatwa się weseli. W onym czasie dla nich radość blizka, bo wszystkie drzewa zwieszają gałęzie, na wszystkich owoc dojrzewa słodziutki; tu rubinowych wiśni pełne kiście, tam koralowych taka moc czereśni, że prawie nie snać na gałęziach liści. Od malin całe purpurowe krzaki, a leśnych jagód wszędy dobór taki, że czego jeno zamarzy myśl dziecka, czego zapragnie dusza ma do syta ści n a G órnym Ś ląsku. W zrost rozm aitych zbrodni i niebezpieczeństw a jest tylko ogólnym skutkiem agitacji plebiscytow ej! A więc naw et niem ieckie gazety przyznają się do tego, jak m ało jest praw dy w tych śm iesznych i jękliw ych notach niem ieckich, oskarżających Polaków o gw ałty i zbrodnie, m y zaś, m ieszkający tu n a G órnym Ś ląsku i znający całą działalność pruskich dobroczyńców, w iem y bardzo dobrze, że oskarżenia w tych notach zaw arte, są bezczelnem kłam stw em niem ieckiem, że niem a w nich ani słow a praw dy! U kryw anie broni. Paryż, 17. stycznia. F ran cu sk a gazeta Journal de D ébats" dow iaduje się, że koalicyjna K om isja k o n tro lu jąca w B erlinie zaw iadom iła R adę Ambasadorów, że pom im o w ydanych zarządzeń m ieszkańcom zagłębia R uhry Górnego Ś ląska i P ru s W schodnich dotychczas jeszcze nie odebrano broni. Przygotowania do przyjęcia Naczelnika Piłsudskiego w Paryžn. P ary ż, 16. stycznia. (Pat.) W zw iązku z oczekiw anym przyjazdom N a czelnika P ań stw a kolonja polska w P aryżu w yłoniła w śród siebie kom itet pow itania. M arszałka Piłsudskiego i w ydała odezwę, w której naw ołuje o- gół Polaków w P aryżu do uroczystego pow itania N aczelnika P ań stw a sym bolu w skrzeszonej Ojczyzny. jako Sprawa W ileńska. W ilno, 16. stycznia. (Pat.) Po parugodzinnym pobyciu w W ilnie Międzynarodow a K om isja z pułkow nikiem C hardignem n a czele w yjechała do K owna d nia 15. b. m., gdzie m a dopilnow ać dem obilizacji a rm ji lite w skiej i interw enjow ać n a rzecz uw ięzionych Polaków. W W ilnie pułkow nik C hardigny konferow ał z p. Raczkiewiczem, delegatem rządu polskiego i złożył biskupow i M atulewiczowi, o- raz naczelnem u rabinow i wizytę. Nowy m in ister aprow izacji. W arszaw a. (P at.)... M onitor Polsk i ogłasza dw a pism a' N aczelnika p a ń stw a kbń^afygnbstńne przez m i nistrów.' Jedno z nich; zw alnia p. S tanisław a Śliw ińskiego z urzm u m inistra aprow izacji i w yraża m u podziękow anie, drugie m ianuje m inistrem aprow izacji p. Bolesława Grodzieckiego. W arssrawa. W e czw artek m inister Iprow izacji Śliw iński pożegnał się z urzędnikam i. Nowy m in ister aprow izacji p. G rodżiecki objął w piątek sw e u rzędow anie. P od w zględem politycznym p. G rodziecki należy do lewicy,, do t. zw.. postępow ej dem okracji, skupiącej się około N arodu. Najświętsza Panna, rajska sądowniczka, schodzi pod drzewa owocem rumiane; w koło Niej dzieci, jak ptasząt gromada, roją się, kręcą, szczebiocą, świegocą, guiną się ku Niej, czepiają Jej szaty, z urt JVj uśmiechy, dobre słówka łowią, a wszjstkie swoją Mateczką J ą zowią. Ona im w Raju zastępuje matki, co tu na ziemi jeszcze pozostały i swą doczesną pielgrzymkę prowadzą. Zanim po śmierci tej łaski dostąpią, że same wejdą w te rajskie dziedziny i dziatki swoje odnajdą na wieczność, Bogar>. dzica dla ich zmarłych dzieci jest opiekunką tam i dobrodziejką. P< niej należy dziecięca ptaszarnia i Ona ludzkie pisklęta zagarnia, prowadzi z sobą po tym rajskim sądzie, niby ptaszkom z rozwartymi dzioby w śmiejące u- sta po jagódce kładzie. Lecz od tej słodkiej biesiady dziecię. cpj jest wyłączone z oczkami smutnemi dziecko, którego macierz się złakomi na pierwszy owoc dojrzały na ziemi, wcześnie.! nim Panna Najświętsza się zjawi i sama sąd pobłogosławi- Więc stoją biedne dzieci na uboczu, o których serca zapomną matyczne i Izy im płyną rzewne z smutnych oczu, i muszą cierpieć za swych matek winę. i razem z niemi Boża Rodzicielka smuci się w raju i ma żal do matek, Ona co wzorem bjia macierzyństwa i co jest w niebie opiekunką dziatek. Aniołom stróżom poleca je zawsze i dla ni eh względy chov,7a najłaskawsze.

3 Rozbicie rokowań o ngodę. Londyn, 17. stycznia. (Tel. włas.) Próby doprow adzenia do porozum ien ia w spraw ie irlandzkiej podobno rozbiły się. R okow ania Lloyda George a z zastępcam i sinnfeinistów niedoprow adziły do żadnego rezultatu. Nowe zam achy Si nnfsinis tyczne. Londyn, 17. stycznia. Zam achy sinnfeinistyczne w ostatnich dniach w zm ogły się znacznie. D aily T elegraph donosi, że sinnfeiniści w ykoleili w czoraj w ieczór pociąg, tran sp o rtu jący oddziały w ojskowe do hrab stw a Donogam. Zam achu dokonano w ten sposób, że położono w ielkie kam ienie n a szynach, a kiedy pociąg wyskoczył z szyn rozpoczęli sin n fein iści ogień z zasadzki. W szystkie szyby w pociągu zostały rozbite a w agony podziuraw ione kulam i. Jeden z żołnierzy jest zabity. W ojsko odpowiedziało gw ałtow nym ogniem, którym w końcu przepędziło sinnfeinistów. Z aburzenia wśród robotników rolnych Londyn, 17. stycznia. Zaburzenia w Indjach trw a ją nadal. W w ielu o- kręgach przyszło do krw aw ych rozruchów robotników rolnych przeciwko posiadaczom w iększej w łasności. N iedaw no tem u odbyli robotnicy rolni kongres, n a którym w gw ałtow nych m ow ach naw oływ ano do oporu. Trzej przywódzcy robotników zostali aresztow ani. Zachodzi obaw a, że zarząd zen ia te spow odują now e niepokoje. Lord R eading o swych zadaniach. Londyn, 17. stycznia. W icekról Indyj lord R eading, w ygłosił n a z gro m adzeniu w ielką mowę, o zadaniach swego urzędu. Oświadczył on między innym i, że niew ątpi w powodzenie, jeśli się u d a do Indji, ożywiony tylko jednem życzeniem, ażeby w m yśli p ra w a być spraw iedliw ym. B ezrobocie w AnrTji. L ondyn, 17. stycznia. (Tel. wł.) Kom isja d la zb ad a n ia bezrobocia rozpoczęła wczoraj"swoje prace, podejm ując jednocześnie odpow iednie kroki, aby badanie jaknajszybciej ukończyć i w y gotować szczegółowe spraw ozdanie dla konferencji, k tó ra odbędzie się 27. stycznia w Londynie. K om isja u sta liła, że koszta u trzy m an ia bezrobotnych m usi ponosić społeczeństw o. K onieczne Dotrz.eby bezrobotnych w inny być pokryte w drodze opodatkow ania pryw atnych m ajętków. TrJtlch ludzi Kłam com nie m d w * Ězlniyl Pew ien rodak donosi nam, że jadąc z R aciborza do K atow ic spotkał znanego m u bandytę, uzbrojonego w brow ning i w ytrychy, który zarazem w ykrzykiw ał n a całe gardło, że należy do zw iązku G órnoślązaków, k tó ry założył K upka. Rozdaw ał on zarazem sław ną już W olę lu d u. W idzim y więc, z ropo skład a się zw iązek G órnoślązaków ta k jak już w idzieliśm y, kto jest redaktorem sam ej W oli lu d u. Ca to nsa znaczyć? Z różnych stron dr.'bodną nas żale, że w biurach urzędowych, gm inach, la n d ra tu ry, m agistracie i u kontrolerów pow iatów, ginę p a rro ity wojskowe. Przypuszcza- I- %że,. st to now y sposób sfałszo w a n ia rle b k c y tu, gdyż Niem cy zdaje się iiczności. W oitaszka dotychczas nie zdołano areszto w ać, poniew aż od czasu n ap ad u się ukryw a. K arb. (Los górnika.) K ruszak Janik zatrudniony w kopalni Johanna został niebezpiecznie okaleczony przez przedw czesny strzał. O dstawiono go do lecznicy gw areckiej. W edług orzeczenia lekarza nieszczęśliwy u traci praw dopodobnie wzrok. Jan ik jest człowiekiem bardzo porządnym i ojcem 6 dzieci. (cy zbrodniarze.) Stosnuki bezpieczeństw a u nas z każdym dniem coraz gorsze. Rozwydrzone bandy,,h eim attreu erów, pijane stale dniem i nocą, n ap ad a ją n a spor kojných obyw ateli (naturalnie P o laków i tych,którzy sprzyjają Polsce), pobijają ich do krw i, a potem m ają czelność zw alać całą w inę n a P o laków. N iedaw no n. p. aż dw ukrotnie w nocy rzucono do m ieszkania braci G rabarów, ręczne granaty. N apady podobne pow tarzają się, niem al co noc. Nie jest się w prost życia pewnym! Wobec tych panujących u nas stosunków zm uszona była tutejsza r a d a g m in n a aż odnieść się do okręgowego kontrolera z prośbą, by ukrócił wreszcie sam owolę H eim attrojerów, bo w tych w arunkach dalej w prost żyć niepodobna, a jeśli to ta k dalej będzie trw ało, to sam i utw orzym y m iędzy sobą straż obyw atelską i w eźm iem y się napraw dę do tępienia tej plagi jaa G. Śląsku, ja k ą są H eim attrojerzy. Lipiny. (Jak w kintopie.) W łam a n ia w sposób zuchw ały, jak w kin to pie, d o k onali złodzieje w sk ład zie cyg ar M. Faerbera. W łam yw acze w y w ażyli drągam i drzw i do piw nicy, tu taj zrobili w sklepieniu 1 m etr szeroką dziurę, przez k tó rą przedostali się do składu. Łup zabrany przez w łam yw a czy przedstaw ia w artość m arek. Po spraw cach niem a śladu. Król. E nja. (Kruczki niemieckie.) Jak już wiadom o, z końcem ubiegłego m iesiąca, w ystosow ał P. K. P. w Bytom iu do ogółu urzędników na G. Śląsku piśm ienne zapytanie, czy decydują się przejść w służbę państw ow ą polską w ra d e zw ycięstwa plebiscytow ego u lu w śród h ak aty stów gdy się o tem dow iedrieli, co śm iał ton śm iertelny kra ' na te paszporty dla swych reichs- *ki daj 8łę uw ieść obietnicom niew d yitów. m ieckim, bo ziem ia, k tó rą chcą ci w y dzierżaw iać będzie n a le ż a ła do ciebie. EL Lem, (Z lądu.) Przed tutejszym sę. --rt przysięgłych odpow iadał 26- i W Trzech K róli urządziła tutejsza letui górnik N ica z Łagiew nik za wy- fjlja C. Z. L. po raz pierw szy przedstaw ienie am atorskie. Odegr. Wóz r. -s połączone z rabunkiem. Za- Brzy- wolno. Z apytałem więc, co robi z temi, którzy nie u m ią pisać, n a to urzędn ik niem iecki odpowiedział, że tylko w Polsce są tacy ludzie, którzy nie u- m ią pisać i zrobił szyderczą m inę. Odpow iedziałem m u, że Niem cy z całą m ądrością sw ą przegrali obecną w ojnę, i d o stali po łbie. U rzęd n ik z zuchw ałą m iną odpow iada, co m nie to obchodzi? W tedy zap y tałem się owego urzędnika: po co wy tu jesteście* czy n a to, aby zohydzać Polskę i u- praw iać politykę? N iniejszym rów nież zapytuję i zarząd m iasta, czy u- rzędnicy są n a to, aby agitow ali? Brzezina, pow. strzelecki. (Piękna wieczornica.) D nia 13. b. m. odbyło się v/ naszem siole zebranie Kółka o- św iaty im. św. Jack a. N a wieść o przybyciu dwóch mówców ze Strzelec zbiegła się cała w ioska; nie zabrakło naw et dwóch i to jedynych zaprzańców w naszej wiosce,którzy jeszcze stoją w przeciw nym nam obozie. Rzeczowych wywodów znakom itych m ówców słuchano z zapartym oddechem. Na dźwięk m ow y ojczystej niejedna łza stoczyła się po policzkach zgrzybiałych staruszek i tęskniących za szczęśliw szą przyszłością m łodych p a nienek. N a zakończenie zanucono pieśń S erdeczna M atko, poczem t u tejsze Kółko śpiew ackie wy stąpiło z szeregiem pieśni p atry otycznych. Mówców żegnano ze łzam i rozrzew nien ia i nie puszczano ich, dopóki nie przyrzekli, że jeszcze przybędą, by nadal pokrzepiać nasz dobry ludek w tej ciężkiej, ale da Róg zw ycięskiej walce. T urze, pow. racib o rsk i. (M orderstwo.) Przed k ilk u dniam i napadli niew yśledzeni bandyci n a m ieszkanie robotnika W ięczerza. Podczas w alki, k tó rą rodzina stoczyła z bandytam i, zorta ła zastrzeloną przez opryszka żon a W.-w ystrzałem z rew olw eru. Opole. (.Moralność oficerów n iemieckich.) Były k ap itan policji niem ieckiej, przed w ojną oficer czynny (aktywny), filar arm ji i hakatyzm u, K urt W eidner, ulotnił się z Opola, pozostaw iając tu narzeczoną i sporo d łu gów. Podobno przebyw a w Berlinie. Jest synem generała W eidnera. P ięk ny to kw iatek niem ieckiego m ilitaryzmu. ich w róg z Lom nitzu napisać! U derzyli przed ew szystkiem w w ielki Ze Zwiąska Pracowników Umysłowych dzwon krzyku i trw ogi. Że odezwa P. Z. Z. P. K. P. je rt naruszeniom tra k ta tu pokojowego, że je rt wogóle bezczelnością i Samoobrona społeczna urzędników i inne t. p. brednie, posypały się jak z funkrjonarjuszów górnośląskich przed n- rogu obfistości. Dq~rli jednak do ciskiem obcych kapitalistów skutecznie przekonania, że te rro r w tym w ypadku się rozwija. Niema prawie już większego będzie najskuteczniejszą bronią odwetową. Jakby n a kom endę więc u k a zakladli przemysłowego, gdzieby nie istniała filia powyższego związku. W ostatnią niedzielę padla wielka twierdza kazały się zc strony zw ierzchnich w ładz zakazy w ysyłania jam ejkolw iekhpdź katystyczna, Frydenshuta. Założono w odpowiedzi. Taki poufny rozkaz (podpisany przez niejakiego W iggerta) o- tym gnieździ:: nadzwyczajnego ucisku górnośląskiego pracownika umysłowego fiłję urzędników i funkcjonarju«zów. Jesttrzym ali m iędzy innym i i wszyscy tu to pięćdziesiąta filia z rzędu. Kim wbity tejsi urzędnicy kopalń fiskalnych, n a między tutejszym urzędnikiem, a obcymi tu raln ie kończący się groźbą surow ej naleciałymi pracownikami przemysłowi smi siedzi dobrze i budzące się uświado kary, gdyby się ktośkolw iek odważył bodaj słowem odpowiedzieć. Pom im o mienie społeczne daje rękojmię, że żadna tego znalazła się jednak niezliczona obca siła już nie zdoła ujarzmić górnośląskich pracowników umysłowych. To liczba takich, którzy się tych papierowych gróźb nie ulękli, ale przeciw nie: co górnośląski robotnik już dokonał, organizując się w wielkich własnych zwią zadeklarow ali w przyszłości sw oją służbę państw u polskiem u n a G. Ś ląsku, bo doszli do przekonania, że przy urzędnikami i funkcjonarjuszami górnozkach, to się też obecnie dokonuje między Polsce dla nich tylko po plebiscycie śląskimi. jasn a przyszłość n astać może. W tę samą niedzielę popołudniu założono też filję w Królewskiej Hucie. Lubliniec. (Bezw stydna agitacja.) W L ublinieckiem tu tejszy dzierżaw ca Nowozalożonym filjom Szczęść Boże! dóbr hr. Koszenckiego w ydzierżaw ia g ru n ta tym, kto tylko zgodzi, się glo, ^ ak dalej i wszyscy górnośląscy prasować za Niem cam i. L u d u ^ ó rn o llą - j cownicy umysłowi przestaną być pachoł- _ 1kami obcych magnatów przemysłowych Wiadomości polityczne. Nissłye-hane zw yrodnienie Niem ców. W d n ie 1C. fem. w ydarzył się w B erlinie w kościele protestanckim wyj?asę Jzony... nap ad ł w czerw... cu... ubiegłego, m ały_ oraz Rym arz i K ościuszko. de&, s ^ który rzuca ^ jaskraw e światso na rc. j n a wyższego u rzęd n ik a kolejowe- j Mowę okolicznościow ą w ygłosił nau-1 dssioxah zasfe Niemców. Oto jsoâczas co A ckerm an na, poniew aż słyszał, iż czy ciel Słodczyk. P rzew odniczył pre-1 h a s a n ia gmsioza p o w stał w kościele ses Jan G ruchla. Publiczność była z sio stra^ i zaczęl śpiew ać zanrsyljankę. m a przy sobie 5 004) m arek. Nica za cz itow ał n a urzędnika n a drodze, a gdy A ckerm ann przechodził obok niego, zatrzym ał gö, przyłożył rew olw er C.O czoła i zażądał w ydania portfelu, co A ckerm ann uczynił. W pugilaresie znajdow ała się atoli m ała sum a, bo 2-00 m k. Pieniądze zabrał Nica r a zem z sw ym w spólnikiem W oitasz- kem. Sąd skazał Nicę lia 4 la ta w ięzienia, p rzy zn ając m u łagodzące oko- W roclaw W yplata na DJał ppodsrczj. Ceduła giełdowa. Kursy w alut z dnia 15./!. r è l ï płacono mk. Rów* nia zlota Banknoty Dewizy Ameryka 1 doi. 4, Anglja 1 f. StrI. 20,43 250, Holandja 100 flor. 168, ,23. Szwaicarja 100 fr Francja 100 fr W iochy 100 lir ,25 232,75 Hiszpania 100 pes ,60 888,40 Finlandja 100 mk. fin ,50 212,60 Szwecja 100 kor , ,45 Norwegja 100 kor. 112, ,15 Danja 100 kor. 112, ,20 W iedel-stare 100 kor Wiedeń-stem. 100 kor. 85, ,73 Praga 100 kor. 85, » 81,22«/,. Kurs marki niemieckiej. W Nowym-Yorku ' :;. płacono dnia za 1 mk. niem.,. 1,46 cent równia złota ( p a r i t e t )... 23,8$, Marka niemiecka straciła więc 22,37 cen t, i? 93,8 % swojej wartości. W Zurychu płacono dnia za 1 markę niem /» centtm» rów nia zlota (paritet), ,50 _ Marka niemiecka straciła więc 113,97T/j cenom., i j. 92,3 % swojej wartości.,,./ Kurs marki polskiej. j W roclaw dnia b. r.. 8 8,25 nfetn. tafc Berlin dnia b. r.. 8 * «Kursy giełdy Warszawskiej v z dnia , Akcje: u, Bank Handlowy w "Warszawie I do VII em ;, L. J. Borkowski Firlej* Lilpoo, Rau i Loew K. Rudzki i Sp Starachowice za rb. 100, Z a w i e r c i e... Żyrardów Tow. Handl, i Żeglugi, IV em Pow iększenie kapitałów, zmiana sta* tntów Polskich Tow. Akcyjnych. ( Tom aszow ska F abryka sztucznego jedw abiu Tow. Akc., Tomaszów, Sp. Akc. H andlu Przem ysłu M etalowego (M. Lisowski), W arszaw a 30.lt«B ank kredytow y Sp. Akc., W arszawa, B ank M iędzynarodowa Sp. Ak.'. W arszaw a, Bank Przem ysłow o - H andlow y w Łodzi, Tow. Akc. Łódź, Polski E ank Przem ysłow y Sp. Akc. Lwów, Sp. Akc. Polskie Tow. Gazownicza, W arszaw a Sp. Akc. fabryki P ortland cem en ty W ysoka, W arszaw a, Tow. R afinerji i fabryki cukru L$«kowice w ielkie Sp. Akc., Liszkowice, Tow. F abryki cu k ru i rafin erja K onstancja, W arszaw a, N afta pöiska dîa Czech. (N arodni listy) podają, że n a p odstaw ie um ow y krakow skiej, rozpoczęła się już dostaw a nafty polskiej <5ą Czech. Pierw szy tran sp o rt wynos! 5300 cystern. E ozpisanie dostaw y, D yrekcja"kolei Państw ow ej w S ta nisław ow ie rozpisała dostaw ę wyro* bów z żelaza w alcowanego, odlewów żelaznych i stalow ych i innych w yrobów żelaznych (gwoździe, sia tk i d ru ciane i t. p.) n a czas od 1. lutego 1921 r. do g ru d n ia T erm in w noszenia ofert upływ a z dniem 27. stycznia br. Ogólne w aru n k i dostaw y są do przeg ląd n ięcia w izbie handlow ej i przem ysłow ej we Lw ow ie. Bliższe szczegóły co do ilości i g a tu n k u zapotrzebow anych m aterjałów powziąć m ożna z form ularzy ofertow ych, które otrzym ać m ożna w dyrekc. Kolei Państw o w ych w Stanisław ow ie bezpośrednio lub pocztą za nadesłaniem należytośd n a porto. W olny handeî w B ułgarii. U tro w yraża zadowolenie, że po dw u letniem trw a n iu zakazu wolnego h an d lu w raca B u łg arja do starych norm. R ozporządzenie K om isji Likwidacyjnej Min. Opieki Społecznej znosi zakaz wolnego h an d lu w całej_ jego rozciągłości. Dowóz do Bułgarji^spo- przebiegu zabaw y bardzo zadow olona. Ody w ie rn i przeciw ko siostro.plerom C4Iïw cs. (A gitacja niem iecka w u- pow stali i zaczęli energicznie protestować» zostali pobici pałkam i gnmowe- rzędzie.) Pew ien tutejszy obyw atel u- czywa w yłącznie w rękach włoskich, dał się n a ratu sz po k artę legitym a m l i biczam i. ZamioEzanie i bójka częściowo ty lk o w angielskich. Mou rn cyjną z żoną. Żona nie msrśiąc, że będzie się m u siała podpisać, nie w zięła okrzyki na czem L enina ii Trockiego trw ały Misko kw adrans. W ydaw szy ze sobą okularów i pisała ja k po o- stostruj w yszedł zc zboru. pow yś- i N akładem ; Goniec Śląski, Akc. m acku. Zw róciłem uw agę urzędniko»zero widzim y, lak daleko doszło już i Bytom. D rukiem : F. H ^ ^ a.ni wi, że możeby podpisała gdy przyjdzie : w k ra ju ładu i feojaźni... boiej1 Bytom G.-Ś1. - Za Redakcję;. do dom u, ale te n odpow iedział, że nie pa ntoni Grzegorzek, Katowic.

4 B aeziiošé ÁvJg' M i Czytajcie i podawajcie dalej znajomym i sąsiadom. l e g i t y m a c y j n e Na mocy rozporządzenia Komfsii Międzysojuszniczej, Rządzącej i Plebiscytowej w Opolu k ü d y rodowity Górnoślązak i Górnoślązaczka musi posiadać Kartę legitymacyjną, U ro d zen i poza obszarem plebiscytow ym Górnego Śląska, a zamieszkali ta od 1. stycznia 13 4 lab od dłuższego czasu! By być w pisani do listy upraw nionych do glosow ania, m uszą urodzeni poza ob szarem plebiscytow ym G órnego Śląska, a zam ieszkali tu od J. styczn ia 1904 lu b dłuższego czasu (kategorja C.) W nieść do Komitetu Parytety cznego gm iny, w które] 1. października 1920 byli zam eldowani, p r o ś b i o w p i s na przepisanym fo m o la rsa najpóźniej do 3. lutego 1321 do 8-tej godziny w ieczorem. Proszący o wpis mufti: 1) być urodzony (a) przed 1. stycznia 1901, 2) m ieszkać bez przerw y n a obszarze plebiscytow ym od 1. sty czn ia 1904 lu b czasu dłuższego, 3) o ile w tym czasie przeprow adza! (a) się kolejno z jednej m iejscowości o b szaru plebiscytow ego do d ru g iej, dołączyć do prośby p o św iadczenia o zam ieszkaniu u rzędów policyjnych lub gm innych w szystkich m iejscow ości, w k tó rych w tym czasie m ieszkał (a), 4) o ile urodził (a) się po 1. styczniu 1896 dołączyć m etrykę urodzenia. E to przeprow adzi! się po 1. paź«dziernika 1S20 r. w nosi prośbę nie dft Komitetu Parytetycznego gminy, w której obecnie m ieszka, lecz do Komitetu Parytetyczneg«tej gminy, w które] mieszka! dnia L października 1S2Q r. Niechże więc każdy (a), upraw niony (a) do głosow ania kategorji C zgło* si się naty ch m iast osobiście do Polskiego Pow iatow ego K om itetu Plebiscytowego albo do K om itetu Plebiscy. towego gm iny, w k tórej m ieszka, po potrzebne form ularze, w skazów ki ï udogodnienia. Tam też potrzebujący m etryki u- rodzenia dow iedzą się, jak Się o nie starać. Niech každý spełni natychmiast swój obowiązek, aby przez opieszałość nis straci! prawa do glosowania! Polski Komitet Plebiscytowy w Bytomiu K a is e r F r a n * J o s e f p la tz 4 I I. którą wydaje w miastach władza policyjna, a na wsiach zarządy gminne. Uprawnieni do glosowania Górnoślązacy i Górnośiązaczki muszą posiadać karty legitymacyjne koloru białego a czerwoną o b w ód k ą. Karta legitymacyjna jest koniecznie potrzebną w dniu glosowania, gdyž sluty jako wykaz osobisty. Bez karty legitymacyjnej w dniu głosowania władze nie wpuszczą nikogo do lokalu wyborczego. Jeżeli uprawniony do głosowania Polak lub Polką nie zaopatrzą się zawczasu w karty legitymacyjne, nie będą megli w dnfa plebiscyt«oddać glosa za Polską, przez co popełnią największą, z b ro d n ie n a r o d o w a straszliwą w swych skutkach najdalszym pokoleniom. Kto nie wie, gdzie wydawają kerty legitymacyjne, niech uda się natychmiast po informacje do miejscowego polskiego Komitetu plebiscytowego. Każdy prawdziwy Polak i Polka powinni się przekona, czy sąsiedzi lub znajomi posiadają kartę legitymacyjną. Jest to najważniejszy obowiązek narodowy chwili obecnej. P iski Komlsarjat Plebiscytowy. U rodzeni poza obszarem plebiscytow ym Górnego Śląska, a zam ieszkali tu oć 1. stycznia 1964 lub od dłuższego czasu! By być w pisani do listy upraw nionych do głosow ania, m uszą urodzeni poza o bszarem plebiscytow ym G órnego Ślęska, a zam ieszkali tu od 1. styczn ia 1904 lu b dłuższego czasu (kategorja C.) W nieść do Komitetu Parytetycznego gminy, w której 1. października 1920 byli zam eldowani, prośbę o wpis na przepisanym formularzu najpóźniej do 3. lutego 1921 do 6-tej godziny wieczorem. Proszący o w pis m usi: 1) być urodzony (a) przed 1. stycznia 1901, Z) m ieszkać bez przerw y n a obszarze plebiscytow ym od 1. sty czn ia 1904 lu b czasu dłuższego, 3) o ile w tym czasie przeprow adzał (a) się kolejno z jednej m iejscow ości o b szaru plebiscytow ego do S I Z H Ö S d ru g iej, dołączyć do prośby pośw iadczenia o zam ieszkaniu urzędów policyjnych lub gm innych w szystkich m iejscow ości, w k tó rych w tym czasie m ieszkał (a), 4) o ile urodził (a) się po 1. styczniu 1396 dołączyć m etrykę urodzenia. Kto przeprowadzi! się po 1. października 1929 r. wnosi prośbę nie do Komitetu Parytetycznego gminy, w której obecnie m ieszka, lecz do Komitetu Parytetycznego tej gminy, w której mieszka! dnia 1. października 1920 r. Niechże więc każdy (a), upraw niony (a) do głosow ania k ategorji C zgłosi się naty ch m iast osobiście do Polskiego Powiatow ego K om itetu Plebiscytowego albo do K om itetu Plebiscy. towego gm iny, w której m ieszka, po potrzebne "-formularze, w skazów ki i udogodnienia. Tam też potrzebujący m etryki u- rodzenia dow iedzą się, jak się o nie starać. Niech każdy spełni natychmiast swój obowiązek, aby przez opieszałość nie straci! prawa do glosow ania! Polski Komitetet Plebiscytowy w Gliwicach n i. W ilh e lin o w sk a 5 8 (w B a n k a L udow ym )-

5 (Dokończenie.) Gminy liczące więcej niż 3000 mieszkańców, uprawnione są według 75 pruskiej ustawy o gminach wiejskich (Landgemeindeordnung) do ustanowienia plain, sołtysa. Według tegoż paragrafu mogą również większe gminy, o ile tego wymaga *g4^ uchwalid drogą Statutu lokalnego za zgoaą ministra spraw wewnętrznych, że gmina ustanawia jednego lub dwóch ławników płatnych. Przeważna liczba gmin wiejskich obwodu przemysłowego korzystała z tych praw i ma płatnego sołtysa i jednego albo dwóch płatnych ławników. Oprócz tego, jeszcze sołtys przydziela niepłatnym ławnikom decernaty do opracowania i Wszystkie te zarządzenia : płatny sołtys, płatni ławnicy i opracowywanie przoz niepłatnych ławników pewnego decernatu absolutnie jeszcze nie tworzą kolegjalnego zarządu gminnego. specjalnych praw powszególnycb klas mieszkańców gminy odnośnie do uprawie» wymienionych pod literą b) I 71 ust. o gminach wiejskich), 2. Zarząd gminny ustanawania ilość, i granice wyborczych okręgów, tudzież ilość radnych gminnych, którzy w każdym okręgu wyborczym mają być wybierani, w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania ( 51 ust. o gminach wiejskich) ; Jedna tylko może gmina górno Í. Zarząd gminny rozdziela podatki gminne i służy obowiązkowo według ustaw i uchwał rady gminnej pomię II. śląskiego obwodu przemysłowego mianowicie Zabrze ma kolegjalny zarząd gminy. Jak mają gminy postępować, ażeby zaprowadzić u siebie kolegjalny zarząd gminy? Przedewszystkiem powinny uchwalić tak zwany statut lokalny (Ortsstatut), w którym muszą się znajdować przepisy, z ilu osób ten zarząd się składać, jaką pracę ma wykonywać i w jaki sposób ma pracować. Ten statut lokalny musi być zatwierdzony przez wydział powiatowy (Kreisausschuss). Że zarząd kolegjalny gminy składa się z sołtysa i ławników gminnych to już na wstępie tego artykułu nadmieniono; jest to w ostatnim ustępie 74 ustawy o gmi- naeh wiejskich (Landgemeindeordnung) Bliższe szczegóły o prawach i o pracy kolegialnego zarządu gminnego zawarte «są w 8Sb tejże ustawy. Statut lokalny przy zaprowadzeniu kolegjalnego zarządu gminnego nie śmie się jednak organizować na przytoczeniu tylko paragrafów , lecz musi szczegółowo wyliczyć sklsá kompetencję i sposób pracy tego kolegjum. Ten statut lokalny może zawierać też i inne postanow. rady gminnej* któreby same dla siebie potrzebowały ustanowienia przez osobny statut lokalny, n. p. co do liczby ławników i co do ustanowienia ławników płatnych. Dla zaprowadzenia kolegjalnego zarządu gminnego zaleea się bowiem podwyiszenie liczby ławników z dwóch na czterech do oześciu. Takie większe kolegjum zawsze może lepiej podzielić pracę pomiędzy swoich członków 1 lepiej czuwać nad wykonaniem obowiązków przez szczególnych członków kolegjum, szczególnie przez sołtysa. Jeżeli według ustępu ustawy o gminach wiejskich uchwały kolegialnego zarządu gminnego mogą zapadać tylko, jeżeli obecnych jest 3 członków tego zarządu, to z tego wynika, że gmina mająca dofcyehczas 2 ławników, nie mogłaby zaprowadzać u siebie kolegialn.zarsądu gmłnnego.nie podwyższając równocześnie liczby ławników gminnych. P r z e c ie ż zła wola jednego tylko z dwóch ławników Wystarczyłaby, ażeby uniemożliwić pracę zarządu gminnego, przez to że nie przychodzi na zebrania i nigdy się 3 członków zejść nie może. S tatut lokalny zaprowadzający w gminie kolegjalny zarząd brzmieć jak następuje*. gminy mógłby S tatut lokalny: Na podstawie paragrafów 6, 49, Ï4, 89, 104 i 109 pruskiej ustawy o gminach wiejskich z dnia 3-go lipca 1891 uchwalonym został dnia... dla gminy X... rzez radę gminną następujący statut loalny, dotyczący zaraądu gminy X. (ewentualnie z równoczesną zmianą dawniejszych statutów lakalnych o ustreju samorządu tej gminy) : 1. Zastępstwo powinne składa się z sołtysa, 4 (lub 6) ławników i.«.».,.,»,,, radnych gminnych. Z liczby ławników według zapotrzebowania dwaj mogą zostać^ ustanowieni za pensją Wybór tych dwóch płatnych ławników odbywa się taksamo, jak wybór sołtysa na przeciąg 12 lat i nie iïest ograniczonym na mieszkańców gminy. 2. Sołtys jest piastunem władzy JPpinnej i kieruje zarządem gminnym. ^ razie niemożności sprawowania urręprzez sołtysa zastępuje go jeden * ławników 1 3. Sołtys i ławnicy tworzą kolegjalny zarząd gminy z następującemi prawami: 1. Zarząd gminny rozstrzyga nad zażaleniami i sprzeciwami dotyczącemu a) Prawa wspołużywania publicznych zakładów gminnych; ( 9. ustawy o gminach wiejskich), b) prawa udsiału w użytkach i dochodach z majątku gminnego; e) specjalnych praw niektórych lokalnych części obwodu gminnego i dzy zobowiązanych i wydaje zarządzenia co do ich ściągania lub wykonywania ( 88 ust. 4 nr. 8 ustawy o gminach wiejskich) ; 4. Zarząd gminny przygotowuje uchwały zastępstwa gminnego ( 88 ust. 4 nr. 2 ustawy o gminach wiejskich) ; 5. Zarząd wminny wvkonuje uchwały rady gminnej z uwzględnien. przepisów zawartych w 88.ust. 3 i 140 ustawy o gminach wiejsk. prowadzi bieżącą administrację majątku i dochodów gminnych, tudzież administrację tych zakładów gminnych, dla których nie istnieje osobna administracja i nadzoruje administrację reszty zakładów gminnych ( 88 ustęp 4, nr. 3 ust. o gminach wiejsk.). C. Zarząd gminny przygotowuje aa każdy rok rachunkowy od 1. kwietnia jednego roku do SI. marca drugiego roku etat (budżet) stosownie do Í19 u- ftt&wy o gminach wiejskich; projekt etatu musi być przedłożony radzie gminnej najpóźniej do 20-go marca każdego roku; 7. Zarząd gminny przekłada radzie gminnej stosownie do 120 ust. o gminach wiejskich rachunek gminny; 8. Zarząd gminny «sygnuje (przekazuje) dochody i wydatki opierające się na «tacie (budżecie) íub na uchwałach rady gminnej, oprócz tego prowadzi nadsór nad kasowością i rachunkowością w gminie ( 88, ust. 4 nr. 4. ustawj o gminach wiejskich; 4. Jeżeli sołtys, jako przewodniczący kolegjalnego zarządu gminnego z powodu choroby, urlopu, i t. d. nie może być na zebraniu zarządu gminnego obecny, zastępuje go w przewodnictwie ławnik tutaj można bliżej określić, który ławnik, ten który sołtysa wogóle w go urzędzie zastępuje, lub ławnik płatny lub ławnik najstarszy wiekiem lub ławnik najstarszy urzędem. ) Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydać, że kolegjalny zarząd gminny utworzony na podstawie przytoczonego statutu lokalnego nie ma tek daleko idących praw. W rzeczywistości jednak tak nie jest, szczególnie punkty 3 do 8 paragrafu 4, podanego powyżej wzoru statutu lokalnego zakreślają dla sarządu gminnego tak obszerne działania, że zapewniają wszystkim ławnikom współudział, wpływ i decyzję we wszelkich ważniejszych sprawach samorządu gminnego, je ie li male miasteczko liczące nieraz tylko parę tysięcy mieszkańców, _ ma już kolegjalny zarząd w formie magistratu, to dlaczegóż nasze gminy w obwodzie przemysłowym, liczące po kilkanaście a nawet po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców nie miałyby korzystać z praw jakie im według p ra skiej ordynacji o gminach wiejskich przysługują, Ustawa pruska nie powiada jak wielkie muszą być gminy, ażeby mogły zaprowadzić u siebie kolegjalny zarząd gminny, S 74 daje to prawo tylko większym gminom. Mogą zachodzić takie wypadki, że gmina o niebardzo wielkiej liezbie ludności ma różne zakłady i przedsiębiorstwa gminne lub większy majątek, i że z tego powodu administracja gminy jest dość skomplikowana; inne zaś gminy mogą być bardzo wielkie pod względem liczby ludności, ale nie mają żadnyeh zakładów lub przedsiębiorstw gminnych i dlatego też administracja ich iest łatwiejszą, nie tak bardzo skomplikowaną. Tutaj rozstrzygnąć muszą stosunki miejscowe w poszczególnych gminach. Eadni gminni, którzy od pewnego czasu zasiadają w radzie gminnej i przyglądają się gospodarczo swej gminie, najlepiej będą mogli ocenić,czy się zaleca zaprowadzenie kolegjalnego zarządu gminnego. Nassem zdaniom wszystkie gminy obwodu przemysłowego liczące ponad 2500 mieszkańców, & przedewszystkiem te które mają płatnego sołtysa, powinny uchwalić statut lokalny, zaprowadzający w gminie zarząd kolegjalny. Praca obywateli jako ławników w tym zarządzie będzie może z początku trudną, ale w niedługim czasie tak ich zainteresuje, że potem już żadnego ciężaru tej pracy czuć nie będą, tylko z największą chęcią pracować będą dla dobra gminy. Ta praca przekona ich, że pracując sumiennie dla gminy, pracują też dla siebie a przedewszystkiem dla całego społeczeństwa i dla Oj cymy! W i t i R i ï é F s î É ' s p i a Łisj! l U r a á á a s P ř s i i é p l É s î j i a ns ftstwls. Delegat, Rządu Polsk. do L id N arodów przedłożył p: D rum m ondow i, sekretarzow i generalnem u Ligi N arodów, n astęp u jącą notę: Rząd Polski dow iedział się z zadow oleniem z listu Pańskiego z dnia 20-go stycznia 1S20, że R ada N arodów zdecydow ała poddać w w ykonaniu re zolucji dnia 2i8-go października tyczącej się plebiscytu n a tery to riu m sporném m iędzy P olskę a Litwę, Kowieńską,. Rząd Polski dow iaduje się rów nież z zadowoleniem, że R ada m a w y słać d la m isji czysto p o licy jn ej oddział m iędzynarodow y celem u tw o rzenia rodzaju neutralnego teryto- rju m \ w okręgach spornych n a czas konsultacji. Rząd Polski stw ierdza ponow nie w sposób najbardziej k ategoryczny, że zgodnie z ośw iadczeniam i swego przedstaw iciela, przyjął i przyjm u je w zupełności powyższą, rezo lu cję Rady, oraz zgadza sięgną konsu ltację, o której mowa. Stw ierdza jednocześnie najform alniej, że R ada moża liczyć w zupełności n a swój w pływ m oralny w celu otrzym ania, zgody gen e ra ła Żegligow skiego co do w szystk ic h środków, odnoszących się do rozb ro jen ia, dem obilizacji w czasie w y co fan ia się jego oddziałów, ja k ró w nież reorganizacji m iejscowej adm inistracji terytorjów, przezeń okupow a nych, zależnie od tego, co R ada uzna za niezbędne w okresie konsultacji, aby zagw arantow ać jej praw idłow ość, jak rów nież swobodę i bezw zględną szczerość. Ze swej stro n y R ząd P o l ski spodziew a się, że R ada zechce w razie m ożności zastosow ać się do ż y czeń oraz propozycji, które w edług zdania tegoż rządu m ogłyby jedynie zapewnić praw idłow e w ykonanie konsultacji. Rząd Polski gotów jest wziąć bezzwłoczny udział łącznie zkomisjąkontrolująoą Ligi Narodów w w ypracow a n iu środków oraz u s ta le n iu szczegółów technicznych, odnoszących się do projektow anej konsultacji. Rząd Polski podziela zdanie Rady, że Rząd L itw y K ow ieńskiej..przyjm ując polecenie Rady z d nia 28. października 1020 stw ierdził, że zgodnie z prclim inarjam i w Rydze, było rzeczą Polaków i Litw y uregulow anie w zajem ne przez ugodę obopólną należności terenów spornych. Istotnie w ypływ a to najw i doczniej z a rty k u łu pierwszego tych p relim in a rji. Z tego rów nież oczyw i ście w ypływ a, że Polska i L itw a przez sw obodną zgodę przekazaw szy u re g u low anie tej kw estji w Lidze Narodów, choć rząd sowiecki nie uznaje Ligi n a rodów, tem m niej nie może dać powod u te m u rządow i do żadnych zastrzeżeń odnośnie do postanow ienia Rady z d nia 25. października 1920, jak rów nież co do w ykonania konsultacji, o- raz u zn an ia w yników jej przez Ligę Narodów. Otóż poza owym rządem nie istnieją inne strony, któreby nie przyjęły postanow ienia Rady w tej kw e S tji. Test rzeczą naizunełniei slusznn że m m m s m m s ssm m m sem am ^amambbaarn R ada nie mogłaby nigdy usankcjonow ać plebiscytu, k tó ry b y przeprow a dzono w w arunkach nie dających gw arancji w szystkim zainteresow a n ym. Jest tem bardziej rzeczą n ieodzowną, aby zapew nioną została przez Ligę N arodów moc obow iązująca glosow anie ludow e, k tó re m a zadecydować o przyłączeniu spornych terytorjów. Idlnlctse pslsms i jego zadan i łiw iitlin is p. i&iiiisfra Panlatawskiep. toi W ubiegły poniedziałek mini* ster rolnictw a, pan Poniatow ski ja k już donosiliśm y teleg raficznie zap ro sił p rzedstaw icieli prasy, aby ich poinform ować o działalności m in iste rstw a rolnictw a. P rzedew szystkiem zobrazow ał obecną o r ganizację m inisterstw a i plan reform y w tej m ierze. M inisterstw o objęło ju i m ów ił dalej p. m in ister sp raw j rolne w trzech now ych w ojew ództw ach w schodnich, w najbliższym czasie rów nolegle z tw orzeniem w ojewództw południowych rozpostrze swą kom petencję na M ałopolską, wreszcia obejm ie W ielkopolsko, k tó rej ro ln i ctwo stanow i w zór dla innych dzielnic i rezerw uar zbożowy dla całej Polski, A dm inistracja terenów rolnych została w ostatnim czasie w yjęta z pod kom petencji zarządu dóbr państw o w ych i przekazana starostw om i województwom, które ule będą oksploa«tow«îy j íe a pańslwowyeh* lecz wypn«s*err-?e w dsioriawę, wsględusjo odda* d*«cř Urswd. ^ícw^meam ca ïiarae«l eśna adm inistracja została w yodrębnioną pod zarządem dyrekcji okręgowych lasów i nadleśnictw, ma* ją one eksploatow ać lasy państw ow e h a zasad ach handlow ych. Pierw szein zadaniem m inistertw á jest uruchom ienie rolnictw a w okolicach zniszczonych. Na pomoc rolną w postaci zboża siewmego, nawrozów, inw entarza żywego, wrarzyw i t. p. przeznaczył rząd w ubiegłym budżecie m il jard m arek, w bieżącym 3 m iljardy. Z iarno n a zasiew sprow adza się w y łącznie niem al z Poznańskiego, konie bierze się z dem obilizacji arm ji, naw o zy trze b a sprow adzać z A nglji i. DesaôMliæacJa dostarczy około 49 tys. koni. Pom oc, udzielona ro ln i kom w naturze, m a być też w naturze, t. j. w zbożu zw rócona, aby uniknąć «?trat n a dew alucji pien iąd za. D rugą w ielką dziedziną działalności m in iste rstw a je st adm inistrowani áobram i padtstw weml G runta państw ow e są lustrow ane i częściowo, o ile nie za w ie ra ją kosztow nych budynków, m elioracyj itp., przekazyw a ne Gł. Urz. Ziem skiem u n a parcelację, częściowo oddaw ane w dzierżaw ę 12- łetn ią, w reszcie przeznaczane n a szkoły rolnicze, stacje dośw iadczalne, ferm y w zorowe, słow em n a ośrodki kultury rolnej w powiecie. W zakresie ad m inistracji leśnej postanow iono w zm ocnić eksploatację lasów, aby zasilić skarb państw a. Zastrzeżono jednak, że 30 proc. w yręba rezerw ują się n a cele odbudow y; w ten sposób coroerrde n a odbudowy m ożna będzie przeznaczyć 5 m il. m etr. sześć. Ï w 4 5 la ł nskttiecznió całą odbudowę. W zw iązku z tem zniesiono urząd eksportu drzew a przy m in. skarbu i przekazano całość gospodarki leśnej m in. rolnictw a. Trzeci dział pracy obejm uje w eterynarię. T utaj w szystkie w ysiłki skierow ane były na w^alkę z księgoauszem. Czw arty i ostatni p unkt, który poru sz y ł p. m in ister, dotyczył kolonizacji kresów w schodnich. Umożliwiają ją ustaw y, uchw alone już przez Sejm* o p rzyjęciu ziem i n a w łasność p aństw a w p o w iatach zniszczonych i wyludnionych, oraz o nad an iu tej ziem! żołnierzom. R ozporządzenia wykonaw cze do tych ustaw ukażą się w* najbliższym czasie, a na wiosnę będzie m ożna przystąpić do pracy. Pierwszy jej etap polega n a zarejestrow ani* wszystkich ziem, znajdujących w posiadania potfstw a. Jednocześnie prow adzona est ïssï«

6 fcelacfa wewnątrz paástwa. W roku ubiegłym przeznaczono na ten cel sto kilkadziesiąt tysięcy morgów. Id ą na parcelację przedew szystkiem grunta, które znajdow ały się we w łasnej gospodarce państw a, lub których dzierżaw a się kończy. Jeźli w ty ch m a ją t kach zn ajd u ją się budyń ki w artościowe użytkuje się je n a cele k u ltu ralno-rolne lub w ypuszcza w dzierżawę. Tereny podm iejskie w reszcie oddaje się m iastu dla prow adzenia polityki m ieszkaniow ej. y Na tem zakończy! p. m in ister swoje expose, udzielając jeszcze odpowiedzi na k ilk a pytań, zadanych przez dziennikarzy. K onferencja w yjaśniła parę spraw pierw szorzędnego dla k raju znaczenia. B a e z n o ś ć l Urodzeni poza obszar pl«mseytowym Górnego śląska, a zam ieszkali ta od i. stycznia 1804 lab od dsaszego czasu!!! Aby być w pisanym do listy u p raw nionych do głosow ania, m usza u ro dzeni poza obszarem plebiscytow ym Górnego ślą sk a, a zam ieszkali tu od Teatff* G ó r n o ślą sk i pod dyrekcją H «n p ;k a C ep n ik a. W poniedziałek, d. 24. stycznia r b., o godr. 7 wfecz w Testrze miejskim w Katowicach.H O Ś S i l f S i e p s i H i H É ú f ď Obra* kíbtorye*no-ludowy w 5-eiu oddamjaoh. i 7 obrazach Napisał Władysław Ludwik An c z y c W przedstawieniu bierze udział cały personal Teatru Górnośląskiego, chór i orkiestra Nowe dekoracje i kotłjttmy projektował Artur Swinarski. Reżyserował : HENRYK CEPNIK. Kapela pod kierunk. p. J. FYSZERA, T>!1p f v od 4 (3 mk. do nabycia w księgarni Górnoślązaka D llth jr j w dtiert priedstavnsnia przy kast«teatru godzinę prz«d rozpoczęciem SzOłcgótj w afiszach. Pracownia eleganckiej garderoby męskiej B y to m «ulica Strzelnicza (Scbiesshausstrasse 1) poleca M a t e r j a ł ; tutajsze i zagraniczne w wielkim wyborze oraz wszelkie w y b o ry k r a w ie c k ie po cenach umiarkowanych. B a r t ę t e s i t p a s j g ą i p. I S S O wysławioną dla pana K a îâ * ii> w im W ik to r» un»eważn amy niniejszem ponieważ mu WĘT *o»tssîa r ltm d z tn i;. P olski K om isariat Pfe!hî$cyt. w Bytomfu. Sekcja personalna. D ro g e p ja p ci r-lem E. O fů «k i, Esferi, ul. Nast. tronu 83 TeL obok Banku Ludowego TeL 1395 poleca farby, pokosty I lakiery, towary apteczne i bandaże. Parfumy toaletowe, mydlą i artykuły towarowe Specjalność: Mydło na świerzb i wyrzuty skórne Radikal" własnej fabrykacji. Hurtownie i detalicznie. Polskie p ie n iąd ze kupuje i sprzedaje PoSaszek, Nikolów u lic a P o k o jo w a 18. ZZZ2XXXX3 Bank Ludowy w Katowicach ulica Beaty Nr. 16, No. tel No. konta czekowego Wrocław załatwia wszelkie Interesy anowicie przyjmuje i ^ oszciędnoicl za o procentowaniem «w/o* J /0, Z \ 3Jť*/o i'**u kopaje i sprzedaje waluty = zagramcznc, zagraniczne, oiwtw«otwiera imuhum rachunki bieżące = [ (Conto-Corrcnt) udziela p oiyczek na f I z w eksle, dyskontuje w eksle i załatwia ; interesy lombardowe. L 1. stycznia 1904 r. od dłuższego czast! (kategorjza C) w nieść do K om itetu P arytetycznego Gminy, w której 1. października 1920 byli zam eldow ani, prośbę o wpis n a przepisanym form ularzu najpóźniej do 3. lutego 1921 do 6-tej godz. w ieczorem. Proszący (a) o w pis m usi: 1. być urodzony (a) przed 1. styczniem 1901, 2. m ieszkać bez przerw y n a obszarze plebiscytow ym od 1. stycznia 1904 lu b czasu dłuższego, 3. o ile w tym czasie przeprow adzał (a) się kolejno z jednej m iejscow o ści obszaru plebiscytow ego do d ru g iej, dołączyć do prośby pośw iadczenie o zam ieszkaniu u- rzędów policyjnych lub gm innych w szystkich m iejscowości, w który c h w ty m czasie m ieszk ał (a), 4. o ile urodził (a) się po 1. styczniu 1896 dołączyć m etrykę urodzeni. Kto przeprow adził się po 1. październiku 1920 r., w nosi prośbo nie do K om itetu Parytetycznego Gminy, w której obecnie m ieszka, lecz do K om itetu P arytetycznemieszkał zajząa ićehćk e sćs-, go tej gm iny, w której m ieszkał d n ia 1. października 1920 r. Niechże więc każdy (a) upraw n io ny (a) do głosow ania kategorji C zgłosi się n atychm iast osobiście do Polskiego K om itetu Plebiscytow ego albo do K om itetu Plebiscytow ego Gminy, w której m ieszka, po potrzebne form ularze, w skazów ki i udogodnienia. Tam też potrzebujący m etryki u ro dzenia dow iedzą się, ja k się o nie sta rać. N iniejszem dołączam y spis Kom itetów P lebiscytow ych. Spis polskich Komitetów Plebiscytowych: 1. B ytom B oulevard 4. Nr. Tel. 587, kierow nik Dr. Ja n H lond. 2. K atow ice H einzelstrasse 1. Nr. Tel. 590, kier. D r. H enryk Jarczyk. 3. Król.-Hu ta, G irndstr. 8, Nr. Tel. 1638, kier. A leksander Piec. 4. Zabrze, hotel K ochm ann, Nr. Tel. 1219, kier. Dr. B ronisław H ager. 5. Gliwice, W ilhelm strass*» 53, Nr. Tel. 1118, kier. F eliks Orficki. 6. T arnow skie Góry, hotel P rin z Be- gent, N euringl, N r. Tel. 1013, kier. E m il Gaj das, Radzionków, S ta ra kolej Koźle, Dworcowa (Neueś G ym nasiu*»), Nr. Tel. 45, kier. Dr. Teofil Galus. 8. Strzelce, Ogrodowa 6, Nr. Tel. 104, kier. M ichalski. 9. Opole, A u gustinerstrasse 4, Nr. Tel. 171, kier. F ranc. Kęsa. 10. P rąd n ik, biuro Strzeleczki, kier. Dr. Otręba. 11. Kluczborek, F riedrichstrasse 10, Nr. Tej. 221, kier. Dr. P aw eł Macura. 12. Olesno, B ahnhofśhotel, N r. Tel. 59, kier. Dr. M ichał KoîÔèZek. 13. Lubliniec, Dom rolnika, Nr. Tel. 118, k ier. Ks. Dr. O piełka. 14. Głubczyce, B adestrasse 8, Nr. Tel. 134, kier. Jan Olszewski. 15. Racibórz, Grosse V orstadt 38, Nr. Tel. 769, kier. Dr. BÖstek. 16. R ybnik, ul. św. Jan a 2, Nr. Tel, 127, kier. Mec. Dr. Różański. 17. Pszczyna, Dłujra 5, Nr. Tel. 92 albo 32, kier. Jan K andzior. Nicch każdy spełni natychm iast sw ój obow ląjekj aby przez opieszałość nie stracił praw a do głosow ania. P aîsk? K om itat ^Plebiscytowy. «FI p r s s fi*. I1! 03 I m f i i» s i E P n s i í i r ' í ž i - p ^ feî ïte 'f ÍH ÍÍ3 llfm íl.c!p ji^ aw*ri:awj ui» a «wi 11*:«t, i : jłiiiti! ï ( ri t; imi 11 ra i i iw i pasicdmfc, ifoto 17.stawia, a m - i 7-if wierss^sn, m m m m» Tesíus B CP0Ł8 : ag&w BB Kościuszką p o d R a c ła w ś c a s n i Obraz historyczno-ludowy w 5-ciu oddziałach i 7 obrazach. Napisał WŁADYSŁAW LUDWIK ANCZYG.W przedstawieniu bierze udział cały persona! Teatru Górnośląskiego, chór i orkiestra. Nowe dekoracje I kostjumy projekt, A. bwinarski. B eśy serew a l: H enryk C epntk. Kapela pod kierunkiem p. J. FYSZERA. F I Ï Î 3 15 marek do nabycia w księgarni p. LIOUDY, O li«? ty u]. Odrzańska i w dzieů przedstawienia przy kasie teatru 1 godzinę przed rozpoczęciem. Szczegóły w afiszach. U czestniczki kursów sanitarnych, które po uzyskaniu świadectwa zgłosiły gotowość do odprawienia przepisanej praktyki natychmiast, winne się *ara* zgłosić ce!em odebrania dalszych instruckcji w de egaturze tej miejscowości, w której uczęszczały na kurs. Bytom, dnia 2. stycznia 1921 r. ZarządPalsk. Cisrssnsp Ireyla dlasląsln. j BozszerzajśiB S o ň e s S l ^ s f c i e p " jednop Od piątku d. 11 do piątku d. 21. stycznia 1 polecam p r a r j, m aterją u b i n! :, wsypy, w d iry na i k H H li, matbfjafy na ubrania n iy stk iek koloratk, n a łtrjiły na nlitry, k illin g męslsa i damska, firanki, caraty i aaiirjsły na tkasnikl, stłs n i tosary kritkii po znacznie zniżonych cenach. = lía j^ H S íe źród ło S la odsprzedających. = 1 Baron jr., Bytan-Sszbarh Bi. iolnsśsi {ttol& j Bisniirfêa) B. Proszę zważać na moje okna wystawne.... Postbestellschein. Unterzeichneter bestellt hiermit bei dem Postamt für die Monate Februar und März die in Beuthen O.-S, erscheinende Zeitung Imię i nazwisko). (Mieszkanie).. Goniec Ś l ą s k i für 8 Mk. Obige.,...Mk. sowie..... Pf. Bestellgeld erhalten zu haben bescheinigt den ~ Postamt.. <*

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

Proces F austa Socyna w Sienie

Proces F austa Socyna w Sienie Odrodzenie i Reformacja w Polsce, XLV1 2002 PL ISSN 0029-8514 Lech Szczucki (Warszawa) Proces F austa Socyna w Sienie I W opublikowanym przed trzydziestu kilku laty źródłowym artykule, opartym głównie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl Nr 5, MAJ/CZERWIEC 2014 Piszemy, jak jest! RZGOWSKA PRAWDA 1 GAZETA BEZPŁATNA ISSN 2353-2130 www.rzgowskaprawda.pl Podejrzane karty pojazdów i rachunki telefoniczne Kto bardzie skorzystał na funduszach

Bardziej szczegółowo

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Lublin 1999 Towarzystwo Naukowe K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Recenzenci Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str.

Całkowitą ufność powinniśmy złożyć w Bogu str. 14 O. Pervan: Nawrócić się i zmienić życie... str. 16 Święty Cyryl Aleksandryjski. str. «Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 2/2009 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 2 (117) 2009 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. JÓZEF PIŁSUDSKI

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty)

Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Henryk Włodzimierz Klimek Czas utraconego dzieciństwa (fragmenty) Matce za Życie, Miłość i Chleb w imieniu sześciorga Jej dzieci Słowo wstępne Sześć lat miałem w 1939 roku, kiedy z symboliczną trupią czaszką

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo