Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18"

Transkrypt

1 Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach Palestra 2/5-6(8),

2 WŁADYSŁAW ŻYWICKI adwokat Adwokatura w cyfrach Podobnie jak trudno byłoby wyrobić sobie należyte zdanie o sytuacji w gospodarce narodow ej lub w jej poszczególnych działach bez zapoznania się z danym i statystycznym i, tak samo również dla w yrobienia sobie poglądu o wielu żywotnych zagadnieniach adw okatury konieczna jest znajom ość danych cyfrow ych. W ubiegłym okresie, mimo wzrostu wszelkiego rodzaju statystyk i sprawozdawczości, ogłaszano stosunkow o m ało danych cyfrow ych dotyczących adw okatury. Dopiero pow ołanie władz sam orządow ych z w y boru i potrzeba składania przed ogółem adw okatury spraw ozdania z działalności ra d adw okackich spowodowały konieczność opublikow ania danych, na podstaw ie których koledzy adwokaci mogliby w yrobić sobie pogląd na zagadnienia adw okatury w skali ogólnokrajowej i w poszczególnych izbach adwokackich. Poniżej podaję szereg zestawień cyfrowych dotyczących adw okatury w edług stanu w roku 1957 a zebranych przez Naczelną Radę Adw okacką. D ane t e podzielono na następujące działy: 1) stan liczbowy i rozm ieszczenie adw okatów i aplikantów adw o kackich, 2) sta n liczbowy i praca zespołów adwokackich, 3) ru ch osobowy w adw okaturze (wpisy i w ykreślenia z listy adwokatów), 4) podział adw okatów w edług grup wieku, 5) wysokość składki adwokackiej i sposoby pokryw ania kosztu kształcenia aplikantów adwokackich. Dane statystyczne dotyczące dochodzeń dyscyplinarnych oraz spraw toczących się przed komisjami dyscyplinarnym i zaw arte są w moim artykule: K rytycznie o dyscyplinie adw okatury ( P alestra n r 2 i 3 4 z 1958 r.).

3 12 W ŁA D Y SŁA W ZY W IC K I Nr 5 8 Stan liczbow y i ro zm ieszczen ie adwokatów o ra z aplik. adw* 1. a d w o k a c k a O gólna liczba»p>j 000 j 1 przy- Iwokat. Na 100 ludności pada ad W miastach wojewódz. adw ok. apl. W m iastach pow iatow ych apl. 9 je O o o 9 ^ S - o Liczba i aplik. a na 1958 a aplik r. 3 o o. -Si Z a. o B iałystok m u Bydgoszcz i G dańsk Katowice * 3 Kielce Koszalin K raków L ublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin W arszawa W rocław Zielona Góra Razem średnio) 'średnio) Z powyższej tablicy wynika, że w dniu 31.XII r.: najw ięcej adw okatów liczyła Izba w arszaw ska najm niej adw okatów liczyła Izba koszalińska 79 najw ięcej apl. liczyła Izba w arszaw ska 30 najm niej apl. liczyła Izba zielonogórska 2 najw iększa liczba adw okatów na ludności przypada w Izbie w arszaw skiej 42 najm niejsza liczba adw okatów na ludności przypada w Izbach białostockielj i opolskiej, m ianowicie <po 10 Dane powyższe, jeśli chodzi o stan liczibowy adw okatury, dotyczą stanu na 31.X II.1957 r. D ane dotyczące ludności województw podano w edług Rocznika Statystycznego * Liczba 15 aplik. adw. była zaplanow ana. Faktyczna ich liczba w 1958 r. w ynosi 24.

4 Nr 5 6 A D W O K A T U R A W C Y FR A C H 13' 2. Zespoły adw okackie D ane zaw arte w poniższej tabeli, jeśli chodzi o liczbę zespołów i adwokatów, podano w edług stanu z dnia 31.X II.1957 r. m I z b a a d w o k a c k a Liczba zespołów Liczba flllj Liczba prac. w zesp. s u.a c % T? * O C o» 3 oo -a 3 o a o o a o ' T3 ^ P rzeciętne m ies. w ynagrodź, adw. w zespole w 1957 r. Białystok , , Bydgoszcz , G dańsk 30 19! 82, , Katowice! , Kielce , , Koszalin , , K raków , , Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole , Poznań , , Rzeszów , Szczecin , W arszawa , , W rocław , , Zielona Góra , , Razem ; I 80.5 [średnio) (śred n io 1 Przy porównywaniu zarobków adwokackich z wynagrodzeniami innych zawodów należy mieć na uwadze, że adwokaci pracujący w zespołach nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, co zmniejsza faktyczny ich zarobek o 15,5%, czyli o wysokość składki ubezpieczeniowej. Po uwzględnieniu tej Okoliczności średnie miesięczne wynagrodzenie adwokata zmniejszy się z kw oty zł do kw oty zł. Poza tym adwokaci w zespole nie m ają zapewnionych płatnych urlopów. Stanowi to dalsze zmniejszenie realnego zarobku o 8%, a więc średnio do kwoty zł miesięcznie.

5 u W Ł A D Y SŁA W 2Y W IC K I Nr W pisy i w ykreślenia z listy adwokatów w r. W pisano w 1957 r. na adw okatów listę Skreślono UJ 1957 r. i listy adw okatów wskutek I z b a a d w o k a c k a b. apl. b. sędziów prok. innych (np. z pow odu przen. sie dziby) fałem śm ierci em igracji innych przyczyn (np. przejścia do sądow n.) razem Białystok Bydgoszcz G dańsk K atow ice Kielce Koszalin K raków Lublin Łódź O lsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin W arszawa W rocław Zielona Góra Razem Ogółem na terenie w szystkich izb adwokackich: dokonano now ych wpisów 413 w ykreślono z listy 179 przybyło adw okatów 234

6 N r 5 g A D W O K A T U R A W C Y FR A C H Podział adwokatury według grup wieku W adw okaturze istn ieje silna i uspraw iedliw iona dążność do zorganizow ania ubezpieczenia adw okatów na w ypadek starości i inw alidztw a. Poszczególne izby adw okackie w prow adziły już naw et w życie lokalne sta tu ty ubezipieczdnicwe. Jest rzeczą oczywistą, że wszelkie projekty ubezpieczenia muszą się opierać na danych dotyczących grup wieku adwokatów. Poniżej podajem y dane cyfrowe w tym przeldmiocie. Z danych tych wynika, że adw okatura to zawód ludzi starych, gdyż przeszło 50% ogólnej liczby adwokatów przekroczyło już pięćdziesiąty rok życia. Fakt ten tłum aczy się przede wszystkim tą okolicznością, że od wielu lat głównym źródłem dopływu do adw okatury jest nie aplikacja adwokacka, k tó rą kończą ludzie stosunkowo młodzii, lecz sądownictwo, prokuratura i adm inistracja, skąd przechodzą do adw okatury ludzie z reguły starsi, często zbliżetni do wieku em erytalnego. Dane cyfrow e dotyczące wieku adwokatów w poszczególnych izbach adw okackich są następujące: I z b a a d w o k a c k a Skład adw okatury pod względem w ieku do 50 lat od 50 do 60 lat od 61 do 70 lat pow yżej 70 lat adw okaci do 50 lat w do ogółu Białystok Bydgoszcz G dańsk K atow ice Kielce Koszalin K raków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin W arszawa W rocław Zielona Góra (średnio) Razem W skali ogólnokrajowej adwokaci w wieku do 50 łat stanowią 46,80% ogólnej liczby adw okatów. N ajm łodszym i izbam i adw okackim i są Zielona G óra i Olsztyn, ^najstarszy m i K raków i Rzeszów.

7 16 W ŁADYSŁAW ŻYW ICKI N r 5 6 W ysokość składki adw okackiej i sposób pokrywania kosztu kształcenia aplikantów adw okackich Wysokość składki adwokackiej w poszczególnych izbach adwokackich jest i m usi być nieco różna ze względu na miejscowe potrzeby oraz ze względu na to, że w większych izbach składki mogą być z reguły niższe (każda izba adwokacka niezależnie od swej wielkości m a pewne w ydatki stałe). 5. Wysokość składek w dn. 31.X II.1957 r. kształtow ała się, jak następuje: Izba W y s o k o ś ć s k ł a d k i Pokrywanie wynagroadwokacka a d w o k a c k i e j dzenia aplik. _ Białystok 5% od dochodu brutto + 60 zł na F.Z. Ze składki 5% NRA i na FW PI Bydgoszcz 3,5% od obrotu -f zł od radcostw Fundusz P łac apl. i składka na Fundusz Składka 0,64 od obr. G dańsk 4% od obrotu i zł od radcostw Ze składki 4% Katowice 5% od obrotu. M inimum 50 zł + 30 Ze składki 5% na F.Z. NRA + 50 zł na fundusze Izby Kielce 4,5% od obrotu + składka na F.Z. NRA Zespoły z pobieranych kosztów. W razie b ra ku pokrycia Rada A d wokacka Koszalin 5% od obrotu i z radcostw + składka Ze składki 5% na Fundusz Zasiłków NRA Kraków 2,2% od obrotu indywid. (min. 100 zł) Ze składki 2,2% w tym są składki na Fundusz Lublin 4% od obrotu w tym na Fundusz NRA Ze składki 4% w w ypadku śm ierci po 100 zł Łódź 4% od obrotu z radcostw, 3% od w y nagrodź. W składkach m ieści się opłata na Fundusz NRA Ze składki 4% Olsztyn 4% od obrotu, w tym składki na Fundusz NRA Opole 5% od obrotu -)- składka na Fundusz Zasiłków NRA Poznań 3% od obrotu + składka na Fundusz Zasiłków NRA Rzeszów 5% od obrotu, 3% od radcostw + składka na F.Z. NRA Dotacje dla zesp. na wynagrodź, po 600 zł na osobę Ze składki 5% Ze składki 3% Ze składki 5%

8 Nr 5 6 A D W O K A T U R A W C Y FR A C H 17 Izba adwokacka W y s o k o ś ć s k ł a d k i a d w o k a c k i e j Pokrywanie wynagrodzenia aplik. Szczecin 3% od NRA obrotu, w tym składka na F.Z. P łacą zespoły W arszawa 3%, w tym składki na F.Z. NRA Do 1.IV.1957 r. w r a mach centr. fin. zesp. adw.; od 1.IV.1957 r. system wzajem nych dopłat między zespołami Wrocław Zielona Góra 3% od mieści 5% od obrotu i 3% od radcostw. W tym się opłata na F.Z. NRA obrotu -j-- składka na F.Z. NRA P okryw ają zespoły z kosztów adm inistracyjnych Ze składki 5% 6. Zestaw ienie porów naw cze Na zakończenie kilka cyfr dotyczących stanu liczbowego adw okatury w okresie po W yzwoleniu w zestawieniu z odpowiednimi cyfram i z 1939 r.: R o k Liczba adwokatów Ijczba ludności Na udn. przypada Powyższe cyfry podaję według następujących źródeł: co do roku 1939 M ały Rocznik Statystyczny Rocznik S tatystyczny

9 18 W ŁA DYSŁAW 2YW ICK1 Nr 5 6 Z podanego wyżej zestaw ienia w ynika, że w razie dalszego (w dotychczasowym tempie) wzrostu liczby adwokatów w najbliższych 2 latach osiągniem y s ta n odpow iadający przedw ojennem u zagęszczeniu adwok a tu ry w stosunku do liczby ludności k raju, to jest stosunek 23 adw okatów na ludności. Jeśli zważyć powszechnie znany fakt nadm iaru adwokatów w okresie przedw ojennym i jeśli wziąć pod uwagę, że w związku z inną strukturą społeczno-gospodarczą kraju zapotrzebowanie na pomoc adwokacką było wówczas znacznie większe niż obecnie 1 wnioski nasuw ają się same. Są to, niestety, wnioski zdecydow anie pesym istyczne. 1 W 1937 r. w pływ spraw cyw ilnych spornych do sądów grodzkich w ynosił spraw, a w 1956 r. w pływ takichże spraw cywilnych do sądów pow iatowych spraw. O dpowiednie cyfry dla spraw karnych wynoszą: 1937 r spraw, 1956 r spraw y (wg M ałego Rocznika S tatystycznego 1939 i Rocznika Statystycznego 1957 ).

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-;'.. DĄBRÓWKA u l. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo). mazowieckie Nr 0050.248.2014 ZARZĄDZENIE NR 248/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: zmiany

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. , tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję OFERTA

Formularz oferty. , tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję OFERTA Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2014 Załącznik nr 3 do siwz Formularz oferty Nazwa i adres Wykonawcy: 1 Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:, tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Witold Dąbrowski Pomoc finansowa na mieszkania adwokatów. Palestra 10/11(107), 11-14

Witold Dąbrowski Pomoc finansowa na mieszkania adwokatów. Palestra 10/11(107), 11-14 Witold Dąbrowski Pomoc finansowa na mieszkania adwokatów Palestra 10/11(107), 11-14 1966 N r 11 (107) Pomoc finansow a na mieszkania aclwokatów 11 rzyć w przyszłości trudność w podjęciu wykonywania zawodu.

Bardziej szczegółowo

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC

Etyka adwokacka adw. Seweryn Plebanek. Cezary Goryszewski pkt 1 lit. a-o ramowego planu szkolenia MARZEC 1 P l a n s z k o l e n i a a p l i k a n t ó w a d w o k a c k i c h I r o k u Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich I roku (Prawo karne, Prawo o adwokaturze, Historia adwokatury, Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Opodatkowanie adwokatury. Palestra 4/10(34), 3-9

Władysław Żywicki Opodatkowanie adwokatury. Palestra 4/10(34), 3-9 Władysław Żywicki Opodatkowanie adwokatury Palestra 4/10(34), 3-9 1960 W ŁADYSŁA W Ż Y W IC K I adwokat Opodatkowanie adwokatury i. O wadach obecnego systemu opodatkowania adwokatury mówi się od dawna.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Utworzenie, rozwiązanie i likwidacja zespołu adwokackiego. Palestra 3/12(24), 22-33

Władysław Żywicki Utworzenie, rozwiązanie i likwidacja zespołu adwokackiego. Palestra 3/12(24), 22-33 Władysław Żywicki Utworzenie, rozwiązanie i likwidacja zespołu adwokackiego Palestra 3/12(24), 22-33 1959 WŁADYSŁAW ŻYWICKI odw okoł Utworzenie, rozwiqzanie i likwidacja zespołu adwokackiego Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Stanisław Garlicki Ubezpieczenia społeczne adwokatury. Palestra 8/5(77), 36-49

Stanisław Garlicki Ubezpieczenia społeczne adwokatury. Palestra 8/5(77), 36-49 Stanisław Garlicki Ubezpieczenia społeczne adwokatury Palestra 8/5(77), 36-49 1964 36 Stanislaw Garlicki N r 5 (77) I. Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej W yższa K om isja D yscyplinarna została w ybrana

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 3/10(22), 105-109 1959 NACZELIMA RADA ADWOKACKA Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 1. TERMIN ODW OŁANIA OD POSTANOW

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 6/11(59), 85-90

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 6/11(59), 85-90 Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 6/11(59), 85-90 1962 I M C Z E Ł / i/ l RADA ADWOKACKA Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 1. OBOWIĄZEK WYSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Stefan Mizera Dopuszczalność i zakres wykonania obsługi prawnej jednostek uspołecznionych przez zespoły adwokackie. Palestra 8/4(76), 10-15

Stefan Mizera Dopuszczalność i zakres wykonania obsługi prawnej jednostek uspołecznionych przez zespoły adwokackie. Palestra 8/4(76), 10-15 Stefan Mizera Dopuszczalność i zakres wykonania obsługi prawnej jednostek uspołecznionych przez zespoły adwokackie Palestra 8/4(76), 10-15 1964 10 Stefan M i ze ra N r 4 (76) liczą siebie do pokolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych 1. Ogłasza się aktualny na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

Władysław Mendys Jak przedstawia się faktycznie sprawa emerytury adwokackiej? Palestra 15/3(159), 65-68

Władysław Mendys Jak przedstawia się faktycznie sprawa emerytury adwokackiej? Palestra 15/3(159), 65-68 Władysław Mendys Jak przedstawia się faktycznie sprawa emerytury adwokackiej? Palestra 15/3(159), 65-68 1971 N r 3 (159) sprawa emerytury adwokackiej 65 Z górą piędziesięcioletni pobyt Goethego w Weimarze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

BUDŻET Departament Budżetu i Efektywności Finansowej BUDŻET 2014 Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Spis treści 1. Jednostki organizacyjne resortu 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia 5. Dotacje 6. Fundusze celowe 7. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Lech Grabowski Zawód, a nie zawód. Palestra 9/11(95), 87-91

Lech Grabowski Zawód, a nie zawód. Palestra 9/11(95), 87-91 Lech Grabowski Zawód, a nie zawód Palestra 9/11(95), 87-91 1965 Nr 11 (95) Zaw ód, a nte zaw ód 87 P R O S Z Ę O G Ł O S Z g o d n ie z za p o w ied zią opubli/cotoanej to n -rze 10 Pale s tr y " n a str.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 roku Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karol Potrzebowski Nowe przepisy podatkowe dotyczące członków zespołów adwokackich. Palestra 4/11(35), 3-7

Karol Potrzebowski Nowe przepisy podatkowe dotyczące członków zespołów adwokackich. Palestra 4/11(35), 3-7 Karol Potrzebowski Nowe przepisy podatkowe dotyczące członków zespołów adwokackich Palestra 4/11(35), 3-7 1960 KAROL POTRZOBOWSKI Nowe przepisy podatkowe dotyczqce członków zespołów adwokackich W dniu

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Stanisław Garlicki Zawieszenie prawa do renty kierownika zespołu. Palestra 12/10(130), 7-13

Stanisław Garlicki Zawieszenie prawa do renty kierownika zespołu. Palestra 12/10(130), 7-13 Stanisław Garlicki Zawieszenie prawa do renty kierownika zespołu Palestra 12/10(130), 7-13 1968 STANISŁAW GARLICKI Zaw ieszenie praw a do renty kierow nika zespołu i W numerze 12 Palestry z 1967 r. (s.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Kuras. 1. oddala kasację, 2. obciąża obwinionego wydatkami postępowania kasacyjnego w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Kuras. 1. oddala kasację, 2. obciąża obwinionego wydatkami postępowania kasacyjnego w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych. Sygn. akt SDI 26/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 września 2016 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski Protokolant Anna Kuras

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/5(17), 69-72

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/5(17), 69-72 Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 3/5(17), 69-72 1959 IM A C Z E L IM A R A D A A D W O K A C K A A. Uchw ały W ydziału W ykonaw czego N aczelnej Rady Adwokackiej 1. LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 3/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. Uchwała nr 3/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. Dotychczasową treść Uchwały NRA nr 36/2009 z dnia 14.02.2009 r. w sprawie regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R.

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ń Ń ŁĄ ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ł Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę Ńć ć ć ź Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż Ś Ł Ę ż ż ż ż ż ż Ź ż Ę ż ż ć ż Ś Ś ć Ź Ę ż ż Ł Ś Ś ć Ś Ś ć ć Ś Ść ż Ś Ś ć Ś Ść Ś Ść ć Ł Ź Ś Ś ć Ś ż Ść Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ź ć Ę Ś ć Ę Ć Ś Ę Ń ć ż ź ź Ę ż ż Ść ć Ę ć ż ź ż ż ż Ść ż Ś ć ć ć Ł ć ż

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r.

z dnia 2 lipca 2013 r. 5. Uchwała Nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich z dnia 2 lipca 2013 r. Działając

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione wprowadzony w życie w dniu 31 marca 2009 r. obowiązuje Abonentów, którzy po dniu 30 marca 2009 r. zawarli z Orange umowę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku Przykładow analizy (dane fikcyjne) Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. (12) 625 59 10 fax (12) 625 59 20 raport@sedlak.pl sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Masłowski, Witold Dąbrowski Pytania i odpowiedzi prawne. Palestra 4/2(26), 72-76

Zbigniew Masłowski, Witold Dąbrowski Pytania i odpowiedzi prawne. Palestra 4/2(26), 72-76 Zbigniew Masłowski, Witold Dąbrowski Pytania i odpowiedzi prawne Palestra 4/2(26), 72-76 1960 P Y T A N I A I O D P O W IE D Z I P R A W N E P Y T A N I E : I 1. Jaki termin przedawnienia stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Uchwała Nr 4/2009 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Izbie Adwokackiej w Kielcach. Na podstawie przepisu art. 40 pkt. 7 ustawy z dnia 26.05.1982r.

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych. Palestra 3/10(22), 31-39

Zdzisław Krzemiński Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych. Palestra 3/10(22), 31-39 Zdzisław Krzemiński Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych Palestra 3/10(22), 31-39 1959 ZDZIS ŁA W KRZEMIŃSKI adw okat Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów

Bardziej szczegółowo

,02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

,02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Nazwa i adres jednostki RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 ROK metoda pośrednia TREŚĆ POZYCJI PLN A B I II III I II III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata) netto

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac Komisji powołanej przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III ZS 2/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 maja 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jerzy Kwaśniewski

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie lokalizacji magazynów metoda środka ciężkości.

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie lokalizacji magazynów metoda środka ciężkości. Projektowanie systemów transportowych Ćwiczenie 1: Wyznaczanie lokalizacji magazynów metoda środka ciężkości. mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Marcin.Hajdul@wsl.com.pl Metoda środka ciężkości

Bardziej szczegółowo

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO

LICZBA SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ORAZ LICZBA KONTROLI SUFO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/76256,liczba-specjalistycznychuzbrojonych-formacji-ochronnych-oraz-liczba-kontroli-su.html

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku

Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku - wybrane grupy handlowo-gatunkowe W_STANDARD SO 01 BIAŁYSTOK 72 913 72 892 100,0% 158 295,4 187,0%

Bardziej szczegółowo

System Quorum Opis zmian w module "Asystent Zarządzania Finansowaniem" System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1

System Quorum Opis zmian w module Asystent Zarządzania Finansowaniem System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 System Quorum Opis zmian w module "Asystent Zarządzania Finansowaniem" System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.. QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Uwarunkowania techniczne i wyspowy model konwersji analogowo-cyfrowej Wiktor Sęga - Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości Cyfryzacja telewizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. Tekst jednolity opracowany na podstawie Warszawa, dnia 11 września 2007 r. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 października

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45 Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Warszawa - Ostróda 45 Ostróda - Gdańsk 42 od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub Warszawa - Bydgoszcz Warszawa - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży, ilości dostępnych miejsc na dany kurs oraz innych czynników

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 23 kwietnia 2014 roku. u s t a l a m :

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 23 kwietnia 2014 roku. u s t a l a m : Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050. 41.2014 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków z zmianą budżetu na 2014 rok. w związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok Tel: 85/ 674 73 29 E-mail: izba@izbamleka.pl NR 6/10.07.2009 SPIS TREŚCI Skup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN korzystania ze znaku Adwokatura Polska Na podstawie 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 73 ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 30 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Witold Dąbrowski Świadczenia dla emerytów z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej. Palestra 16/4(172), 81-87

Witold Dąbrowski Świadczenia dla emerytów z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej. Palestra 16/4(172), 81-87 Witold Dąbrowski Świadczenia dla emerytów z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Palestra 16/4(172), 81-87 1972 Nr 4 (172) Świadczenia dla em erytów z FSK 81 WITOLD DĄBROWSKI Świadczenia dla emerytów z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE UCHWAŁA NR 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

2. uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 n ustawy):

2. uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 n ustawy): Wykaz nieprawidłowości stanowiących podstawę podjęcia rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał organów stanowiących gmin podejmowanych na podstawie art. 6k, art. 6n i art. 6l ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 68/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

SALAMON CONSULTING. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo NIP 5781995574 REGON 790363707

SALAMON CONSULTING. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo NIP 5781995574 REGON 790363707 SALAMON CONSULTING Mariusz Salamon Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SALAMON CONSULTING osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl Żywiec, dnia...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo