DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1240 Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2004 rok Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2004r Nr XVIII/99/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2004 rok Nr XVIII/100/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany na 2004 rok Nr XVIII/101/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach Nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ruda gmina Rytwiany Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/2001 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku Nr XIV/139/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2004 rok Nr XV/144/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w latach Nr XV/147/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/139/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2004 rok Nr XV/148/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych Z A R Z Ą D Z E N I E: 1251 Nr. 5 Wójta Gminy w Fałkowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2004r

2 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XVIII/86/2004 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 /dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące kwota zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota zł dotacje kwota zł wydatki na obsługę długu jednostki kwota zł b) wydatki majątkowe, kwota zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/ Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w 1 i 2 stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie zł pochodzące z: zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, 3. Łączne przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 a Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie zł, w tym dotacje z budżetu zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie zł, /zgodnie z załącznikiem Nr 5/. 2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6/. 3. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 7/. 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 8/. 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych /zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 9/. 8. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł, /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/. 10. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na zadanie realizowane

3 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej /załącznik Nr 1 i 2/. 11. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie zł w dziale Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł i wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 13. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągnięcia długu w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł. 15. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras Załączniki do uchwały Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2004r. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu w tym Dochody związane Dochody z realizacją związane zadań z zakresu Dochody z realizacją zadań administracji związane Dział Źródła dochodów Wykonanie z zakresu Plan rządowej z realizacją zadań klasyfikacji (paragrafy klasyfikacji) w 2003r. administracji na 2004r. wykonywanych wynikających rządowej na podstawie z porozumień i innych zadań porozumień między j.s.t. zleconych z organami ustawami administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Leśnictwo dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t Transport i łączność środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (w zł)

4 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna wpływy z różnych opłat 0830 wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej

5 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa pozostałe odsetki Oświata i wycho wanie wpływy z usług Pomoc społeczna wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami X Ogółem dochody Wydatki budżetu gminy na rok 2004 Załącznik Nr 2 Symbol Wydatki bieżące w tym Nazwa działu i rozdziału Ogółem Dział Rozdz. (6 + 11) z tytułu majątkowe Razem wynagrodzenie obsługa dotacje poręczeń i i pochodne długu gwarancji I. Wydatki na zadania własne 1. Rolnictwo i łowiectwo a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) izby rolnicze Transport i łączność a) drogi publiczne powiatowe b) drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa a) Zakłady gospodarki mieszkaniowej b) gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa a) cmentarze (w zł)

6 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Administracja publiczna a) Rady gmin b) Urzędy gmin c) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) ochotnicze straże pożarne b) obrona cywilna Obsługa długu publicznego a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia a) Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie a) szkoły podstawowe b) przedszkola c) gimnazja d) dowożenie uczniów do szkół e) zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół f) pozostała działalność Ochrona zdrowia a) zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze b) lecznictwo ambulatoryjne c) przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne b) dodatki mieszkaniowe c) ośrodki pomocy społecznej d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Edukacyjna opieka wychowawcza a) świetlice szkolne b) pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) gospodarka ściekowa i ochrona wód b) gospodarka odpadami c) oświetlenie ulic, placów i dróg d) pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna i sport a) instytucje kultury fizycznej Razem dz. I x x II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1. Administracja publiczna a) Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

7 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Pomoc społeczna a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze d) ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) pozostała działalność Razem dz. II x x III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1. Działalność usługowa a) cmentarze Razem dz. III x x Ogółem wydatki (I + II + III) x x Przychody i rozchody budżetu Załącznik Nr 3 Przychody Kwota 1. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu ( 951) 5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej 941, bezpośredniej 942) 6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Razem przychody Rozchody 1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992) Wykup papierów wartościowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody Wydatki na inwestycje roczne w 2004 roku Załącznik Nr 4 Jednostka Źródła finansowania wydatków: Łączne nakłady organizacyjna inwestycyjne realizująca środki Zadanie inwestycyjne Dział Rozdział w roku dochody kredyty program lub dotacje z innych budżetowym własne i pożyczki koordynująca źródeł 2004 jego wykonanie Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Odrowążu oraz budowa wodociągu w miejscowościach Wólka Plebańska Błaszków 2 Budowa sieci wodociągowej w Odrowążu ul. Hubala i ul. Kielecka 3 Przebudowa drogi gminnej Nr oznaczonej nr geodezyjnym nr 73/1 w msc. Luta na odcinku Luta II Luta III 4 Przebudowa drogi gminnej Wólka Zychowa Smug Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD Urząd Miejski Docieplenie budynków OSP Urząd Miejski 6 Budowa hali sportowej przy PSP Nr 2 w Urząd Stąporkowie Miejski

8 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków P3 i P4 w Stąporkowie Urząd Miejski SAPARD przy ul. Piłsudskiego i przyległych 8 Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów i dróg Urząd Miejski Budowa zakładu utylizacyjnego Urząd Miejski 10 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Urząd Błaszków Odrowąż Miejski 11 Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Razem: x x Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Okres realizacji programu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym 2004 Źródła finansowania wydatków: dochody własne dotacje kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł Załącznik Nr 4 a Wysokość wydatków w roku Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Odrowążu oraz budowa wodociągu w miejscowościach Wólka Plebańska Błaszków 2 Budowa sieci wodociągowej w Odrowążu ul. Hubala i ul. Kielecka 3 Przebudowa drogi gminnej Nr , oznaczonej nr geodezyjnym nr 73/1 w msc. Luta na odcinku Luta II Luta III 4 Przebudowa drogi gminnej Wólka Zychowa Smug 5 Przebudowa drogi gminnej w Koziej Woli 6 Odnowa nawierzchni Krasna Bień położenie dywanika 7 Roboty drogowe przy ul. Mickiewicza i Krasińskiego 8 Docieplenie budynków OSP. 9 Budowa hali sportowej przy PSP Nr 2 w Stąporkowie 10 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków P3 i P4 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego i przyległych 11 Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, wodociągów i dróg 12 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Stąporkowie 13 Budowa zakładu utylizacyjnego 14 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Błaszków Odrowąż 15 Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD Wysokość wydatków w roku 2006 Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD BUDŻET SAPARD GMINY Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Razem X X X

9 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 1241 Lp Nazwa zakładu budżetowego Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Dział rozdział Stan środków obrotowych na r. Przychody Dotacje z budżetu przedmiotowa celowa na inwestycje Wydatki Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń w tym Wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 5 Wpłata do budżetu w zł Stan środków obrotowych na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie Razem Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Załącznik Nr 6 Stan w tym w tym Stan Nazwa zakładu budżetowego środków wydatki na środków Dział obrotowych Przychody dotacje z Wydatki wynagrodzenia wpłata do obrotowych rozdział na budżetu i składki naliczane budżetu na r. od wynagrodzeń r Zakład Usług Przewozowych Razem Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku w zł Załącznik Nr 7 Dział Stan na Kwota Kwota Stan na Nazwa środka rozdział początek roku przychodów wydatków koniec roku Utrzymanie dróg publicznych gminnych Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2004 rok (w zł) Załącznik Nr 8 L.p. Dział Stan na Kwota Kwota Stan na Nazwa funduszu rozdział początek roku przychodów wydatków koniec roku /90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ,00 i Gospodarki Wodnej Przychody w tym: przelewy od Wojewody i WIOŚ inne przychody /opłata produktowa od wprowadzonych na rynek opakowań, odsetki/ Wydatki w tym: opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w zł

10 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku Dział Przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący Kwota dotacji rozdział (cel publiczny) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGK i M w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGK i M w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Publiczne Przedszkole Nr 1 w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury MGOK i S w Stąporkowie Ogółem Nazwa mienia komunalnego nieruchomości zabudowane 1. Działka nr 5143/15 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego (Dom Kultury) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 1 stycznia 2004 roku. Pow. w ha 1,1828 Własność Gmina Stąporków 2. Działka nr 4647 w Stąporkowie przy ul. Miłej (przystań kajakowa) 3. Działka nr 1466/2 w Niekłaniu Wielkim 0,3400 // 4. Działka nr 3269 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego (budynek adm. urzędu) Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. opłata roczna 289,19 Załącznik Nr 9 w zł utrzymanie czystości w Gminie Stąporków dofinansowanie działalności bieżącej dofinansowanie działalności bieżącej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie działalności bieżącej wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działalności kulturalnej ( zł) zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( zł) klasyfikacja (jak dochody budżetowe) 047 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. opłata roczna 531,60 0,9562 // 2.623,00 0,6913 // Czynsz dzierżawny 2.840,16 Czynsz dzierżawny 732,00 Czynsz najmu , Czynsz dzierżawny 2.840,16 Czynsz dzierżawny 732,00 Czynsz najmu ,63 5. Działka nr 306/1 w Piasku 0,0100 // 6. Działka nr 3655/5 w Stąporkowie przy ul. J.Słowackiego Czynsz dzierżawny 0,0134 // 268, 7. Działka nr 587/2 w Czarnej 0, Działka nr 1617/2 w Gosaniu (szkoła) 9. Działka nr 25/2 w Odrowążu (szkoła) 10. Działka nr 999/2 w Koziej Woli (szkoła) 11. Działka nr 172/2 w Pardołowie (szkoła) 12. Działka nr 121 w Krasnej (szkoła) 13. Działka nr 1480/2 w Niekłaniu Wielkim (szkoła) 2,1600 0,9787 0,9216 0,4700 0,3700 2,5685 // // // // // // // 083 Czynsz dzierżawny 268, klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

11 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Działka nr 3304 w Stąporkowie (szkoła nr 2) 15. Działka nr 2991 w Stąporkowie (szkoła nr 1) 16. Działka nr 1480/1 w Niekłaniu Wielkim (dom nauczyciela) 17. Działki nr:3664/5, 3667, 3668/1, 3671/1, 3672/1 w Stąporkowie przy ul. J. Słowackiego (przedszkole) 18. Działka nr 3344/3 w Stąporkowie przy ul. Plac Wolności (po przedszkolu) 19. Działka nr 732/4 w Wielkiej Wsi (była szkoła) 20. Działka nr 441 w Duraczowie (była szkoła) 21. Działka nr 119/9 w Lutej (była szkoła) 22. Działki nr 483/4 i 484/5 w Hucisku (była szkoła) 23. Działki nr: 1284/1, 1276, 1265, 1241, w Stąporkowie na oś. 1go Maja działek w Stąporkowie na oś. Leśne, oś. 40Lecia bloki przy ul. Norwida, ul Reymonta 25. Działki w Stąporkowie przy ul. Reymonta, Plac Wolności, J. Słowackiego (47 garaży) 1,3789 1,6965 0,2715 0,7088 0,8783 0,9100 0,8700 1,0145 0,3940 0,1787 5,7282 0,1688 // // // // // // // // // // // // Działka nr 1054 w Mokrej, 0, Działki nr nr 3344/16, 3344/17 w Stąporkowie na oś. Plac 0,0231 Wolności, // 3. Działki nr 3353/7,3353/11, 3353/13, 3353/16, 3353/28, 0, /30, 3353/32 w Stąporkowie Działka nr 754 w Furmanowie 0, Działki nr 1466/1, 1429, 1460/13 0,6972 // w Niekłaniu Wielkim Działki nr: 3636/6, 3636/7, 1, /4 w Stąporkowie (wysypisko // śmieci) 2. Działka nr 3344/7, w Stąporkowie na oś. Plac Wolności 0,0764 // 3. Działki nr: 3339/2, 3339/3, 3339/4, 3267/6, 3266/3 w Stąporkowie (oczyszczalnia i przep. 0,8817 // ścieków oraz ujęcie wody) działek poł. we wsiach: Smarków, Odrowąż, Mokra, 2,4574 Błotnica, Gosań, Pardołów, // Komorów, Kamienna Wola (ujęcia wody i pompownie), 5. Działki nr: 3026/2, 3007/1, 2, w Stąporkowie przy ul. // 1Maja i Górniczej 6. Działka nr 3664/14 w Stąporkowie (wymiennikownia) 0,0840 // 7. Działki nr: 1434, 1438 poł. w 1,2700 Niekłaniu Wielkim 29. Działka nr 3656/ 4 poł. w Stąporkowie 0,3074 na oś. Żeromskiego, część o pow. 75 m ² w dzierżawie Opłata roczna 192,97 Opłata roczna 5.834,25 Opłata roczna 1.205,16 Opłata roczna 522,18. Czynsz dzierżawny 187, , , , 0840 Opłata roczna 378,00 Opłata roczna 5.834,25 Opłata roczna 883,50 opłata roczna 3.145,50 Opłata roczna 483,00. Czynsz dzierżawny 187,

12 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Działka nr 3782/9 w Stąporkowie (kotłownia) 31. Działki nr 1460/3, 1406/6, 1460/8, 1460/5 w Niekłaniu Wielkim 0,3145 Czynsz dzierżawny ,79 1,3703 Opłata roczna 797, Działka nr 198/2 w Krasnej 0,0400 Opłata roczna 36, Działka nr 3344/14 w Stąporkowie oś. Plac Wolności 0, Działka nr 3353/4 w Stąporkowie (teren GS) 0, Działka nr 997 w Niekłaniu Wielkim 3, Działka nr 3344/86 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 1, Działka nr 3662/15 w Stąporkowie przy ul. J. Słowackiego 38. Działka nr 5478/3 w Stąporkowie przy ul. 1000Lecia 39. Działka nr 828 w Koziej Woli // 0,3194 // 0,0732 // 0,1000 // 40. Działka nr 1464 w Niekłaniu Wielkim 0,1400 // 41. Działki nr: 3384/7, 3384/3, 3384/12, 3384/14, 3384/11, 3384/4, 3384/10, 3384/13, 3384/5 w Stąporkowie 42. Działka nr: 138, 282 w Grzybowie, działki nr: 464/1, 464/2 w Lutej, działka nr 302 w Błotnicy działki nr: 2290, 1325, 1405 w Niekłaniu Wielkim, działki nr: 116, 482 w Hucisku, działka nr 625 we Włochowie Działki położone w Stąporkowie: ul. Polna (dz. nr 282), ul. Kościuszki (dz. nr 755), cz. ul. Cichej (dz. 3720/7), drogi na oś. Żeromskiego, 1go Maja, Dr. Anki, ul. Spacerowa dz. nr 2560/2, 2599/1, 2577/2, 2557/2, 2593/1, 2585/2, 2600/1, 2602/5, 2602/7, 2609/2, 2673/2, 2604/2, 2606/2 o łącznej pow.0,0538ha 43. Działki nr: 3353/25, 3353/21, 3353/3, 3353/8, 3353/26, 3353/9, 3353/10, 3353/12, 3353/6, 3353/23, 3353/ /19, 3353/20, 3353/27, 3353/29, 3353/31, 3353/14 położone w Stąporkowie 0,1182 // 12,2779 1,6057 // // Opłata roczna 231,57. Opłata roczna 502,32 Czynsz dzierżawny 244,00 Czynsz dzierżawny z pow.420 m kw ,64 (pawilony handlowe) Czynsz dzierżawny roczny 151,84 (garaże blaszane) Czynsz dzierżawny roczny 1.127,28 (pawilony handlowe) Opłata roczna 69,30 Opłata roczna 101,22 Opłata roczna 1.904,96 Opłata roczna 2.224,97 zł Czynsz dzierżawny ,79 Opłata roczna 900,00 Opłata roczna 51,00 Opłata roczna 375,00 Opłata roczna 1.533,00 Czynsz dzierżawny 3.660,00 Czynsz dzierżawny z pow.420 m kw ,64 (pawilony handlowe) Czynsz dzierżawny roczny 151,84 (garaże blaszane) Opłata roczna 99,00 Opłata roczna 138,00 Opłata roczna 903,00 Opłata roczna 8.360,97 zł rozdz

13 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Działka nr 483/2 w Wielkiej Wsi 45. 0, Działka nr 3392/14 w Stąporkowie, 0, Działka nr 1478/1 w Niekłaniu Wielkim, 0, Działka nr 803 w Błaszkowie, 0, Działka nr 119/2 w Krasnej. (ośrodki zdrowia) 0,3143 // 46. Działka nr 1020 w Niekłaniu Wielkim 0,0500 // 47. Działka nr 312/2, 312/3 w Odrowążu 0,2300 // 48. Działka nr 467/2 w Smarkowie // (świetlica) 0, Działka nr 314 w Odrowążu 0,3100 // 50. Działki nr: 484/3, 484/1, 383/1 w Hucisku 0,0183 // 51. Działka nr 1000 w Niekłaniu Małym (straż pożarna) 0, Działki nr: 3348/1, 3347/2 w Stąporkowie (MKS) 2, Działki nr: 882/1, 1059/1, 837/3 w Gosaniu (bud. mieszkalne) 1, Działki nr: 476/1, 478/1, 480/1 w Świerczowie (straż pożarna) 0,1770 Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 55. gminy 56. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 464 w 0,0700 Piasku , 0840 Czynsz dzierżawny 1.913, , 0840 Czynsz najmu z budynku na dz. 312/ ,79 Czynsz dzierżawny 683,20 Czynsz dzierżawny z pow.100 m² 120, // // // // // // 57. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 5 w Kamiennej // 2,2600 Woli 58. Wpłata rat należnych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych // 59. Planowana sprzedaż innych nieruchomości // sprzedaż na łączną kwotę ,50 zł Sprzedaż za kwotę , Sprzedaż za kwotę , Wpłaty na łączną kwotę: 9 811, , ,97 Czynsz dzierżawny 683,20 Razem: , , , , , 0840 Nieruchomość niezabudowana Pow. w ha Własność 1. Adamek: Gmina dz. nr 14/1, nr 145/2, nr 227 0,6300 Stąporków 2. Błaszków: dz. nr 420, nr 597, nr 598, nr 484/1 0,9300 // 3. Bień: // dz. nr 149/1 0, Czarna dz. nr: 151, 386, 387 // 2, Duraczów dz. nr: 262/2, 250, // 245/2 2,5000 Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

14 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Furmanów dz. nr: 580/4, , Gosań dz. nr: 1152, 1587/4, 1555/3, 960/1, 1386, 866/4 0, Gustawów dz. nr 81/1 0, Hucisko dz. nr: 245/2, 476, 485, 486, 745, 484/4, 483/3. 3, Janów dz. nr: 700, 682, 639. // 8, Komorów dz. nr: 643, 448/1, // 230/1, 438/1, 432/1, 5/2, 92/1, 0, / Krasna dz. nr: 106, 284 // 0, Kamienna Wola dz. nr: 228, // 221/1, 56/6. 1, Lelitków dz. nr: 464, 461, 490. // 0, Luta dz. nr: 443, 736, 132/3, // 135/3, 346/1, 119/5, 119/6. 0, Nadziejów dz. nr: 389/1, 294, // 154, , Niekłań Wielki dz. nr: 1419/1, 3,6525 // 2084, 1455, 1458, 1461, 1322, 1400, 877, 1294, 890, 1460/ Mokra dz. nr: 990, 1055, 1102/2, // 1124/1, 1145/1, 1152/1, 1156, 44, , 1230, 1231, 1061, 1196/2, 1108/2, Pardołów: dz. nr 169/1 0,0800 // 20. Świerczów: dz. nr 955, nr 673 0,1500 // 21. Wąglów dz. nr 151 0,1700 // 22. Włochów: dz. nr 455/1,nr 97/2 0,1900 // 23. Wólka Plebańska: dz. nr 1456/1, 0,2340 // Nr212/1,nr 1602/3 24. Wielka Wieś: dz,. nr 524, nr 976, 2,1200 // nr 985, nr 469/3, nr 469/4, nr 469/5, nr Wólka Zychowa dz. nr 1811/1. 0, 0115 // 26. Odrowąż dz. nr: 85, 63, 51/1, 1,8100 // 115, 639/ Piasek dz. nr 297 // 0, Stąporków Obr. I dz. nr: 1941, 4, , 2200, 2116, 2113, 1974, 1970, 1930, 1907, 2202, 2205, // 2206, 2122, 2121, 2118, 2207, 2080/1, 2085, 2090, 637, 2035, 2072, 2568, 1902, 1904, 2108, 2191, 1984, 2025, 2587/1,2079, 2082/1, 2091, 2720, Stąporków Obr. II dz. nr: 3302/2, 26, /13, 5143/14, 3344/7, 3344/48, // 3344/49, 3344/75, 3344/86, 3344/74, 3344/88, 3344/91, 3343/8, 3344/47, 3343/9, 3343/10, 3343/11, 3343/12, 3151/1, 3151/2, 3344/13, 3344/15, 3347/1, 3353/2, 3368/1, 3371/8, 3399/13, 3400/16, 3390/3, 3393/5, 3394/5, 3395/5, 3396/4, 3568/6, 3570/6, 3571/10, 3571/15, 3571/16, 3571/8, 3572/10, 3572/12, 3572/18, 3572/20, 3573/11, 3573/13, 3573/6, 3574/11, 3574/13, 3574/6, 3575/6, 3575/9, 3576/10, 3576/7, 3577/10, 3577/7, 3578/11, 3578/8, 3579/9, 3583/8, 3584/6, 5140/22, 5140/47, 5140/72, 5140/73, 3234, 3233, 3579/6, 3392/4, 3325, 3334, 3575/14, // // // // 8.000, , 0840

15 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i /3, 3569/6, 3569/8, 3568/12, 3568/15, 3568/16, 3569/10, 3569/17, 3570/17, 3555/4, 3568/25, 3488/2, 3664/13, 3216, 3229, 3258, 3568/23, 3338/2 3338/22, 3338/343338/42, 3338/48, 3338/543338/57, 3338/65, 3338/743338/171, 5140/78, 5140/79, 5140/93, 3583/5, 3662/15,3663/2, 3657/4, 3659/14, 3655/10, 3655/11, 5478/1, 5478/2, 5478/4, 5478/5, 5478/6, 5478/ Stąporków obr. III dz. nr: 2,9053 // 4652/3,3865/1, 3905/1, 3921/1, 3921/2 3959/1, 3977/3, 4211, 4629/1 31. Stąporków dz. nr: 3349/1, 3349/4, 6, /4, 3341/3, 3349/5, 3338/172, // 3341/1. (ogródki działkowe) 32. Kozia Wola dz. nr: 535, 725/1, 2,9100 // 726/1 33. Hucisko dz. nr 603 0,4500 // 34. Wólka Zychowa dz. nr 296/2 0, Sprzedaż prawa użytkowania na własność 4 nieruchomości 36. Przekształcenie prawa użytkowania na własność 22 działki pod garażami i 5 działek budowlanych 37. Planowana sprzedaż innych nieruchomości // // // Sprzedaż za kwotę: 3.000,00 Sprzedaż za kwotę: 800,00 Sprzedaż na łączną kwotę: ,00 Opata łączna za przekształcenie: 8.764, Dz , 0840 // , 0840 Razem , ,00 Oznaczenie nieruchomości 1. Stąporków, Plac Wolności: dz. nr 3344/77 Pow. w ha Współwłasność 0,0687 Gmina 39020/53566 części dz. nr 3344/87 0,0588 Gmina 53561/74244 części dz. nr 3344/84 0,0609 Gmina 63119/75438 części dz. nr 3344/83 0,0636 Gmina 36870/75343 części dz. nr 3344/90 0,0644 Gmina 55025/74007 części dz. nr 3344/89 0,1279 Gmina 89988/ części dz. nr 3344/79 0,0902 Gmina 62370/85560 części dz. nr 3344/80 0,1004 Gmina 54556/99933 części dz. nr 3344/82 0,0845 Gmina 77947/ części Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. 33,94 43,10 klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

16 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz dz. nr 3344/85 0,1013 Gmina 70825/ części 2. Stąporków oś. Żeromskiego: dz. nr 3657/3 0,0739 Gmina 49220/89900 części dz. nr 3662/3 0,0728 Gmina 55930/92290 części dz. nr 3657/2 0,0877 Gmina 51720/ części dz. nr 3656/3 0,1083 Gmina 86630/ części dz. nr 3659/3 0,1133 Gmina / części dz. nr 3659/4 0,0945 Gmina 71740/ części dz. nr 3663/1 0,1274 Gmina / części 3. Stąporków ul. Słowackiego: dz. nr 3657/1 0,1530 Gmina / części dz. nr 3664/15 0,2348 Gmina / części dz. nr 3662/1 0,1106 Gmina 98453/ części dz. nr 3656/1 0,1146 Gmina 89804/ części 4. Stąporków ul. Reymonta, dz. nr 5140/8 0,0529 Gmina 52585/96680 części 100,35 111,82 5. Wielka Wieś dz. nr 30 0,7500 Gmina ½ części 6. Włochów dz. nr 865/4 0,1000 Gmina 2/3 części Razem 289,21 rozdz rozdz Oznaczenie nieruchomości Pow. w ha Posiadanie Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. 1. Kozia Wola dz. nr 536 1,6400 Gmina Stąporków 2. Krasna dz. nr 122 0,3300 // Czynsz dzierżawny 529,48 klasyfikacja (jak dochody budżetowe) 083 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. Czynsz dzierżawny 529,48 3. Adamek dz. nr 157 0,8000 // 4. Luta dz. nr 131/1 1,1500 // 5. Stąporków dz. nr 3000/7 0,8020 // Czynsz dzierżawny Czynsz dzierżawny (działka nr 3000/7) (działka nr 3000/7) 152, ,50 6. Stąporków dz. nr ,1246 // Czynsz dzierżawny 249, Czynsz dzierżawny 249,20 Razem 931, ,18 klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

17 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 1241 Oznaczenie nieruchomości 1. Działki nr: 4826/1, 4826/2, 4826/3, 4826/4 położone w Stąporkowie przy ul. Niekłańskiej Pow. w ha Użytkowanie wieczyste 10,0362 Właściciel Skarb Państwa Użytkownik wieczysty Gmina Stąporków Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Oznaczenie nieruchomości 1. Stąporków ul. 1go Maja Działki: nr 3575/13 nr 3575/12 Pow. w ha 0,0240 0,0210 Inne niż własność prawa majątkowe Służebność gruntowa Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Stan mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 1 stycznia 2004 roku Zestawienie zbiorcze: Lp Nazwa mienia komunalnego Forma władania Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym Nieruchomości zabudowane własność , ,61 2. Nieruchomości niezabudowane własność , ,00 3. Nieruchomości niezabudowane współwłasność 289,21 4. Nieruchomości niezabudowane posiadanie 931, ,18 Ogółem: , , UCHWAŁA Nr XVIII/98/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. i finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 /dochody wg źródeł, działów klasyfikacji budżetowej/ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące kwota zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota zł dotacje kwota zł wydatki na obsługę długu jednostki kwota zł b) wydatki majątkowe kwota zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/ 3.1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w 1 i 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. 3. Łącznie przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie

18 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a 5. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/. 6. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego ustawami dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/ 8. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie zł 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wójt Gminy sporządza Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia w szczegółowości uchwały budżetowej i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy. 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Gminy: W. Skład Dochody budżetu Załączniki do uchwały Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. Załącznik Nr 1 w tym: dochody związane z realizacją zadań dochody związane dochody związane z zakresu Źródło z realizacją zadań z realizacją zadań administracji dochodów Wykonanie Plan na wynikających Dział klasyfikacji administracji rządowej (paragrafy w rok z porozumień rządowej wykonywanych klasyfikacji) Między i innych zadań na podstawie jednostkami zleconych porozumień samorządu ustawami z organami terytorialnego administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo Razem dział Gospodarka mieszkaniowa Razem dział w zł

19 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Administracja publiczna Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy kontroli państwowej i sądownictwa Razem dział Bezpieczeństwo publiczne Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Razem dział Różne rozliczenia Razem dział Oświata i wychowanie Razem dział Pomoc społeczna Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona Razem dział Ogółem Nazwa działu i rozdziału Symbol Dział Rozdział Wydatki budżetu Ogółem (6+11) Razem wynagrodzenia i pochodne Wydatki Bieżące w tym: dotacje obsługa długu z tyt. poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 w zł majątkowe I Wydatki na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo 010 Izby rolnicze Pozostała działalność Razem dz Transport i łączność 600 Drogi publiczne Gminy Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Razem dz Gospodarka mieszkaniowa. 700 gospodarka grunt. i nieruch Razem dz Adm. publiczna 750 rady gminy urzędy gminy pozostała działaln Razem dz Bezpieczeństwo. publiczne i ochot. straż pożarne 754 Ochotnicze straże Pożarne Pozostała działalność Razem dz Dochody od osóbprwan, od 756 osób fizycznych i inn. jedn Pobór podatków, opł I inn. należn. budżet Razem dział

20 3920 Poz i Obsługa długu publicznego Razem dz Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Razem dz Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstaw Przedszkola Gimnazjum Dowóz dzieci do Szkół Razem dz Ochrona 851 zdrowia Leczenie ambulat Przeciw. Alkohol. Razem dz Pomoc społeczna 852 Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszk OPS Usługi opiekuńcze Pozostała działaln. Razem dz Edukacyjna opieka wychow. 854 Świetlice szkolne Razem dz Gospodarka kom. i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściek. i ochrona wód Oczyszczalnie miast i wsi Oświetlenie ulic plac. dróg Pozostała działaln Razem dz Kultura i ochrona dziedz. narodow. 921 Biblioteki Razem dz Kultura fizyczna i sport 926 Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu Razem dz II Wydatki na zadania z zakresu admin. rząd. i innych zadań zleconych ustawami Admin. publiczna 750 Urzędy wojewódz Razem dz Urzędy naczel. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczel. organów wł. państw., kontroli i ochrony prawa Razem dz Bezpiecz. Publicz i ochrona p.poż 754 Obrona cywilna Razem dz Pomoc społeczna 852 Skład. n ubezp. Zdrowotne Zasiłki i pomoc w Naturze Zasiłki rodzinne i pelęgn OPS Usługi opiekuńcze Razem dz Ogółem Przychody i rozchody budżetu Załącznik Nr 3 Przychody Kwota 1. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu ( 951) 5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej 941, bezpośredniej 942) 6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozli czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Razem przychody Rozchody

21 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992) Wykup papierów wartościowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody Zadania inwestycyjne Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) dochody własne Źródła finansowania wydatków: dotacje kredyty i pożyczki Załącznik Nr Rzbudowa wodoc. grupowego Ruda Urząd Gminy modernizacja stacji, budowa studni głębin. i sieci wodociąg. RudaSichów Mały oraz sieci wodociąg. wraz z przyłączami w miejsc. Podborek i Sichów Duży 2. Zakup komputerów Urząd Gminy Wykonanie dokumentacji kanalizacji Urząd Gminy ściekowej Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Okres realizacji programu Rok Rok rozpoczęcia zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w 2004 roku budżetowym dochody własne Żródła finansowania wydatków dotacje Kredyty i pożyczki środki z innych źródeł w zł. Środki z innych źródeł Załącznik Nr 4a Wysokość wydatków w roku Budowa zespołu boisk I urządzeń sportowych przy PSP w Rytwia Urząd Gminy nach 2 Modernizacja OSP Urząd Gminy Strzegom 3. Modernizacja OZ w Rytwianach Urząd Gminy Dział rozdział Plan przychodów i wydatków funduszy celowych Nazwa funduszu Stan na początek roku Kwota przychodów Kwota wydatków w zł. wysokość wydatków w roku 2006 Załącznik Nr 5 w zł. Stan na koniec roku /90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004r Załącznik Nr 6 Dział Kwota Przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący rozdział dotacji (cel publiczny) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kłoda Realizacja programu szkolnego kl. IIII Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic Realizacja programu szkolnego w gimnazjum Stowarzyszenie Klub Sportowy BASZTA RYTWIANY Prowadzenie sekcji piłki nożnej Razem

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 maja 215 r. Poz. 235 ZARZĄDZENIE NR 5.17.215 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 24 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo