DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1240 Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2004 rok Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2004r Nr XVIII/99/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2004 rok Nr XVIII/100/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rytwiany na 2004 rok Nr XVIII/101/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach Nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ruda gmina Rytwiany Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/2001 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku Nr XIV/139/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2004 rok Nr XV/144/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w latach Nr XV/147/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/139/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2004 rok Nr XV/148/04 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych Z A R Z Ą D Z E N I E: 1251 Nr. 5 Wójta Gminy w Fałkowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2004r

2 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XVIII/86/2004 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 /dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące kwota zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota zł dotacje kwota zł wydatki na obsługę długu jednostki kwota zł b) wydatki majątkowe, kwota zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/ Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w 1 i 2 stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie zł pochodzące z: zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, 3. Łączne przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 a Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie zł, w tym dotacje z budżetu zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie zł, /zgodnie z załącznikiem Nr 5/. 2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie zł oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6/. 3. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 7/. 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 8/. 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych /zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 9/. 8. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami: dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł, /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/. 10. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na zadanie realizowane

3 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej /załącznik Nr 1 i 2/. 11. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie zł w dziale Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł i wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 13. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągnięcia długu w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł. 15. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne. 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pietras Załączniki do uchwały Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2004r. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu w tym Dochody związane Dochody z realizacją związane zadań z zakresu Dochody z realizacją zadań administracji związane Dział Źródła dochodów Wykonanie z zakresu Plan rządowej z realizacją zadań klasyfikacji (paragrafy klasyfikacji) w 2003r. administracji na 2004r. wykonywanych wynikających rządowej na podstawie z porozumień i innych zadań porozumień między j.s.t. zleconych z organami ustawami administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Leśnictwo dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t Transport i łączność środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (w zł)

4 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna wpływy z różnych opłat 0830 wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej

5 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa pozostałe odsetki Oświata i wycho wanie wpływy z usług Pomoc społeczna wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami X Ogółem dochody Wydatki budżetu gminy na rok 2004 Załącznik Nr 2 Symbol Wydatki bieżące w tym Nazwa działu i rozdziału Ogółem Dział Rozdz. (6 + 11) z tytułu majątkowe Razem wynagrodzenie obsługa dotacje poręczeń i i pochodne długu gwarancji I. Wydatki na zadania własne 1. Rolnictwo i łowiectwo a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) izby rolnicze Transport i łączność a) drogi publiczne powiatowe b) drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa a) Zakłady gospodarki mieszkaniowej b) gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa a) cmentarze (w zł)

6 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Administracja publiczna a) Rady gmin b) Urzędy gmin c) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) ochotnicze straże pożarne b) obrona cywilna Obsługa długu publicznego a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia a) Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie a) szkoły podstawowe b) przedszkola c) gimnazja d) dowożenie uczniów do szkół e) zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół f) pozostała działalność Ochrona zdrowia a) zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze b) lecznictwo ambulatoryjne c) przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne b) dodatki mieszkaniowe c) ośrodki pomocy społecznej d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Edukacyjna opieka wychowawcza a) świetlice szkolne b) pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) gospodarka ściekowa i ochrona wód b) gospodarka odpadami c) oświetlenie ulic, placów i dróg d) pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna i sport a) instytucje kultury fizycznej Razem dz. I x x II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1. Administracja publiczna a) Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

7 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Pomoc społeczna a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze d) ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) pozostała działalność Razem dz. II x x III Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1. Działalność usługowa a) cmentarze Razem dz. III x x Ogółem wydatki (I + II + III) x x Przychody i rozchody budżetu Załącznik Nr 3 Przychody Kwota 1. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu ( 951) 5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej 941, bezpośredniej 942) 6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Razem przychody Rozchody 1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992) Wykup papierów wartościowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody Wydatki na inwestycje roczne w 2004 roku Załącznik Nr 4 Jednostka Źródła finansowania wydatków: Łączne nakłady organizacyjna inwestycyjne realizująca środki Zadanie inwestycyjne Dział Rozdział w roku dochody kredyty program lub dotacje z innych budżetowym własne i pożyczki koordynująca źródeł 2004 jego wykonanie Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Odrowążu oraz budowa wodociągu w miejscowościach Wólka Plebańska Błaszków 2 Budowa sieci wodociągowej w Odrowążu ul. Hubala i ul. Kielecka 3 Przebudowa drogi gminnej Nr oznaczonej nr geodezyjnym nr 73/1 w msc. Luta na odcinku Luta II Luta III 4 Przebudowa drogi gminnej Wólka Zychowa Smug Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD Urząd Miejski Docieplenie budynków OSP Urząd Miejski 6 Budowa hali sportowej przy PSP Nr 2 w Urząd Stąporkowie Miejski

8 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków P3 i P4 w Stąporkowie Urząd Miejski SAPARD przy ul. Piłsudskiego i przyległych 8 Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów i dróg Urząd Miejski Budowa zakładu utylizacyjnego Urząd Miejski 10 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Urząd Błaszków Odrowąż Miejski 11 Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Razem: x x Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Okres realizacji programu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym 2004 Źródła finansowania wydatków: dochody własne dotacje kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł Załącznik Nr 4 a Wysokość wydatków w roku Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Odrowążu oraz budowa wodociągu w miejscowościach Wólka Plebańska Błaszków 2 Budowa sieci wodociągowej w Odrowążu ul. Hubala i ul. Kielecka 3 Przebudowa drogi gminnej Nr , oznaczonej nr geodezyjnym nr 73/1 w msc. Luta na odcinku Luta II Luta III 4 Przebudowa drogi gminnej Wólka Zychowa Smug 5 Przebudowa drogi gminnej w Koziej Woli 6 Odnowa nawierzchni Krasna Bień położenie dywanika 7 Roboty drogowe przy ul. Mickiewicza i Krasińskiego 8 Docieplenie budynków OSP. 9 Budowa hali sportowej przy PSP Nr 2 w Stąporkowie 10 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków P3 i P4 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego i przyległych 11 Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej, wodociągów i dróg 12 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Stąporkowie 13 Budowa zakładu utylizacyjnego 14 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Błaszków Odrowąż 15 Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD Wysokość wydatków w roku 2006 Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski SAPARD BUDŻET SAPARD GMINY Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Razem X X X

9 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 1241 Lp Nazwa zakładu budżetowego Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Dział rozdział Stan środków obrotowych na r. Przychody Dotacje z budżetu przedmiotowa celowa na inwestycje Wydatki Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń w tym Wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 5 Wpłata do budżetu w zł Stan środków obrotowych na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie Razem Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Załącznik Nr 6 Stan w tym w tym Stan Nazwa zakładu budżetowego środków wydatki na środków Dział obrotowych Przychody dotacje z Wydatki wynagrodzenia wpłata do obrotowych rozdział na budżetu i składki naliczane budżetu na r. od wynagrodzeń r Zakład Usług Przewozowych Razem Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku w zł Załącznik Nr 7 Dział Stan na Kwota Kwota Stan na Nazwa środka rozdział początek roku przychodów wydatków koniec roku Utrzymanie dróg publicznych gminnych Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2004 rok (w zł) Załącznik Nr 8 L.p. Dział Stan na Kwota Kwota Stan na Nazwa funduszu rozdział początek roku przychodów wydatków koniec roku /90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ,00 i Gospodarki Wodnej Przychody w tym: przelewy od Wojewody i WIOŚ inne przychody /opłata produktowa od wprowadzonych na rynek opakowań, odsetki/ Wydatki w tym: opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w zł

10 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku Dział Przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący Kwota dotacji rozdział (cel publiczny) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGK i M w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGK i M w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Publiczne Przedszkole Nr 1 w Stąporkowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury MGOK i S w Stąporkowie Ogółem Nazwa mienia komunalnego nieruchomości zabudowane 1. Działka nr 5143/15 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego (Dom Kultury) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 1 stycznia 2004 roku. Pow. w ha 1,1828 Własność Gmina Stąporków 2. Działka nr 4647 w Stąporkowie przy ul. Miłej (przystań kajakowa) 3. Działka nr 1466/2 w Niekłaniu Wielkim 0,3400 // 4. Działka nr 3269 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego (budynek adm. urzędu) Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. opłata roczna 289,19 Załącznik Nr 9 w zł utrzymanie czystości w Gminie Stąporków dofinansowanie działalności bieżącej dofinansowanie działalności bieżącej zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie działalności bieżącej wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działalności kulturalnej ( zł) zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( zł) klasyfikacja (jak dochody budżetowe) 047 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. opłata roczna 531,60 0,9562 // 2.623,00 0,6913 // Czynsz dzierżawny 2.840,16 Czynsz dzierżawny 732,00 Czynsz najmu , Czynsz dzierżawny 2.840,16 Czynsz dzierżawny 732,00 Czynsz najmu ,63 5. Działka nr 306/1 w Piasku 0,0100 // 6. Działka nr 3655/5 w Stąporkowie przy ul. J.Słowackiego Czynsz dzierżawny 0,0134 // 268, 7. Działka nr 587/2 w Czarnej 0, Działka nr 1617/2 w Gosaniu (szkoła) 9. Działka nr 25/2 w Odrowążu (szkoła) 10. Działka nr 999/2 w Koziej Woli (szkoła) 11. Działka nr 172/2 w Pardołowie (szkoła) 12. Działka nr 121 w Krasnej (szkoła) 13. Działka nr 1480/2 w Niekłaniu Wielkim (szkoła) 2,1600 0,9787 0,9216 0,4700 0,3700 2,5685 // // // // // // // 083 Czynsz dzierżawny 268, klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

11 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Działka nr 3304 w Stąporkowie (szkoła nr 2) 15. Działka nr 2991 w Stąporkowie (szkoła nr 1) 16. Działka nr 1480/1 w Niekłaniu Wielkim (dom nauczyciela) 17. Działki nr:3664/5, 3667, 3668/1, 3671/1, 3672/1 w Stąporkowie przy ul. J. Słowackiego (przedszkole) 18. Działka nr 3344/3 w Stąporkowie przy ul. Plac Wolności (po przedszkolu) 19. Działka nr 732/4 w Wielkiej Wsi (była szkoła) 20. Działka nr 441 w Duraczowie (była szkoła) 21. Działka nr 119/9 w Lutej (była szkoła) 22. Działki nr 483/4 i 484/5 w Hucisku (była szkoła) 23. Działki nr: 1284/1, 1276, 1265, 1241, w Stąporkowie na oś. 1go Maja działek w Stąporkowie na oś. Leśne, oś. 40Lecia bloki przy ul. Norwida, ul Reymonta 25. Działki w Stąporkowie przy ul. Reymonta, Plac Wolności, J. Słowackiego (47 garaży) 1,3789 1,6965 0,2715 0,7088 0,8783 0,9100 0,8700 1,0145 0,3940 0,1787 5,7282 0,1688 // // // // // // // // // // // // Działka nr 1054 w Mokrej, 0, Działki nr nr 3344/16, 3344/17 w Stąporkowie na oś. Plac 0,0231 Wolności, // 3. Działki nr 3353/7,3353/11, 3353/13, 3353/16, 3353/28, 0, /30, 3353/32 w Stąporkowie Działka nr 754 w Furmanowie 0, Działki nr 1466/1, 1429, 1460/13 0,6972 // w Niekłaniu Wielkim Działki nr: 3636/6, 3636/7, 1, /4 w Stąporkowie (wysypisko // śmieci) 2. Działka nr 3344/7, w Stąporkowie na oś. Plac Wolności 0,0764 // 3. Działki nr: 3339/2, 3339/3, 3339/4, 3267/6, 3266/3 w Stąporkowie (oczyszczalnia i przep. 0,8817 // ścieków oraz ujęcie wody) działek poł. we wsiach: Smarków, Odrowąż, Mokra, 2,4574 Błotnica, Gosań, Pardołów, // Komorów, Kamienna Wola (ujęcia wody i pompownie), 5. Działki nr: 3026/2, 3007/1, 2, w Stąporkowie przy ul. // 1Maja i Górniczej 6. Działka nr 3664/14 w Stąporkowie (wymiennikownia) 0,0840 // 7. Działki nr: 1434, 1438 poł. w 1,2700 Niekłaniu Wielkim 29. Działka nr 3656/ 4 poł. w Stąporkowie 0,3074 na oś. Żeromskiego, część o pow. 75 m ² w dzierżawie Opłata roczna 192,97 Opłata roczna 5.834,25 Opłata roczna 1.205,16 Opłata roczna 522,18. Czynsz dzierżawny 187, , , , 0840 Opłata roczna 378,00 Opłata roczna 5.834,25 Opłata roczna 883,50 opłata roczna 3.145,50 Opłata roczna 483,00. Czynsz dzierżawny 187,

12 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Działka nr 3782/9 w Stąporkowie (kotłownia) 31. Działki nr 1460/3, 1406/6, 1460/8, 1460/5 w Niekłaniu Wielkim 0,3145 Czynsz dzierżawny ,79 1,3703 Opłata roczna 797, Działka nr 198/2 w Krasnej 0,0400 Opłata roczna 36, Działka nr 3344/14 w Stąporkowie oś. Plac Wolności 0, Działka nr 3353/4 w Stąporkowie (teren GS) 0, Działka nr 997 w Niekłaniu Wielkim 3, Działka nr 3344/86 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 1, Działka nr 3662/15 w Stąporkowie przy ul. J. Słowackiego 38. Działka nr 5478/3 w Stąporkowie przy ul. 1000Lecia 39. Działka nr 828 w Koziej Woli // 0,3194 // 0,0732 // 0,1000 // 40. Działka nr 1464 w Niekłaniu Wielkim 0,1400 // 41. Działki nr: 3384/7, 3384/3, 3384/12, 3384/14, 3384/11, 3384/4, 3384/10, 3384/13, 3384/5 w Stąporkowie 42. Działka nr: 138, 282 w Grzybowie, działki nr: 464/1, 464/2 w Lutej, działka nr 302 w Błotnicy działki nr: 2290, 1325, 1405 w Niekłaniu Wielkim, działki nr: 116, 482 w Hucisku, działka nr 625 we Włochowie Działki położone w Stąporkowie: ul. Polna (dz. nr 282), ul. Kościuszki (dz. nr 755), cz. ul. Cichej (dz. 3720/7), drogi na oś. Żeromskiego, 1go Maja, Dr. Anki, ul. Spacerowa dz. nr 2560/2, 2599/1, 2577/2, 2557/2, 2593/1, 2585/2, 2600/1, 2602/5, 2602/7, 2609/2, 2673/2, 2604/2, 2606/2 o łącznej pow.0,0538ha 43. Działki nr: 3353/25, 3353/21, 3353/3, 3353/8, 3353/26, 3353/9, 3353/10, 3353/12, 3353/6, 3353/23, 3353/ /19, 3353/20, 3353/27, 3353/29, 3353/31, 3353/14 położone w Stąporkowie 0,1182 // 12,2779 1,6057 // // Opłata roczna 231,57. Opłata roczna 502,32 Czynsz dzierżawny 244,00 Czynsz dzierżawny z pow.420 m kw ,64 (pawilony handlowe) Czynsz dzierżawny roczny 151,84 (garaże blaszane) Czynsz dzierżawny roczny 1.127,28 (pawilony handlowe) Opłata roczna 69,30 Opłata roczna 101,22 Opłata roczna 1.904,96 Opłata roczna 2.224,97 zł Czynsz dzierżawny ,79 Opłata roczna 900,00 Opłata roczna 51,00 Opłata roczna 375,00 Opłata roczna 1.533,00 Czynsz dzierżawny 3.660,00 Czynsz dzierżawny z pow.420 m kw ,64 (pawilony handlowe) Czynsz dzierżawny roczny 151,84 (garaże blaszane) Opłata roczna 99,00 Opłata roczna 138,00 Opłata roczna 903,00 Opłata roczna 8.360,97 zł rozdz

13 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i Działka nr 483/2 w Wielkiej Wsi 45. 0, Działka nr 3392/14 w Stąporkowie, 0, Działka nr 1478/1 w Niekłaniu Wielkim, 0, Działka nr 803 w Błaszkowie, 0, Działka nr 119/2 w Krasnej. (ośrodki zdrowia) 0,3143 // 46. Działka nr 1020 w Niekłaniu Wielkim 0,0500 // 47. Działka nr 312/2, 312/3 w Odrowążu 0,2300 // 48. Działka nr 467/2 w Smarkowie // (świetlica) 0, Działka nr 314 w Odrowążu 0,3100 // 50. Działki nr: 484/3, 484/1, 383/1 w Hucisku 0,0183 // 51. Działka nr 1000 w Niekłaniu Małym (straż pożarna) 0, Działki nr: 3348/1, 3347/2 w Stąporkowie (MKS) 2, Działki nr: 882/1, 1059/1, 837/3 w Gosaniu (bud. mieszkalne) 1, Działki nr: 476/1, 478/1, 480/1 w Świerczowie (straż pożarna) 0,1770 Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 55. gminy 56. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 464 w 0,0700 Piasku , 0840 Czynsz dzierżawny 1.913, , 0840 Czynsz najmu z budynku na dz. 312/ ,79 Czynsz dzierżawny 683,20 Czynsz dzierżawny z pow.100 m² 120, // // // // // // 57. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 5 w Kamiennej // 2,2600 Woli 58. Wpłata rat należnych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych // 59. Planowana sprzedaż innych nieruchomości // sprzedaż na łączną kwotę ,50 zł Sprzedaż za kwotę , Sprzedaż za kwotę , Wpłaty na łączną kwotę: 9 811, , ,97 Czynsz dzierżawny 683,20 Razem: , , , , , 0840 Nieruchomość niezabudowana Pow. w ha Własność 1. Adamek: Gmina dz. nr 14/1, nr 145/2, nr 227 0,6300 Stąporków 2. Błaszków: dz. nr 420, nr 597, nr 598, nr 484/1 0,9300 // 3. Bień: // dz. nr 149/1 0, Czarna dz. nr: 151, 386, 387 // 2, Duraczów dz. nr: 262/2, 250, // 245/2 2,5000 Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

14 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Furmanów dz. nr: 580/4, , Gosań dz. nr: 1152, 1587/4, 1555/3, 960/1, 1386, 866/4 0, Gustawów dz. nr 81/1 0, Hucisko dz. nr: 245/2, 476, 485, 486, 745, 484/4, 483/3. 3, Janów dz. nr: 700, 682, 639. // 8, Komorów dz. nr: 643, 448/1, // 230/1, 438/1, 432/1, 5/2, 92/1, 0, / Krasna dz. nr: 106, 284 // 0, Kamienna Wola dz. nr: 228, // 221/1, 56/6. 1, Lelitków dz. nr: 464, 461, 490. // 0, Luta dz. nr: 443, 736, 132/3, // 135/3, 346/1, 119/5, 119/6. 0, Nadziejów dz. nr: 389/1, 294, // 154, , Niekłań Wielki dz. nr: 1419/1, 3,6525 // 2084, 1455, 1458, 1461, 1322, 1400, 877, 1294, 890, 1460/ Mokra dz. nr: 990, 1055, 1102/2, // 1124/1, 1145/1, 1152/1, 1156, 44, , 1230, 1231, 1061, 1196/2, 1108/2, Pardołów: dz. nr 169/1 0,0800 // 20. Świerczów: dz. nr 955, nr 673 0,1500 // 21. Wąglów dz. nr 151 0,1700 // 22. Włochów: dz. nr 455/1,nr 97/2 0,1900 // 23. Wólka Plebańska: dz. nr 1456/1, 0,2340 // Nr212/1,nr 1602/3 24. Wielka Wieś: dz,. nr 524, nr 976, 2,1200 // nr 985, nr 469/3, nr 469/4, nr 469/5, nr Wólka Zychowa dz. nr 1811/1. 0, 0115 // 26. Odrowąż dz. nr: 85, 63, 51/1, 1,8100 // 115, 639/ Piasek dz. nr 297 // 0, Stąporków Obr. I dz. nr: 1941, 4, , 2200, 2116, 2113, 1974, 1970, 1930, 1907, 2202, 2205, // 2206, 2122, 2121, 2118, 2207, 2080/1, 2085, 2090, 637, 2035, 2072, 2568, 1902, 1904, 2108, 2191, 1984, 2025, 2587/1,2079, 2082/1, 2091, 2720, Stąporków Obr. II dz. nr: 3302/2, 26, /13, 5143/14, 3344/7, 3344/48, // 3344/49, 3344/75, 3344/86, 3344/74, 3344/88, 3344/91, 3343/8, 3344/47, 3343/9, 3343/10, 3343/11, 3343/12, 3151/1, 3151/2, 3344/13, 3344/15, 3347/1, 3353/2, 3368/1, 3371/8, 3399/13, 3400/16, 3390/3, 3393/5, 3394/5, 3395/5, 3396/4, 3568/6, 3570/6, 3571/10, 3571/15, 3571/16, 3571/8, 3572/10, 3572/12, 3572/18, 3572/20, 3573/11, 3573/13, 3573/6, 3574/11, 3574/13, 3574/6, 3575/6, 3575/9, 3576/10, 3576/7, 3577/10, 3577/7, 3578/11, 3578/8, 3579/9, 3583/8, 3584/6, 5140/22, 5140/47, 5140/72, 5140/73, 3234, 3233, 3579/6, 3392/4, 3325, 3334, 3575/14, // // // // 8.000, , 0840

15 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i /3, 3569/6, 3569/8, 3568/12, 3568/15, 3568/16, 3569/10, 3569/17, 3570/17, 3555/4, 3568/25, 3488/2, 3664/13, 3216, 3229, 3258, 3568/23, 3338/2 3338/22, 3338/343338/42, 3338/48, 3338/543338/57, 3338/65, 3338/743338/171, 5140/78, 5140/79, 5140/93, 3583/5, 3662/15,3663/2, 3657/4, 3659/14, 3655/10, 3655/11, 5478/1, 5478/2, 5478/4, 5478/5, 5478/6, 5478/ Stąporków obr. III dz. nr: 2,9053 // 4652/3,3865/1, 3905/1, 3921/1, 3921/2 3959/1, 3977/3, 4211, 4629/1 31. Stąporków dz. nr: 3349/1, 3349/4, 6, /4, 3341/3, 3349/5, 3338/172, // 3341/1. (ogródki działkowe) 32. Kozia Wola dz. nr: 535, 725/1, 2,9100 // 726/1 33. Hucisko dz. nr 603 0,4500 // 34. Wólka Zychowa dz. nr 296/2 0, Sprzedaż prawa użytkowania na własność 4 nieruchomości 36. Przekształcenie prawa użytkowania na własność 22 działki pod garażami i 5 działek budowlanych 37. Planowana sprzedaż innych nieruchomości // // // Sprzedaż za kwotę: 3.000,00 Sprzedaż za kwotę: 800,00 Sprzedaż na łączną kwotę: ,00 Opata łączna za przekształcenie: 8.764, Dz , 0840 // , 0840 Razem , ,00 Oznaczenie nieruchomości 1. Stąporków, Plac Wolności: dz. nr 3344/77 Pow. w ha Współwłasność 0,0687 Gmina 39020/53566 części dz. nr 3344/87 0,0588 Gmina 53561/74244 części dz. nr 3344/84 0,0609 Gmina 63119/75438 części dz. nr 3344/83 0,0636 Gmina 36870/75343 części dz. nr 3344/90 0,0644 Gmina 55025/74007 części dz. nr 3344/89 0,1279 Gmina 89988/ części dz. nr 3344/79 0,0902 Gmina 62370/85560 części dz. nr 3344/80 0,1004 Gmina 54556/99933 części dz. nr 3344/82 0,0845 Gmina 77947/ części Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. 33,94 43,10 klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

16 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz dz. nr 3344/85 0,1013 Gmina 70825/ części 2. Stąporków oś. Żeromskiego: dz. nr 3657/3 0,0739 Gmina 49220/89900 części dz. nr 3662/3 0,0728 Gmina 55930/92290 części dz. nr 3657/2 0,0877 Gmina 51720/ części dz. nr 3656/3 0,1083 Gmina 86630/ części dz. nr 3659/3 0,1133 Gmina / części dz. nr 3659/4 0,0945 Gmina 71740/ części dz. nr 3663/1 0,1274 Gmina / części 3. Stąporków ul. Słowackiego: dz. nr 3657/1 0,1530 Gmina / części dz. nr 3664/15 0,2348 Gmina / części dz. nr 3662/1 0,1106 Gmina 98453/ części dz. nr 3656/1 0,1146 Gmina 89804/ części 4. Stąporków ul. Reymonta, dz. nr 5140/8 0,0529 Gmina 52585/96680 części 100,35 111,82 5. Wielka Wieś dz. nr 30 0,7500 Gmina ½ części 6. Włochów dz. nr 865/4 0,1000 Gmina 2/3 części Razem 289,21 rozdz rozdz Oznaczenie nieruchomości Pow. w ha Posiadanie Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. 1. Kozia Wola dz. nr 536 1,6400 Gmina Stąporków 2. Krasna dz. nr 122 0,3300 // Czynsz dzierżawny 529,48 klasyfikacja (jak dochody budżetowe) 083 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. Czynsz dzierżawny 529,48 3. Adamek dz. nr 157 0,8000 // 4. Luta dz. nr 131/1 1,1500 // 5. Stąporków dz. nr 3000/7 0,8020 // Czynsz dzierżawny Czynsz dzierżawny (działka nr 3000/7) (działka nr 3000/7) 152, ,50 6. Stąporków dz. nr ,1246 // Czynsz dzierżawny 249, Czynsz dzierżawny 249,20 Razem 931, ,18 klasyfikacja (jak dochody budżetowe)

17 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz i 1241 Oznaczenie nieruchomości 1. Działki nr: 4826/1, 4826/2, 4826/3, 4826/4 położone w Stąporkowie przy ul. Niekłańskiej Pow. w ha Użytkowanie wieczyste 10,0362 Właściciel Skarb Państwa Użytkownik wieczysty Gmina Stąporków Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Oznaczenie nieruchomości 1. Stąporków ul. 1go Maja Działki: nr 3575/13 nr 3575/12 Pow. w ha 0,0240 0,0210 Inne niż własność prawa majątkowe Służebność gruntowa Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 Kwota zł. klasyfikacja (jak dochody budżetowe) Stan mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 1 stycznia 2004 roku Zestawienie zbiorcze: Lp Nazwa mienia komunalnego Forma władania Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003 Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym Nieruchomości zabudowane własność , ,61 2. Nieruchomości niezabudowane własność , ,00 3. Nieruchomości niezabudowane współwłasność 289,21 4. Nieruchomości niezabudowane posiadanie 931, ,18 Ogółem: , , UCHWAŁA Nr XVIII/98/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. i finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 /dochody wg źródeł, działów klasyfikacji budżetowej/ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące kwota zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota zł dotacje kwota zł wydatki na obsługę długu jednostki kwota zł b) wydatki majątkowe kwota zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/ 3.1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w 1 i 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. 3. Łącznie przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie

18 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a 5. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/. 6. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego ustawami dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/ 8. Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie zł 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wójt Gminy sporządza Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia w szczegółowości uchwały budżetowej i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy. 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Przewodniczący Rady Gminy: W. Skład Dochody budżetu Załączniki do uchwały Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 marca 2004r. Załącznik Nr 1 w tym: dochody związane z realizacją zadań dochody związane dochody związane z zakresu Źródło z realizacją zadań z realizacją zadań administracji dochodów Wykonanie Plan na wynikających Dział klasyfikacji administracji rządowej (paragrafy w rok z porozumień rządowej wykonywanych klasyfikacji) Między i innych zadań na podstawie jednostkami zleconych porozumień samorządu ustawami z organami terytorialnego administracji rządowej Rolnictwo i łowiectwo Razem dział Gospodarka mieszkaniowa Razem dział w zł

19 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Administracja publiczna Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy kontroli państwowej i sądownictwa Razem dział Bezpieczeństwo publiczne Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Razem dział Różne rozliczenia Razem dział Oświata i wychowanie Razem dział Pomoc społeczna Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona Razem dział Ogółem Nazwa działu i rozdziału Symbol Dział Rozdział Wydatki budżetu Ogółem (6+11) Razem wynagrodzenia i pochodne Wydatki Bieżące w tym: dotacje obsługa długu z tyt. poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 w zł majątkowe I Wydatki na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo 010 Izby rolnicze Pozostała działalność Razem dz Transport i łączność 600 Drogi publiczne Gminy Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Razem dz Gospodarka mieszkaniowa. 700 gospodarka grunt. i nieruch Razem dz Adm. publiczna 750 rady gminy urzędy gminy pozostała działaln Razem dz Bezpieczeństwo. publiczne i ochot. straż pożarne 754 Ochotnicze straże Pożarne Pozostała działalność Razem dz Dochody od osóbprwan, od 756 osób fizycznych i inn. jedn Pobór podatków, opł I inn. należn. budżet Razem dział

20 3920 Poz i Obsługa długu publicznego Razem dz Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Razem dz Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstaw Przedszkola Gimnazjum Dowóz dzieci do Szkół Razem dz Ochrona 851 zdrowia Leczenie ambulat Przeciw. Alkohol. Razem dz Pomoc społeczna 852 Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszk OPS Usługi opiekuńcze Pozostała działaln. Razem dz Edukacyjna opieka wychow. 854 Świetlice szkolne Razem dz Gospodarka kom. i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściek. i ochrona wód Oczyszczalnie miast i wsi Oświetlenie ulic plac. dróg Pozostała działaln Razem dz Kultura i ochrona dziedz. narodow. 921 Biblioteki Razem dz Kultura fizyczna i sport 926 Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu Razem dz II Wydatki na zadania z zakresu admin. rząd. i innych zadań zleconych ustawami Admin. publiczna 750 Urzędy wojewódz Razem dz Urzędy naczel. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczel. organów wł. państw., kontroli i ochrony prawa Razem dz Bezpiecz. Publicz i ochrona p.poż 754 Obrona cywilna Razem dz Pomoc społeczna 852 Skład. n ubezp. Zdrowotne Zasiłki i pomoc w Naturze Zasiłki rodzinne i pelęgn OPS Usługi opiekuńcze Razem dz Ogółem Przychody i rozchody budżetu Załącznik Nr 3 Przychody Kwota 1. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu ( 951) 5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej 941, bezpośredniej 942) 6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozli czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Razem przychody Rozchody

21 Województwa Świętokrzyskiego Nr Poz Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992) Wykup papierów wartościowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody Zadania inwestycyjne Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) dochody własne Źródła finansowania wydatków: dotacje kredyty i pożyczki Załącznik Nr Rzbudowa wodoc. grupowego Ruda Urząd Gminy modernizacja stacji, budowa studni głębin. i sieci wodociąg. RudaSichów Mały oraz sieci wodociąg. wraz z przyłączami w miejsc. Podborek i Sichów Duży 2. Zakup komputerów Urząd Gminy Wykonanie dokumentacji kanalizacji Urząd Gminy ściekowej Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Okres realizacji programu Rok Rok rozpoczęcia zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w 2004 roku budżetowym dochody własne Żródła finansowania wydatków dotacje Kredyty i pożyczki środki z innych źródeł w zł. Środki z innych źródeł Załącznik Nr 4a Wysokość wydatków w roku Budowa zespołu boisk I urządzeń sportowych przy PSP w Rytwia Urząd Gminy nach 2 Modernizacja OSP Urząd Gminy Strzegom 3. Modernizacja OZ w Rytwianach Urząd Gminy Dział rozdział Plan przychodów i wydatków funduszy celowych Nazwa funduszu Stan na początek roku Kwota przychodów Kwota wydatków w zł. wysokość wydatków w roku 2006 Załącznik Nr 5 w zł. Stan na koniec roku /90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004r Załącznik Nr 6 Dział Kwota Przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący rozdział dotacji (cel publiczny) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kłoda Realizacja programu szkolnego kl. IIII Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic Realizacja programu szkolnego w gimnazjum Stowarzyszenie Klub Sportowy BASZTA RYTWIANY Prowadzenie sekcji piłki nożnej Razem

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo