Aleksandra Kuzior. Politechnika lska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, Zabrze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksandra Kuzior. Politechnika lska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze"

Transkrypt

1 PROBLEMY EKOROZWOJU 2007, vol. 2, Nr 2, str Aleksandra Kuzior Politechnika lska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, Zabrze Streszczenie Artykuł zawiera rozwaania wyrastajce z filozoficzno-socjologicznych przesłanek dotyczcych relacji człowiek-technika-rodowisko, ujtych w paradygmat odpowiedzialnoci. Tak zdefiniowana odpowiedzialno ogniskuje si w koncepcji zrównowaonego rozwoju, która oceniana jest jako jedyna koncepcja dajca perspektywy przetrwania człowieka na Ziemi. W artykule zwraca si take uwag na konieczno poszerzenia pola wiadomoci społecznej o wiadomo zrównowaonego rozwoju, aby postulaty zawarte w koncepcji mogły by skutecznie realizowane. Temu celowi ma słuy m.in. najnowsze medium informacyjne Internet. Wykorzystanie reklamy internetowej (bannery, GIF-y, pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials) moe przyczyni si do spopularyzowania wiedzy na temat koncepcji zrównowaonego rozwoju i skłoni indywidualnych mieszkaców Ziemi do przejcia czstki odpowiedzialnoci za teraniejszo i przyszło. Słowa kluczowe: Internet, zrównowaony rozwój, wiadomo zrównowaonego rozwoju, odpowiedzialno, reklama internetowa Abstract The article considers philosophical and sociological premises referring to the relationship of people within their technical and natural environment, enclosed in a paradigm of responsibility. Responsibility, in this context, bears in mind the concept of sustainable development, which is valued by experts from different fields as the only concept that provides the possibility of humans survival on the Earth while ensuring a good way of life for both present and future generations. This article also points out the need for society to encompass sustainable development thinking in order for it to be successfully realized. This purpose is served inter alia by the newest informative medium the Internet. Internet advertisements (such as banners, pop-ups, pop-unders, sky-scrapers, and interstitials) may help to spread knowledge about the concept of sustainable development and inspire the individual occupants of the planet to take some responsibility for the present and future. Key words: Internet, the concept of sustainable development, awareness of sustainable development, responsibility, internet advertisement Wprowadzenie Niniejsze rozwaania wyrastaj z filozoficznosocjologicznych przesłanek dotyczcych relacji człowiek technika rodowisko, ujtych w paradygmat odpowiedzialnoci. Zagadnieniami rozwoju i wpływu techniki na ycie człowieka i jego funkcjonowanie w rodowisku przyrodniczym i społecznym zajmowało si wielu naukowców: filozofów techniki, ekofilozofów, etyków rodowiskowych, ekologów, sozologów i socjologów. Wikszo z nich zgodnie podkrela, i rozwój techniki niesie ze sob zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne. Zadaniem wartociowania i prognozowania skutków rozwoju techniki jest zminimalizowanie jej negatywnego oddziaływania (okrelenie i zminimalizowanie czynnika ryzyka) i rozwijanie tych dziedzin, które słuy bd podwyszaniu jako-

2 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), ci ycia człowieka, jednak nie kosztem degradacji rodowiska naturalnego. Nie jest to zadanie łatwe, m.in. ze wzgldu na problem nieprzejrzystoci intencjonalnoci działa zwizanych z rozwojem techniki i brakiem moliwoci całkowitego przewidzenia skutków tych działa (Kiepas, 2000, s. 408). Tak jest w przypadku Internetu, jednego z podstawowych mediów społeczestwa informacyjnego, które z jednej strony jest pomocne w wyszukiwaniu i szybkim przekazywaniu informacji, a z drugiej implikuje niebezpieczestwo uzalenienia, dezintegracj osobowoci, zachwianie tosamoci, niemono oddzielenia realnej rzeczywistoci od wirtualnej, promocj patologii, np. pedofilii, itp. Konieczna jest zatem właciwa edukacja w zakresie umiejtnoci korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz przetwarzania danych, by stał si on pomocnym narzdziem w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw uytkowników i kształtowaniu nowego typu wiadomoci wiadomoci zrównowaonego rozwoju. Powstanie Internetu INTERNET jako wiatowa sie informacyjna powstał w wyniku przeobrae wewntrznych sieci ARPANET (ang. Advanced Research Project Agency Network) w latach 80. XX wieku. Wówczas to ARPANET podzielił si na dwie czci: wojskow oraz publiczn, łczc najwaniejsze uniwersytety w USA. Z biegiem czasu sie zaczła si rozrasta i obejmowa swoim zasigiem coraz wiksze obszary globu. Znacznie rozszerzył si take zakres proponowanych usług. Obecnie poprzez Internet mona przesła prawie kady rodzaj informacji, wykorzystujc do tego celu wiadomoci tekstowe, grafik, animacj i dwik. Szybko transmisji danych zaley od zdolnoci przepustowych łczy internetowych (Juszczyk, 1998, s ). XXI wiek to ju wiek Internetu, sieci łczcej komputery na całym wiecie. To wiek, który rozwinł i udoskonalił nowe sposoby komunikowania si społeczestw. Sprawił, e bariery zwizane z odległoci midzy nadawc i odbiorc przestały si liczy. Dziki elektronicznej poczcie, forom dyskusyjnym oraz informacyjnym zasobom Internetu mona zdoby informacje i przekaza wiadomoci do niemal kadego zaktka globu, nie ruszajc si z miejsca. Powszechna stała si edukacja na odległo, w której stosowane s róne techniki kształcenia: synchronicznego, asynchronicznego i on-line (Juszczyk 2002). Usługi internetowe s bardzo rozbudowane. Oprócz wymienionych Internet oferuje take: elektroniczne wiadomoci (newsy) odpowiedniki tradycyjnej tablicy ogłosze, FTP (File Transfer Protocol) przesyłanie plików, SFTP (Secure File Transfer Protocol) rozszerzenie FTP, ICQ program ułatwiajcy kontakt internautom, Telnet moliwo zdalnej pracy w trybie tekstowym, SSH (Secure Shell) - zdalne logowanie do innych komputerów, WAIS (Wide Area Information Service) wyszukiwanie informacji, IRC (Internet Realy Chat) komunikowanie si przez Internet, Gopher sie informacyjna, poprzednik Hyper G system hipermedialny, np. do prezentacji filmów (Kłopotek, 2001, s. 5-6). Najpopularniejsz usług Internetu i bardzo zasobnym ródłem informacji s strony www (World Wide Web). Owa pajczyna oplatajca wiat, mimo e coraz bardziej si rozprzestrzenia, gsto spltana w Ameryce i Europie, pozostawia jednak jeszcze puste miejsca na mapie globu, głównie w Afryce i Azji (cho obserwujc gwałtowny rozwój technik komputerowych w ostatnim pidziesicioleciu mona prognozowa, e taki stan rzeczy nie bdzie utrzymywał si zbyt długo). Reasumujc wstpne rozwaania na temat Internetu mona stwierdzi, e w wysoko i rednio rozwinitych pastwach wiata stał si on podstaw szybkiego wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji, ułatwiajc człowiekowi jego codzienn egzystencj. Jak pisze S. Juszczyk, Internet wszystkich fascynuje swym zasigiem, lawinowo rosnc liczb uytkowników oraz potencjalnymi moliwo- ciami. Z sondau diagnostycznego(...), wynika, e Internet stał si (...) ródłem wielu ciekawych i poytecznych informacji oraz ródłem przyjemnoci, jak daje poznanie nowych ludzi. Dziki sieci mona nawizywa kontakty na całym wiecie, wypowiada swoje sdy, bra udział w dyskusjach, spdza aktywnie czas wolny. Zmniejsza si dystans midzy ludmi i kulturami (Juszczyk, 1998, s. 121). Negatywne strony rozwoju Internetu Niech powysze stwierdzenia, w gruncie rzeczy troch apologetyczne, stan si podstaw kolejnych rozwaa, mniej łaskawych dla komputerów i Internetu. Stwierdzenie, e dziki Internetowi mona aktywnie spdza czas jest lekko przesadzone - co to bowiem znaczy aktywnie? Nie chodzi tu o fizyczn stron aktywnoci człowieka, lecz o aktywno intelektualn. Ale jest ona moliwa tylko wówczas, kiedy otwiera si strony z odpowiednio pod wzgldem merytorycznym przygotowanymi informacjami i prowadzi si dyskusje z odpowiednimi partnerami. Jednak Internet zawiera niezliczon ilo pseudoinformacji, które, midzy innymi ze wzgldu na anonimowo twórców, stanowi zwykłe intelektualne mietnisko i nie mog sta si podłoem aktywnoci intelektualnej. Jeszcze groniejsze staje si zjawisko wyobcowania człowieka ze wiata realnego i zagłbienie si w rzeczywistoci wirtualnej 1. Computerman w gruncie rzeczy staje 1 Dla rzeczywistoci wirtualnej (virtual reality) istnieje wiele innych okrele uywanych zamiennie, jak: sztuczna rzeczywisto (artificial reality), sztuczne rodowiska (virtual environments), wiaty wirtualne (virtual worlds).

3 96 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), si wyizolowany, oderwany od wiata realnego i kontaktów interpersonalnych, zamknity w swoim komputerowym wiecie (Kuzior, 1998, s ). Nie poznaje przecie adnych nowych ludzi, tylko anonimowych uytkowników sieci, internautów, którzy nawet jeli przedstawiaj si w Internecie, niekoniecznie podaj prawdziwe dane osobowe, a jeli dyskutuj - niekoniecznie przedstawiaj własne pogldy, czsto nawet przekazuj treci negatywne z moralnego punktu widzenia. Computerman skazany na obcowanie z komputerem podlega symbiotycznemu zwizkowi uzalenienia, które moe prowadzi do nieodwracalnych zmian w sferze psychicznej człowieka. Na fakt negatywnego wpływu rozwoju techniki na psychik człowieka przed laty zwracał uwag Józef Baka, proponujc terapi cywilizacyjn zwan eutyfronik, która w załoeniach powinna wnie w ycie człowieka jedno-pojawieniowego odpowiednie wartoci. Jak pisze J. Baka: Eutyfronika prowadzi do zagadnienia rozdwiku (nanofonii) midzy bytem pro nano człowieka przebiegłego (czyli phronesis łe-człowieka) a powinnoci sfery thymos człowieka prostomylnego. Napicie wirtualne midzy phronesis (wartociami realizowanymi pro nano) a thymos (wartociami, które emituje a recentiori intuicja) wyraa sprzeczno midzy prostomylnoci wartoci a nieprostomylnoci ycia (Baka, 1997, s. 110). Rozdwik midzy sfer thymos i phronesis człowieka doprowadza do jego degradacji osobowociowej oraz atrofii uczu i zaniku wizi midzyludzkich. Zjawisko, na które zwraca uwag J. Baka, jest szczególnie niebezpieczne w erze mikroelektronicznej rewolucji naukowo-technicznej, budujcej rzeczywisto wirtualn, w której człowiek przestaje by sob i staje si aktorem w teatrze wirtualnego ycia. Wirtualny wiat, dziki rozwojowi elektronicznych mediów, staje si dostpny dla kadego, kto posiada komputer i łcze internetowe. Wirtualn rzeczywisto (virtual reality) mona okreli jako obraz, zjawisko, sytuacj, która wyglda realistycznie, ale realistyczn nie jest. Uytkownik komputera uczestniczy w wirtualnych sytuacjach, wykorzystujc do tego celu swoje wirtualne wcielenie tj. avatara, który porusza si w wirtualnej przestrzeni i moe si komunikowa z innymi wirtualnymi postaciami, w zalenoci od upodoba uytkownika sieci. Dla wzmocnienia dozna wirtualnych uytkownik moe zastosowa specjalnie skonstruowane hełmy - ich zalet jest to, e mona w kadej chwili przerwa wirtualn podró i inaczej zaprogramowa virtual reality. wiata rzeczywistego nie mona zaprogramowa tak, jak rzeczywistoci wirtualnej wic poru- Czasem take zamiennie uywane s okrelenia rzeczywisto wirtualna i cyberprzestrze, co nie jest prawidłowe. Por. Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem, Model komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej, Rabid, Kraków 2002, s. 11. szanie si w realnym wiecie wymaga od człowieka duo wicej odwagi i liczenia si z konsekwencjami własnych decyzji i wyborów. Jednak rezygnacja ze wiata rzeczywistego i naturalnych kontaktów interpersonalnych moe doprowadzi do powanych konsekwencji psychologicznych ( autyzm z wyboru Kuzior, 1998, s ) i wyprodukowa chore społeczestwo 2 - niestety na negatywne efekty tego zjawiska nie trzeba bdzie długo czeka, tym bardziej, e pierwsze symptomy ju s obserwowalne, a psychologowie bij na alarm. Z wagi prezentowanego problemu zdaj sobie spraw take filozofowie techniki, którzy wczeniej skłonni byli absolutyzowa negatywne bd pozytywne strony rozwoju techniki (stanowiska katastroficzne i triumfalistyczne), co w gruncie rzeczy czyniło technik aksjologicznie i etycznie neutraln. A. Kiepas w swoich rozwaaniach dotyczcych rozwoju i wartociowania techniki zwraca uwag na zwrot normatywny w pojmowaniu techniki, który nastpił w latach 60. XX wieku. Sygnalizuje take konieczno wartociowania nauki i techniki w obliczu negatywnych nastpstw i globalnego zagroenia, spowodowanego gwałtownym, czsto niekontrolowanym rozwojem naukowo-technicznym (Kiepas, 1987, s ; Kiepas, 1990, s. 113). Aksjologiczna ocena potrzebna jest przede wszystkim przy rozwoju mikroelektroniki. Wydaje si, e to włanie ten kierunek rozwoju naukowo-technicznego moe przynie zarówno wielkie dobrodziejstwa dla ludzkoci, jak i wielkie szkody. Poniewa mikroelektronika ogarnła niemal wszystkie dziedziny ycia społecznego, poczwszy od ekonomii i polityki, a skoczywszy na medycynie i przemianach kulturowych, dyskusje na temat wartociowania nauki i techniki, i to nie tylko w aspekcie filozoficznym, powinny stanowi priorytet dla naukowców. Internet mieci si w obszarze rozwoju mikroelektroniki i wobec niego take powinny by zastosowane odpowiednie kryteria etyczne. Nie mona oczywicie arbitralnie stwierdzi, e Internet jest dobry lub zły. Mona natomiast z cał stanowczoci powiedzie, e wywiera ogromne pitno na kształtowanie si nowego typu społeczestwa zwanego społeczestwem informacyjnym czy infospołeczestwem i stanowi jeden z zasadniczych czynników wpływajcych na globalizacj kultury. Stwierdzenie Marshala McLuhana, e wiat staje si globaln wiosk (Sztompka, 2003, s. 582) w dobie rozwoju i ekspansji czwartego z mass mediów, jakim jest Internet, staje si coraz bardziej powszechne w społecznej recepcji. Powrómy jeszcze do rozwaa aksjologicznych dotyczcych Internetu i jego wpływu na kształtowanie nowego typu kultury globalnej. Waldemar Kuligowski w artykule o do przewrotnym 2 Termin chore społeczestwo został uyty przez Ericha Fromma dla okrelenia cech charakterystycznych społeczestwa technotronicznego. Patrz. Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Rebis, Pozna 1996.

4 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), tytule: Internet: Ziemia obiecana czy post coitum triste stwierdza, e Internet jest (...) centraln przestrzeni najistotniejszych zmian, które dotykaj nasz teraniejszo (Kuligowski, 2002, s. 91). Fenomen Internetu, jak twierdzi autor, wymaga wielostronnej, wieloaspektowej analizy, która ukae zarówno pozytywy, jak i negatywy tego zjawiska. Powszechnie uwaa si, e Internet jest ródłem demokratyzacji stosunków społecznych i sprawia, e to, co dotychczas było elitarne, staje si egalitarne. W. Kuligowski wymienia 10 aspektów owej demokratyzacji (przestrze, czas, wiedza, informacje, sztuka, seks, płe oryginał, autorstwo, naród), jednoczenie podkrelajc, e uytkownicy sieci tylko w sposób iluzoryczny powikszaj zakres wolnoci obywatelskich, maj fałszywe wyobraenie o pogłbianiu relacji midzyludzkich i bliskoci internautów, która w rzeczywistoci nie istnieje (Kuligowski, 2002, s. 91). Chodzi tutaj nie tylko o blisko czysto fizyczn, ale take wi emocjonaln, która nie moe by nawizana w atmosferze powszechnej anonimowoci. Tak wic, uywajc metaforycznego sformułowania autora, jasna strona Internetu - na podobiestwo Ksiyca - jest nierozerwalnie zronita ze stron ciemn (Kuligowski, 2002, s. 101) 3. Nie sposób zastosowa tutaj skrajnych, antonimowych kryteriów aksjologicznych przy ocenie tego fenomenu współczesnoci. Nie naley zatem zastanawia si nad tym czy Internet jest dobry czy zły (jest taki i taki), ale podj problem minimalizacji lub wrcz eliminacji negatywnych skutków oddziaływania Internetu, takich jak: izolacja osobowociowa, ucieczka od realnej rzeczywistoci, przekazywanie zafałszowanych, nieprawdziwych informacji, brak rzetelnoci opracowa, uywanie cudzych sformułowa bez powoływania si na ródło i autora, przekazywanie treci nieetycznych, itp. Naley si take skupi na rzetelnym przygotowaniu młodych uytkowników sieci do umiejtnego, selektywnego i krytycznego odbioru treci przekazywanych przez Internet. Właciwa edukacja w tym zakresie sprawi, e Internet stanie si ródłem najistotniejszych dla współczesnego człowieka informacji, które dziki szybkoci transmisji i atrakcyjnoci przekazu mog kształtowa odpowiednie postawy i by pomocne w rozumieniu zalenoci wynikajcych z rónych płaszczyzn funkcjonowania człowieka w wiecie. Zrównowaony rozwój w Internecie Dua dostpno w krajach wysoko i rednio rozwinitych do tego popularnego medium informacyjnego pozwala przypuszcza, e Internet moe i powinien sta si podstawowym narzdziem 3 Ciekawe spostrzeenia na temat Internetu i budowania wirtualnych wiatów zawiera artykuł I. Fiuta, por. Fiut I., 2006, Zrównowaony rozwój aspekt filozoficzny i medialny, w: Problemy Ekorozwoju vol. 1, no 2, s kształtowania nowej wiadomoci społecznej, poszerzonej o wiadomo zrównowaonego rozwoju. 4 Moe by pomocny w kształtowaniu nowego społeczestwa humanistycznego, które jako ycia wiza bdzie nie tylko z pomnaaniem dóbr materialnych i skrajnym konsumpcjonizmem, ale zrozumie konieczno równowaenia rozwoju ekonomicznego (postawa mie ) i społecznego (postawa by odpowiedzialno i sprawiedliwo pokoleniowa i midzypokoleniowa, budowanie relacji społecznych opartych na tolerancji i wzajemnym poszanowaniu, postawa pomocniczoci i dostpnoci) przy jednoczesnym dbaniu o rodowisko naturalne, które wydaje si by najwaniejszym czynnikiem wpływajcym na podnoszenie jakoci ycia mieszkaców globu, stanowi bowiem podstaw budowania ładu ekonomicznego i społecznego. Obecnie na stronach internetowych znajdziemy wiele informacji o zrównowaonym rozwoju, nie znaczy to jednak, e spełniaj one zadanie kształtowania wiadomoci zrównowaonego rozwoju. A. Pawłowski, analizujc sukces medialny tej koncepcji, zwraca uwag, e miliony stron internetowych powiconych temu zagadnieniu w wikszoci nie daj całociowej analizy i oceny tej idei, skupiajc si jedynie na wybranych aspektach, najczciej ekonomicznych bd ekologicznych (Pawłowski, 2007, s. 60) 5. By Internet w znaczcy sposób wpłynł na kształtowanie si nowego typu wiadomoci wiadomoci zrównowaonego rozwoju - konieczne jest rzetelne i odpowiedzialne przekazywanie informacji, uwzgldniajcych i korelujcych wszystkie aspekty tej koncepcji, a wic ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Internet moe sta si jednym z narzdzi wspomagajcych wielokierunkowe działania, zmierzajce do budowania społeczestwa zrównowao- 4 wiadomo społeczna to zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowoci pogldów, idei i przekona, które staj si wzorcami czy schematami mylenia wpajanymi jej członkom i egzekwowanymi przez społeczny nacisk (Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczestwa, Znak, Kraków 2003, s. 307). Mylenie i postpowanie zgodne z załoeniami koncepcji zrównowaonego rozwoju bdzie poszerzeniem pola wiadomoci społecznej (por. Kuzior A., Zrównowaony rozwój w edukacji ekologicznej, w: Zrównowaony rozwój. Od utopii do praw człowieka., red. Papuziski A., Branta, Bydgoszcz 2005, s ; Kuzior A., 2006, Człowiek jako racjonalny podmiot działa w wietle załoe koncepcji zrównowaonego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju. Studia sozologiczno-filozoficzne, vol. 1, no 2, s Obecnie korzystajc z popularnej przegldarki Google w przecigu kilku setnych sekundy mona znale 992 ty. stron z hasłem zrównowaony rozwój w katalogu stron polskich, a dla hasła rozwój zrównowaony jeszcze wicej - 1mln. 20 ty. W sieci globalnej dla zapytania sustainable development 79 ml. 600 ty. stan na dzie (trzeba pamita, e w zalenoci od dnia i godziny poszukiwa ilo stron z danym hasłem moe si zmienia. Poza tym czasem zawarto niektórych stron jest wtpliwej jakoci.

5 98 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), nego rozwoju. Jakie działania naley podj, by zbudowa cywilizacj zrównowaonego rozwoju, w swoich rozwaaniach konkretyzuje Z. Hull wyszczególniajc: zmian kierunku rozwoju cywilizacyjnego, rezygnacj z konsumpcyjnego modelu ycia opartego na racjonalnoci instrumentalnej na rzecz racjonalnoci społecznej i ekohumanistycznej, opierajcej si na warto- ciach etycznych, ekologicznych i społecznych zmian wzorców zachowa, poprzez przekształcenie sposobu ludzkiego mylenia i postpowania wobec przyrody i społeczestwa, wypracowanie teorii zrównowaonego rozwoju, która we właciwych proporcjach uwzgldniałaby wszystkie płaszczyzny działa ludzkich: ekonomiczn, społeczn i ekologiczn wypracowanie kompleksowych instrumentów prawnych, ułatwiajcych realizacj zada wynikajcych z koncepcji, zapewnienie prymatu wartoci ekologicznych nad ekonomicznymi, w planach działa na poziomie mikro i makro uwzgldnianie priorytetu dobra wspólnego (Hull, 2003, s ). Szereg z tych działa ju zostało podjtych, jednak w dalszym cigu brak kompleksowego, systemowego podejcia do realizacji załoe koncepcji zrównowaonego rozwoju. Jak dotd koncepcja ta nie znalazła społecznego ugruntowania. Wielu naukowców z rónych dziedzin (Z. Pitek, S. Kozłowski, W. Tyburski, J. M. Dołga, A. Papuziski, A. Kiepas, F. Piontek i in.) wskazuje, e jest to jedyna na obecn chwil koncepcja, która wdroona i właciwie realizowana moe zahamowa postpujc degradacj rodowiska naturalnego, nie pogarszajc w zasadniczy sposób jakoci ycia ludzi. Niestety, społeczestwo jej nie zna wic nie ma drogowskazu, w którym kierunku poda. Reklama internetowa Pocztek reklamy internetowej przypada na rok Wówczas to na stronach serwisu HotWired pojawił si banner firmy AT&T, który sprawił, e reklamodawcy zaczli widzie w reklamie internetowej wiksze moliwoci ni w innych mediach. Z biegiem czasu powstały specjalistyczne sieci reklamowe, oferujce usługi w zakresie tworzenia i obsługi reklamy internetowej. W Polsce pocztek reklamy internetowej przypada na rok 1999 (Czajkowski, 2002, s. 524). Reklama internetowa przybiera róne formy. Na stronach www najczciej pojawiaj si tzw. bannery (okna umieszczone w widocznej czci strony). Oferta reklamowa w tym zakresie cigle si poszerza. Pierwsze bannery miały posta statycznych okien, pojawiajcych si zazwyczaj u góry strony. Bardziej efektywn form stały si animowane GIF-y, które skutecznoci znacznie przewyszały swoich protoplastów. Obecnie dostpne s m.in. reklamy typu pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials. Reklama internetowa moe mie istotne znaczenie dla budowania wiadomoci zrównowa- onego rozwoju. Spoty reklamowe promujce zrównowaony styl ycia, zachowania proekologiczne i wiedz na temat zrównowaonego rozwoju powinny sta si integraln czci reklamy internetowej. Komercyjne medium informacyjne mogłoby niekomercyjnie przej czstk odpowiedzialnoci za kształtowanie społeczestwa jutra, wszak ley to w interesie nas wszystkich. Skuteczno reklamy społecznej online została potwierdzona badaniami. Dziki staraniom firm Genius S.A., stat.pl oraz spółki Polskie Badania Internetu od do zrealizowano bezpłatnie 22 kampanie społeczne, z których kada dotarła do ok. 1,2 mln odbiorców ( cookies ). Nie wiadomo jak przełoyły si na zmian postaw i podjcie konkretnych działa prospołecznych odbiorców reklam, ale wiadomo, e bardzo wielu uytkowników Internetu reklam odebrało. Najwaniejsze jest to, e dziki reklamie internetowej zwrócono uwag na istnienie pewnych problemów społecznych, np. depresji, ucieczek z domu, itp. (Korczyski, 2003). Podobne kampanie i spoty reklamowe mogłyby przyblia społeczestwu koncepcj zrównowaonego rozwoju. Degradacja rodowiska naturalnego 6, nierównoci społeczne i patologie, recesja niektórych gałzi gospodarki i zwizane z tym bezrobocie, to palce problemy społeczne. Koncepcja zrównowaonego rozwoju wytycza kierunki rozwizywania tych problemów. Szkoda tylko, e jest tak mało powszechna w społeczestwie. Badania pilotaowe z 2004 roku wykazały nikł wiedz na ten temat wród rónych grup wiekowych młodziey szkolnej i studenckiej (Kuzior, 2005, s ), a przecie s to ludzie, którzy bd tworzy przyszło. Sonda diagnostyczny 7 przeprowadzony na pocztku 2007 roku potwierdził wyniki bada pilotaowych. Nie mona realizowa postulatów na sił, wprowadza koncepcji, która nie zdobyła społecznej 6 Degradacj rodowiska naturalnego mona uzna nie tylko za problem ekologiczny, ale take i problem społeczny. Obszernie na ten temat pisze A. Papuziski. Por. Papuziski A., Zrównowaony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony rodowiska, w: Zrównowaony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red, Papuziski A., Branta, Bydgoszcz 2005, s Pytania w formie kwestionariusza ankiety zostały skierowane do przypadkowo spotkanych młodych ludzi (od lat) w dwóch miastach Górnego lska (Katowice, Gliwice). Respondenci mieli odpowiedzie na pytanie czy znaj koncepcj zrównowaonego rozwoju, i jeli tak to w kilku zdaniach wyjani, jakie s jej załoenia.

6 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), aprobaty, a nie zdobyła jej, poniewa wiedza na ten temat w społeczestwie jest bardzo nikła. Sukces mona uzyska tylko wówczas, gdy całe społeczestwo, przejmujc czstk odpowiedzialnoci za Ziemi i drugiego człowieka włczy si w działanie. Nawet drobne czynnoci typu segregowanie mieci, racjonalna konsumpcja, oszczdzanie wody i energii 8 przyczyni si do sukcesu. Aby koncepcja zrównowaonego rozwoju zakorzeniła si w wiadomoci społecznej, konieczne jest wielokierunkowe działanie: edukacja szkolna, szkolenia pracownicze, reklama społeczna w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), audycje i filmy edukacyjne, programy publicystyczne. Wiele akcji podejmuje si ju obecnie, ale brak kompleksowego, systemowego działania w celu równowaenia rónych płaszczyzn ycia człowieka i jego współistnienia z przyrod. Wane jest, by kampania uwzgldniała wszystkie aspekty zrównowaonego rozwoju: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Najskuteczniejsz form mogłaby si okaza reklama internetowa w formie GIF-ów czy Fleshy oraz SPAM. Wprawdzie w internetowej etykiecie (netykiecie) ing uznaje si za powane wykroczenie, jednak powszechno SPAM-u pozwala przypuszcza, e mógłby si sta wanym elementem budowania nowego typu wiadomoci. Codziennie na skrzynki owe przychodzi co najmniej kilka reklam, w zalenoci od tego z jakiego portalu korzystamy. S to głównie reklamy komercyjne. Mimo obwarowa prawnych i programów filtrujcych, SPAM wkrada si na nasz poczt internetow rónymi drogami (Korczyski, 2003). Istnieje zatem prawdopodobiestwo, e zostanie przeczytany i zwróci uwag odbiorcy. Badania wykazuj, e korzystanie z poczty elektronicznej ma najwikszy udział (prawie osiemdziesicioprocentowy) sporód wszystkich zastosowa Internetu. Na pozostałe usługi internetowe (np. korzystanie ze stron www. czy chatu) przypada tylko dwadziecia procent (Castells, 2003, s. 137). Dlatego mona przypuszcza, e spoty reklamowe przekazywane ingiem w znaczcy sposób wpłynłyby na kształtowanie wiadomoci zrównowaonego rozwoju. Skuteczno reklamy internetowej w budowaniu wiadomoci zrównowaonego rozwoju moe by nieoceniona. Jeli zainteresuje swoj oryginalnoci, by moe wzbudzi take potrzeb poszukania szerszych informacji. Koncepcja zrównowaonego rozwoju zakorzeniona w wiadomoci społecznej moe pomóc w rozwizaniu wakiego 8 Niektóre zachowania instytucji i indywidualnych uytkowników wymuszane s aktami legislacyjnymi. Na Szczycie UE ( ) ustalono, e Komisja Europejska, przygotuje projekty legislacyjne, regulujace kwestie wymiany arówek na energooszczdne. Regulacje dla instytucji i owietlenia ulicznego powinny by opracowane i przyjte do 2008 roku, a do 2009 roku dla prywatnych domostw. Por. serwis [stan z 1 VI 2007 r.]. problemu kryzysu wartoci i braku wizji przyszłoci, moe sta si podstaw budowania lepszego jutra. Z bada wynika, e 37% uytkowników Internetu to ludzie młodzi w przedziale wiekowym od lat (Korczyski, 2003). Właciwe ukształtowanie ich postaw to przepustka do przyszłoci zbudowanej na paradygmacie odpowiedzialnoci za siebie, za drugiego człowieka i za przyrod. Podsumowanie Postulatywny charakter tych rozwaa eksponuje trosk o przyszło naszej planety i gatunku homo sapiens. Budowanie wiadomoci zrównowaonego rozwoju wydaje si by jedynym właciwym kierunkiem działa, by upowszechni koncepcj, która daje człowiekowi nadziej na dalsze bytowanie na Ziemi. Poziom wiadomoci bdzie zaleał od jako- ci i iloci dostpnych informacji. Czwarte, najbardziej popularne współczenie (szczególnie wród młodych ludzi) medium informacyjne mogłoby w zasadniczy sposób wpłyn na poszerzenie pola wiadomoci społecznej i umieszczenie w nim koncepcji zrównowaonego rozwoju. Internet ma przewag nad innymi mediami ze wzgldu na funkcj interaktywnoci, dlatego te jego atrakcyjno jest wiksza. To stanowi podstawowy atut, który moe by wykorzystany w promowaniu nowego stylu ycia wynikajcego z omawianej koncepcji. Edukacja, dostp do informacji, budowanie wiadomoci zrównowaonego rozwoju powinny by take pogłbione refleksj filozoficzn. Filozofia w gruncie rzeczy stanowi podstaw rozumienia wiata i zachodzcych w nim procesów. Z. Pitek uwaa, e filozoficzn podstaw zrównowaonego rozwoju powinna by nowa filozofia rodowiskowa i nowa filozofia moralnoci. Za przykład podaje biocentryzm, który jednak jest koncepcj jeszcze nie do koca ukształtowan (Pitek, 2007, s. 5-8). Z kolei Z. Hull mówic o filozofii(ach) zrównowaonego rozwoju, okrela je jako pewien sposób mylenia o rzeczywistoci nazwany przez autora Filozofii zrównowaonego rozwoju myleniem integralnym, które cechuje si m.in. holistycznym i systemowym podejciem do wzajemnych interakcji biosfery i antroposfery. Podobnie jak Z. Pitek Z, Hull uwaa, e rozwaania dotyczce społeczestwa zrównowa- onego rozwoju powinny uwzgldnia przede wszystkim problematyk aksjologiczn i etyczn (Hull, 2003, s ). Jedynie na takich podstawach mona budowa społeczestwo jutra. W zwizku z powyszym Internet powinien take sta si forum upowszechniania filozofii zrównowaonego rozwoju, która wyjani młodym ludziom na czym polega odpowiedzialno i za kogo lub co człowiek t odpowiedzialno musi przej.

7 100 Aleksandra Kuzior/Problemy Ekorozwoju nr 2 (2007), Literatura 1. BA KA J., Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice CASTELLS M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczestwem, Rebis, Pozna CZAJKOWSKI M., Wielka encyklopedia Internetu, Edition 2000, Kraków FIUT I., 2006, Zrównowaony rozwój aspekt filozoficzny i medialny, w: Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne, vol. 1, no. 2, s FROMM E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Rebis, Pozna HULL Z., Filozofia zrównowaonego rozwoju, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównowaonego rozwoju, red. Pawłowski A., Politechnika Lubelska, Lublin 2003, s JUSZCZYK S., Komunikacja człowieka z mediami, Wydawnictwo lsk, Katowice JUSZCZYK S., Edukacja na odległo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toru KIEPAS A., 1990, Problem neutralnoci techniki, w: Folia Philosophica nr KIEPAS A., Technika a idea zrównowaonego rozwoju, w: Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, red. Papuziski A., Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2000, s KIEPAS A., Wprowadzenie do filozofii techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice KORCZY SKI A., 2003, Prawne aspekty walki ze spamem. W: Chip nr KŁOPOTEK M. A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Exit, Warszawa KULIGOWSKI, 2002, Internet: Ziemia obiecana czy post coitum triste, w: Kultura i Społeczestwo nr KUZIOR A., 2006, Człowiek jako racjonalny podmiot działa w wietle załoe koncepcji zrównowaonego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju vol. 1. nr 2, s KUZIOR A., Kategoria nadziei we współczesnej antropologii filozoficznej, w: Aporie sensu. Emotywizm i racjonalizm, red. Baka J., Kiepas A., Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 1998, s KUZIOR A., Zrównowaony rozwój w edukacji ekologicznej, w: Zrównowaony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. Papuziski A., Branta, Bydgoszcz 2005, s PAPUZI SKI A., Zrównowaony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony rodowiska, w: Zrównowaony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. Papuziski A., Branta, Bydgoszcz 2005, s PAWŁOWSKI A., 2007, Bariery we wdraaniu rozwoju zrównowaonego spojrzenie ekofilozofa, w: Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne, vol. 2, no 1, s PITEK Z, 2007, Filozoficzne podłoe zrównowaonego rozwoju, w: Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne, vol. 2, no 1, s SITARSKI P., Rozmowa z cyfrowym cieniem, Model komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej, Rabid, Kraków SZTOMPKA P., Socjologia. Analiza społeczestwa, Znak, Kraków [stan na 1 VI 2007 r.] [stan na 1 VI 2007 r.].

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Zrównowaona technologia elementem współczesnych metod zarzdzania produkcj

Zrównowaona technologia elementem współczesnych metod zarzdzania produkcj AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Zrównowaona technologia elementem współczesnych metod zarzdzania produkcj R. Nowosielski, M. Spilka Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Czy zen jest filozofi?

Czy zen jest filozofi? Diametros nr 2 (grudzie 2004): 108 113 Beata Szymaska Agnieszka Kozyra, Filozofia zen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała si ksika Agnieszki Kozyry zatytułowana

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

EKOFILOZOFIA JAKO PRAKTYCZNA FILOZOFIA PRZYRODY

EKOFILOZOFIA JAKO PRAKTYCZNA FILOZOFIA PRZYRODY Access via CEEOL NL Germany DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA 355 ANTONI SKOWROSKI EKOFILOZOFIA JAKO PRAKTYCZNA FILOZOFIA PRZYRODY W filozofii przyrody mona wyróni trzy zasadnicze działy: kosmofilozofi zajmujc si

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Socjologia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci:

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Recenzja ksiki. Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek"

Recenzja ksiki. Thomas Gordon Wychowanie bez poraek Recenzja ksiki Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek" Wychowywa dziecko to: "Nie depta, nie poniewiera, nie oddawa w niewol jutra, nie gasi, nie spieszy, nie pdzi." Janusz Korczak Artur Paweł Moskalik Kierunek

Bardziej szczegółowo

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO WSTP Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma doj do pełni osobowego rozwoju poprzez: ukształtowanie prawego charakteru, zbudowanie poczucia odpowiedzialnoci za własny rozwój i dobro wspólne, poznanie

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wojciech Sala wsala@pro.onet.pl Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Trzebinia Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela Wstęp Artykuł dotyczy wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej

ROZDZIAŁ 5. PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY NA POSZCZEGÓLNE KLASY Hasła dla poszczególnych klas K L A S Y I-III 1. Kultura rodzinna, regionalna i narodowa ródłem wiedzy o wiecie i wartociach: - dom, rodzina, ssiedztwo;

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi"

Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi Zasada 3: SZKOŁA UCZY MYLE I ROZUMIE WIAT "Szkoła z klas uczy twórczego i krytycznego mylenia, pomaga zrozumie wiat i lepiej sobie w nim radzi" Zadanie 3 E: Co si dzieje na wiecie Nauczyciele pomagaj uczniom

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne podstawy prawa do godnoci i prawa do prywatnoci

Konstytucyjne podstawy prawa do godnoci i prawa do prywatnoci Andrzej Mczyski Konstytucyjne podstawy prawa do godnoci i prawa do prywatnoci Szanowni Pastwo Uczestnicy 26 Midzynarodowej Konferencji Ochrony Prywatnoci i Danych Osobowych. Serdecznie witam Pastwa w imieniu

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Finanse dla sprytnych Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. mgr Paweł Giełda O czym bdziemy dzisiaj mówi? 1.Czym jest spryt? 2.Czym jest inteligencja? 3. Iluzja. 4. Czym s finanse? 5.W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach"

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS Cloud Computing Latajc c w chmurach Paweł Gole, Securing 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Agenda Cloud Computing co to właciwie jest Co jest moje w chmurze, co kontroluj Stare i nowe problemy bezpieczestwa Dostpno Interfejs

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Od pocztku lat dziewidziesitych XX wieku zaczło si spełnia marzenie geodetów dotyczce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

B2B: Architektura & Biznes; Inżynier Budownictwa; Magazyn Instalatora; Majster; Polski Instalator

B2B: Architektura & Biznes; Inżynier Budownictwa; Magazyn Instalatora; Majster; Polski Instalator Miedź jest znana od początków cywilizacji, ale nigdy wcześniej jej rola w budownictwie nie była tak znacząca. We współczesnym świecie, miedź jest rozwiązaniem, na którym instalatorzy mogą w pełni polegać.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. I. Podstawy prawne PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR l W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM I. Podstawy prawne Program wychowawczy został opracowany na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art, 48 ust. l,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo