PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld"

Transkrypt

1 PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

2 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj protokół TCP. Zapewnia on prawidłowe przesyłanie danych we właciwej kolejnoci. Nie zastpuje on protokołu IP, lecz wykorzystuje jego właciwoci do nadawania i odbioru. TCP jest niezawodnym protokołem transmisyjnym, zorientowanym połczeniowo. Komputer po upływie okrelonego czasu wysyła dane ponownie a do chwili, gdy otrzyma od odbiorcy potwierdzenie, e zostały poprawnie odebrane. Jednostka czasu, któr posługuj si we wzajemnej komunikacji moduły TCP, nosi nazw segmentu. Kady segment zawiera przy tym automatycznie sum kontroln, która podlega weryfikacji po stronie odbiorcy. W ten sposób sprawdza si, czy dane zostały odebrane poprawnie. TCP jest zorientowany na połczenia. Protokół tworzy zatem połczenie logiczne komputer-komputer. W tym celu wysyła przed rozpoczciem właciwej transmisji danych uytecznych pewn ilo informacji kontrolnych, nazywanych handshake. Handshake wykorzystywany w TCP to 3-Way-Handshake, poniewa w jego trakcie wymieniane s trzy bloki informacji. Nawizywanie połczenia rozpoczyna si od tego, e oba komputery ustalaj warto pocztkow sekwencji numerycznej Initial Sequence Number (ISN). Oba systemy TCP wymieniaj midzy sob i potwierdzaj te wartoci Way-Handshake Nawizywanie połczenia za pomoc 3-Way-Handshake mona przedstawi w postaci diagramu. Za pomoc odpowiedniego polecenia połczenie przechodzi w tryb Listen, w którym mona nawiza kontakt z innym systemem TCP.

3 2 Jeeli system znajduje si w trybie Listen, czeka na nadejcie znaku SYN, aby odpowiedzie kolejnym znakiem SYN, a nastpnie przej w tryb SYN Received. Jeeli znak SYN został wysłany, połczenie przechodzi w tryb SYN Send. System TCP pozostaje w tym trybie a do otrzymania od drugiego systemu znaku SYN w odpowiedzi. Jeeli nadejdzie pozytywna odpowied na ten znak SYN, system TCP przechodzi w tryb SYN Received. Po pozytywnym potwierdzeniu znaku SYN (ACK w odpowiedzi na SYN) nadajnik i odbiornik przechodz w tryb Established moe si rozpocz transmisja danych midzy obydwoma komputerami. Po przesłaniu wszystkich danych komputery biorce udział w komunikacji kontynuuj procedur 3-Way-Handshake. W celu zakoczenia połczenia wymieniane s segmenty z bitem No more data from sender UDP User Datagram Protocol Protokół UDP zapewnia protokołom wyszego rzdu zdefiniowan usług transmisji pakietów danych, zorientowanej transakcyjnie. Dysponuje minimalnymi mechanizmami transmisji danych i opiera si bezporednio na protokole IP. W przeciwiestwie do TCP nie gwarantuje kompleksowej kontroli skutecznoci transmisji, a zatem nie ma pewnoci dostarczenia pakietu danych do odbiorcy, nie da si rozpozna duplikatów, ani nie mona zapewni przekazu pakietów we właciwej kolejnoci. Mimo to jest wiele istotnych powodów stosowania UDP jako protokołu transportowego. Gdy trzeba przesła niewiele danych, nakłady administracyjne na nawizanie połczenia i zapewnienie prawidłowej transmisji mog by wiksze od nakładów niezbdnych do ponownej transmisji wszystkich danych. 2. Protokoły, porty i gniazda Gdyby nie było portów, komunikacja za porednictwem standardowych protokołów internetowych TCP i UDP byłaby niemoliwa. To dziki portom wiele aplikacji moe jednoczenie wymienia dane, wykorzystujc jedno łcze internetowe.

4 Numery portów Numery portów stanowi jeden z podstawowych elementów stosowania protokołów TCP i UDP. Gdy dane docieraj do komputera docelowego, musz jeszcze zosta dostarczone do właciwej aplikacji. Podczas transportu informacji przez warstwy sieci potrzebny jest mechanizm, który najpierw gwarantuje przekazanie danych do właciwego w danym wypadku protokołu. Łczenie danych z wielu ródeł w jeden strumie danych nosi nazw multipleksowania. Protokół internetowy (IP) musi zatem podda dane nadchodzce z sieci procesowi demultipleksowania. W tym celu IP oznacza protokoły transportowe numerami protokołów. Same protokoły transportowe wykorzystuj z kolei numery porów do identyfikacji aplikacji. Numer protokołu IP zawarty jest w jednym bajcie w trzecim słowie nagłówka datagramu. Warto ta determinuje przekazanie do odnonego protokołu w warstwie transportowej; przykładowo 6 to TCP, 17 to UDP. Protokół transportowy musi przekaza otrzymane dane do właciwego procesu aplikacji. Aplikacje identyfikowane s na podstawie numerów portów o długoci 16 bitów, do których dane kierowane s po nadejciu do komputera docelowego. W pierwszym słowie kadego nagłówka TCP czy UDP zapisany jest te numer portu ródłowego i numer portu docelowego. Jeeli aplikacja ma by dostpna pod okrelonym numerem portu, musi przekaza t informacj do stosu protokółu TCP/IP Gniazda Kombinacj adresu IP i numeru portu okrela si jako gniazdo. To połczenie umoliwia jednoznaczn identyfikacj poszczególnych procesów sieciowych w ramach całego Internetu. Zapis ma nastpujc posta: adres IP:port, np :80. Dwa gniazda definiuj połczenie: jedno okrela komputer ródłowy, drugie docelowy. TCP i UDP mog nadawa te same numery portów. Dopiero połczenie protokołu i numeru portu jest jednoznaczne. Numer portu 53 w TCP nie jest identyczny z numerem portu 53 w UDP.

5 4 3. Porty krótki przegld Microsoft Windows wykorzystuje kilka portów do realizacji swoich funkcji sieciowych. W starszych wersjach, do Windows Me/NT, były to porty 137, 138 i 139. Od Windows 2000 Server message lock wysyłane s przez port 445. Oczywicie, wersje Windows od 2000 s zgodne w dół, a wic obie procedury mog funkcjonowa równolegle. Port 137 Obsługuje tzw. NetBIOS Name Service. Za jego pomoc Windows przyporzdkowuje wzajemnie podobnie jak w DNS nazwy komputerów i adresy IP. W okrelonych wypadkach moe to powodowa nastpujc sytuacj jeeli uytkownik surfuje na windowsowym serwerze WWW, ten ostatni wysyła zapytanie do portu 137 komputera uytkownika. Dzieje si tak, poniewa serwer windowsowy wykorzystuje funkcj winsock gethostbyaddr() do odczytania nazwy odległego komputera. Funkcja ta jest jednak tak zaimplementowana w Windows, e najpierw nastpuje próba odczytu przez NetBIOS, a dopiero w razie niepowodzenia wykorzystywany jest odczyt przez DNS. Tego rodzaju ruch powinien by generalnie zabroniony, zarówno wchodzcy, jak i wychodzcy. Jeeli dwie sieci windowsowe maj wymienia dane przez Internet, generalnie naley zastosowa VPN. Port 138 Kryje si za nim usługa NetBIOS datagram service. Za jej pomoc Windows rozsyła głównie informacje o sieci Windows, najczciej w formie rozgłaszania. Na przykład usługa Windows computerbrowser wykorzystuje informacje NetBIOS do sporzdzenia aktualnej listy komputerów w sieci Windows, wywietlanej w oknie Otoczenie sieciowe. Najwiksze niebezpieczestwo zwizane z usług datagram service polega na tym, e haker moe przekona Windows za pomoc sfałszowanych pakietów, i jego komputer naley do lokalnej sieci, a wic moe w ten sposób obej rónice zabezpiecze odnoszcych si do komputerów lokalnych i internetowych. Równie i tu obowizuje zasada, e port ten naley zamkn w obu kierunkach

6 5 Port 139 Przez t usług NetBIOS Session Service odbywa si właciwa wymiana danych w sieciach Windows. Jeeli port ten jest otwarty, haker moe si połczy z komputerem i próbowa zhakowa udostpnianie plików i drukarek. Najczciej wykorzystywana metoda to atak siłowy, polegajcy na wypróbowaniu jak najwikszej liczby prawdopodobnych haseł. Otwarty port 139 moe powodowa jeszcze inne problemy. Usługa Windows Messenger nasłuchuje tu w oczekiwaniu na wiadomoci, przesyłane za pomoc net send, co czsto jest wykorzystywane do spamowania. W takim wypadku uytkownik nie otrzymuje u; od razu otwiera si okno z wiadomoci nadesłan przez spamera. Dlatego port ten powinien by zamknity w obu kierunkach. Sie Microsoft port 135 Nawet jeli port 139 jest zamknity, nie chroni nas to do koca przed spamem nadsyłanym z wykorzystaniem Messengera. Polecenie net send wykorzystuje nieudokumentowan funkcje usługi Microsoft RPC, która w porcie 135 (epmap, endpoint mapper) nasłuchuje w oczekiwaniu na nadchodzce zapytania RPC. Usługa ta oferuje m.in. połczenie z Messengerem, a wic net send moe wykorzysta t drog jako alternatyw, gdy normalny dostp przez port 139 nie jest moliwy. S ju narzdzia do rozsyłania spamu, które wykorzystuj t metod. Port 445 W Windows 2000 Microsoft rozszerzył protokół SMB o moliwo wykonywania przez TCP/IP, z pominiciem okrnej drogi NetBIOS over TCP/IP. Windows uywa w tym celu wyłcznie portu 445 (microsoft-ds). W otoczeniu składajcym si wyłcznie z Windows 2000, XP i.net Server 2003 mona go wyłczy, odznaczajc NetBIOS over TCP/IP w opcjach karty sieciowej. Na skutek tego odczytywanie nazw w sieci LAN bdzie si odbywało tylko przez DNS, ale ju nie poprzez WINS lub rozgłaszanie NetBIOS. Potrzebny jest zatem albo serwer DNS w sieci LAN, który bdzie zarzdzał równie lokalnymi komputerami (choby Windows 2000 jako serwer DHCP i DNS), lub na kadym komputerze trzeba załoy list hostów. Dla portu 445 obowizuje zasada, e ruch SMB dozwolony jest tylko wewntrz sieci LAN.

7 1 4. Literatura 1.0. Komar, B. (2002). TCP/IP dla kadego. Gliwice: Helion PC World Komputer PRO. Nr 2/ PC World Komputer PRO. Nr 3/2003.

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP WOJCIECH MAZURCZYK Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: W.Mazurczyk@elka.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW W pracy omówione zostan sposoby jakimi moe posłuy si intruz zamierzajcy włama si do serwera IIS, by zmieni zawarto umieszczonych na nim stron lub całkowicie przej kontrol

Bardziej szczegółowo

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.)

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) 1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) Kontroler Urzdzenie Aplikacja pomiarowa Aplikacja Akcje urzdzenia Rozkazy SCPI Komunikaty SCPI Analiza polece SCPI I generacja

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet

1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet Słowniczek poj 1 Ataki aktywne...2 2 Ataki pasywne...2 3 Domena kolizyjna...2 4 Domena rozgłoszeniowa...2 5 Protokół ARP...2 6 Ethernet...2 7 Adres IP...3 8 Adres domenowy...3 9 Firewall...3 10 Maskarada

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic Instrukcja obsługi Nowoci, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Protokoły transportowe

Protokoły transportowe UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z funkcją protokołów warstwy transportowej TCP i UDP. Zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo