PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1"

Transkrypt

1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE ORAZ ICH PRAKTYKOWANIE I. Adresat Program Socrates Comenius 1 ma na celu podniesienie poziomu edukacji szkolnej, podkrelenie jej europejskiego wymiaru, promowanie wiadomoci interkulturowej oraz doskonalenie znajomoci jzyków obcych. Jako program w całoci finansowany przez Uni Europejsk ma ogromne moliwoci dotarcia do rodowisk zagroonych marginalizacj społeczn i ekonomiczn, bezrobociem, brakiem perspektyw dla młodych ludzi. Mój program wdroenia projektu Comeniusa w naszej szkole adresowany jest do wszystkich chtnych uczniów bez wzgldu na płe, wiek, czy osignicia szkolne, oraz do wszystkich pracowników szkoły. W rzeczywistoci, jednym z załoe programu Socrates jest jak najszersze uczestnictwo społecznoci szkolnej w działaniach projektowych. Program ten skierowany jest do tych osób, które s wiadome znaczenia współpracy midzynarodowej w dzisiejszym wiecie lub chc si o tym przekona. Niebagatelne znaczenie ma te fakt, e bdzie mona szlifowa znajomo jzyków obcych (angielskiego i niemieckiego), a take pozna odmienne od naszego systemy edukacji, style ycie i dorobek kulturowy pastw partnerskich. Uczniowie i pracownicy szkoły bd mieli okazj promowa nasz szkoł, miasto, region, kraj i kultur za granic oraz nawizywa kontakty na gruncie zawodowym i prywatnym. 1

2 II. Motywacja Realizacja programu pozwoli na jeszcze szersze otwarcie si naszej szkoły na wiat. Umoliwi uczniom i pracownikom szkoły kontaktowanie si i współprac ze szkołami w trzech rónych pastwach (Austrii, Niemczech i Norwegii). Program zmotywuje uczestników do pogłbiania znajomoci jzyków obcych oraz poznawania kultury Polski (z naciskiem na nasz region) i innych pastw. Działania projektowe bd realizacj cieki europejskiej i regionalnej i zachc odbiorców programu do rozwijania zainteresowa oraz wzbogacania wiedzy na temat dorobku kulturowego zjednoczonej Europy. Temat projektu: Europejskie tradycje i obyczaje oraz ich praktykowanie jest tak rozległy, a formy realizacji zada tak rónorodne, e kady z chtnych do pracy uczestników bdzie mógł znale interesujce go treci i działania. III. Cele programu 1. Główny Nawizanie kontaktów zawodowych i prywatnych z mieszkacami innych krajów w ramach projektu szkolnego Socrates Comenius 1, otwarcie si na Europ i wiat oraz poznanie dorobku kulturalnego Polski, Austrii, Niemiec i Norwegii. 2. Szczegółowe pobudzenie aktywnoci poznawczej uczniów i rozwój zainteresowa zwizanych z dorobkiem kulturowym naszego i innych pastw; poznanie kultury, stylu ycia, systemów edukacyjnych i warunków pracy w krajach partnerskich projektu; promowanie naszej szkoły i idei programu współpracy midzynarodowej w społecznoci lokalnej naszego miasta i regionu; promowanie naszej szkoły, miasta, regionu, kraju oraz kultury w społecznociach zwizanych ze szkołami partnerskimi; 2

3 doskonalenie umiejtnoci wyszukiwania i opracowywania informacji oraz kontaktowania si przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych; uwiadomienie znaczenia współpracy zarówno w grupie kolegów szkolnych, jak i na gruncie midzynarodowym; nawizywanie znajomoci i przyja ni oraz kształtowanie zachowa opartych na zrozumieniu, szacunku, tolerancji, empatii, otwartoci; doskonalenie znajomoci jzyków obcych. IV. Kierunki działa (realizowane treci) 1. Zapoznanie z ide zjednoczonej Europy i współpracy midzynarodowej podstawowe pojcia: Unia Europejska, traktaty z Maastricht i Amsterdamu, pastwa członkowskie, trzy filary i polityka Unii, najwaniejsze instytucje (Rada Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska i in.); programy współpracy midzynarodowej finansowane przez UE i nadzorowane przez Komisj Europejsk, z naciskiem na program edukacyjny Socrates Comenius 1 (typy projektów, cele i priorytety, działalno Agencji Narodowej). 2. Pobudzanie aktywnoci poznawczej dotyczcej dorobku kulturowego Polski, Austrii, Niemiec i Norwegii gromadzenie i opracowywanie informacji na temat dorobku kulturalnego naszego miasta, regionu i kraju (obyczaje i obrzdy zwizane z takimi witami jak Wielkanoc, Boe Narodzenie i in. oraz rkodzieło ludowe); poznawanie kultury innych krajów na podstawie materiałów opracowanych przez uczniów szkół partnerskich; zwiedzanie muzeów regionalnych w celu zapoznania si z obrzdami i twórczoci ludow; uczestniczenie w obrzdach i tworzeniu kultury takich, jak nauka taców ludowych, zdobienie jajek wielkanocnych, przygotowywanie ozdób choinkowych, potraw wigilijnych i in. 3

4 3. Doskonalenie umiejtnoci wykorzystania technologii informacyjnej przy pomocy nauczycieli informatyki przygotowywanie komputerowych prezentacji swojej osoby (rodzina, zainteresowania, ulubione przedmioty szkolne, plany na przyszło i in.); wyszukiwanie, gromadzenie, opracowywanie i zapisywanie informacji na temat obyczajów i tradycji naszego regionu i kraju (wykorzystanie fotografii cyfrowej, Internetu i programów komputerowych); tworzenie strony internetowej projektu kontaktowanie si z uczestnikami projektu poprzez poczt internetow i chatroomy. 4. Budowanie wizi midzyludzkich opartych na współpracy i szacunku dla innych kształtowanie postaw współpracy wród uczniów i nauczycieli przy zbieraniu i opracowywaniu materiałów dotyczcych polskiej kultury; wpajanie zasad bycia dobrym gociem i gospodarzem w stosunkach midzynarodowych; uwiadamianie potrzeby zachowa opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i otwartoci na rónice midzykulturowe. 5. Doskonalenie znajomoci jzyka angielskiego i niemieckiego przy pomocy nauczycieli jzyków obcych wiczenia i lekcje powicone umiejtnociom zwizanym z pisaniem tekstów i komunikacj w jzykach: angielskim i niemieckim; tworzenie prezentacji uczestników, szkoły, miasta, regionu i kraju w jzyku angielskim; opracowywanie materiałów na temat naszych obrzdów i obyczajów w jzyku angielskim; kontaktowanie si z innymi uczestnikami programu poczt zwykł, internetow, w chatroomach i bezporednio w czasie wizyt przy pomocy jzyków: angielskiego i niemieckiego. 4

5 V. Procedura dojcia (harmonogram pracy) Program zaplanowany jest na trzy lata trwania. Zaproponowane treci zostan zrealizowane w trakcie dodatkowych spotka z uczestnikami projektu oraz zaj z niektórych przedmiotów szkolnych: jzyk angielski, jzyk niemiecki, technologia informacyjna, historia, geografia, wiedza o społeczestwie, wiedza o kulturze, wychowanie fizyczne. Załoeniem programu Socrates jest zaangaowanie w jego realizacj jak najwikszej liczby nauczycieli. Zalenie od moliwoci, organizowane bd wyjazdy i wyjcia do muzeów regionalnych. Uczestnicy programu bd równie, zgodnie z ustaleniami z partnerami, zbiera informacje w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Bd przeprowadza wywiady z przedstawicielami rónych pokole, od dziadków po maluchy, aby mie pełny obraz tradycji funkcjonujcych w społeczestwie. Uczniowie bd równie przygotowywa gazetki, wystawy i spotkania informujce o efektach prac projektowych. Jeli to bdzie moliwe, powstanie kronika działa projektowych w formie tradycyjnej i multimedialnej. Dua cz zaplanowanych działa projektowych bdzie realizowana w trakcie corocznych midzynarodowych spotka projektowych, na których spotkaj si przedstawiciele uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Odbd si równie wizyty studyjne dyrektora oraz wymiany nauczycieli, w czasie których pracownicy szkoły bd mieli okazj zapozna si z systemami edukacyjnymi Austrii, Niemiec i Norwegii oraz porówna warunki i metody pracy w szkołach partnerskich. Proponowane metody pracy: podajce (np. wykład informacyjny, wyjanienie); problemowe (np. rónorodne metody aktywizujce: inscenizacja, dyskusja zwizana z wykładem, burza mózgów); eksponujce (np. ekspozycja, pokaz połczony z przeyciem); praktyczne(np. pokaz, wiczenia przedmiotowe, metoda projektów). 1 1 Podział na metody nauczania wg E. Go liska, red., Reforma kształcenia zawodowego. Praca zbiorowa Pracowni Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych. Warszawa,

6 Formy pracy: indywidualna; grupowa; zespołowa. rodki dydaktyczne: plakaty, ogłoszenia informacyjne; kserokopie z informacjami, wiczeniami, ankietami; komputer, oprogramowanie, Internet, dyskietki, CD-ROMy; kserokopiarka, drukarka, teksty prezentacji, wydruki ze stron www; aparat cyfrowy, zdjcia, papier, mazaki itp. VI. Oczekiwane efekty pracy Oczekuj, e opracowanie przeze mnie wdroenia europejskiego programu edukacyjnego Socrates Comenius 1 w naszej szkole zaowocuje wikszym otwarciem si na kontakty midzynarodowe (do tej pory funkcjonowała tylko jedna forma współpracy zagranicznej wymiana z uczniami niemieckimi dwa razy w roku). Mam równie nadziej, e nawizane kontakty bd trwały dłuej ni trzy lata trwania projektu i umoliwi kontynuacj wymiany dowiadcze zawodowych w latach pó niejszych. Program pozwoli uczniom i pracownikom pozna i porówna szeroko pojty dorobek kulturowy pastw partnerskich. Uczniowie, którzy bd chcieli uczestniczy w realizacji programu bd mieli praktycznie okazj sta si Europejczykami, wyzwoli si z ogranicze narzucanych przez rodowisko małego, borykajcego si z problemami ekonomicznymi miasta i zyska szersz perspektyw oceny zjawisk kulturowych i gospodarczych w Europie. Due znaczenie ma te oczekiwany przeze mnie wzrost dumy i wiadomoci odrbnoci kulturowej naszych uczniów wraz z jednoczesn akceptacj odmiennoci kulturowej innych narodów. Kształtowanie postaw szacunku, zrozumienia i otwartoci na inno bdzie oczywicie priorytetem w trakcie realizacji programu. Wane bdzie te wzmocnienie wizi midzyludzkich i zachowa kooperacyjnych wród współpracujcych uczniów i nauczycieli 6

7 Oczekuj równie sukcesów na polu umiejtnoci posługiwania si jzykami obcymi (głównie jzykiem angielskim) oraz sprawniejszego wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. Myl, e materiały, które powstan w toku działa projektowych stan si ródłem informacji i inspiracj do aktywnoci poznawczej dla wielu uczniów i nauczycieli, równie dla tych, którzy nie uczestniczyli bezporednio w ich przygotowywaniu. VII. Propozycje ewaluacji Ewaluacja programu jest ocen jakoci moich działa jako koordynatora projektu i korzyci, jakie wynios jego uczestnicy. Planuj przeprowadzenie ewaluacji z mojego punktu widzenia oraz z pozycji uczestników (rozmowy z uczniami i nauczycielami). Oceny efektów programu dokonaj równie: partnerzy zagraniczni, inni uczniowie naszej szkoły, dyrekcja, nauczyciele i rodzice. Ocena bdzie dotyczy: stopnia zaangaowania uczniów w realizacj zada projektowych; poziomu umiejtnoci jzykowych i wykorzystania technologii informacyjnych; stopnia zintegrowania grupy uczestników programu; iloci uczniów uczestniczcych w programie przez cały rok i w latach nastpnych; efektywnoci działa promujcych nasz szkoł, miasto, region i kraj; mojego zaangaowania w przygotowanie i koordynacj działa projektowych; korzyci, jakie w wyniku wdroenia programu odnios uczniowie i pracownicy szkoły. Wska nikami jakoci działania programu bd wic: poziom zaangaowania uczniów i nauczycieli w realizacj projektu, powstanie konkretnych materiałów projektowych, opinie uczestników projektu (ankiety ewaluacyjne, rozmowy) i partnerów zagranicznych, wyniki osigane przez uczniów na lekcjach jzyka angielskiego i technologii informacyjnej oraz ch kontynuacji pracy w latach nastpnych. 7

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo