DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?"

Transkrypt

1 Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci funkcji dodatkowych, których lista widnieje w module Administrator, nie wchodzi w cen aktualizacji. Mówic prosto, za kolejne aktualizacje płacicie Pastwo jak dotychczas a koszt umów enterprise ponosicie Pastwo jednokrotnie. DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Mona powiedzie, e dla wszystkich, którzy dotychczas korzystali z modułu Umowy i maj zawarte umowy z rónymi wiadczeniobiorcami. Szczególnie jednak moduł ten jest polecany Klientom, którzy sprzedaj gotowe produkty medyczne w postaci abonamentów. Równie Klienci zlecajcy wykonywanie czci usług medycznych podwykonawcom w ramach zawieranych ze wiadczeniobiorcami umów znajd w opisywanej modyfikacji kilka ciekawych rozwiza. ABONAMENT Głównym składnikiem umów w wersji enterprise jest abonament. Abonament to produkt, jaki sprzedaje przychodnia klientom. Zawiera moe rónorodny zakres wiadcze medycznych oraz rónorodny sposób opłacania ich przez pacjentów. Zakłada si, e pacjent wykupujc abonament, płaci co miesic (kwartał, rok) okrelon kwot i w ramach tej kwoty przysługuje mu cz wiadcze bezpłatnie, cz z okrelon znik. System w wersji podstawowej oczywicie pozwalał na tworzenie zarówno umów rabatowych, w których okrelany był rabat pacjenta na wyszczególnione usługi, jak i umów z konkretnie podan cen. Nie było jednak moliwe stworzenie konglomeratu takich umów, który dodatkowo uwzgldniałby róne kombinacje limitów. Umowy enterprise pozwalaj natomiast na stworzenie jednej umowy zawierajcej: usługi wykonywane pacjentowi beneficjentowi umowy bezpłatnie, usługi wykonywane z okrelonym rabatem, usługi, których cena jest indywidualnie negocjowana z pacjentem, usługi których cena zmienia si w momencie przekroczenia limitu, oraz kombinacj limitów. Przygotowany abonament jest produktem, który nastpnie sprzedawany jest pacjentowi. W tym momencie przekształca si on w umow zawierajc wszystkie warunki abonamentu, ale zwizan z konkretnym wiadczeniobiorc. Oczywicie istnieje moliwo stworzenia umów z wszystkimi opisanymi warunkami bez uprzedniego utworzenia abonamentu. Abonament jest swego rodzaju szablonem, który mona, ale niekoniecznie trzeba wykorzystywa. Oczywicie moliwe jest stworzenie umowy nie tylko z pacjentem, ale równie z zakładem pracy. PRZYKŁAD ABONAMENTU Poniej opisany zostanie przykład abonamentu, w którym pokazane zostan róne moliwoci umów enterpise.

2 Abonament o nazwie Pakiet Srebrny oferuje pacjentowi: bezpłatn, nielimitowan wizyt lekarsk, nielimitowane usługi stomatologiczne (leczenie kanałowe i opracowanie ubytku) z rabatem 20%, dwie dowolne bezpłatne konsultacje medyczne z listy trzech dostpnych (okulistyczna, kardiologiczna, neurologiczna), po wyczerpaniu limitu usługi wykonywane s po preferencyjnych cenach, dwa dowolne bezpłatne badania z listy dwóch dostpnych (badanie EKG, badanie USG), dwie wizyty domowe (wizyta wyjazdowa POZ) po preferencyjnej cenie, wszystko to za kwot 25 zł za jednego pacjenta, płatnych miesicznie, limit okrelany jest na jednego pacjenta w okresie rocznym, umowa jest umow rodzinna umoliwia wic na korzystanie z niej równie wskazanym członkom rodziny.

3 Jest to oczywicie tylko jeden z przykładów. Moliwe jest okrelenie ceny abonamentowej uwzgldniajcej ju liczb pacjentów przydatne dla zakładów pracy zgłaszajcych w ramach umowy znaczn liczb pacjentów, moliwe jest okrelenie limitów nie na okres roku, a miesica, oraz wiele innych kombinacji, które pokrótce zostan omówione.

4 UMOWA DLA ZAKŁADU PRACY Oczywicie umowy enterprise nie s przeznaczone jedynie dla pacjentów. Klienci zawierajcy umowy z zakładami pracy równie mog korzysta z nowoci i to zarówno z kombinowanych umów, jak i z abonamentów. Dla nich włanie umieszczona została w definicji umowy grupa pacjentów. Na marginesie naley doda, e ta zmiana dostpna jest równie w zwykłych umowach i jest wykorzystywana midzy innymi do komunikacji z PZU ycie. Czsto zdarza si tak, e firma wykupuje kilka rodzajów abonamentu: dla pracowników i dla kadry kierowniczej. Umowy te maj czsto podobny zakres usług zwykle wikszo si powtarza, róni si jednak cenami dla pacjenta i limitami. Poniewa zarówno kadra kierownicza, jak i zwykli pracownicy s zwizani z tym samym zakładem pracy (np. AEI), konieczne jest dodanie dodatkowego warunku do umowy. Warunkiem tym jest włanie grupa pacjentów. Naley wic stworzy dwie umowy, jedn zawierajca zakres wiadcze dla kadry kierowniczej, dodajc dodatkowy warunek na grup pacjentów KADRA KIEROWNICZA; drug dla pozostałych pracowników, dodajc grup pacjentów PRACOWNICY. Beneficjentami pierwszej umowy s pacjenci zatrudnieni w AEI i nalecy do grupy KADRA KIEROWNICZA, beneficjentami drugiej umowy s pacjenci równie zatrudnieni w AEI, ale nalecy do grupy PRACOWNICY. Dla kontroli poprawnoci umowy dodana została funkcja Pacjenci nie zwizani, która wywietla wszystkich pacjentów ze wskazanej w umowie grupy pacjentów, ale nie zatrudnionych w zakładzie, z którym umowa jest podpisywana. Zaznaczajc właciwych pacjentów mona automatycznie przypisa ich do zakładu pracy. Kolejny przycisk kontrolny umieszczony został na licie przegldania umów. Jest to przycisk Beneficjenci. Po jego wciniciu naley wskaza co najmniej dwie umowy i ponownie wcisn. Wywietlona zostanie lista tych pacjentów, którzy s beneficjentami co najmniej dwóch ze wskazanych umów.

5 Dodatkowo mona okreli kto jest płatnikiem opłat dodatkowych zwizanych z umow. Zakłada si, e abonament, a wic regularnie płacona stała kwota, pokrywa zakład pracy. Umowa moe jednak zawiera dodatkowo dopłaty: jeli cena usługi okrelona jest rabatem, jeli cena usługi jest niezerowa, jeli na dana usług skoczył si limit a okrelona została cena ponad limit. W takich przypadkach moliwe jest, aby opłaty, zwykle wnoszone w momencie wykonania usługi, fakturowane były albo na pacjenta, albo na zakład pracy, który umow zawarł. Z CZEGO SKŁADA SI UMOWA? Umowa enterpise, jak kada zwykła umowa, okrela kto z kim j zawiera. Jest to najwaniejsza identyfikacja umowy - okrelenie wiadczeniodawcy i wiadczeniobiorcy. wiadczeniobiorc moe by pacjent, zakład pracy lub inna jednostka słuby zdrowia. Kolejn wan informacj zawart w umowie jest jej czas trwania. Okrela go data zawarcia i data, do kiedy umowa obowizuje. Oczywicie jest moliwe zawarcie umowy bezterminowej. Kolejnymi elementami, które mog, ale nie musz wystpowa w umowie, to grupa rabatowa i grupa pacjentów. Grupy te słu do zawania listy beneficjentów umowy i tworzenia kilku rozdzielnych umów z tym samym wiadczeniobiorc. Kolejne elementy, które zwykle s ustawiane to:

6 kwota ryczałtu wykorzystywana do automatycznego fakturowania umów, typ fakturowania (miesiczny, kwartalny, roczny), data wanoci abonamentu jest to data, do której umowa jest opłacona. Po opłaceniu kolejnej raty umowy data ta moe zosta automatycznie zmieniona tak, by pokazywa termin kolejnej wpłaty raty, data pocztku limitu jest to data, od której liczony jest limit w przypadku ustawienia limitu dla umowy. Zwykle limit taki jest limitem rocznym. Program kadorazowo sprawdza, ile jeszcze usług moe by wykonanych w ramach umowy. Sprawdzanie rozpoczyna si od daty pocztku limitu do chwili obecnej. W przypadku, gdy przedłuamy umow na kolejny rok, naley zmodyfikowa t dat sygnalizujc, e poprzedni rok jest ju zamknity i liczymy limit od pocztku, data odpowiedzialnoci data ta okrela, do kiedy umowa jest aktywna i jest proponowana podczas wykonywania zlece. Zwykle data ta jest pó niejsza ni data wanoci abonamentu, np. data wanoci abonamentu to 15 maja, a data odpowiedzialnoci to 20 sierpnia. Na podstawie daty wanoci abonamentu wystawiana jest faktura, po czym oczekujemy na jej opłacenie. Do czasu opłacenia nie zmienia si data odpowiedzialnoci. Jeli opłata nie wpłynie w tym czasie, po przekroczeniu daty odpowiedzialnoci umowa jest blokowana. Zarejestrowanie wpłaty przedłua dat odpowiedzialnoci na kolejny okres. Prócz wymienionych danych umowa zawiera oczywicie list usług, na jakie zawarto umow. Kada usługa moe by wyszczególniona indywidualnie lub te wystpowa w grupie usług. Kada usługa w umowie moe mie okrelony indywidualny cennik oraz limit. Cz usług moe by zgrupowana w grupy limitowe. Usługa w umowie Podczas dodawania do umowy kolejnej usługi okrelamy: jaka to usługa, cen usługi kwotowo lub procentowo w zalenoci od pozycji typ ceny, limit dla pacjenta, limit dla umowy, typ ceny: kwotowa, procentowa, kwotowa ponad limit, procentowa ponad limit, zaawansowane wyliczanie, cena z usługi, grup limitow. Jeli typ ceny jest kwotowy, okrelamy dokładn cen usługi dla tej umowy. W przypadku ceny procentowej okrelamy, jaki procent ceny cennikowej tworzy cen usługi dla tej umowy. Jeli typ ceny jest kwotowy ponad limit, okrelamy w ten sposób, i do limitu usługa jest wykonywana za 0 zł, po przekroczeniu limitu z podan cen. Analogicznie typ procentowa ponad limit, tyle e wprowadzona warto okrela wówczas procent ceny cennikowej. Zaawansowane wyliczanie pozwala na wprowadzenie ceny usługi, która jest uzaleniona od wielu dodatkowych czynników. Wymaga to jednak odpowiedniej modyfikacji systemu, która to jest wykonywana na specjalne yczenie Klienta. Cena z usługi pozwala na wprowadzenie do umowy usługi o takim samym cenniku jak cennik ogólnie dostpny. Kada usługa moe mie podany limit na pacjenta i/lub na umow. Przy czym nie zaleca si ustawiania jednoczenie obu limitów gdy powoduje to olbrzymie trudnoci w interpretacji

7 wyniku a wic faktu podpicia lub nie odpowiedniej umowy w momencie wykonywania usługi. Limit na pacjenta mówi nam, e kady pacjent zwizany z dan umow moe mie wykonan podan liczb usług, lub za podan kwot. Limit na umow okrela, e wszyscy pacjenci z danej umowy maj wspólny limit i wykonanie usługi jednemu pacjentowi wpływa na moliwo wykonania usługi kolejnemu pacjentowi z umowy. Limit na pacjenta zwykle jest wykorzystywany w umowach z zakładami pracy, limit na umow zwykle w umowach rodzinnych (cała rodzina moe wykorzysta 10 konsultacji kardiologicznych, nie wane kto, w ramach oczywicie osób uprawnionych, z konsultacji tych skorzysta). Limity mog by ilociowe i kwotowe, na miesic lub na cał umow, a dokładnie poczwszy od daty pocztku limitu. Co to jest grupa limitowa Kilka usług moe by zgrupowanych w grup limitow. Pozwala to na sporzdzenie umowy, w której pacjentowi przysługuj np. 2 konsultacje specjalistyczne z grupy kilku konsultacji (np. kardiologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, neurologiczna itp.) Pacjent moe wykorzysta dowolne dwie konsultacje. Grupa usług Zamiast wskazywa kad usług z osobno i podawa jej cen oraz limit mona poda grup usług. Reszta parametrów, oprócz grupy limitowej, jest dostpna tak samo jak dla usługi. Mona wic poda cen procentow lub kwotow oraz limit dla całej grupy. W ten sposób zwykle umieszczane w umowie s usługi laboratoryjne. Dodatkowo na zakładce znaczniki mona poda czy: w przypadku gdy za usług płaci i zakład i pacjent bdzie moliwe wystawienie dwóch faktur VAT cena usługi na fakturach bdzie zmieniona w stosunku do usługi w zleceniu, aby ich suma dała cen ze zlecenia, czy te jak dotychczas faktur bdzie mona wystawi tylko pacjentowi, zakładowi pracy natomiast zestawienie refundacyjne, umowa obowizuje wszystkich wiadczeniodawców jest to opcja wykorzystywana w przypadku gdy kilka podmiotów (oddziałów przychodni) korzysta ze wspólnej bazy danych. Umowa zawarta z jednym z oddziałów moe, ale nie musi by dostpna w innym oddziale, płatnikiem opłat dodatkowych (a wic wtedy, gdy cena usługi wykonana w ramach umowy jest wiksza od zera) jest pacjent, czy zakład pracy, kwota ryczałtu okrelona dla umowy dotyczy wszystkich pacjentów czy tylko jednego pacjenta. W tej drugiej sytuacji podczas fakturowania cena ryczałtu mnoona jest przez liczb beneficjentów, chyba, e podano specjalny wzór na wyliczanie ceny. W nowej wersji, nie tylko w przypadku posiadania opcji umowy enterpise, dostpny jest nowy typ umowy: jako podwykonawca. Umowa ta jest bardzo podobna do umów z inn jednostk słuby zdrowia, z tym tylko, e milczco zakładamy, i dotyczy ona wszystkich jednostek słuby zdrowia. Jest to wic umowa bez okrelania wiadczeniobiorcy! Jest to wykorzystywane w sytuacji, gdy przychodnia realizuje usługi medyczne pacjentom kierowanym przez inne przychodnie. Przykładem mog by usługi RTG. Dotychczas moliwe było obcienie innej jednostki słuby zdrowia tylko pod warunkiem

8 wczeniejszego zawarcia z ni umowy. Jeli jednak jednostka realizuje usługi na rzecz lekarzy POZ z wikszego obszaru, konieczne byłoby stworzenie bardzo wielu identycznych umów. Identycznych, bo dotycz tych samych usług po tej samej cenie. Ten typ umowy pozwala na wyeliminowanie tej niegodnoci, cho trzeba pamita te, e milczco załoono, i za kad usług wykonan w ramach takiej umowy jest moliwe obcienie kierujcego. W systemie brak bowiem listy podmiotów zwizanych z t umow. Umowa wi wszystkich kierujcych. Jest oczywicie moliwe zawarcie odrbnych umów z wybranymi jednostkami kierujcymi. Te umowy bd wybierane w pierwszej kolejnoci. W systemie jest obecnie dostpny nowy sposób prezentowania umów w trybie przegldania. Jest to drzewko pozwalajce na pokazanie w zalenoci od sytuacji informacji o wybranej umowie, o umowach danego wiadczeniobiorcy, o umowach, z którymi zwizany jest dany pacjent. Drzewko wywoływane moe by w wielu miejscach i zwykle słuy do tego przycisk Informacje o umowach.

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia 1 Przypadki uycia Przypadki uycia opisuj funkcjonalno systemu widzian z zewntrz przez uytkownika; Definicja Przypadek uycia to opis zbioru cigów akcji i ich wariantów wykonywanych przez system w celu dostarczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo