Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) pniedziałek, 22 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Przestrzeń publiczna miast XXIV Knwersatrium wiedzy mieście, Łódź, 7-8 kwietnia 2011 rku Od blisk ćwierć wieku, zwykle tej prze rku, Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg zapwiada widącą tematykę klejneg Knwersatrium. Na XXIV sptkaniu w Łdzi w 2011 rku prpnujemy pdjąć dyskusję nad przestrzenią publiczną miast. Przyjmując nie nwą już tezę, że miast jest kreślną frmą rganizacji i zagspdarwania przestrzeni gegraficznej, łatw djść d przeknania, że rganizatrzy tej przestrzeni bk przestrzeni prywatnych, czy kreślnych grup mieszkańców lub właścicieli musieli przewidzieć i zrganizwać również przestrzeń miejską dstępną zarówn dla wszystkich mieszkańców, jak i dla przybyszów z zewnątrz. Przestrzeń tą umwnie nazywać będziemy przestrzenią publiczną. Celem knwersatrium jest wszechstrnne przedyskutwanie prblematyki związanej ze współczesnym pjmwaniem (definiwaniem), rganizacją i funkcjnwaniem przestrzeni publicznej w miastach. Szczególny nacisk pragniemy płżyć na analizę miejskiej przestrzeni publicznej w zakresie: budwy i układu miasta (wielkść, frmy i rzmieszczenie); warunków życia mieszkańców miasta (czy jest związek między wielkścią, frmą i rzmieszczeniem przestrzeni publicznej a warunkami życia w mieście?) kntaktów mieszkańców między sbą raz z przyjezdnymi d miasta (przestrzeń publiczna jak bszar penetracji i asymilacji turystycznej z miastem i jeg mieszkańcami). Pdjęcie dyskusji nad przestrzenią publiczną wynika również z faktu, że p 1989 rku miasta plskie przeżywają intensywny prces reprywatyzacji biektów ale również i przestrzeni miejskiej, c wcuje m.in. craz większymi pwierzchniami miejskimi, które są zamknięte (lub mają graniczną dstępnść publiczną w naszych miastach). Tak szerk zakreślna tematyka przestrzeni publicznej winna zaintereswać przedstawicieli wielu dyscyplin naukwych w tym m.in. urbanistów, scjlgów, eknmistów, kulturznawców., gegrafów miast, gegrafów spłecznych, badaczy turystyki i innych. Liczymy na interdyscyplinarną wymianę pglądów i dyskusję nad tym niewątpliwie aktualnym prblemem nie tylk plskich miast. Wszystkich zaintereswanych tematyką przestrzeni publicznej w miastach zapraszamy d udziału w XXIV Knwersatrium Wiedzy Mieście, które dbędzie się w Łdzi w dniach 7-8 kwietnia 2011 rku. Z wyrazami szacunku Kierwnik naukwy prf. dr hab. Stanisław Liszewski 1

2 Sekretarz naukwy dr hab. Iwna Jażdżewska, prf. UŁ Pbierz zgłszenie: Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu XXVII seminarium terenwe, Spała, wrzesień 2011 rku Seminarium terenwe pt. Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest cykliczną knferencją rganizwaną nieprzerwanie d 1983 r. Każdeg rku sptkania te grupują przedstawicieli różnych dyscyplin naukwych zajmujących się turystyką w Plsce i zagranicą. W pierwszych latach celem seminarium była prezentacja nie publikwanych prac związanych z aktualnymi prblemami badawczymi z zakresu gegrafii turyzmu. Z czasem dszły nwe cele takie jak prezentacje ukńcznych prac z zakresu turystyki, przegląd tematyki prac magisterskich realizwanych w śrdkach kształcących dla ptrzeb turystyki. Od 1997 rku prgram seminarium zstał wzbgacny sesje tematyczne, w czasie których dyskutwane są pjęcia stswane w naukach turystyce. Dtychczas zaprezentwan i przedyskutwan definicje i zakres takich pjęć jak turystyka wiejska, przestrzeń turystyczna, turystyka pielgrzymkwa, atrakcyjnść turystyczna, przemysł turystyczny, prdukt turystyczny, usługi turystyczne, gegrafia htelarstwa, regin turystyczny, agrturystyka i ekturystyka, turystyka i rekreacja raz statni turystyka kulturwa. Stałą częścią każdeg seminarium jest wycieczka studialna p reginie, w którym rganizwane jest sptkanie. Jest na przygtwywana i prwadzna przez pracwników naukwych Instytutu Gegrafii Miast i Turyzmu UŁ. Seminarium terenwe Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest jednym z najstarszych w Plsce cyklicznie rganizwanych sptkań naukwców prwadzących badania nad turystyką. Tematyka i cele seminarium. XXVII Seminarium terenwe Warsztaty badawcze z gegrafii turyzmu jest knferencją rganizwaną d 1984 rku skupiającą c rku grn pracwników naukwych z różnych dziedzin zajmujących się turystyką z kraju i zagranicy. Głównymi celami tej knferencji niezmiennie pzstają: prezentacje wyników prac badawczych związanych z szerk rzumianą turystyką przed ich publikwaniem, prezentacje załżeń prac naukwych realizwanych na stpień naukwy (dktraty, habilitacje) z dziedzin związanych z turystyką, prezentacje wyników zakńcznych i brninych w rku dbywania się seminarium prac dktrskich i habilitacyjnych dtyczących turystyki, sesje i dyskusje pjęciwe związane z pjęciami stswanymi w naukach zajmujących się turystyką a także w praktyce. Rbert Wiluś sekretarz naukwy seminarium Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu UŁ ul. Kpcińskieg 31, Łódź tel , , fax Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Pdróże Plnii d jczyzny pierwsza gólnplska knferencja naukwa pświęcna turystyce plnijnej Warszawa, 17 listpada 2010 rku relacja 17 listpada 2010 rku z inicjatywy Ministerstwa Sprtu i Turystyki, ALMAMER Wyższej Szkły Eknmicznej w Warszawie raz Stwarzyszenia Wspierania Rzwju Turystyki, dbyła się I Ogólnplska Knferencja Naukwa Turystyka plnijna - stan i ptrzeby. W dyskusji na temat tendencji w ruchu turystycznym Plnii, wzięli udział między innymi przedstawiciele śrdwiska naukweg raz rganizacji zajmujących się rzwjem i prmcją turystyki. Zadania realizwane przez Plską Organizację Turystyczną w tym zakresie przedstawili: Teresa Buczak wicedyrektr Biura Prjektu Prmujmy Plskę Razem, Bgdan Becla dyrektr śrdka POT w Lndynie raz Jan Wawrzyniak dyrektr śrdka POT w Berlinie. D pbrania prezentacja: Turystyka plnijna - stan i perspektywy rzwju / Teresa Buczak Więcej infrmacji: Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu

3 NOWOŚCI WYDAWNICZE Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji / red. Sławj Tanaś. Łódź: Łódzkie Twarzystw Naukwe, 2010 Trudn wybrazić sbie współczesny rynek usług turystycznych i rekreacyjnych bez wsparcia śrdków naukwych, prwadzących zarówn badania, jak i kształcących kadry na ptrzeby teg rynku. Dydaktyka jest wypadkwą nauki, która ma za zadanie m.in. w spsób usystematyzwany pisywać i wyjaśniać taczającą nas rzeczywistść. Owce badań naukwych są pdstawą edukacji współczesneg spłeczeństwa. Z klei jakść rganizacji i bsługi rynku usług jest skrelwana z jakścią kształcenia przyszłych kadr. Mngrafia Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji ma na celu zaprezentwanie wybranych prblemów badawczych raz zwrócenie uwagi na złżnść i ryginalnść zagadnień dydaktycznych z zakresu turystyki, rekreacji i gspdarki turystycznej, pdejmwanych w państwwych szkłach wyższych. Prgram knferencji Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (Łódź, ] znajdziesz tutaj: Zamówienia realizuje: Barbara Kurycka, Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, ul. Kpcińskieg 31, Łódź, tel , Źródł: Instytut Gegrafii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkieg, data dstępu Pzycja prawna pdmitów turystycznych a chrna klienta: ujęcie prawnprównawcze Pzycja prawna pdmitów turystycznych a chrna klienta: ujęcie prawnprównawcze / Matylda Gwździcka-Pitrwska. Pznań: Instytut Naukw-Wydawniczy Maiuscula, 2010, 172 s.; tab.; 24 cm. ISBN Ze wstępu. Przedmitem niniejszej mngrafii są wybrane aspekty prawne związane z treścią i zawarciem umwy pdróż, w ujęciu prawn prównawczym i na gruncie analizy plskieg uregulwania tej kwestii, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rku usługach turystycznych [ ] będącej wdrżeniem knsumenckiej Dyrektywy z dnia 13 czerwca 1991 rku nr WE 90/314 pdróżach i wycieczkach świadcznych w frmie kmbinacji usług turystycznych za cenę zryczałtwaną [ ] raz regulacji prawnej teg zagadnienia w wybranych państwach Unii Eurpejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włchy, Hiszpania, Dania i Szwecja). Analizie pddane zstały również przepisy prjektu Kmisji Kdyfikacyjnej Prawa Cywilneg ustawy wprwadzającej tytuł XV 1 z września 1997 rku [ ], zgdnie z którym umwa pdróż miałaby zstać umieszczna w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 rku Kdeks cywilny [ ] p przepisach regulujących instytucję umwy dzieł. [ ] Rzwiązania prawne w zakresie umwy pdróż wymagają usystematyzwania i sklasyfikwania. Z teg względu ważne był ustalenie i uprządkwanie aparatury pjęciwej, związanej z badanym zjawiskiem. W tym celu wykrzystane zstały zarówn wyniki dtychczaswych badań, pświęcne zagadnieniu umwy pdróż, jak i te przeprwadzne przez samą autrkę. Zamówienia realizuje Instytut Naukw-Wydawniczy Maiuscula, ul. Grchwe Łąki 7a/8, Pznań. Źródł: Matylda Gwździcka-Pitrwska, krespndencja nadesłana

4 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Wzrst zaintereswania Plaków dalekimi kierunkami pdróży Wyszukiwarka ltów Skyscanner [http://www.skyscanner.pl/] zabserwwała w październiku wśród użytkwników z Plski wzrst zaintereswania dalekimi celami pdróży. W brębie pierwszej dziesiątki najppularniejszych kierunków ltów Plaków, nie ma wielu zmian w stsunku d września: aż siedem miast pzstał na swich miejscach. Pzycja prtugalskieg Prt wzrsła 3 miejsca, natmiast Lizbny i Malagi spadła jedn. Ciekawie natmiast przedstawia się pzstała część setki najppularniejszych kierunków ltów z Plski. W cmiesięcznym zestawieniu wyszukiwarka ltów Skyscanner zabserwwała wzrst liczby wyszukiwań ltów d dległych miast takich jak: Tki i Meksyk (ba miasta pdskczyły w zestawieniu 10 miejsc w górę), a także pjawienie się w zestawieniu zupełnie nwych miejsc: Buens Aires (które wskczył d razu na miejsce 69), Miami ( na 79), Ls Angeles, Agadir, Kair, Bmbaj, Hawana na dalszych miejscach. Największy spadek liczby wyszukiwań ltów zabserwwan dla miast: Reus, któreg pzycja spadła 26 miejsc, Marsylia [-17], Nicea [-16], Lanzartte [-16], Hng Kng [-13], Chicag [-13], Fuerteventura [-12], Casablanca [-12], Ateny [-12], Wenecja [-10]. Z zestawienia wypadły: Kreta, Ibiza, Dubrwnik, Szanghaj, Reykjavik, Tbilisi, Bari, Bilba, Turyn, Rds, Salniki. - Placy lubią ciepły klimat, i szczególnie widać t p kierunkach ltów, wyszukiwanych w ciągu statnieg miesiąca - zdecydwanie wygrały miejsca, w których temperatury pwyżej 20 C są gwarantwane, pdczas gdy w naszej części Eurpy spdziewać się mżna zimna, deszczu i jesiennej szarugi. Craz gęściejsza siatka płączeń ltniczych z plskich ltnisk ułatwia nam spełnianie marzeń i skraca czas pdróży d słnecznych płudniwych kurrtów. - skmentwała Hanna Fleszar z plskieg ddziału Skyscanner. - Na przykład bilet ltniczy d Miami na Flrydzie ksztuje kł 1600 zł tam i z pwrtem, jeśli pdróż zaplanuje się w lutym. Najczęstsze kierunki ltów wyszukiwane przez Plaków w październiku 2010 rku 1. Lndyn [0] 2. Paryż [0] 3. Barcelna [0] 4. Madryt [0] 5. Rzym [0] 6. Medilan [0] 7. Dublin [0] 8. Prt [+3] 9. Lizbna [-1] 10. Malaga [-1] Źródł: Wiadmści ze Skyscanner, dkument nline: data dstępu Raprt trendów turystycznych Eurmnitr we współpracy z WTM pracwał raprt dtyczący nadchdzących trendów w turystyce. Wyniki raprtu przedstawin na knferencji światwych Targów Turystycznych, która dbyła się w Lndynie w dniach 8-11 listpada [2010 rku]. Amerykanie chcą wypczynku skncentrwaneg na zdrwiu. Według Raprtu światwych trendów turystycznych Amerykanie mają tendencję d rezygnwania z luksuswych, relaksacyjnych frm wypczynku na rzecz wakacji spędzanych w surwszych warunkach, gdzie w trsce swje zdrwie i frmę mają mżliwść uprawiania intensywnych ćwiczeń i sprtów ekstremalnych. Jak dwdzi raprt, taka frma wypczynku, będąca frmą walki ze stresem, zyskała na ppularnści szczególnie wśród zamżnych Amerykanów. Przyczyną wzrstu zaintereswania aktywnym trybem życia jest craz pwszechniejsza tyłść i wynikająca z niej rsnąca ppularnść prgramów fitness. Intensywne uprawianie sprtu pstrzegane jest również jak frma prfilaktyki, by graniczyć wyskie kszty związane z pieką medyczną. Raprt przewiduje, że taka frma wypczynku stwarza wielkie mżliwści rejnm, które mają surwy klimat i górzyste tereny. Daje także mżliwść rzwju tym śrdkm, które w swjej fercie przewidują intensywny prgram ćwiczeń. Wielka Brytania - inwazja inwestrów z Bliskieg Wschdu. Jak infrmuje raprt, wiele firm z Bliskieg Wschdu inwestuje w brytyjskim biznesie turystycznym, czeg dwdem jest między innymi fakt niedawnej sprzedaży Harrds firmie inwestycyjnej należącej d katarskiej rdziny królewskiej. 4

5 Pwdem zaintereswania się wschdnich inwestrów rynkiem brytyjskim jest ustawa z 2009 rku zapewniająca ulgi pdatkwe. Jak wynika z raprtu, istnieje także prawdpdbieństw wykupienia przez zamżnych biznesmenów ze Wschdu takich człwych marek w branży turystycznej jak: Savy, Grsvenr Huse, Claridge's, Berkeley czy Cnnaught. Pjawienie się wschdnich własnści na terenie Anglii mże zwabić wielu pdróżujących z tamtych rejnów. Fakt ten stwarza wiele nwych mżliwści dla branży turystycznej, która dstswując swje usługi d zwyczajów i religii Bliskieg Wschdu (np htele nie sprzedające alkhlu), mże liczyć na znaczne zyski. Eurpa Aplikacje gelkalizacyjne w telefnie. Aplikacje gelkalizacyje partych na technlgii GPS smartphne'y mgą zrewlucjnizwać przemysł turystyczny. Szacuje się, że d rku 2014 ppularnść smartphne'ów siągnie 92 prc., a tym samym zastąpi tradycyjne kmputery jak najpwszechniejsze źródł dstępu d sieci. Według prgnz raprtu rsnące znaczenie telefnów kmórkwych dprwadzi d wyparcia Ggle przez serwisy spłecznściwe takie jak Facebk, które staną się głównym źródłem wszelkich infrmacji, w tym również infrmacji turystycznych. Atrakcyjnść telefnów wzrasta dzięki specjalnym aplikacjm, które ferują wiele różnych usług, np. rezerwację ltów, przewdniki, infrmacje dla turystów czy prgramy pmagające w twrzeniu planów pdróży. Raprt przewiduje, że aby utrzymać się na rynku, rganizatrzy wycieczek będą musieli dstswać swje strny internetwe d wyszukiwarek telefnicznych raz aplikacji. Ważnym krkiem w przyszłść będzie także rzwinięcie mżliwści rezerwacji turystycznych przez różne aplikacje, np. pprzez Facebk na iphnie. Jak przewiduje Eurmnitr, d k 2015 rku 50 prc. pdróżujących będzie krzystać ze smatphne'ów w celu wyszukania infrmacji dtyczących pdróży lub w celu dknania rezerwacji. Afryka - turystyka ksmiczna. Jak infrmuje raprt, wraz z sukcesami RPA w dziedzinie rzwju astrnmii i technlgii ksmicznej, rśnie także zaintereswanie astrturystyką. Fakt ten starają się wykrzystać liczne htele, które w swjej fercie prpnują pkje wypsażne w teleskpy, ncne safari czy kursy astrnmiczne. Atrakcja ncnych bserwacji nieba stwarza turystyce nwe mżliwści, gdyż jak wynika z raprtu, ze względu na wyski wskaźnik zanieczyszczenia tylk 50 prc. naszej ppulacji ma mżliwść djrzenia gwiazd na niebie. Określanie stpnia zanieczyszczenia pzwala na ustalenie najbardziej dpwiednich miejsc d bserwacji, a tym samym wyprmwania ich jak nwych miejscwści turystycznych. Według prgnz astrturystyka będzie kntynuwała swój rzwój wraz ze wzrstem urbanizacji, twrząc zaptrzebwanie na nwe lkalizacje d bserwacji ncneg nieba. Jest również mżliwe, że w przyszłści, dzięki rzwjwi badań i ppularnści turystyki ksmicznej, Afryka stanie się rywalem dla USA, Rsji i Bliskieg Wschdu w walce prt ksmiczny. Ameryka łacińska. Według ustaleń raprtu Ameryka Łacińska, która d tej pry wiązała swój biznes turystyczny z bajecznymi plażami, jak na przykład brazylijska Cpacabana czy meksykańskie Acapulc, stara się skupić uwagę na miejscach, które d tej pry znajdwały się pza zaintereswaniem biur pdróży. Skierwanie turystyki w głąb kraju t główny zamysł tych państw. Wśród prmwanych miejsc znajdują się np. mkradła Pantanal w Brazylii, Puebls Magics w Meksyku czy klumbijskie ruiny w Ciudad Perdida. Te wyłaniające się z sameg serca kraju miejsca cierpią jednak z pwdu słab rzwiniętej infrastruktury i braku usług turystycznych. Rzwój płączeń autbuswych i ltniczych, które umżliwiłby dstęp d tych jeszcze dzikich i niezbadanych terenów byłby nieceninym siągnięciem, dającym mżliwść zarbku licznym htelm i przewźnikm, a tym samym przyczyniłby się d rzwju eknmiczneg rejnu. Azja. Azjatycki rynek turystyczny bierze szturmem marketing zapachwy. Wyjątkwe mżliwści, jakie daje marketing zapachwy wynika ze szczególnie silneg związku pmiędzy zapachem a pamięcią i emcjami. Emitwanie dpwiednich armatów zapewnia wytwrzenie dpwiednieg d danej chwili i pry dnia nastrju, a także pzwala na pwiązanie daneg zapachu z knkretną marką. Rsnąca ppularnść marketingu zapachweg determinuje również rzwój technlgii. Najnwsze siągnięcia pzwalają na pcję przewidującą aż d pięciu różnych zapachów na każdy pkój. Głównym wyzwaniem, jakie sti przed przemysłem turystycznym i htelami t dnalezienie właściweg balansu pmiędzy zapachami naturalnymi a syntetycznymi. Nacisk na rzwijanie ferty zapachwej, sprzyja także Azji, która dzięki różnrdnści swich krajów z ich miejscwymi zapachami, ma mżliwść wyjścia pza standardwe armaty i zaferwać wyjątkwe dznania zmysłwe. Opracwała: Drta Zdrjewska Źródł: TTG Pland, data dstępu Pdsumwanie seznu wakacyjneg 2010 [Tanie-Lty.cm.pl] Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl [http://www.tanie-lty.cm.pl/] przedstawia raprt dtyczący najppularniejszych w mininym seznie kierunków pdróży ltniczych, preferwanych przez klientów miejsc urlpów wakacyjnych raz ich mtywacji przy wybrze fert turystycznych. Sprawzdanie składa się z dwu części: pdsumwania statystyk sprzedaży biletów ltniczych i mówienia wyników badania ankietweg, przeprwadzneg wśród klientów serwisu. Badani dpwiedzieli m.in. na pytania t gdzie, jak i za ile pdróżwali w tegrczne wakacje. 5

6 Za cele urlpwe klienci serwisu bierali najczęściej ciepłe kraje Płudnia raz plskie wybrzeże. Inaczej wygląda lista kierunków, na które dntwan w seznie najwięcej rezerwacji biletów ltniczych. Tu prym niedmiennie widą: Lndyn, Paryż, Rzym i Nwy Jrk miasta, d których pdróżni udają się nie tylk w celach wypczynkwych. 1. Najczęściej rezerwwane kierunki pdróży ltniczych. Największą ppularnścią wśród rezerwujących bilety w serwisie cieszyły się teg lata następujące kraje: Anglia, Francja, Włchy, Stany Zjednczne, Hiszpania, Prtugalia, Tajlandia, Belgia, Grecja, Turcja, Hlandia raz Szwecja. Najczęstszymi miastami dcelwymi pdróży ltniczych były klejn: Miast Sprzedane bilety (%) 1. Lndyn 10,5 2. Paryż 5,5 3. Rzym 4,5 4. Nwy Jrk 4,5 5. Barcelna 4 6. Bangkk 3 7. Chicag 3 8. Madryt 2,5 9. Lizbna 2,5 10. Bruksela Ateny Malaga Stambuł 1,5 14. Nicea 1,5 15. Amsterdam 1,5 Wschód i Bałkany craz chętniej dwiedzane. Craz większym zaintereswaniem turystów cieszą się republiki pstswieckie, dtąd pwszechnie uznawane za nieciekawe. Mininy sezn letni przyniósł aż pięcikrtny wzrst sprzedaży biletów w tych kierunkach (m.in.: na Ukrainę, Łtwę i d Gruzji), w prównaniu z analgicznym kresem ubiegłeg rku. Rśnie również pwdzenie krajów bałkańskich prócz bezknkurencyjnej Chrwacji, ulubine przez pdróżnych kraje półwyspu t Bułgaria i Macednia (trzykrtny wzrst sprzedaży w prównaniu d seznu 2009). Ppularni przewźnicy i miejsca wyltów. Najczęściej pdróżni wylatywali na wakacje z Prtu Ltniczeg im. Fryderyka Chpina w Warszawie. Ltnisk bsłużył 55% wszystkich wyltów zarezerwwanych na Tanie-Lty.cm.pl. Za nim znalazły się klejn: Kraków (15%), Gdańsk (10%), Pznań (5%), Wrcław (4%), Łódź (2%). Najczęstszymi miejscami przesiadek i zagranicznych wyltów były natmiast ltniska niemieckie: Frankfurt, Mnachium i Dusseldrf. Spśród przewźników regularnych najwięcej ltów bsłużyły PLL LOT raz Lufthansa, a w przypadku tzw. tanich linii Wizz Air i Ryanair. Rezerwujemy bilety pwrtne z wyprzedzeniem. Osby pdróżujące samltami są craz bardziej świadmymi klientami - wiedzą, jak kupwać i szczędzać pieniądze. Zdecydwana większść (85%) rezerwuje lty w dwie strny, które na gół są tańsze niż dwie sbne rezerwacje. Pdróżni skrupulatniej planują swje wyprawy i wykupują bilety dpwiedni wcześnie. Płwa klientów w tym seznie zarezerwwała swje lty na 2-3 miesiące przed dltem. Pzstali t spntaniczni glbtrterzy, rezerwujący bilety ad hc, głównie te bjęte prmcjami (40%). Osby pdróżujące na inne kntynenty planują swje egztyczne wyprawy ze znacznym, nawet rcznym wyprzedzeniem (10%). 2. Pdsumwanie seznu urlpweg wyniki ankiety. Jak wynika z przeprwadznej wśród klientów serwisu ankiety, najważniejszymi kryteriami planwania urlpu są dla klientów: niezapmniane wrażenia i wyski standard a wszystk w jak najniższej cenie. Jednak, pmim deklarwanej szczędnści, teg lata badani wydali na wakacje średni 20% więcej niż w 2009 rku. [ ] Infrmacja badaniu. Badanie przeprwadzn d 14 d 30 września 2010rku. Udział wzięli w nim użytkwnicy serwisu Tanie-Lty.cm.pl (567 sób: 410 kbiet i 157 mężczyzn). Respndenci t w przeważającej części mieszkańcy dużych miast, w wieku d 26 d 45 lat. Pbierz raprt w PDF: Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl. Tanie-Lty.cm.pl t jeden z liderów rynku rezerwacji ltniczych nline. Od listpada w fercie serwisu znajdują się również wycieczki, rganizwane przez największych turperatrów d blisk 70 krajów na całym świecie. Kntakt: Kamila Kaczmarczyk, specjalista ds. PR i Marketingu, tel. km.: , tel.: , * Cała analiza dstępna tutaj >>>: html, data dstępu

7 Ożywienie branży turystycznej P najgrszych w histrii stratach spwdwanych gólnświatwym kryzysem gspdarczym i finanswym w 2009 rku, przemysł branży turystycznej jest z pwrtem na drdze d sukcesu, wiele szybciej niż czekiwan, a także przecząc wszelkim prgnzm międzynardwych analityków. Pdczas 18. edycji Wrld Travel Mnitr Frum w Pizie, Freitag Rlf, prezes dradztwa IPK Internatinal, pwiedział: - Międzynardwy przemysł świata turystyki pwraca, nawet z większą siłą. W tym rku pdkreślił swją rlę jak jedneg z filarów gspdarki światwej. Według Rlf Freitag t Azja napędza w szczególnści wzrst w skali międzynardwej. Zgdnie z IPK, w 2010 rku crczny gólnświatwy wzrst turystyki krajwej na całym świecie siągnie pzim 5 prc., w turystyce międzynardwej 7 prc., pdczas gdy wzrst międzynardwych przyjazdów szacuje się na 6 d 7 prc. Jednak na całym świecie wskaźniki wzrstu różnią się. W Ameryce Płudniwej becnie rzwój utrzymuje się na pzimie 13 prc., w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschdzie 12 prc., a w Afryce wzrst krajwych i międzynardwych ltów, t 7 prc. Natmiast rynki Ameryki Półncnej i Eurpy pzstają w tyle, a wartści nie siągnęły jeszcze pzimów sprzed recesji. W Eurpie z rku na rk stpa wzrstu jest równa 3 prc., pdczas gdy w Ameryce Półncnej jest t tylk 1 prc. Przedstawiny przez IPK Internatinal i spnsrwany przez ITB Berlin, Wrld Travel Mnitr Frum w Pizie grmadzi 50 ekspertów turystyki i naukwców z całeg świata, którzy prezentują kierunki i najnwsze statystyki trendów w turystyce międzynardwej. Opracwała: Anna Drąg Źródł: TTG Pland, data dstępu Bm mim kryzysu Mim kryzysweg rku 2009 bm htelarski nie dść, że nie słabł, t jeszcze przyśpieszył. Od lipca ubiegłeg rku d lipca 2010 liczba hteli zwiększyła się 162 biekty d 1796 wynika z najnwszych danych GUS. T największy skk w histrii plskieg htelarstwa. Liczba gści w pierwszym półrczu zwiększyła się 10 prc. Główny Urząd Statystyczny raz d rku pdaje stan liczbwy plskiej bazy nclegwej na dzień 31 lipca. T stanwi ptem punkt dniesienia dla większści analiz dtyczących dynamiki rzwju rynku nclegweg w Plsce. Z najnwszych danych GUS wynika, że w lipcu 2010 rku działał w Plsce 7206 wszystkich biektów zbirweg zakwaterwania (w ), dyspnujących 610 tys. miejsc nclegwych ( ,5 tys.). Liczba hteli rśnie craz szybciej. Liczba hteli wzrsła w tym kresie 10 prc. d Dyspnwały ne łącznie 176 tys. miejsc, 10,5 tys. więcej niż rk wcześniej. Ale największą dynamikę dntwały tzw. inne biekty htelarskie (zamki, pałace, zajazdy, wille, rezydencje itp. świadczące takie same usługi jak htele, ale nie mgące nazywać się htelami, b nie zdecydwały się przejść prcesu kategryzacyjneg). Był ich 1011, 25 prc. więcej niż w 2009 (809), dyspnwały 47,5 tys. miejsc nclegwych. I te dwie kategrie w praktyce generują cały wzrst plskiej bazy nclegwej, b liczba biektów w pzstałych kategriach (schrniska, śrdki wczaswe, klnijne, kempingi, biwaki itd.) z rku na rk spada. Tak dynamiczny wzrst liczby hteli mże stanwić pewne zaskczenie, pnieważ rk 2009 był kresem największeg kryzysu w całej histrii plskiej branży htelarskiej. Na rynek wchdziły jeszcze... Rafał Szubstarski Cały artykuł znajdziesz tutaj: data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 7

8 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: ResearchGATE: największa sieć akademicka Raz rzdmuchana fala prtali internetwych chyba nigdy się nie skńczy. Z N-K na Facebka, b mdniej, zstawiając Grn, b ekskluzywniej. Przy kazji pdziałamy na Twitterze, szybki wgląd na t, c prpnuje Stumble, n i statecznie jesteśmy umysłw wyjałwieni, a klejne gdziny naszeg życia mżemy ddać d grupy:,,internecie! Oddaj mój czas!. Na szczęście pwstał ResearchGATE. Szybk. Na dzień dzisiejszy ResearchGATE t największa sieć akademicka zrzeszająca pnad 600 tysięcy naukwców ze 196 krajów. Prtal pwstał w 2008 rku z inicjatywy dwóch niemieckich studentów medycyny. Główną myślą był usprawnienie współpracy naukwej w ramach szerk rzumianeg śrdwiska akademickieg. Wybraźcie sbie, że plski naukwiec jest zaangażwany w pracę naukwą, która ma na celu udwdnić, który adenwirus będzie najbardziej przydatny w najnwszym mdelu terapii genwej. P latach ciężkiej pracy w labratriach, tnach przeczytanych książek, kilgramach zbadaneg materiału, w kńcu hucznie publikuje swje,,przełmwe wyniki. Jak wielkie jest jeg zdziwienie, gdy miesiąc przed nim na ten sam pmysł wpadł naukwiec z Japnii, który w swjej najnwszej pracy prezentuje identyczne rezultaty badań. Główne idee, które twarzyszyły Ijadwi Madischwi, twórcy ResearchGATE, bejmwały nie tylk zapbieganie takim brzydkim dublm, ale także umżliwienie naukwcm uczenia się d siebie samych.,,researchgate pzwlą na siągnięcie szybszych wyników, więc nie tylk zaszczędza spr czasu, ale przede wszystkim pieniędzy, twierdzi dr Madisch. Już mżemy sbie wybrazić, że dzięki ResearchGATE przełm w leczeniu raka nastąpi nie w prgnzwanym 2015, a kł 2012 rku. C więc sti za tak wielką,,cudwnścią teg prtalu? Obszernie. W ramach tradycyjnych reguł spłecznści internetwej ResearchGATE umżliwia w pierwszej klejnści stwrzenie prfesjnalnej wizytówki akademickiej, która prócz facebkwej pwtórki z rzrywki, bejmuje również własną biblitekę, badania naukwe, publikacje, blg, uczestnictw w knferencjach i grupach naukwych U naszych znajmych, których tak naprawdę nazywa się tutaj,,partnerami naukwymi, nie znajdziemy sterty słdkich zdjęć i infrmacji tym, że właśnie,,jacek dnalazł zagubiną świnkę na farmie Kasi. Naukwcy pdbnym prfilu zaintereswań są pukładani wedle czytelnej siatki kntaktów, która graficznie brazuje dkładne pwiązania pmiędzy pszczególnymi użytkwnikami. Innwacyjnie. C najważniejsze, ResearchGATE t przede wszystkim największe bezpłatne źródł artykułów naukwych w sieci. Prtal bejmuje 7 pkaźnych baz danych, które w sumie dają użytkwnikm dstęp d pnad 35 milinów publikacji raz wgląd d 20 tysięcy czaspism naukwych. Wszystk jest dkładnie sparwane z inteligentną wyszukiwarką, która p wprwadzeniu terminu wyszukiwawczeg, sugeruje najbardziej trafne pwiązania w brębie wizytówek użytkwników, publikacji, grup, dyskusji raz czaspism. Klejnym innwacyjnym pmysłem jest tzw. Similar Abstract Search Engine (SASE), który pmaga w publikacji własnych prac naukwych. P wprwadzeniu abstraktu autrskiej publikacji, wyszukiwarka dpaswuje g d najbardziej dpwiednich magazynów naukwych, które mgą zgdzić się na jej publikację. Ddatkw ResearchGATE t centrum infrmacji nadchdzących knferencjach i wydarzeniach naukwych. Użytkwnik mże zadeklarwać swój udział lub dinfrmwać się w kwestii prgramu raz zaprsznych gści. Prtal stawia na rzwój kariery naukwej, tak więc użytkwnicy mgą nie tylk prwadzić swje badania nline, ale również przeglądać dstępne ferty pracy, które pchdzą z międzynardwych uczelni, krpracji infrmatycznych lub nawet stacji telewizyjnych. Ptencjalny aplikant wszelkie frmalnści związane z rekrutacją załatwia czywiście za pśrednictwem sieci. Pdsumwując, ResearchGATE dzięki innwacyjnym aplikacjm granicza zbędny wysiłek naukwy, usprawnia współpracę zawdwą raz umżliwia szybszą wymianę wiedzy. Ddatkw infrmuje, namawia d twrzenia raz przyspiesza karierę naukwą. A jak z teg wszystkieg krzysta plska nauka? Plsk. Już 2 lata temu za sprawą Stanisława Szlufika, młdeg studenta medycyny Warszawskieg Uniwersytetu Medyczneg, zstała utwrzna grupa nazwie Researchers in Pland. Szablnwść nazwy t paradksalnie jej najważniejsza cecha, pnieważ plasuje się w ramach wielkieg kannu grup reprezentujących naukwców z m.in. Czech, Ukrainy, Włch, Indii, Egiptu czy Kanady. Każda z nich t swista wizytówka śrdwiska naukweg daneg kraju. Plska prezentuje się nie bez pltu! W przeciągu miesiąca grupa ursła pnad 80%, a becna dyskusja braca się wkół mżliwści stypendialnych dla młdych na- 8

9 ukwców. Cytując prf. Jarsława Barskieg, dyrektra CMD przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym,,,jest ptrzeba stwrzenia plskiej 'mafii' naukwej na świecie, która wspierałaby krajanów przy nawiązywaniu współpracy naukwej. Rzwijając ten apel wart zwrócić uwagę na liczbę i rangę instytucji, które wsparły prmcję ResearchGATE na terenie naszeg kraju. Infrmacja sieci jest dstępna na większści witryn internetwych plskich plitechnik, biblitek uniwersyteckich czy wydziałów PAN. Niedług w ramach prtalu pwstaną spłecznści internetwe prezentujące zarówn badania naukwe, jak i samych pracwników plskich instytucji badawczych. Na prtalu jest becnie zarejestrwanych pnad 5 tysięcy plskich naukwców, którzy w większści przebywają za granicą. Pierwszy raz mamy mżliwść wglądu w ich badania, a c najważniejsze, skmunikwania się z nimi w celu nawiązania ptencjalnej współpracy. Niedsknale. ResearchGATE t wielka idea, ale też wielka dpwiedzialnść. Prtal musi przywiązywać szczególną uwagę d zachwania praw autrskich i patentwych danych naukwców. Pnadt nadal brakuje mu wiele d miana dsknałeg śrdka współpracy naukwej. Niektóre artykuły nie są dstępne, a czekiwanie na ich publikwanie trwa p prstu zbyt dług. Praża też brak bardziej interaktywnych metd prezentwania infrmacji. Brakuje materiałów audi-wizualnych, mżliwści wideknferencji czy bardziej innwacyjnych spsbów kmunikacji. Niemniej jednak, wymienine braki nie dstraszyły ptężnej rzeszy prminentnych inwestrów zza ceanu, którzy, tak jak w przypadku Facebka, zamierzają wpmpwać miliny dlarów w rzbudwanie prtalu. Petyck dpinając, wracam d wstępneg wyjałwienia współczesneg Internauty, który w ramach zagspdarwania swjeg wlneg czasu, ma nareszcie mżliwść zrównważenia swjej wirtualnej diety. Nareszcie mamy spłecznść dla Naukwców, spłecznść dla Studentów, która chć jeszcze raczkuje, zaczyna rbić spre zamieszanie n-line! Szymn Krawiec Źródł: Prtal Spraw Zagranicznych, dkument nline: data dstępu Sprawdź: ResearchGate, dkument nline: data dstępu Prezydent wręczył nminacje prfesrskie Stwarzanie szans na budwę Plski nwczesnej raz uczestnictw w knkurencji na zdrwych zasadach t zadania dla ucznych - mówił prezydent Brnisław Kmrwski pdczas czwartkwej urczystści wręczenia nminacji prfesrskich. Urczystść dbyła się w Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbary Kudryckiej i prezesa Plskiej Akademii Nauk Michała Kleibera. Prezydent Kmrwski, wręczając nminacje pdkreślił, że za każdym z prfesrskich tytułów sti wytężna praca, rzwój sbisty i niełatwa drga kariery naukwej. Nminacja prfesrska t nie tylk ukrnwanie siągnięć uczneg, lecz także twieranie nwych szans na budwę teg, c jest Plsce niesłychanie ptrzebne - nwczesneg pdejścia d kwestii funkcjnwania nauki plskiej, szans na mdernizację kraju, przyspieszenie rzwju - pwiedział prezydent. Zaznaczył, że niekiedy kariera wiąże się z zazdrściami alb z pdziwem, niekniecznie d kńca szczerym. Ale tak już jest. Kariera t również sprstanie trudnemu wyzwaniu, jakim jest uczestnictw, na zdrwych zasadach, w knkurencji. Knkurencja jest rzeczą dbrą, m.in. jeśli znacza zdbywanie klejnych etapów wtajemniczenia w nauce - pwiedział Brnisław Kmrwski. Nminacje prfesrskie trzymał 89 ucznych w kategriach: nauki bilgiczne, nauki chemiczne, nauki eknmiczne, nauki farmaceutyczne, nauki fizyczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne, nauki kulturze fizycznej, nauki Ziemi, nauki prawne, nauki weterynaryjne, nauki rlnicze, nauki techniczne. Źródł: PAP: Nauka w Plsce, data dstępu Zbacz również: Prezydent wręczył nminacje prfesrskie, dkument nline: data dstępu Knkurs fert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rk 2011 Departamentu Turystyki głasza twarty knkurs fert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rk Załączniki: Ogłszenie: Wzór ferty: Źródł: Ministerstw Sprtu i Turystyki, data dstępu

10 Najlepsze magisterki wybrane Kapituła Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej wyłniła laureatów ósmej edycji Knkursu. Jednmyślnie zdecydwan przyznać pierwszą, drugą i dwie trzecie nagrdy raz jedn wyróżnienie w Knkursie. Pierwszą nagrdę trzymała Kamila Kbusińska za pracę magisterską Rla prduktu w knkurwaniu gspdarstw agrturystycznych (na przykładzie wjewództwa dlnśląskieg i lubelskieg) napisaną pd kierunkiem dr Lucyny Przezbórskiej na Uniwersytecie Przyrdniczym w Pznaniu. Drugą nagrdę w knkursie trzymała Agnieszka Grzybwska za pracę Analiza instrumentów marketingwych wykrzystywanych w prmcji turystycznej wjewództwa dlnśląskieg napisaną pd kierunkiem dr inż. Marzeny Lemanwicz w Szkle Głównej Gspdarstwa Wiejskieg w Warszawie. Trzecie miejsce ex aequ trzymała Justyna Czachara za pracę Autrska kncepcja Szlaku Kulinarneg SMAKI BIESZCZDÓW metdy prmcji napisaną pd kierunkiem prf. nadzw. dr hab. inż. Jana Krupy w Wyższej Szkle Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie raz Michał Lechnwski za pracę Człnkstw rganizatra turystyki w Plskiej Izbie Turystyki a pzim chrny praw knsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych napisaną pd kierunkiem dr Pitra Cybuli w Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie. Wyróżnienie przyznan Marcie Panwicz za pracę magisterską Dziedzictw kulinarne Pdhala jak element reginalneg prduktu turystyczneg na przykładzie gminy Bukwina Tatrzańska napisaną pd kierunkiem prf. nadzw. dr hab. Jacka Kaczmarka na Uniwersytecie Łódzkim. Pnadt Izba Gspdarcza Htelarstwa Plskieg jak partner przy realizacji tegrcznej edycji knkursu ufundwała ddatkwą nagrdę dla zdbywcy pierwszeg miejsca w frmie pbytu weekendweg dla dwóch sób w warszawskim htelu Grand. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Zbacz również: Ogłszenie Wyników Knkursu nagrdę Ministra Sprtu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gspdarki turystycznej, Ministerstw Sprtu i Turystyki, dkument nline: Turystyki-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-gspdarki-turystycznej-?retpag=/, data dstępu Plskich turystów-krajznawców prtret własny wystawa z kazji jubileuszu Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg Warszawa, d 15 stycznia 2011 rku W dniu 15 listpada 2010 rku dbył się wernisaż wystawy Plskich turystów krajznawców prtret własny zrganizwanej z kazji jubileuszu Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg. PTTK t najstarsze w Plsce stwarzyszenie skupiające turystów i krajznawców. Pwstał sześćdziesiąt lat temu z płączenia Plskieg Twarzystwa Tatrzańskieg (1873) raz Plskieg Twarzystwa Krajznawczeg (1906). Wiele się zmienił d teg czasu, twarzystw upwszechnił krajznawstw i turystykę kwalifikwaną we wszystkich jej frmach, wypracwał krajznawczy prgram turystyki raz stwrzył warunki ułatwiające turystm i krajznawcm wędrwanie p kraju i pza jeg granicami. Efektm tej hericznej pracy, turystm i ich brazwi na przestrzeni statnich 60 lat pświęcna zstała wystawa prezentwana w siedzibie Muzeum Sprtu i Turystyki w Warszawie. Zaprezentwane na niej zstały wybrane ftgrafie turystyczne a twarzyszyć im będą ekspnaty związane z histrią PTTK. Ekspzycja ma być nie tylk prtretem plskich turystówkrajznawców, lecz także złżnym im swistym pdziękwaniem za sześćdziesiąt lat wspólnych wędrówek i radści. Wystawę będzie mżna glądać w gdzinach pracy Muzeum d 15 stycznia 2011 rku. Źródł: Muzeum Sprtu i Turystyki, dkument nline: data dstępu Muzeum Sprtu i Turystyki, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa, tel.: , fax: , 10

11 Spóźniny prtkół: nagrdzn najsmaczniejsze książki Jan Akielaszek, właściciel wrcławskiej Oficyny Wydawniczej W klrach tęczy, przekazał nam prtkół datwany 8 września z psiedzenia jury Targów Książki Kulinarnej, jakie dbyły się w dniach września w Pznaniu w ramach Międzynardwych Tagów Pznańskich Plagra Jury bradwał w składzie: 1. dr Andrzej Byrt, prezes Międzynardwych Targów Pznańskich, hnrwy przewdniczący jury, fundatr nagród i dyplmów 2. red. Jan Akielaszek, prezydent Światwych Targów Książki Kulinarnej, fundatr nagród i dyplmów 3. red. Ryszard Mulek, sekretarz jury 4. Tadeusz Hupa, szef kuchni Htelu Wrcław, psiadacz pięciu rekrdów Guinnesa 5. red. Maciej Rślicki, przedstawiciel Światweg Frum Mediów Plnijnych 6. red. Krzysztf Kucharski, krytyk kulinarny. 7. Andrzej Stania, właściciel Zakładów Wędliniarskich w Świerklanach. 8. Przedstawiciele krespndenci Plskieg Związku Łwieckieg, Banku HSBC, dziennikarze zajmujący się kulinariami. Jury pstanwił przyznać trzy równrzędne nagrdy Grand Prix za: 1. Kuchnię literacką autrstwa Jana Tmkwskieg i Barbary Jakimwicz Klein (Świat Książki) 2. Kuchnię żydwską autrstwa G.A. Dubis (Rea) 3. Bale nblistów. Od klasycznych menu p współczesne przepisy, autrstwa Helene Bdin (Wydawnictw EP Publishing s.c. w Kcku) - książkę wydan w języku plskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim Przyznan też trzy nagrdy równrzędne ufundwane przez prezydenta Światwych Targów Książki Kulinarnej Jana Akielaszka: 1. Kuchnia królów Plski na zamku w Malbrku, autrstwa Bgdana Gałązki (Oficyna Wydawnicza Mulic) 2. Mje wypieki autrstwa Drty Świątkwskiej (Agencja Wydawnicza Egrs) 3. Miód. Ptrawy na każdą kazję (Wydawnictw RM) (fran) Źródł: Rynek.książki.pl, data dstępu Stanwisk Izby Gspdarczej Htelarstwa Plskieg w sprawie rzprządzenia kategryzacyjneg Izba Gspdarcza Htelarstwa Plskieg publikwała swje stanwisk w sprawie prpnwanych zmian w prjekcie zmian rzprządzenia dt. biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie. Stanwisk dstępne jest tutaj: aktualnsci/art,63,wsplne-stanwisk-htelarzy-ws-rzprzadzenia-kategryzacyjneg-.html Źródł: Praw turystyczne: Pitr Cybula, data dstępu Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski 11

12 Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 12

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo