Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Jakść usług turystycznych i żywieniwych 3. Ogólnplska knferencja naukwa z cyklu Turystyka Żywienie Żywnść Częstchwa, 7-8 lipca 2011 rku Organizatrzy: Wyższa Szkła Htelarstwa i Turystyki w Częstchwie, Plskie Twarzystw Technlgów Żywnści, Zarząd Główny, Katedra Technlgii Gastrnmicznej i Higieny Żywnści SGGW w Warszawie Głównym celem Knferencji będzie pznanie i dyskusja prblemów związanych z jakścią usług turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług żywieniwych. Organizatrzy mają nadzieję, że prezentacja wyników badań umżliwi nawiązanie współpracy między jednstkami badawczymi, a branżą turystyczną i gastrnmiczną w celu ppularyzwania i prmcji plskiej żywnści jak ważneg elementu rzwju reginów turystycznych w Plsce. Biur knferencji: mgr Barbara Andrzejewska, Wyższa Szkła Htelarstwa i Turystyki, ul. Ogrdwa 43/45, Częstchwa, Kmunikat nr 1: Zgłszenie na knferencję : Źródł: Wyższa Szkła Htelarstwa i Turystyki w Częstchwie, data dstępu KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Prirytet zrównważnej i knkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Plski w Unii Eurpejskiej : V Gremium Ekspertów Turystyki Warszawa, listpada 2010 rku relacja W ubiegłym tygdniu w Szkle Głównej Gspdarstwa Wiejskieg w Warszawie dbył się V GREMIUM EKS- PERTÓW TURYSTYKI. Tematem V edycji knferencji był Prirytet zrównważnej i knkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Plski w UE. W knferencji wzięli udział eksperci branżwi, naukwcy z 45 uczelni z całeg kraju, przedstawiciele władz państwwych (m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprtu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nardweg, Ministerstwa Rlnictwa i Rzwju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg, Mini- 1

2 sterstwa Infrastruktury, POT); przedstawiciele przedsiębirców turystycznych i rganizacji branżwych m.in. PIT, IT RP, ROT i LOT, a także przedstawiciele Urzędów Marszałkwskich i innych władz samrządwych. Wygłszne zstały 63 referaty w 5 sekcjach tematycznych. Pnadt dbyły się: Okrągły Stół debata eksperck-rządwa, warsztat branżwy FORUM REGIONÓW, panele dyskusyjne i prezentacje twarzyszące. W związku z GREMIUM wydana zstała 700-strnicwa publikacja naukwa. Knferencję twrzył OKRĄGŁY STÓŁ - debata eksperck-rządwa na temat: Wkład turystyki plskiej w umcnienie pzycji knkurencyjnej Eurpy na rynku glbalnym - dknania i czekiwania. W debacie udział wzięli przedstawiciele Rządu RP: Katarzyna Sbierajska (pdsekretarz stanu Ministerstwa Sprtu i Turystyki), Elżbieta Karnafel-Wyka (dyrektr w departamencie Dradztwa, Oświaty Rlniczej i Nauki Ministerstwa Rlnictwa i Rzwju Wsi) raz Rafał Szmytke (prezes Plskiej Organizacji Turystycznej). Ze strny branżwej uczestniczyli: Jan Krsak (prezes Plskiej Izby Turystyki), Zbigniew Frączyk (prezes Frum Reginalnych Organizacji Turystycznych), Krzysztf Gerula (ekspert branżwy, audytr wewnętrzny Światwej Federacji Biur Pdróży UFTAA). Świat nauki reprezentwali: prf. dr hab. Małgrzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagiellński), prf. dr hab. Andrzej Rapacz (Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu) i prf. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński). W drugim dniu dbył się warsztat branżwy FORUM REGIONÓW jak sptkanie przedstawicieli gmin i reginów turystycznych raz ROT i LOT z udziałem POT. Tematem warsztatu był stan becny i czekiwania wbec struktury POT-ROT-LOT. Uczestnicy zapznali się ze stanem aktualnym ROT i LOT raz wynikami aktualnych badań na temat stanu i czekiwań tych rganizacji. Marek Migdal, prezes Frum Turystyki Reginów, przedstawił dświadczenia i dbre praktyki w twrzeniu i wspieraniu struktur ROT i LOT w Wjewództwie Zachdnipmrskim, parte na realizacji prjektu RAZEM mżna WIĘCEJ - partnerstwa lkalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gspdarczych finanswaneg ze śrdków UE, prpnując jedncześnie upwszechnienie teg typu działań na wszystkie reginy. Drugi dzień t prezentacje twarzyszące: Nwczesne Technlgie w Turystyce Nwe trendy w turystyce, a także panel dyskusyjny Plskiej Izby Turystyki na temat Kształcenie kadr na ptrzeby turystyki Prezentacje na temat kmunikacji persnalizwanej w turystyce prwadził gść specjalny, German Sacristian, dyrektr działu wsparcia rzwju sprzedaży u klienta w Graphic Cmmunicatins Grup KODAK S.A., ekspert w planwaniu i prwadzeniu kampanii marketingwych, uznany za jedneg z najwybitniejszych specjalistów marketingu w Nwym Yrku. W ramach panelu PIT prf. dr hab. Aleksander Rnikier przestawił raprt Analiza kształcenia kadr dla ptrzeb turystyki. Dyskusja na temat raprtu dtyczyła między innymi: standardów i jakści kształcenia kadr, uwarunkwań usankcjnwania wiedzy turystyce jak dyscypliny naukwej raz prjektu ustawy szklnictwie wyższym graniczenia standardów minimum w kształceniu, c pzwli na rynkwe pdejście d uruchamiania kierunków studiów. Sfrmułwan też pstulat pdniesienia standardów jakści kształcenia, a szczególnie jeg praktycznych aspektów raz kształcenia i dszkalania kadr turystycznych. V GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI był frum wymiany pglądów, wiedzy i dświadczeń, dtyczącym prblemów turystyki w kntekście przygtwań d Plskiej Prezydencji w Radzie UE. Zdaniem prf. dr hab. Ireny Jędrzejczyk (SGGW Warszawa), Przewdniczącej Rady Naukwej knferencji, turystyka stanwić będzie przyszłści Eurpy pprzez swój cenny wkład w zbliżanie się nardów i kultur, w integrację gspdarczą, w pkjwą naprawę świata i w dkrywanie na nw humanistycznych wartści. Knferencja pzwliła na mówienie stanwisk przedstawicieli nauki, przedsiębirców turystycznych i rganizacji branżwych, struktur ROT-LOT raz śrdwisk rządwych i władz samrządwych w sprawie prirytetów Plskiej Prezydencji unijnej w zakresie turystyki raz innych aktualnych zagadnień rzwju turystyki w Plsce. Zbacz ftreprtaż Pitra Żyły : Źródł: TTG Plska, data dstępu Stan i perspektywy rzwju turystyki wdnej w Plsce Frum Wdniaków, Warszawa, 2 grudnia 2010 rku Centrum Turystyki Wdnej PTTK był rganizatrem Frum Wdniaków Stan i perspektywy rzwju turystyki wdnej w Plsce. Centrum Turystyki Wdnej PTTK wychdząc z inicjatywą zrganizwania Frum Wdniaków chce wyłnić najciekawsze i najcenniejsze inicjatywy, ale także pkazać te, które nie zdłały przebić się medialnie (ewentualnie miały tylk lkalny zasięg). Celem Frum jest też: wstępne pdsumwanie realizacji prgramu Rku Turystyki Wdnej w PTTK, wsparcie integracji Kmisji PTTK (żeglarskiej, kajakwej, pdwdnej) raz rganizacji, które turystykę wdną mają w swjej fercie, twrzenie wspólneg frntu lbby szerk pjętej turystyki wdnej- adreswanej d rdzimeg jak i zagraniczneg turysty, wymiana dświadczeń w zakresie współpracy rganizacji spłecznych z samrządami i administracją państwwą w zakresie ppularyzacji i rzwju różnych frm turystyki wdnej. 2

3 Frum rganizwane jest w rku głsznym przez PTTK Rkiem Turystyki Wdnej. Wszyscy zaintereswani udziałem w Frum prszeni są kntakt. Mirsław Czerny - rzecznik praswy Centrum Turystyki Wdnej PTTK w Warszawie APEL d włdarzy i użytkwników plskich szlaków wdnych i ich brzegów d władz samrządwych i administracyjnych d rganizacji, klubów i przedsiębirstw związanych z turystyką wdną Szanwni Państw! Pół milina hektarów rzek, jezir i kanałów w Plsce t miejsce uprawiania turystyki, sprtu i rekreacji przez kilka milinów Plaków. Łączna długść naszych rzek i strumieni jest bliska długści równika. Turystyka wdna t ważny element edukacji przyrdniczej, histrycznej, kulturwej a także w sprawach bezpieczeństwa nad wdą. Dla wielu sób mieszkających nad wdami t także isttne źródł dchdów. Dla sób niepełnsprawnych t ważny element rehabilitacji zdrwtnej, szansa na kntakt z naturą i na przełamywanie steretypów, iż są grsi d innych. C isttne turystykę wdną uprawiać mżna w całym kraju i nie zna na barier wiekwych dstępna jest i dla najmłdszych i najstarszych turystów. Pdkreślamy te fakty, pnieważ ciągle rzwój turystyki wdnej naptyka na liczne bariery. Drgi wdne i szlaki są zaniedbane i częst trudn je pknać nie tylk jachtem, ale nawet kajakiem. Brak na nich infrmacji niebezpieczeństwach i udgdnieniach dla turystów. Ciągle niedstateczna jest ilść przystani stanic kajakwych i marin jachtwych. A wiele z istniejących nie gwarantuje nawet najbardziej pdstawwych usług. C budzi zdumienie zagranicznych turystów, chcących pznać nasze jezira i rzeki dzikie lecz nie zdziczałe... Apelujemy, by usuwać materialne i prawne przeszkdy uprawiania turystyki wdnej. Apelujemy współpracę. Gmin, pwiatów i miast nad rzekami i jezirami b nie wystarczy jedna dbra przystań, lecz ptrzebna jest szansa na przepłynięcie całeg szlaku. Organizacji turystycznych i firm kmercyjnych. Turyści wdni chcą współpracwać zarówn z administracją dpwiedzialną za jakść wdy i drżnść szlaków wdnych, jak i z eklgami, b też chcemy chrnić Naturę i mieć z nią kntakt. W 2004 rku, gdy Plska wchdziła d Unii Eurpejskiej, PTTK był głównym rganizatrem Pwitania UE na plskich wdach. W 2009 rku Walny Zjazd PTTK uchwalił ustanwienie Rku Turystyki Wdnej Przy tych kazjach uchwalane były apele, by dać turystyce wdnej większe szanse rzwju. Dziś tym przypminamy. Wielu rzeczy nie rzumiemy. Czemu Fundusz Rzwju Żeglugi Śródlądwej mże wesprzeć budwę barek twarwych lecz już nie tramwajów wdnych? Czemu zakazy używania silników dtyczą też tych cichych i eklgicznych nawet słnecznym napędzie? Dlaczeg łatwiej dtację uzyskać nawet na prywatne szamb czy klektr słneczny niż dla przystani? Dlaczeg błędne interpretacje przepisów bszarach Natura 2000 pwdują eliminację człwieka z miejsc, które chce się trszczyć? Władza nad plskimi wdami pdzielna jest między wiele resrtów, samrządm terytrialnym pwierzn więcej bwiązków niż praw dan. Brak jest prgramu rzwju plskich szlaków i dróg wdnych. Ogólnkrajweg i łącząceg czasem sprzeczne interesy różnych śrdwisk. Ciągle łatwiej jest prtestwać i zablkwać niezbędną nawet inwestycję niż ją zrealizwać. Aktualny ciągle jest fragment Apelu z 2004 rku: Jest t jedncześnie apel d dyspnentów śrdków kredytwych i pmcwych, by udzielili większeg wsparcia inwestycjm służącym infrastrukturze turystyki wdnej, uwzględniając fakt, iż bk wielkich przedsięwzięć ptrzebne są niewielkie częst, lecz liczne i pwiązane ze sbą przedsięwzięcia służące udstępnianiu szlaków, zarówn najbardziej znanych, jak drga wdna Odry czy Wisły, jak i prwadzących przez reginy częst mgące ferwać tylk wdę czystą i trawę zielną, czekający na zagspdarwanie ptencjał ludzki i materialny. Rzeki, jezira, kanały, sztuczne zbirniki rzrzucne p całym kraju są ciągle za mał wykrzystywaną szansą dla naszeg kraju i mał znaną, trudn dstępną Eurpejczykm atrakcją turystyczną!!! Już p raz siódmy rganizwany jest knkurs Nagrdę Przyjazneg Brzegu, wyróżniający dbre wzry związane z infrastrukturą i prmcją turystyki wdnej w Plsce. Oby tych przyjaznych brzegów był jak najwięcej. Organizatrzy i uczestnicy Frum Wdników 2 grudnia 2010 rku Źródł: Mirsław Czerny, krespndencja nadesłana Zbacz również: Knferencja Wisła XXI wieku, [w:] Ministerstw Sprtu i Turystyki, data dstępu

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE ABC inwestycji htelwych 2010/2011 Crczny, ceniny przez branżę raprt przygtwany przez redakcję najppularniejszeg czaspisma branży htelarskiej - miesięcznika Htelarz, przy współpracy z najlepszymi ekspertami, fachwcami i htelarzami raz knsultantami międzynardwych firm dradczych. POBIERZ w frmacie PDF bezpłatną wersję elektrniczną: W raprcie między innymi: Prawdziwe ceny hteli Dynamika rzwju branży Badania rynku i analiza wyknalnści Kredytwanie inwestycji htelwych i finanswanie ze śrdków UE Sprzedaż usług htelarskich ABC strny internetwej htelu SPA - d pmysłu d realizacji Przeznaczeniem publikacji jest pmc inwestrm wkraczającym w branżę htelarską, natmiast tym, którzy d wielu lat w niej działają, raprt pzwli uprządkwać swją wiedzę. Źródł: e-htelarz, data dstępu Tradycje krajznawcz-turystyczne w Pińczwie i na Pnidziu Tradycje krajznawcz-turystyczne w Pińczwie i na Pnidziu: materiały sesji naukwej, 17 kwietnia 2008 r. / [red. Jlanta Opka, Alina Ssnal]. Pińczów : Pińczwskie Samrządwe Centrum Kultury, s. : il. (gł. klr.) ; 21 cm. (Pińczwskie Sptkania Histryczne ; z. 12). Na s. tyt.: W 580. rcznice nadania praw miejskich. Na kł. wyłącznie tyt. serii. ISBN Skarby tej ziemi / Władysław Burzawa. Tradycje Krajznawcz-Turystyczne w Pińczwie i na Pnidziu, pd takim hasłem w Biblitece Publicznej w Pińczwie dbyły się XII Sptkania Histryczne. Zaintereswanie sesją był lbrzymie. W sali Bibliteki zgrmadził się kilkaset sób: uczniwie szkół pdstawwych, gimnazjów raz sby drsłe. Prelegentami byli dr Cezary Jastrzębski, prf. dr hab. Adam Massalski raz mgr Andrzej Dziubiński. Burmistrz Pińczwa Włdzimierz Badurak wraził radść z dużeg zaintereswania imprezą. Miast Pińczów jest twarte na turystów pdkreślił. Pierwszy prelegent dr Cezary Jastrzębski pwiadał dziejach krajznawstwa w Plsce. Za jców krajznawstwa mżna uznać Herdta z Halikarnasu raz Pliniusza Starszeg. T ci ludzie ciekawi świata pdróżwali, pznawali nwe krainy, dkładnie je pisując. W Plsce za pierwszych krajznawców mżna uznać Jana Długsza raz bł. Wincenteg Kadłubka, którzy pzstawili szczegółwe pisy ówczesnych ziem plskich. Na klejnych trzeba był czekać aż d XVI wieku. W tym czasie Marcin Krmer napisał pierwszy przewdnik. Jan Brżek z Kurzelwa pisząc żywcie Mikłaja Kpernika, udał się d miejsc, w których żył wielki Plak. Następni krajznawcy pjawili się w Plsce dpier w XIX wieku, kiedy t reginalizm przeżywał swój burzliwy rzkwit. Według Cezareg Jastrzębskieg idea krajznawstwa zamyka się w trzech słwach: pznać, pkchać i służyć. Każdy z nas pwinien pznać swój regin, by g pkchać, a jeśli się g pkcha, pwinn się nieg dbać, służąc mu w zakresie, w jakim t tylk jest mżliwe. O zabytkach pwiatu pińczwskieg, swistym prdukcie turystycznym mówił senatr Adam Massalski. Bardz częst wędruję z plecakiem p reginie świętkrzyskim, pdziwiając jeg piękn mówił. Zaprezentwał na slajdach najpiękniejsze zabytki pwiatu pińczwskieg. Te właśnie skarby ziemi pińczwskiej mżna sprzedać turystm, dzięki czemu pwstaną miejsca pracy. Turyści muszą mieć bazę nclegwą, restauracje i chętnie zapłacą za dbrą usługę. Władze samrządwe winny zadbać turystów, budując parkingi, wyznaczając i utrzymując szlaki turystyczne raz wydając przewdniki mówił senatr. Turystyka jest wielkim biznesem, a nasz regin bfituje w zabytki, których inni mgą nam pzazdrścić. Ostatni prelegent, mgr Andrzej Dziubiński, mówił wątkach turystycznych i krajznawczych w histrii Pińczwa. T prawdziwa, piękna lekcja histrii i uczenie się miłści d miejsc, w których urdziliśmy się i żyjemy pdkreślali uczestnicy sesji. Jlanta Opka (kierwnik Bibliteki Publicznej w Pińczwie, rganizatr Sptkań Histrycznych) : Nasza sesja t widczny znak szacunku współczesnych pińczwian wbec przdków, którzy tę ziemię zagspdarwali, tu mieszkali, twrzyli kulturę, tradycję widczną dziś w licznych zabytkach i w spuściźnie kul- 4

5 turwej, z której mżemy być dumni. Jest wyrazem pamięci i wdzięcznści pińczwian z pierwszej dekady XXI wieku dla załżycieli miasta, jeg mieszkańców, dla twórców prawie sześciwiekwej histrii Źródł: Niedziela : tygdnik katlicki, dkument nline: data dstępu Zbacz również: Pińczwskie Samrządwe Centrum Kultury, dkument nline: data dstępu Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Jerzy Wyrzykwski, Janusz Marak. Wrcław : Wyższa Szkła Handlwa, 2010, 592 s.; ISBN Spis treści Wstęp I. WPROWADZENIE DO TURYSTYKI 1. Turystyka jak przedmit interdyscyplinarnych badań naukwych 2. Klasyfikacja ruchu turystyczneg 3. Zarys histrii turystyki 4. Aktualna wielkść i rzmieszczenie turystyki międzynardwej na świecie 5. Współczesne tendencje w turystyce II. BIOFIZJOLOGICZNE ASPEKTY TURYSTYKI 1. Turystyka jak aktywnść. Ustalenia definicyjne i charakterystyka zjawiska 2. Osbnicze i ppulacyjne aspekty aktywnści turystycznej 3. Pdłże fizjlgiczne aktywnści turystycznej 3.1. Wydlnść fizyczna 3.2. Metablizm wysiłkwy 3.3. Zapatrzenie rganizmu w tlen 3.4. Wydatek energetyczny 3.5. Zmęczenie i wypczynek jak elementy twarzyszące aktywnści turystycznej 4. Zmiany czynnściwe w rganizmie pdczas aktywnści turystycznej 5. Czynniki i warunki bezpieczeństwa aktywnści turystycznej 5.1. Aktywnść turystyczna w grącym i wilgtnym śrdwisku 5.2. Aktywnść turystyczna w zimnym śrdwisku 5.3. Aktywnść turystyczna na znacznej wyskści 5.4. Aktywnść turystyczna pd wdą 6. Rla aktywnści turystycznej w prcesie utrzymania zdrwia i równwagi psychsmatycznej 7. Rdzaje aktywnści turystycznej mtywwanej dbrstanem psychfizycznym 7.1. Turystyka kwalifikwana 7.2. Turystyka zdrwtna III. SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY TURYSTYKI 1. Scjlgiczne aspekty turystyki 2. Psychlgiczne aspekty turystyki 3. Perspektywy rzwju psychlgii turystyki IV. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO GOSPODARCZE 1. Gspdarka turystyczna 1.1. Pjęcie, klasyfikacja i badanie gspdarki turystycznej 1.2. Rynek turystyczny i jeg mechanizm 1.3. Metdy badań rynku turystyczneg 1.4. Obsługa ruchu turystyczneg 1.5. Marketing w turystyce 2. Gspdarka turystyczna w skali pnadnardwej i krajwej 2.1. Gspdarka turystyczna w Unii Eurpejskiej 2.2. Zakres ddziaływania rganizacji międzynardwych na gspdarkę turystyczną 2.3. Oddziaływanie na rzwój gspdarki turystycznej w skali kraju 3. Reginalna i lkalna gspdarka turystyczna 3.1. Oddziaływanie na rzwój gspdarki turystycznej w reginie 3.2. Oddziaływanie na rzwój gspdarki turystycznej w gminie 3.3. Reginalne i lkalne rganizacje państwwe i samrządwe działające na rzecz rzwju gspdarki turystycznej 3.4. Przykłady strategii rzwju turystyki w gminie i reginie 5

6 4. Przedsiębirstw jak pdmit gspdarki turystycznej 4.1. Pjęcie, cechy i klasyfikacja przedsiębirstw turystycznych 4.2. Zarządzanie persnelem 4.3. Finanse przedsiębirstwa turystyczneg 4.4. Strategie przedsiębirstw turystycznych V. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO PRZESTRZENNE 1. Pdstawwe pjęcia związane z gspdarką przestrzenną w turystyce 2. Metdy ceny atrakcyjnści turystycznej śrdwiska gegraficzneg 3. Metdy badania ruchu turystyczneg i wskaźniki rzwju turystyki 4. Zagspdarwanie turystyczne 4.1. Baza nclegwa 4.2. Baza gastrnmiczna 4.3. Baza kmunikacyjna 4.4. Baza twarzysząca 5. Wykrzystanie i zagspdarwanie turystyczne różnych typów śrdwiska gegraficzneg 5.1. Obszary nadmrskie 5.2. Obszary górskie 5.3. Śrdwisk wód śródlądwych 5.4. Obszary chrnine 6. Pdstawwe rdzaje miejscwści turystycznych 7. Przystswanie walrów krajznawczych na ptrzeby turystyki 7.1. Frmy i mdel przystswania walrów krajznawczych śrdwiska przyrdniczeg 7.2. Frmy przystswania walrów krajznawczych dóbr kultury VI. PRAWNE ASPEKTY TURYSTYKI 1. Pjęcie prawa turystyczneg 2. Źródła prawa turystyczneg. Pjęcie i rdzaje źródeł prawa 2.1. Ustawdawstw krajwe 2.2. Regulacje wspólntwe 2.3. Ratyfikwane umwy międzynardwe 3. Biura pdróży 3.1. Pdejmwanie i prwadzenie działalnści gspdarczej w zakresie rganizacji imprez turystycznych i pśrednictwa 3.2. Umwa imprezę turystyczną 3.3. Umwa pjedyncze świadczenie (pjedynczą usługę turystyczną) 3.4. Przewdnicy turystyczni i pilci wycieczek raz zasady ich współpracy z biurami pdróży 4. Usługi htelarskie 4.1. Pdejmwanie i prwadzenie działalnści gspdarczej w htelarstwie 4.2. Umwa htelwa 4.3. Ustalenia terminlgiczne dtyczące htelarstwa 4.4. Odpwiedzialnść dszkdwawcza w htelarstwie Bibligrafia Akty prawne Strny www Spis tabel Spis rysunków Spis ftgrafii Załączniki Indeks rzeczwy Spis treści również znajdziesz tutaj: dkument nline: Zamówienia realizuje Bibliteka Wyższej Szkły Handlwej we Wrcławiu, ul. Ostrwskieg 22, Wrcław, tel , fax , Wypełnij frmularz zamówienia: [http://www.handlwa.eu/gfx/wsh/files/zakrzewskaz/frmularz_zamwienia.dc] i prześlij g d Bibliteki: Źródł: Wyższa Szkła Handlwa we Wrcławiu, dkument nline: data dstępu

7 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Turyści zagraniczni w bazie nclegwej : wrzesień 2010 rku Publikacja w frmacie XLS: pbierz (93,00 KB) : 010.xls Data publikacji: Turyści zagraniczni krzystający z bazy nclegwej i udzielne nclegi turystm zagranicznym według wybranych krajów Archiwum publikacji : Źródł: Główny Urząd Statystyczny, data dstępu Najppularniejsze kierunki ltów w listpadzie 2010 raprt Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl przedstawia raprt sprzedaży biletów ltniczych w mininym miesiącu. Hitem listpada kazał się Bangkk. Stlica Tajlandii wyprzedziła ppularnścią dtychczas niekwestinwaneg lidera Lndyn. Zmalał także zaintereswanie ltami d przdujących dtąd w zestawieniu eurpejskich stlic: Paryża i Barcelny. Atrakcyjniejsze d nich kazały się: Rzym, Lizbna i Frankfurt. W listpadzie klienci serwisu latali najczęściej parami i rezerwwali bilety w dwie strny regularnych linii ltniczych. Pczątek seznu zimweg wpłynął znacząc na statystyki sprzedaży biletów ltniczych d pszczególnych miast na świecie. Przetaswania w rankingu najppularniejszych celów pdróży spwdwane były zmianami seznwymi w siatkach płączeń przewźników raz listpadwymi prmcjami linii ltniczych na wybrane trasy. Lndyn, niepdzielnie dtychczas panujący wśród tpwych kierunków pdróży ltniczych, spadł w rankingu na 2. miejsce. Sprzedaż biletów d stlicy Anglii spadła w listpadzie 0,5 prc. Również na bilety d Paryża i Barcelny zdecydwał się znacznie mniej klientów niż w seznie letnim. Na ppularnści zyskały m.in. Bangkk, Bruksela i Lizbna. Nwy Jrk i Chicag wypadły z pierwszej 10. najczęściej rezerwwanych kierunków ltów (łącznie niespełna 2 prc. wszystkich rezerwacji na ba kierunki). Lista 10 najppularniejszych kierunków w listpadzie przedstawia się następując: Miejsce/zmiana Miast Sprzedane bilety (%) Średnia cena biletu 1 (+1) Bangkk ,00 zł 2 (-1) Lndyn ,00 zł 3 (-) Rzym 8 574,00 zł 4 (+6) Lizbna 7 850,00 zł 5 (+12) Frankfurt 6,5 622,00 zł 6 (-4) Paryż 5 971,00 zł 7 (+4) Bruksela 4 948,00 zł 8 (+1] Madryt 3,5 916,00 zł 9 (-4) Barcelna 3 583,00 zł 10 (+4) Stambuł 2, ,00 zł Na pjawienie się Bangkku na 1. pzycji w zestawieniu listpadwym największy wpływ miały liczne prmcje linii ltniczych (głównie regularnych) na tej trasie. Najppularniejsze miasta wyltu Tradycyjnie najwięcej, b blisk 70 % ltów zarezerwwanych na Tanie-Lty.cm.pl, bsłużył ltnisk w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Kraków (10% rejsów), a za nim klejn: Prt Ltniczy Gdańsk Rębiechw (8%), Prt Ltniczy Wrcław Strachwice (6,5%), Ltnisk Pznań Ławica (3%), Rzeszów raz Szczecin. W przypadku dalekich ltów głównymi zagranicznymi miastami przesiadkwymi był Lndyn raz Frankfurt. Twarzysze pdróży, rdzaje biletów, ubezpieczenia Pnad 60% wszystkich rezerwacji w serwisie Tanie-Lty.cm.pl dknan na płączenia regularnymi liniami ltniczymi. Pasażerwie rezerwwali głównie lty w dwie strny k. 80% rezerwacji dtyczyła właśnie ltów pwrtnych. 62% klientów zakupił bilety pdwójne, a 30% pjedyncze. Okł 15% klientów wraz 7

8 z biletami ltniczymi wykupił ddatkwe ubezpieczenia: ksztów rezygnacji z pdróży, NNW, ksztów leczenia raz Assistance. Kntakt: Kamila Kaczmarczyk, tel.: , Źródł: Tanie Lty.cm.pl, krespndencja nadesłana Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Prjakściwa restrukturyzacja zarządzania w szklnictwie wyższym Zaprszenie d udziału w badaniach ankietwych dtyczących refrmy szklnictwa wyższeg. Zakład Eknmii Stswanej Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie Nic nas bez nas! Kraków rku Szanwna Pani Szanwny Panie Od kilku miesięcy przebiega dyskusja kształcie i ustrju szklnictwa wyższeg w Plsce. Zstały pracwane dwie strategie rzwju szklnictwa wyższeg w Plsce na lata , a Rada Ministrów przyjęła, pracwaną przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg, nwelę ustawy z 2005 rku Praw szklnictwie wyższym... i skierwała ten prjekt nwelizacji ustawy d Sejmu, który pdjął pracę nad prpnwanymi zmianami. W związku z pwyższym pjawiły się bardz zasadne pytania: Jaka jest pinia śrdwiska akademickieg w Plsce na ten temat? W jakim kierunku pwinna pójść restrukturyzacja zarządzania w szklnictwie wyższym? C uczynić w zakresie zarządzania, aby przyśpieszyć rzwój szklnictwa wyższeg? C sądzą nauczyciele akademiccy i studenci prpnwanych zmianach? Pytania te skłniły nas d pracwania, w parciu wyżej wspmniane dkumenty, kwestinariusza ankiety dtyczącej prjakściwej restrukturyzacji zarządzania w szklnictwie wyższym w Plsce. Zakład Eknmii Stswanej Uniwersytetu Jagiellńskieg, włączając się w nurt wysłuchania publiczneg i gólnplskiej dyskusji nauczycieli akademickich, pstanwił przeprwadzić, w listpadzie bieżąceg rku, badania ankietwe. Badaniami chcemy bjąć aktywnych nauczycieli akademickich w wybranych uczelniach całej Plski, dla których ls plskich szkół wyższych jest bardz ważny. Bezpśredni badania rganizuje i prwadzi Zakład Eknmii Stswanej pd kierunkiem Prf. Tadeusza Wawaka, który przeprwadzał już w latach pprzednich badania dtyczące zarządzania w szkle wyższej. Badania prwadzne są pd patrnatem raz przy merytrycznym wsparciu Kmitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Wyniki badań zstaną publikwane w frmie książkwej raz przedstawine w frmie referatów w trakcie międzynardwej knferencji naukwej zrganizwanej przez Uniwersytet Jagiellński w Krakwie. Zebrane infrmacje zstaną wykrzystane przy pracwaniu w Uniwersytecie Jagiellńskim mdelu prjakściwej restrukturyzacji zarządzania w szklnictwie wyższym w Plsce. Bardz prsimy wypełnienie kwestinariusza ankiety, który jest zamieszczny na strnie: Dziękujemy bardz za aktywne włączenie się w publiczną dyskusję nad refrmą szklnictwa wyższeg i wypełnienie kwestinariusza ankiety, z myślą przyszłści swjej Alma Mater. Bardz prsimy przyjęcie wyrazów szacunku. prf. nadzw. dr hab. Tadeusz Wawak Kierwnik Zakładu Eknmii Stswanej 8

9 Instytut Eknmii i Zarządzania Wydział Zarządzania i Kmunikacji Spłecznej Uniwersytet Jagiellński Kraków, ul. Prf. S. Łjasiewicza 4 tel.: Źródł: Tadeusz Wawak, krespndencja nadesłana Nwczesna uczelnia - prgram na rzecz infrmatyzacji szkół wyższych Prmcja idei infrmatyzacji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych t cel prgramu Nwczesna Uczelnia prpagwaneg przez Micrsft, CSF Plska i dziennik Rzeczpsplita.pl. Certyfikaty prgramu trzymają te uczelnie, które krzystają z kmplekswych rzwiązań klasy ERP d zarządzania swimi zasbami, a także te, które są w trakcie ich wdrażania lub mają takie plany. Inicjatrzy akcji utrzymają współpracę z wyróżninymi placówkami, tak, by te wciąż pdnsiły pzimu bsługi studenta raz swją rentwnść. W knsekwencji plskie szkły wyższe mają drównać najwyższym standardm eurpejskim i knkurwać w skali światwej w zastrzającej się rywalizacji studenta. Systemy ERP (Enterprise Resurce Planning) pzwalają na planwanie zasbów przedsiębirstwa pprzez system aplikacji infrmatycznych, które integrują prcesy rganizacyjne na wszystkich szczeblach. Narzędzia pzwalają zsynchrnizwać pracę wielu zespłów, są elastyczne i mżna je dpaswać d specyfiki wielu rganizacji, w tym instytucji naukwej, badawczej i placówki akademickiej. Pragnąc drównać standardm najlepszych eurpejskich szkół wyższych, plskie uczelnie pważnie myślą swim ciągłym rzwju, który wiąże się z inwestwaniem w infrastrukturę IT. Systemy klasy ERP mają za zadanie ulepszyć i przyśpieszyć zarządzanie wszystkimi bszarami działalnści uczelni, które wymagają ciągłej ptymalizacji i kntrli - mówi Mariusz Włdźk, szef działu Micrsft Dynamics w plskim ddziale Micrsft. Zgdnie z załżeniami prgramu, szkły wyższe będą mgły trzymać 3 rdzaje certyfikatów. Złty Certyfikat Nwczesna Uczelnia przyznawany będzie szkłm psiadającym becnie system infrmatyczny wspmagający zarządzanie placówką. Srebrny certyfikat dedykwany będzie uczelnim będącym w trakcie prcesu implementacji systemu. Certyfikat brązwy będzie wyróżnieniem dla placówek, które zgłszą się d prgramu przejdą wewnętrzny audyt. Każda z wyróżninych uczelni będzie mgła również ubiegać się wyższy certyfikat p spełnieniu kreślnych warunków. Szkły będą mgły psługiwać się lgiem Nwczesna Uczelnia w swich materiałach infrmacyjnych i prmcyjnych. Knferencja inaugurująca prgram Nwczesna Uczelnia dbędzie się 30 listpada 2010 rku w warszawskim Htelu Plnia. Wezmą w niej udział przedstawiciele wyższych szkół publicznych i niepublicznych, w tym rektrzy, prrektrzy, kanclerze, sby kierujące uczelnianymi działami IT na uczelniach raz sprawujące nadzór nad zamówieniem systemu IT dla uczelni. Prelegenci knferencji pdzielą się z uczestnikami swimi dświadczeniami z prcesu wdrażania systemów wspmagających zarządzanie uczelnią - d decyzji wdrżeniu p uruchmienie systemu i siągnięcie późniejszych krzyści. Omówiny zstanie również becny pzim infrmatyzacji uczelni wyższych w Plsce. Prf. dr hab. Marek Kręglewski, pełnmcnik rektra ds. infrmatyzacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, pwie znaczeniu prgramów prmujących infrmatyzację na uczelniach wyższych raz prblemach infrmatyzacji szklnictwa wyższeg. Bartłmiej Świech, kierwnik Działu Infrmatyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jeg zastępca Pitr Działa przedstawią przygtwania d implementacji raz zakupu zintegrwaneg systemu infrmatyczneg. O wdrżeniu i uruchmieniu narzędzia pwie Krzysztf Małys, kwestr na Uniwersytecie Eknmicznym we Wrcławiu. Swją wiedzą na temat kluczwych czynników sukcesu prjektu wdrżenia zintegrwaneg systemu IT dla uczelni pdzieli się dr Marian Krupa, kierwnik ds. jakści systemów infrmatycznych na Uniwersytecie Jagiellńskim. Przypadek knkretnej umwy wdrżenie zintegrwaneg systemu infrmatyczneg przeanalizuje Rbert Wardyń kierwnik działu rzwju i mdernizacji infrastruktury uczelnianej na Uniwersytecie Śląskim. Planwana knferencja będzie płączeniem terii i praktyki. Mam nadzieję, że sam będę przykładem takieg płączenia. Będę mówił praktyce przy przygtwywaniu przetargu na wdrżenie zintegrwaneg systemu, a także będę teretyzwał tym, c by był gdybym psiadał wiedzę, jaką psiadam dzisiaj (zdbytą pdczas wdrżenia). Być mże ktś wykrzysta mje teretyzwanie, zastsuje je w praktyce i na klejnej knferencji zajmie mje miejsce jak prelegenta - cenia Wardyń. Uczestnicy sptkania będą mgli również psłuchać wykładu Dariusza Kby, Prezesa Zarządu Centrum Zamówień Publicznych na temat mżliwści, wyzwań i zakupu zintegrwaneg systemu IT w kntekście Prawa Zamówień Publicznych raz Pitra Kawęckieg, kierwnika prjektu z CSF Plska, który mówi prces realizacji prjektów IT raz przedstawi praktyczne skutki niepdjęcia dpwiednich działań. KOL Źródł: PAP - Nauka w Plsce, dkument nline:, data dstępu

10 Kmunikat MNiSW w sprawie finanswania baz danych Kmunikat w sprawie finanswania baz danych, których mwa w 12.1 rzprządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania raz rzliczania śrdków finanswych na naukę na finanswanie działalnści statutwej z dnia 5 listpada 2010 rku. Pełna treść kmunikatu w sprawie finanswania baz danych dstępna jest na strnie Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg: data dstępu Prjekt rzprządzenia w sprawie przewdników turystycznych i piltów wycieczek Na strnie internetwej Ministerstwa Sprtu i Turystyki (BIP) głszny zstał prjekt rzprządzenia Ministra Sprtu i Turystyki w sprawie przewdników turystycznych i piltów wycieczek. Zbacz: przewdnikw_turyst.html Źródł: Pitr Cybula : Praw turystyczne, data dstępu Katarzyna Czernek dktrem! Dziekan i Rada Wydziału Eknmii Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu pdają d wiadmści, że publiczna dyskusja nad rzprawą dktrską magister Katarzyny Czernek Uwarunkwania współpracy na rzecz rzwju turystyki w reginie dbyła się 26 października 2010 rku gdz w sali 103 w gmachu głównym Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu przy al. Niepdległści 10 Prmtr: prf. dr hab. Grzegrz Głembski, prf. zw. UEP. Recenzenci: prf. dr hab. Władysław W. Gawrecki, prf. zw. Wyższej Szkły Turystyki i Htelarstwa w Gdańsku, dr hab. Agnieszka Niezgda, prf. nadzw. UEP Rzprawa dstępna jest w Wielkplskiej Biblitece Cyfrwej, dkument nline: Źródł: Bibliteka Główna Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu, data dstępu Turystyka dla wszystkich Od kiedy Plska należy d Unii Eurpejskiej, wzrsł zaintereswanie prblemami sób niepełnsprawnych. Częst zdarza się, że sby te nie mgą same skrzystać z praw im przysługujących. Główną dpwiedzialnść za taki stan rzeczy pnsi spłeczeństw, a także wybrany przez nie rząd. Pmim różnych działań pdejmwanych przez liczne rganizacje pzarządwe, m.in. przez Plskie Twarzystw Turystyczn-Krajbrazwe, uczestniczenie w turystyce ludzi niepełnsprawnych jest na bardz niskim pzimie. Jest t spwdwane istnieniem różnych barier. Nie tylk tych architektnicznych, finanswych czy gspdarczych, ale przede wszystkim psychlgicznych i spłecznych. Aby hasł Turystyka dla wszystkich nie pzstał pustym slganem, knieczne jest pdjęcie działań. Tym właśnie celm służy realizwany d 2008 prjekt PTTK Turystyka dla wszystkich. Celem prjektu jest upwszechnienie wśród sób niepełnsprawnych aktywneg spędzania wlneg czasu. Głównie pprzez turystykę, a także krajznawstw. Akcja jest grmną szansą dla sób niepełnsprawnych na wzięcie udziału w aktywnym pznawaniu gór, lasów, szlaków wdnych raz czerpaniu radści, jaką daje przebywanie wśród innych ludzi. Ale przede wszystkim przełamywania własnych barier, nabrania pewnści siebie raz dnszenia sukcesów. Na strnie prjektu (www.turystykadlawszystkich.pl) pwstała baza biektów nclegwych, restauracji, szlaków przystswanych dla ludzi niepełnsprawnych. Ale t nie wszystk. PTTK rganizuje również wystawy, kncerty, a także prmuje różne akcje (np. Kraków przygtwał mapy dla niewidmych turystów. ) skierwanych d ludzi niepełnsprawnych. Takich stwarzyszeń jest nieduż. Należałby cś zrbić w kierunku rzwiązania teg prblemu. W prównaniu z innymi krajami Unii wypadamy dść niekrzystnie. Tam d wielu lat funkcjnują dpwiednie prgramy wsparcia sób niepełnsprawnych. Justyna Błaszczak Źródł: TTG Plska, data dstępu

11 Nardwy Instytut Dziedzictwa Od 1 stycznia 2011 rku w miejsce Krajweg Ośrdka Badań i Dkumentacji Zabytków zstanie utwrzny Nardwy Instytut Dziedzictwa. W dniu dzisiejszym kncepcja Instytutu zstała przedstawina przez Ministra Bgdana Zdrjewskieg na psiedzeniu Rady Naukwej KOBiDZ. Nwy Instytut będzie psiadał pszerzne kmpetencje i pprawiną sytuację finanswą, ma być nwczesną instytucją kultury, która przywróci dziedzictwu właściwą rlę w życiu spłecznym. Nardwy Instytut Dziedzictwa stanie się 4 Centrum Kmpetencji d realizacji Wielletnieg Prgramu Rządweg Kultura+ w zakresie digitalizacji, któreg peratrami są również Nardwy Instytut Audiwizualny, Nardwe Archiwum Cyfrwe raz Bibliteka Nardwa. Lg raz nazwa instytucji w języku angielskim- Natinal Heritage Bard f Pland pzstaną bez zmian. Zbacz również infrmacje: Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Nardweg: Krajwy Ośrdek Badań i Dkumentacji Zabytków : kbidz-zstanie-przeksztalcny-w-nardwy-instytut-dziedzictwa.html Źródł: Nwy EBIB, data dstępu Magellany 2010 dla najlepszych przewdników Magazyn Literacki KSIĄŻKI głasza trzecią edycję knkursu na najlepsze przewdniki turystyczne i publikacje kartgraficzne 2010 rku. Laureaci Nagrdy Magellana zstaną uhnrwani statuetkami raz dyplmami w trakcie przyszłrcznych Międzynardwych Targów Książki w Warszawie pdczas tradycyjneg sptkania, w czasie któreg prezentujemy crczny ddatek książkach turystycznych d naszeg miesięcznika. W ddatku tym pdsumwujemy dknania pprzednieg rku i przedstawiamy udziały pszczególnych wydawców w tym sektrze rynku książki. Publikacje turystyczne będą rzpatrywane w dziewięciu kategriach: 1. przewdnik tekstwy 5. atlas turystyczny 2. przewdnik ilustrwany 7. książka pdróżnicza 6. mapa i plan turystyczny 3. przewdnik kiesznkwy 9. wydarzenie rku. 8. album raz 4. przewdnik dla aktywnych Redakcja Magazynu Literackieg KSIĄŻKI pstanwiła nagrdzić najlepsze publikacje turystyczne, gdyż brak jest na naszym rynku wystarczających przejawów dceniania najlepszych siągnięć, zaś sektr literatury turystycznej systematycznie się rzwija. Wydawcy mgą już nadsyłać na nasz adres zgłszenia dłączając p trzy egz. każdej publikacji. Kszty uczestnictwa w knkursie wynszą 150 zł + VAT d każdeg zgłszneg tytułu. A w przypadku zgłszenia przez dane wydawnictw więcej niż pięciu tytułów, za każde klejne zgłszenie płata rejestracyjna wynsi 90 zł + VAT. Termin zgłaszania publikacji upływa 15 luteg 2011 rku. Kntakt z rganizatrem knkursu: Bibliteka Analiz Sp. z.., ul. Mazwiecka 2/4 pk. 116, Warszawa, tel. (22) , faks: Szczegółwych infrmacji udziela: Ewa Zając: (et) Źródł: Rynek Książki.pl, data dstępu Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski 11

12 Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 12

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00- Warszawa: Usługi plegające na wydaniu, druku i dystrybucji dwóch publikacji pknferencyjnych zatytułwanych dpwiedni Eknmiczne mechanizmy wspierania i chrny rlnictwa rdzinneg w Plsce i innych państwach Unii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY Biur Praswe tel. + 48 502 772 363; e-mail: artmedis@artmedis.pl RAMOWY PROGRAM FORUM - 04.02.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE gólnplska knferencja naukwa pt. Budwnictw infrastrukturalne miejskie w prgramach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gv.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na krajwe i zagraniczne pasażerskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) poniedziałek, 17 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 20 (262) pniedziałek, 17 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) poniedziałek, 15 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 41 (293) pniedziałek, 15 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo