(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010."

Transkrypt

1 PL/EP T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (51) Int. Cl. H04W4/06 ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2009/32 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Krótka wiadomość dla usługi grupowych połączeń głosowych (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/34 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 02/2010 (73) Uprawniony z patentu: T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, DE (72) Twórca (y) wynalazku: BRASS Volker, Bonn, DE GRETHE Walter, Köln, DE SIEREDZKI Thomas, Bonn, DE (74) Pełnomocnik: Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Kamiński Zbigniew Warszawa Al. Jerozolimskie 101/18 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejsk iego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP U-3326n09 KRÓTKA WIADOMOŚĆ DLA USŁUGI GRUPOWYCH POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH Opis Wynalazek dotyczy w ogólności grupowych usług głosowych w sieciach komunikacji ruchomej, a w szczególności Usług Grupowych Połączeń Głosowych (VGCS). Usługa Grupowych Połączeń Głosowych jest połączeniem, które może zostać ustanowione między członkami grupy jednocześnie w wielu komórkach w sieci telekomunikacji ruchomej. Komórki te definiują obszar usługowy. Abonenci przynależący do grupy mają możliwość słuchania połączenia w obszarze usługowym. Jest również możliwe indywidualne uczestniczenie w połączeniu. Abonenci usług sieci radiowej mogą zostać członkami jednej lub więcej grup na szerokich zasadach sieciowych, definiowanych wstępnie w sieci przez odpowiednią identyfikację grupy (ID grupy). Członkowstwo pozwala im odbierać grupowe połączenia głosowe powiązane z daną ID grupy. Dodatkowo, niektórzy członkowie grupy mają uprawnienia, w wyniku ich subskrypcji, inicjacji Grupowych Połączeń Głosowych (VGC). Dodatkowo do szczegółów abonenta Rejestrze Abonentów Macierzystych (HLR) wymagane jest dla stacji ruchomej (MS), aby była ona świadoma swego członkowstwa w grupie, przez przechowywanie szczegółów w Module Tożsamości Abonenta (SIM). Jest to wymagane, ponieważ stacja odpowiada na wiadomości zawiadamiające, które obejmują tylko informacje istotne dla grupowego połączenia (to jest bez 1

3 szczegółów IMSI lub TMSI). Zostając członkiem grupy, każdy abonent usługi może ustawić w SIM ID grupy, lub dowolny z jego kilku ID grup na stan aktywny lub stan nieaktywny. W stanie aktywnym, abonent może zainicjować VGC y do danej ID grupy. W stanie nieaktywnym, abonent nie może wykonać VGC ów do grupy, a stacja ruchoma ignoruje każde zawiadomienie dla danej ID grupy. Obszar połączeń grupowych może zostać ograniczony do obszaru pojedynczej Cyfrowej Centrali Telefonicznej (MSC - Mobile Switching Center) lub może przekraczać obszar jednej MSC (opcja implementacji). Grupowe połączenie głosowe inicjowane jest przez abonenta wywołującego za pomocą odpowiedniej akcji na interfejsie urządzenia w celu wyboru usługi i ID grupy. MSC, w której inicjowane jest grupowe połączenie głosowe, odbiera atrybuty połączenia grupowego, przez przesłanie żądania do Rejestru Połączeń Grupowych (GCR - Group Call Register). GCR jest funkcyjnością w sieci zawierającej atrybuty połączeń grupowych. To zapytanie GCR po inicjacji wywołania określa również, czy MSC działa jako Anchor-MSC połączeń grupowych, czy jako Relay-MSC połączeń grupowych. Anchor-MSC połączeń grupowych odpowiada za zarządzanie i utrzymywanie odpowiedniego VGC. Anchor-MSC połączeń grupowych określona jest jako ta, która kontroluje połączenia w obszarze połączeń grupowych. Dla VGCS ów, gdzie obszar połączeń grupowych przekracza obszar MSC, Anchor-MSC połączeń grupowych zdefiniowany jest wstępnie w sieci. Relay-MSC połączeń grupowych kontroluje komórki obszaru połączeń grupowych, które nie są pod kontrolą Anchor-MSC połączeń grupowych dla tych usług grupowych połączeń głosowych, gdzie obszar połączeń grupowych przekracza obszar jednej MSC. Jeżeli MSC nie jest Anchor-MSC połączeń grupowych, wtedy połączenie będzie przekierowane z 2

4 Relay-MSC połączeń grupowych do odpowiedniego Anchor-MSC połączeń grupowych (informacja dostarczona również przez GCR), a dalsze ustanowienie połączenia realizowane jest przez Anchor-MSC połączeń grupowych. Kiedy abonent wywołujący (rozmówca) inicjuje grupowe połączenie głosowe, w każdej komórce obszaru połączeń grupowych ustanawiany jest jeden kanał grupowego połączenia głosowego, oraz dla tego połączenia wysyłane są zawiadomienia w każdej z tych komórek. Kanał grupowego połączenia grupowego jest połączeniem pobierającym (downlinkiem) przydzielonym każdej komórce obszaru połączeń grupowych dla danego grupowego połączenia głosowego.. Wszystkie stacje ruchome (słuchacze) będące abonentami usługi dla danego Grupowego Połączenia Głosowego w jednej komórce słuchają wspólnego downlinka. Oczywiście możliwa jest zmiana rozmówcy w dowolnym czasie, przez co jeden ze słuchaczy grupy staje się rozmówcą, a poprzedni rozmówca staje się słuchaczem. Standardy dla Usługi Grupowych Połączeń Głosowych wyszczególnione są w specyfikacji technicznej ETSI TS , V5.2.0, grudzień 2002: System cyfrowej telekomunikacji komórkowej (faza 2+), Usługa Grupowych Połączeń Głosowych (VGCS); Etap 2; 3GPP TS wersja Rel. 5. US A ujawnia sposób i urządzenie usługi wysyłkowej dla istniejącej sieci telefonicznej, przy czym dodatkowo do wysyłki lub grupowej komunikacji głosowej, ułatwiona jest również usługa wysyłkowa lub grupowych krótkich wiadomości US 2003/ A1 odnosi się do systemu lokalizacji grupowej i udostępniania trasy dla jednostek komunikacyjnych w dalekosiężnym systemie komunikacyjnym, przy czym jednostki komunikacyjne uczestniczą w komunikacji 3

5 grupowego połączenia głosowego. Dane subskrypcji i lokalizacji mogą zostać wysłane jako informacja dodatkowa do komunikacji grupowego połączenia głosowego przy użyciu warstwy transportowej pakietów. Celem wynalazku jest udoskonalenie konwencjonalnej usługi grupowych połączeń głosowych przez dostarczenie dodatkowej usługi komunikacyjnej bez zmiany ogólnej architektury sieci komunikacyjnej. Cel wynalazku został osiągnięty przez dostarczenie sposobu i systemu komunikacyjnego ujawnionych w załączonych zastrzeżeniach niezależnych. Inne charakterystyczne cechy wynalazku zawarte są w załączonych zastrzeżeniach. Krótka wiadomość (SM) dla usługi grupowych połączeń głosowych według wynalazku dostarcza wszystkim słuchaczom grupowego połączenia głosowego dodatkowo informację tekstową lub binarną za pomocą usługi krótkich wiadomości. Jest to korzystnie zrealizowane przez wysłanie krótkiej wiadomości typu Short Message Mobile Terminated (SM MT) do wszystkich słuchaczy i rozmówcy w grupie, korzystnie w trybie niepotwierdzającym. Wiadomość tekstowa i/lub binarna może być jednocześnie wysłana i odbrana w trwającym połączeniu grupowym. Odbiór SM przez członków grupy, którzy aktualnie nie uczestniczą w trybie słuchacza lub rozmówcy, ale są abonentami dla danej VGC, nie jest obsługiwany przez tą właściwość. SM dla VGCS stosuje się do struktury normalnej SMS Punkt-do-Punktu (PtP- SMS Point-to-Point SMS) równolegle do trwającego połączenia głosowego PtP lub danych PtP za pomocą, jak to najbardziej możliwe, aktualnie standaryzowanego 3GPP. 4

6 Dodatkowo do odbioru SM (SM MT) jest również możliwe wysyłanie SM od aktualnego rozmówcy do sieci jako Short Message Mobile Originated (SM MO). W tym przypadku istnieje dalsza opcja wysłania SM w trybie potwierdzającym. Odbiór SM przez członków grupy, którzy aktualnie nie uczestniczą w trybie słuchacza lub rozmówcy, ale są abonentami dla danej VGS, nie jest obsługiwany przez tą właściwość. SMS będzie zaadresowany przez odpowiednie Odniesienie Grupowego Połączenia Głosowego (Voice Group Call REFERENCE). Odniesienie połączenia grupowego łączy sekwencję ID grupy (jako najmniej istotnej części) i ID obszaru połączenia grupowego (jako najbardziej istotnej części). Dodatkowe opcje: a) Jeżeli aktualny rozmówca wysyła SM i podczas wysyłania rozmówca ten zamierza zakończyć rozmowę, konieczne jest, aby MS utrzymywała połączenie ładowania (uplink) dopóki SM zostanie wysłana całkowicie do sieci. Może to spowodować przerwy w rozmowie (w przypadku, kiedy inne MS żądają uplinku). b) Wysyłanie i odbieranie SM równolegle do grupowego połączenia głosowego nie będzie potwierdzone. Może być jednak dodatkowa opcja potwierdzenia przez sieć SM wysłanej przez aktualnego rozmówcę. W tym przypadku musi być rozwiązany fakt, że jeżeli sieć potwierdza SMS, iż MS, która wysłała SMS, nie jest już aktualnym rozmówcą. c) Dla tej właściwości nie ma interakcji między GPRS i SM. Poniżej przedstawiony jest wynalazek w odniesieniu do załączonego 5

7 rysunku. Fig. 1: Funkcjonalna architektura grupowego połączenia głosowego z rejestrem połączeń grupowych. Fig. 2: Transfer SM do członków VGCS. Fig. 3 Transfer SM od aktualnego rozmówcy VGCS. Utrzymywana jest ogólna architektura GSM. Dodatkowo wymagana jest funkcja sieci w postaci rejestru połączeń grupowych (GCR Group Call Register) 10a, 10b, 10c, który używany jest do rejestracji atrybutów połączeń grupowych. Funkcja GCR jest głównie funkcją bazy danych, która utrzymuje informacje o grupowych połączeniach głosowych. Sygnalizacja między jednostkami według fig. 1 jest następująca. Cyfrowa Centrala Telefoniczna (MSC) 12a, 12b, 12c obejmująca komórki, w których inicjowane jest grupowe połączenie głosowe, wykonuje sprawdzenie subskrypcji w rekordach Rejestru Abonentów Gości (VLR - Visitor Location Register) 14a, 14b, 14c i Rejestrze Abonentów Macierzystych 16. Następnie MSC konsultuje się odpowiednio z GCR 10a, 10b, 10c w celu określenia atrybutów połączenia grupowego powiązanych z jej obszarem MSC, oraz czy dla danego połączenia grupowego jest stanowi ona Anchor-MSC 12a połączeń grupowych. Jeżeli nie, wtedy GCR dostarcza inicjującej MSC odniesienia połączenia grupowego i informacje rutowania, które identyfikują Anchor-MSC 12a połączeń grupowych. Wtedy inicjująca MSC kieruje połączenie grupowe do Anchor-MSC 12a. Jeżeli natomiast inicjująca MSC stanowi Anchor-MSC 12a połączeń grupowych, wtedy razem z atrybutami połączenia grupowego odpowiednia GCR 10a dostarcza informacji o włączeniu wszystkich Relay-MSC 6

8 12b, 12c połączeń grupowych. Anchor-MSC 12a połączeń grupowych ustawia linki do wszystkich Relay-MSC 12b, 12c połączeń grupowych. Każda MSC 12a, 12b, 12c uczestnicząca w grupowym połączeniu głosowym otrzymuje od GCR 10a, 10b, 10c właściwe atrybuty połączenia grupowego, powiązane z odpowiednią MSC. GCR 10a, 10b, 10c utrzymuje dla każdej ID grupy i komórek danego obszaru MSC, z którego grupowe połączenia głosowe mogą być ustanowione przez abonentów usługi, odniesienie połączenia grupowego, które ma być użyte do ustawienia grupowego połączenia głosowego, oraz oznaczenie, czy inicjująca MSC stanowi Anchor-MSC 12a połączeń grupowych. Jeżeli inicjująca MSC stanowi Anchor-MSC 12a połączeń grupowych, wtedy GCR 10a dostarcza do inicjującej MSC atrybuty połączenia grupowego powiązane z odniesieniem połączenia grupowego, oraz inicjująca MSC ustanawia grupowe połączenie głosowe. Jeżeli inicjująca MSC nie stanowi Anchor-MSC 12a połączeń grupowych, wtedy GCR 10a dostarcza do inicjującej MSC odniesienie połączenia grupowego plus informacje rutowania identyfikujące Anchor-MSC 12a, oraz inicjująca MSC kieruje grupowe połączenie głosowe do Anchor-MSC 12a. Fig. 2 ilustruje sygnalizację w przypadku, kiedy SME w sieci, na przykład stacja ruchoma lub serwer, żąda wysłania przez centrum usługowe krótkich wiadomości (SC) 20 SM do członków VGC, co jest oznaczone jako MSn 22, MSm 24. W tym przypadku, jeżeli miejscem przeznaczenia SM nie jest MSISDN, ale VGC-REFERENCE, wtedy SC zapytuje GCR o otrzymanie informacji rutowania Anchor-MSC 12a dla tego VGC. Następnie SC przekazuje SM do ustanowionej Anchor-MSC 12a dla danego VGC. Anchor-MSC 12a sama przekazuje SM do wszystkich BSS uczestniczących w VGC, oraz dodatkowo do 7

9 wszystkich Relay-MSC ów. Relay-MSC y są z kolei odpowiedzialne za wysłanie SM do wszystkich odpowiednich BSS dla danego VGC. SM wysyłany jest przez połączenie Modułu Sterowania Połączeniami Sygnalizacyjnymi (SCCP- Signalling Connection Control Part) kontrolujące VGC (w innym rozwiązaniu SM może być wysłana przez wszystkie, powiązane z odpowiednim VGC połączenia SCCP kontrolujące zasoby). BSS odpowiedzialny jest za wysłanie SM przez odpowiedni Powolny Kanał Sterujący Stowarzyszony z Określonym Kanałem Rozmownym (SACCH - Slow Associated Control Channel) wszystkich kanałów ruchu telefonicznego (TCH - Traffic Channel), gdzie ustanowione zostało VGC. W tym przypadku SM nie będzie potwierdzona. Przez aktualnego rozmówcę grupy może być wygenerowany raport doręczenia (nie przedstawiony na fig. 2). Jak przedstawiono na fig. 3, możliwe jest, że aktualny rozmówca może wysłać SM. W tym przypadku, MS 26 aktualnego rozmówcy wysyła SM do MSC 12b przez kanał SACCH odpowiedniego kanału uplinku na połączeniu SCCP kontrolującym zasoby, analogicznie do wysyłania PtP-SMS przez odpowiedni kanał SACCH. W tym przypadku, miejscem przeznaczenia SM może być zarówno MSISDN (lub podobny dla PtP-SM) jak i VGC-REFRENCE. W pierwszym przypadku, SM przekazywana jest do SC, gdzie będzie obsługiwana zgodnie z normalnym PtP-SMS. W drugim przypadku, SM obsługiwana jest zgodnie z opisanymi powyżej procedurami. W tym przypadku może być zrealizowanie potwierdzenie SM. Potwierdzenie to wysyłane jest z MSC do BSS przez połączenie SCCP kontrolującym zasoby. Może być również zrealizowane potwierdzenie SM wysłane przez rozmówcę, niezależnie od wybranego modelu kanałowego dla VGC. 8

10 Wykaz oznaczeń odsyłających i skrótów 10a, 10b, 10c Rejestr połączeń grupowych 12a, 12b, 12c Cyfrowa centrala telefoniczna 14a, 14b, 14c Rejestr abonentów gości 16 Rejestr abonentów macierzystych 18 Dostępowa cyfrowa centrala telefoniczna 20 Centrum usług krótkich wiadomości 22, 24, 26 Stacja ruchoma GCR IMSI Group Call Register - Rejestr Połączeń Grupowych International Mobile Subscriber Identity - Międzynarodowa Tożsamość Ruchomego Abonenta MO Mobile Originated Wiadomość Wysłana z Telefonu Abonenta MS MSC MT Mobile Station - Stacja Ruchoma Mobile Switching Center Cyfrowa Centrala Telefoniczna Mobile Terminated Wiadomość Wysłana do Telefonu Użytkownika PtP SACCH Point-to-Point Punkt-do-Punktu Slow Associated Control Channel - Powolny Kanał Sterujący Stowarzyszony z Określonym Kanałem Rozmownym SC (SM) Service Center Centrug Usług Krótkich Wiadomości SCCP Signalling Connection Control Part - Modułu Sterowania 9

11 Połączeniami Sygnalizacyjnymi SM SME TMSI Short Message Krótka Wiadomość Short Message Entity Jednostka Krótkiej Wiadomości Temporary Mobile Subscriber Identity Tymczasowa Tożsamość Ruchomego Abonenta VGC VGCS Voice Group Call Grupowe Połączenie Głosowe Voice Group Call Service Usługa Grupowego Połączenia Głosowego 10

12 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób transmisji informacji tekstowej i/lub binarnej dodatkowo do informacji głosowej dla rozmówcy jeśli obecny i przynajmniej jednego słuchacza grupowego połączenia głosowego, VGC, polegający na wysłaniu specjalnego, dedykowanego sygnału do wszystkich słuchaczy i do rozmówcy, przy czym tym specjalnym dedykowanym sygnałem jest wiadomość typu short message mobile terminated, SM MT, znamienny tym, że Krótka Wiadomość wysyłana jest do wszystkich słuchaczy w trybie niepotwierdzającym, a słuchacze adresowani są przez powiązane odniesienie Grupowego Połączenia Głosowego, odnisienie-vgc, przy czym Krótka Wiadomość może być jednocześnie wysłana i odebrana w trwającym połączeniu grupowym, stosownie do struktury regularnej SMS Punkt-do-Punktu (PtP-SMS) równolegle do trwającego połączenia głosowego Punkt-do-Punktu, lub połączenia danych Punkt-do-Punktu. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że Krótka Wiadomość wysyłania jest od aktualnego rozmówcy to sieci w postaci short message mobile originated, SM MO. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że SM MO wysyłania jest w trybie potwierdzającym. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że aktualny rozmówca wysyła Krótką Wiadomość za pomocą Ruchomej Stacji (22, 24, 26), przy czym kiedy rozmówca w czasie rozmowy zamierza przerwać rozmowę, Ruchoma Stacja będzie utrzymywała uplink do momentu, kiedy Krótka Wiadomość zostanie całkowicie wysłana do sieci. 11

13 5. Sposób według dowolnego zastrz. 1-4, znamienny tym, że Jednostka Krótkiej Wiadomości, SME, w sieci żąda wysłania przez Centrum Usługowe Krótkich Wiadomości, SC, (20) SM do członków VGC, SC (20) zapytuje Rejestr Połączeń Grupowych, GCR, (10a, 10b, 10c) o otrzymanie informacji rutowania Anchor-Mobile Switching Center, Anchor-MSC, (12a) dla tego VGC, następnie SC przekazuje SM do ustanowionej Anchor-MSC (12a) dla danego VGC, a Anchor-MSC (12a) sama przesyła SM do wszystkich podsystemów stacji bazowej, BSS, uczestniczących w VGC, oraz dodatkowo do wszystkich Relay- MSC ów (12b, 12c), a Relay-MSC y wysyłają SM do wszystkich odpowiednich BSS dla danego VGC, które transmitują SM do słuchaczy. 6. Sposób według dowolnego zastrz. 1-5, znamienny tym, że aktualny rozmówca wysyła SM do MSC (12a) przez kanał Slow Associated Control Channel, SACCH, odpowiedniego kanału uplink za pomocą signalling connection control part, SCCP, kontrolujący zasoby, analogicznie do wysyłania PtP-SMS przez odpowiedni kanał SACCH, gdzie miejscem przeznaczenia SM może być zarówno Ruchomy Abonent ISDN, MSISDN jak i odniesienie-vgc. 7. Sposób według dowolnego zastrz. 1-6, znamienny tym, że SM przekazywana jest przy użyciu MSISDN do SC (20), gdzie obsługiwana jest zgodnie z normalną PtP-SM. 8. System komunikacji ruchomej z przynajmniej jedną jednostką logiczną do kontroli wymiany sygnałów między członkami Grupowych Połączeń Głosowych, VCG, oraz z dodatkowymi funkcjonalnymi środkami przetwarzającymi do transmisji informacji tekstowej i/lub binarnej do jednego lub więcej użytkowników Grupy Głosowej, przy czym informacja tekstowa i/lub binarna jest krótką wiadomością, znamienny tym, że system jest tak przystosowany, że krótka 12

14 wiadomość wysyłana jest w trybie niepotwierdzającym i jest przypisana do odpowiedniego odniesienia Grupowego Połączenia Głosowego, odniesienie- VGC, w celu zaadresowania członków VCG, przy czym SM może być jednocześnie wysłana i odebrana w trwającym grupowym połączeniu głosowym, stosownie do struktury regularnej SMS Punkt-do-Punktu (PtP-SMS) równolegle do trwającego połączenia głosowego Punkt-do-Punktu, lub połączenia danych Punkt-do-Punktu. 13

15 EP B1 1

16 EP B1 2

17 EP B1 3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.08 08790.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM 1 GSM (Global System for Mobile communications lub Groupe Speciale Mobile) Zainicjalizowany przez Komisję Europejską opracowany w 1982, aby stworzyć wspólny europejski

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875.0 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 11/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646 (21 ) Numer zgłoszenia: 333426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 22) Data zgłoszenia: 10.11.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo