(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/29 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób rejestracji terminalu komunikacyjnego w sieci usługowej IMS (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2005/36 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/02 (73) Uprawniony z patentu: T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, DE PL/EP T3 (72) Twórca(y) wynalazku: STEPHAN BLICKER, Wachtberg-Villip, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński KANCELARIA PATENTOWA DR INŻ. ZBIGNIEW KAMIŃSKI I SYN Al. Jerozolimskie 101/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SPOSÓB REJESTRACJI TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO W SIECI USŁUGOWEJ IMS Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu rejestracji terminalu komunikacyjnego w sieci usługowej IMS (Sieć Usługowa Podsystemu Multimedialnego IP) za pomocą przynajmniej jednej sieci komunikacyjnej. [0002] Abonentom ruchomych sieci komunikacyjnych drugiej i trzeciej generacji oferowane są usługi, które wymagają dostępu do specjalnych podsystemów sieci, jak na przykład Podsystemu Multimedialnego IP (IMS). Konsorcjum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) dokonał standaryzacji podsystemu multimudialnego na bazie IP dla Wydania 5 UMTS, cf. 3GPP TS V5.00 ( ); Technical Specification Group Core Network (Wydanie 5). System dostarcza ogólnych funkcyjności w celu ustanowienia sesji za pomocą sieci dostępowych z komutacją pakietów (packet switched access networks), na przykład system komunikacji radiowej opartej na transmisji pakietów General Packet Radio Service (GPRS). [0003] W przypadku sieci ruchomych nie można przypuszczać, że wszyscy potencjalni abonenci IMS mający dostęp do sieci z komutacją pakietów (packed switched network), to jest mających aktywną odpowiedź kontekstową PDP, są w tym samym czasie zarejestrowani w usługach IMS. Oznacza to, że znacząca liczba abonentów nie będzie osiągalna dla usług IMS, ponieważ żądane usługi nie mogą zostać dostarczone do tych 1

3 abonentów, którzy nie są zarejestrowani w IMS. W celu uzyskania możliwości osiągnięcia abonentów, którzy nie są zarejestrowani w IMS, rozwinięty został nowy mechanizm. [0004] US 2002/ A1 ujawnia system i sposób dostarczania cech głosu i danych w sieci radiokomunikacyjnej z wielodostępem z podziałem czasowym (TDMA) mającej nakładkę sieci danych. Przychodzące wywołanie głosowe ustanawiane jest z wywoływaną stacją ruchomą (MS), kiedy wywoływana MS pracuje w trybie danych. W profilu użytkownika MS ustawiany jest wskaźnik oznaczający, że wywoływana MS pracuje w trybie danych. Wywoływana MS powiadamiana jest przez nakładkę sieci danych, że czeka przychodzące wywołanie głosowe. Jeżeli wywołanie zostanie zaakceptowane, wtedy dostarczane jest ono do wywoływanej MS. System może również ustanowić z wywoływanym MS przychodzące wywołanie danych, jeżeli MS pracuje w trybie głosowym. Centrum usługowe krótkich wiadomości powiadamia wywoływaną MS, że czeka wywołanie danych. Jeżeli wywołanie zostanie zaakceptowane, wtedy dostarczane jest ono do wywoływanej MS. [0005] US 2003/ A1 dotyczy systemu i sposobu przyspieszania ustanawiania wywołania w komunikacji ruchomej. Kiedy stacja ruchoma (MS) znajduje się w stanie uśpienia, wtedy jest ona przygotowana na wywołanie telefoniczne komunikacji ruchomej z połową dupleksu. W odpowiedzi na inicjację przez użytkownika wywołania telefonicznego komunikacji ruchomej z połową dupleksu, takie wywołanie telefoniczne zostanie ustanowione na bazie przygotowania stacji ruchomej. [0006] Celem wynalazku jest dostarczenie sposobu i systemu do realizacji 2

4 wymuszonej rejestracji terminalu komunikacyjnego w usługach IMS. [0007] Cel ten został osiągnięty przez dostarczenie sposobu rejestracji i systemu jak to przedstawiono w zastrzeżeniach niezależnych. [0008] Inne cechy charakterystyczne dla niniejszego wynalazku zawarte są w zastrzeżeniach zależnych. [0009] Zgodnie z niniejszym wynalazkiem, sprawdzane jest na części elementu sieciowego sieci usług IMS, czy terminal komunikacyjny jest aktualnie zarejestrowany w IMS. Jeżeli terminal komunikacyjny nie jest aktualnie zarejestrowany w IMS, wtedy inicjowana jest automatycznie procedura rejestracji IMS w terminalu komunikacyjnym, przez transmisję Krótkiej Wiadomości SMS do terminalu komunikacyjnego, przy czym Krótka Wiadomość zawiera żądanie rejestracji IMS. [0010] Sposób pozwala platformie IMS na ustanowienie rejestracji IMS terminalu komunikacyjnego inicjowanej przez sieć, dzięki czemu użytkownik może uczestniczyć niezwłocznie w usługach IMS. [0011] Zgodnie z wynalazkiem, element sieciowy sprawdza status rejestracji IMS terminalu komunikacyjnego pod kątem żądania usługi innego terminalu komunikacyjnego, który jest aktualnie zarejestrowany w IMS. [0012] W innym rozwiązaniu wynalazku, element sieciowy może sprawdzać Serwer Abonentów Macierzystych HSS (Home Subscriber Server), czy użytkownik terminalu komunikacyjnego zezwolił na wymuszoną procedurę rejestracji IMS. [0013] Jeżeli użytkownik zezwolił na wymuszoną rejestrację IMS, wówczas element sieciowy ustawia określoną wiadomość SMS dla rejestracji IMS, oraz transmituje ją do Centrum Usługowego Krótkich Wiadomości SMSC, 3

5 które następnie transmituje tę wiadomość do terminalu komunikacyjnego, który ma być zarejestrowany. [0014] Zgodnie z wynalazkiem, w terminalu komunikacyjnym po odbiorze widomości SMS rejestracji IMS rozpoczyna działanie klient rejestracji IMS, po czym terminal komunikacyjny rejestrowany jest automatycznie w sieci usługowej IMS. [0015] Element sieciowy może również wysłać do żądającego terminalu komunikacyjnego wiadomość, że żądany terminal komunikacyjny nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS, oraz że musi czekać na dokonanie rejestracji. [0016] Element sieciowy dostarcza korzystnie Funkcję Kontroli Stanu Wywołania CSCF (Call State Control Function). [0017] Sposób według wynalazku ma wpływ na sieć rdzeniową IMS, sieć dostępową, na stronę terminalu, oraz na poziom protokołu SMS. [0018] System do rejestracji terminalu komunikacyjnego w usługach IMS zawiera: sieć komunikacyjną, sieć usługową IMS połączoną z siecią komunikacyjną za pomocą połączenia danych, Funkcję Kontroli Stanu Wywołania CSCF jak część sieci usługowej IMS, oraz Centrum Usługowe Krótkich Wiadomości SMSC jako część sieci komunikacyjnej, przy czym SMSC połączone jest z Funkcją Kontroli Stanu Wywołania za pomocą bezpośredniego połączenia danych. [0019] Sieć komunikacyjna jest korzystnie ruchomą siecią komunikacyjną zawierającą usługę komunikacyjną z komutacją pakietów, oraz Usługę Krótkich Wiadomości. [0020] Wynalazek opisany jest szczegółowo poniżej w odniesieniu do rysunków. 4

6 Figura 1 przedstawia docelową architekturę dla rejestracji IMS zgodnie z wynalazkiem; Figura 2 pokazuje przykład dla przepływu wywołania w czasie wymuszonej rejestracji IMS dla usługi typu push-to-talk. [0021] Figura 1 przedstawia ruchomą sieć komunikacyjną 12 obejmującą sieć dostępową z komutacją pakietów (packet switched access network) 13, korzystnie sieć GPRS, która stosowana jest do dostarczania dostępu do sieci usługowej IMS 15. Pierwszy terminal komunikacyjny 10 i drugi terminal komunikacyjny 11 połączone są z siecią dostępową 13 za pomocą odpowiednich interfejsów bezprzewodowych. Sieć dostępowa 13 zawiera połączenie danych z siecią IMS 15. Sieć IMS 15 zawiera komutowany element sieciowy w postaci Funkcji Kontroli Stanu Wywołania CSCF 16, oraz połączony z tą funkcją Serwer Abonentów Macierzystych HSS 17. Terminale komunikacyjne 10, 11 mogą komunikować się przez sieć dostępową 13 z wieloma usługami 18, 19 i dostawcami usług IMS 16. [0022] Użytkownik A, który chce korzystać z usług IMS musi zarejestrować swój terminal 10 w sieci dostępowej GPRS 13. Rejestracja z siecią dostępową GPRS 13 realizowana jest przez znaną i standardową procedurę autoryzacji. W celu korzystania z usług IMS, terminal komunikacyjny 10 musi dodatkowo zarejestrować się i uwiarygodnić w sieci IMS 15. Obydwie te procedury realizowane są automatycznie po włączeniu terminalu komunikacyjnego 10, w wyniku czego użytkownik A staje się abonentem zarówno usług GPRS, jak i IMS. [0023] Ponadto, wynalazek zapewnia, że sieć dostępowa 13 obsługuje Usługi Krótkich Wiadomości kontrolowane przez Centrum Usługowe Krótkich 5

7 Wiadomości 14. Wynalazek zapewnia również, że terminale komunikacyjne 10, 11, a przynajmniej terminal 11, obsługuje SMS. Zgodnie z wynalazkiem, CSCF 16 połączona jest przez bezpośredni interfejs danych 20 z SMSC 14. CSCF 16 wymaga bezpośredniego dostępu do SMSC 14 w celu dostarczenia inicjowanej przez sieć rejestracji IMS, za pomocą Usługi Krótkich Wiadomości. [0024] Figura 2 przedstawia przykład wymuszonej procedury rejestracji IMS zgodnie z wynalazkiem. IMS oferuje abonentom, spośród innych usług usługę bezpośredniego wywołania typu push-to-talk (naciśnij i mów) PTT 18 przez GPRS. Usługa push-to-talk jest tanią i prostą w użyciu bezpośrednią usługą głosową dla systemów bazujących na GPRS, która przyciągnęła zainteresowanie wielu operatorów. Technologia stosuje możliwości Podsystemu Multimudialnego IP (IMS) zgodnie ze specyfikacją 3GPP w celu umożliwienia połączeń IP między terminalami komunikacyjnymi. [0025] W tym przykładzie, użytkownik A, który używając terminalu komunikacyjnego 10 chce ustanowić połączenie push-to-talk z użytkownikiem B używającym terminalu komunikacyjnego 11. Obydwa terminale komunikacyjne 10, 11 zostały już zarejestrowane w sieci dostępowej GPRS 13. Jak przedstawiono powyżej, użytkownik A rejestruje swój terminal komunikacyjny 10 w sieci IMS 15 i zaprasza użytkownika B na sesję push-to-talk. W tym celu użytkownik A wysyła żądanie do CSCF 16, która przekazuje to żądanie do usługi PTT 18. Usługa PTT 18 transmituje do CSCF 16 wiadomość potwierdzenia. Następnie CSCF 16 sprawdza, czy terminal 11 użytkownika B jest aktualnie zrejestrowany w IMS. Jeżeli terminal 11 użytkownika B nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS, CSCF 16 sprawdza 6

8 bazę danych HSS 17, czy użytkownik B zezwolił sieci na automatyczną rejestrację IMS. HSS 17 przechowuje znacznik stanu, który oznacza, czy użytkownik B zezwolił na automatyczną rejestrację. Jeżeli użytkownik B zezwolił na automatyczną rejestrację IMS, wtedy CSCF 16 informuje użytkownika A o trwającej procedurze rejestracji dla użytkownika B, przez wysłanie wiadomości do terminalu 10 użytkownika A, na przykład o treści próba rejestracji użytkownika B. Tak więc użytkownik A wie, że użytkownik B nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS i musi czekać na rejestrację użytkownika B. Następnie CSCF 16 ustawia określoną wiadomość rejestracji IMS i transmituje ją jako SMS do SMSC 14. W tym celu, do protokołu SMS musi być dodana warstwa tekstowa SMS dla wymuszonej rejestracji IMS. SNSC 14 wysyła do terminalu 11 użytkownika B SMS o rejestracji IMS. Terminal 11 użytkownika B otrzymuje tekst SMS jako żądanie wymuszonej rejestracji IMS. Terminal 11 realizuje rejestrację IMS i rozpoczyna klienta push-to-talk, a także aktywację kontekstu PDP. Ponieważ użytkownik B jest teraz zarejestrowany w IMS, otrzymuje on zaproszenie użytkownika A, a także potwierdzenie po obydwu stronach (OK200), dzięki czemu usługa push-to-talk zostaje właściwie przekazana do użytkownika B. Wykaz oznaczeń i skrótów [0025] 10 Terminal komunikacyjny 11 Terminal komunikacyjny 12 Sieć komunikacyjna 13 Sieć dostępowa 7

9 14 SMSC 15 Sieć IMS 16 CSCF 17 HSS 18 Usługa IMS (Push-To-Talk) 19 Usługa IMS 20 Interfejs danych IMS UMTS Podsystem Multimedialny IP (IP Multimedia Subsystem) Uniwersalny System Komunikacji Ruchomej (Universal Mobile Telecomunications Service) GPRS System komunikacji radiowej opartej na transmisji pakietów (General Packet Radio System) CSCF SMSC Funkcja Kontroli Stanu Wywołania (Call State Control Function) Centrum Usługowe Krótkich Wiadomości (Short Message Service Center) HSS PTT PS Serwer Abonentów Macierzystych (Home Sunscriber Server) Nacisnij-I-Mów (Push-To-Talk) Komutacja Pakietów (Packet Switched) 8

10 Zastrzeżenie patentowe 1. Sposób rejestracji terminalu komunikacyjnego (11) w sieci usługowej IMS (15) za pomocą przynajmniej jednej sieci komunikacyjnej (12), obejmujący następujące etapy: sprawdzenie, w wyniku żądania usługi innego terminalu komunikacyjnego (10), czy terminal komunikacyjny (11) jest aktualnie zarejestrowany w IMS na części elementu sieciowego (16) sieci usługowej IMS (15), przy czym jeżeli terminal komunikacyjny (11) nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS, wtedy następuje sprawdzenie, czy użytkownik terminalu komunikacyjnego (11) zezwolił na wymuszoną procedurę rejestracji IMS, a w przypadku zezwolenia ma miejsce automatyczna inicjacja wymuszonej procedury rejestracji IMS w terminalu komunikacyjnym (11) przez transmisję Krótkiej Wiadomości SMS do terminalu komunikacyjnego (11), gdzie Krótka Wiadomość zawiera żądanie rejestracji IMS, oraz rozpoczyna klienta rejestracji IMS po odbiorze przez terminal komunikacyjny (11) wiadomości SMS o rejestracji IMS, w celu automatycznej rejestracji terminalu komunikacyjnego (11) w sieci usługowej IMS. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że etap sprawdzania statusu rejestracji IMS terminalu komunikacyjnego (11) realizowany jest przez element sieciowy (16). 3. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że etap sprawdzania, czy użytkownik terminalu komunikacyjnego (11) zezwolił 9

11 na wymuszoną procedurę rejestracji IMS realizowany jest przez element sieciowy (16), który sprawdza Serwer Abonentów Macierzystych HSS (17). 4. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że element sieciowy (16) ustawia określoną wiadomość SMS dla wymuszonej rejestracji IMS, oraz transmituje ją do Centrum Usługowego Krótkich Wiadomości SMSC (14), które następnie transmituje tę wiadomość do terminalu komunikacyjnego (11), który ma być zarejestrowany. 5. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że element sieciowy (16) wysyła do żądającego terminalu komunikacyjnego (10) wiadomość, że żądany terminal komunikacyjny (11) nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS, oraz że musi czekać na dokonanie rejestracji. 6. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrz., znamienny tym, że element sieciowy (16) dostarcza Funkcję Kontroli Stanu Wywołania CSCF. 7. System do rejestracji terminalu komunikacyjnego (11) w usługach IMS, który zawiera: sieć komunikacyjną (12), sieć usługową IMS (15) połączoną z siecią komunikacyjną (12) za pomocą połączenia danych, element sieciowy (16) jako część sieci usługowej IMS (15), Centrum Usługowe Krótkich Wiadomości SMSC (14) jako część sieci komunikacyjnej (12), przy czym SMSC połączone jest z elementem sieciowym (16) za pomocą połączenia danych (20), oraz 10

12 środki w obrębie elementu sieciowego (16) do sprawdzania, w wyniku żądania usługi innego terminalu komunikacyjnego (10), czy terminal komunikacyjny (11) jest aktualnie zarejestrowany w IMS na części elementu sieciowego (16) sieci usługowej IMS (15), a jeżeli terminal komunikacyjny (11) nie jest aktualnie zrejestrowany w IMS, środki do sprawdzania, czy użytkownik terminalu komunikacyjnego (11) zezwolił na wymuszoną procedurę rejestracji IMS, a w przypadku zezwolenia, środki do automatycznej inicjacji wymuszonej procedury rejestracji IMS w terminalu komunikacyjnym (11), przez transmisję Krótkiej Wiadomości SMS do terminalu komunikacyjnego (11), gdzie Krótka Wiadomość zawiera żądanie rejestracji IMS do rozpoczęcia klienta rejestracji IMS po odbiorze przez terminal komunikacyjny (11) wiadomości SMS o rejestracji IMS, w celu automatycznej rejestracji terminalu komunikacyjnego (11) w sieci usługowej IMS. 8. System według zastrz. 7, znamienny tym, że element sieciowy (16) zawiera Funkcję Kontroli Stanu Wywołania CSCF. 9. System według zastrz. 7 albo 8, znamienny tym, że sieć komunikacyjna (12) jest ruchomą siecią komunikacyjną. 10. System według zastrz. 7 do 9, znamienny tym, że sieć komunikacyjna (12) zawiera usługę komunikacyjną z komutacją pakietów (13). 11. System według zastrz. 7 do 10, znamienny tym, że sieć komunikacyjna (12) zawiera usługę Krótkich Wiadomości. 11

13 Warstwa us ugowa Warstwa rdzeniowa IMS Dost pps SMSC Warstwa dost powa U ykownik A U ykownik B Ruchomy terminal SMSC Rejestracja IMS ZAPRO (natychmiastowa rozmowa z u ytkownikiem B) U ytkownik B niezarejestrowany Próba rejestracji ZAPRO (natychmiastowa rozmowa z u ytkownikiem B) Sprawdzenie pozwolenia na wymuszon rejestracje IMS -> Tak Wymu rejestracj przez SMS Aktywacja kontekstu PDP i rejestracja IMS ZAPRO (natychmiastowa rozmowa z u ytkownikiem B) Strumie medialny RTP

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS SSI-02 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo