(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/18 H04L29/06 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2010/11 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Usługa grupowej transmisji danych (30) Pierwszeństwo: DE DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/48 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 10/2010 (73) Uprawniony z patentu: T-Mobile International AG, Bonn, DE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: ACHTER Johannes, Korneugurg, AT BISCHINGER Kurt, Wein, AT (74) Pełnomocnik: Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Kamiński Zbigniew Warszawa Al. Jerozolimskie 101/18 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP B1 U-3467n/10 Usługa grupowej transmisji danych Opis [0001] Przedmiotem wynalazku jest usługa grupowej transmisji danych (Data Group Call Service), a zwłaszcza sposób i urządzenie do implementacji takiej usługi gupowej transmisji danych. [0002] Znana usługa grupowego połączenia głosowego VGCS (Voice Group Call Service), opisana na przykład w specyfikacji 3GPP TS , umożliwia definiowanie grup dla wspólnych kanałów Downlink i Uplink. Członek (użytkownik) grupy może mówić, a wszyscy inni słuchają. Jeżeli mówić chce inny użytkownik, to musi zażądać do dyspozycji zwolnionego kanału rozmowy. Ponadto zdefiniowano rolę dysponenta (dispatcher a), który może mówić w każdej chwili. Jeżeli w danej chwili mówi jakiś użytkownik, to mowa podlega zmieszaniu i w takiej postaci jest słuchana przez wszystkich innych użytkowników. [0003] Rozszerzenie znanej usługi VGCS do transmisji danych, tzn. do transmisji danych w ramach określonej grupy, jak dotychczas nie jest przewidziane lub zdefiniowane, ani równolegle do istniejącej rozmowy grupowej, ani niezależnie od tego. [0004] Amerykański opis patentowy US A1 ujawnia sposób realizacji usługi do prowadzenia rozmów grupowych PoC. PoC jest skrótem dla 1

3 Push-to-Talk over Cellular, przy czym chodzi tu o usługę do prowadzenia rozmów bazującą na transmisji pakietowej. [0005] Zgłoszenie WO A1 ujawnia usługę transmisji danych pakietowych na bazie GPRS (General Packet Radio Service), przy czym przewiduje ona program do obsługi pakietów, który przydziela dla danego połączenia zasoby dla radiotransmisji. [0006] Zgłoszenie WO A1 ujawnia sposób odsłuchiwania abonentów w połączeniach grupowych. [0007] Zadaniem wynalazku jest więc opracowanie sposobów i urządzeń, które umożliwią transmisję danych, na przykład danych obrazowych, w usłudze grupowego połączenia głosowego. [0008] Zadanie to jest rozwiązywane zgodnie z wynalazkiem przez cechy znamienne niezależnych zastrzeżeń patentowych. [0009] Zalecane rozwiązania i korzystne dalsze rozwinięcia wynalazku podają zależne zastrzeżenia patentowe. [0010] Zgodnie z wynalazkiem zostaną opisane sposoby i urządzenia do realizacji usługi grupowej transmisji danych w sieciach GSM lub UMTS z możliwością transmisji danych w połączeniu z usługą grupowego połączenia głosowego VGCS (Voice Group Call Service). [0011] Zgodnie z jednym z rozwiązań wynalazku przewidziano sposób budowy połączenia dla danych w usłudze grupowego połączenia głosowego pomiędzy wieloma członkami grupy jako użytkowników sieci telefonii komórkowej, w którym 2

4 zastosowano funkcje IMS (IP Multimedia Subsystems), przy czym przy wykorzystaniu protokółu SIP (Session Initiation Protocol) tworzone jest sterowane połączenie dla danych pomiędzy nadajnikiem, aparatem końcowym i z jednym lub wieloma odbiorcami, przy czym każdy użytkownik otrzymuje dodatkowo prócz identyfikatora usługi grupowej VGCS-ID, identyfikator dla grup IMS (IMS group ID), umożliwiający rutowanie użytkownika do serwera AS (Application Server) w IMS, który uruchamia usługę grupowej transmisji danych pomiędzy użytkownikami. [0012] Przykład wykonania wynalazku zostanie bliżej objaśniony poniżej na podstawie rysunków. Wynikać będą z tego również inne cechy, zalety i zastosowania wynalazku. Fig. 1 przedstawia uproszczoną architekturę pierwszego rozwiązania usługi grupowej transmisji danych bazującą na IMS (IP Multimedia Core Network Subsystem) i na MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service). Fig. 2 przedstawia uproszczoną architekturę usługi grupowej transmisji danych bazującą na węźle serwisowym SK i MBMS. [0013] Zgodnie z wynalazkiem grupowa transmisja danych w połączeniu głosowym może być realizowana wspólnie z wywołaniem VGC (Voice Group Call) niezależnie od tego, czy rozmowa jest właśnie prowadzona czy też nie. Transmisja danych z aparatu końcowego 1 użytkownika do centrali mobilnej radiokomunikacji MSC (Broadcast-/Multicast-Service Center) 5 i dalej do aparatów końcowych jednego lub wielu odbiorców, odbywa się pakietowo przez komponenty sieci GPRS. Węzeł SGSN (Serving GPRS Support Node) 3 steruje przepływem 3

5 danych z aparatu końcowego przez stacje bazowe BTS/BSC (Base Transceiver Station/Base-Station Color Code) i odwrotnie oraz przejmuje ruting pakietów danych, zarządzanie połączeniami logicznymi i funkcjami uwierzytelnienia. Węzeł GGSN (Gateway GPRS Support Node) 4 jest jednostką łączącą z podłączonymi sieciami. Węzeł GGSN 4 przejmuje przy tym konwersję formatów pakietowych i konwersję adresów pomiędzy sieciami danych i siecią telefonii komórkowej. Centrala MSC (Mobileservices Switching Center) 2 stosowana jest wyłącznie do przygotowania połączenia VGCS (Voice Group Call Service). Na rysunkach grubymi liniami przedstawiono interfejsy do transmisji danych użytkowych, cienkimi liniami interfejsy dla sygnałów, a podwójnymi cienkimi liniami interfejsy lub urządzenia, które zgodnie z wynalazkiem wymagają dodatkowego zainstalowania. [0014] Usługa MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) stanowi rozszerzenie możliwości sieci UMTS dla usług multimedialnych i radiowych, nastawionych na optymalizację transmisji danych przy jednoczesnej transmisji od wielu użytkowników. MBMS pracuje w strukturze małych komórek sieci UMTS i jest preferowane przez 3GPP do standardyzacji. Pierwszy wariant IMS, fig. 1: [0015] Przy realizacji korzysta się z funkcji IMS (IP Multimedia Core Network Subsysteme) (3GPP TS ). Podsystemy IMS stanowią centralne platformy integracyjne dla sterowania usług w telefonii komórkowej, zarządzania klientami i rozliczania usług w telefonii komórkowej opartej na protokole IP. [0016] Zgodnie z wynalazkiem tworzone jest sterowane protokółem SIP (Session 4

6 Initiation Protocol) połączenie do transmisji danych pomiędzy nadawcą, tzn. aparatem końcowym 1 i odbiorcami. Protokół SIP (Session Initiation Protocol) jest standardowym protokółem dla sygnalizacji, który może tworzyć, modyfikować i kończyć posiedzenia dwóch lub większej ilości uczestników. Taki protokół tekstowy, bazujący na HTTP, służy do transmisji danych w czasie rzeczywistym przez sieci stosujące transmisję pakietową. Protokół SIP jest pod względem funkcjonalnym porównywalny z protokółem H.323 i może być wykorzystywany do transmisji przez sieci IP interaktywnych usług komunikacyjnych łącznie z rozmowami. Informacje SIP mogą być transportowane przez protokół TCP lub protokół UDP. Protokół SIP posiada otwartą strukturę bazującą na Internecie i umożliwia usługi CLASS (Custom Local Area Signalling Service) jak przekaz identyfikatora telefonującego lub dalsze przekazywanie wywołania w sieciach bazujących na IP. [0017] Użytkownikowi przydziela się dodatkowo prócz identyfikatora dla usług grupowych (VGCS-ID) również nowowprowadzony identyfikator grupowy IMS (IMS group ID), zapamiętywany na karcie SIM lub UICC użytkownika, oddawany do dyspozycji klientowi aparatu końcowego. Z chwilą uaktywnienia przez użytkownika identyfikatora VGCS-ID usługi VGCS (tzn. począwszy od momentu, od którego otrzymuje notyfikacje odpowiedniej grupy względnie sam może uruchomić wywołanie grupowe Group Call) klient sprawdza w terminalu czy dla tego identyfikatora VGCS-ID istnieje również identyfikator IMS group ID. Jeżeli istnieje identyfikator IMS group ID, to klient IMS rejestruje się w aparavie końcowym za pomocą identyfikatora IMS group ID. W oparciu o taki IMS group ID użytkownik jest rutowany do specjalnego serwera aplikacji AS (Application Server) 8 w IMS, który jest odpowiedzialny za uruchomienie połączenia 5

7 grupowego (Data group calls). [0018] Serwer aplikacji AS (Application Server) 8 tworzy za pomocą mechanizmów przewidzianych w IMS połączenie z wszystkimi członkami grupy i dba optymalnie o to, aby zawsze tylko jeden członek grupy mógł nadawać (upload) dane, a wszyscy inni te dane otrzymywać. Możliwość nadawania przez użytkownika jest odpowiednio sygnalizowana klientowi i pokazywana na terminalu użytkownika. Żądanie nadawania jest przesyłane przez klienta za pomocą komunikatów SIP do serwera aplikacji AS (Application Server). [0019] Dodatkowo wstępnie zdefiniowany dysponent (dispatcher) może dane przesyłane do danego użytkownika przesyłać równolegle do wszystkich członków grupy, analogicznie jak w VGCS. [0020] Połączenie dla odbioru danych odbywa się albo przez wybrane kanały (połączenia punkt-punkt ( point to point )) albo poprzez włączenie usługi MBMS (Multimedia Broadcast Multicast System, 3GPP TS ). W tym ostatnim przypadku serwer aplikacji AS (Application Server) musi stworzyć połączenie z centralą BM-SC (Broadcast-/Multicast-Servicecenter) 5, z której dane są dalej rozprowadzane do poszczególnych użytkowników w trybie transmisji grupowej. [0021] Poprawność odbioru danych może być potwierdzana przez poszczególnych klientów pokwitowaniem odbioru. [0022] Serwer aplikacji AS (Application Server) 8 korzysta z danych rejestru GCR (Group Call Registers) 6 dla otrzymania informacji niezbędnych do zbudowania połączenia dla grupowej transmisji danych (Multicast). Obydwie funkcje mogą być implementowane również wspólnie. 6

8 [0023] Poza tym do transmisji danych w trybie grupowym (Multicast) wymagany jest interfejs pomiędzy centralą BM-SC 5 i rejestrem GCR 6 lub serwerem AS 8. Drugi wariant, węzeł serwisowy (SK) nie jest częścią niniejszego wynalazku, fig. 2. [0024] Zamiast kontrolowanego przez SIP bezpośredniego przepływu danych zgodnie z pierwszym wariantem, dane nadającego, tzn. z aparatu końcowego 1, są przesyłane do węzła serwisowego (SK) 9, który działa jako przekaźnik i przekazuje dalej dane do wszystkich odbiorców. [0025] Użytkownik musi przy tym dodatkowo administrować, prócz identyfikatorem grupowym Group-ID dla VGC, adresem IP dla węzła serwisowego. Adres ten jest zapamiętany na karcie SIM lub UICC i jest do dyspozycji klienta aparatu końcowego. Z chwilą uaktywnienia przez użytkownika identyfikatora Group-ID dla usługi VGCS (to jest moment, począwszy od którego otrzymuje notyfikacje odpowiedniej grupy względnie sam może uruchomić wywołanie grupowe Group Call), klient sprawdza w terminalu czy dla tego identyfikatora Group-ID istnieje również adres IP węzła serwisowego. Jeżeli istnieje, to następuje aktywacja GPRS w aparacie końcowym użytkownik uzyskuje połączenie online. [0026] Jeżeli użytkownik zacznie przesyłać dane, to są one wspólnie z identyfikatorem Group-ID rutowane przez węzeł SGSN 3 i węzeł GGSN 4 do zdefiniowanego wstępnie adresu IP, za którym kryje się węzeł serwisowy 9. W tym celu opcjonalnie może być wykorzystywana również własna nazwa APN (Access Point Name). Węzeł serwisowy 9 sprawdza teraz w oparciu o adres IP 7

9 nadawcy lub numer karty IMSI nadawcy oraz identyfikator grupowy Group-ID posiadanie uprawnienia i przesyła dane do odbiorców (tzn. do reszty członków grupy). Wymagane dane (uprawnienia, członkowstwo w grupie) z rejestru GCR (Group Call Register) 6 otrzymuje węzeł serwisowy. Do tego wymagany jest interfejs pomiędzy rejestrem GCR 6 i węzłem serwisowym 9. Możliwa jest również wspólna implementacja rejestru GCR 6 i węzła serwisowego 9. [0027] Dodatkowo wstępnie zdefiniowany dysponent (dispatcher) może dane przesyłane do danego użytkownika przesyłać równolegle do wszystkich członków grupy, analogicznie jak w VGCS. [0028] Węzeł serwisowy 9 nie musi czekać na otrzymanie wszystkich danych od nadającego, zanim zacznie je dalej przekazywać do odbiorców. W tym przypadku wystarcza zwykła procedura rutera. [0029] Ponieważ w tym przypadku nie ma żadnych komunikatów sygnalizacyjnych do sterowania sesją, zachodzi potrzeba wykorzystania specjalnych mechanizmów, o ile jest to wymagane, do sterowania przebiegiem transmisji. Sterowanie może być na przykład realizowane za pomocą tzw. tokena. Klient, tzn. aparat końcowy 1, który chce uzyskać prawo do nadawania, przesyła do węzła serwisowego 9 określony zestaw danych, który odpowiada tokenowi określonym zestawem danych. W ten sposób nadający, tzn. aparat końcowy 1 wie, że może nadawać. Na zakończenie klient, tzn. aparat końcowy 1, przesyła ponownie token do węzła serwisowego 9, który może go teraz przekazać komuś innemu. Może się to odbywać na bazie zapamiętanych w międzyczasie żądań lub też w oparciu o pierwsze nadchodzące zapytanie (Request) po zwrocie tokena. 8

10 [0030] Rozprowadzanie danych z węzła serwisowego 9 do odbiorców odbywa się za pomocą połączeń punkt--punkt (point-to-point) lub opcjonalnie przez system MBMS. W tym celu węzeł serwisowy 9 musi przekazywać dane dalej do centrali BM-SC 5. Połączenie rejestru GCR 6 z centralą BM-SC 5 umożliwia kompletowanie danych i tym samym przesyłanie do odpowiedniej grupy. Takie połączenie może się również odbywać przez węzeł serwisowy 9. Opcje ogólnoobowiązujące [0031] Sterowanie przebiegiem połączenia dla danych jest opcjonalne i może się odbywać niezależnie od sterowania przebiegiem VGCS. [0032] Istnieje możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych (objętości danych) lub ograniczenia czasu transmisji. Tzn. po osiągnięciu maksymalnej objętości lub maksymalnego czasu nadający traci prawo do nadawania i może być ono przydzielone innemu użytkownikowi. Wykaz oznaczeń i skrótów [0033] 1 Aparat końcowy (UE) 2 Mobileservices Switching Center (MSC) 3 Serving GPRS Support Node (SGSN) 4 Gateway GPRS Support Node (GGSN) 5 Broadcast- / Multicast - Service Center (BM-SC) 6 Group Call Register (GCR) 7 Call State Control Function (CSCF) 8 Application Server (AS) 9

11 9 Węzeł serwisowy UE SGSN Aparat końcowy (urządzenie użytkownika) Węzeł obsługujący transmisję pakietową w architekturze GSM i UMTS (Serving GPRS Support Node) GGSN Węzeł obsługujący transmisję pakietową do systemu i poza system GSM i UMTS (Gateway GPRS Support Node) MSC Centrala radiokomunikacji mobilnej (Mobileservices Switching Center) CSCF Funkcja sterowania sesją połączenia w IMS (Call State Control Function) GCR AS SK Rejestr wywołania grupowego (Group Call Register) Serwer aplikacji (Application Server) Węzeł serwisowy BM-SC Centrala usług radiowych/grupowych (Broadcast- / Multicast - Service Center( 10

12 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób budowy połączenia dla danych w usłudze grupowej transmisji danych pomiędzy wieloma członkami grupy połączenia głosowego w sieci telefonii komórkowej, znamienny tym, że wykorzystuje się funkcje podsystemu IMS (IP Multimedia Subsystem), przy czym połączenie dla transmisji danych pomiędzy nadającym członkiem grupy i jednym lub wieloma odbierającymi członkami grupy tworzone jest w postaci połączenia dla danych sterowanego przez protokół SIP (Session Initiation Protocol), które realizuje usługę grupowej transmisji danych, przy czym każdemu członkowi grupy przydziela się dodatkowo prócz identyfikatora VGCS-ID (Voice Group Call Service ID) dla usługi grupowego połączenia głosowego, identyfikator grup IMS (IMS group ID), za pomocą których dane każdego członka grupy są rutowane do serwera aplikacji (8) w IMS, który steruje usługą grupowej transmisji danych pomiędzy członkami grupy. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że serwer aplikacji (8) za pomocą mechanizmów przewidzianych w IMS tworzy i zapewnia połączenie z wszystkim członkami grupy, że zawsze tylko jeden członek grupy może nadawać dane i wszyscy inni członkowie grupy te dane otrzymują. 3. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że żądanie członka grupy do nadawania przez klienta jego aparatu końcowego (1) jest przekazywane do serwera aplikacji (8) za pomocą komunikatów SIP. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, zamienny tym, że serwer aplikacji (8) korzysta z danych rejestru GCR (Group Call Register) (6) dla uzyskania informacji do budowy grupowej transmisji danych. 11

13 5. Sposób według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że transmisja danych do odbierających członków grupy odbywa się przez dedykowane kanały GPRS w postaci połączeń punkt-punkt (Point-to-Point). 6. Sposób według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że transmisja danych do odbierających członków grupy odbywa się przy udziale systemu MBMS (Multimedia Broadcast Multicast System). 7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że serwer aplikacji tworzy połączenie z centralą BM-SC (Broadcast-/Multicast-Servicecenter) (5), z którego dane w trybie transmisji grupowej są dalej rozprowadzane do poszczególnych odbierających członków grupy. 8. Sposób według jednego z zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że informacje dla trybu transmisji grupowej są przekazywane przez interfejs pomiędzy BM-SC (Broadcast-/Multicast-Servicecenter) (5) i GCR (Group Call Register) (6) lub AS (Application Server) (8). 9. System budowy połączenia dla danych w usłudze grupowej transmisji danych pomiędzy wieloma członkami grupy połączenia głosowego w sieci telefonii komórkowej, znamienny tym, że obejmuje: podsystem IMS (IP Multimedia Subsystem), środki do tworzenia połączenia dla danych w postaci sterowanej przez SIP (Session Initiation Protocol), jako części składowej usługi grupowej transmisji danych pomiędzy nadającym członkiem grupy i jednym lub wieloma odbierającymi członkami grupy, środki do przydziału identyfikatora grup IMS (IMS group ID), każdemu 12

14 członkowi grupy dodatkowo prócz identyfikatora dla grupy połączenia głosowego (VGCS-ID), serwer aplikacji AS (Application Server) (8) w IMS do sterowania usługą grupowej transmisji danych pomiędzy członkami grupy, przy czym dane każdego członka grupy są za pomocą identyfikatora grup IMS (IMS group ID), rutowane do serwera aplikacji AS (Application Server) (8). 10. Program komputerowy z kodem programowym wykonywanym na komputerze, który realizuje sposób według jednego z zastrz. 1 do Produkt programu komputerowego, zawierający kod programowy wykonywany na komputerze dla realizacji sposobu według jednego z zastrz. 1 do 8. 13

15 - 1 - EP B1 U-3467n/10

16 - 2 - EP B1 U-3467n/10

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.08 08790.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 249940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.11 1117047.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2011301 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2006 06757837.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2004 06009464. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16894 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.08.04 06009464.6 (1) Int. Cl. H04H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo