(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/45 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie do prania/mycia (30) Pierwszeństwo: TR (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/25 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/04 (73) Uprawniony z patentu: ARCELIK ANONIM SIRKETI, Istanbul, TR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 MUSTAFA DURMUS, Istanbul, TR ERSOY OZCAN, Istanbul, TR ASAF MUSTAFA SOFU, Istanbul, TR LATIF TEZDUYAR, Istanbul, TR ONUR YAMAN, Istanbul, TR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Joanna Kostrzewa DENNEMEYER & ASSOCIATES SP. Z O.O. ul. Hrubieszowska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 PL-PAT EP B Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia do prania/mycia, w którym w prosty sposób rozwiązano problemy powstające wskutek wycieku wody i dzięki temu zapewniono bezpieczne warunki jego działania. [0002] Podczas pracy urządzeń do prania/mycia, zwłaszcza pralek lub zmywarek do naczyń, w przypadku występowania wycieku wody przy wężu doprowadzającym wodę, kadzi lub jakimkolwiek innym elemencie, woda ta zaczyna wypełniać dolną część korpusu. Woda ta, zbierana w dolnej części korpusu, umożliwia pływakowi umieszczonemu w tym miejscu zamknięcie styku przełącznika, do którego jest on przyłączony, poprzez unoszenie. W tym przypadku sygnał wykonywania algorytmu bezpieczeństwa obejmującego etapy takie jak zatrzymanie zaworu zapewniającego pobór wody przez urządzenie do prania/mycia i usuwanie wody poprzez działanie pompy jest przekazywany do jednostki sterującej. W ten sposób jednostka sterująca zapewnia eliminację zaistniałego problemu poprzez wykonanie algorytmu bezpieczeństwa. W przypadkach, gdy woda wypełnia dolną część korpusu, istnieje potrzeba rozwiązania tego problemu w łatwy i bezpieczny sposób bez konieczności zastosowania elementów, które powodują powstawanie dodatkowych kosztów. W DE ujawniono zastosowanie znanego urządzenia bezpieczeństwa w urządzeniu gospodarstwa domowego. [0003] W znanym ze stanu techniki dokumencie patentowym nr DE , opisano urządzenie gospodarstwa domowego zawierające przepływomierz wyposażony w przełącznik i jednostkę sterującą zapewniającą oddzielne sterowanie i zamykanie elektromagnetycznych zaworów w sytuacjach wykrycia jakiegokolwiek przepływu wody podczas cyklu prania/mycia pomimo braku zasilania wodą z sieci wodociągowej. [0004] W odniesieniu do innej postaci znanej ze stanu techniki, patent Stanów Zjednoczonych Ameryki nr US , opisano urządzenie do prania/mycia, w którym procesem napełniania wodą steruje się za pomocą układu sterowania. Układ sterowania zapewnia włączenie dźwiękowego alarmu bezpieczeństwa w sytuacjach, w których nie następuje wypełnienie wodą lub nadmierne wypełnienie wodą powyżej określonego z góry poziomu i przedsięwzięcie odpowiednich działań w ten sposób, iż urządzenie do prania/mycia i środowisko zewnętrzne nie ulegają uszkodzeniu. [0005] Celem niniejszego wynalazku jest otrzymanie urządzenia do prania/mycia, w którym zapewnia się rozwiązanie problemów wynikających wskutek jakiegokolwiek wycieku wody lub nadmiernego przepływu wody za pomocą algorytmu bezpieczeństwa uruchamianego w prosty sposób. [0006] Urządzenie do prania/mycia otrzymane dla osiągnięcia celu niniejszego wynalazku opisano w załączonych zastrzeżeniach patentowych.

3 [0007] Urządzenie do prania/mycia według niniejszego wynalazku zawiera detektor wykrywający poziom wody w kadzi i przełącznik, który jest umieszczony w dolnej części korpusu i który służy do pomiaru poziomu zebranej wody u podstawy korpusu w jakiejkowiek sytuacji występowania wycieku wody. Przełącznik jest połączony z detektorem równolegle. Zatem umożliwia się wykonanie algorytmu bezpieczeństwa, wykonywanego przez jednostkę sterującą, gdy poziom wody w kadzi ulega zwiększeniu, również w sytuacjach, w których następuje wypełnianie wodą dolnej części korpusu. Dzięki połączeniu końców przełącznika bezpośrednio z końcami detektora za pomocą rozgałęziacza kabla, osobne gniazdo na jednostce sterującej nie jest zajmowane. Ponadto, dzięki równoległemu połączeniu pomiędzy detektorem i przełącznikiem, zapewnia się funkcjonowanie detektora lub przełącznika nawet, gdy jeden spośród nich ma usterkę, przy czym element działający przejmuje również działanie elementu z usterką. [0008] Zgodnie z pewną postacią niniejszego wynalazku, detektor stanowi czujnik. Zgodnie z tą postacią, gdy problem napełniania wodą dolnej części kropusu wynika z jakiegokolwiek błędu, detektor ulega zwarciu i wskutek tego nie może wytwarzać częstotliwości, gdyż przełącznik jest przyłączony do detektora równolegle. Jednostka sterująca wykonuje algorytm bezpieczeństwa w sytuacji, gdy wartość częstotliwości generowanej przez detektor pozostaje przy pewnej wartości określonej z góry przez producenta. W związku z tym, iż w sytuacji zwarcia żaden sygnał nie może być generowany, jednostka sterująca rozpoczyna wykonywanie algorytmu bezpieczeństwa. [0009] Zgodnie z pewną postacią niniejszego wynalazku, detektor stanowi przełącznik poziomu wody, który jest wyzwalany w zależności od poziomu wody. Zgodnie z tą postacią, gdy problem napełniania wodą dolnej części kropusu wynika z jakiegokolwiek błędu, jednostka sterująca wykonuje algorytm bezpieczeństwa, który jest wykonywany przez detektor w sytuacjach w których poziom wody w kadzi osiąga poziom przepełnienia, gdyż przełącznik jest przyłączony do detektora równolegle. [0010] Urządzenie do prania/mycia otrzymane dla osiągnięcia celu niniejszego wynalazku zaobrazowano na załączonych figurach rysunku, na których: [0011] Figura 1 - pokazuje schemat urządzenia do prania/mycia. [0012] Figura 2 - pokazuje schemat detektora i przełącznik zgodnie z pewną postacią niniejszego wynalazku. [0013] Figura 3 - pokazuje schemat detektora i przełącznika zgodnie z inną postacią niniejszego wynalazku. [0014] Elementy zobrazowane na figurach rysunku ponumerowano w następujący sposób: 1. Urządzenie do prania/mycia 2. Korpus 3. Kadź 4. Zawór 5. Detektor 6. Przełącznik 7. Jednostka sterująca [0015] Urządzenie do prania/mycia (1) zawiera korpus (2), kadź (3), w której są umieszczane przedmioty przeznaczone do prania/mycia i prowadzi się proces prania/mycia, zawór (4) ze sterowaniem przepływu przyłączony pomiędzy siecią wodociągową i wężem doprowadzającym

4 wodę na zewnątrz korpusu (2), zapewniającym pobór wody z sieci wodociągowej w sposób sterowany i jego automatyczne odcięcie w sytuacji błędu takiego jak wyciek wody, detektor (5) mierzący poziom wody w kadzi (3), przełącznik (6) umieszczony w dolnej części korpusu (2), służący do pomiaru poziomu wody zebranej w dolnej części korpusu (2) w sytuacji wycieku wody z jakiegokolwiek obszaru takiego jak wąż doprowadzający wodę i kadź (3) i jednostkę sterującą (7) kontrolującą poziom wody w kadzi (3) zgodnie z danymi zebranymi przez detektor (5) i zapewniającą podjęcie odpowiednich działań w celu odprowadzenia wody wypełniającej podstawę korpusu (2) w zależności od wyzwolenia przełącznika (6). [0016] Woda pobrana z sieci wodociągowej jest przekazywana do urządzenia do prania/mycia (1) za pomocą węża doprowadzającego. Na wężu doprowadzającym, od strony z której wąż doprowadzający jest przyłączony do sieci wodociągowej, jest umieszczony korzystnie elektromechaniczny zawór (4), który zapewnia pobór wody z sieci wodociągowej w sposób sterowany. Ten zawór (4) ze sterowanym przepływem zapewnia również automatyczne odcięcie wody w sytuacji błędu takiego jak wyciek wody. [0017] Zgodnie z konkretną postacią niniejszego wynalazku, detektor (5) jest przyłączony do jednostki sterującej (7) i przełącznik (6) jest równolegle przyłączony do detektora (5). Zatem, w przypadku, gdy detektor (5) lub przełącznik (6) wykrywa błąd w odniesieniu do poziomu wody, jest wykonywany jeden wspólny algorytm. [0018] W sytuacji, gdy poziom wody w kadzi (3) przekracza pewien poziom określony przez producenta wskutek jakiegokolwiek błędu, sygnał wymagany do wykonywania algorytmu bezpieczeństwa jest przekazywany do jednostki sterującej (7) przez detektor (5). W sytuacjach, w których poziom wody w kadzi (3) przekracza pewien poziom, zapobiega się ryzyku takiemu jak występowanie przepełnienia wodą poprzez wykonanie algorytmu bezpieczeństwa obejmującego etapy takie jak zamknięcie zaworu (4), odprowadzenie wody za pomocą pracy pompy, zatrzymanie pracy grzałki i silnika i skutkiem tego zapewnia się bezpieczne warunki pracy urządzenia do prania/mycia (1). [0019] W podobny sposób, podczas działania urządzenia do prania/mycia (1), w przypadku występowania jakiegokolwiek wycieku wody z węża doprowadzającego wodę, kadzi (3) lub jakiegokolwiek innego elementu urządzenia do prania/mycia (1), woda ta zbiera się w dolnej części korpusu (2). W dolnej części korpusu (2), umieszczony jest przełącznik (6), który służy do pomiaru poziomu wody i który jest wyzwalany, przykładowo, przez pływak. W jakiejkolwiek sytuacji występowania wycieku wody, zwiększanie poziomu wody zebranej u podstawy korpusu (2) powoduje unoszenie się pływaka. W takiej sytuacji, pływak wyzwala przełącznik (6) poprzez unoszenie się. [0020] Zgodnie z konkretną postacią niniejszego wynalazku, w związku z tym, iż przełącznik (6) jest połączony z detektorem (5) równolegle, jednostka sterująca (7) wykonuje algorytm bezpieczeństwa, który jest również wykonywany przez jednostkę sterującą (7) w celu sterowania poziomem wody w kadzi (3), gdy występuje problem związany ze zbieraniem się wody w dolnej części korpusu (2). Dzięki wykonywaniu algorytmu bezpieczeństwa w podobny sposób, podejmowane są działania takie jak zamkniecie zaworu (4), odprowadzenie wody za pomocą pracy pompy, zatrzymanie grzałki i silnika i dzięki temu zapewnia się bezpieczne warunki działania użytkownikowi i urządzeniu do prania/mycia (1). Zatem przełącznik (6) nie jest bezpośrednio

5 przyłączony do jednostki sterującej (7) i dzięki temu nie stosuje się oddzielnego gniazda w jednostce sterującej (7) dla tego procesu. Algorytm bezpieczeństwa, który jest wykonywany przez jednostkę sterującą (7) w sytuacji, w której poziom wody w kadzi (3) zwiększa się, może być również wykonywany w przypadku występowania problemu ze zbieraniem się wody u podstawy korpusu (2) dzięki czemu nie jest wymagana żadna zmiana w oprogramowaniu. Zatem rozwiązanie problemu związanego ze zbierającą się wodą u podstawy korpusu (2) jest realizowane w ekonomiczny sposób. [0021] Zgodnie z pewną postacią niniejszego wynalazku detektor (5) stanowi czujnik. Gdy woda zbiera się u podstawy korpusu (2), pływak umieszczony w dolnej cześci korpusu (2) zamyka otwarty obwód przełącznika (6) poprzez wznoszenie się. W tej sytuacji, następuje zwarcie detektora (5), gdyż przełącznik (6) jest przyłączony do detektora (5) równolegle. W związku z tym, iż detektor (5) poziomu wody, który uległ zwarciu nie generuje częstotliwości, częstotliwość na wyjściu wynosi 0 Hz. Przy wartościach częstotliwości poniżej pewnej wartości częstotliwości określonej przez producenta, przykładowo, poniżej wartości częstotliwości wynoszącej 20 KHz, jednostka sterująca (7) przyjmuje, iż poziom wody w kadzi (3) jest poziomem przepełnienia i uruchamia algorytm bezpieczeństwa. Również w tej sytuacji zwarcia występującej przy jakimkolwiek problemie z wodą zbierającą się u podstawy korpusu (2), w związku z tym, iż częstotliwość wyjściowa detektora (5) będzie wynosić 0 Hz, jednostka sterująca (7) wykonuje algorytm bezpieczeństwa jak gdyby detektor (5) wykrył zwiększenie poziomu wody w kadzi (3) (Figura 2). Zatem, problem związany ze zbieraniem się wody u podstawy korpusu (2) jest rozwiązany bez wymogu użycia elementu, którego stosowanie powoduje powstawanie dodatkowych kosztów. Proces ten realizuje się dzięki bezpośredniemu przyłączeniu końców przełącznika (6) do końców czujnika poziomu wody przy użyciu rozgałęziacza kabla bez zajmowania jakiegokolwiek gniazda przez przełącznik (6) w jednostce sterującej (7). [0022] Zgodnie z inną postacią niniejszego wynalazku, detektor (5) stanowi przełącznik poziomu wody, który jest wyzwalany w zależności od poziomu wody. Również w tej postaci, przełącznik (6) jest przyłączony do styku poziomu przepełnienia detektora (5) w sposób równoległy. W związku z tym, iż przełącznik (6) jest przyłączony do detektora (5) równolegle, algorytm bezpieczeństwa, który jest wykonywany wskutek wyzwolenia detektora (5), jest również wykonywany przez jednostkę sterującą (7), gdy woda wypełnia dolną część korpusu (2) podczas działania urządzenia do prania/mycia (1). W sytuacji, gdy woda wypełnia podstawę korpusu (2), pływak umieszczony u podstawy korpusu (2) zamyka obwód przełącznika (6) wskutek wznoszenia się. W tej sytuacji detektor (5) ulega zwarciu, gdyż przełącznik (6) jest przyłączony do detektora (5) równolegle. Jednostka sterująca (7) wykonuje algorytm bezpieczeństwa tak jakby detektor (5) wykrył zwiększenie poziomu wody w kadzi (3) również w sytuacji zwarcia występującej przy jakimkolwiek problemie związanym ze zbieraniem się wody u podstawy korpusu (2). Zatem problem związany ze zbieraniem się wody w dolnej części korpusu (2) jest rozwiązany bez wymogu zastosowania elementu, którego stosowanie powoduje powstawanie dodatkowych kosztów. [0023] Dzięki zastosowaniu konkretnej postaci niniejszego wynalazku, problem związany ze zbieraniem się wody u podstawy korpusu (2) lub poziomem wody w kadzi (3) przekraczającym poziom przepełnienia wskutek jakiegokolwiek wycieku wody w urządzeniu do prania/mycia (1) jest

6 5 rozwiązany w sposób ekonomiczny i dzięki niemu zapewnia się bezpieczne warunki działania urządzenia. [0024] Urządzenie do prania/mycia (1) według niniejszego wynalazku stanowi zmywarka do naczyń lub pralka. Arçelik Anonim Sirketi Pełnomocnik:

7 PL-PAT EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie do prania/mycia (1) zawierające korpus (2), kadź (3), w której umieszcza się przedmioty przeznaczone do prania/mycia i prowadzi się proces prania/mycia, zawór (4) przyłączony pomiędzy siecią wodociągową i wężem doprowadzającym wodę, detektor (5) mierzący poziom wody w kadzi (3) i przełącznik (6) umieszczony w dolnej części korpusu (2), służący do pomiaru poziomu wody zebranej w dolnej części korpusu (2) w sytuacji wycieku wody z jakiegokolwiek obszaru takiego jak wąż doprowadzający wodę i kadź (3), i znamienne tym, że zawiera jednostkę sterującą (7) kontrolującą poziom wody w kadzi (3) zgodnie danymi zebranymi przez detektor (5) i zapewniającą podjęcie odpowiednich działań w celu odprowadzenia wody zbierającej się u podstawy korpusu (2) w zależności od wzbudzenia przełącznika (6) i przełącznik (6) jest przyłączony równolegle do detektora (5). 2. Urządzenie do prania/mycia (1) według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera przełącznik (6) przyłączony do pływaka. 3. Urządzenie do prania/mycia (1) według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że zawiera detektor (5) którym jest czujnik. 4. Urządzenie do prania/mycia (1) według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że zawiera detektor (5) którym jest przełącznik poziomu wody. 5. Urządzenie do prania/mycia (1) według któregokolwiek z powyższych zastrz., które stanowi pralka. 6. Urządzenie do prania/mycia (1) według któregokolwiek z zastrz. 1 do 4, które stanowi zmywarka do naczyń. Arçelik Anonim Sirketi Pełnomocnik:

8 Rysunek EP B1 PL-PAT

9 EP B1 PL-PAT

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.03.1996, PCT/US96/03590 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317228 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

A 1 2 3. Wymiary w mm

A 1 2 3. Wymiary w mm R VIA-DU-20 Sterownik A 1 2 3 90 9,0C 7,0C 4 5 6 B 160 90 9,0C 7,0C 45 160 53 58 Wymiary w mm 45 53 58 C VIA-DU-S20 5,7 mm 70 15 m 150mm 35 52 40 50 38 35 D VIA-DU-A10 Wymiary w mm 1. Zastosowanie Sterownik

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo