Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew Przybycień...-/-... data podpis...-/-... data podpis EGZEMPLARZ UśYTKOWY...-/-... data podpis Obowiązuje od:...-/-... data podpis SPIS TREŚCI 1. Cel procedury Zakres obowiązywania Terminologia Kompetencje i odpowiedzialność Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Kierownicy i kierujący komórkami organizacyjnymi Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych UŜytkownicy formularzy Pracownicy Urzędu Opis postępowania Rodzaje zapisów jakości Oznaczenie formularzy Tworzenie zapisów jakości, gospodarka zapisami jakości Wycofywanie i wprowadzanie nowych formularzy Zasady udostępniania zapisów jakości na zewnątrz Wykorzystanie zapisów jakości do analiz Przechowywanie zapisów jakości Lokalizacja zapisów jakości Dokumenty nadrzędne Dokumenty związane Załączniki...10 Rozdzielnik: Oryginał Pełnomocnik ds. SZJ Egzemplarz oznaczony JC jednostka certyfikująca Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej na stronach Intranetu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

2 Strona 2 z 10 Procedura Zapisy jakości Treść Zapisy jakości 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie czytelności identyfikalności oraz właściwych zasad przechowywania zapisów jakości w Urzędzie. 2. Zakres obowiązywania. Procedura obowiązuje pracowników wszystkich komórkach organizacyjnych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, w których są sporządzane i przechowywane zapisy jakości. 3. Terminologia Urząd Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze Naczelnik Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Zapis dowód, przedstawiający obiektywne stwierdzenie wykonanych działań czy osiągniętych rezultatów, opisujący, w jakim stopniu spełniono wymagania jakościowe, świadectwo efektywności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Jednolity wykaz akt jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. z późn. zm., wprowadzający podział tematyczny dokumentacji spraw załatwianych przez komórki organizacyjne oparty na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Formularz szablon druku słuŝący do dokonywania zapisów, stanowiący integralną część dokumentu SZJ. Udokumentowana procedura oznacza, Ŝe procedura jest ustanowiona, udokumentowana, wdroŝona i utrzymana Udokumentowana instrukcja oznacza, Ŝe instrukcja jest ustanowiona, udokumentowana, wdroŝona i utrzymana. POLTAX i jego podsystemy aplikacje komputerowe Ministerstwa Finansów do obsługi izb i urzędów skarbowych między innymi w zakresie ewidencji poboru podatków, egzekucji administracyjnej, kontroli podatkowej.

3 Strona 3 z 10 Formularz organizacyjno-prawny wzór druku do stosowania przy wykonywaniu usług, który nie został określony przez procedurę, instrukcję lub stworzony przy karcie informacyjnej (np. formularze własne będące załącznikiem do aktów prawa wewnętrznego) Formularz zewnętrzny wzór druku do stosowania nie zidentyfikowany przez zapis prawa zewnętrznego, wewnętrznego lub instrukcję, procedurę, kartę informacyjną nie wytworzony przez pracowników Urzędu. UŜytkownik formularza osoba wykorzystująca formularz (np. klient zewnętrzny, klient wewnętrzny). 4. Kompetencje i odpowiedzialność 4.1 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zatwierdza i wprowadza do stosowania aktami prawa wewnętrznego nowe formularze opracowane na potrzeby Urzędu w celu usprawnienia jego organizacji lub zmiany dotychczasowych formularzy w zakresie procedur i instrukcji, kart informacyjnych. 4.2 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością nadzoruje realizację działań opisanych w niniejszej procedurze. sporządza, aktualizuje i zatwierdza wykaz zapisów jakości podlegających nadzorowi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze zgodnie z formularzem nr F-002/P/001/PJ i F-002/P/002/PJ stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury, prowadzi zbiory formularzy innych niŝ podlegające ewidencji w systemie POLTAX i jego podsystemów, poprzez prowadzenie: - ZBIORU FORMULARZY AKTUALNYCH - ZBIORU FORMULARZY NIEAKTUALNYCH 4.3 Kierownicy i kierujący komórkami organizacyjnymi informują Pełnomocnika ds. SZJ o wprowadzeniu do stosowania w kierowanej komórce nowych formularzy, z wyjątkiem podlegających ewidencji w systemie POLTAX i jego podsystemach, opracowują bądź nadzorują opracowanie nowych formularzy lub zmiany wersji istniejących.

4 Strona 4 z Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych odpowiada za niezwłoczne wykonywanie upgrade`ów (uaktualnień) bazy systemu POLTAX oraz jego podsystemów. 4.5 UŜytkownicy formularzy odpowiadają za właściwe, czytelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie formularzy, stosują wyłącznie aktualne wersje formularzy. 4.6 Pracownicy Urzędu odpowiadają kaŝdy zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, za rzetelne sporządzanie, gromadzenie, analizę, przechowywanie oraz udostępnianie zapisów jakości odpowiadają za właściwe, czytelne i zgodne ze stanem faktycznym wykonywanie zapisów jakości. 5. Opis postępowania 5.1. Rodzaje zapisów jakości Celem wykonywania i gromadzenia zapisów jakości jest dostarczenie dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością oraz moŝliwość prowadzenia analiz w odniesieniu do osiąganego poziomu jakości w celu podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych. Przykłady zapisów jakości: raporty poauditowe, protokoły kontroli, protokoły z narad, notatki słuŝbowe, dowody potwierdzające kompetencje oraz dowody podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu (zaświadczenia o odbyciu szkoleń, certyfikaty, dyplomy, itp.), wyniki badania opinii klientów o świadczonych usługach. Rodzaje zapisów jakości nadzorowanych w Urzędzie: zapisy jakości sporządzane w Urzędzie ze względów organizacyjno-prawnych, zapisy jakości sporządzane na formularzach będących załącznikami do procedury SZJ, zapisy jakości sporządzane na formularzach będących załącznikami do instrukcji SZJ, zapisy jakości sporządzane w związku z realizacją świadczonych usług zewnętrznych, dla których sporządzone zostały Karty informacyjne,

5 Strona 5 z 10 zapisy jakości zewnętrzne i wewnętrzne sporządzane w związku z realizacją usług na formularzach ewidencjonowanych i nadzorowanych w systemie POLTAX oraz jego podsystemach, zapisy jakości sporządzane na pozostałych formularzach własnych nie wymienionych powyŝej. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze opracowano rejestr formularzy do sporządzania zapisów jakości. W rejestrach podano informację o tym czy zapisy jakości mają charakter wewnętrzny czy zewnętrzny, tzn. czy zostały sporządzone w Urzędzie Skarbowym czy poza Urzędem Oznaczenie formularzy Formularze będące załącznikami do procedur Systemu Zarządzania Jakością oznaczane są w następujący sposób: F-XXX/P/YYY/KO F - oznacza formularz, XXX - oznacza numer procedury P - oznacza procedurę, YYY - kolejny numer formularza do procedury, KO - oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Formularze będące załącznikami do instrukcji Systemu Zarządzania Jakością oznaczane są w następujący sposób: F-XXX/I/YYY/KO F - oznacza formularz, XXX - oznacza numer instrukcji, I - oznacza instrukcję, YYY - kolejny numer formularza do instrukcji KO - oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Formularze stosowane w Urzędzie w związku z realizacją świadczonych usług zewnętrznych, do których zostały sporządzone Karty informacyjne oznaczone są w następujący sposób: F-XX/K/KO/YY F - oznacza formularz, XX - oznacza kolejny numer usługi realizowanej przez komórkę, K - oznacza kartę informacyjną,

6 Strona 6 z 10 KO - symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym, YY - oznacza kolejny numer formularza do danej usługi realizowany przez komórkę organizacyjną, Formularze stosowane w Urzędzie w związku z realizacją usług, ewidencjonowane i nadzorowane w systemie POLTAX oraz jego podsystemach oraz druki zewnętrzne stosowane w ramach obowiązującego prawa. Dla formularzy tych stosowane jest tylko ich oryginalne oznaczenie i nazewnictwo informujące o przeznaczeniu i numerze wydania, (tj. PIT-36, VAT-7, UPOMNIENIE, itp.). Nadzór nad tymi formularzami sprawowany jest przez Ministerstwo Finansów. Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych po otrzymaniu apgrade`u jest zobowiązany do niezwłocznego uaktualniania bazy systemu POLTAX jego podsystemów i innych programów komputerowych oraz słowników druków zewnętrznych stosowanych w ramach obowiązującego prawa z czego sporządzany jest protokół zwierający datę aktualizacji, podpis dokonującego i status (błędna/bezbłędna). Protokół przesyłany jest do jednostki nadzorującej, która w przypadku błędnej aktualizacji podejmuje stosowne czynności wyjaśniające. Inne formularze własne stosowane w Urzędzie Skarbowym są oznaczone w następujący sposób: F-YYY/KO F - oznacza formularz, YYY KO - oznacza kolejny numer formularza - oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Identyfikację nieoznaczonych formularzy zewnętrznych umoŝliwia ich oznakowanie w następujący sposób: F-YYY/KO/Z F - oznacza formularz, YYY - oznacza kolejny numer formularza KO - oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Z - oznacza zewnętrzny

7 Strona 7 z 10 Identyfikację formularzy wprowadzonych do stosowania zarządzeniem lub decyzją Naczelnika umoŝliwia ich oznakowanie w następujący sposób: F-YYY/D lub Z/XX/RRRR F YYY D lub Z XX RRRR - oznaczenie formularza, - oznacza kolejny numer formularza, - oznacza decyzję lub zarządzenie Naczelnika, - oznacza numer kolejny decyzji lub zarządzenia Naczelnika, - oznacza numer kolejny roku wydania decyzji lub zarządzenia. Uwaga 1. Formularz otrzymuje tylko jeden numer. JeŜeli ten sam formularz występuje przy usługach realizowanych przez róŝne komórki organizacyjne, stosuje się oznaczenie nadane po raz pierwszy. Uwaga 2. Dopuszcza się, aby formularze będące drukami akcydensowymi, generowane w programach komputerowych będące załącznikami do aktów prawa były oznaczone tylko w zbiorach prowadzonych przez Pełnomocnika ds. SZJ. Uwaga 3. W przypadku zastąpienia formularza nowym wzorem oznacza się go dodatkowo kolejną cyfrą. było F-XXX/P/YYY/KO jest F-XXX/P/YYY/KO/1 F-XXX/I/YYY/KO F-XXX/I/YYY/KO/1 F-XX/K/KO/YY F-XX/K/KO/YY/1 W rejestrze formularzy dokonuje się stosownych zapisów z podaniem daty wprowadzenia nowego formularza. Uwaga 4. W przypadku wprowadzenia nowego formularza dotychczas nie ujętego w wykazie prowadzonym przez Pełnomocnika ds. SZJ numer tworzy się nadając dla nowego formularza kolejny numer z wykazu, w sposób określony w punkcie 5.2. Oznaczenie formularzy.

8 Strona 8 z Tworzenie zapisów jakości, gospodarka zapisami jakości. W celu wykorzystania formularzy, słuŝących do sporządzania zapisów jakości w Urzędzie, powiela się ich potrzebną ilość w wersji uŝytkowej, np. w formie odbitek kserograficznych, wydruków komputerowych lub stosuje się druki akcydensowe. MoŜna równieŝ udostępnić wersję uŝytkową w formie elektronicznej w wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. UŜytkownik formularza dokonuje stosownych wypełnień czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Zasady posługiwania się formularzami, ich wypełnianie, dystrybucję (oryginał + kopie), miejsce i czas przechowywania, opisują stosowne dokumenty Systemu Zarządzania Jakością lub obowiązujące przepisy prawne. W celu zapewnienia skutecznego nadzorowania zapisów jakości w Urzędzie, Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi rejestr formularzy wykorzystywanych do sporządzenia: zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, zgodnie z formularzami F-002/P/001/PJ i F-002/P/002/PJ stanowiącymi załącznik Nr 1 do procedury, który ze względów porządkowych obejmuje wszystkie stosowane w Urzędzie formularze uporządkowane według właściwości komórek organizacyjnych i świadczonych usług. Zatwierdzanie wykazu przez Pełnomocnika ds. SZJ nie dotyczy formularzy ewidencjonowanych w systemie POLTAX jego podsystemach, innych programach komputerowych oraz druków zewnętrznych i druków akcydensowych. Oryginały formularzy są przechowywane w ustalonych zbiorach: ZBIÓR FORMULARZY AKTUALNYCH, ZBIÓR FORMULARZY NIEAKTUALNYCH. Uwaga! Zbiory formularzy i rejestr formularzy nie obejmują formularzy ewidencjonowanych w systemie POLTAX jego podsystemach, innych programach komputerowych oraz druków zewnętrznych stosowanych w ramach obowiązującego prawa. Zasady nadzoru nad tymi formularzami zostały przedstawione w pkt 5.2 procedury. Zmiany w treści formularzy obowiązujących w Urzędzie oraz wprowadzenie nowych formularzy, w których prowadzone są zapisy jakości, traktowane są jak zmiany w dokumencie je wprowadzającym i podlegają zasadom obowiązującym przy wprowadzeniu zmian w tym dokumencie zgodnie z procedurą Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Wycofywanie i wprowadzanie nowych formularzy Wycofany bądź zastępowany formularz jest oznaczany:

9 Strona 9 z 10 Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze Zielona Góra ul. dr PienięŜnego 24 Zastąpiono: Wycofano: przez i przenoszony do ZBIORU FORMULARZY NIEAKTUALNYCH. W rejestrze formularzy wykorzystywanych do sporządzania zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze dokonywane są stosowne korekty. Uwaga! Nie dotyczy formularzy ewidencjonowanych w systemie POLTAX jego podsystemach i innych programach komputerowych oraz druków zewnętrznych stosowanych w ramach obowiązującego prawa. Zmiany w treści formularzy obowiązujących w Urzędzie oraz wprowadzanie nowych formularzy, w których prowadzone są zapisy dotyczące jakości, traktowane są jak zmiany w dokumencie je wprowadzającym i podlegają zasadom opisanym procedurze Opracowywania i nadzorowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Zasady udostępniania zapisów jakości na zewnątrz. Zasady udostępniania zapisów jakości na zewnątrz regulują przepisy obowiązującego prawa. Decyzję o udostępnieniu zapisów podejmuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze lub osoba przez niego upowaŝniona Wykorzystywanie zapisów jakości do analiz. Zapisy jakości są podstawą do sporządzania analiz dotyczących skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością. Odpowiednie dokumenty systemowe szczegółowo opisują zasady analizowania zapisów jakości. Celem analizy jest wskazanie ewentualnej niezgodności oraz uruchomienie procesu doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. 5.7 Przechowywanie zapisów jakości Sposób przechowywania zapisów jakości powinien zagwarantować, iŝ nie zostaną one uszkodzone i będą dostępne w kaŝdej sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba ich wykorzystania. Okres przechowywania zapisów jakości określają: obowiązujące przepisy prawa, wymagania wewnętrzne.

10 Strona 10 z Lokalizacja zapisów jakości Zapisy jakości sporządzane na formularzach Rejestr aktualnych formularzy wykorzystywanych do sporządzania zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze (formularz F-002/P/001) i rejestr nieaktualnych formularzy wykorzystywanych do sporządzania zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze (formularz F-002/P/002) znajduje się u Pełnomocnika ds. SZJ. Nieaktualny wykaz zapisów jakości jest archiwowany od daty kiedy utraci aktualność w Zbiorze formularzy nieaktualnych przez okres 1 roku. Pozostałe zapisy jakości znajdujące się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zgodnie z postępowaniem opisanym w dokumentach systemowych. 6. Dokumenty nadrzędne Norma PN-EN ISO 9001:2001, pkt Dokumenty związane Procedura Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. 8. Załączniki Załącznik nr 1 F-002/P/001/PJ - Rejestr aktualnych formularzy wykorzystywanych do sporządzania zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 2 F-002/P/002/PJ Rejestr nieaktualnych formularzy wykorzystywanych do sporządzania zapisów jakości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 3 F-001/P/014/PJ - Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu systemowego w wersji elektronicznej na stronach Intranetu Załącznik nr 4 F-001/P/015/PJ - Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem systemowym w wersji elektronicznej na stronach Intranetu przez pracowników komórki organizacyjnej symbol...

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 31.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 1. Cel Przewodnika

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo