NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad Zarządzeniami Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Nadzór nad zarządzeniami odnosi się w szczególności do: a. weryfikacji projektów zarządzeń pod kątem ich adekwatności i rzetelności przygotowania, zanim zostaną wydane, b. okresowego przeglądu zarządzeń i ich aktualizowania w razie potrzeby, c. zapewnienia, że zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian zarządzeń, d. zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie zarządzeń są dostępne w miejscach ich użytkowania (w odpowiednich komórkach organizacyjnych Urzędu lub jednostkach organizacyjnych Gminy Środa Wielkopolska), e. zapewnienia, że zarządzenia są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania, f. zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych zarządzeń i odpowiedniego ich oznaczania. 2. Zakres zastosowania Procedura obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. 3. Zastosowane terminy i skróty Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1. Burmistrzu należy przez to rozumieć 2. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej 3. SZJ należy przez to rozumieć System Zarządzania Jakością 4. Pełnomocniku ds. SZJ należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 5. Koordynatorze ds. SZJ należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością 4. Odpowiedzialności i uprawnienia 4.1. Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za: 1. nadzorowanie aktualności niniejszej procedury 2. integralności zarządzeń z wymaganiami normy ISO Pełnomocnik jest uprawniony do: 1. wprowadzania zmian do niniejszej procedury 2. wstrzymywania wydania każdego projektu zarządzenia, który jest niezgodny: - z niniejszą procedurą - z innymi obowiązującymi zarządzeniami - z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej - z przepisami obowiązującego prawa.

2 4.2. Koordynator ds. SZJ jest odpowiedzialny za: 1. prowadzenie wykazu zarządzeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 2. udostępnianie elektronicznych wersji zarządzeń komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Wydział Organizacyjno-Prawny jest odpowiedzialny za: 1. prowadzenia zbioru oryginałów zarządzeń i udostępnianie zainteresowanym osobom do wglądu w Wydziale Kierujący komórką organizacyjną jest odpowiedzialny za: 1. przestrzeganie niniejszej procedury, w szczególności kolejności poszczególnych czynności w ramach wydawania Zarządzeń Burmistrza Miasta 2. nadzorowania realizacji niniejszej procedury przez podległych pracowników Radca Prawny jest odpowiedzialny za: 1. sprawdzanie i opiniowanie projektów zarządzeń otrzymanych od komórek organizacyjnych pod kątem zgodności z niniejszą procedurą oraz przepisami prawa i potwierdzenia tego faktu swoim podpisem 2. sporządzenie opinii do projektów zarządzeń w przypadkach trudnych lub wątpliwych w interpretacji wymagań prawnych. Radca Prawny jest uprawniony do: 1. wstrzymania wydania każdego zarządzenia niezgodnego z przepisami obowiązującego prawa lub z innymi obowiązującymi Zarządzeniami Burmistrza Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za: 1. przestrzeganie niniejszej procedury 2. nadzorowanie zarządzeń związanych z wykonywanymi zadaniami. 5. Zasady postępowania 5.1. Przygotowanie projektu zarządzenia. 1. Projekt zarządzenia przygotowuje pracownik komórki merytorycznej w zakresie wykonywanych zadań, a kierujący tą komórką weryfikuje przygotowaną propozycję projektu. 2. Projekt zarządzenia powinien zawierać: a. Tytuł zarządzenia (w oddzielnych wyśrodkowanych wierszach należy zawrzeć: określenie rodzaju aktu prawnego i jego numer oraz nazwę organu wydającego, datę aktu prawnego z wpisaną słownie nazwą miesiąca, tytuł zaczynający się od słów w sprawie pisane tekstem pogrubionym) Zarządzenie nr.../2010 z dnia lutego 2010 r. w sprawie procedury opracowania i nadzorowania zarządzeń b. Podstawę prawną umieszcza się poniżej określenia przedmiotu zarządzenia z zachowaniem odstępu co najmniej jednego wiersza i rozpoczyna się od nowego

3 akapitu zwrotem: Na podstawie art.. podając jej tytuł z oznaczeniem dziennika urzędowego, na końcu dodając zwrot zarządza się, co następuje: c. Treść zarządzenia ze wskazaniem ewentualnych zarządzeń, które ulegają zmianie lub uchyleniu d. Określenie odpowiednio organu lub osoby, której powierza się wykonanie zarządzenia e. Jeżeli z podstawy zarządzenia wynika, iż zarządzenie lub jego część nie podlega publikacji, to należy w zarządzeniu zamieścić paragraf informujący o tym. f. Termin wejścia w życie zarządzenia 3. Projekt zarządzenia należy przygotować z zachowaniem następujących parametrów: g. Czcionka Times New Roman h. Rozmiar czcionki 12 i. Minimalne marginesy: górny 25 mm, dolny 20 mm, lewy 25 mm, prawy 20 mm. 4. Kierujący komórką organizacyjną odpowiada za weryfikację projektu zarządzenia z obowiązującym wzorem oraz innym zarządzeniami. 5. Kierujący komórką organizacyjną przekazuje projekt zarządzenia do Radcy Prawnego. 6. Projekt zarządzenia należy wykonać zgodnie ze wzorem do niniejszej procedury Weryfikacja projektu zarządzenia 1. Radca Prawny dokonuje przeglądu projektu zarządzenia pod kątem zgodności z wymaganiami prawa. 2. Po zaakceptowaniu projektu kierujący komórką organizacyjną ma obowiązek pobrać z Wydziału Organizacyjno-Prawnego kolejny numer zarządzenia i przygotować zarządzenie z nadanym numerem do podpisu w min. trzech egzemplarzach. W przypadku gdy zarządzenie będzie przekazywane do jednostek organizacyjnych należy przygotować odpowiednio większą ilość egzemplarzy zarządzenia do podpisu Zaopiniowanie zarządzenia pod kątem prawnym. 1. Fakt zaopiniowania zarządzenia, należy potwierdzić poprzez podpis wraz z pieczątką na zarządzeniu oraz załącznikach Przedłożenie projektu zarządzenia do podpisania. 1. Kierownik wydziału merytorycznego, poprzez sekretariat, przedkłada zarządzenie, w zakresie działania wydziału, do podpisu Burmistrzowi Miasta Rejestracja zarządzeń. 1. Po podpisaniu zarządzenia dwa egzemplarze zostają w wydziale merytorycznym, pozostałe zostają przekazane do Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Jeden egzemplarz zostaje zarejestrowany i zarchiwizowany. 2. W przypadku gdy zarządzenie powinno zostać przekazane jednostkom organizacyjnym jego przekazaniem zajmuje się Wydział Organizacyjno-Prawny Udostępnianie zarządzeń w wersji elektronicznej. 1. Po zatwierdzeniu zarządzenia przez Burmistrza Miasta pracownik, który przygotował zarządzenie przesyła jego wersję elektroniczną z wprowadzonym numerem do Biura Obsługi Burmistrza. Biuro Obsługi Burmistrza udostępnia zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

4 5.6. Okresowy przegląd i weryfikacja zarządzeń. 1. Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi są zobowiązani do przeglądu zarządzeń, w zakresie działania komórki, min. raz na pół roku, na prośbę Koordynatora ds. SZJ Aktualizacja zarządzeń i teksty jednolite. 1. Jeśli wystąpiły okoliczności takie jak: zmiana przepisów, będących podstawą prawną zarządzenia zmiana sytuacji faktycznej stanu rzeczy inne okoliczności wpływające na treść zarządzania, zarządzenie należy zmienić lub uchylić. 2. Przy aktualizacji zarządzeń obowiązuje zasada dwukrotnej zmiany zarządzenia, co oznacza, że trzecie wydanie zarządzenia musi być tekstem jednolitym w celu zapewnienia przejrzystości i czytelności dokumentu Uchylanie zarządzeń. Uchylenie zarządzenia może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze wydania zarządzenia uchylającego. 6. Dokumenty związane i zapisy 1. Podczas stosowania niniejszej procedury mają zastosowanie wymagania określone w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz w normie PN-EN ISO 9000: Wszystkie zapisy powstające przy realizacji niniejszej procedury tzn. oryginały zarządzeń przechowywane są w Wydziale Organizacyjno-Prawnym oraz odpowiednio tematycznie w merytorycznie odpowiedzialnej komórce organizacyjnej.

5 Wzór 1 Zarządzenie nr z dnia. w sprawie. Na podstawie art. zarządzam, co następuje: 1.

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH CZECHOWICE DZIEDZICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: 1/3 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Wydanie nr I Nr egz. 2 Data Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkła 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 440/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo