OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury Zakres stosowania Terminologia Opis postępowania Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Struktura i forma dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Opracowywanie dokumentów SZJ Zatwierdzanie dokumentów SZJ Dystrybucja dokumentów SZJ Dokumentacja prawna wewnętrzna Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji prawnej wewnętrznej Nadzór nad dokumentacją prawną wewnętrzną Kopiowanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentacji prawnej wewnętrznej Nadzór nad dokumentacją prawną zewnętrzną Instrukcja kancelaryjna Zmiany w dokumentacji Zmiany w dokumentacji prawnej wewnętrznej Przegląd aktualności dokumentów systemowych oraz nadzór nad ich stosowaniem Odpowiedzialność Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Kierownicy komórek organizacyjnych Opracowujący procedurę lub instrukcję Sprawdzający procedurę lub instrukcję Uczestnicy procesu Dokumenty związane Wskazówki i uwagi Załączniki Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad opracowywania, edycji, sprawdzania, weryfikacji, zatwierdzania, oznaczania, dystrybucji i aktualizacji obowiązujących w Urzędzie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), tj. Polityki jakości, Celów jakości, Księgi jakości, procedur, instrukcji, dokumentacji prawnej wewnętrznej i zewnętrznej.

2 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z Zakres stosowania Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Skarbowego we Wschowie. 3. Terminologia Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) akcie prawa zewnętrznego rozumie się przez to akty prawa powszechnie obowiązującego oraz zarządzenia i decyzje organów nadrzędnych; 2) akcie prawa wewnętrznego rozumie się przez to zarządzenia i decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 3) dokumencie rozumie się przez to informację i jej nośnik; 4) drukach akcydensowych rozumie się przez to wszelkie druki okolicznościowe, wydawane zwykle jednorazowo w celach informacyjnych, manipulacyjnych. W Urzędzie druki generowane w programach komputerowych bądź będące załącznikami do aktów prawa np. zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o niezaleganiu, księga przychodów i rozchodów itp; 5) formularzu rozumie się przez to wzór druku zawierający, wymagane przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego, niezbędne elementy wymagane dla uruchomienia określonego procesu; 6) instrukcji rozumie się przez to dokument uściślający sposób postępowania, określony w danej procedurze; 7) instrukcji kancelaryjnej rozumie się przez to Instrukcję w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, zmienionego zarządzeniem Nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. oraz zarządzeniem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r.; 8) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to działy, referaty oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Skarbowego we Wschowie; 9) kierownikach komórek organizacyjnych rozumie się przez to Głównego Księgowego, kierowników działów i referatów oraz kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 10) księdze jakości rozumie się przez to dokument, w którym określono System Zarządzania Jakością; 11) Naczelniku Urzędu rozumie się przez to Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 12) Pełnomocniku ds. SZJ rozumie się przez to wyznaczonego członka kierownictwa Urzędu, który: a) jest odpowiedzialny za zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane,

3 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 3 z 19 b) przedstawia najwyższemu kierownictwu sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, c) zapewnia upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta; 13) procedurze rozumie się przez to dokument opisujący cele i zakres działania oraz ustalony sposób postępowania, aby realizować określone cele; 14) SZJ rozumie się przez to System Zarządzania Jakością; 15) Urzędzie rozumie się przez to Urząd Skarbowy we Wschowie; 16) uczestniku procesu Systemu Zarządzania Jakością rozumie się przez to każdego pracownika biorącego udział przy załatwianiu powierzonego zadania, objętego SZJ ISO; 17) załączniku rozumie się przez to uzupełnienie dokumentu systemowego o informacje, których nie można jednoznacznie i wyczerpująco opisać w tekście dokumentu (np. formularz, wzór pieczęci, wzór druku akcydensowego itp.). 4. Opis postępowania 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Struktura i forma dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Księga jakości Księga jakości posiada stronę tytułową i kolejne, według wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ W nagłówku każdej strony Księgi jakości umieszcza się następujące elementy: 1) z lewej strony znajduje się logo Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) w środkowej części nazwa dokumentu Systemu Zarządzania Jakością; 3) w prawym górnym narożniku znajduje się informacja o dacie od której obowiązuje Księga jakości; 4) z prawej strony w środku znajduje się oznaczenie wydania dokumentu według następującego schematu: Wydanie XX, gdzie XX oznacza numer kolejny wydania całego dokumentu, oraz oznaczenie zmiany strony dokumentu według następującego schematu: Zmiana strony X, gdzie X oznacza numer kolejnej wersji danej strony, przy pozostawieniu istniejącego wydania dokumentu; 5) w prawym dolnym narożniku znajduje się numer kolejnej strony według następującego schematu: strona X z Y, gdzie X oznacza numer strony, natomiast Y oznacza ilość stron całego dokumentu W stopce każdej strony znajduje się oznaczenie normy na podstawie, której opracowano Księgę Jakości w Urzędzie Skarbowym we Wschowie.

4 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 4 z Księga jakości zawiera następujące elementy obowiązkowe: 1) rozdzielnik; 2) spis treści; 3) zakres i cel; 4) dokumenty powołane; 5) terminologię; 6) opis systemu zarządzania jakością w Urzędzie; 7) odpowiedzialność kierownictwa; 8) zarządzanie zasobami; 9) realizację usługi; 10) pomiary, analizę i doskonalenie; 11) udokumentowane procedury; 12) załączniki; 13) wykaz zamieszczonych rysunków; 14) wykaz zamieszczonych zdjęć Procedury Każda procedura posiada stronę tytułową i kolejne, według wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ W nagłówku każdej strony procedury umieszcza się następujące stałe elementy: 1) z lewej strony nagłówka znajduje się logo Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) w górnej, środkowej części nagłówka, znajduje się nazwa dokumentu Systemu Zarządzania Jakością oraz norma na podstawie, której opracowano dokument; 3) w dolnej, środkowej części nagłówka, znajduje się tytuł procedury; 4) w prawym górnym narożniku nagłówka znajduje się numer procedury, według następującego schematu: P-SZJ/XXX, gdzie XXX oznacza numer procedury; 5) poniżej numeru procedury znajduje się wydanie procedury według następującego schematu: Wydanie XX, gdzie XX oznacza numer kolejny wydania całego dokumentu oraz oznaczenie zmiany strony dokumentu, według następującego schematu: Zmiana strony X, gdzie X oznacza numer kolejnej wersji danej strony, przy pozostawieniu istniejącego wydania dokumentu; 6) w dolnym, prawym narożniku nagłówka, znajduje się numer kolejny strony, według następującego schematu: Strona X z Y, gdzie X oznacza numer strony, natomiast Y oznacza ilość stron całego dokumentu Na stronie tytułowej procedury, poniżej nagłówka, w odległości pojedynczej interlinii znajduje się ramka informacyjna, zawierająca informacje o osobach biorących udział w opracowaniu dokumentu SZJ:

5 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 5 z 19 1) w lewej, górnej części ramki informacyjnej znajdują się dane opracowującego procedurę, zawierające następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data i podpis; 2) w kolumnie drugiej znajdują się dane sprawdzającego procedurę, zawierające następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis; 3) w kolumnie trzeciej znajdują się dane osób zatwierdzających procedurę. Rubryka ZATWIERDZIŁ składa się z dwóch takich samych części, zawierających następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis; 4) w lewej, dolnej części ramki informacyjnej, znajduje się oznaczenie rodzaju egzemplarza posiadanego dokumentu SZJ, zgodnie z dyspozycją punktu niniejszej procedury; 5) w prawej, dolnej części ramki informacyjnej znajduje się informacja o dacie, od której obowiązuje dokument SZJ Pod ramką informacyjną, w odległości pojedynczej interlinii znajduje się Rozdzielnik, informujący o rodzaju egzemplarza dokumentu SZJ, zgodnie z oznaczeniem zawartym w pkt niniejszej procedury, oraz adresatach, do których skierowany jest określony rodzaj dokumentu Każda procedura zawiera stały układ tematyczny: 1) cel procedury (to co zamierzamy osiągnąć poprzez działania opisane procedurą); 2) zakres stosowania (zakres obowiązywania dokumentu); 3) terminologia (wyjaśnienie zwrotów i pojęć użytych w dokumencie na zasadzie przytoczenia ich powszechnego znaczenia bądź wprowadzenia znaczenia tych pojęć na użytek dokumentu); 4) opis postępowania (opis działań podejmowanych dla realizacji zamierzonego celu); 5) odpowiedzialność (obowiązki wynikające z postępowania opisanego procedurą); 6) dokumenty związane (dokumenty stanowiące uszczegółowienie postępowania opisanego procedurą); 7) wskazówki i uwagi; (dodatkowe informacje dotyczące procedury; w przypadku braku takich informacji rozdział ten można pominąć) 8) załączniki (wykaz formularzy związanych z procedurą) Pełnomocnik ds. SZJ, w formie elektronicznej, prowadzi i aktualizuje REJESTR AKTUALNYCH PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, obowiązujących w Urzędzie, zgodnie z formularzem F-P/001/01(1), stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. Rejestr jest drukowany jeden raz w roku wg. stanu na dzień 31 grudnia. Jednak w zależności od potrzeby może być wydrukowany również w innych terminach. Decyzję o druku w dodatkowych terminach podejmuje Naczelnik Urzędu lub Pełnomocnik ds. SZJ.

6 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 6 z Instrukcje Każda instrukcja posiada stronę tytułową i kolejne, według wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ W nagłówku każdej strony instrukcji umieszcza się następujące stałe elementy: 1) z lewej strony nagłówka znajduje się logo Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) w górnej, środkowej części nagłówka, znajduje się nazwa dokumentu Systemu Zarządzania Jakością oraz norma na podstawie, której opracowano dokument; 3) w dolnej, środkowej części nagłówka, znajduje się tytuł instrukcji; 4) w prawym górnym narożniku nagłówka znajduje się numer instrukcji, według następującego schematu: I-SZJ/XXX, gdzie XXX oznacza numer instrukcji; 5) poniżej numeru procedury znajduje się wydanie instrukcji według następującego schematu: Wydanie XX, gdzie XX oznacza numer kolejny wydania całego dokumentu 6) pod informacją o numerze wydania instrukcji znajduje się oznaczenie zmiany strony dokumentu, według następującego schematu: Zmiana strony X, gdzie X oznacza numer kolejnej wersji danej strony, przy pozostawieniu istniejącego wydania dokumentu Na stronie tytułowej instrukcji, poniżej nagłówka, w odległości pojedynczej interlinii znajduje się ramka informacyjna, zawierająca informacje o osobach biorących udział w opracowaniu dokumentu SZJ: 1) w lewej, górnej części ramki informacyjnej znajdują się dane opracowującego instrukcję, zawierającej następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data i podpis; 2) w kolumnie drugiej znajdują się dane sprawdzającego instrukcję, zawierającej następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis; 3) w kolumnie trzeciej znajdują się dane osób zatwierdzających instrukcję. Rubryka ZATWIERDZIŁ składa się z dwóch takich samych części, zawierających następujące dane: stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis; 4) w lewej, dolnej części ramki informacyjnej, znajduje się oznaczenie rodzaju egzemplarza posiadanego dokumentu SZJ, zgodnie z dyspozycją punktu niniejszej procedury; 5) w prawej, dolnej części ramki informacyjnej znajduje się informacja o dacie, od której obowiązuje dokument SZJ Pod ramką informacyjną, w odległości pojedynczej interlinii znajduje się Rozdzielnik, informujący o rodzaju egzemplarza dokumentu SZJ, zgodnie z oznaczeniem zawartym w pkt niniejszej procedury, oraz adresatach, do których skierowany jest określony rodzaj dokumentu.

7 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 7 z Każda instrukcja zawiera stały układ tematyczny: 1) cel instrukcji (to co zamierzamy osiągnąć poprzez działania opisane instrukcją); 2) zakres stosowania (zakres obowiązywania dokumentu); 3) terminologia (wyjaśnienie zwrotów i pojęć użytych w dokumencie na zasadzie przytoczenia ich powszechnego znaczenia bądź wprowadzenia znaczenia tych pojęć na użytek dokumentu); 4) opis postępowania (opis działań podejmowanych dla realizacji zamierzonego celu); 5) odpowiedzialność (obowiązki wynikające z postępowania opisanego instrukcją); 6) dokumenty związane (dokumenty stanowiące uszczegółowienie postępowania opisanego instrukcją); 7) załączniki (wykaz formularzy związanych z instrukcją) Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi i aktualizuje w formie elektronicznej REJESTR AKTUALNYCH INSTRUKCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, obowiązujących w Urzędzie, zgodnie z formularzem F-P/001/02(1), stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. Rejestr jest drukowany jeden raz w roku wg. stanu na dzień 31 grudnia. Jednak w zależności od potrzeby może być wydrukowany również w innych terminach. Decyzję o druku w dodatkowych terminach podejmuje Naczelnik Urzędu lub Pełnomocnik ds. SZJ Karty informacyjne Karty informacyjne zawierają informacje dla Klienta o sposobie realizacji poszczególnych usług przez Urząd W nagłówku karty informacyjnej umieszcza się następujące stałe elementy: 1) z lewej strony, znajduje się logo Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) w górnej, środkowej części nagłówka, znajduje się nazwa dokumentu Systemu Zarządzania Jakością, norma na podstawie, której opracowano dokument oraz wersja karty; 3) w dolnej środkowej części nagłówka, znajduje się tytuł karty; 4) w prawym górnym narożniku nagłówka znajduje się numer karty informacyjnej, według następującego schematu: K-B/CCC Gdzie: K karta B liczbowe oznaczenie komórki organizacyjnej sporządzającej kartę, zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu

8 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 8 z 19 CCC - kolejny numer karty informacyjnej nadany w ramach komórki organizacyjnej sporządzającej kartę; 5) poniżej numeru karty znajduje się data, od której karta informacyjna obowiązuje Karty informacyjne posiadają stały układ tematyczny: 1) podmiotowy zakres usługobiorców; 2) rodzaj wymaganych dokumentów, które powinien złożyć usługobiorca; 3) formy udostępniania urzędowych formularzy; 4) terminy składania dokumentów; 5) sposób składania dokumentów; 6) wymagane opłaty; 7) sposób prowadzenia postępowania; 8) prawa strony; 9) termin załatwienia sprawy; 10) forma załatwienia sprawy; 11) przysługujące środki zaskarżenia; 12) podstawa prawna Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi i aktualizuje w formie elektronicznej REJESTR AKTUALNYCH KART INFORMACYJNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, obowiązujących w Urzędzie zgodnie z formularzem F-P/001/03(1) stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. Rejestr jest drukowany jeden raz w roku wg. stanu na dzień 31 grudnia. Jednak w zależności od potrzeby może być wydrukowany również w innych terminach. Decyzję o druku w dodatkowych terminach podejmuje Naczelnik Urzędu lub Pełnomocnik ds. SZJ Odpowiedzialnymi za opracowywanie i bieżącą aktualizację kart oraz wprowadzanie nowych kart informacyjnych są kierownicy komórek organizacyjnych i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy. Pracownicy sporządzający karty są odpowiedzialni za bieżącą aktualizację kart Na oryginale karty informacyjnej umieszcza się stanowisko, imię i nazwisko, datę i podpis opracowującego oraz sprawdzającego. Kartę informacyjną, pod względem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 zatwierdza Pełnomocnik ds. SZJ, natomiast treść karty, przed wprowadzeniem jej do użytkowania lub przed wprowadzeniem zaktualizowanej wersji istniejącej karty, zatwierdzana jest przez Naczelnika Urzędu Formularze W Urzędzie obowiązują dwa rodzaje formularzy: 1) formularze związane z funkcjonowaniem SZJ; 2) formularze stosowane w Urzędzie, związane z realizowanymi usługami dla klientów.

9 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 9 z Sposób numerowania formularzy związanych z realizowanymi usługami dla klientów oraz procedurami i instrukcjami dotyczącymi funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością został opisany w rozdziale 4.2.1, i procedury P-SZJ/002 Zapisy jakości Opracowywanie dokumentów SZJ Dokumenty SZJ w Urzędzie tj.: Księga Jakości, procedury oraz instrukcje sporządzane są zgodnie z uregulowaniami niniejszej procedury O modyfikację istniejącego dokumentu systemowego lub opracowanie nowego, dodatkowego dokumentu systemowego (np. w związku z poszerzeniem asortymentu usług) może wnioskować każdy pracownik Urzędu. Wnioskodawca składa propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na formularzu Wniosek o zmianę dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym we Wschowie numer F-P/001/04(1), stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej procedury. Wyżej wymieniony wniosek należy skierować do Pełnomocnika ds. SZJ Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iż wniosek jest zasadny, określa nazwę i numer identyfikacyjny dokumentu systemowego oraz termin zakończenia prac nad projektem, wyznaczając jednocześnie osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu nowego dokumentu oraz osobę odpowiedzialną za sprawdzenie tego projektu. Jeżeli Pełnomocnik ds. SZJ uzna za stosowne wyznacza konsultanta z grona auditorów wewnętrznych Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iż wniosek jest bezzasadny, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o decyzji odmownej, krótko ją uzasadniając Po opracowaniu projektu, opracowujący przedkłada dokument do zaopiniowania wszystkim osobom, których będzie on dotyczył Sprawdzający weryfikuje pod względem merytorycznym treść projektu i jeżeli opracowany dokument tego wymaga, koryguje jego treść Projekt dokumentu, po dokonanej korekcie treści, zostaje podpisany przez opracowującego i sprawdzającego, a następnie przekazany do Pełnomocnika ds. SZJ celem sprawdzenia dokumentu pod względem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz innymi dokumentami systemowymi, obowiązującymi w Urzędzie Dokument, który wymaga zmian zostaje zwrócony opracowującemu wraz z notatką wskazującą zaistniałe niezgodności. Po poprawieniu dokument zostaje ponownie przekazany Pełnomocnikowi ds. SZJ.

10 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 10 z Dokument, sporządzony zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 zostaje zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. SZJ Dokument zgodny z normą PN EN ISO 9001:2001 oraz prawidłowy pod względem merytorycznym zatwierdza Naczelnik Urzędu Spory i wątpliwości na etapie tworzenia projektu nowego dokumentu systemowego rozstrzyga Pełnomocnik ds. SZJ lub konsultant z grona auditorów wewnętrznych, jeżeli został przez niego wyznaczony Zatwierdzanie dokumentów SZJ Pełnomocnik ds. SZJ zatwierdza procedury i instrukcje pod względem zgodności z wymaganiami, na podstawie których system jakości jest wdrożony i utrzymywany. Następnie przedstawia dokument Naczelnikowi Urzędu, który zatwierdza go ostatecznie do stosowania w Urzędzie Dystrybucja dokumentów SZJ Po zatwierdzeniu dokumenty SZJ są przekazywane przez Pełnomocnika ds. SZJ. do rozpowszechnienia w sposób, o którym mowa w pkt niniejszej procedury Dokumenty SZJ są przechowywane w segregatorach oznaczonych następująco: 1) Aktualne Procedury Systemu Zarządzania Jakością; 2) Aktualne Instrukcje Systemu Zarządzania Jakością; 3) Aktualne Karty informacyjne Systemu Zarządzania Jakością; 4) Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 5) Decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością prowadzi i aktualizuje w formie elektronicznej następujące rejestry: 1) Rejestr aktualnych procedur systemu zarządzania jakością ; 2) Rejestr aktualnych instrukcji systemu zarządzania jakością ; 3) Rejestr aktualnych kart informacyjnych systemu zarządzania jakością ; 4) Rejestr decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie ; 5) Rejestr zarządzeń Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie Rejestry prowadzone są dla aktualnych dokumentów. Wszystkie rejestry są sporządzane w jednym egzemplarzu, który jest drukowany jeden raz w roku wg. stanu na dzień 31 grudnia. Jednak w zależności od potrzeby może być wydrukowany również w innych terminach. Decyzję o druku w dodatkowych terminach podejmuje Naczelnik Urzędu lub Pełnomocnik ds. SZJ. Rejestr jest dołączany do segregatora oznaczonego nazwą Rejestry Systemu Zarządzania Jakością.

11 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 11 z Podstawowym sposobem rozpowszechniania dokumentów wszystkim pracownikom jest udostępnianie wersji użytkowych w formie elektronicznej w wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. Dopuszcza się, za zgodą Pełnomocnika ds. SZJ możliwość rozpowszechniania dokumentów w wersji papierowych kopii, bądź w systemie mieszanym. W obu przypadkach w celu zapewnienia dostępu do dokumentów systemowych i ich właściwej identyfikacji musi być sporządzony rozdzielnik Określono następujące rodzaje egzemplarzy i miejsce ich przechowywania: 1) Egzemplarz oryginalny pozostaje w archiwum Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pod jego nadzorem. Oznaczony jest napisem ORYGINAŁ ; 2) Egzemplarz użytkowy w wersji elektronicznej opatrzony jest napisem KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA; 3) Egzemplarz użytkowy w wersji papierowej opatrzony jest napisem KOPIA UŻYTKOWA NR ; 4) Egzemplarz informacyjny przeznaczony jest dla Klientów Urzędu i pozostaje bez oznaczenia. Dokumenty nieaktualne Pełnomocnik ds. SZJ trwale usuwa. Tekst pierwotny danego dokumentu przechowywany jest wraz z zarządzeniem Naczelnika wprowadzającym dokument. Zgodę na udostępnienie dokumentów SZJ obcym użytkownikom udziela Naczelnik Urzędu. UWAGA! Rozdział niniejszej procedury nie obejmuje tekstu dokumentu będącego załącznikiem do zarządzenia Naczelnika Urzędu wprowadzającego ten tekst, który nie podlega kwalifikacji objętej dyspozycją tego rozdziału Oznaczenie egzemplarza umieszcza się w lewym dolnym narożniku ramki informacyjnej dokumentu (karty informacyjne przeznaczone dla Klientów Urzędu, nie posiadają ramki informacyjnej oraz oznaczenia egzemplarza) Za egzemplarz oryginalny uważa się egzemplarz z podpisami osób opracowujących, weryfikujących i zatwierdzających dokument. Pozostałe egzemplarze są egzemplarzami użytkowymi albo informacyjnymi Egzemplarz oryginalny i wszystkie egzemplarze użytkowe są nadzorowane. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością rozpowszechnia kopie użytkowe oraz informuje o kopiach użytkowych w wersji elektronicznej wszystkie komórki organizacyjne, których dokument dotyczy. Potwierdzenie otrzymania dokumentu zostaje odnotowane na

12 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 12 z 19 formularzu nr F-P/001/05(1) Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu SZJ. Potwierdzenia dokonuje kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik samodzielnego stanowiska pracy. Osoba, która potwierdziła odbiór dokumentu odpowiada za zapoznanie się z nim przez wszystkich pracowników komórki, których dokument dotyczy. Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem jest potwierdzane datą i podpisem pracownika na formularzu nr F-P/001/06(1) Potwierdzenie zapoznania się z rozpowszechnionym dokumentem SZJ. Zapoznanie się pracownika z dokumentem SZJ w wersji elektronicznej, następuje poprzez otwarcie dokumentu zapisanego w formacie PDF, co zostanie odnotowane w sieci intranet i będzie uważane za potwierdzenie zapoznania się z dokumentem Warunkiem otrzymania nowego wydania dokumentu jest zwrot Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością nieaktualnych jego wersji. Zwrot odnotowuje pełnomocnik na formularzu nr F-P/001/05(1) Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu SZJ, stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszej procedury. 4.2 Dokumentacja prawna wewnętrzna Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji prawnej wewnętrznej Za opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy według właściwości rzeczowej, a także Pełnomocnik ds. SZJ. Projekty tej dokumentacji opracowuje się, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, biorąc pod uwagę: 1) polecenia Naczelnika Urzędu; 2) wnioski pracowników Urzędu Projekty mogą dotyczyć nowego dokumentu lub zmiany istniejącego. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przedkładają projekty dokumentacji prawnej wewnętrznej Naczelnikowi Urzędu, który jeżeli uzna to za właściwe, konsultuje je z Pełnomocnikiem ds. SZJ. Po ewentualnym dokonaniu poprawek osoby, o których mowa powyżej, przekazują dokument w formie elektronicznej kierującemu Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych, który następnie nadaje numer dokumentowi i przedkłada go do podpisania Naczelnikowi Urzędu Nadzór nad dokumentacją prawną wewnętrzną Wewnętrznymi dokumentami prawnymi są: 1) zarządzenia akty wewnętrznego zarządzania wyższego rzędu; 2) decyzje akty wewnętrznego zarządzania niższego rzędu wydawane na mocy upoważnień udzielonych w zarządzeniach i w celu ich wykonania.

13 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 13 z Przyjmuje się następującą zasadę numeracji dokumentacji prawnej wewnętrznej: 1) ZARZĄDZENIE Nr X/RRRR 2) DECYZJA Nr X/RRRR gdzie: X oznacza numer kolejny z rejestru, RRRR oznacza rok wydania Po podpisaniu zarządzenie lub decyzja przechowywane jest u Pełnomocnika ds. SZJ Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi: 1) Rejestr zarządzeń Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) Rejestr decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie Wszystkie rejestry są sporządzane w jednym egzemplarzu drukowanym, który jest dołączany do segregatora, w którym są przechowywane oryginały wewnętrznych dokumentów prawnych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Oryginały wewnętrznych dokumentów prawnych są przechowywane w ustalonych zbiorach: 1) Zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 2) Decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie Rejestry zarządzeń i decyzji są udostępniane w wersji elektronicznej wszystkim pracownikom korzystającym z Intranetu Urzędu Kierownik wieloosobowego stanowiska pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych aktualizuje rejestry, prowadzone w formie elektronicznej, w każdym przypadku gdy zaistnieje taka konieczność Kopiowanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentacji prawnej wewnętrznej Rozdzielnik jest ustalany przez Naczelnika Urzędu lub osobę przez niego upoważnioną Kierujący Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych odpowiada za: 1) właściwą dystrybucję wszystkich aktów wewnętrznych według rozdzielnika oraz za przekazanie wersji elektronicznej pracownikowi Samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyki do umieszczenia w Intranecie;

14 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 14 z 19 2) aktualność aktów wewnętrznych udostępnianych w intranecie Urzędu Osoby, do których skierowano według rozdzielnika dokumenty prawa wewnętrznego odpowiadają za ich właściwe przechowywanie w ustalonych zbiorach oraz udostępnianie podległym pracownikom, do których mają zastosowanie Pracownik Samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyki odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie intranetu w Urzędzie Po podpisaniu zarządzenia i decyzje są rozpowszechniane przez Kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych Oryginał dokumentu pozostaje zawsze u Pełnomocnika ds. SZJ Podstawowym sposobem rozpowszechniania dokumentów wszystkim pracownikom jest udostępnianie wersji użytkowych w formie elektronicznej w wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. Dopuszcza się, za zgodą Pełnomocnika ds. SZJ, możliwość rozpowszechniania dokumentów w wersji papierowych kserokopii, bądź w systemie mieszanym. W obu przypadkach w celu zapewnienia dostępu do aktów wewnętrznych i ich właściwej identyfikacji musi być sporządzony rozdzielnik. Przykład: Zgodnie z rozdzielnikiem poszczególne egzemplarze dokumentu są w posiadaniu następujących osób: Oryginał Pełnomocnik ds. SZJ. Egzemplarz użytkowy XX (w wersji papierowej kserokopii) Kierownik komórki organizacyjnej XX gdzie: XX oznacza symbol komórki organizacyjnej Urzędu Egzemplarz użytkowy (w wersji elektronicznej) wszyscy pracownicy Urzędu korzystający z Intranetu US Wschowa Egzemplarz użytkowy w formie papierowej kopii oznaczony napisem, nadrukiem bądź stemplem EGZEMPLARZ UŻYTKOWY oraz symbolem komórki organizacyjnej, w której jest użytkowany (np. EGZEMPLARZ UŻYTKOWY XX) Kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych: 1) rozpowszechnia egzemplarze użytkowe aktów prawa wewnętrznego w formie papierowej za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z formularzem Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentów prawa wewnętrznego numer F-P/001/07(1), stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej procedury;

15 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 15 z 19 2) dokonuje przeglądu archiwizowanych dokumentów prawnych wewnętrznych, ze względu na wymagany okres przechowywania, w trakcie bieżącego nadzoru nad archiwum. Dokumenty, dla których zgodnie z instrukcją kancelaryjną minął okres przechowywania są niszczone Zgodę na udostępnienie dokumentów prawa wewnętrznego obcym użytkownikom udziela Naczelnik Urzędu Za udostępnianie, w wersji elektronicznej, jednolitych tekstów dokumentów prawa wewnętrznego odpowiedzialny jest Kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych Pracownik samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyki odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Intranetu, umożliwiające dostęp wszystkim pracownikom do aktualnych dokumentów prawa wewnętrznego Prowadzi stale aktualizowany wykaz stanowisk mających dostęp do Intranetu. 4.3 Nadzór nad dokumentacją prawną zewnętrzną Urząd prenumeruje: Dziennik Ustaw (1 egz.), Monitor Polski (1 egz.), Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (1 egz.) Za dokonanie prenumeraty na każdy rok odpowiedzialny jest Kierownik Wieloosobowego stanowiska pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych Pracownik Sekretariatu Urzędu otrzymany dokument opatruje pieczęcią wpływu i pieczątką nagłówkową Urzędu. Otrzymane dokumenty są przechowywane w Sekretariacie Urzędu Po zakończeniu roku dokumenty prawne zewnętrzne są przechowywane w sekretariacie przez okres 2 lat. Po upływie 2 lat przechowywania w sekretariacie Urzędu, dokumentacja prawna zewnętrzna przekazywana jest do składnicy akt Osoby, które przechowują dokumenty prawa zewnętrznego prowadzą uporządkowane zbiory. Ponadto w celach informacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom samodzielnych stanowisk pracy, ze względu na fakt, iż nie otrzymują oryginalnych egzemplarzy ww. publikacji, przekazuje się kserokopię spisu treści Pracownicy Urzędu korzystają z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Ministerstwa Finansów za pokwitowaniem na formularzu Karta udostępnienia dokumentów prawa zewnętrznego numer F-SZJ/001/08(1), stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej procedury.

16 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 16 z Pracownikom, w ramach technicznych możliwości Urzędu, udostępniany jest komputerowy System Informacji Prawnej LEGALIS, aktualizowany w okresach 4-6 tygodniowych, zawierający jednolite teksty aktów prawnych wraz z informacją o wprowadzonych w nich zmianach oraz o planowanych zmianach przepisów prawnych Wszelkie kserokopie Dzienników Ustaw lub innych publikatorów aktów prawnych oraz wydruki aktów prawnych z Systemu Informacji Prawnej LEGALIS mają status dokumentów nie nadzorowanych. 4.4 Instrukcja kancelaryjna Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach i izbach skarbowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej Urzędu Skarbowego we Wschowie. 4.5 Zmiany w dokumentacji Zmiany w dokumentach SZJ wprowadzane są w wyniku: 1) raportów z auditów certyfikujących, wewnętrznych, nadzorujących; 2) przeglądów SZJ wykonywanych przez Najwyższe Kierownictwo Urzędu; 3) zmian organizacyjnych Urzędu; 4) wniosków pracowników Urzędu; 5) prowadzonych działań korygujących lub zapobiegawczych; 6) skarg, wniosków i uwag Klientów Urzędu; 7) zmian w przepisach prawa wyższego rzędu; 8) innych istotnych okoliczności Zmiany opracowuje autor dokumentu Zasady dokonywania zmian: Zmiany w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością tj. procedurach, instrukcjach, kartach informacyjnych oraz formularzach będą wprowadzane w formie zaktualizowanej strony dokumentu, stanowiącej załącznik do zarządzenia Naczelnika Urzędu wprowadzającego tę zmianę, przechowywany wraz z zarządzeniem Naczelnika Urzędu w segregatorze, o którym mowa w rozdziale Dokument podlegający nowelizacji w zależności od rodzaju zmiany otrzymuje nowy numer wydania albo kolejny numer zmiany strony. Oryginał dokumentu jest aktualizowany przez Pełnomocnika ds. SZJ poprzez trwałe usunięcie wydania nieaktualnego w zakresie objętym zmianą i wprowadzenie wydania obowiązującego. Natomiast Kierujący Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych aktualizuje dokument w sieci INTRANET Urzędu.

17 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 17 z Zmiany w dokumentacji prawnej wewnętrznej Projekty zmian w dokumentach prawnych wewnętrznych przygotowują osoby według właściwości rzeczowej. Zmiany wprowadzane są w formie zarządzeń zmieniających albo poprzez wydanie nowego aktu prawnego Przepisowi uchylającemu akt prawny lub poszczególne jego przepisy nadaje się odpowiednio brzmienie: Traci moc (nazwa aktu) albo W (nazwa aktu) uchyla się Jeżeli uchyla się kilka aktów, uchylane akty wymienia się w jednej jednostce redakcyjnej aktu uchylającego, zamieszczając je w punktach, w kolejności, w jakiej uchylane akty zostały ustanowione Przepisy aktu prawnego zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany Pierwszemu paragrafowi aktu zmieniającego albo przepisowi zmieniającemu zamieszczanemu w innym akcie nadaje się brzmienie: W... (tytuł aktu prawnego) wprowadza się następujące zmiany:.. " Jeżeli uchyla się tylko jeden przepis aktu, przepisowi uchylającemu nadaje się brzmienie: W... (tytuł aktu prawnego) uchyla się... " Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu aktu prawnego, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: W... (tytuł aktu prawnego)... otrzymuje brzmienie:... " Zarządzenie Naczelnika Urzędu można zmieniać zarządzeniem późniejszym, wydanym na podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepisu upoważniającego, przez Naczelnika Urzędu W tytule zarządzenia zmieniającego określenie przedmiotu zarządzenia rozpoczyna się od zwrotu: zmieniające zarządzenie w sprawie... ", pomijając nazwę organu, który wydał zarządzenie zmieniane, i datę wydania tego zarządzenia. 4.7 Przegląd aktualności dokumentów systemowych oraz nadzór nad ich stosowaniem Przegląd aktualności dokumentów systemowych, zgodności z przepisami prawa wyższego rzędu oraz ich właściwego przestrzegania, jest dokonywany w trakcie auditów wewnętrznych i bieżącego nadzoru przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu w podległych sobie komórkach organizacyjnych Urzędu.

18 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 18 z Odpowiedzialność 5.1 Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie: 1) opiniuje dokumenty SZJ przed ich zatwierdzeniem; 2) zatwierdza ostatecznie dokumenty systemowe do stosowania w Urzędzie. 5.2 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością: 1) opracowuje, rozpowszechnia i aktualizuje Księgę jakości; 2) opiniuje projekty dokumentów i dokumenty SZJ przed ich zatwierdzeniem; 3) zatwierdza procedury SZJ pod względem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, na podstawie której system jakości jest wdrożony i utrzymywany; 4) rozpowszechnia w Urzędzie wybrane dokumenty systemowe Księgę jakości, procedury, instrukcje oraz ewidencjonuje dokonywane w nich zmiany; 5) opiniuje i zatwierdza wnioski o zmianę dokumentów oraz przekazuje ww. decyzje zainteresowanym pracownikom; 6) określa nazwy i numery identyfikacyjne dokumentów systemowych; 7) sprawuje nadzór nad przygotowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem procesów zidentyfikowanych w ramach SZJ; 8) prowadzi i aktualizuje rejestry procedur, instrukcji i kart informacyjnych; 9) podejmuje działania eliminujące występujące nieprawidłowości i zaniedbania. 5.3 Kierownicy komórek organizacyjnych: 1) zapoznają podległych im pracowników z dokumentacją SZJ; 2) ponoszą odpowiedzialność za tworzenie i aktualizację kart informacyjnych; 3) ponadto Kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. ogólnych oraz ochrony informacji niejawnych rozpowszechnia w Urzędzie akty wewnętrznego zarządzania oraz ewidencjonuje dokonywane w nich zmiany, 5.4 Opracowujący procedurę lub instrukcję Opracowujący procedurę lub instrukcję redaguje odpowiedni dokument, odpowiada za jej treść merytoryczną oraz zgodność z wymaganymi dokumentami normatywnymi i prawnymi. 5.5 Sprawdzający procedurę lub instrukcję Sprawdzający procedurę lub instrukcję weryfikuje treść dokumentu przed zatwierdzeniem do stosowania. 5.6 Uczestnicy procesu:

19 ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 19 z 19 1) stosują się do ogólnych zasad zarządzania dokumentacją systemu opisanych w niniejszej procedurze; 2) stosują wyłącznie nadzorowane i aktualne wersje dokumentów systemowych; 3) składają wnioski o zmianę dokumentów systemowych; 4) odpowiadają za niekopiowanie nadzorowanych dokumentów systemowych. 6. Dokumenty związane: 1) dokumenty normatywne PN-EN ISO 9001:2001; 2) dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 7. Wskazówki i uwagi 7.1 Stosowanie jednorazowych odstępstw od postępowania zgodnego z niniejszą procedurą jest dopuszczalne w jednostkowych i uzasadnionych przypadkach. Decyzję o zastosowaniu odstępstwa podejmuje Pełnomocnik ds. SZJ. 7.2 Przynajmniej raz w roku Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje auditu jej przestrzegania, stopnia realizacji celów i wyników stosowania procedury. 8. Załączniki (wykaz formularzy) 1) F P/001/01 (1) - rejestr aktualnych procedur SZJ; 2) F P/001/02 (1) rejestr aktualnych instrukcji SZJ; 3) F P/001/03 (1) rejestr aktualnych kart informacyjnych SZJ; 4) F P/001/04 (1) wniosek o zmianę dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 5) F P/001/05 (1) potwierdzenie rozpowszechniania dokumentacji SZJ; 6) F P/001/06 (1) potwierdzenie zapoznania się z rozpowszechnionym dokumentem SZJ; 7) F P/001/07 (1) potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu prawa wewnętrznego; 8) F P/001/08 (1) potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu prawa zewnętrznego.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 20 Opracował Sprawdził Zatwierdził ElŜbieta Wytrykus-Zalewska...-/-... data podpis Z-ca Naczelnika Pierwszego Urzedu Skarbowego w Zielonej Górze Barbara Matkowska...-/-... data podpis Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds. Strona 1/11 Opracował: imię i nazwisko: data:11.04.2004 podpis: ( - ) Sprawdził: imię i nazwisko: Jerzy Duda data:11.04.2004 podpis: (- ) Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości imię i nazwisko: Jerzy

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: Wydanie: P/4/ Strona: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916 Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/5 1. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury są zasady i tryb opracowania i zarządzania dokumentami systemu zarządzania jakością, takimi jak: Księga Jakości, procedury systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: 1/3 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Wydanie nr I Nr egz. 2 Data Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkła 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 32/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Powiat Lubelski Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-01 Strona: 1 z 7 Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-02 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie aktualności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY

2.0. ZAKRES PROCEDURY P R O C E D U R A Nr procedury Urząd Miasta SZCZECIN Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ P I-01 Wydanie 4 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 17 maja 2016 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 wersja elektroniczna W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA OPISÓW I WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury. ZARZĄDZENIE NR 119.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI PN EN ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i Ps-01 F Strona 0 PROCDURA NADZORU NAD DOKUMNTAMI I ZAPISAMI PN N ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i Ps-01 F Strona 1 gzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR

WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR Strona 1/6 WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR 1. Procedura - zasady ogólne Procedura systemu zarządzania jakością określa: Cele i zakres działania Co powinno być zrobione i przez kogo Kiedy, gdzie i w jaki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Załącznik do Zarządzenia Nr 36/15 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2015 roku Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Akademia Ignatianum w Krakowie WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Wewnętrznymi dokumentami normatywnymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota Załącznik Nr 2 do Zarządzenia SG.0050.43.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2015 r. Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo