ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r."

Transkrypt

1 ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 września 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE W regulaminie organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w Rzeszowie, wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 6a) centrum obsługi należy przez to rozumieć zespół zadań z zakresu obsługi i wsparcia podatnika, który jest realizowany przez komórkę obsługi bieżącej w formie i zakresie określonym przez Ministra Finansów.. 2. W 7: 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015r. poz. 578); 2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015r. poz. 1269) 3) pkt 4 otrzymuje brzmienie : 4) zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz.15 z późn. zm.) 3. W 8: 1) w ust. 2: a) pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) Dział Obsługi Bezpośredniej (OB), w którym wydziela się: a) Referat Obsługi Bieżącej - (OB1); b) Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - (OB2); c) Referat Przetwarzania Danych- (OB3); 2

3 d) Referat Czynności Sprawdzających - (OB4); b) uchyla się pkt 2) i pkt 3) 4. W 10 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów, w tym wykonywanie zadań przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP), otrzymuje brzmienie: Do zadań Działu Obsługi Bezpośredniej (OB) należy w szczególności: 1) w zakresie Referatu Obsługi Bieżącej (OB1), który realizuje również zadania centrum obsługi: a) wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych, b) przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, c) identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów, d) wydawanie zaświadczeń, e) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu Skarbowego, f) potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap), g) prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi, h) udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą przez: informowanie o prawach i obowiązkach wynikających z systemu podatkowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych terminów składania deklaracji i regulowania zobowiązań podatkowych, przekazywanie informacji na temat poszczególnych form opodatkowania oraz wskazanie różnic pomiędzy nimi, udzielanie instruktażu elektronicznego wypełnienia wniosków o wpis do CEIDG, wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz przekazywanie 3

4 informacji dotyczących stosowania formularzy i druków podatkowych, w szczególności przez instruktaż co do sposobu ich wypełniania, a także wskazywanie możliwości przesyłania formularzy w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub e-deklaracji, i) przyjmowanie podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach, w szczególności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych od płatników składek ZUS oraz deklaracji i podań wynikających z przepisów o podatku akcyzowym, j) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego k) informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji; 2) w zakresie Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (OB2): a) prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych b) wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), c) prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu d) udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem epuap, lub innych środków komunikacji elektronicznej, e) prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, f) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP, g) ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), h) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, i) weryfikacja danych w rejestrach lokalnych, j) realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomienie, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy 4

5 dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, k) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu skarbowego zadań przy wykorzystywaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP); 3) w zakresie Referatu Przetwarzania Danych (OB3) a) wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, b) przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, c) tworzenie rejestrów przypisów i odpisów, d) udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, 4) w zakresie Referatu Czynności Sprawdzających (OB4): a) dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, b) przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich, c) realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, d) obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES), e) badanie zasadności zwrotu podatku, f) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, g) wymiana informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich, h) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych, i) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT-UE, j) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, k) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez dyrektora izby skarbowej skarg na pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, 5

6 l) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych. 6. Uchyla się 12 i W 33 ust. 4: 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: Działem Obsługi Bezpośredniej (OB), 2) uchyla się lit. c) i d) 8. W 39: 1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej (OB) będący jednocześnie Kierownikiem Referatu Przetwarzania Danych (OB3) jest upoważniony do podpisywania w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych: 2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: Kierownik Referatu Obsługi Bieżącej (OB1) jest upoważniony do podpisywania w zakresie nadzorowanej komórki organizacyjnej: a) pism przewodnich, informacyjnych, b) wezwań kierowanych do stron, c) wniosków o udostępnienie informacji bądź zlecających dokonanie czynności kierowanych do innych organów, d) zaświadczeń z wyjątkiem zaświadczeń o niezaleganiu lub potwierdzających stan zaległości oraz zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy publicznej. 3) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Kierownik Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (OB2) jest upoważniony do podpisywania w zakresie nadzorowanej komórki organizacyjnej: 4) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających (OB4) jest upoważniony do podpisywania w zakresie nadzorowanej komórki organizacyjnej: 5) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: Kierownik Działu Postępowań Podatkowych jest upoważniony do podpisywania w zakresie nadzorowanej komórki organizacyjnej: a) pism przewodnich, informacyjnych, b) wezwań kierowanych do stron, c) wniosków o udostępnienie informacji bądź zlecających dokonanie czynności kierowanych do innych organów. 6

7 9. W 42 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 4) przeniesienia do innego urzędu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). 10. Schemat organizacyjny urzędu skarbowego stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany regulaminu. 7

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO I Zastępca Naczelnika II Zastępca Naczelnika EA DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ PP DZIAŁ POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH KP DZIAŁ KONTROLI PODATKOWEJ SW DZIAŁ SPRAW WIERZYCIELSKICH OB. DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ AP SAMODZIELNY REFERAT ds. ANALIZ I PLANOWANIA RP DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI OB1 REFERAT OBSŁUGI BIEŻĄCEJ SN SAMODZIELNE WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY ds. SEKRETARIATU OB2 REFERAT IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI PODATKOWEJ KS SAMODZIELNE JEDNOOSOBOWE STANOWISKO PRACY do SPRAW KARNYCH SKARBOWYCH OB3 REFERAT PRZETWARZANIA DANYCH OB4 REFERAT CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH 8

ZARZĄDZENIE NR //?/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR //?/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2- //?/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / września 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie nadania urzędom skarbowym województwa świętokrzyskiego Regulaminów Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW FABRYCZNA kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-PSIE POLE kwiecień 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OŁAWIE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W DZIERŻONIOWIE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁBRZYCHU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział 3 Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU Załącznik do Zarządzenia Nr 134/2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W LUBINIE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 2 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2 Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNICY kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W POLKOWICACH kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W ZGORZELCU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Z A R Z Ą D Z E N I E N r 58 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE z dnia 2 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego 4 Rozdział 3 Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO kwiecień, 2015 r. 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4 Rozdział 3 Urząd Skarbowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 129/2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2015 z dnia 2 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw telefonu Centrala Automat

Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw telefonu Centrala Automat Nazwa komórki Rodzaj załatwianych spraw Nr organizacyjnej telefonu Centrala Automat 717977300 Nr pokoju SN Samodzielny Referat Sekretariatu KS Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ GÓRZE. kwiecień, 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ GÓRZE. kwiecień, 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2015 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ GÓRZE kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU ul. Wrocławska 12 62-800 Kalisz NIP 618-10-32-342

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU ul. Wrocławska 12 62-800 Kalisz NIP 618-10-32-342 BIURO PODAWCZE, CENTRALA TELEFONICZNA: okienko nr 1, nr telefonu 62 76-81-700. PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU ul. Wrocławska 12 62-800 Kalisz NIP 618-10-32-342 W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW ORAZ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU. kwiecień, 2015 r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU. kwiecień, 2015 r Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU kwiecień, 2015 r 3 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PABIANICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PABIANICACH Załącznik do zarządzenia Nr 165/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. z dnia 1 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PABIANICACH wrzesień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13. Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 marca 2016 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH marzec, 2016 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE Kwiecień, 2015 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W AUGUSTOWIE kwiecień 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 020-2-//C/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia 4 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 020-2-//C/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia 4 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2-//C/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia 4 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 4 ust.l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 020-2-/4/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 020-2-/4/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2-/4/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Końskich Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 4 ust.l Statutu Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 020-2-^0/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 020-2-^0/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 020-2-^0/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia / kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Starachowicach Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 4 ust.l Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU - BIAŁEJ kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia... 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIECIU marzec, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO w Makowie Mazowieckim kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (tekst jednolity) Załącznik do zarządzenia nr 80/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (tekst jednolity) wrzesień, 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE ^ Załącznik do zarządzenia Nr.!! r Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9ł.QH, 2016 r. Podatkowa REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE kwiecień, 2016 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE marzec 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie z dnia 31 marca 2014 r REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Z aiw ierd sara roowei, ^ 0*3 2 ^ 1 Załącznik ni' 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Tadeusz Haąerka REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH lipiec, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 30 marca 2016 r. z dnia.. marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE marzec, 2016 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W SANOKU Kwiecień, 2015 r. Spis treści str. Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-WOLA kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 31/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM Kwiecień 2016 r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia... 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU marzec, 2015 r. Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA PRAGA kwiecień, 2015 r. 2 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE Załącznik do zarządzenia Nr 40/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE Kwiecień 2016 r. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA - BEMOWO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA - BEMOWO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr.../2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r.... Zatwierdzam REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA - BEMOWO kwiecień, 2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urząd Skarbowy w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Hipolita Cegielskiego 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 5 /2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach z dnia 27 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OTWOCKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE kwiecień, 2015 r. Spis treści: Rozdział 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 11 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOŃSKU kwiecień, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 15 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 5 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej..

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej.. Zarządzenie Nr 19/2007 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 29.06.2007 roku. w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2004 z dnia 05.01.2004 r. 1 Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W URZĘDZIE SKARBOWYM WROCŁAW-KRZYKI 3.Zapoznanie z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji 4.Zapoznanie szczegółowe z zadaniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 68 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA. Elżbieta Woźniak. ZARZĄDZENIE nr 39 / z dnia 2 grudnia 2010 r.

KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA. Elżbieta Woźniak. ZARZĄDZENIE nr 39 / z dnia 2 grudnia 2010 r. Odpowiedzialny za opracowanie: KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Kierownik działu KAO Radca Prawny Pełnomocnik ds. wdrażania SZJ Naczelnik Urzędu Skarbowego Jadwiga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

System obsługi i Wsparcia Podatnika 1 września 2015 roku

System obsługi i Wsparcia Podatnika 1 września 2015 roku System obsługi i Wsparcia Podatnika 1 września 2015 roku Centrum obsługi Zakres Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika Standardy pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom: standardy organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2 /2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2 /2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2 /2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu z dnia 27 lutego 2014 roku. Na podstawie przepisów art. 5 ust 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 003/2014 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 28 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny 1/44 Obowiązuje od 01.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2017.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA 2011

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA 2011 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 23 z dnia 25.10.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY PIERWSZEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE czerwiec, 2015 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce (tekst jednolity) Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce Strona 1 z 25 SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 1 września 2015 r. (tekst ujednolicony na podstawie zarządzenia nr 126/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 131 7795 Poz. 764 Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7  ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE 31-007 Kraków, ul.wiślna 7 www.iskrakow.krak.pl; is@mp.mofnet.gov.pl Z 16 2009 OP/011-42/09 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U R Z Ę D U S K A R B O W E G O w N O W Y M T A R G U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U R Z Ę D U S K A R B O W E G O w N O W Y M T A R G U NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO w NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ, ul. Parkowa 13 us1218@mp.mofnet.gov.pl Załącznik do zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Nowym Targu Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia nr 90/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE (jednolity tekst) wrzesień, 2015

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI... 1 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 1 ZAKRES

Bardziej szczegółowo