Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat r r r r.... data podpis data podpis data podpis data podpis ORYGINAŁ Obowiązuje od 25 października 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 81/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 25 października 2011r. 1 Cel procedury 2 Zakres obowiązywania 3 Terminologia 4 Kompetencje i odpowiedzialność 5 Opis postępowania 6 Wskazówki i uwagi 6.1 Dokumenty związane 6.2 Sposób postępowania z formularzami 7 Załączniki SPIS TREŚCI Rozdzielnik: Oryginał Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 2. Egzemplarz użytkowy w wersji elektronicznej dla korzystających z wewnętrznej sieci informatycznej w Urzędzie Gminy.

2 Strona 2 z 5 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka będących jednostkami sektora finansów publicznych. 2. Zakres obowiązywania Niniejsza procedura obowiązuje podczas oceny prawidłowości funkcjonowania standardów kontroli zarządczej w : 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce 3. Gimnazjum w Pliszczynie 4. Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce 5. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie 6. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie 7. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 8. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 3. Terminologia Kontrola zarządcza ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest uzyskanie zapewnienia: zgodności działalności z przepisami prawa, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. Jednostka podległa jednostka organizacyjna utworzona uchwałą rady gminy w celu wykonywania zadań gminy, wykonująca budżet lub otrzymująca dotację z budżetu gminy Wólka; Przykładem jednostki organizacyjnej wykonującej budżet gminy jest jednostka budżetowa. Przykładem jednostki organizacyjnej otrzymującej dotację z budżetu gminy jest samorządowa instytucja kultury. II poziom kontroli zarządczej kontrola zarządcza funkcjonująca na poziomie jednostki samorządu terytorialnego gminy, za którą odpowiedzialny jest wójt. 4. Kompetencje i odpowiedzialność Wójt jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego. Kierownik jednostki podległej jest odpowiedzialny za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.

3 Strona 3 z 5 Osoba upoważniona przez Wójta jest odpowiedzialna za weryfikację kontroli zarządczej w jednostce, sporządzenie i przedłożenie Wójtowi informacji, iż oświadczenie kierownika podległej jednostki o stanie kontroli zarządczej w jednostce jest zgodne ze stanem faktycznym. 5. Opis postępowania Podstawą do dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej w podległej jednostce są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, wydane w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 84). Na podstawie w/w standardów dokonuje się oceny: A. Środowisko wewnętrzne: 1. Przestrzeganie wartości etycznych: podległa jednostka winna wykazać się dowodami wskazującymi na świadomość wartości etycznych kierownika jednostki i podległych mu pracowników oraz ich przestrzeganie w trakcie wykonanych zadań. Ocenie podlegać powinny: wszelkie regulacje dotyczące etycznego postępowania pracowników przyjęte w jednostce jako obowiązujące. Należy ocenić codzienną praktykę przestrzegania wartości etycznych, np. podejmowanych decyzji; 2. Kompetencje zawodowe: podległa jednostka winna wykazać, iż : pracownicy w niej zatrudnieni posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonywanych zadań, przestrzegane są zasady naboru na dane stanowisko pracy, zapewniany jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Ocenie podlegać powinny dokumenty potwierdzające kompetencje (np. świadectwa, certyfikaty, dyplomy). 3. Struktura organizacyjna: podległa jednostka winna wykazać, iż zapewnia realizację przyjętych zadań oraz, że określono zadania, uprawnienia dla poszczególnych komórek i samodzielnych stanowisk. Ocenie podlegać powinien Regulamin Organizacyjny bądź inny dokument go zastępujący, a także wszelkie dokumenty określające zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników. 4. Delegowanie uprawnień: podległa jednostka winna wykazać, iż określono zasady delegowania uprawnień a osoby, które otrzymały uprawnienia potwierdziły to własnoręcznym podpisem. Ocenie podlegać powinny wszelkie dokumenty, z których wynikają uprawnienie, upoważnienia czy pełnomocnictwa. B. Cele i zarządzanie ryzykiem: 5. Misja: podległa jednostka winna wykazać, czy jednostka wprowadziła do stosowania dokument opisujący cel istnienia jednostki. Ocenie podlegać powinny dokumenty typu: misja. 6. Określenie celów i zadań, monitorowanie ich realizacji: podległa jednostka winna wykazać, iż jednostka określiła w perspektywie rocznego działania cele i zadania do realizacji oraz, że w ustalony sposób monitoruje ich realizacją. Ocenie podlegać powinny wszelkie dokumenty mające charakter sprawozdań z realizacji celów i zadań. 7. Identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko:

4 Strona 4 z 5 podległa jednostka winna wykazać, iż systematycznie, nie rzadziej niż jeden raz w roku dokonuje identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych mogących zakłócić realizacją przyjętych celów; analizuje prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka danego zdarzenia i w uzasadnionych przypadkach podejmuje działania mające na celu zmniejszenie skutków tego zdarzenia. Ocenie podlegać powinny analizy zagrożeń związanych z realizacją celów i zadań, a także plany zapobiegawcze wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. C. Mechanizmy kontroli: 8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej: podległa jednostka winna wykazać, iż jednostka prowadzi ewidencję i aktualizuje dokumenty systemu kontroli zarządczej. Ocenie podlegać powinny wszelkiego rodzaju dokumenty regulujące postępowanie wewnętrzne instytucje( doprecyzowujące ogólnie obowiązujące regulacje prawne), tj. np.: procedury, instrukcje, wytyczne, polecenia służbowe. 9. Nadzór, ciągłość działalności: podległa jednostka winna wykazać, iż kierownik jednostki i wyznaczone przez niego osoby prowadzą stały nadzór nad prawidłową realizacją przyjętych celów i zadań i zapewniają funkcjonowanie procedur służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki. Ocenie podlegać powinny wszelkie dowody sprawowania nadzoru ( w tym działań kontrolnych) nad podległymi komórkami i stanowiskami). 10. Ochrona zasobów: podległa jednostka winna wykazać, że zasoby jednostki podlegają odpowiedzialnej ochronie pod kątem właściwego ich wykorzystania oraz, że dostęp do zasobów mają osoby, którym udzielono odpowiednich upoważnień. Ocenie podlegać powinny dokumenty opisujące zasady dostępu, np.: do systemów informatycznych, baz danych, danych osobowych oraz dowody potwierdzające właściwe wykorzystanie zasobów jednostki, zgodnie z ich przeznaczeniem. 11. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz systemów informatycznych: podległa jednostka winna wykazać, iż wprowadzone zostały stałe, systematyczne mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych, gospodarczych i systemów informatycznych. Ocenie podlegać powinny dokumenty opisujące plany kontroli, raporty z kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, dowody wprowadzenie usprawnień lub zmian wynikających z przeprowadzonych kontroli. D. Informacja i komunikacja: 12. Informacja i komunikacja wewnętrzna: podległa jednostka winna wykazać, iż w jednostce zapewniono wszystkim pracownikom dostęp do niezbędnych informacji i danych. Ocenie podlegać powinny dokumenty potwierdzające prawidłową dystrybucję aktów wewnętrznego zarządzania, zasady dostępu do baz danych, dostęp do informacji prawnej. 13. Komunikacja zewnętrzna: podległa jednostka winna wykazać, iż w jednostce są gromadzone, weryfikowane i odpowiednio przekazywane do zainteresowanych pracowników informacje mające bezpośredni wpływ lub związek z wykonywaniem przez nich zadań służbowych. Ocenie podlegać powinny rejestry skarg, ewidencje informacji medialnych, raporty pokontrolne instytucji zewnętrznych, informacje o zmianach w przepisach prawa, referencje, wyróżnienia, dyplomy, miejsca na listach rankingowych.

5 Strona 5 z 5 E. Monitorowanie i ocena: 14. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej: podległa jednostka winna wykazać, iż prowadzone są działania mające na celu monitorowanie systemu kontroli zarządczej w celu jego doskonalenia. Ocenie podlegać powinny wszelkie dokumenty, z których wynikają zmiany w systemie kontroli zarządczej. 15. Samoocena: podległa jednostka winna wykazać, iż kierownik jednostki co najmniej raz w roku dokonuje oceny przyjętych zasad kontroli zarządczej w celu poprawy jej efektywności i skuteczności. Ocenie podlegać powinny dokumenty dostarczające informacji o przeprowadzonej samoocenie, np.: raporty, protokoły, sprawozdania i analizy. 16. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej: podległa jednostka winna wykazać, iż w jednostce prowadzone są działania, których efektem jest potwierdzenie stanu kontroli zarządczej za poprzedni rok. Ocenie podlegać powinny oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, sporządzone na podstawie wyników monitorowania, samooceny i kontroli. 6. Wskazówki i uwagi 6.1 Dokumenty związane Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) Statut jednostki podległej Sposób postępowania z formularzami Nie dotyczy. 7. Załączniki Wzór protokołu kontroli - KONIEC -

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2013r. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę zarządczą

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.. Starosty Pszczyńskiego z dnia. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach z dnia 02.07.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 13.10. 2005 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2 1 WSTĘP 4 1.1 KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW

Bardziej szczegółowo