Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA"

Transkrypt

1 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS r. DT PROCEDUR OBOWIĄZUJE OD DNI: r. Egzemplarz elektroniczny ZMINY WPROWDZNE W PROCEDURZE: Numer Numer Data Podpis Numer zmiany strony zmiany r. Danuta Gierczak Numer strony Data Podpis

2 2/9 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury. 2 Przedmiot procedury. 3 Zakres stosowania. 4 Odpowiedzialność. 5 Definicje. 6 Dokumenty zidentyfikowane w ZSO w Bielawie. 7 Opis wydawania/aktualizacji dokumentacji systemowej 8 Przypadki szczególne 9 Dokumenty związane

3 3/9 1. Cel procedury Celem procedury jest: zagwarantowanie skuteczności działania systemu zarządzania jakością poprzez ustalenie, wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich zasad i trybu postępowania w trakcie procesu nadzorowania dokumentacji wymaganej dla systemu; 2. Przedmiot procedury Niniejsza procedura opisuje sposób postępowania podejmowany przez pracowników ZSO w Bielawie w celu zapewnienia prawidłowego postępowania w zakresie dotyczącym dokumentacji wewnętrznej (dotyczącej systemu zarządzania jakością) oraz zewnętrznej (ustawy, rozporządzenia związane ze specyfiką działania szkoły, uchwały i zarządzenia wewnętrzne, dokumenty Klientów, dostawców itd.). Dotyczy to dokumentów i danych występujących w dowolnej formie, niezależnie od rodzaju nośnika, np.: zapis ręczny, wydruk lub nośniki elektroniczne. Procedura dotyczy następujących punktów normy : 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji, Nadzór nad dokumentami 3. Zakres stosowania Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, a w szczególności Pełnomocnika ds. SZJ, osoby zarządzającej dokumentem (właściciela procesu) oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, korzystających z dokumentacji. Obejmuje wszystkie dokumenty, w których błąd lub nieodpowiednie traktowanie (identyfikowanie, gromadzenie, oznaczanie, porządkowanie, dostęp, przechowywanie) mogłyby spowodować problemy z wykazaniem zgodności i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania jakości, poważną stratę finansową lub podważyć prestiż Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Nadzorem, określonym niniejszą procedurą, objęte są następujące dokumenty: Polityka Jakości; Księga Jakości; udokumentowane procedury określające sposób postępowania - systemowe i operacyjne; dokumenty ustanowione w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w związku z realizacją danej procedury, w tym instrukcje oraz formularze; uregulowania prawne zewnętrzne dotyczące oświaty oraz zawierające wymagania dotyczące realizacji usług świadczonych ZSO w Bielawie, a także normy dotyczące systemu zarządzania jakością; dokumenty przekazane przez Klienta, konieczne do wykonania zleconej usługi w tym dokumenty uczniów (świadectwa, zaświadczenia o wynikach z egzaminów gimnazjalnych, akty urodzenia, karty zdrowia). 4. Odpowiedzialność Ogólną odpowiedzialność za nadzór nad dokumentacją wewnętrzną Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ.

4 4/9 Nadzór nad dokumentacją zewnętrzną (prawną - ustawy, rozporządzenia związane ze specyfiką działania organizacji, uchwał organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego) sprawuje Dyrektor Szkoły we współpracy z dministratorem dokumentacji SZJ. Odpowiedzialność w obszarze działania procedury jest następująca: Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za: spójność dokumentacyjną systemu zarządzania jakością; przegląd dokumentów; przeprowadzanie aktualizacji dokumentacji; przestrzeganie zasad dotyczących oznaczania dokumentów; określenie zakresu danych, w ramach przedmiotowej procedury, które powinny być utrzymywane jako zapisy dotyczące jakości w celu dostarczania dowodów zgodności z wymaganiami oraz dowodów efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością; przechowywanie dokumentów wzorcowych (egzemplarz nr 1) oraz za odpowiednie oznaczanie i przechowywanie dokumentów zdezaktualizowanych. Pełnomocnik ds. SZJ nadzoruje: przestrzegania zasady, że w każdym miejscu w ZSO w Bielawie, w którym jest to konieczne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie systemu, znajdują się aktualne i tylko aktualne dokumenty systemowe; sprawdzenie poprawności i czytelności dokumentów przed ich zatwierdzeniem; założenie i właściwe prowadzenie metryczek dokumentów; właściwe oznaczanie i sporządzanie zapisów jakościowych; prawidłowe gromadzenie zapisów oraz ich analizę, przechowywanie, udostępnianie oraz usuwanie. Pełnomocnika ds. SZJ we wszelkich działaniach techniczno informatycznych wspomaga dministrator dokumentacji SZJ. Dyrektor odpowiada za: zatwierdzanie wniosków o sporządzenie projektu dokumentu SZJ lub projektu zmian w dokumencie, zatwierdzanie dokumentów systemowych i wprowadzanych do nich zmian; zatwierdzanie wzorów formularzy, zatwierdzanie niniejszej procedury, wprowadzane do niej zmiany oraz sprawuje pieczę nad jej przestrzeganiem, odbiór dokumentów wykonawczych, znajomość i przestrzeganie ich przez pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Wszyscy pracownicy: zobowiązani są do znajomości dokumentów Systemu Zarządzania Jakością oraz do rzetelnego przestrzegania ich postanowień związanych z ich pracą, odpowiadają, każdy zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, za rzetelne sporządzanie, gromadzenie, analizę, przechowywanie oraz udostępnianie zapisów jakościowych, dbanie o dokumentację Klienta.

5 5/9 5. Definicje Dokumenty wewnętrzne: są to wszystkie dokumenty do użytku wewnętrznego związane z Systemem Zarządzania Jakością (Księga Jakości, opisy procesów, procedury, instrukcje, schemat organizacyjny, plany kontroli itd.) oraz dokumenty robocze i formularze. Dokumenty zewnętrzne: są to wszelkie dokumenty pochodzące od dostawców, urzędów, instytucji używane przez ZSO w Bielawie w postaci dokumentów roboczych, wykonawczych, formularzy. Inne zgodne z normą PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia. 6. Dokumenty zidentyfikowane w ZSO w Bielawie. 6.1 Dokumentacja finansowa. Wszelkie dokumenty finansowe gromadzone są w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w księgowości Dokumentacja kadrowa Wszelkie, aktualne dokumenty dotyczące kadr z dokumentami związanymi z wynagrodzeniami przechowywane są w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w sekretariacie rchiwum szkolne W szkole prowadzi się archiwum, w którym przechowuje się dokumenty dotyczące zakończonych procesów realizowanych w ZSO oraz byłych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi, specyficznymi wymaganiami kty prawne Nadzór nad aktami prawnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi, sprawuje Dyrektor Szkoły. dministrator dokumentacji SZJ prowadzi we współpracy z Dyrektorem Szkoły Rejestr zewnętrznych uregulowań prawnych F01/. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, w sposób zabezpieczający nadzorowanie zmian wprowadzanych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. bez możliwości wprowadzania zmian przez osoby nieuprawnione. Rejestr opatrzony jest datą ostatniej aktualizacji oraz nazwiskiem dministratora dokumentacji SZJ. Nazwy własne dokumentów wycofanych usuwa się z Rejestru i zastępuje nowym, właściwym wpisem. Każda aktualizacja (nowelizacja) aktu prawnego jest odnotowywana w Rejestrze... na bieżąco. Pełne wersje tekstów zewnętrznych aktów prawnych dostępne są na stronach internetowych właściwych instytucji, wydających te dokumenty np. MEN, Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego.

6 6/9 Dyrektor Szkoły wydaje Zarządzenia Dyrektora, które przechowuje się w sekretariacie szkoły. Nauczyciele lub inni pracownicy Szkoły, których zarządzenie dotyczy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z zarządzeniem, co jest jednoznaczne z jego przyjęciem do stosowania. Obowiązujące Zarządzenia Dyrektora dostępne są, w wersji elektronicznej, na stronie Dyrektor Szkoły odpowiada za aktualność obowiązujących w ZSO regulaminów, których pełne teksty są dostępne na stronie internetowej a podpisane przez Dyrektora wersje papierowe, przechowuje się w sekretariacie szkoły Dokumentacja systemu zarządzania jakością W skład dokumentacji systemu zarządzania jakością wchodzą: Polityka Jakości, Księga Jakości, procedury systemu zarządzania jakości, instrukcje systemu zarządzania jakością, zapisy systemu zarządzania jakością. Ustala się zasadę, że polecenia służbowe Dyrektora, mogące spowodować zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością, muszą zostać skonsultowane z Pełnomocnikiem ds. SZJ w celu wyeliminowania sprzeczności w systemie organizacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. W przypadku, gdy polecenie służbowe zmienia zasady funkcjonowania systemu, Pełnomocnik ds. SZJ ma obowiązek przeprowadzenia aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Dokumenty SZJ dystrybuowane są poprzez link Dokumenty na stronie internetowej szkoły (http://www.lo.um.bielawa.pl/dokumentacja/). Dokumenty są numerowane zgodnie z punktem 7.6 niniejszej procedury Księga Jakości Księga Jakości podlega akceptacji Dyrektora., który ustala datę jej wejścia w życie. Księgę Jakości oraz wszystkie części dokumentacji SZJ, a w szczególności procedury i instrukcje przygotowywane są według pkt. 7 niniejszej procedury. Nadzór nad Księgą Jakości pełni Pełnomocnik ds. SZJ. Księga Jakości wydana jest w jednym egzemplarzu papierowym egzemplarz nr 1. Jego prowadzenie, w tym bieżąca aktualizacja, znajduje się w gestii Pełnomocnika ds. SZJ. Księga Jakości składa się z rozdziałów i podrozdziałów zgodnie z punktami normy. Zmiana w treści rozdziału lub podrozdziału nie powoduje konieczności wymiany całej księgi. W takim przypadku Pełnomocnik ds. SZJ wycofuje z Księgi Jakości dany rozdział, podrozdział lub stronę i zastępuje nowym rozdziałem, podrozdziałem lub stroną. Części wycofane przechowywane są 5 lat w segregatorze Dokumenty Wycofane, w którym prowadzony jest Rejestr dokumentów wycofanych F02/, natomiast Pełnomocnik ds. SZJ ma obowiązek umieścić stosowną informację w karcie zmian dokumentu na początku Księgi Jakości. Zmiany w egzemplarzu elektronicznym podświetlane są kolorem błękitnym.

7 7/ Procedury i instrukcje Pełnomocnik ds. SZJ, we współpracy z dministratorem dokumentacji SZJ, jest odpowiedzialny za umieszczanie na stronie internetowej aktualnego kompletu procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością wraz z załącznikami - adekwatnie do potrzeb. Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje również przeszkolenia z zakresu wymagań zawartych w procedurach Egzemplarze nadzorowane dokumentacji systemowej Dokumenty systemowe podlegające nadzorowi i trybowi aktualizacji posiadają oznaczenie - Egzemplarz nr 1 oraz oryginalne podpisy osób biorących udział przy tworzeniu i zatwierdzaniu Księgi Jakości lub procedur SZJ lub instrukcji SZJ. Dokumenty umieszczone na stronie internetowej w zakładce Dokumenty - są oznaczone jako Egzemplarz elektroniczny i zawierają komputerowo wpisane nazwiska osób biorących udział przy tworzeniu i zatwierdzaniu Księgi Jakości lub procedur SZJ lub instrukcji SZJ. Zmiany dokonywane w Egzemplarzu nr 1 nanosi się bezzwłocznie w Egzemplarzu elektronicznym i podświetla kolorem błękitnym. 7. Opis wydawania/aktualizacji dokumentacji systemowej 7.1 naliza zasadności wprowadzania zmian w dokumencie obowiązującym lub wprowadzenia nowego dokumentu systemowego nalizę dokumentów pod kątem konieczności wprowadzenia nowego dokumentu systemowego, ewentualnie wprowadzenia zmian w dokumentach obowiązujących, w tym w Księdze Jakości, przeprowadza Pełnomocnik ds. SZJ na podstawie: Raportu z auditu zewnętrznego; Raportu z auditu wewnętrznego; wniosku pracownika; Protokołu z przeglądu systemu zarządzania dokonanego przez Dyrektora, podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych; zewnętrznych uregulowań prawnych dotyczących świadczonych usług i systemu zarządzania jakością. 7.2 Przygotowanie wniosku o sporządzenie projektu dokumentu systemowego lub wprowadzenia zmian ze wskazaniem osób opracowujących i współpracujących. Efektem analizy jest Wniosek o sporządzenie projektu dokumentu lub projektu zmian w dokumentach obowiązujących na formularzu F03/. We wniosku Pełnomocnik ds. SZJ wpisuje główne założenia proponowanego dokumentu lub zmian w dokumencie obowiązującym, jeżeli to konieczne, przedstawia kandydaturę pracownika, który jego zdaniem jest najbardziej kompetentny dla opracowania projektu, przedstawia również

8 (1) 8/9 kandydatury pracowników, którzy jego zdaniem, winni brać udział przy uzgodnieniach projektu oraz proponuje termin zakończenia prac nad projektem. Wniosek zatwierdza Dyrektor Szkoły. 7.3 Opracowanie projektu dokumentu systemowego lub zmian w dokumencie systemowym. Projekt dokumentu systemowego lub zmian w dokumencie obowiązującym wykonuje Pełnomocnik ds. SZJ lub pracownik, wskazany we Wniosku o sporządzenie... F03/PS Uzgodnienia i analiza spójności dokumentu z SZJ. Pracownicy wskazani we Wniosku o sporządzenie... F03/PS-01 jako współpracujący, dokonują koniecznych uzgodnień. Powyższe uzgodnienia dotyczą poszczególnych sfer działalności tak, aby opracowany projekt był zgodny z innymi elementami systemu zarządzania jakością. Ewentualne uwagi wpisywane są w odpowiednich rubrykach Wniosku o sporządzenie... F03/PS-01. Uwagi wniesione przez poszczególnych współpracujących, analizuje Pełnomocnik ds. SZJ i na ich podstawie wnosi poprawki do ostatecznej wersji projektu dokumentu systemowego / projektu zmian w dokumencie obowiązującym. Wiersze na stronach, w których naniesione zmiany oznaczone są kreską pionową na prawym marginesie. Projekt zmian wraz z załączonymi stronami, na których naniesione są zmiany i z kompletem tych samych stron w wersji przed zmianami przekreślonymi w całości, Pełnomocnik ds. SZJ przedstawia Dyrektorowi do zatwierdzenia. 7.5 Zabezpieczenie dokumentu w wersji elektronicznej. Pełnomocnik ds. SZJ nadzoruje i zabezpiecza sporządzoną i zatwierdzoną dokumentację w wersji elektronicznej. Dostęp do oryginału dokumentacji w wersji elektronicznej posiada tylko dministrator dokumentacji SZJ - umieszczona jest ona na komputerze w gabinecie administratora oraz chroniona przed niepowołanym dostępem. Przechowywana jest w oddzielnym katalogu oraz kopiowana dla celów bezpieczeństwa po każdej zmianie w dokumentacji. Sporządza się kopię elektroniczną dokumentacji systemowej, która jest przechowywana na zaszyfrowanym dysku zewnętrznym w zabezpieczonym miejscu, w sekretariacie szkoły. 7.6 Przyporządkowanie oznaczenia dokumentu. Pełnomocnik ds. SZJ oznacza dokument wewnętrzny przed jego udostępnieniem. Obowiązują następujące zasady oznaczania dokumentów: 1. Procedury Systemu Zarządzania Jakością: PS (01,02,03,04,05) gdzie oznacza numer procedury zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 9001:2009. PO (01,02,03,04,05) gdzie oznacza numer procedury operacyjnej zgodnej z numerem z wykazu procedur obowiązujących w ZSO w Bielawie. Każda procedura zawiera także w nagłówku - oznaczenie kolejnej edycji procedury.

9 9/9 2. Instrukcje Systemu Zarządzania Jakością: I01-PX() - gdzie 01 oznacza numer instrukcji, przypisanej do podprocesu nr X, natomiast oznacza kolejną edycję wydania instrukcji. 3. Formularze Systemu Zarządzania Jakością: F01-PX() - gdzie 01 oznacza numer formularza, przypisanego do procedury lub podprocesu nr X, natomiast oznacza kolejną edycję wydania formularza. Wszystkie zmiany muszą być sprawdzone i zatwierdzone w takim samym trybie jak pierwotny zapis (na tym samym poziomie autoryzacji). Jeżeli liczba zmian w dokumencie jest duża lub zmiany są bardzo istotne, należy opracować nowe wydanie dokumentu. O takim trybie decyduje Pełnomocnik ds. SZJ w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Kolejne edycje dokumentów systemowych oznacza się wielkimi literami. W przypadku zmiany strony oznacza się ją nr danej edycji / nr zmiany na tej stronie. Jeśli istnieje konieczność dodania kolejnej strony w środku dokumentu oznacza się ją nr strony poprzedzającej z kolejną małą literą alfabetu. 7.7 Wprowadzenie i dystrybucja dokumentu. Dokumenty SZJ wydawane są przez Pełnomocnika ds. SZJ, udostępniane poprzez stronę internetową i opatrzone hasłem dostępu. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły maja obowiązek bieżącego zapoznawania się z dokumentami umieszczonymi na ww. stronie. 7.8 Zastosowanie dokumentu Do obowiązków Pełnomocnika ds. SZJ należy przedstawianie pracownikom i wdrażanie aktualnych oraz nowych dokumentów. Data wprowadzenia odpowiada dacie zatwierdzenia. 8. Przypadki szczególne Nie przewiduje się. 9. Dokumenty związane Formularz F01/PS 01 Rejestr zewnętrznych uregulowań prawnych Formularz F02/PS 01 Rejestr dokumentów wycofanych Formularz F03/PS 01 Wniosek o sporządzenie projektu dokumentu lub projektu zmian w dokumentach obowiązujących

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/23 AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo