WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury Zakres stosowania Terminologia Opis postępowania Powoływanie auditorów Planowanie auditów Przygotowanie auditów Wykonanie auditów l Spotkanie otwierające Audit Raport z auditu Spotkanie zamykające Działania poauditowe Lokalizacja zapisów Odpowiedzialność Naczelnik Urzędu Pełnomocnik ds. SZJ Auditor wiodący Auditor towarzyszący Kierownicy komórek organizacyjnych Pracownicy urzędu skarbowego Pracownicy auditowanej komórki organizacyjnej Wskazówki i uwagi Dokumenty związane Wykaz formularzy (załączniki) Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie planowego, systematycznego i niezależnego badania zgodności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością w zakresie spełnienia wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2001, a także zapewnienie, iż wyniki auditów są poddawane analizie i podejmowane są działania poauditowe doskonalące funkcjonowanie SZJ oraz zapewniające poziom jakości spełniający oczekiwania Klienta.

2 Strona 2 z 8 2. Zakres stosowania Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych. 3. Terminologia Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) auditorze wewnętrznym rozumie się przez to pracownika powołanego przez Naczelnika Urzędu w celu przeprowadzania wewnętrznego auditu jakości ; 2) Auditorze wiodącym rozumie się przez to pracownika Urzędu Skarbowego we Wschowie przeprowadzającego wewnętrzny audit jakości zgodnie z wymogami odpowiednich norm i niniejszej procedury; 3) Auditorze towarzyszącym rozumie się przez to pracownika Urzędu Skarbowego we Wschowie współpracującego z auditorem wiodącym; 4) kierownikach komórek organizacyjnych rozumie się przez to Głównego Księgowego, kierowników działów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 5) komórkach organizacyjnych rozumie się przez to działy, referaty oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Skarbowego we Wschowie; 6) Naczelniku Urzędu rozumie się przez to Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 7) Zastępcy Naczelnika rozumie się przez to Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie; 8) Pełnomocniku ds. SZJ rozumie się przez to Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 9) pełnym audicie systemu jakości rozumie się przez to audit przeprowadzony w celu oceny skuteczności funkcjonowania całego systemu jakości w odniesieniu do wszystkich obszarów, wymagań opisanych stosowną normą przedmiotową (np. PN- EN ISO 9001:2001); 10) planowym wewnętrznym audicie jakości rozumie się przez to audit przeprowadzany przez auditorów wybranych przez Pełnomocnika ds. SZJ na podstawie opracowanego Planu wewnętrznych auditów jakości ; 11) pracownikach rozumie się przez to pracowników Urzędu Skarbowego we Wschowie; 12) Urzędzie rozumie się przez to Urząd Skarbowy we Wschowie; 13) wewnętrznym audicie jakości rozumie się przez to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces, mający określić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają przyjętym wcześniej ustaleniom (określonym w opracowanych wewnętrznych, instrukcjach, regulaminach, zarządzeniach itp.) oraz czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów;

3 Strona 3 z 8 14) pozaplanowym wewnętrznym audicie jakości rozumie się przez to audit przeprowadzany poza planem, w związku z: a) niezadowoleniem klienta (skarga, donos), b) sprawdzeniem realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, c) istotnymi zmianami uregulowań prawnych, d) istotnymi zmianami organizacyjnymi, e) planowanymi kontrolami jednostek nadrzędnych. 4. Opis postępowania 4.1 Powoływanie auditorów Działania mające na celu powołanie auditorów wewnętrznych obejmują: 1) sporządzenie listy kandydatów na auditorów wewnętrznych przez Pełnomocnika ds. SZJ; 2) przedłożenie Naczelnikowi Urzędu przez Pełnomocnika ds. SZJ listy kandydatów na auditorów wewnętrznych; 3) przeszkolenie wybranych kandydatów ze sposobu prowadzenia auditu; 4) powołanie przez Naczelnika Urzędu zaproponowanych osób na audytorów wewnętrznych; 5) wpisanie auditorów wewnętrznych na Listę auditorów wewnętrznych w Urzędzie Skarbowym we Wschowie formularz Nr F-P/003/001, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej procedury; w/w listę Pełnomocnik ds. SZJ umieszcza i przechowuje w swoim archiwum. 4.2 Planowanie auditów Działania mające na celu planowanie wewnętrznych auditów jakości obejmują: 1) uwzględnienie w Planie wewnętrznych auditów jakości nadrzędnej zasady objęcia auditem wszystkich zidentyfikowanych procesów systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001; 2) sporządzenie przez Pełnomocnika ds. SZJ w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego Planu wewnętrznych auditów jakości na dany rok kalendarzowy, zgodnie z formularzem Nr F-P/003/002, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej procedury oraz przedłożenie go Naczelnikowi Urzędu do zatwierdzenia; 3) zatwierdzenie Planu wewnętrznych auditów jakości przez Naczelnika Urzędu bądź naniesienie przez niego uwag i przekazanie ich Pełnomocnikowi ds. SZJ w celu naniesienia stosownych korekt; 4) przechowywanie zatwierdzonego Planu wewnętrznych auditów jakości na dany rok w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ. Poza planowanymi auditami w danym roku kalendarzowym, w ramach doskonalenia systemu zarządzania jakością, mogą być przeprowadzane audity pozaplanowe, które są

4 Strona 4 z 8 rejestrowanie w Planie wewnętrznych auditów jakości na dany rok wg numeracji narastającej. 4.3 Przygotowanie auditów W celu realizacji zatwierdzonego przez Naczelnika Urzędu Planu wewnętrznych auditów jakości Pełnomocnik ds. SZJ podejmuje następujące działania : 1) dobiera, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia auditu, zespół auditorów z Listy auditorów wewnętrznych Urzędu Skarbowego we Wschowie ; wyboru auditorów dokonuje się zgodnie z zasadami niezależności auditora od komórki auditowanej, kompetencji i praktyki zawodowej; 2) powołuje auditorów w terminie j.w. zgodnie z formularzem zawiadomienie o audicie i powołanie zespołu auditującego Nr F-P/003/003, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury, (w przypadku auditu pozaplanowego możliwe jest doręczenie w/w zawiadomienia na 4 dni przed rozpoczęciem auditu); 3) zapoznaje zespół auditorów z zakresem auditu i z dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia auditu ( instrukcje wewnętrzne, raporty z poprzednich auditów, z przyjętych działań korygujących i zapobiegawczych ). Kolejnym etapem przygotowania auditu jest: 1) przygotowanie przez auditorów pod nadzorem Auditora wiodącego listy pytań do wewnętrznego auditu jakości zgodnie z formularzem F-P/003/004, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej procedury; 2) na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia auditu przekazanie przez Auditora wiodącego w/w listy pytań kierownikowi komórki organizacyjnej auditowanej (możliwe jest przekazanie listy pytań przez Auditora wiodącego na spotkaniu otwierającym w przypadku auditu pozaplanowego). 4.4 Wykonanie auditów 4.4.l Spotkanie otwierające Spotkanie otwierające audit jest przeprowadzane przez Auditora wiodącego wraz z Auditorem towarzyszącym w dniu rozpoczęcia wewnętrznego auditu jakości. Na tym spotkaniu następuje: 1) poinformowanie kierownika komórki organizacyjnej auditowanej o celu, przedmiocie, zakresie i planowanym terminie trwania oraz zakończenia auditu; 2) udzielenie stosownych wyjaśnień przez Auditora wiodącego co do przebiegu auditu; 3) udzielenie odpowiedzi na pytania z w/w listy pytań przez kierownika komórki organizacyjnej auditowanej oraz przedłożenie wymaganych dokumentów Audit

5 Strona 5 z 8 Celem auditu jest zebranie przez auditorów dowodów potwierdzających prawdziwość udzielonych odpowiedzi przez kierownika komórki organizacyjnej auditowanej w postaci okazanych dokumentów i zapisów, a także poczynionych obserwacji Raport z auditu Dokumentowanie wyników przeprowadzonego auditu odbywa się w postaci raportu z wewnętrznego auditu jakości, zawierającego: 1) stronę tytułową formularz Nr F-P/003/005, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej procedury; 2) listę pytań do wewnętrznego auditu jakości formularz Nr F-P/003/004 stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej procedury; 3) spostrzeżenia, uwagi ogólne formularz Nr F-P/003/006, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej procedury; 4) protokół niezgodności z obowiązującą procedurą jeżeli wystąpiły (do każdej niezgodności sporządzany jest osobny protokół) formularz F-P/003/007, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej procedury (powinny zostać w nim ujęte stwierdzone niezgodności z dowodami ich wystąpienia i przywołaniem uregulowania, względem, którego wystąpiła niezgodność). W raporcie nie są wpisywane zalecenia dotyczące usunięcia niezgodności. Tworzenie Nr Raportu: Nr Raportu: AP (lub PP)/XX/RR gdzie: AP audit planowy PP audit pozaplanowy XX nr kolejny auditu zgodnie z planem auditów RR dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego Spotkanie zamykające Spotkanie zamykające audit jest przeprowadzane przez Auditora wiodącego wraz z Auditorem towarzyszącym w dniu zakończenia wewnętrznego auditu jakości. Następuje wówczas: 1) poinformowanie przez Auditora wiodącego kierownika komórki organizacyjnej auditowanej o wyniku auditu; 2) przekazanie kierownikowi komórki organizacyjnej kopii raportu z wewnętrznego auditu jakości ; 3) pokwitowanie odbioru raportu przez odbierających; 4) podpisanie protokołu niezgodności (jeżeli taki występuje) przez Kierownika komórki organizacyjnej auditowanej. 4.5 Działania poauditowe

6 Strona 6 z 8 Do działań poauditowych zaliczamy: 1) poinformowanie Pełnomocnika ds. SZJ przez Auditora wiodącego o wynikach auditu; 2) podjęcie w trybie natychmiastowym działań korygujących, zgodnie z procedurą P-SZJ/005 działania korygujące i zapobiegawcze, przez kierownika komórki organizacyjnej auditowanej, w której stwierdzono niezgodność; 3) wyciągnięcie stosownych wniosków przez kierownika komórki organizacyjnej auditowanej w stosunku do spostrzeżeń auditowych, skutkujących usprawnieniem procesów i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. 4.6 Lokalizacja zapisów Dokumenty dotyczące auditu znajdują się u: 1) oryginał Lista auditorów wewnętrznych w Urzędzie Skarbowym we Wschowie u Pełnomocnika ds. SZJ; 2) oryginał Plan wewnętrznych auditów jakości u Pełnomocnika ds. SZJ; 3) oryginał Zawiadomienie o audicie i powołanie zespołu auditującego u Pełnomocnika ds. SZJ; 4) kopia Zawiadomienie o audicie i powołanie zespołu auditującego u Auditora wiodącego; 5) oryginał Lista pytań do wewnętrznego auditu jakości u Pełnomocnika ds. SZJ; 6) kopia Lista pytań do wewnętrznego auditu jakości u kierownika komórki auditowanej; 7) oryginał Raport z wewnętrznego auditu jakości wraz z załącznikami u Pełnomocnika ds. SZJ; 8) kopia Raport z wewnętrznego auditu jakości wraz z załącznikami u kierownika komórki organizacyjnej auditowanej. 5. Odpowiedzialność Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg wewnętrznego auditu jakości są: 5.1 Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie, który: 1) powołuje Pełnomocnika ds. SZJ; 2) powołuje przeszkolone osoby na auditorów wewnętrznych; 3) zatwierdza plan auditów wewnętrznych na dany rok; 4) zatwierdza pozaplanowe audity jakości. 5.2 Pełnomocnik ds. SZJ, który : 1) sporządza listę kandydatów na auditorów wewnętrznych; 2) prowadzi, aktualizuje i zatwierdza Listy auditorów wewnętrznych ; 3) prowadzi bieżące szkolenia auditorów;

7 Strona 7 z 8 4) opracowuje, do końca roku Plan wewnętrznych auditów jakości na rok następny; 5) dobiera auditorów do przeprowadzenia auditów w danym obszarze z uwzględnieniem ich niezależności od obszaru auditowanego, odpowiednich kwalifikacji i praktyki zawodowej; 6) zarządza auditami planowymi i pozaplanowymi, przygotowuje, planuje, nadzoruje ich realizację; 7) informuje w trakcie narad związanych z przeglądem sytemu zarządzania jakością Najwyższe Kierownictwo Urzędu o wynikach auditów; 8) odpowiada za terminowe przeprowadzenie auditów; 9) archiwizuje zapisy jakości z przeprowadzonych auditów; 10) odpowiada za dystrybucję Raportów z wewnętrznych auditów jakości zainteresowanym; 11) kontroluje terminowość wdrażania poauditowych działań korygujących; 12) przechowuje i udostępnia wzory formularzy dotyczących wewnętrznego auditu jakości. 5.3 Auditor wiodący, który: 1) przeprowadza audit wewnętrzny zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i niniejszej procedury; 2) szczegółowo planuje audit i przydziela obowiązki Auditorom towarzyszącym; 3) przy pomocy Auditorów towarzyszących sporządza Listę pytań do wewnętrznego auditu jakości ; 4) reprezentuje zespoły auditorów wobec kierownika komórki organizacyjnej auditowanej; 5) koordynuje i nadzoruje pracę zespołu auditorów ; 6) opracowuje Raport z wewnętrznego auditu jakości ; 7) weryfikuje skuteczność przeprowadzonych poauditowych działań korygujących bądź zapobiegawczych w auditowanej komórce organizacyjnej. 5.4 Auditor towarzyszący, który: 1) współpracuje z Auditorem wiodącym; 2) realizuje zadania przydzielone mu przez Auditora wiodącego; 3) bierze aktywny udział w audicie, zgodnie z posiadaną wiedzą teoretyczną, praktyczną i przydzielonymi zadaniami 5.5 Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy: 1) umożliwiają sprawne przeprowadzenie auditu; 2) w czasie trwania auditu współpracują z prowadzącym audit; 3) wdrażają i sprawdzają skuteczność poauditowych działań korygujących bądź zapobiegawczych w zarządzanej komórce organizacyjnej.

8 Strona 8 z Pracownicy urzędu skarbowego, którzy odpowiadają za przestrzeganie założeń niniejszej procedury, wewnętrznych instrukcji, regulaminów, zarządzeń itp. 5.7 Pracownicy auditowanej komórki organizacyjnej, którzy w czasie trwania auditu współpracują z prowadzącym audit. 6. Dokumenty związane Dokumenty systemu zarządzania jakością w Urzędzie 7. Wskazówki i uwagi Wypełnione formularze oryginały przechowywane są w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ w okresie 2 lat od daty ich sporządzenia, nie krócej jednak niż rok od zakończenia działań korygujących lub zapobiegawczych będących ich następstwem. 8. Załączniki (wykaz formularzy) Formularze Systemu Zarządzania Jakością: 1) F-P/003/001/(01) Lista auditorów wewnętrznych w Urzędzie Skarbowym we Wschowie; 2) F-P/003/002/(01) Plan wewnętrznych auditów jakości; 3) F-P/003/003/(01) Zawiadomienie o audicie i powołanie zespołu auditującego; 4) F-P/003/004/(1) Lista pytań do wewnętrznego auditu jakości; 5) F-P/003/005/(1) Raport z wewnętrznego auditu jakości; 6) F-P/003/006/(1) Spostrzeżenia, uwagi ogólne; 7) F-P/003/007/(1) Protokół niezgodności ;

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo