Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 Strona 1 z 20 Opracował Sprawdził Zatwierdził ElŜbieta Wytrykus-Zalewska...-/-... data podpis Z-ca Naczelnika Pierwszego Urzedu Skarbowego w Zielonej Górze Barbara Matkowska...-/-... data podpis Pełnomocnik ds. SZJ ElŜbieta Wytrykus-Zalewska...-/-... data podpis Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Zbigniew Przybycień...-/-... data podpis EGZEMPLARZ UśYTKOWY Obowiązuje od: 23 listopada 2005r. SPIS TREŚCI 1. Cel procedury Zakres obowiązywania Terminologia Kompetencje i odpowiedzialność Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Kierownicy komórek organizacyjnych Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych Opracowujący procedurę/instrukcję Sporządzający procedurę/instrukcję Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego Opis postępowania Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Struktura i forma dokumentów SZJ Polityka Jakości i Cele Jakości Księga jakości... 5 Procedury Instrukcje Formularze Karty informacyjne Opracowywanie dokumentów SZJ Zatwierdzanie dokumentów Zasady kopiowania, rozpowszechniania, archiwowania: Księgi Jakości, procedur i instrukcji Dokumentacja prawna wewnętrzna Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów prawnych wewnętrznych Nadzór nad dokumentacją prawną wewnętrzną Kopiowanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentacji prawnej wewnętrznej Nadzór nad dokumentacją prawną zewnętrzną Instrukcja kancelaryjna... 17

2 Strona 2 z Zmiany w dokumentacji Zmiany w dokumentach SZJ opracowanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze wg wymagań normy PN-EN 9001:2001 (Księga jakości, procedury i instrukcje) Zmiany w dokumentach prawnych wewnętrznych Przegląd aktualności dokumentów systemowych i ich przestrzegania Dokumenty nadrzędne Dokumenty związane Wskazówki i uwagi Załączniki Rozdzielnik: Oryginał Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Egzemplarz oznaczony JC jednostka certyfikująca Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej pracownicy korzystający z Intranetu w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze Procedura Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ Treść Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ: 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie zasad opracowywania, edycji, sprawdzania, weryfikacji, zatwierdzania, oznaczania, dystrybucji i aktualizacji obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze dokumentów Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), do których zalicza się Politykę Jakości, Cele Jakości, Księgę Jakości, procedury, instrukcje oraz dokumentację prawną wewnętrzną i zewnętrzną. 2. Zakres obowiązywania Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. 3. Terminologia Naczelnik Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze; Urząd Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze; Komórka organizacyjna wyodrębniona część Urzędu (dział, referat, wieloosobowe i jednoosobowe stanowisko pracy) powołana do realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu; Dokument informacja i jej nośnik;

3 Strona 3 z 20 Polityka Jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze dotyczące jakości formalnie wyraŝone w dokumencie zatwierdzonym przez najwyŝsze kierownictwo; Cel jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości; Księga jakości dokument ustalający Politykę Jakości i opisujący organizację Systemu Zarządzania Jakością; Procedura dokument opisujący cele i zakres działania oraz ustalony sposób postępowania, aby zrealizować ustalone cele; Formularz nośnik informacji, wzór druku słuŝący do sporządzania zapisów jakości; Załącznik uzupełnienie dokumentu systemowego o informacje, których nie moŝna jednoznacznie i wyczerpująco opisać w tekście dokumentu (np. formularz, wzór pieczęci, wzór druku akcydensowego itp.); Instrukcja dokument opisujący sposób postępowania, aby osiągnąć wyznaczony cel; Instrukcja kancelaryjna Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2001 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych ze zm.; Wewnętrzna Instrukcja Kancelaryjna Instrukcja Nr I-SZJ/042; Akty wewnętrznego zarządzania zarządzenia i decyzje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wydawane na podstawie aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego; Dokumenty prawne zewnętrzne opublikowane w dziennikach ustaw przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wydawane przez Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, które obowiązują jednostki podległe. 4. Kompetencje i odpowiedzialność Zatwierdzając niniejszą procedurę do stosowania, Pełnomocnik ds. SZJ postanawia, Ŝe procesy związane z zapewnieniem jakości w Urzędzie reguluje się w formie pisemnej. 4.1 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze zatwierdza ostatecznie dokumenty systemowe do stosowania w Urzędzie. 4.2 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością opracowuje, rozpowszechnia i aktualizuje Księgę Jakości, zatwierdza procedury SZJ pod względem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, na podstawie której system jakości jest wdroŝony i utrzymywany, rozpowszechnia w Urzędzie wybrane dokumenty systemowe Księgę jakości, procedury, instrukcje i akty wewnętrznego zarządzania i ewidencjonuje dokonywane w nich zmiany,

4 Strona 4 z 20 opiniuje (zatwierdza) wnioski o zmianę dokumentów oraz przekazuje podjęte w tym zakresie decyzje zainteresowanym pracownikom, określa nazwy i numery identyfikacyjne dokumentów systemowych, sprawdza /weryfikuje projekty procedur/ instrukcji przed zatwierdzeniem, prowadzi i aktualizuje rejestry aktów wewnętrznego zarządzania, procedur i instrukcji, sprawuje nadzór nad wdroŝonym w Urzędzie Skarbowym Systemem Zarządzania Jakością, w tym celu przedstawia najwyŝszemu kierownictwu sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu oraz wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem, zapewnia upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta. 4.3 Kierownicy komórek organizacyjnych udostępniają posiadany dokument systemowy w podległych im miejscach pracy, w których dany dokument obowiązuje, odpowiadają za przygotowanie projektów nowych procedur lub instrukcji lub ich zmian w zakresie dotyczącym działania podległych im komórkom, odpowiadają za przechowywanie formularzy, zmianę formularzy przypisanych do ich komórek oraz za ich udostępnianie innym uŝytkownikom do wykorzystania. 4.4 Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Intranetu, umoŝliwiające dostęp pracownikom do aktualnych dokumentów SZJ oraz dokumentów prawnych wewnętrznych, odpowiada za zapewnienie dostępu pracownikom do Systemu Informacji Prawnej LEX. 4.5 Opracowujący procedurę/instrukcję redaguje procedurę/instrukcję, odpowiada za jej treść merytoryczną oraz zgodność z wymaganymi dokumentami normatywnymi i prawnymi. 4.6 Sporządzający procedurę/instrukcję weryfikuje treść procedury/instrukcji przed zatwierdzeniem do stosowania. 4.7 Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego stosują się do zasad zarządzania dokumentacją systemu opisanych w niniejszej procedurze, stosują wyłącznie nadzorowane i aktualne wersje dokumentów systemowych, składają wnioski o zmianę dokumentów systemowych, odpowiadają za naruszenie zakazu kopiowania nadzorowanych dokumentów systemowych.

5 Strona 5 z Opis postępowania 5.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Struktura i forma dokumentów SZJ Polityka Jakości i Cele Jakości Polityka Jakości oraz Cele Jakości stanowią załącznik do Księgi Jakości i przybierają strukturę i formą właściwą dla tego rodzaju dokumentów Księga jakości Posiada stronę tytułową i kolejne, wg wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ. Stały układ tematyczny Księgi Jakości: cel i zakres, spis treści, dokumenty powołane, terminologia, opis systemu zarządzania jakością w Urzędzie, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja usługi, pomiary, analiza i doskonalenie, udokumentowane procedury, załączniki, wykaz rysunków. Procedury KaŜda procedura posiada stronę tytułową i kolejne, wg wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ. W nagłówku procedury umieszcza się następujące stałe elementy: Logo Urzędu Nazwa procedury SZJ Numeracja procedury: P-SZJ/XXX, gdzie XXX oznacza nr procedury. Wydanie procedury: Wydanie XX, gdzie XX oznacza Nr kolejny wydania całego dokumentu. Numer kolejny strony: Strona X z YY,

6 Strona 6 z 20 gdzie X oznacza numer strony, YY oznacza ilość stron całego dokumentu. Autor procedury: wypełnia się rubrykę OPRACOWAŁ następująco stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis. Sprawdzający procedurę: wypełnia się rubrykę SPRAWDZIŁ następująco stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis. Zatwierdzający procedurę: wypełnia się rubrykę ZATWIERDZIŁ następująco stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis. Stały układ tematyczny procedury: Cel procedury (co chcemy zapewnić poprzez działania opisane procedurą), Zakres obowiązywania (obszar organizacyjny obowiązywania), Terminologia (jeśli jest wskazane, wyjaśnienia terminów, które mogą być niezrozumiałe lub które przyjmuje się dla czytelności dokumentu), Kompetencje i odpowiedzialność (uprawnienia i odpowiedzialność), Opis postępowania (opis działań podejmowanych dla realizacji zamierzonego celu), Dokumenty nadrzędne (dokumenty stanowiące podstawę czynności opisanych procedur), Dokumenty związane (dokumenty stanowiące uszczegółowienie postępowania opisanego procedurą), Wskazówki i uwagi, Załączniki.(wykaz formularzy związanych z procedurą). Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością prowadzi i aktualizuje REJESTR AKTUALNYCH PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze zgodnie z formularzem F-001/P/001/PJ, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieŝąco, wprowadzenie kaŝdej nowej procedury powoduje opracowanie nowego rejestru Instrukcje KaŜda instrukcja posiada stronę tytułową i kolejne, wg wzoru, który znajduje się w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ. W nagłówku instrukcji umieszcza się następujące stałe elementy: Logo Urzędu Nazwa Instrukcji Numer instrukcji: I-SZJ/XXX, gdzie XXX oznacza nr instrukcji. Wydanie instrukcji: Wydanie XX, gdzie XX oznacza Nr kolejny wydania całego dokumentu. Numer kolejny strony: Strona X z YY,

7 Strona 7 z 20 gdzie X oznacza numer strony, YY oznacza ilość stron całego dokumentu. Opracowujący instrukcję: wypełnia się rubrykę OPRACOWAŁ następująco imię i nazwisko, data, podpis. Sprawdzający instrukcję: wypełnia się rubrykę SPRAWDZIŁ następująco imię i nazwisko, data, podpis. Zatwierdzający instrukcję: wypełnia się rubrykę ZATWIERDZIŁ następująco stanowisko, imię i nazwisko, data, podpis. Stały układ tematyczny instrukcji: Cel instrukcji (to co zamierzamy osiągnąć poprzez działania opisane instrukcją), Zakres obowiązywania (zakres obowiązywania dokumentu), Terminologia (wyjaśnienie terminów, które mogą być niezrozumiałe lub które przyjmuje się dla zapewnienia czytelności dokumentu), Kompetencje i odpowiedzialność (obowiązki i uprawnienia wynikające z postępowania opisanego instrukcją), Opis postępowania (opis działań podejmowanych dla realizacji zamierzonego celu), Dokumenty nadrzędne (dokumenty stanowiące uszczegółowienie postępowania opisanego instrukcją), Dokumenty związane (dokumenty stanowiące uszczegółowienie postępowania opisanego instrukcją), Załączniki (wykaz formularzy związanych z instrukcją) Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi i aktualizuje Rejestr aktualnych instrukcji Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze zgodnie z formularzem F-001/P/002/PJ, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieŝąco, wprowadzenie kaŝdej nowej instrukcji powoduje opracowanie nowego rejestru Formularze Formularze stosowane wraz z procedurą lub instrukcją sporządza się i numeruje zgodnie z zasadami zawartymi w procedurze P-SZJ/002 Zapisy jakości. Numeracja formularzy: F-XXX/P/YYY/KO F-XXX/I/YYY/KO gdzie F oznacza formularz, XXX oznacza nr procedury, instrukcji, P - oznacza, iŝ jest to formularz do procedury, I - oznacza, iŝ jest to formularz do instrukcji, YYY oznacza nr formularza,

8 Strona 8 z 20 KO oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. Pełnomocnik ds. SZJ posiada aktualny spis formularzy, stosowanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Kierownicy i kierujący komórkami organizacyjnymi prowadzą aktualne opisy formularzy stosowanych w komórce organizacyjnej Karty informacyjne Karty informacyjne określają sposób realizacji poszczególnych usług przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Karty informacyjne posiadają stały układ tematyczny: podmiotowy zakres usługobiorców, rodzaj wymaganych dokumentów, które powinien złoŝyć usługobiorca, formy udostępnienia urzędowych formularzy, terminy składania dokumentów, sposób składania dokumentów, wymagane opłaty, sposób i forma załatwienia sprawy, termin załatwienia sprawy, przysługujące środki odwoławcze, podstawę prawną Uwaga! JeŜeli którykolwiek z powyŝszych punktów jest na tworzonej karcie zbędny i miałby negatywny wpływ na czytelność karty moŝna wtedy zrezygnować z umieszczenia go na karcie informacyjnej. Karty informacyjne stosowane w Urzędzie w związku z realizacją świadczonych usług oznacza się symbolem K/KO/XX gdzie: K - oznacza kartę informacyjną, KO - oznacza symbol komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym, XX - oznacza kolejny numer usługi realizowanej przez komórkę organizacyjną. Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi i aktualizuje Rejestr aktualnych kart informacyjnych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze zgodnie z formularzem F-001/P/003/PJ, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury. Rejestr jest aktualizowany na bieŝąco, wprowadzenie nowej karty informacyjnej powoduje sporządzenie nowego rejestru.

9 Strona 9 z 20 Wykaz kart informacyjnych skorelowany jest z wykazem obowiązujących aktów prawnych zewnętrznych, związanych z usługami świadczonymi przez Urząd. Osobami odpowiedzialnymi za tworzenie kart oraz ich bieŝącą aktualizację są kierownicy i kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu. Przed wprowadzeniem do uŝytkowania nowej karty informacyjnej lub zaktualizowanej wersji istniejącej, jej treść zatwierdzana jest przez Naczelnika Urzędu. 5.2 Opracowywanie dokumentów SZJ Dokumenty SZJ w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, którymi są Księga Jakości, procedury oraz instrukcje, karty informacyjne sporządzane są zgodnie z uregulowaniami niniejszej procedury. Modyfikacja istniejącego dokumentu systemowego lub opracowanie nowego, dodatkowego dokumentu systemowego (np. w związku z poszerzeniem asortymentu usług) następuje: a) z inicjatywy kierownika komórki organizacyjnej, której zakres działania dany dokument dotyczy, b) na wniosek kaŝdego pracownika Urzędu. Przygotowanie projektu dokumentu SZJ w kaŝdym przypadku spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych kierujących komórką organizacyjną, których działania dany dokument dotyczy. W przypadku, gdy dany dokument swoim zakresem zastosowania obejmuje więcej niŝ jedną komórkę organizacyjną kierownicy zainteresowanych komórek w porozumieniu wyznaczają osobę, która dokona opracowania projektu zmian. Informację o dokonanych ustaleniach kierownicy komórek organizacyjnych przekazują Pełnomocnikowi ds. SZJ wraz ze wskazaniem terminu zakończenia prac. W sytuacjach uzasadnionych skalą zmian kierownicy komórek organizacyjnych mogą przedstawić Pełnomocnikowi ds. SZJ propozycję powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu wraz z podaniem składu osobowego. Decyzje o powołaniu zespołu na postawie uprawnień nadanych aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym podejmuje Naczelnik po zaakceptowaniu takiego trybu prac przez Pełnomocnika ds. SZJ. Ponadto Pełnomocnik ds. SZJ wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawdzenie projektu oraz jeŝeli uzna za stosowne wyznacza konsultanta z grona auditorów wewnętrznych. Występując o modyfikację istniejącego dokumentu systemowego lub opracowanie nowego, dodatkowego dokumenty systemowego, naleŝy złoŝyć propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na formularzu Wniosek o zmianę dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze numer F-001/P/004/PJ, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej procedury. Wskazany wniosek naleŝy skierować do Pełnomocnika ds. SZJ. Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iŝ wniosek jest zasadny, określa nazwę i numer identyfikacyjny dokumentu systemowego oraz termin zakończenia prac nad projektem, wyznaczając jednocześnie osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu nowego dokumentu oraz osobę odpowiedzialną za sprawdzenie tego projektu. JeŜeli Pełnomocnik ds. SZJ uzna za stosowane wyznacza konsultanta z grona auditorów wewnętrznych. Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iŝ wniosek jest bezzasadny, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o decyzji odmownej, krótko ją uzasadniając.

10 Strona 10 z 20 Po opracowaniu projektu dokument jest zamieszczany w sieci wewnętrznej Intranet w celu zebrania uwag i opinii o projekcie. O ich uwzględnieniu decyduje osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu. Następnie sprawdzający weryfikuje pod względem merytorycznym treść projektu i jeŝeli opracowany dokument tego wymaga, koryguje jego treść. Projekt dokumentu, po dokonanej korekcie treści, zostaje podpisany przez opracowującego i sprawdzającego, a następnie przekazany do Pełnomocnika ds. SZJ celem sprawdzenia dokumentu pod względem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001, innymi dokumentami systemowymi oraz niesystemowymi, obowiązującymi w Urzędzie. Dokument, który wymaga zmian zostaje zwrócony opracowującemu wraz z notatką wskazującą na istniejące niezgodności. Po poprawieniu dokument zostaje ponownie przekazany Pełnomocnikowi ds. SZJ Dokument sporządzony zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 zostaje zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. SZJ i Naczelnika Urzędu. Uwaga! Wszelkie spory i wątpliwości na etapie tworzenia projektu nowego dokumentu systemowego, rozstrzyga Pełnomocnik ds. SZJ lub, jeśli został przez niego wyznaczony, konsultant z grona auditorów wewnętrznych. 5.3 Zatwierdzanie dokumentów Pełnomocnik ds. SZJ zatwierdza procedury i instrukcje pod względem zgodności z wymaganiami, na podstawie których system jakości jest wdroŝony i utrzymywany. Następnie przedstawia dokument Naczelnikowi Urzędu, który zatwierdza go ostatecznie do stosowania w Urzędzie. 5.4 Zasady kopiowania, rozpowszechniania, archiwowania: Księgi Jakości, procedur i instrukcji Po zatwierdzeniu dokumenty SZJ są rozpowszechniane przez Pełnomocnika ds. SZJ. Przy zachowaniu zasady, iŝ oryginał dokumentu pozostaje zawsze u Pełnomocnika ds. SZJ podstawowym sposobem rozpowszechniania jest udostępnianie wersji uŝytkowych w formie elektronicznej wszystkim pracownikom korzystającym z wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. Dopuszcza się, za zgodą Pełnomocnika ds. SZJ moŝliwość rozpowszechniania dokumentów w wersji papierowych kserokopii, bądź w systemie mieszanym. W obu przypadkach w celu zapewnienia dostępu do dokumentów systemowych i ich właściwej identyfikacji musi być sporządzony rozdzielnik.

11 Strona 11 z 20 Przykład: Rozdzielnik: Oryginał Pełnomocnik ds. SZJ, Kopia Nr 00 KO, Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej pracownicy korzystający z Intranetu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze gdzie: 00 kolejny numer kserokopii, KO symbol komórki organizacyjnej Urzędu. Oryginał dokumentu pozostaje w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ pod jego nadzorem. Dokument ten oznaczony jest napisem ORYGINAŁ Egzemplarz uŝytkowy w wersji papierowej kserokopii oznaczony jest napisem EGZEMPLARZ UśYTKOWY Egzemplarz uŝytkowy w wersji elektronicznej oznaczony jest napisem EGZEMPLARZ UśYTKOWY Pełnomocnik ds. SZJ rozpowszechnia informację o zamieszczeniu dokumentu SZJ (egzemplarz uŝytkowy) na stronach Intranetu za potwierdzeniem zapoznania się z informacją o zamieszczeniu, zgodnie z formularzem F-001/P/014/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu systemowego w wersji elektronicznej na stronach Intranetu, stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej procedury, natomiast kierownicy komórek organizacyjnych oraz kierujący wieloosobowymi stanowiskami pracy potwierdzają fakt zapoznania się pracowników danej komórki z dokumentem systemowym w wersji elektronicznej na stronach Intranetu zgodnie z formularzem F-001/P/015/PJ Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem systemowym w wersji elektronicznej na stronach Intranetu przez pracowników komórki organizacyjnej symbol..., stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej procedury, Na pierwszej stronie papierowej kserokopii egzemplarza uŝytkowego umieszcza się pieczątkę bądź nadruk: X X wpisuję się ręcznie przy cyfrze odpowiadającej numerowi kopii Wyznacznikiem aktualności dokumentu jest data obowiązywania (Obowiązuje od:...) i numer wydania. Pełnomocnik ds. SZJ rozpowszechnia dokumenty SZJ w wersji papierowej za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z formularzem F-001/P/005/PJ Potwierdzenie

12 Strona 12 z 20 rozpowszechniania dokumentu systemowego, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej procedury. Warunkiem otrzymania nowego wydania jest zwrot Pełnomocnikowi ds. SZJ nieaktualnych wersji. Zwrot Pełnomocnik ds. SZJ odnotowuje na formularzu jw. w rubryce zwrot. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, moŝe być wydany danemu uŝytkownikowi na jego pisemną prośbę, duplikat dokumentu, który uległ zniszczeniu lub zagubieniu. Takie egzemplarze oznacza się dodatkowo stemplem bądź nadrukiem DUPLIKAT. Pełnomocnik ds. SZJ niszczy zwrócone, nieaktualne egzemplarze uŝytkowe, pozostawia w archiwum tylko oryginał nieaktualnej wersji, który oznacza stemplem, napisem bądź nadrukiem NIEAKTUALNY. Dokumenty nieaktualne przechowywane są w oddzielnych teczkach segregatorach, oznaczonych Nieaktualne dokumenty SZJ. Przegląd archiwowanych dokumentów, ze względu na wymagany okres przechowywania jest wykonywany przez Pełnomocnika ds. SZJ w trakcie bieŝącego nadzoru nad archiwum. Dokumenty, dla których minął okres przechowywania są niszczone. Egzemplarze czasowo wydane obcemu uŝytkownikowi, w celach informacyjnych, oznaczone są dodatkowo czerwonym stemplem bądź nadrukiem EGZEMPLARZ INFORMACYJNY. Zgody na udostępnienie dokumentów SZJ obcym osobom i instytucjom udziela Naczelnik Urzędu. Egzemplarze dla Jednostki Certyfikującej oznacza się: JC (np. EGZEMPLARZ INFORMACYJNY JC). Za aktualność dokumentów systemu zarządzania udostępnianych w wersji elektronicznej odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. SZJ Kierownik Referatu Informatyki i wprowadzania danych podatkowych jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Intranetu umoŝliwiające dostęp do aktualnych dokumentów systemu zarządzania jakością. Prowadzi on stale aktualizowany wykaz stanowisk mających dostęp do Intranetu. Uwaga: UŜytkownik dokumentu systemowego ma obowiązek chronić dokument przed utratą lub zniszczeniem. 5.5 Dokumentacja prawna wewnętrzna Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów prawnych wewnętrznych. Za opracowywanie projektów dokumentacji prawnej wewnętrznej odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu według właściwości rzeczowej i Pełnomocnik ds. SZJ Projekty tej dokumentacji opracowuje się, jeŝeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, biorąc pod uwagę:

13 Strona 13 z 20 polecenia Naczelnika Urzędu lub Jego Zastępców, wnioski kierowników komórek organizacyjnych oraz wnioski pracowników zgłaszanych za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych. Projekty mogą dotyczyć nowego dokumentu lub, jeśli jest to wystarczające aktualizacji istniejącego. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przedkładają projekty dokumentacji prawnej wewnętrznej Naczelnikowi Urzędu, który jeŝeli uzna to za właściwe, konsultuje je z Pełnomocnikiem ds. SZJ i po ewentualnym dokonaniu poprawek i parafowaniu przez Pełnomocnika ds. SZJ podpisuje je Nadzór nad dokumentacją prawną wewnętrzną. Wewnętrznymi dokumentami prawnymi są: Zarządzenia akty wewnętrznego zarządzania wyŝszego rzędu, Decyzje- akty wewnętrznego zarządzania niŝszego rzędu wydawane na mocy upowaŝnień udzielonych w zarządzeniach i w celu ich wykonania. Przyjmuje się następującą zasadę numeracji dokumentacji prawnej wewnętrznej: Zarządzenie Nr XY/RRRR Decyzja Nr XY/RRRR Z wyjątkiem zarządzeń związanych z Systemem Zarządzania Jakością, których zapis jest następujący Zarządzenie Nr XY/SZJ/RRRR Gdzie: XY oznacza numer kolejny z rejestru, SZJ oznacza System Zarządzania Jakością, RRRR rok wydania Dopuszczalna jest forma oznaczenia roku dwoma ostatnimi cyframi roku wydania. Zarządzenia i decyzje są sporządzane wg wzoru, który przechowuje Pełnomocnik ds. SZJ. Po nadaniu numeru i podpisaniu zarządzenie i decyzja jest złoŝone u Pełnomocnika ds. SZJ. Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi: - Rejestr aktualnych zarządzeń Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze formularz F-001/P/006/PJ, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej procedury,

14 Strona 14 z 20 - Rejestr aktualnych decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze formularz F-001/P/007/PJ, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej procedury, - Rejestr nieaktualnych zarządzeń Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze formularz F-001/P/008/PJ, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej procedury, - Rejestr nieaktualnych decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze formularz F-001/P/009, który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej procedury. Wszystkie rejestry są sporządzane w jednym egzemplarzu drukowanym, który jest dołączany do teczki/segregatora, w którym są przechowywane oryginały wewnętrznych dokumentów prawnych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Oryginały wewnętrznych dokumentów prawnych są przechowywane w ustalonych zbiorach: Zarządzenia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ZBIÓR AKTUALNY, Decyzje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ZBIÓR AKTUALNY, Zarządzenia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ZBIÓR NIEAKTUALNY, Decyzje Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ZBIÓR NIEAKTUALNY. Rejestry aktualnych zarządzeń i decyzji są udostępniane w wersji elektronicznej pracownikom korzystającym z Intranetu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Wszystkie rejestry Systemu Zarządzania Jakością aktualizuje się, co najmniej raz w miesiącu Kopiowanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentacji prawnej wewnętrznej. Naczelnik Urzędu (lub osoba przez niego upowaŝniona) ustala rozdzielnik na zasadach określonych w niniejszej procedurze. Pełnomocnik Naczelnika ds. SZJ odpowiada za: właściwą dystrybucję wszystkich aktów wewnętrznych wg rozdzielnika, właściwe przechowywanie oryginałów tychŝe aktów w ustalonych zbiorach z podziałem na dokumenty aktualne i nieaktualne, terminowe zbieranie i niszczenie kopii aktów, które zostały wycofane bądź zastąpione nowymi, aktualność aktów wewnętrznych udostępnianych w Intranecie. Sekretariat Urzędu odpowiada za właściwą dystrybucję aktów wewnętrznych wg rozdzielnika.

15 Strona 15 z 20 Osoby, do których skierowano wg rozdzielnika dokumenty prawa wewnętrznego odpowiadają za ich właściwe przechowywanie w ustalonych zbiorach oraz udostępnianie podległym pracownikom, do których mają zastosowanie. Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Intranetu. Po podpisaniu zarządzenia i decyzje są rozpowszechniane przez sekretariat Urzędu. Przy zachowaniu zasady, iŝ oryginał dokumentu pozostaje zawsze u Pełnomocnika ds. SZJ podstawowym sposobem rozpowszechniania jest udostępnianie wersji uŝytkowych w formie elektronicznej pracownikom korzystającym z wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. Dopuszcza się, za zgodą Pełnomocnika ds. SZJ moŝliwość rozpowszechniania dokumentów w wersji papierowych kserokopii, bądź w systemie mieszanym. W obu przypadkach w celu zapewnienia dostępu do aktów wewnętrznych i ich właściwej identyfikacji musi być sporządzony rozdzielnik. Przykład: Rozdzielnik: Oryginał Pełnomocnik ds. SZJ, Kopia Nr 00 KO, Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej pracownicy korzystający z Intranetu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze gdzie: 00 kolejny numer kserokopii, KO symbol komórki organizacyjnej Urzędu. Egzemplarz oryginalny pozostaje w archiwum Pełnomocnika ds. SZJ pod stałym jego nadzorem. Egzemplarz uŝytkowy w wersji papierowej kserokopii oznaczony jest na pierwszej stronie napisem, nadrukiem, bądź stemplem EGZEMPLARZ UśYTKOWY oraz symbolem komórki organizacyjnej Urzędu w której jest uŝytkowany (np. EGZEMPLARZ UśYTKOWY KO). Pracownik sekretariatu Urzędu rozpowszechnia informację o zamieszczeniu egzemplarzy uŝytkowych na stronach Intranetu za potwierdzeniem zgodnie z formularzem F-001/P/016/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania treści dokumentu prawa wewnętrznego, stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszej procedury. Kierownik komórki organizacyjnej oraz kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy przekazuje informację o zamieszczeniu dokumentów prawa wewnętrznego na stronach Intranetu pracownikom danej komórki organizacyjnej za potwierdzeniem, zgodnie z formularzem F-001/P/017/PJ Potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu prawa wewnętrznego pracowników komórki organizacyjnej symbol..., stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszej procedury. W przypadku wyraŝenia zgody na rozpowszechnianie dokumentów prawa wewnętrznego w wersji papierowej pracownik sekretariatu Urzędu rozpowszechnia kopie dokumentów

16 Strona 16 z 20 prawa wewnętrznego za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z formularzem F-001/P/010/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentów prawa wewnętrznego, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej procedury. Na pierwszej stronie papierowej kserokopii egzemplarza uŝytkowego umieszcza się pieczątkę bądź nadruk: X X wpisuję się ręcznie przy cyfrze odpowiadającej numerowi kopii Pełnomocnik ds. SZJ rozpowszechnia egzemplarze uŝytkowe zarządzeń i decyzji w wersji papierowej za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z formularzem F-001/P/010/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentów prawa wewnętrznego, który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej procedury. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, moŝe być wydany danemu uŝytkownikowi na jego pisemną prośbę, duplikat dokumentu, który uległ zniszczeniu lub zagubieniu. Takie egzemplarze oznacza się dodatkowo stemplem bądź nadrukiem DUPLIKAT. Pełnomocnik ds. SZJ jest odpowiedzialny za odbiór od uŝytkowników nieaktualnych egzemplarzy uŝytkowych dokumentów prawa wewnętrznego za potwierdzeniem odbioru na formularzu F-001/P/010/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentów prawa wewnętrznego w rubryce zwrot. Wszystkie wycofane nieaktualne egzemplarze Pełnomocnik ds. SZJ niezwłocznie niszczy. W ustalonych zbiorach jw. Pełnomocnik ds. SZJ przechowuje tylko oryginały nieaktualnych dokumentów prawa wewnętrznego, które w celu właściwej identyfikacji oznacza pieczątką: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 65/950 Zielona Góra ul. dr PienięŜnego 24 Zastąpiono: Wycofano: przez: Przegląd archiwowanych dokumentów prawa wewnętrznego,ze względu na wymagany okres przechowywania jest wykonywany przez Pełnomocnika ds. SZJ w trakcie bieŝącego nadzoru nad archiwum. Dokumenty, dla których zgodnie z instrukcją kancelaryjną minął okres przechowywania są niszczone. Zgody na udostępnienie dokumentów prawa wewnętrznego obcym osobom i instytucjom udziela Naczelnik Urzędu.

17 Strona 17 z 20 Za aktualność dokumentów prawa wewnętrznego udostępnianych w wersji elektronicznej odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. SZJ. Kierownik Referatu Informatyki i wprowadzania danych podatkowych jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Intranetu umoŝliwiające dostęp do aktualnych dokumentów prawa wewnętrznego. Prowadzi on stale aktualizowany wykaz stanowisk mających dostęp od Intranetu. 5.6 Nadzór nad dokumentacją prawną zewnętrzną Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze prenumeruje Dzienniki Ustaw (2 egz.), Monitor Polski (1 egz.), Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (1 egz.). Za dokonanie prenumeraty na kaŝdy rok odpowiedzialny jest Kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. kancelaryjno-informacyjnych. Pracownik Sekretariatu Urzędu stempluje otrzymany dokument pieczęcią wpływu i pieczątką nagłówkową Urzędu. Otrzymane publikatory są przechowywane w uporządkowanym zbiorze w Sekretariacie Urzędu, a ich otrzymanie ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym odrębnie dla kaŝdego publikatora. Po zakończeniu roku dokumenty prawne zewnętrzne są przekazywane do oprawienia. Sekretariat prowadzi uporządkowany zbiór kserokopii spisów treści poszczególnych publikatorów. Pracownicy Urzędu korzystają z Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Ministerstwa Finansów za pokwitowaniem na formularzu w Karcie udostępnienia dokumentów prawa wewnętrznego formularz F-001/P/011/PJ, który stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej procedury. Ponadto pracownikom Urzędu udostępniony jest komputerowy System Informacji Prawnej LEX, aktualizowany w okresach miesięcznych. Uwaga! Wszelkie kserokopie Dzienników Ustaw lub innych publikatorów aktów prawnych oraz wydruki aktów prawnych z Systemu Informacji prawnej LEX mają status dokumentów nie nadzorowanych. W Urzędzie opracowano Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących usług realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Wykaz ten sporządzony na formularzu Spis aktów prawnych związanych z działalnością Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze numer F-001/P/012/PJ stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej procedury. Wykaz jest stale aktualizowany i rozpowszechniany w formie elektronicznej. Szczegółowy nadzór nad wykazem sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. 5.7 Instrukcja kancelaryjna

18 Strona 18 z 20 Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach i izbach skarbowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych. Kwestie szczegółowe dotyczące obiegu dokumentów w Urzędzie zostały uregulowane w Wewnętrznej Instrukcji Kancelaryjnej. Ponadto zasady sporządzania dokumentów zostały uregulowane w Instrukcji w sprawie ujednolicenia form dokumentacji sporządzanej na wszystkich stanowiskach pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. 5.8 Zmiany w dokumentacji Zmiany w dokumentach SZJ opracowanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze wg wymagań normy PN-EN 9001:2001 (Księga jakości, procedury i instrukcje) Zmiany w dokumentach SZJ wprowadzane są na podstawie: raportów z auditów certyfikujących, wewnętrznych, nadzorujących, przeglądów SZJ wykonywanych przez NajwyŜsze Kierownictwo Urzędu, zmian organizacyjnych Urzędu, wniosków pracowników Urzędu, prowadzonych działań korygujących lub zapobiegawczych, skarg, wniosków i uwag Klientów Urzędu, zmian w przepisach prawa wyŝszego rzędu, innych istotnych okoliczności. Uwaga! Zmiany opracowuje autor dokumentu. Przyjęto następującą zasadę: kaŝda zmiana wymaga wycofania z obiegu wszystkich egz. Dokumentu i wprowadzenia do stosowania nowego wydania na formularzu F-001/P/013/PJ Karta zmian, stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej procedury Zmiany w dokumentach prawnych wewnętrznych Projekty zmian w dokumentach prawnych wewnętrznych przygotowują osoby według właściwości. Zmiany wprowadzane są poprzez wydanie nowego aktu prawnego. Nowy akt prawny wydany w miejsce poprzednio obowiązującego zawiera informację o uchylonym akcie prawnym. 5.9 Przegląd aktualności dokumentów systemowych i ich przestrzegania

19 Strona 19 z 20 Przegląd aktualności dokumentów systemowych, zgodności z przepisami prawa wyŝszego rzędu oraz ich właściwego przestrzegania, jest dokonywany w trakcie auditów wewnętrznych i bieŝącego nadzoru przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu w podległych sobie komórkach organizacyjnych Urzędu. 6. Dokumenty nadrzędne. Norma PN-EN ISO 9001:2001, pkt 4.2.1c i Dokumenty związane Księga Jakości Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, Procedura P-SZJ/002 Zapisy Jakości, Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2001 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. W sprawie obsługi kancelaryjnej Izb i Urzędów Skarbowych, Wewnętrzna Instrukcja Kancelaryjna - Instrukcja nr I-SZJ/042, Instrukcja I-SZJ/001 w sprawie ujednolicenia form dokumentacji sporządzonej na wszystkich stanowiskach pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, 8. Wskazówki i uwagi. Formularze stanowiące załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej procedury są przechowywane przez Pełnomocnika ds. SZJ przez okres 3 lat od daty wypełnienia. 9. Załączniki Załącznik nr 1 F-001/P/001/PJ Rejestr aktualnych procedur Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, Stan na dzień... Załącznik nr 2 F-001/P/002/PJ Rejestr aktualnych instrukcji Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 3 F-001/P/003/PJ - Rejestr aktualnych kart informacyjnych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Załącznik nr 4 F-001/P/004/PJ - Wniosek o zmianę dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze Załącznik nr 5 F-001/P/005/PJ - Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu systemowego. Załącznik nr 6 F-001/P/006/PJ Rejestr aktualnych Zarządzeń Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Stan na dzień...

20 Strona 20 z 20 Załącznik nr 7 F-001/P/007/PJ Rejestr aktualnych Decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 8 F-001/P/008/PJ Rejestr nieaktualnych Zarządzeń Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 9 F-001/P/009/PJ Rejestr nieaktualnych Decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Stan na dzień... Załącznik nr 10 F-001/P/010/PJ Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentów prawa wewnętrznego, Załącznik nr 11 F-001/P/011/PJ Karta udostępniania dokumentów prawa zewnętrznego. Rok... Załącznik nr12 F-001/P/012/PJ Spis aktów prawnych związanych z działalnością Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Stan na dzień..., Załącznik nr 13 F-001/P/013/PJ Karta zmian nr..., Załącznik nr 14 F-001/P/014/PJ - Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu systemowego w wersji elektronicznej na stronach Intranetu, Załącznik nr 15 F-001/P/015/PJ - Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem systemowym w wersji elektronicznej na stronach Intranetu przez pracowników komórki organizacyjnej symbol..., Załącznik nr 16 F-001/P/016/PJ - Potwierdzenie rozpowszechniania treści dokumentu prawa wewnętrznego, Załącznik nr 17 F-001/P/017/PJ - Potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu prawa wewnętrznego pracowników komórki organizacyjnej symbol..., Załącznik nr 18 F-001/P/014/PJ - Potwierdzenie rozpowszechniania dokumentu systemowego w wersji elektronicznej na stronach Intranetu, Załącznik nr 19 F-001/P/015/PJ - Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem systemowym w wersji elektronicznej na stronach Intranetu przez pracowników komórki organizacyjnej symbol...,

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds. Strona 1/11 Opracował: imię i nazwisko: data:11.04.2004 podpis: ( - ) Sprawdził: imię i nazwisko: Jerzy Duda data:11.04.2004 podpis: (- ) Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości imię i nazwisko: Jerzy

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: Wydanie: P/4/ Strona: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 17 maja 2016 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY

2.0. ZAKRES PROCEDURY P R O C E D U R A Nr procedury Urząd Miasta SZCZECIN Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ P I-01 Wydanie 4 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW Strona 1 z 10 NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW Niniejszy dokument stanowi własność firmy z siedzibą w Poznaniu. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody właściciela Opracował: Leszek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Urząd Miejski w NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Spis treści 1. Cel procedury.. 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania.. 2 4. Tryb postępowania. 2 5. Odpowiedzialność i uprawnienia.. 4 6. Zapisy

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 32/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Powiat Lubelski Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-01 Strona: 1 z 7 Starostwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JAKOŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JAKOŚCI 1/14 ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 15052007 Obowiązuje od: 15062007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 15052007r Nr

Bardziej szczegółowo

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2010/K Prezydenta Miasta Pabianic Kierownika Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: 1/3 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Wydanie nr I Nr egz. 2 Data Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkła 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/5 1. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury są zasady i tryb opracowania i zarządzania dokumentami systemu zarządzania jakością, takimi jak: Księga Jakości, procedury systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916 Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dokumentacją

Nadzór nad dokumentacją Strona 1 z 5 Opracował: Data Podpis Zweryfikował: Data Podpis Zatwierdził: Data Podpis Przemysław Hirschfeld, 04.01.2012 Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 18.06.2012 1 Cel dokumentu Celem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 wersja elektroniczna W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA OPISÓW I WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: Wydanie: P... 1 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona: 1 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania informacji publicznej

Procedura udostępniania informacji publicznej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/11 w sprawie ustalenia procedury udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu Procedura udostępniania informacji publicznej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-02 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie aktualności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury. ZARZĄDZENIE NR 119.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu.

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-14 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/6 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Akademia Ignatianum w Krakowie WYTYCZNE POWSTAWANIA I OBIEGU WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Wewnętrznymi dokumentami normatywnymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi

Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Celem procedury jest zapewnienie: Nadzoru nad dokumentami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) związanymi z wymaganiami systemu HACCP i funkcjonowaniem firmy, Nadzoru nad dokonywaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Przemyśl 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/6 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. Oryginał Obowiązuje od: 01.04.2011r. Nr egz.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/6 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. Oryginał Obowiązuje od: 01.04.2011r. Nr egz. Strona: 1/3 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Oryginał r. Nr egz. 1 Data Podpis Opracował: 22.02.2011 r. Zatwierdził: 23.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Gminy Rymanów Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2013 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-7 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo