EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI"

Transkrypt

1 Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA: r. Podpis: Data wydania: r. Podpis: EGZEMPLARZ NR:

2 Ps-0 2 KARTA ZMIAN Nr Zmiany Data wprowadzenia zmiany Rodzaj wprowadzonej zmiany Podpis osoby zatwierdzającej zmiany Podpis osoby przyjmującej zmiany(właściciela procedury)

3 Ps-0 3. CEL I ZAKRES.. Cel Celem procedury jest określenie zasad nadzorowania, rozpowszechniania i aktualizowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju, w tym prowadzonych zapisów dotyczących jakości..2. Zakres Nadzór prowadzony jest nad dokumentami i zapisami S.Z.J. tj.: Polityką Jakości Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, Księgą Jakości, procedurami systemu, nad aktami prawa materialnego oraz miejscowego, a także nad dokumentami pochodzenia zewnętrznego i formularzami. 2. PODSTAWA I DEFINICJE 2.. Podstawa Norma PN-EN ISO 900:200 Norma PN-EN ISO 9000:2000 Księga Jakości 2.2.Definicje dokument informacja i przekazujący ją nośnik; instruuje, określa zasady postępowania, podlega zmianom. zapis materialne potwierdzenie przeprowadzonych działań; dowód wykonania określonych działań, nie podlega zmianom. właściciel procesu osoba monitorująca i nadzorująca przebieg procesu i mająca kompetencje do proponowania Pełnomocnikowi zmian w procedurze. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Pełnomocnik ds. Jakości jest odpowiedzialny za: opracowanie (z wyłączeniem kompetencji opisanych poniżej), rozpowszechnienie i aktualizację dokumentacji SZJ, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za aktualizację procedur wymaganych przepisami normy i procedur operacyjnych oraz instrukcji i sporządzenie nowych wynikających ze zmiany wymagań, zatwierdzanie zmian w KJ i procedurach pisemnych. Burmistrz Miasta jest odpowiedzialny za: przegląd Polityki Jakości pod katem jej aktualności,

4 Ps-0 4 zatwierdzanie każdej edycji KJ i procedur systemowych i operacyjnych. Kierownik Referatu lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy jest odpowiedzialny za: inicjowanie i proponowanie oraz przedkładanie do zaopiniowania i akceptacji Pełnomocnikowi ds. Jakości projektów nowych dokumentów SZJ dotyczących procesów realizowanych, których są właścicielami lub zmian tych dokumentów, prowadzenie właściwego nadzoru nad dokumentacją systemu oraz aktami prawnymi przekazywanymi do referatu oraz nad dokumentami zewnętrznymi oraz produktami referatu, opracowanie celów jakości dla ich komórki organizacyjnej i przedstawienie Pełnomocnikowi do akceptacji. 4. OPIS POSTĘPOWANIA Pierwotny, wzorcowy egzemplarz dokumentacji SZJ nie podlega zmianom i przechowywany jest w Rejestrze Zarządzeń i posiada on Nr 0. Egzemplarz Nr dokumentacji SZJ zawierający takie dokumenty jak: Księga Jakości, Polityka Jakości, mapę procesów, schemat organizacyjny, procedury systemowe i operacyjne pisemne oraz instrukcje wraz z ewidencją wszystkich ich zmian jest przechowywany przez Pełnomocnika ds. Jakości. Każdy z dokumentów posiada kartę ewidencji zmian (wzór karty stanowi załącznik do niniejszej procedury), która zamieszczona jest po stronie tytułowej dokumentów. Na niej Pełnomocnik dokonuje ewidencji wszelkich zmian w dokumencie. 4.. Tworzenie nowych dokumentów Nowe dokumenty SZJ są opracowywane przez wyznaczone przez Pełnomocnika osoby. Projekt przygotowanego dokumentu jest weryfikowany przez Pełnomocnika co do zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200. Pełnomocnik ocenia także spójność projektów z pozostałymi dokumentami systemu. Zweryfikowany projekt dokumentu podlega akceptacji Pełnomocnika, który wpisuje nowy dokument do dokumentacji składającej się na system zarządzania jakością Wprowadzanie zmian do dokumentów SZJ Wprowadzenie zmiany do dokumentów SZJ może następować na wniosek Pełnomocnika, lidera procesu, który uzna, że zmiana przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu. Redagowanie i akceptacja zmian przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku tworzenia nowych dokumentów. Wszystkie zmiany są ewidencjonowane przez Pełnomocnika na karcie zmian.

5 Ps Rozpowszechnianie dokumentów systemu jakości Burmistrz Miasta akceptuje jeden komplet dokumentacji SZJ, który ma nadany Nr 0 i jest wzorcowy i jako taki nie podlega zmianom, jest przechowywany w Rejestrze Zarządzeń. Komplet Dokumentacji, któremu nadano Nr jest przechowywany przez Pełnomocnika i jest udostępniany wszystkim pracownikom i klientom Urzędu. Kolejne kopie dokumentów systemu z nadanymi kolejno kolorowym atramentem numerami ewidencyjnymi są dostarczane zainteresowanym komórkom organizacyjnym wg sporządzonego rozdzielnika. Przy ustalaniu rozdzielnika dokumentu Pełnomocnik kieruje się zasada, że powinien go otrzymać każdy kierownik komórki organizacyjnej lub samodzielne stanowisko pracy, której pracę reguluje dokument. Kierownicy referatów lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy potwierdzają odbiór dokumentów parafą Rozpowszechnianie zmian do dokumentów Pełnomocnik wymienia zmienione strony we wszystkich egzemplarzach dokumentacji, a na karcie zmian, znajdującej się w każdym egzemplarzu rejestruje wprowadzone zmiany. Pracownicy zostają zapoznani z rodzajem zmiany i potwierdzają ich przyjęcie na karcie zmian. Wymieniona nieaktualna strona ulega zniszczeniu. Jedynie w egzemplarzu z Nr Pełnomocnik przechowuje nieaktualne strony i dopina się je po stronie końcowej dokumentu z adnotacją nie aktualne oraz zakreśleniem miejsca, w którym dokonano zmian Nadzór nad aktami prawnymi Dla zapewnienia aktualności stosowanych aktów prawa funkcjonuje w Urzędzie program komputerowy Lex, który jest co miesiąc aktualizowany. Są to dokumenty o charakterze zmiennym i dlatego ich wykaz nie jest włączony do KJ. Każda komórka organizacyjna posiada wykaz aktów prawnych regulujących realizację procesów, wynikających z obszaru działania poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto pierwsze strony Dzienników Urzędowych, Monitorów, Dzienników Ustaw, przychodzących regularnie do Urzędu są dekretowane przez Sekretarza do odpowiednich komórek organizacyjnych i kserowane przez Pracownika BOK. Po otrzymaniu kopii tej strony Pracownik ma obowiązek zapoznać się z aktualnym aktem prawnym. Pracownik przekreśla bez zbędnej zwłoki pierwszą stronę nieaktualnego przepisu z adnotacją nieaktualne od dnia Nadzór nad formularzami Formularze należy przechowywać wraz z aktami prawnymi i spisem spraw w tematycznych

6 Ps-0 6 segregatorach Zmiana formularza również wymaga akceptacji Pełnomocnika. Nieaktualne formularze oznaczamy notatką nieaktualne od dnia.... Przechowywany jest ostatni nieaktualny formularz. Wykaz formularzy i ich zmian prowadzony jest w BOK-u Nadzór nad zapisami systemu zarządzania jakością. Wymagane zapisy są określone w procedurach, schemacie postępowania przy procedurach ustnych i Księdze Jakości. 2. Zapisy są nadzorowane i przechowywane wraz z dokumentami dotyczącymi danego procesu przez pracownika będącego właścicielem tego procesu w tematycznych segregatorach, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu i utracie. 3. Formy zapisu i osoby odpowiedzialne za ich sporządzenie są określone w procedurach pisemnych oraz w schemacie postępowania przy procedurach ustnych z wymaganymi punktami kontrolnymi, będącego załącznikiem Nr 8 do Księgi Jakości. 4. Zapisy są przechowywane zgodnie z zasadami Instrukcji kancelaryjnej i zasadami archiwizacji dokumentów. 5. Zapisami mogą być : F formularz, na którym przedstawia się wyniki przeprowadzonych działań R raport, sprawozdanie P zapis dokonywany na dokumencie źródłowym (parafa, adnotacja) N inne formy zapisu 5. ZAPISY. Nieaktualne dokumenty są przechowywane przez Pełnomocnika przez okres 4 lat. 2. Zapisy dotyczące zmian do dokumentów są zamieszczane na tych dokumentach i przechowywane wraz z nimi. 3. Rozdzielnik i zapisy potwierdzające odbiór i przyjęcie do stosowania dokumentów są przechowywane przez Pełnomocnika ds Jakości przez okres 4 lat. 6. WYKAZ FORMULARZY. Karta zmian.

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: 1/3 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Wydanie nr I Nr egz. 2 Data Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkła 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 7. 3.1. Miasto

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo