PROCEDURA ORGANIZACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ORGANIZACYJNA"

Transkrypt

1 Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: UZGADNIANIE WARUNKÓW BADAŃ I OBIEG DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BADAŃ 1. Cel Celem procedury jest zapewnienie jednoznacznego określenia i uzgodnienia warunków badań między klientem a laboratoriami badawczymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z realizacją zleconych badań. 2. Sposób postępowania 2.1. Proces uzgadniania warunków badań realizowany jest na podstawie pisemnego zlecenia od klienta, korespondencji pocztą elektroniczną lub w rozmowie bezpośredniej albo telefonicznej z klientem W przypadku wpłynięcia do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego pisma klienta dotyczącego wykonania badań, jest ono ewidencjonowane w ksiąŝce kancelaryjnej według zasad Instrukcji kancelaryjnej. W Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi zlecenie jest rejestrowane i przechowywane w sekretariacie kierownika Zakładu Zarejestrowane pismo klienta dotyczące badań jest przekazywane do Zastępcy Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, a następnie do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, którzy dekretują pismo do zakładów naukowo-badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego posiadających laboratoria odpowiednie do wykonywania zleconych badań. Kierownik zakładu wyznacza pracownię realizującą badania/pracownię wiodącą Pisemne zlecenie badań, które wpływa bezpośrednio do Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi, kierownik zakładu dekretuje do pracowni realizującej badania, a kopię przekazuje do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych W przypadku badań złoŝonych, wymagających przeprowadzenia ich przez laboratoria więcej niŝ jednego zakładu, Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych, wyznacza zakład wiodący dla realizacji badań Uzgodnień warunków badań z przedstawicielami klienta dokonuje kierownik pracowni realizującej badania lub główny wykonawca badań wyznaczony przez kierownika pracowni W przypadku badań złoŝonych uzgodnień warunków badań dokonuje kierownik pracowni wiodącej lub wyznaczony przez niego główny wykonawca przy współudziale przedstawicieli innych zakładów i (lub) pracowni. Osoba ta uzgadnia równieŝ podział i zakres zadań dla poszczególnych pracowni JeŜeli obieg dokumentów związanych z realizacją badań jest prowadzony przy wykorzystaniu systemu Workflow, to wszystkie działania są prowadzone zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji obsługi elektronicznego obiegu dokumentów związanego z realizacją badań.

2 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 2/ Zakres uzgodnień warunków badań ustalony przez strony jest zawarty w zleceniu wykonania badań na formularzu F01-PORG 8, dołączonym do niniejszej procedury. Zlecenie wykonania badań jest sporządzane w 2 egzemplarzach W przypadku, gdy zakres uzgodnień z klientem obejmuje wykonanie badań według metod, które nie są objęte zakresem akredytacji lub opracowanie, na podstawie wyników badań, opinii lub interpretacji, innej niŝ opinia o zgodności/niezgodności z wymaganiami, określa się zakres czynności nie objętych zakresem akredytacji w rubryce Inne ustalenia na formularzu zlecenia wykonania badań W przypadku braku miejsca w rubrykach formularza zlecenia lub w przypadku konieczności wpisania innych, nie uwzględnionych w formularzu ustaleń, sporządza się w 2 egzemplarzach odpowiednie załączniki do zlecenia wykonania badań Przyjęte ustalenia na wszystkich egzemplarzach zlecenia wykonania badań i ewentualnych załącznikach do tego zlecenia potwierdzają podpisami: ze strony klienta i CIOP-PIB osoby biorące udział w uzgodnieniach, a zatwierdzają osoby reprezentujące klienta i CIOP-PIB lub posiadające pisemne pełnomocnictwa. W przypadku podpisania powyŝszych dokumentów ze strony klienta przez osobę posiadającą pełnomocnictwo, jego kopia powinna być dołączona do tych dokumentów i przesłana wraz z nimi do CIOP-PIB. Przez osobę reprezentującą klienta (podmiot zlecający) rozumie się osobę wymienioną we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o prowadzonej działalności gospodarczej, albo posiadającą pełnomocnictwa podpisane przez osobę wymienioną w ww. dokumencie jako uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Po wpłynięciu podpisanego przez klienta zlecenia do Instytutu jest ono ewidencjonowane w ksiąŝce kancelaryjnej Kierownik pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej lub kierownik zakładu, do którego naleŝy pracownia, przed podpisaniem zlecenia wykonania badań dokonuje przeglądu zlecenia sprawdzając prawidłowość zapisów od strony formalnej (zgodności z niniejszą procedurą) oraz od strony merytorycznej (techniczne moŝliwości wykonania zleconych badań w laboratoriach w ustalonych warunkach czasowych i finansowych) W celu przyspieszenia realizacji badań kierownik pracowni wykonującej badania lub główny wykonawca badań moŝe przekazać kopie zlecenia wykonania badania i pisma od klienta do Działu Planowania, w celu nadania numeru wewnętrznego zlecenia, przed zatwierdzeniem zlecenia przez osobę reprezentującą klienta. Informację o nadanym numerze wewnętrznym zlecenia Dział Planowania przekazuje do pracowni wykonującej badania. Kierownik pracowni lub główny wykonawca, po otrzymaniu podpisanej przez klienta kopii zlecenia wykonania badań, wpisuje na niej otrzymany wcześniej z Działu Planowania numer wewnętrzny Zatwierdzone przez klienta zlecenia wykonania badań i podpisane przez kierownika pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej lub kierownika zakładu są następnie kierowane do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, który zatwierdza je do realizacji W przypadku nie zaakceptowania zapisów w zleceniu wykonania badań przez Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, zlecenie łącznie z zapisanymi uwagami i propozycjami Kierownika zwracane jest do kierownika pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej w celu dokonania dodatkowych uzgodnień z klientem Ustalenia zawarte w zleceniu wykonania badań są obowiązujące dla obu stron od momentu zatwierdzenia zlecenia przez klienta i Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych lub jednego z zastępców Dyrektora. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyraŝonej w formie pisemnego aneksu do zlecenia wykonania badań.

3 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 3/ Po zatwierdzeniu do realizacji przez Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych jeden z oryginalnych egzemplarzy zlecenia wykonania badań jest przekazywany do klienta, drugi do Działu Planowania. Dokument informujący o pełnomocnictwach przedstawicieli klienta jest załączany do egzemplarza zlecenia przekazywanego do Działu Planowania Na podstawie zatwierdzonego zlecenia wykonania badań Dział Planowania wystawia zlecenie wewnętrzne w 3 egzemplarzach, które jest dokumentem uruchamiającym realizację badań. Po jednym egzemplarzu zlecenia wewnętrznego wraz z kopią zlecenia wykonania badań otrzymuje pracownia realizująca badania/pracownia wiodąca i Dział Finansowo-Księgowy, a trzeci egzemplarz pozostaje w Dziale Planowania. W przypadku stosowania elektronicznego obiegu dokumentów podczas realizacji badań, zlecenie wewnętrzne jest przekazywane do pracowni za pośrednictwem systemu Workflow Za terminową realizację badań jest odpowiedzialny kierownik pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej. UpowaŜniony przez kierownika Działu Planowania pracownik dokonuje raz w miesiącu sprawdzenia terminowości realizacji badań i przekazuje do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych wykaz zleceń wewnętrznych, których realizacja jest opóźniona. Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych przeprowadza analizę przyczyn opóźnienia kaŝdego zlecenia oraz podejmuje odpowiednie działania w celu zmniejszenia tego opóźnienia i dokonania stosownych uzgodnień z klientem W przypadku stwierdzenia realizacji badań w trybie niezgodnym z ustaleniami zawartymi w zleceniu wykonania badań, klientowi przysługuje prawo reklamacji zgodnie z procedurą organizacyjną PORG W przypadku konieczności zlecenia wykonania części badań u podwykonawcy, kierownik pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej lub główny wykonawca dokonuje wyboru podwykonawcy (zgodnie z procedurą organizacyjną PORG-7) oraz ustala zakres badań koniecznych do zlecenia i elementy, które muszą być zawarte w sprawozdaniu ze zleconych badań. JeŜeli koszt zlecanych podwykonawcy badań przekracza równowartość EURO to ich zlecenie wykonania odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wymienionych w punktach 5.2, 5.4 i 5.5 niniejszej procedury. JeŜeli koszt zlecanych podwykonawcy badań nie przekracza równowartości EURO to zlecenie ich wykonania odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie wymienionym w punkcie 5.5 oraz w punktach Po ustaleniu zakresu badań koniecznych do zlecenia główny wykonawca przygotowuje pismo do podwykonawcy zlecające wykonanie badań, które jest wysyłane do podwykonawcy po zatwierdzeniu przez kierownika pracowni i Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych. Pierwsza kopia tego pisma jest przekazywana do pracowni a druga do Działu Planowania Po otrzymaniu pisma od podwykonawcy potwierdzającego moŝliwość wykonania przez niego zleconych badań główny wykonawca przekazuje do Działu Planowania pisemną informację o zakresie i wymaganych warunkach badań, które powinny być ujęte w umowie. Na podstawie otrzymanej informacji Dział Planowania sporządza umowę w 2 egzemplarzach. W umowie określa się dokładnie zakres, warunki i terminy wykonania zlecanych badań oraz formę sprawozdania, w którym mają być przekazane ich wyniki, a takŝe zamieszcza się postanowienie o odpowiedzialności finansowej podwykonawcy za ewentualne straty poniesione przez klienta w przypadku popełnienia przez podwykonawcę błędów przy realizacji badań lub opracowywaniu sprawozdania Sporządzoną umowę z podwykonawcą sprawdza kierownik pracowni i wstępnie podpisuje w przypadku akceptacji. Umowę podpisuje następnie Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych (lub inni członkowie Dyrekcji), a Dział Planowania przekazuje oba egzemplarze umowy do podpisu do podwykonawcy.

4 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 4/ Po otrzymaniu od podwykonawcy jednego z podpisanych egzemplarzy umowy Dział Planowania wykonuje jego 2 kopie i przekazuje je do pracowni realizującej badania i do Działu Finansowo-Księgowego. Oryginalny egzemplarz umowy pozostaje w Dziale Planowania W przypadku zlecenia części badań do podwykonawcy dostarczone przez niego w 4 egzemplarzach sprawozdanie z badań jest przekazywane do pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej. Po pisemnym zaakceptowaniu sprawozdania przez głównego wykonawcę i kierownika pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej jeden z egzemplarzy sprawozdania jest przekazywany do Działu Planowania, który na tej podstawie opisuje fakturę podwykonawcy do uregulowania przez Dział Finansowo-Księgowy. Pozostałe egzemplarze sprawozdania z badań wykonanych przez podwykonawcę są załączane do poszczególnych egzemplarzy sprawozdania sporządzanego przez pracownię realizującą badania/pracownię wiodącą Po zakończeniu badań na stanowiskach laboratoryjnych, na etapie przygotowania sprawozdania kierownik pracowni lub główny wykonawca wysyła z informacją o zakończeniu badań i nr zlecenia do pracowników Działu Finansowo Księgowego na adres: oraz powinien być wysłany z opcją potwierdzenia przeczytania. W przypadku realizacji badań z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów informacja o ich zakończeniu jest przekazywana pracownikom Działu Finansowo Księgowego automatycznie przez system Workflow Dział Finansowo-Księgowy przygotowuje fakturę, oryginał faktury bezzwłocznie wysyła do klienta, a kopie pozostają w dokumentacji Działu Planowania oraz Działu Finansowo- Księgowego Informację o uregulowaniu faktury przez klienta za badania Dział Finansowo Księgowy przekazuje do Działu Planowania najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania wyciągu bankowego, dotyczącego opłat zgodnie z fakturą, co pracownik Działu Planowania potwierdza podpisem wraz z datą. W przypadku realizacji badań z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów informacja o uregulowaniu płatności przez klienta jest przekazywana pracownikowi Działu Planowania przez system Workflow W zaleŝności od uzgodnień dokonanych z klientem sprawozdanie z badań jest sporządzane w pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej w 3 lub 4 egzemplarzach zgodnie z procedurą organizacyjną PORG W przypadku realizacji badań z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów przy wykorzystaniu systemu Workflow, na stronach tytułowych sprawozdania z badań generowane są nazwiska głównego wykonawcy oraz osoby sprawdzającej sprawozdanie pod względem merytorycznym (kierownika pracowni lub zakładu) Podpisane egzemplarze sprawozdania z badań (lub z wpisanymi imionami i nazwiskami głównego wykonawcy oraz kierownika pracowni lub zakładu w przypadku stosowania elektronicznego obiegu dokumentów) są kierowane do zatwierdzenia do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, a następnie są przekazywane do Działu Planowania Po otrzymaniu potwierdzenia z Działu Księgowości o uregulowaniu przez klienta faktury, Dział Planowania bezzwłocznie wysyła do klienta egzemplarz nr 1 sprawozdania. Egzemplarz sprawozdania nr 2 jest przekazywany przez Dział Planowania do pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej, a egzemplarz nr 3 pozostaje w Dziale Planowania W przypadku zamówienia przez klienta 2 egzemplarzy sprawozdania, sporządza się 4 egzemplarze sprawozdania. Egzemplarz nr 1 jest wysyłany do klienta, egzemplarz nr 2 jest przekazywany do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania, natomiast egzemplarz nr 3 jest przekazywany przez Dział Planowania do pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej, a egzemplarz nr 4 pozostaje w Dziale Planowania.

5 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 5/ Dokumenty związane z realizacją badań są gromadzone i przechowywane w Dziale Planowania w zabezpieczonych szafach do momentu zakończenia rozliczenia finansowego zlecenia, a następnie są przekazywane do archiwum Działu Planowania, gdzie są przechowywane zgodnie z procedurą organizacyjną PORG Dokumenty związane z realizacją badań są gromadzone i przechowywane w pracowni realizującej badania/pracowni wiodącej zgodnie z procedurą organizacyjną PORG Sposób postępowania w przypadku zlecenia badań przez Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB 3.1. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB zwraca się do pracowni wchodzącej w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych o przeprowadzenie badań korzystając z jednego z następujących formularzy zlecenia wewnętrznego wykonania badań: w ramach wniosku o ocenę typu WE, umowy w sprawie prowadzenie kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej, umowy w sprawie nadzorowania uŝywania certyfikatu zgodności lub wniosku o certyfikację wyrobu (wymienione formularze załączone są do procedury organizacyjnych Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania) Uzgodnień warunków badań dokonują: - wykonawca oceny - ze strony Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB, - główny wykonawca badań wskazany przez kierownika pracowni Potwierdzeniem uzgodnień warunków badań jest zlecenie wewnętrzne wykonania badań sporządzone w 2 egzemplarzach Zatwierdzone przez Kierownika Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania zlecenie wewnętrzne wykonania badań są kierowane do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, który zatwierdza je do realizacji Po zatwierdzeniu do realizacji egzemplarze zlecenia wewnętrznego wykonania badań są przekazywane do Działu Planowania, który nadaje im numer wewnętrzny oraz rejestruje zlecenie w bazie zleceń Dział Planowania jeden egzemplarz zlecenia wewnętrznego wykonania badań przekazuje do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania, a drugi do pracowni realizującej badania, w Dziale Planowania pozostaje kopia zlecenia. W przypadku stosowania elektronicznego obiegu dokumentów, zlecenie wewnętrzne jest przekazywane do pracowni za pośrednictwem systemu Workflow Za terminową realizację badań jest odpowiedzialny kierownik pracowni realizującej badania. UpowaŜniony przez kierownika Działu Planowania pracownik dokonuje raz w miesiącu sprawdzenia terminowości realizacji badań i przekazuje do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych wykaz zleceń wewnętrznych, których realizacja jest opóźniona. Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych przeprowadza analizę przyczyn opóźnienia kaŝdego zlecenia oraz podejmuje odpowiednie działania w celu zmniejszenia tego opóźnienia i dokonania stosowanych uzgodnień z Ośrodkiem Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania Sprawozdanie z badań jest sporządzane w pracowni realizującej badania w 4 egzemplarzach zgodnie z procedurą PORG-11. Wszystkie egzemplarze sprawozdania są podpisywane przez głównego wykonawcę i kierownika pracowni realizującej badania lub kierownika zakładu, gdy kierownik pracowni jest wykonawcą badania lub jeśli sprawozdanie zawiera opinię/interpretację W przypadku realizacji badań z zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów przy

6 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 6/7 wykorzystaniu systemu Workflow, na stronach tytułowych sprawozdania z badań generowane są nazwiska głównego wykonawcy oraz osoby sprawdzającej sprawozdanie pod względem merytorycznym (kierownika pracowni lub zakładu) Podpisane egzemplarze sprawozdania z badań (lub z wpisanymi imionami i nazwiskami głównego wykonawcy oraz kierownika pracowni lub zakładu w przypadku stosowania elektronicznego obiegu dokumentów) są kierowane do zatwierdzenia do Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych, a następnie są przekazywane do Działu Planowania Dział Planowania przekazuje do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania egzemplarze nr 1 i 2 sprawozdania. Egzemplarz sprawozdania nr 3 jest przekazywany przez Dział Planowania do pracowni realizującej badania, a egzemplarz nr 4 pozostaje w Dziale Planowania Dokumenty związane z realizacją badań są gromadzone i przechowywane w Dziale Planowania w zabezpieczonych szafach do momentu zakończenia realizacji zlecenia, a następnie są przekazywane do archiwum Działu Planowanie, gdzie są przechowywane zgodnie z procedurą organizacyjną PORG Dokumenty związane z realizacją badań są gromadzone i przechowywane w pracowni realizującej badania zgodnie z procedurą organizacyjną PORG Osoby odpowiedzialne 4.1. Za terminowy obieg dokumentów związanych z realizacją badań są odpowiedzialni odpowiednio do swojego zakresu działania: główni wykonawcy, kierownicy pracowni, kierownik Działu Planowania i Główny Księgowy Za prawidłowe rejestrowanie i przekazywanie dokumentów między komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz między Instytutem a klientami i podwykonawcami jest odpowiedzialny kierownik Sekcji Dystrybucji Materiałów Za właściwe uzgadnianie warunków badań jest odpowiedzialny kierownik pracowni realizującej badania lub kierownik pracowni wiodącej w przypadku badań złoŝonych Za przegląd zlecenia wykonania badań jest odpowiedzialny Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych. 5. Dokumenty związane 5.1. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163) Zarządzenie nr 13/2005 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego z dnia r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym Zarządzenie nr 12/2007 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedur oceny celowości ponoszonych wydatków, kontroli ich zgodności z planem finansowym Instytutu oraz sposobu wykorzystania wyników oceny i kontroli Zarządzenie nr 13/2007 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania

7 PORG-8 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 7/7 przy udzielaniu zamówień publicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym Procedura organizacyjna PORG-7: Wybór i ocena podwykonawców Procedura organizacyjna PORG-11: Sprawozdanie z badań Procedura organizacyjna PORG-13: Postępowanie ze skargami i reklamacjami Procedura organizacyjna PORG-14: Przechowywanie dokumentów i zapisów dotyczących badań i wzorcowań/sprawdzeń. mgr inŝ. Kinga Makuła SPRAWDZIŁ dr inŝ. Daniel Podgórski ZATWIERDZIŁ Załączniki: nr 1: Rozdzielnik procedury organizacyjnej PORG-8 nr 2: Instrukcja obsługi elektronicznego obiegu dokumentów związanego z realizacją badań. Formularze: F01 PORG-8: F02 PORG-8: Zlecenie wykonania badań Zlecenie wykonania badań w języku angielskim

8 Załącznik nr 1 do procedury organizacyjnej PORG-8 strona 1 z 1 Data ostatniej zmiany: Rozdzielnik procedury organizacyjnej PORG-8 Egz. nr 1 Egz. nr 2 - Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych SLB, - wersja elektroniczna: Procedury, formularze i załączniki.

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 71 z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych

Procedura udzielania zamówień publicznych Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...3 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które

Bardziej szczegółowo

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim.

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim. Opis ( 1. Zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej IP II Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz korespondencja dotycząca jej przygotowania przechowywana jest w Wydziale Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo