010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Obowiązuje od:

2 Strona: 2 z 7 1. Cel. Celem procedury jest określenie zasad identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych niezbędnych dla wykonywania zadań (usług) Starostwa oraz określenie zasad nadzoru nad dokumentami i zapisami w zakresie opracowywania, numeracji, dystrybucji oraz sposobu wprowadzenia zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 2. Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe. Procedura obejmuje swym zakresem przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu i uchwały Zarządu Powiatu, zarządzenia Starosty i dokumentację systemową: Księgę Jakości, karty procesów, procedury wraz z załącznikami oraz inne regulacje wewnętrzne. Procedura dotyczy wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku. Osoba odpowiedzialna to: w zakresie Księgi Jakości i Polityki Jakości Pełnomocnik ds. SZJ; Karty procesu Procedury Właściciel Procedury, Karty Informacyjnej kierownik komórki organizacyjnej, formularz Pełnomocnik ds. SZJ lub kierownik komórki organizacyjnej. 3. Definicje. Dokumentacja dokumenty i zapisy wymagane w systemie zarządzania jakością oraz wymagane przez przepisy zewnętrzne i wewnętrzne. Dokument informacja (i jej nośnik) określająca sposoby i zasady postępowania. Zapis specjalny rodzaj dokumentu, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań i otrzymanych rezultatów; obejmuje zarówno informacje jak i jej nośnik. Księga Jakości dokument, w którym określono System Zarządzania Jakością. Starosta Starosta Powiatu - Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik OPK Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr RP Radca Prawny KKO Kierownik komórki organizacyjnej Sekretarz Sekretarz Powiatu JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt 4. Postępowanie. Odpowiedzialności 4.1 Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych Identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych dokonywana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych korzystają z aktów prawnych, na podstawie których realizowane są zadania merytoryczne. Dostęp do aktów prawnych zapewniony jest poprzez Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitor Polski (przechowywane w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr) oraz przez programy komputerowe Lex i Legalis i strony internetowe: Rządowe Centrum Legislacji, Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i BIP Powiat Włocławski. Naczelnik OPK, Sekretarz, KKO, RP

3 Strona: 3 z Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr przygotowuje kserokopie pierwszych stron Dziennika Ustaw RP i Monitora Polskiego z adnotacją o właściwości danego Wydziału. Następnie Naczelnicy otrzymują ww. kserokopie i informują pracowników o zmianach w przepisach. Naczelnik OPK/ Naczelnicy 4.2 Opracowywanie i aktualizacja dokumentów Karty procesów Procedury Karty procesów opracowywane są na formularzu wewnętrznym Karta Procesu przez zespoły merytoryczne. Za koordynację prac nad dokumentem odpowiada Właściciel procesu. Karty procesów weryfikowane są na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 przez Pełnomocnika ds. SZJ. Karty procesów zatwierdzane są przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną. Każda karta procesu w stopce lub nagłówku powinna posiadać numer oraz wskazanie stron X z Y. Procedury opracowywane są przez Właściciela procedury na formularzu wewnętrznym Procedura. Procedury weryfikowane są na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 przez Pełnomocnika ds. SZJ oraz sprawdzane przez Właściciela procesu, jeżeli nie jest on równocześnie Właścicielem procedury. Procedury zatwierdzane są przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną. Każda procedura w stopce lub nagłówku powinna posiadać numer oraz wskazanie stron X z Y Zarządzenia Starosty Postępowanie w zakresie trybu i zasad sporządzania projektów zarządzeń Starosty opisane zostało w Zarządzeniu nr 14/08 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji obowiązków starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wobec organów powiatu i starosty Formularze wewnętrzne Zespoły merytoryczne, Właściciel procesu Starosta Właściciel procedury /Właściciel procesu Starosta Starosta Formularze wewnętrzne opracowywane są przez odpowiedniego pracownika merytorycznego lub Pełnomocnika ds. SZJ (formularze dotyczące procesów i procedur systemowych). Pracownik merytoryczny/

4 Strona: 4 z Zmiana dokumentów Formularze zatwierdzane są przez: Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną jako załączniki do dokumentacji SZJ w przypadku formularzy dotyczących procesów i procedur systemowych, osoby wskazane we właściwym Zarządzeniu Starosty dotyczącym kart informacyjnych w przypadku kart informacyjnych, kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej w pozostałych przypadkach. KKO/ Każdy pracownik ma prawo zaproponować nowy dokument lub zmianę w dokumentach istniejących składając pisemny wniosek do osoby odpowiedzialnej za dany zakres merytoryczny (wg załącznika Wniosek o opracowanie/zmianę dokumentu). Osoba odpowiedzialna za dany zakres merytoryczny dokonuje oceny propozycji (jeżeli jest to konieczne konsultuje się z Pełnomocnikiem ds. SZJ). Decyzja udokumentowana zostaje na wniosku pracownika. W przypadku zaakceptowania propozycji opracowania/ zmiany dokumentu, osoba odpowiedzialna za dany zakres merytoryczny odpowiada za sterowanie zmianami i archiwizację poprzednich wersji. Zmiana w treści Księgi Jakości, Karty informacyjnej, Kart procesów, procedur lub w załącznikach (formularze) powoduje zmianę wydania dokumentu. Wszystkie zmiany w dokumentacji SZJ dokumentowane są w rejestrze zmian będącym elementem każdego oryginalnego i pierwszego egzemplarza dokumentu Karty informacyjne Zasady opracowywania i nadzorowania kart informacyjnych określone zostały Zarządzeniem Starosty. Pracownik/ KKO KKO/ KKO/ KKO/ KKO 4.3 Oznaczanie dokumentów Do oznaczania dokumentów jakości (Księga jakości, Karty procesów, procedury, karty informacyjne, formularze) stosuje się klasyfikację JRWA. Cała dokumentacja otrzymuje jeden wspólny symbol 010 Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania Dokumenty jakości są oznaczane według poniższych zasad: Księga Jakości identyfikacja: 010 KJ/ wersja/rok (010 oznaczenie z JRWA - KJ, skrót określający rodzaj dokumentu / wersja - wersja kolejna w roku od numeru 01/ rok rok zatwierdzenia dokumentu). Karta procesu identyfikacja: KP/numer/ wersja/rok (010 oznaczenie z JRWA, KP - skrót określający rodzaj dokumentu / numer karty numer kolejny karty / wersja - wersja kolejna w roku od numeru 01/ rok rok zatwierdzenia dokumentu).

5 Strona: 5 z 7 Procedura identyfikacja: P1/wersja/rok (010 oznaczenie z JRWA, P1 skrót określający rodzaj i numer dokumentu/wersja kolejna w roku od numeru 01/rok rok zatwierdzenia dokumentu). Formularz - identyfikacja: 010 F1/wersja/rok ((010 oznaczenie z JRWA, F1 skrót określający rodzaj i numer dokumentu/wersja kolejna w roku od numeru 01/rok rok zatwierdzenia dokumentu). Karta Informacyjna identyfikacja: 010 KI1/KO/wersja/rok (010 oznaczenie z JRWA, KI1 skrót określający rodzaj i numer dokumentu/ko komórka organizacyjna, w której funkcjonuje dokument/wersja kolejna w roku od numeru 01/rok rok zatwierdzenia dokumentu) Uchwały Rady Powiatu są oznaczane zgodnie ze Statutem Powiatu Włocławskiego Uchwały Zarządu Powiatu i Zarządzenia Starosty są oznaczane według zasady: kolejny numer uchwały lub zarządzenia w danym roku / rok, w którym przyjęto uchwałę lub wydano zarządzenie. 4.4 Dystrybucja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Za udostępnienie kart procesów/ procedur/ powiązanych załączników odpowiada Pełnomocnik ds. SZJ Oryginały dokumentacji SZJ znajdują się u Pełnomocnika ds. SZJ Dokumentacja SZJ udostępniona jest wszystkim pracownikom Starostwa poprzez stronę internetową Powiatu Włocławskiego w wersji PDF, a formularze w wersji PDF i doc Wersja dokumentacji SZJ umieszczona na stronie Powiatu Włocławskiego jest wersją zgodną z wersją aktualną przechowywaną w oryginale u Pełnomocnika ds. SZJ. Każdy wydruk dokumentacji ze strony internetowej traktowany jest tylko jako kopia informacyjna. 4.5 Postępowanie z dokumentacją nieaktualną Osoby odpowiedzialne za poszczególne dokumenty przechowują i archiwizują dokumenty zgodnie z Instrukcją kancelaryjną dla Osoby odpowiedzialne organów powiatu Dokumenty takie jak: KJ, KP, P, F są klasyfikowane jako kategoria B 10 (symbol z JRWA 010) Nieaktualne dokumenty takie jak: KJ, KP, P, F przekreślane są na czerwono na pierwszej stronie Zniesione akty prawne wytworzone przez organy powiatu i Starostę zaznaczane są w: Rejestrze Uchwał Rady, Rejestrze Uchwał Zarządu, Wykazie Zarządzeń Starosty Nieaktualne przepisy prawne i inne nieaktualne dokumenty znajdują się w archiwum zakładowym i są przechowywane przez okres wskazany w JRWA. OOP/OPK OPK

6 Strona: 6 z Nadzorowanie zapisów Zapisom podlegają wyniki wszystkich działań mających związek z jakością oferowanych usług oraz funkcjonowaniem SZJ, a w szczególności: informacje dotyczące dokumentacji SZJ, wyniki przeglądów systemu zarządzania jakością wyniki wewnętrznych audytów SZJ, informacje dotyczące usługi niezgodnej, zapisy ze szkoleń, zapisy działań korygujących i zapobiegawczych, innych działań mających wpływ na SZJ Działania wymagające zapisów, ich obieg i archiwizacja są określone w poszczególnych kartach procesów/ procedurach/ aktach prawnych Sporządzanie zapisów Odpowiedzialnym za określenie działań, które wymagają sporządzania zapisów jest właściciel procesu/procedury i kierownicy komórek organizacyjnych Zapisy dotyczące jakości powstają w trakcie realizacji zadań wynikających z założeń zwartych w poszczególnych kartach procesów / procedurach/ aktach prawnych. Odpowiedzialności w zakresie sporządzania zapisów dotyczących jakości określone są w poszczególnych kartach procesów / procedurach. Zapisy wymagające standardowej formy sporządzane są na: - wewnętrznie opracowanych formularzach, - drukach akcydensowych W każdym przypadku zapisy związane z jakością podlegają zasadom nadzoru w zakresie: - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, - segregacji umożliwiającej szybkie odszukanie zapisów, - łatwej identyfikowalności, - archiwizacji, oznaczania i usuwania nieaktualnych zapisów Zapisy systemowe są podstawą do analiz skuteczności SZJ Przechowywanie Zapisy utrzymywane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Sposób przechowywania zapisów gwarantuje, że nie zostaną one uszkodzone i są dostępne w każdej sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba ich wykorzystania. Okres przechowywania zapisów systemowych uwzględnia: - obowiązujące przepisy prawne, - wymagania wewnętrzne, Po wymaganym okresie przechowywania zapisy systemowe są niszczone bądź archiwizowane. / 5. Forma dokumentowania procesu zapisy Wniosek o opracowanie/zmianę dokumentu Opracowywany przez pracownika, zatwierdzany przez osobę odpowiedzialną za dany zakres merytoryczny, utrzymywany do czasu wprowadzenia zmiany, a następnie archiwizowany przez osobę odpowiedzialną za dany zakres merytoryczny przez okres obowiązywania dokumentu.

7 Strona: 7 z 7 6. Załączniki NUMER FORMULARZA 010-F1/01/ F2/01/10 Karta procesu Procedura NAZWA 010-F3/01/ F9/01/ F10/01/10 Wniosek o opracowanie/zmianę dokumentu Formularz Karty informacyjnej Karta celów 7. Dokumenty związane Kodeks postępowania administracyjnego Instrukcja Kancelaryjna dla organów powiatu Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 8. Zmiany LP. OPIS ZMIAN

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu

spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 0 1 0 - K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo