Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok"

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości ,72 zł wykonano w kwocie ,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące Plan w wysokości ,43 zł wykonano w kwocie ,46 zł tj. 96,07% 2. Wydatki majątkowe Plan w kwocie ,29 zł wykonano w kwocie ,20 zł tj. 93,11% Wykonanie wydatków bieżących w kwocie ,46 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 87,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie ,20 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 13,00%. Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok 13,00 87,00 wydatki bieżące ,46 wydatki majatkowe ,20 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,25 zł wykonanie ,92 zł co stanowi 98,71 % w tym: Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. Plan ,73 zł - wykonanie ,54 zł tj. 98,61 % - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 4 212,00 zł, - obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie ,00 zł, - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie ,74 zł, - worki na psie odchody w kwocie 319,80 zł. 35

2 Rozdział Izby rolnicze Plan 2 610,00 zł wykonanie 2 501,86 zł tj. 95,86% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 277,57 zł przekazano w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj. 100,00 % w tym: - wydatki zlecone bieżące, plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj.100,00% Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 416,47 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 348,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,84 zł i składki na Fundusz Pracy 8,53 zł. W 2014r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości ,05 zł. Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 9 604,91 zł wykonanie 4 124,67 zł tj. 42,94% Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. Aneksem zawartym w dniu 11 grudnia 2014r dokonano zmiany kwoty dotacji. Dotację w kwocie 4 124,67 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,70 zł wykonanie ,95 zł co stanowi 97,45 % w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 zł wykonanie ,81 zł tj. 68,09% 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 96,19% zrealizowano: - zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie ,66 zł, - dostawa i montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie ,00 zł, 2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości ,00 zł wydatkowano ,15 zł tj. 57,74% na: - świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie ,55 zł, - przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług w kwocie ,60 zł, - aktywacja kart mieszkańca w kwocie 615,00 zł. 36

3 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 98,65 % Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 97,76 % w tym: 1. W zakresie usług remontowych, plan ,00 zł wykonanie ,55 zł tj. 100,0% tj. w tym: - wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie na kwotę ,57 zł, - remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego tj. chodnik z kostki 179,14 m 2, zjazdy z kostki 220,42 m 2, ciąg pieszo-rowerowy 164,44 m 2, pasy zieleni 250 m 2 na kwotę ,98 zł. 2. W zakresie bieżącego utrzymania plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 97,02% w tym zrealizowano: - zimowe utrzymanie ulic w kwocie ,04 zł, - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie ,99 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, została wydatkowana w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00%. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,70 zł wykonanie ,56 zł tj. 98,75% w tym: Wydatki bieżące Plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,56 zł co stanowi 96,62%, dotyczy: 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 98,18% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej ustawiono: 420 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic, 70 szt. tablic dwustronnych kierujących do obiektów, 6 szt. piktogramów dla osób niewidomych. 2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,85 zł wykonano: - remont chodnika w ul. Grzebskiego m² w kwocie ,12 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Łącznej m² w kwocie ,35 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Pużaka m² w kwocie ,38 zł. 3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,66 zł tj. 96,45 %.W ramach w/w kwoty zrealizowano: - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie ,41 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic 1 538,83 m 2, oraz chodników 233,19 m 2, naprawa nawierzchni masą zalewową 96,20 mb, naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego, - utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie ,93 zł w tym: ustawiono 24 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawiono słupki 6 szt.- U 12c w ul. Reymonta, prostowanie słupków i tablic, - oznakowanie poziome w kwocie ,88 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow ,82 m 2, 37

4 - konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie ,70 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych 1212 szt., regulacja studni ściekowej 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 28 szt., naprawa rowów i nasypów w ul. Batorego wraz z wymurowaniem ścianki, przepusty 270 m², wymiana włazów żeliwnych 2 szt. naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie ,73 zł, - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie ,80 zł, w tym: naprawa pospółką m 2, tłuczniem betonowym m 2, profilowanie mech. równiarką m 2, naprawa destruktem asfaltowym w tym pobocza m², - inne wydatki: ,21 zł, w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie ,68 zł, transport kostki brukowej w kwocie 950,36 zł, projekt stałej organizacji ruchu dot. m.in przystanków autobusowych w ul: Warszawskiej, Gdyńskiej, Osiedla Młodych, 18 Stycznia i Narutowicza w kwocie ,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie ,12 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie ,30 zł. 4. W zakresie różne opłaty i składki, plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2014r. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,63 % w tym: - Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie Plan ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,27zł tj. 99,82 % - Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa ul. Polnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 92,63 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Przebudowa przepustów na rzece Seracz etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,39zł tj. 99,68 %, - Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,58 %, - Budowa ul. Jaśminowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,67zł tj. 99,64 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,64zł tj. 99,95 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,59zł tj. 99,85 %, - Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,89zł tj. 99,43 %, - Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,02zł tj. 99,51 %, - Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 38

5 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,60zł tj. 99,88 % - Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 99,11 %, -Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,50 %, - Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych Plan ,00 zł, wykonanie ,94zł tj. 99,98 %, - Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,75zł tj. 99,97 %, - Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,99zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,66zł tj. 99,95 %, - Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,82%, -Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,88 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,97 %, - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,33zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,97zł tj. 99,98 %, - Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,91 %, - Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie Plan zł, wykonanie ,60zł tj. 99,86 %, - Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3 Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,84 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,79zł tj. 99,8 %, - Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 99,29 %, - Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,80zł tj. 99,97 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,70zł tj. 99,99 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie 39

6 Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,99 %, - Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,36zł tj. 99,83 %, - Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,79 % Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł co stanowi 87,20% Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 59,67% w tym Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,60 zł tj. 60,76% w tym: opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości; opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł tj. 59,60% 1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę ,86 zł w tym: m.in. - ul. 18 Stycznia w kwocie ,87 zł, - Al. Marszałkowska w kwocie ,00 zł, - ul. Z. Padlewskiego w kwocie ,83 zł, - ul. Studzieniec w kwocie ,96 zł, - ul. Szreńska w kwocie ,65 zł, - ul. Niska w kwocie ,03 zł, - ul. Płocka zamiana w kwocie ,99 zł), 2. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Plan ,00 zł - wykonanie ,31 zł. tj. 98,70% Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 98,70% w tym: - wynagrodzenie za zarządzenie w kwocie ,82 zł, - zaliczka za administrowanie w kwocie ,43 zł, - media w kwocie ,13 zł, - koszty eksploatacji za lokal użytkowy ul. 18 Stycznia 4/25 w kwocie 3 323,93 zł, Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł. tj. 95,31% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł wykonanie ,90 zł co stanowi 60,42% 40

7 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 58,19% w tym: Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę ,11 zł. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 727,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł. wykonanie ,79 zł. tj. 69,76% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek nie było potrzeby wydatkowania środków w 2014r., - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 73,56 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,60 zł wykonanie ,02 zł co stanowi 91,64% w tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie. Plan ,37 zł wydatkowano kwotę ,74 zł., co stanowi 98,00 % planowanych środków, w tym: Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, która została wydatkowana w kwocie ,00 zł. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło ,37 zł środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na: - wydatki związane z postępowaniami sądowymi (ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej), plan 1 084,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 34 %, - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł co stanowi 99,99 % ; - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł co stanowi 94,72 % ; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 95,14 % ; - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 338,12 zł, tj. 43,92 %, zakupiono druki USC i wykonano zdjęcia pamiątkowe z uroczystości jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 %. Rozdział Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,58 zł, co stanowi 95,03 % w tym: - na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 94,89 % ; - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, tj. 91,69 %, zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości; 41

8 - zakup usług, wydatki na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano ,00 zł, wykonanie ,21 zł co stanowi 97,47 %. Rozdział zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,10 zł wykonanie ,39 zł tj. 90,82% Wydatki bieżące Plan ,10 zł wykonanie ,68 zł tj. 90,83% w tym: w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł co stanowi 94,33 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono herbatę dla pracowników w ramach obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,33 tj. 91,98% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,00 zł wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,10%, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,52 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 92,03 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,63 zł wykonanie 5 169,82 zł, co stanowi 25,96%, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,72 zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 88,06 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,72 zł wykonanie ,21 zł, co stanowi 85,95%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 98,62 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,19 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 90,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (komputery, kalkulatory, niszczarki, krzesła), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące, - zakup energii, plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, co stanowi 82,66 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13, - zakup usług remontowych, plan ,00 zł, wykonanie 8 584,75 zł, tj. 71,54 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego i instalację odgromową, - zakup usług zdrowotnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,78 %, przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników, - zakup usług pozostałych, plan ,66 zł, wykonanie ,94 zł co stanowi 88,94 %, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 7 713,00,00 zł, wykonanie 4 625,22 zł, co stanowi 59,97 % - zakup usług telefonii komórkowej, plan ,00 zł, wykonanie 8 087,83 zł co stanowi 62,21 % ; - zakup usług telefonii stacjonarnej, plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł co stanowi 74,36 % ; 42

9 - podróże służbowe krajowe, plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, co stanowi 99,82 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników; - podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 035,55 zł, tj. 20,71% - różne opłaty i składki, plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł, tj. 82,59 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 100 %, w tym od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00%, - szkolenie pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł co stanowi 99,42 %, Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 90,23% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 90,23% zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 91,25%. w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 79,03 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki i torby z herbem Miasta Mława, banery informujące o wydarzeniach kulturalnych w Mławie, płyty z inscenizacją Bitwy pod Mławą, płyty z muzyką Janusza Prusinowskiego muzyka i kompozytora z Mławy); - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 96,11 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, finansowano koszty pobytu gości z zaprzyjaźnionych miast z Litwy i Łotwy, zapłacono za pokaz przelotu samolotów z Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu uczestniczące w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Rozdział Pozostała działalność Plan ,13 zł wykonanie 0,00 zł Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Miasto Mława w okresie współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. W 2014 r. Miasto Mława nie przekazało środków na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Aneksem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono wysokość transzy na 0,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 79,64% w tym; Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 %, środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców. 43

10 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł wykonanie ,30 zł tj. 70,31 % Środki finansowe w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława. W ramach poniesionych wydatków m.in. wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys ,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,30% Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości ,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujący wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dział 752 OBRONA NARODOWA Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności). Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,09 zł wykonanie ,05 zł co stanowi 91,51% w tym; Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,95% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. na; - wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł tj. 100,00% - wydatki inwestycyjne ( zakup radiowozu ) w kwocie ,00 zł z czego wydatkowano kwotę ,40 zł, co stanowi 99,93%. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,60 zł. Rozdział Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan ,00 zł wykonanie 7 021,36 zł tj. 20,91% Wydatki dotyczą zakupu sortu mundurowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, nagród dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo-sportowych, zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkolenia strażaków. Rozdział Obrona cywilna 44

11 Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 77,20% w tym: 1. Planowane w kwocie ,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie ,98 zł co stanowi 74,79 % w tym na: - szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 1 500,00 zł, - naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł, - konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I w kwocie 3 500,00 zł, - zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 1 999,98 zł - 2 dniowe ćwiczenia powiatowe pk: JESIEŃ 2014 w kwocie 2 000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego dla Inspektoratu ZKSOiOC w kwocie 4 361,00 zł. 2. Planowana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława została wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł. tj. 100,00% Rozdział Straż Miejska Plan ,09 zł wydatkowano ,38 zł tj. 94,72 % w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł co stanowi 95,49 %, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 98,95 %, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 92,09 %, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 92,5 %, m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników, - zakup usług remontowych, plan 5 928,18 zł, wykonanie 5 576,44 zł co stanowi 94,07 %, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskie, - zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 417,07 zł, co stanowi 84,44 %, m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie Odblaskowa Szkoła, - różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 %, ubezpieczenie samochodów, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,91 zł wykonanie ,91 zł, tj. 100 %, - szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu. Rozdział Pozostała działalność Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,93 zł tj. 98,53% - Budowa monitoringu Miasta Mława etap III, plan ,00zł, wykonanie ,93 zł tj.98,53 % Zadanie zrealizowane. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł tj. 77,86% w tym: 45

Struktura wydatków budżetu miasta w roku 2011

Struktura wydatków budżetu miasta w roku 2011 WYDATKI Wydatki ogółem w 2011 roku zaplanowano w wysokości 90 183 940,70 zł wykonano w kwocie 86 978 838,07 zł co stanowi 96,45 %. w tym: - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74 197 277,41 zł wykonane

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA GMINA KNSTANCIN-JEZIRNA 5iuro WPtN D ĘŁ 2 Nr PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA 2015 rok Listopad 2014 ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014 BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo