Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok"

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości ,72 zł wykonano w kwocie ,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące Plan w wysokości ,43 zł wykonano w kwocie ,46 zł tj. 96,07% 2. Wydatki majątkowe Plan w kwocie ,29 zł wykonano w kwocie ,20 zł tj. 93,11% Wykonanie wydatków bieżących w kwocie ,46 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 87,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie ,20 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 13,00%. Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok 13,00 87,00 wydatki bieżące ,46 wydatki majatkowe ,20 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,25 zł wykonanie ,92 zł co stanowi 98,71 % w tym: Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. Plan ,73 zł - wykonanie ,54 zł tj. 98,61 % - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 4 212,00 zł, - obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie ,00 zł, - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie ,74 zł, - worki na psie odchody w kwocie 319,80 zł. 35

2 Rozdział Izby rolnicze Plan 2 610,00 zł wykonanie 2 501,86 zł tj. 95,86% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 277,57 zł przekazano w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj. 100,00 % w tym: - wydatki zlecone bieżące, plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj.100,00% Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 416,47 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 348,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,84 zł i składki na Fundusz Pracy 8,53 zł. W 2014r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości ,05 zł. Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 9 604,91 zł wykonanie 4 124,67 zł tj. 42,94% Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. Aneksem zawartym w dniu 11 grudnia 2014r dokonano zmiany kwoty dotacji. Dotację w kwocie 4 124,67 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,70 zł wykonanie ,95 zł co stanowi 97,45 % w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 zł wykonanie ,81 zł tj. 68,09% 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 96,19% zrealizowano: - zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie ,66 zł, - dostawa i montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie ,00 zł, 2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości ,00 zł wydatkowano ,15 zł tj. 57,74% na: - świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie ,55 zł, - przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług w kwocie ,60 zł, - aktywacja kart mieszkańca w kwocie 615,00 zł. 36

3 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 98,65 % Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 97,76 % w tym: 1. W zakresie usług remontowych, plan ,00 zł wykonanie ,55 zł tj. 100,0% tj. w tym: - wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie na kwotę ,57 zł, - remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego tj. chodnik z kostki 179,14 m 2, zjazdy z kostki 220,42 m 2, ciąg pieszo-rowerowy 164,44 m 2, pasy zieleni 250 m 2 na kwotę ,98 zł. 2. W zakresie bieżącego utrzymania plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 97,02% w tym zrealizowano: - zimowe utrzymanie ulic w kwocie ,04 zł, - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie ,99 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, została wydatkowana w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00%. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,70 zł wykonanie ,56 zł tj. 98,75% w tym: Wydatki bieżące Plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,56 zł co stanowi 96,62%, dotyczy: 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 98,18% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej ustawiono: 420 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic, 70 szt. tablic dwustronnych kierujących do obiektów, 6 szt. piktogramów dla osób niewidomych. 2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,85 zł wykonano: - remont chodnika w ul. Grzebskiego m² w kwocie ,12 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Łącznej m² w kwocie ,35 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Pużaka m² w kwocie ,38 zł. 3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,66 zł tj. 96,45 %.W ramach w/w kwoty zrealizowano: - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie ,41 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic 1 538,83 m 2, oraz chodników 233,19 m 2, naprawa nawierzchni masą zalewową 96,20 mb, naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego, - utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie ,93 zł w tym: ustawiono 24 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawiono słupki 6 szt.- U 12c w ul. Reymonta, prostowanie słupków i tablic, - oznakowanie poziome w kwocie ,88 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow ,82 m 2, 37

4 - konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie ,70 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych 1212 szt., regulacja studni ściekowej 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 28 szt., naprawa rowów i nasypów w ul. Batorego wraz z wymurowaniem ścianki, przepusty 270 m², wymiana włazów żeliwnych 2 szt. naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie ,73 zł, - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie ,80 zł, w tym: naprawa pospółką m 2, tłuczniem betonowym m 2, profilowanie mech. równiarką m 2, naprawa destruktem asfaltowym w tym pobocza m², - inne wydatki: ,21 zł, w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie ,68 zł, transport kostki brukowej w kwocie 950,36 zł, projekt stałej organizacji ruchu dot. m.in przystanków autobusowych w ul: Warszawskiej, Gdyńskiej, Osiedla Młodych, 18 Stycznia i Narutowicza w kwocie ,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie ,12 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie ,30 zł. 4. W zakresie różne opłaty i składki, plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2014r. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,63 % w tym: - Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie Plan ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,27zł tj. 99,82 % - Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa ul. Polnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 92,63 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Przebudowa przepustów na rzece Seracz etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,39zł tj. 99,68 %, - Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,58 %, - Budowa ul. Jaśminowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,67zł tj. 99,64 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,64zł tj. 99,95 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,59zł tj. 99,85 %, - Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,89zł tj. 99,43 %, - Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,02zł tj. 99,51 %, - Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 38

5 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,60zł tj. 99,88 % - Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 99,11 %, -Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,50 %, - Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych Plan ,00 zł, wykonanie ,94zł tj. 99,98 %, - Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,75zł tj. 99,97 %, - Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,99zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,66zł tj. 99,95 %, - Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,82%, -Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,88 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,97 %, - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,33zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,97zł tj. 99,98 %, - Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,91 %, - Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie Plan zł, wykonanie ,60zł tj. 99,86 %, - Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3 Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,84 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,79zł tj. 99,8 %, - Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 99,29 %, - Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,80zł tj. 99,97 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,70zł tj. 99,99 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie 39

6 Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,99 %, - Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,36zł tj. 99,83 %, - Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,79 % Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł co stanowi 87,20% Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 59,67% w tym Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,60 zł tj. 60,76% w tym: opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości; opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł tj. 59,60% 1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę ,86 zł w tym: m.in. - ul. 18 Stycznia w kwocie ,87 zł, - Al. Marszałkowska w kwocie ,00 zł, - ul. Z. Padlewskiego w kwocie ,83 zł, - ul. Studzieniec w kwocie ,96 zł, - ul. Szreńska w kwocie ,65 zł, - ul. Niska w kwocie ,03 zł, - ul. Płocka zamiana w kwocie ,99 zł), 2. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Plan ,00 zł - wykonanie ,31 zł. tj. 98,70% Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 98,70% w tym: - wynagrodzenie za zarządzenie w kwocie ,82 zł, - zaliczka za administrowanie w kwocie ,43 zł, - media w kwocie ,13 zł, - koszty eksploatacji za lokal użytkowy ul. 18 Stycznia 4/25 w kwocie 3 323,93 zł, Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł. tj. 95,31% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł wykonanie ,90 zł co stanowi 60,42% 40

7 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 58,19% w tym: Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę ,11 zł. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 727,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł. wykonanie ,79 zł. tj. 69,76% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek nie było potrzeby wydatkowania środków w 2014r., - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 73,56 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,60 zł wykonanie ,02 zł co stanowi 91,64% w tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie. Plan ,37 zł wydatkowano kwotę ,74 zł., co stanowi 98,00 % planowanych środków, w tym: Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, która została wydatkowana w kwocie ,00 zł. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło ,37 zł środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na: - wydatki związane z postępowaniami sądowymi (ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej), plan 1 084,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 34 %, - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł co stanowi 99,99 % ; - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł co stanowi 94,72 % ; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 95,14 % ; - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 338,12 zł, tj. 43,92 %, zakupiono druki USC i wykonano zdjęcia pamiątkowe z uroczystości jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 %. Rozdział Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,58 zł, co stanowi 95,03 % w tym: - na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 94,89 % ; - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, tj. 91,69 %, zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości; 41

8 - zakup usług, wydatki na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano ,00 zł, wykonanie ,21 zł co stanowi 97,47 %. Rozdział zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,10 zł wykonanie ,39 zł tj. 90,82% Wydatki bieżące Plan ,10 zł wykonanie ,68 zł tj. 90,83% w tym: w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł co stanowi 94,33 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono herbatę dla pracowników w ramach obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,33 tj. 91,98% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,00 zł wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,10%, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,52 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 92,03 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,63 zł wykonanie 5 169,82 zł, co stanowi 25,96%, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,72 zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 88,06 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,72 zł wykonanie ,21 zł, co stanowi 85,95%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 98,62 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,19 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 90,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (komputery, kalkulatory, niszczarki, krzesła), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące, - zakup energii, plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, co stanowi 82,66 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13, - zakup usług remontowych, plan ,00 zł, wykonanie 8 584,75 zł, tj. 71,54 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego i instalację odgromową, - zakup usług zdrowotnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,78 %, przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników, - zakup usług pozostałych, plan ,66 zł, wykonanie ,94 zł co stanowi 88,94 %, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 7 713,00,00 zł, wykonanie 4 625,22 zł, co stanowi 59,97 % - zakup usług telefonii komórkowej, plan ,00 zł, wykonanie 8 087,83 zł co stanowi 62,21 % ; - zakup usług telefonii stacjonarnej, plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł co stanowi 74,36 % ; 42

9 - podróże służbowe krajowe, plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, co stanowi 99,82 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników; - podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 035,55 zł, tj. 20,71% - różne opłaty i składki, plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł, tj. 82,59 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 100 %, w tym od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00%, - szkolenie pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł co stanowi 99,42 %, Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 90,23% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 90,23% zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 91,25%. w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 79,03 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki i torby z herbem Miasta Mława, banery informujące o wydarzeniach kulturalnych w Mławie, płyty z inscenizacją Bitwy pod Mławą, płyty z muzyką Janusza Prusinowskiego muzyka i kompozytora z Mławy); - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 96,11 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, finansowano koszty pobytu gości z zaprzyjaźnionych miast z Litwy i Łotwy, zapłacono za pokaz przelotu samolotów z Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu uczestniczące w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Rozdział Pozostała działalność Plan ,13 zł wykonanie 0,00 zł Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Miasto Mława w okresie współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. W 2014 r. Miasto Mława nie przekazało środków na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Aneksem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono wysokość transzy na 0,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 79,64% w tym; Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 %, środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców. 43

10 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł wykonanie ,30 zł tj. 70,31 % Środki finansowe w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława. W ramach poniesionych wydatków m.in. wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys ,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,30% Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości ,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujący wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dział 752 OBRONA NARODOWA Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności). Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,09 zł wykonanie ,05 zł co stanowi 91,51% w tym; Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,95% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. na; - wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł tj. 100,00% - wydatki inwestycyjne ( zakup radiowozu ) w kwocie ,00 zł z czego wydatkowano kwotę ,40 zł, co stanowi 99,93%. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,60 zł. Rozdział Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan ,00 zł wykonanie 7 021,36 zł tj. 20,91% Wydatki dotyczą zakupu sortu mundurowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, nagród dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo-sportowych, zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkolenia strażaków. Rozdział Obrona cywilna 44

11 Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 77,20% w tym: 1. Planowane w kwocie ,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie ,98 zł co stanowi 74,79 % w tym na: - szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 1 500,00 zł, - naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł, - konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I w kwocie 3 500,00 zł, - zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 1 999,98 zł - 2 dniowe ćwiczenia powiatowe pk: JESIEŃ 2014 w kwocie 2 000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego dla Inspektoratu ZKSOiOC w kwocie 4 361,00 zł. 2. Planowana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława została wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł. tj. 100,00% Rozdział Straż Miejska Plan ,09 zł wydatkowano ,38 zł tj. 94,72 % w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł co stanowi 95,49 %, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 98,95 %, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 92,09 %, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 92,5 %, m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników, - zakup usług remontowych, plan 5 928,18 zł, wykonanie 5 576,44 zł co stanowi 94,07 %, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskie, - zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 417,07 zł, co stanowi 84,44 %, m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie Odblaskowa Szkoła, - różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 %, ubezpieczenie samochodów, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,91 zł wykonanie ,91 zł, tj. 100 %, - szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu. Rozdział Pozostała działalność Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,93 zł tj. 98,53% - Budowa monitoringu Miasta Mława etap III, plan ,00zł, wykonanie ,93 zł tj.98,53 % Zadanie zrealizowane. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł tj. 77,86% w tym: 45

12 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł co stanowi 77,86% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan ,16 zł wykonanie ,90 zł, co stanowi 99,94%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,02 zł wykonanie 0,00 zł Rezerwy ogólne i celowe Planowana rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł w tym ,00 zł rezerwa celowa (zgodnie z ustawą o zrządzaniu kryzysowym), została wykorzystana w kwocie ,98 zł, co stanowi 57,21 %, z tego dla; 1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie ,00 zł na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej, wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe, 2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - remont kotłowni w przedszkolu w kwocie ,00 zł, - remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie ,00 zł, - zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł. 3. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie ,00 zł, - modernizacja kotłowni w kwocie ,00 zł. 4. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ,98 zł w tym: - remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie ,98 zł, - remont chodników na terenie szkolnym w kwocie ,00 zł, - zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie ,00 zł. 5. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych. 6. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracownik informatycznej. 7. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej. 8. Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,73 zł wykonanie ,96 zł, co stanowi 98,08% w tym: Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł, co stanowi 97,92 % w tym: Wydatki bieżące 46

13 Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł tj. 97,91% w tym: 1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił ,46 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 97,82%, w tym: - plan ,46 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 97,82%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,87 zł, tj. 85,51% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i i materiały ćwiczeniowe w 2014 roku została wykorzystana w wysokości ,66 zł, kwota 494,34 zł została zwrócona, 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,50 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,86 % w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 425,50 zł wykorzystano 1 881,00 zł, tj.77,55%. 3. Plan dotacji podmiotowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 354,50 zł nie został wykonany, dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,94% dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zrealizowane. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,38 zł tj. 96,68% w tym: Wydatki bieżące 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego. 2. Plan wydatków ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 93,62%,wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, 3. Dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Rozdział Przedszkola Plan ,60 zł wykonanie ,50 zł, co stanowi 98,12 % w tym: Wydatki bieżące Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł tj. 98,13% w tym: 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100,00%, w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek w Mławie, 47

14 - plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie. 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, dotację otrzymało Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus w Mławie. 3. Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,85%, w tym: - plan ,60 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,26%, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,82 zł, tj. 80,57% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa, w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,10 zł tj. 92,79 %, w ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie kwotę w wysokości 5 153,70 zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej oraz kwotę w wysokości 9 692,40 zł na zakup okapu kuchennego. Rozdział Gimnazja Plan ,85 zł wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71% w tym: Wydatki bieżące Plan ,85 zł, wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71%, w tym: 1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł ,85 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 98,53%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,74 zł, co stanowi 87,83% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%. 2. Dotacje podmiotowe, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00% w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum Wyspianum w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych Dźwigpol w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie, 48

15 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Plan ,00 zł wydatki w wysokości ,22 zł tj. 98,27% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Plan ,00 zł wykonanie ,37 zł tj. 95,85 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły ,80 zł, co stanowi 86,88% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ,00 zł i został wykonany w kwocie ,23 zł. tj. 94,50%. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Rozdział Pozostała działalność Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł, co stanowi 96,45% w tym: Wydatki bieżące Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł tj. 96,45 % 1. Realizacja projektu Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%). Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2014r. W ramach zadania zaplanowano wydatki ,62 zł. Wydatkowano 100% tj ,62 zł na zakup usług edukacyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. 2. Realizacja projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano wydatki ,00 zł. Wydatkowano ,77 zł tj. 99,02% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - wycieczki do Warszawy dla 24 uczniów uczestniczących w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu. Nie zrealizowanie całości zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w konkursach ofert na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu. 3. Realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach działania POKL, plan ,20 zł wykonanie ,20 zł tj. 100,00%Wydatki poniesiono na zakup usług edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Projekt finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 49

16 4. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej (przez Centrum Medyczne) zaplanowano kwotę ,00 zł wydatkowano ,00 zł, tj. 100,00%. 5. Planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 wydatkowana w kwocie 2 102,00 zł. tj. 84,08%. 6. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami została wydatkowana w kwocie ,00 zł, tj. 79,09%, dofinansowując 8 pracodawcom koszty kształcenia 21 młodocianych pracowników. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego. 7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00%. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.100,00% Rozdział Pozostałą działalność Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł co stanowi 95,69% w tym: Rozdział Szpitale ogólne Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup nowego ambulansu sanitarnego. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj.100,00% - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach trzeciej edycji kampanii Narkotyki. To mnie nie kręci, - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego w szkołach dla młodzieży pt. "Debata" w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży Nie daj się oszukać-dopalacze to też narkotyki i przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów dla uczniów GIM nr 1 i 2 w zakresie profilaktyki narkomanii. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 94,96 % planowanych wydatków w tym: 1. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00%, W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano z przeznaczeniem na: - program edukacyjno-profilaktyczny Akademia Kultury w kwocie ,93 zł, 50

17 - program Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie 9 959,47 zł, - projekt Kultura dla duszy i ciała w kwocie ,51 zł, - projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,48 zł, - projekt Młodzież w działaniu w kwocie ,61 zł. 2. Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2014 roku, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został zrealizowany z uwagi odstąpienia od przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację ww. zadania. 3. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych, plan ,95 zł, wykonanie ,80 zł co stanowi 93,76% w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 994,25 zł tj. 99,90% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 97,57%, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 903,00 zł wykonanie 5 903,00 zł tj. 100,00%, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan ,00 zł wykonanie ,55zł tj. 92,00%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł wykonanie ,33,00 zł tj. 90,31% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,95,00 zł wykonanie ,76 zł tj. 89,04% zł w tym: zakup środków czystości, wyposażenie Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta, zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, prenumerata czasopisma Świat problemów i Niebieska linia, Terapia uzależnień i współuzależnienia na 2015r, zakup koszulek z nadrukiem Cała Mława biega, zakup pakietu materiałów na kampanie Trzeźwy wybór, Przeciw pijanym kierowcom i Poznaj świat swojego dziecka. Pokaż dziecku swój świat, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w plastycznym konkursie profilaktycznym, zakup ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu, - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno- Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 7 000,00 zł wykonanie 4 224,01 zł tj. 60,34%, - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 98,30% - opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich w Gąsawie w terminie od r. do r, usługa transportowa za przewóz dzieci na kolonie do Gąsawy, koszty wynajmu pomieszczeń (ul. Mariacka i Sportowa 2a), znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługa transportowa za przewóz Grupy AA do Częstochowy, bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, realizacja programu profilaktycznego NOE dla młodzieży gimnazjalnej podczas Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, porady i konsultacje prawne dla mieszkańców miasta Mława, opłata za wynajem Sali koncertowej w Szkole Muzycznej, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci oraz obsługa muzyczna Festynu -Pikniku profilaktycznego, opłata za przeprowadzenie koncertu profilaktycznego Daj siebie innym, opłata za pobyt dzieci w kręgielni, opłata spotów reklamowych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę, opłata za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji nt. Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku, 51

18 - opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 360,00 zł wykonanie 1 288,64 zł tj. 94,75%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekiełko 66 i Sportowej 2a, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 569,42 zł tj. 78,47% - opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS, - podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 000,00 zł wykonanie 426,80 tj. 42,68%, - opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00zł. - szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 150,00 zł tj. 94,62%. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2014 wynosi ,17 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2013 w kwocie ,95 zł Razem do wydatkowanie kwota ,12 zł. W roku 2014 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę ,80 zł. Pozostała kwota ,32 zł zostanie wydatkowana w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33% w tym plan na; - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie w kwocie 1 079,27 zł tj. 98,83 %, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie w kwocie 163,90 zł tj.75,88%, - zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 156,83 zł tj. 81,68%. Poniesione wydatki związane z wydaniem 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,32 zł wykonanie ,29 zł co stanowi 98,17% wydatki w zakresie Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 95,29 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,19 zł tj. 98,45% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 16 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 20 osób 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku). Rozdział Rodziny zastępcze Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 50,30 % wydatki z tytułu umieszczenia 19 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 99,97% w tym: - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 %, 52

19 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 278,00 zł wykonanie 2 263,76 zł tj. 99,37%, - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 916,00 zł wykonanie 5 916,00 zł tj.100,00 %, - Fundusz Pracy, plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł tj.100,00 %, - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 3 999,54 zł tj. 99,99 %-zakup pakietu materiałów profilaktycznych w ramach projektu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole" rozprowadzony szkołach i instytucjach uczestniczących w debacie " Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie, zakup pakietu materiałów i długopisów z logo Reaguj na przemoc w ramach lokalnej kampanii społecznej pt. Reaguj na przemoc, zakup materiałów do realizacji kampanii Biała wstążka, zakup materiałów biurowych na potrzeby działu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 999,68 zł 99,99 %, wynajem sali koncertowej i opłacenie autorskiego spektaklu interaktywnego "Przygody Plika i Foldera w sieci", emisja spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Jestem mamy i taty i Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy, zapłata za szkolenie nt. Metodyka pracy z dzieckiem skrzywdzonym, Rozdział Wspieranie rodziny Plan ,00 zł wykonanie ,35 zł tj. 99,95 % w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00%, środki otrzymane z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 Asystent rodziny na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan 9 658,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 99,84% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,89% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym: - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan ,13,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 99,89%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego) na 2402 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 814 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 219 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 126 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 osób, zasiłek dla opiekuna dla 111 osób, fundusz alimentacyjny dla 488 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 105 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 87 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna, - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, - składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%, 53

20 - składka na Fundusz Pracy pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 2 303,81,00 zł wykonanie 2 308,81 zł 100%, - zakup materiałów i wyposażenia plan ,20 zł wykonanie ,88 zł tj. 98,63 %, zakup druków wniosków, art. papierniczych, tonerów do drukarek, szafy i aparatu telefonicznego do działu świadczeń rodzinnych, - zakup usług pozostałych plan ,68 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,33%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, monitoring obiektu, - podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 156,00 zł wykonanie 156,00 zł 100%, - pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 98,85 %, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3 575,18 zł wykonanie 3 575,18 tj. 100%; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł tj. 98,79% w tym; środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 99,85%, składka zdrowotna opłacona została za 38 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 17 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna. środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 97,93%, środki z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za 121 osób pobierających zasiłki stałe. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 92,36% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100%. Środki pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 139 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 88,86% w tym: - zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 440 rodzinom oraz 30 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Plan ,32 zł wykonanie ,43 zł tj. 97,60% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: plan ,32 zł wykonanie ,39 zł tj. 98,71%, pomoc otrzymało 158 gospodarstw domowych, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 97,59% dodatki mieszkaniowe wypłacane są mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych Zawkrze, Zacisze i Standard, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom 54

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo