Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na r. w r. w Rolnictwo i łowiectwo , ,95 96,10 509,00 0, Melioracje wodne , ,06 97,72 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,06 96,34 Spółki wodne 1 000,00 941,12 94,11 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 941,12 94,11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,93 86,16 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 86,16 Izby rolnicze , ,00 95,88 509,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 95,88 509,00 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,61 99,94 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 100,00 Pozostała działalność , ,23 99,83 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 709, ,80 100, Zakup usług pozostałych 1 238, ,30 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150, Różne opłaty i składki , ,13 99, Pozostałe odsetki 18,76 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 2 000, ,00 100,00 0,00 0, Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok 2820 Rozwój przedsiębiorczości 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 1

2 na r. w r. w Dostarczanie wody , ,00 100,00 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100, Transport i łączność , ,87 83, ,34 0, Lokalny transport zbiorowy , ,15 99,28 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,15 99, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 Drogi publiczne wojewódzkie , ,83 89,81 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 89,81 0,00 Drogi publiczne gminne , ,89 80, ,34 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, ,25 99, Zakup usług remontowych , ,68 85, Zakup usług pozostałych , ,47 33, , Różne opłaty i składki 380,00 379,68 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 86,30 Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,74 90,57 0,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 520, ,85 99,86 0,00 0,00 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 520, ,85 99,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,24 88,25 0,00 0, Zakup energii 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 668, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 97,54 Pozostała działalność , ,65 97,74 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,31 97, Zakup usług pozostałych 3 800, ,34 99,06 zał. 3 wydatki Strona 2

3 na r. w r. w Działalność usługowa , ,00 73,56 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 72,59 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 125,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 24, Zakup usług pozostałych , ,00 92, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 600, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100, Cmentarze 4 062, ,00 93,55 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 062, ,00 93, Pozostała działalność , ,00 65,81 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 65, Administracja publiczna , ,34 90, ,38 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 050, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 830, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 453, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 82, ,84 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 90, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,43 54, Zakup energii 1 200,00 88,61 7,38 6, Zakup usług pozostałych ,00 742,01 7,42 8, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 382, ,59 90,20 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 90, ,34 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 86,11 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 64, , Składki na Fundusz Pracy , ,76 66, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100, ,00 zał. 3 wydatki Strona 3

4 na r. w r. w Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58,81 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 81, , Zakup energii , ,37 82, , Zakup usług remontowych , ,50 20,20 0, Zakup usług zdrowotnych 2 640, ,00 79,24 0, Zakup usług pozostałych , ,25 90, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 210, ,50 99,37 338, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 018,21 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 68,84 123, ,42 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 85, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 150,00 50,00 33, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 7 848,36 pomieszczenia garażowe 8 500,00 92, Podróże służbowe krajowe , ,96 89,25 205, Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,19 29, Różne opłaty i składki , ,80 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 96, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 600,00 innych jednostek organizacyjnych 600,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,46 72, ,56 służby cywilnej ,00 94, Różnice kursowe 10,00 8,68 86, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 96,24 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 95, ,20 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 99, Zakup usług pozostałych , ,84 93, ,20 Pozostała działalność , ,30 95,91 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 4

5 na r. w r. w Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 350, ,00 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 851,00 626,58 73, Wynagrodzenia bezosobowe 3 670, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 99, Zakup usług pozostałych , ,69 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 995,00 994,70 99, Różne opłaty i składki , ,12 88, Różnice kursowe 20,00 12,63 63,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 76,22 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 553, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,94 128,94 100, Składki na Fundusz Pracy 15,30 15,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 658, ,76 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,97 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 421, ,58 85, Składki na Fundusz Pracy 195,70 145,70 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 4 395, ,60 79, Zakup usług pozostałych 9 694, ,77 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 29,00 29,00 100, Podróże służbowe krajowe 129,55 129,55 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 928,26 928,26 100, Składki na Fundusz Pracy 104,11 104,11 100,00 zał. 3 wydatki Strona 5

6 na r. w r. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 235, ,73 100, Zakup usług pozostałych 2 032, ,73 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70,00 70,00 100, Podróże służbowe krajowe 25,07 25,07 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 92, ,87 0, Komendy wojewódzkie Policji 3 200, ,00 99,94 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,00 99,94 Ochotnicze straże pożarne , ,15 91, ,70 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 97, , Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 515,76 99,95 42, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 152, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 39, , Zakup energii , ,13 11, , Zakup usług remontowych 3 100, ,00 126,13 0, Zakup usług zdrowotnych 4 800, ,00 758,54 0, Zakup usług pozostałych , ,85 2,77 364,88 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,57 0, Różne opłaty i składki , ,60 480, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 1,12 0,00 Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00 0,00 Straż gminna (miejska) , ,61 95, ,17 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 530, ,76 97,67 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 98,68 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 030, ,20 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 94, , Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,78 88,36 167, Zakup materiałów i wyposażenia 7 550, ,03 74,45 191,35 zał. 3 wydatki Strona 6

7 na r. w r. w Zakup energii 1 000,00 438,96 43,90 16, Zakup usług zdrowotnych 728,00 498,00 68,41 0, Zakup usług pozostałych 1 242, ,81 88,15 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 577,04 91,59 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 610, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 700, ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 920, ,14 99,90 86,89 97,63 0,00 służby cywilnej 600,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 560, ,64 95,36 102,28 Zarządzanie kryzysowe , ,33 60,91 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 550, ,19 38, Zakup usług pozostałych 5 570, ,24 92,48 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 590,00 544,90 92, Obsługa długu publicznego , ,43 60, ,42 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,43 60, ,42 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 82,86 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,43 59, , Różne rozliczenia ,34 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,34 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,34 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,99 95, ,89 0, Szkoły podstawowe , ,86 94, ,10 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 97,78 0, Stypendia dla uczniów 5 206, ,00 67,42 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 98, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99, ,32 zał. 3 wydatki Strona 7

8 na r. w r. w Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 97, , Składki na Fundusz Pracy , ,38 85, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 86,45 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 95,27 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,57 96,60 0, Zakup energii , ,77 83, , Zakup usług remontowych , ,98 79,22 0, Zakup usług zdrowotnych 4 325, ,00 72,92 0, Zakup usług pozostałych , ,46 84, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 693, ,32 86,50 0, , ,15 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 87,51 0, Podróże służbowe krajowe , ,16 86,69 0, Różne opłaty i składki , ,53 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 584, ,50 42, , ,50 służby cywilnej 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 86, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 79,95 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,02 95, ,07 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 96,57 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 96, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 93, , Składki na Fundusz Pracy , ,91 86,83 912, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 23,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, ,33 27,73 0, Zakup energii 2 038, ,70 227,59 102, Zakup usług remontowych 5 200, ,27 3, Zakup usług zdrowotnych 300,00 165, , Zakup usług pozostałych 6 762, ,87 0,70 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 57,00 47,46 549,12 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 321,00 313,00 85,40 zał. 3 wydatki Strona 8

9 na r. w r. w Podróże służbowe krajowe 500,00 274,15 301, Różne opłaty i składki 1 740, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 służby cywilnej 0,00 0,00 Przedszkola , ,80 98, ,38 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,85 96, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty ,98 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 99,53 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 601, ,88 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 282,72 282,72 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne 342,67 275,38 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,44 48,56 80, Składki na Fundusz Pracy , ,89 98, , Składki na Fundusz Pracy 48,84 39,22 80, Składki na Fundusz Pracy 8,62 6,96 80, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 202, ,99 92, Zakup materiałów i wyposażenia 741,69 685,41 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,49 98, Zakup energii , ,79 81, , Zakup usług remontowych 5 186, ,42 95, Zakup usług zdrowotnych 1 550, ,00 89, Zakup usług pozostałych , ,10 96,88 343, Zakup usług pozostałych , ,57 68, Zakup usług pozostałych 1 824, ,83 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 169, ,28 95,15 zał. 3 wydatki Strona 9

10 na r. w r. w ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 81, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 557, ,98 89, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 774,90 690,02 89, Podróże służbowe krajowe 1 536, ,95 73, Różne opłaty i składki 5 065, ,00 99, Różne opłaty i składki 522,75 151,91 29, Różne opłaty i składki 92,25 26,81 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 służby cywilnej 2 488,00 99,52 Gimnazja , ,87 98, ,45 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 97,20 0, Stypendia dla uczniów 4 505, ,00 99,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99, , Składki na Fundusz Pracy , ,72 93, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 89,64 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 91,22 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,72 91,33 0, Zakup energii , ,12 91, , Zakup usług remontowych , ,41 96,90 0, Zakup usług zdrowotnych 3 120, ,00 57,28 0, Zakup usług pozostałych , ,35 92,58 148, Zakup usług dostępu do sieci Internet 868,00 806,79 92, , ,12 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 78, Podróże służbowe krajowe , ,60 82, Różne opłaty i składki , ,88 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , ,25 służby cywilnej 86,77 Dowożenie uczniów do szkół , ,16 90, ,71 0, Zakup usług pozostałych , ,16 90, ,71 zał. 3 wydatki Strona 10

11 na r. w r. w Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,51 98, ,18 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400, ,34 98,60 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 98, , Składki na Fundusz Pracy 5 950, ,84 89,64 388, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,50 0, Zakup energii , ,79 82,25 981, Zakup usług remontowych 950,00 936,03 98, Zakup usług zdrowotnych 600,00 395,20 65, Zakup usług pozostałych , ,67 93,00 271, Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 633,57 88, , ,93 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 97, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,40 pomieszczenia garażowe 99, Podróże służbowe krajowe 1 100,00 927,69 84, Różne opłaty i składki 1 850, ,56 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100, , ,67 służby cywilnej 98,33 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,77 47,44 0,00 0,00 służby cywilnej , ,77 47,44 Pozostała działalność , ,00 71,36 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000, ,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 516, ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 990,00 99, Ochrona zdrowia , ,63 92,58 928,96 0,00 zał. 3 wydatki Strona 11

12 na r. w r. w Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,31 99,31 0,00 0, Zakup energii 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 330,00 0,01 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40,00 12,30 30,75 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Zwalczanie narkomanii 2 800, ,20 87,11 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,20 91, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 94, Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,12 73,30 928,96 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,90 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 64,69 280, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 77,05 0, Zakup energii 5 000, ,13 73,46 639, Zakup usług pozostałych , ,92 78,68 9, , ,70 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 82, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 6 300, ,48 pomieszczenia garażowe 96, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 67,84 Pozostała działalność 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 12

13 na r. w r. w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,62 96, ,94 0, Ośrodki wsparcia , ,39 94, ,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, ,67 98, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, ,00 100,00 652, Składki na Fundusz Pracy 1 250, ,81 96,14 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 480,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 97,95 0, Zakup energii , ,69 84, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,27 77,87 144, Zakup usług dostępu do sieci Internet 110,00 110,00 100, , ,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 79, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,56 pomieszczenia garażowe 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99 Wspieranie rodziny , ,13 86,15 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 680, ,62 97, Składki na Fundusz Pracy 560,33 502,29 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 83,22 0, ,30 99, ,35 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 493,56 49, Świadczenia społeczne , ,59 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 98, , Składki na Fundusz Pracy 3 450, ,28 77,05 190,76 zał. 3 wydatki Strona 13

14 na r. w r. w Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,00 100, Zakup energii 6 000, ,00 100,00 52, Zakup usług remontowych 720,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,40 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 413,64 82, , ,88 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 70, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 7 000, ,00 pomieszczenia garażowe 100, Podróże służbowe krajowe 310,00 240,70 77, Różne opłaty i składki 500,00 382,76 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 831, ,65 99, Pozostałe odsetki 3 381, ,82 99, ,00 744,97 służby cywilnej 34,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 95,56 288,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,78 95,56 288,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 79,17 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,86 96,98 0, Zakup usług pozostałych , ,54 60,61 Dodatki mieszkaniowe , ,68 97,48 31,54 0, Świadczenia społeczne , ,69 97,48 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników 77,56 74,99 96,69 Zasiłki stałe , ,03 97,07 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,03 97,07 Ośrodki pomocy społecznej , ,18 94, ,03 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400, ,90 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 91, ,79 zał. 3 wydatki Strona 14

15 na r. w r. w Składki na Fundusz Pracy , ,45 51,04 536, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 93,73 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 99,65 586, Zakup energii , ,66 80, , Zakup usług remontowych 2 000,00 184,75 9, Zakup usług zdrowotnych 710,00 534,00 75, Zakup usług pozostałych , ,81 98, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 790,00 790,00 100,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,56 pomieszczenia garażowe 97, Podróże służbowe krajowe 2 060,00 330,02 16, Różne opłaty i składki 4 450, ,28 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 99,66 100,00 7, , ,00 służby cywilnej 86,25 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,20 94,79 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 94,79 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,53 88, ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,89 11, Świadczenia społeczne , ,10 90, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 522, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 420, ,63 59, Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 450, ,88 99,18 służby cywilnej 800,00 634,03 79, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000, ,00 100,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 zał. 3 wydatki Strona 15

16 na r. w r. w Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 92, ,65 0, Świetlice szkolne , ,68 96, ,65 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 93,89 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 96, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 96, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 94, , Składki na Fundusz Pracy 5 992, ,37 81,46 465, Zakup materiałów i wyposażenia 4 032, ,21 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 415, ,88 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 300,00 296,00 służby cywilnej 98, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,04 92,94 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,24 84,29 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 83, Inne formy pomocy dla uczniów , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,54 80, Zakup usług pozostałych 3 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 98, ,12 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 99,64 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 99, Różne opłaty i składki 405,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Gospodarka odpadami , ,07 98, ,05 0, Zakup usług pozostałych , ,07 98, ,05 Oczyszczanie miast i wsi , ,94 99, ,40 0, Zakup usług pozostałych , ,94 99, ,40 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,08 97,06 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 543, ,07 97,04 0,00 zał. 3 wydatki Strona 16

17 na r. w r. w Zakup usług pozostałych , ,76 96,49 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 98,59 Schroniska dla zwierząt , ,00 98,75 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 250, ,00 55, Różne opłaty i składki , ,00 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,12 99, ,67 0, Zakup energii , ,64 99, , Zakup usług remontowych , ,60 99, , Zakup usług pozostałych , ,62 97, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99,98 0, Pozostała działalność , ,55 92,26 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 31,19 97, Składki na Fundusz Pracy 5,00 4,45 89, Wynagrodzenia bezosobowe 612,00 581,45 95, Zakup materiałów i wyposażenia 2 130, ,36 95, Zakup usług pozostałych , ,10 91, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 94,68 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,34 93,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 95, Zakup usług remontowych , ,08 99, Zakup usług pozostałych 6 287, ,05 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Biblioteki , ,00 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,32 93, ,28 0, Obiekty sportowe , ,25 89, ,28 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 84,99 0,00 zał. 3 wydatki Strona 17

18 na r. w r. w Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 836, ,00 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 935, ,99 64,06 230, Składki na Fundusz Pracy 846,00 544,21 64,33 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 97,79 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 90,58 0, Zakup energii 2 495, ,19 69,59 0, Zakup usług pozostałych , ,37 72,75 0, Różne opłaty i składki 2 661, ,80 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 416,00 416,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 99,06 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,07 98,39 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 99,26 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,07 98,27 Razem: , ,04 93, ,85 0,00 Burmistrz Nowogrodźca Robert Marek Relich zał. 3 wydatki Strona 18

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 33 marca 2016 roku na 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 878 341,05 860 941,89 98,02 400,00 0,00 01008 Melioracje wodne 71 300,00 54 891,49

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00% % 010 Rolnictwo iłowectwo 61475877 52753219 8581% 01095 Pozostała działalność 292 050,77 292 050,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421,03 5 421,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,90

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo