PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230"

Transkrypt

1 PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanyh Sientifi Works of Institute of Ceramis and Constrution Materials Nr 7 ISSN Rok IV Warszawa Oole 2011

2 EWA JÓŚKO * PAWEŁ SKOTNICKI ** W ray rzedstawiono wyniki badań nad określeniem wływu kształtu dyszy ssąej na wydajność i oory rzeływu dwufazowego gazu i iała stałego w tyowej instalaji odiśnieniowego transortu neumatyznego. Do analiz wykorzystano łaskie dysze ssąe o kąie rozwaria α = 40 o i 60 o. W rzyadku łaskih dysz stożkowyh, dzięki rozwinięiu owierzhni kontaktu dyszy z lustrem materiału, więej owietrza jest obierane rzez dyszę, rzez o maleje ryzyko blokady ruroiągu. Takie rozwiązanie ozwala na zastosowanie tego tyu dysz do transortu materiałów drobnoziarnistyh, które ze względu na ogranizone możliwośi dysz rurowyh nie mogły być transortowane odiśnieniowo. Transort neumatyzny jest metodą, która wykorzystuje ruh owietrza owstały w wyniku różniy iśnień omiędzy ozątkiem a końem rzewodu transortowego, do rzemieszzania materiałów sykih. Ze względu na łatwość alikaji, możliwość rowadzenia ruroiągów w ionie i oziomie, hermetyzność, a także niskie koszty jest jednym z najoularniejszyh sosobów transortu materiałów sykih. Każda instalaja transortu neumatyznego zbudowana jest z nastęująyh elementów: * Mgr inż., Politehnika Oolska, Wydział Mehanizny. ** Mgr inż., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanyh w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Proesowej i Środowiska w Oolu.

3 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ źródła owietrza, którym może być: wentylator, dmuhawa, komresor lub oma różniowa; urządzeń odająyh, takih jak: dysze ssąe, inżektory, dozowniki elkowe, odajniki komorowe; ruroiągów transortowyh, które stanowią: rury stalowe, rzewody elastyzne, kolana, rozdzielaze dwu- i wielodrogowe; urządzeń odbierająyh, takih jak: yklony, filtry, filtroyklony, bufory i silosy. W zależnośi od sosobu wytwarzania różniy iśnień układy transortu neumatyznego można odzielić na: ssąe (odiśnieniowe), tłoząe (nadiśnieniowe) i mieszane (ssąo-tłoząe). Powszehnie w instalajah rzemysłowyh do rozładunku autoystern i rzemieszzania materiału sykiego w roesie tehnologiznym stosuje się instalaje nadiśnieniowe wykorzystująe urządzenia odająe, takie jak: dozowniki elkowe, inżektory, omy Fullera, odajniki komorowe it. Z kolei systemy transortu odiśnieniowego i układy mieszane stosowane są do rzemieszzania materiałów sykih z otwartyh bezek, zbiorników, otwartyh ryzm i ładowni statków (ry. 1). W tego rodzaju systemah elementem obierająym surowie jest dysza ssąa. W ssąym transorie neumatyznym, ze względu na stosowanie odiśnienie do 0,05 MPa, długość drogi transortu jest ogranizona do ok. 100 m, o ozwala na rzemieszzanie niewielkih ilośi materiału sykiego. Niemniej jednak tego rodzaju transort jest wykorzystywany w roesah dozowania materiałów sykih. Ry. 1. Przykłady zastosowania odiśnieniowego transortu neumatyznego: a) maszyna ssąo-tłoząa [1], b) załadunek silosu [2], ) rozładunek statku [3] Dysze ssąe stosuje się w rzyadku bezośredniego dostęu do górnej owierzhni materiału sykiego. Jej konstrukja owinna umożliwiać swobodny rzeływ materiału bez ulsaji i blokowania się ruroiągu, nawet w rzyadku głębokiego zanurzenia w materiale. W tym elu do wlotu dyszy należy dostarzyć odowiednią ilość owietrza koniezną do transortu materiału sykiego.

4 110 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI Ry. 2. Budowa rurowej dyszy ssąej [4] Najbardziej oularnym tyem dyszy jest dysza zbudowana z dwóh wsółoiowyh rur wewnętrznej i zewnętrznej, określana zęsto jako rurowa (ry. 2). Utworzona omiędzy rurami ierśieniowa szzelina umożliwia zassanie materiału sykiego i doływ zewnętrznego owietrza. W tym obszarze tworzy się mieszanina dwufazowa materiału sykiego i owietrza, która jest transortowana dalej ruroiągiem do urządzenia odbiorzego. Powietrze z otozenia zasysane jest rzez otwór znajdująy się na wysokośi a rury zewnętrznej owyżej linii materiału. Regulaji wydajnośi transortu neumatyznego można dokonać rzez zmianę wysokośi szzeliny b. Obniżenie tej wysokośi owoduje zwiększenie konentraji iała stałego w owietrzu, a zatem zwiększa się wydajność. Odwroty efekt uzyska się zwiększają wysokość b. Inne sosoby regulaji wydajnośi rurowyh dysz ssąyh rzedstawiono na ryinie 3. Ry. 3 Sosoby regulaji rurowyh dysz ssąyh [4]

5 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ Dysze rurowe osiadają jednak sore ogranizenia: nie mogą być stosowane do materiałów drobnoziarnistyh ze względu na duże ryzyko blokowania się ruroiągu oraz są nieefektywne w instalajah bezobsługowyh. Do oblizeń inżynierskih zęsto stosuje się literaturowe modele oblizeniowe, n.: Strumińskiego [5] lub Piątkiewiza [6], które ozwalają na oblizenie oorów rzeływu w rzewodah transortowyh (tab. 1). Modele te oierają się o równanie Dary ego-weisbaha stosowane do oblizania strat iśnienia dla rzeływów jednofazowyh i uwzględniają wływ ząstezek iała stałego orzez modyfikaję wsółzynników oorów ruhu λ lub dodatkowe wsółzynniki doświadzalne. Stosowane są do oblizania różniy iśnień na ozątku i końu rzewodu transortowego rzy transorie neumatyznym w fazie rzadkiej, gdzie dominująą fazą jest gaz. T a b e l a 1 Modele oblizeniowe Model Strumińskiego [5] Nr wzoru Model Piątkiewiza [6] Nr wzoru 2 w L (1) P 1 P w L (2) P (1 tg ) 2 d 2 P 2 2 d gdzie: gdzie: 0,221 0,032 (1.1) (2.1) 0, 237 Re 1 tg f ( w ) 2lg ( Re ) 0,8 (2.2) Oznazenia: ΔP straty iśnienia (oory rzeływu) [Pa], λ wsółzynnik oorów rzeływu, L długość rzewodu transortowego [m], d średnia rzewodu transortowego [m], μ konentraja masowa [kg/kg], tgα wsółzynnik doświadzalny, λ wsółzynnik oorów rzeływu wg Nikuradse, w rędkość owietrza w rzewodzie [m/s], ρ gęstość owietrza [kg/m 3 ], P 1 iśnienie na ozątku rzewodu [Pa], P 2 iśnienie na końu rzewodu [Pa], 2,1 0,3 w 0,25 Fr 1 Fr d d z Fr Fr w w ˆ gd ˆ 2ˆ gd ˆ w w 2 rędkość rzeływu owietrza na końu rzewodu [m/s], d 0,1 (2.3) (2.4) (2.5)

6 112 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI w 1 rędkość rzeływu owietrza na ozątku rzewodu [m/s], ρ 2 gęstość owietrza na końu rzewodu [kg/m 3 ], Fr w lizba Frouda dla owietrza, Fr lizba Frouda dla iała stałego, d z średnia zastęza ząstki iała stałego [m], ĝ rzysieszenie ziemskie [m 2 /s], 1 rędkość rzeływu iała stałego na ozątku rzewodu, 2 rędkość rzeływu iała stałego na końu rzewodu, Re lizba Reynoldsa. W elu rzerowadzenia badań zarojektowano i wykonano stanowisko omiarowe tyowej instalaji transortu neumatyznego, gdzie elementem zasilająym ruroiąg jest dysza ssąa (ry. 4). W badaniah wykorzystano dysze stożkowe łaskie o kąie rozwaria α = 40, 60 oraz stosunku ola rzekroju wlotowego do ola rzekroju ruroiągu transortowego F 1 /F 2 = 8,5 (ry. 5). Ź r ó d ł o: Oraowanie własne. Ry. 4. Shemat stanowiska badawzego

7 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ α = 60 α = mm 200 mm 30 mm 30 mm 400 mm 490 mm Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 5. Płaska stożkowa dysza ssąa Materiał syki obierany był z dolnego zbiornika umieszzonego na wadze za omoą dyszy ssąej i transortowany ruroiągiem do górnego zbiornika materiału znajdująego się w urządzeniu ssąym. Zbiornik materiału, dysza ssąa oraz ruroiągi transortowe zostały wykonane z transarentnego PMMA, dzięki zemu możliwa była obserwaja i rejestraja obrazu struktur rzeływu. Strumień owietrza był regulowany rzez autotransformator zmieniająy naięie na urządzeniu ssąym i kontrolowany za omoą rotametrów umieszzonyh na ruroiągu wylotowym owietrza. Na długośi ruroiągu rozmieszzono elektronizne zujniki do omiaru iśnienia, z któryh dane orzez kartę omiarową były rejestrowane na dysku komutera. Metodyka badań olegała na omiarze sadków iśnienia ruroiągu transortowego rzy stałym strumieniu rzeływająego owietrza oraz omiarze zasu transortu znanej ilośi materiału. Jako materiał modelowy do badań wykorzystano mak niebieski o średniej gęstośi nasyowej 640 kg/m 3. Dla dyszy stożkowej łaskiej o kąie rozwaria α = 40 oraz α = 60 wykonano harakterystyki rzebiegu sadków iśnienia w ruroiągu transortowym (ry. 6). Pomiary rzerowadzono dla stałej wartośi strumienia objętośiowego owietrza V ɺ 80 m 3 /h. W zależnośi od zastosowanej dyszy otrzymano różne wartośi wydajnośi transortu neumatyznego mɺ. Zauważono również, że na wydajność ma wływ tworząa się wewnątrz dyszy struktura rzeływu materiału sykiego z owietrzem. Etay tworzenia się struktury rzedstawiono na ryinah 7 i 8.

8 114 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI m = 436 kg/h V = 80 m 3 /h m = 546 kg/h V = 80 m3/h oory rzeływu [Pa/m] oory rzeływu [Pa/m] a) zas s b) zas s Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 6. Przebieg sadków iśnienia w zasie dla dyszy stożkowej łaskiej: a) α = 40, b) α = 60 W rzyadku dyszy stożkowej łaskiej o kąie rozwaria α = 60 uzyskano większą wydajność transortu neumatyznego niż w rzyadku dyszy o kąie α = 40 o. Sowodowane jest to mniejszymi zaburzeniami strugi materiału w dyszy, w orównaniu z dyszą α = 40, w wyniku zego wzrasta konentraja materiału sykiego, a tym samym wydajność. W dyszy o kąie α = 40 zęść odniesionego materiału nie osiąga wysokośi wlotu do ruroiągu, rzez o oada, tworzą yrkulayjne zaburzenia. Dla dyszy o kąie α = 60 średnie oory rzeływu wyniosły ok Pa/m, natomiast dla dyszy α = 40 kształtowały się na oziomie 1400 Pa/m. Ta różnia sowodowana jest większą wydajnośią dyszy α = 60. Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 7. Formowanie się struktury rzeływu dla dyszy stożkowej łaskiej α = 40

9 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 8. Formowanie się struktury rzeływu dla dyszy stożkowej łaskiej α = 60 W trakie badań dokonano omiarów sadków iśnienia w oziomym odinku ruroiągu transortowego. Uzyskane wyniki zostały orównane z wartośiami oblizonymi według modeli Strumińskiego i Piątkiewiza. Dodatkowo do badań została włązona dysza ssąa rurowa, którą stanowił odinek rostej rury o średniy równej średniy ruroiągu transortowego. Wyniki badań zarezentowano na ryinie 9. oblizone wg modelu Strumińskiego oory rzeływu [Pa/m] oblizone wg modelu Piątkiewiza oory rzeływu [Pa/m] zmierzone oory rzeływu [Pa/m] a) b) zmierzone oory rzeływu [Pa/m] Ry. 9. Porównanie zmierzonyh i oblizonyh wartośi oorów rzeływu: a) wg modelu Strumińskiego, b) wg modelu Piątkiewiza

10 116 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI Po analizie otrzymanyh wyników stwierdzono, że w rzyadku modelu Strumińskiego zmierzone wartośi sadków iśnienia różnią się od wartośi oblizonyh o onad 50% błędu względnego. Tylko nielizne unkty mieszzą się w rzyjętej graniy błędów. Można również zauważyć, że wartośi oblizone według tego modelu są zawyżone w orównaniu z wartośiami zmierzonymi. W rzyadku modelu Piątkiewiza większość unków mieśi się w rzyjętej graniy błędu. Model ten daje dokładniejsze wyniki w orównaniu z modelem Strumińskiego. W wyniku rzerowadzonej oeny wływu kształtu dyszy ssąej na wydajność i oory rzeływu w odiśnieniowym transorie neumatyznym można stwierdzić, że: 1. Do oblizeń inżynierskih i rojektowyh strat iśnienia w ruroiągah transortu neumatyznego korzystnie jest stosować model Piątkiewiza, onieważ model ten oiera się na wsółzynnikah oorów ruhu wyznazanyh z równań emiryznyh, rzez o uzyskane wyniki w większośi okrywają się z rzezywistymi wartośiami. 2. Stosowanie modelu Strumińskiego do oblizeń może owodować rzewymiarowanie urządzeń zasilająyh linię transortu neumatyznego. 3. Kształt dyszy ssąej ma wływ na wydajność i oory rzeływu w odiśnieniowym transorie neumatyznym. 4. Powstająe w stożkowej dyszy ssąej zaburzenia i yrkulaje materiału sykiego determinują wydajność transortu neumatyznego. 5. Oory rzeływu rosną wraz ze wzrostem ilośi rzenoszonego materiału sykiego. [1] Materiały firmy Kongskilde, Denmark, ( ). [2] Materiały firmy Gerike, ( ). [3] Materiały firmy Neuero, Germany, ( ). [4] M i l l s D., Pneumati onveying design guide, 2 ed., Elsevier, London [5] S t r u m i ń s k i J., Transort neumatyzny, Biuro Studiów i Projektów Tyowyh Budownitwa Przemysłowego, Warszawa [6] P i ą t k i e w i z Z., Transort neumatyzny, Wydawnitwo Politehniki Śląskiej, Gliwie 1999.

11 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ EWA JÓŚKO PAWEŁ SKOTNICKI EVALUATION OF SUCTION NOZZLE SHAPE INFLUENCE AT EFFICIENCY AND PRESSURE DROP IN VACUUM PNEUMATIC CONVEYING The aim of the researh was to determine influene of the sution nozzle shae at nature of two hase gas-solid flow and ressure dro in tyial vauum neumati onveying systems. In the researh there were used flat sution nozzles with flare angle α = 40 o, 60 o. Flat onial nozzles, due to exanded ontat surfae with material level, suk more air what dereases risk of ieline logging. This solution enables use of the above nozzles for transort of fine-grained materials, whih beause of limited ossibilities of ie nozzles ould not be vauum transorted.

Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym

Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym EWA JÓŚKO * PAWEŁ SKOTNICKI ** Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu kształtu

Bardziej szczegółowo

Sposoby badania efektywności układu suszącego maszyn tissue

Sposoby badania efektywności układu suszącego maszyn tissue Sosoby badania efektywnośi układu susząego maszyn tissue Testing methods for effetiveness of tissue mahine drying system Aleksander Kleazka To have effetive aer rodution roesses on the aer mahine the measurement

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7 Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Oraowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy budowy węzła cieplnego trzyfunkcyjnego we Wrocławiu, ul. Weigla 5III

Projekt budowlano-wykonawczy budowy węzła cieplnego trzyfunkcyjnego we Wrocławiu, ul. Weigla 5III 7 OBLICZENIA DO DOBORU WĘZŁA CIEPLNEO TRZYFUNKCYJNEO.o. +.w.u. w układzie szeregowo-równoległym + wentylaja 1. DANE WYJŚCIOWE Oblizeniowe zaotrzebowanie ieła na otrzeby entralnego ogrzewania: Q CO 5,0

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne Wykład Przemiany termodynamiczne Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:. izobaryczna = const 7. dławienie. izotermiczna = const 8. mieszanie. izochoryczna = const 9. tarcie 4. adiabatyczna = const

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności względnej powietrza Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar wilgotności względnej owietrza - 1 - Wstę teoretyczny Skład gazu wilgotnego. Gazem wilgotnym nazywamy mieszaninę gazów, z których

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukji Maszyn Wykład 13 Dr inŝ. Jaek Czarnigowski Połązenie wiskowe jest rodzajem ołązenia kształtowego bezośredniego rozłąznego Nie ma elementu ośredniego Połązenie odbywa się dzięki tariu

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n Badaie efektu alla w ółrzewodiku tyu 35.. Zasada ćwiczeia W ćwiczeiu baday jest oór elektryczy i aięcie alla w rostoadłościeej róbce kryształu germau w fukcji atężeia rądu, ola magetyczego i temeratury.

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu Ocena gazu granicznego G21 od kątem jego rzydatności do określenia jakości salania gazów ziemnych wysokometanowych ochodzących z

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI

P R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 7 lok. U P R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI FAZA : OBIEKT : INWESTOR : AUTOR : OPRACOWAŁ : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrkcja do

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obliczeń Chemicznych

Podstawy Obliczeń Chemicznych odstawy Oblizeń Cheiznyh Autor rozdziału: aiej Walewski Z korektą z dnia 050009 009 korekta odowiedzi do zadania 56 000 korekta treśi zadania 577 Rozdział 5: Stężenia roztworów Stehioetria reakji w roztworah

Bardziej szczegółowo

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik.

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik. Ćwiczenie 22 A. Wyznaczanie wilgotności względnej owietrza metodą sychrometru Assmanna (lub Augusta) B. Wyznaczanie wilgotności bezwzględnej i względnej owietrza metodą unktu rosy (higrometru Alluarda)

Bardziej szczegółowo

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI 4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI Na wielkość depresji zwieriadła wody w pompowanej studni wpływ mają zjawiska hydraulizne wywołane przepływem laminarnym, występująym w ujętej warstwie wodonośnej

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Geotehnizne zagadnienia realizaji budowli drogowyh projekt, dr inż. Ireneusz Dyka Kierunek studiów: Budownitwo, studia I stopnia Rok IV, sem.vii 19 NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Według

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze z Aparatury Procesowej

Materiały pomocnicze z Aparatury Procesowej Materiały pomonize o projektu mieszalnika Materiały pomonize z Aparatury Proesowej Projekt mieszalnika mehaniznego r inż. Szymon Woziwozki Materiały yaktyzne v.3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szymon.Woziwozki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html Z. Surma, Z. Leciejewski, A. Dzik, M. Białek This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.io.waw.l/materialy-wysokoenergetyczne.html Materiały Wysokoenergetyczne /

Bardziej szczegółowo

Badanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego

Badanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Ćwiczenie: Badanie maszyn elektrycznych rądu rzemiennego Oracował: mł. bryg. dr inż. Piotr Kustra Warszawa 2011 1.Cel

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne LABORATORIUM ĆWICZNI LABORATORYJN NR 7 Oracował: Piotr Kowalewski Instytut Konstrukcji i ksloatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej Temat: Określenie sztywności ścianki korusu olimerowego - metody analityczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jarosław Zalewski 1 PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 1. Wstęp W artykule poruszono wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-1 Temat: OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH Konsutacja i oracowanie: dr ab. inż. Donat Lewandowski, rof. PŁ

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SSĄCE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

SYSTEMY SSĄCE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO 67/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYSTEMY SSĄCE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO H. SZLUMCZYK 1 Zakład Odlewnictwa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29.Czerwiec, 2012 r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29.Czerwiec, 2012 r. PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oarciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: Przedszkole nr 18, ul Sławięcicka 47-220 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-3

Ć W I C Z E N I E N R C-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA FIZYKI CZĄSTECZKOWEJ I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-3 WYZNACZANIE STOSUNKU DLA POWIETRZA METODĄ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksloatacji Maszyn secjalność: konstrukcja i eksloatacja maszyn i ojazdów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Budowa i działanie układu hydraulicznego.

Bardziej szczegółowo

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy i u. Adres: Siedlce Komenda Policji. Bilans zaotrzebowania na moc cielną Zaotrzebowanie na moc cielną do (wg danych PEC) Zaotrzebowanie na moc do średnie Zaotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i Pneumatyka

Hydraulika i Pneumatyka Hydraulika i Pneumatyka ukazuje się od roku 1980 dwumiesięcznik naukowo-techniczny O R G A N S T O WA R Z Y S Z E N I A I N Ż Y N I E R Ó W I T E C H N I KÓ W E C H A N I KÓ W P O L S K I C H ELEENTY I

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Proesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnyh LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyzne do ćwizeń laboratoryjnyh

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI CHARAERYSYI ZŁOŻOYCH UŁADÓW Z URBIAMI AZOWYMI Autor: rzysztof Badyda ( Rynek Energii nr 6/200) Słowa kluczowe: wytwarzanie energii elektrycznej, turbina gazowa, gaz ziemny Streszczenie. W artykule rzedstawiono

Bardziej szczegółowo

3. Oddziaływania na konstrukcje hal i wiat

3. Oddziaływania na konstrukcje hal i wiat 3. Oddziaływania na konstrukje hal i wiat 3.1. Wprowadzenie W projektowaniu hal należy uwzględnić poniżej podane obiążenia i oddziaływania: stałe (od iężaru własnego elementów konstrukji nośnej, iężaru

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych dr inż. Artur Szajding dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH dr inż. Marcin Rywotycki dr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Wyznaczanie ciepła właściwego c p dla powietrza

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Wyznaczanie ciepła właściwego c p dla powietrza Katedra Silików Saliowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyzaczaie cieła właściweo c dla owietrza Wrowadzeie teoretycze Cieło ochłoięte rzez ciało o jedostkowej masie rzy ieskończeie małym rzyroście

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadzalne ZADANIE D1 Nazwa zadania: Wyznazanie iepła pierwiastków (azot, ołów) Wyznaz iepło rowania iekłego azotu oraz iepło właśiwe ołowiu (wartość średnią

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE FRICO SERIA AC-600.

KURTYNY POWIETRZNE FRICO SERIA AC-600. KURTYNY PWIETRZNE FRI SERIA A-00. 2 HARAKTERYSTYKA GÓLNA Kaptur wylotowy Górny tłumik Zespół wentylatorów Dolny tłumik Kurtyny serii A-00 wytwarzają bardzo efektywną zasłonę powietrzną, ponieważ strumień

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05 - 0 - MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Birecka Obliczanie i badanie obwodów rądu trójazowego 3[08].O.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksloatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH -

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH - WICZENIE N II PODSTAWY POCESÓW OBÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATEIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE. Cel wiczenia - ANIZOTOPIA BLACH - Celem wiczenia jest zaoznanie ze zjawiskiem, metod oceny i rodzajami anizotroii

Bardziej szczegółowo

Podstawy akustyki. mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, listopad 2012. (ed.popr.2014-08 - poprawiono definicję poziomu - patrz str.13)

Podstawy akustyki. mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, listopad 2012. (ed.popr.2014-08 - poprawiono definicję poziomu - patrz str.13) Podstawy akustyki mgr Mikołaj Kirluk Warszawa, listoad 2012 (ed.or.2014-08 - orawiono definicję oziomu - atrz str.13) (I edycja: wrzesień 2004) nazwa firmy: NT-M.Kirluk adres koresondencyjny: ul.belwederska

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Dysze do piaskowania. Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT Jan Mieczysław Kowalczyk

Dysze do piaskowania. Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT Jan Mieczysław Kowalczyk Dysze do piaskowania Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT Jan Mieczysław Kowalczyk 2014 www.szczotkiweglowe.pl Strona 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT oferuje w sprzedaży szeroką gamę dysz do obróbki

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol. 1836 Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cielnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Typ/organ wydająy Ustawa/Sejm RP Tytuł o zasie pray kierowów Skróony opis zas pray kierowów Data wydania 16 kwietnia 2004 r. Data ogłoszenia 30 kwietnia 2004 r./dz. U. Nr 92, poz. 879 Data obowiązywania/wejśia

Bardziej szczegółowo

R690. Zawór membranowy Tworzywo sztuczne

R690. Zawór membranowy Tworzywo sztuczne Zawór membranowy Tworzywo sztuzne Montaż Zawór membranowy GEMÜ wyposażony jest w bezobsługowy napęd membranowy, który sterowany jest powietrzem lub neutralnym gazem. Do dyspozyji są funkje sterowania normalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. do ćwiczenia laboratoryjnego Temat: Prasowanie izostatyczne proszków w formach z tworzyw sztucznych

INSTRUKCJA. do ćwiczenia laboratoryjnego Temat: Prasowanie izostatyczne proszków w formach z tworzyw sztucznych INSTRUKCJA do ćwizenia laboratoryjnego Temat: Prasowanie izostatyzne proszków w ormah z tworzyw sztuznyh 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest zapoznanie studentów z izostatyzna tehniką ormowania proszków,

Bardziej szczegółowo

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych Prof. dr hab. inż. Lech Dietrich Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa ldietr@it.gov.l Proces i arametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych 1. Generacja i

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2. Opracował: Tadeusz Likiewicz

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2. Opracował: Tadeusz Likiewicz LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2 Oracował: Tadeusz Likiewicz Temat: Wyznaczanie odstawowych arametrów rocesu hamowania 1. Wrowadzenie Dla zmniejszenia rdkoci ojazdu lub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. NIP wykonawcy:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres e-mail:... Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY. NIP wykonawcy:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres e-mail:... Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem rzetargu nieograniczonego n Zaku, dostawa i instalacja skaningowego mikrosko elektronowego z rzystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Reakcje chemiczne

Ćwiczenie 2 Reakcje chemiczne Ćwizenie 2 Reakje hemizne Część teoretyzna Reakjami hemiznymi nazywamy proesy, w zasie któryh w wyniku zderzenia się dwóh lub większej ilośi ząstezek (ząstezek, atomów, wolnyh rodników lub jonów) powstają

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 33

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 33 Polish Hyerbaric Research R. Kłos N I E K T Ó R E P R O B L E M Y Z W I Ą Z A N E Z W Y B O R E M S P O S O B U D E K O M P R E S J I W artykule rzedstawiono rzegląd głównych roblemów związanych z doborem

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA 2-2011 T R I B O L O G I A 61 Krzysztof KRAWCZYK *, Emil NOWIŃSKI **, Agnieszka CHOJNACKA *** MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SIŁĄ TARCIA ZA POMOCĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ STREFĘ TARCIA THE POSSIBILITIES

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie Wody 2 Nazwa modułu w języku angielskim Water Treatment 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Gazy wilgotne i suszenie

Gazy wilgotne i suszenie Gazy wilgotne i uzenie Teoria gazów wilgotnych dotyczy gazów, które w ąiedztwie cieczy wchłaniają ary cieczy i tają ię wilgotne. Zmiana warunków owoduje, że część ary ulega kroleniu. Najbardziej tyowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139. Tomasz Pi¹tkowski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139. Tomasz Pi¹tkowski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 139 Tomasz Pi¹tkowski ANALIZA I MODELOWANIE PROCESU SORTOWANIA STRUMIENIA MA OGABARYTOWYCH ADUNKÓW JEDNOSTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14 Instytut Inynierii Chemiznej Polskiej Akademii Nauk PRACE NAUKOWE INSYUU INYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zeszyt 14 Gliwie 2010 Rada Redakyjna Krzyszto Warmuziski, Jerzy Skrzyek, Grayna Bartelmus,

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l Nazwisko Data Nr na liśie Imię Wydział Ćwizenie 36 Dzień tyg Godzina Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr I Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej

Bardziej szczegółowo

Bilans mocy w systemie przesy³owym a opis termodynamiczny przep³ywu gazu

Bilans mocy w systemie przesy³owym a opis termodynamiczny przep³ywu gazu 31 31 owoczesne Gazownictwo 1 (VI) 1 Bilans mocy w systemie rzesy³owym a ois termodynamiczny rze³ywu gazu Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski * Forma modelu matematycznego oisuj¹cego rze³yw gazu w

Bardziej szczegółowo

DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA Z PASAMI KLINOWYMI PRODUKCJI "STOMIL SANOK" S.A. STOSOWANE W BUDOWIE MASZYN I URZ DZEÑ Sis treœci 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć:

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: Do działań rzyczyniających się do minimalizacji odadów możemy zaliczyć: - wrowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Zespoły silnika lotniczego. Dr inż. Robert Jakubowski

Zespoły silnika lotniczego. Dr inż. Robert Jakubowski Zesoły silnika lotniczego Dr inż. Robert Jakubowski DYSZA WYLOTOWA TURBINA KOMORA SPALANIA SPRĘŻARKA WLOT WLOT Wlot Zadaniem wlotu jest dostarczenie do silnika owietrza w wymaganej ilości z zaewnieniem

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

Straty mocy w liniach kablowych zasilających odbiorniki nieliniowe

Straty mocy w liniach kablowych zasilających odbiorniki nieliniowe Straty mocy w liniach kablowych zasilających odbiorniki nieliniowe Grzegorz Hołdyński, Jerzy Niebrzydowski Politechnika Białostocka 1. Wrowadzenie Wzrastający udział odbiorników elektronicznych w mocy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące Urządzenia czyszczące 104 Perfekcyjna czystość Są rawdziwymi mistrzami w swojej klasie: mocne, niezawodne i uniwersalne urządzenia czyszczące STIHL. Tam, gdzie trzeba oczyścić trawniki i drogi z liści

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 59

MECHANIK NR 3/2015 59 MECHANIK NR 3/2015 59 Bogusław PYTLAK 1 toczenie, owierzchnia mimośrodowa, tablica krzywych, srzężenie osi turning, eccentric surface, curve table, axis couling TOCZENIE POWIERZCHNI MIMOŚRODOWYCH W racy

Bardziej szczegółowo

Dysza dalekiego zasięgu WDA

Dysza dalekiego zasięgu WDA Dysza dalekiego zasięgu WDA BSH-KLIMA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna PL-05 500 Piaseczno Telefon 0 22 737 18 58 Telefax 0 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl WDA Dysza dalekiego zasięgu Spis

Bardziej szczegółowo

Prezentacja do wykładu: Układy Naędowe I rof. dr hab. Inż. Wacław Kollek Zakład Naędów i Automatyki Hydraulicznej Instytut Konstrukcji i Eksloatacji Maszyn I-6 Politechnika Wrocławska Sis treści. Wrowadzenie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Ćwiczeie 5 OKREŚLENIE CARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Wykaz ważiejszych ozaczeń c 1 rędkość bezwzględa cieczy a wlocie do wirika, m/s c rędkość bezwzględa cieczy a wylocie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU JAZDY TYPU SKID STEER TERENOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

KONCEPCJA HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU JAZDY TYPU SKID STEER TERENOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 4, 2012 naęd hydrostatyczny, modernizacja, sterowanie, ojazd terenowy Artur GUZOWSKI 1 Andrzej SOBCZYK 1 KONCEPCJA HYDROSTATYCZNEGO UKŁADU JAZDY TYPU SKID STEER TERENOWEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 3, 213 straty, przepływ turbulentny, przepływomierz kolanowy, pomiary Andrzej MROWIEC 1 EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH

Bardziej szczegółowo

Separator mokry Typ NA:

Separator mokry Typ NA: Separator mokry Typ NA: Zawór odgazowujący Wkłady filtracyjne klasy pyłu H Obudowa z blachy stalowej Zbiornik cieczy Złącze ssące Silnik z napędem bezpośrednim (sprężarka bocznokanałowa) Sito wirujące

Bardziej szczegółowo

Analiza falkowa oddziaływania drgań komunikacyjnych na łącza światłowodowe do transferu sygnałów czasu i częstotliwości

Analiza falkowa oddziaływania drgań komunikacyjnych na łącza światłowodowe do transferu sygnałów czasu i częstotliwości 1 Analiza falowa oddziaływania drgań omuniacyjnych na łącza światłowodowe do transferu sygnałów czasu i częstotliwości P. Kalabińsi, Ł. Śliwczyńsi, P. Krehli Streszczenie W racy rzedstawiono badania oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego.

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego. owanie dynamicznych systemów biocybernetycznych Wykład nr 9 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej rowadzonego rzez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne

Bardziej szczegółowo

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, 77 83 www.monz.l Bariery urawiania turystyki rzez osoby nieełnosrawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Janusz CIELOSZYK, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny):

Dr hab. inż. Janusz CIELOSZYK, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): DOI: 10.17814/mehnik.2015.8-9.425 Dr hb. inż. Jnusz CIELOSZYK, dr inż. Krzyszto CHMIELEWSKI, (Zhodnioomorski Uniwersytet Tehnologizny): MODEL ZUŻYCIA PŁYTEK OBROTOWYCH NOŻY Z OSTRZEM SAMOOBROTOWYM SPRT

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wykłady ze statystyki i ekonometrii Janusz Górczyński Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2009 Publikacja ta jest czwartą ozycją w serii wydawniczej Wykłady

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.l Budynek zalecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Przejścia Fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

Przejścia Fazowe w uogólnionym modelu q-wyborcy na grafie zupełnym Uniwersytet Wroławski Instytut Fizyki Teoretyznej Przejśia Fazowe w uogólnionym modelu -wybory na grafie zuełnym Piotr Nyzka Rozrawa Doktorska Przygotowana od kierunkiem rof dr hab. Katarzyny Sznajd-Weron

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl IX OLIMPIADA FIZYCZNA (959/960). Soień III, zadanie doświadczalne D. Źródło: Komie Główny Olimiady Fizycznej; Aniela Nowicka: Olimiady Fizyczne IX i X. PZWS, Warszawa 965 (sr. 6 69). Nazwa zadania: Działy:

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA Portal internetowy do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych z wykorzystaniem technologii CORBA. B.ZIĘBA, J.WOJCIECHOWSKI, G. JABŁOŃSKI, W.ZABIEROWSKI, A. NAPIERALSKI KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda.

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Zagadnienia: Oddziaływania międzycząsteczkowe. Ciecze idealne i rzeczywiste. Zjawisko lepkości. Równanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Alina MOMOT Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Michał MOMOT Instytut Techniki i Aaratury Medycznej ITAM ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo