PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230"

Transkrypt

1 PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanyh Sientifi Works of Institute of Ceramis and Constrution Materials Nr 7 ISSN Rok IV Warszawa Oole 2011

2 EWA JÓŚKO * PAWEŁ SKOTNICKI ** W ray rzedstawiono wyniki badań nad określeniem wływu kształtu dyszy ssąej na wydajność i oory rzeływu dwufazowego gazu i iała stałego w tyowej instalaji odiśnieniowego transortu neumatyznego. Do analiz wykorzystano łaskie dysze ssąe o kąie rozwaria α = 40 o i 60 o. W rzyadku łaskih dysz stożkowyh, dzięki rozwinięiu owierzhni kontaktu dyszy z lustrem materiału, więej owietrza jest obierane rzez dyszę, rzez o maleje ryzyko blokady ruroiągu. Takie rozwiązanie ozwala na zastosowanie tego tyu dysz do transortu materiałów drobnoziarnistyh, które ze względu na ogranizone możliwośi dysz rurowyh nie mogły być transortowane odiśnieniowo. Transort neumatyzny jest metodą, która wykorzystuje ruh owietrza owstały w wyniku różniy iśnień omiędzy ozątkiem a końem rzewodu transortowego, do rzemieszzania materiałów sykih. Ze względu na łatwość alikaji, możliwość rowadzenia ruroiągów w ionie i oziomie, hermetyzność, a także niskie koszty jest jednym z najoularniejszyh sosobów transortu materiałów sykih. Każda instalaja transortu neumatyznego zbudowana jest z nastęująyh elementów: * Mgr inż., Politehnika Oolska, Wydział Mehanizny. ** Mgr inż., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanyh w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Proesowej i Środowiska w Oolu.

3 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ źródła owietrza, którym może być: wentylator, dmuhawa, komresor lub oma różniowa; urządzeń odająyh, takih jak: dysze ssąe, inżektory, dozowniki elkowe, odajniki komorowe; ruroiągów transortowyh, które stanowią: rury stalowe, rzewody elastyzne, kolana, rozdzielaze dwu- i wielodrogowe; urządzeń odbierająyh, takih jak: yklony, filtry, filtroyklony, bufory i silosy. W zależnośi od sosobu wytwarzania różniy iśnień układy transortu neumatyznego można odzielić na: ssąe (odiśnieniowe), tłoząe (nadiśnieniowe) i mieszane (ssąo-tłoząe). Powszehnie w instalajah rzemysłowyh do rozładunku autoystern i rzemieszzania materiału sykiego w roesie tehnologiznym stosuje się instalaje nadiśnieniowe wykorzystująe urządzenia odająe, takie jak: dozowniki elkowe, inżektory, omy Fullera, odajniki komorowe it. Z kolei systemy transortu odiśnieniowego i układy mieszane stosowane są do rzemieszzania materiałów sykih z otwartyh bezek, zbiorników, otwartyh ryzm i ładowni statków (ry. 1). W tego rodzaju systemah elementem obierająym surowie jest dysza ssąa. W ssąym transorie neumatyznym, ze względu na stosowanie odiśnienie do 0,05 MPa, długość drogi transortu jest ogranizona do ok. 100 m, o ozwala na rzemieszzanie niewielkih ilośi materiału sykiego. Niemniej jednak tego rodzaju transort jest wykorzystywany w roesah dozowania materiałów sykih. Ry. 1. Przykłady zastosowania odiśnieniowego transortu neumatyznego: a) maszyna ssąo-tłoząa [1], b) załadunek silosu [2], ) rozładunek statku [3] Dysze ssąe stosuje się w rzyadku bezośredniego dostęu do górnej owierzhni materiału sykiego. Jej konstrukja owinna umożliwiać swobodny rzeływ materiału bez ulsaji i blokowania się ruroiągu, nawet w rzyadku głębokiego zanurzenia w materiale. W tym elu do wlotu dyszy należy dostarzyć odowiednią ilość owietrza koniezną do transortu materiału sykiego.

4 110 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI Ry. 2. Budowa rurowej dyszy ssąej [4] Najbardziej oularnym tyem dyszy jest dysza zbudowana z dwóh wsółoiowyh rur wewnętrznej i zewnętrznej, określana zęsto jako rurowa (ry. 2). Utworzona omiędzy rurami ierśieniowa szzelina umożliwia zassanie materiału sykiego i doływ zewnętrznego owietrza. W tym obszarze tworzy się mieszanina dwufazowa materiału sykiego i owietrza, która jest transortowana dalej ruroiągiem do urządzenia odbiorzego. Powietrze z otozenia zasysane jest rzez otwór znajdująy się na wysokośi a rury zewnętrznej owyżej linii materiału. Regulaji wydajnośi transortu neumatyznego można dokonać rzez zmianę wysokośi szzeliny b. Obniżenie tej wysokośi owoduje zwiększenie konentraji iała stałego w owietrzu, a zatem zwiększa się wydajność. Odwroty efekt uzyska się zwiększają wysokość b. Inne sosoby regulaji wydajnośi rurowyh dysz ssąyh rzedstawiono na ryinie 3. Ry. 3 Sosoby regulaji rurowyh dysz ssąyh [4]

5 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ Dysze rurowe osiadają jednak sore ogranizenia: nie mogą być stosowane do materiałów drobnoziarnistyh ze względu na duże ryzyko blokowania się ruroiągu oraz są nieefektywne w instalajah bezobsługowyh. Do oblizeń inżynierskih zęsto stosuje się literaturowe modele oblizeniowe, n.: Strumińskiego [5] lub Piątkiewiza [6], które ozwalają na oblizenie oorów rzeływu w rzewodah transortowyh (tab. 1). Modele te oierają się o równanie Dary ego-weisbaha stosowane do oblizania strat iśnienia dla rzeływów jednofazowyh i uwzględniają wływ ząstezek iała stałego orzez modyfikaję wsółzynników oorów ruhu λ lub dodatkowe wsółzynniki doświadzalne. Stosowane są do oblizania różniy iśnień na ozątku i końu rzewodu transortowego rzy transorie neumatyznym w fazie rzadkiej, gdzie dominująą fazą jest gaz. T a b e l a 1 Modele oblizeniowe Model Strumińskiego [5] Nr wzoru Model Piątkiewiza [6] Nr wzoru 2 w L (1) P 1 P w L (2) P (1 tg ) 2 d 2 P 2 2 d gdzie: gdzie: 0,221 0,032 (1.1) (2.1) 0, 237 Re 1 tg f ( w ) 2lg ( Re ) 0,8 (2.2) Oznazenia: ΔP straty iśnienia (oory rzeływu) [Pa], λ wsółzynnik oorów rzeływu, L długość rzewodu transortowego [m], d średnia rzewodu transortowego [m], μ konentraja masowa [kg/kg], tgα wsółzynnik doświadzalny, λ wsółzynnik oorów rzeływu wg Nikuradse, w rędkość owietrza w rzewodzie [m/s], ρ gęstość owietrza [kg/m 3 ], P 1 iśnienie na ozątku rzewodu [Pa], P 2 iśnienie na końu rzewodu [Pa], 2,1 0,3 w 0,25 Fr 1 Fr d d z Fr Fr w w ˆ gd ˆ 2ˆ gd ˆ w w 2 rędkość rzeływu owietrza na końu rzewodu [m/s], d 0,1 (2.3) (2.4) (2.5)

6 112 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI w 1 rędkość rzeływu owietrza na ozątku rzewodu [m/s], ρ 2 gęstość owietrza na końu rzewodu [kg/m 3 ], Fr w lizba Frouda dla owietrza, Fr lizba Frouda dla iała stałego, d z średnia zastęza ząstki iała stałego [m], ĝ rzysieszenie ziemskie [m 2 /s], 1 rędkość rzeływu iała stałego na ozątku rzewodu, 2 rędkość rzeływu iała stałego na końu rzewodu, Re lizba Reynoldsa. W elu rzerowadzenia badań zarojektowano i wykonano stanowisko omiarowe tyowej instalaji transortu neumatyznego, gdzie elementem zasilająym ruroiąg jest dysza ssąa (ry. 4). W badaniah wykorzystano dysze stożkowe łaskie o kąie rozwaria α = 40, 60 oraz stosunku ola rzekroju wlotowego do ola rzekroju ruroiągu transortowego F 1 /F 2 = 8,5 (ry. 5). Ź r ó d ł o: Oraowanie własne. Ry. 4. Shemat stanowiska badawzego

7 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ α = 60 α = mm 200 mm 30 mm 30 mm 400 mm 490 mm Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 5. Płaska stożkowa dysza ssąa Materiał syki obierany był z dolnego zbiornika umieszzonego na wadze za omoą dyszy ssąej i transortowany ruroiągiem do górnego zbiornika materiału znajdująego się w urządzeniu ssąym. Zbiornik materiału, dysza ssąa oraz ruroiągi transortowe zostały wykonane z transarentnego PMMA, dzięki zemu możliwa była obserwaja i rejestraja obrazu struktur rzeływu. Strumień owietrza był regulowany rzez autotransformator zmieniająy naięie na urządzeniu ssąym i kontrolowany za omoą rotametrów umieszzonyh na ruroiągu wylotowym owietrza. Na długośi ruroiągu rozmieszzono elektronizne zujniki do omiaru iśnienia, z któryh dane orzez kartę omiarową były rejestrowane na dysku komutera. Metodyka badań olegała na omiarze sadków iśnienia ruroiągu transortowego rzy stałym strumieniu rzeływająego owietrza oraz omiarze zasu transortu znanej ilośi materiału. Jako materiał modelowy do badań wykorzystano mak niebieski o średniej gęstośi nasyowej 640 kg/m 3. Dla dyszy stożkowej łaskiej o kąie rozwaria α = 40 oraz α = 60 wykonano harakterystyki rzebiegu sadków iśnienia w ruroiągu transortowym (ry. 6). Pomiary rzerowadzono dla stałej wartośi strumienia objętośiowego owietrza V ɺ 80 m 3 /h. W zależnośi od zastosowanej dyszy otrzymano różne wartośi wydajnośi transortu neumatyznego mɺ. Zauważono również, że na wydajność ma wływ tworząa się wewnątrz dyszy struktura rzeływu materiału sykiego z owietrzem. Etay tworzenia się struktury rzedstawiono na ryinah 7 i 8.

8 114 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI m = 436 kg/h V = 80 m 3 /h m = 546 kg/h V = 80 m3/h oory rzeływu [Pa/m] oory rzeływu [Pa/m] a) zas s b) zas s Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 6. Przebieg sadków iśnienia w zasie dla dyszy stożkowej łaskiej: a) α = 40, b) α = 60 W rzyadku dyszy stożkowej łaskiej o kąie rozwaria α = 60 uzyskano większą wydajność transortu neumatyznego niż w rzyadku dyszy o kąie α = 40 o. Sowodowane jest to mniejszymi zaburzeniami strugi materiału w dyszy, w orównaniu z dyszą α = 40, w wyniku zego wzrasta konentraja materiału sykiego, a tym samym wydajność. W dyszy o kąie α = 40 zęść odniesionego materiału nie osiąga wysokośi wlotu do ruroiągu, rzez o oada, tworzą yrkulayjne zaburzenia. Dla dyszy o kąie α = 60 średnie oory rzeływu wyniosły ok Pa/m, natomiast dla dyszy α = 40 kształtowały się na oziomie 1400 Pa/m. Ta różnia sowodowana jest większą wydajnośią dyszy α = 60. Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 7. Formowanie się struktury rzeływu dla dyszy stożkowej łaskiej α = 40

9 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ Ź r ó d ł o: Jak w ry. 4. Ry. 8. Formowanie się struktury rzeływu dla dyszy stożkowej łaskiej α = 60 W trakie badań dokonano omiarów sadków iśnienia w oziomym odinku ruroiągu transortowego. Uzyskane wyniki zostały orównane z wartośiami oblizonymi według modeli Strumińskiego i Piątkiewiza. Dodatkowo do badań została włązona dysza ssąa rurowa, którą stanowił odinek rostej rury o średniy równej średniy ruroiągu transortowego. Wyniki badań zarezentowano na ryinie 9. oblizone wg modelu Strumińskiego oory rzeływu [Pa/m] oblizone wg modelu Piątkiewiza oory rzeływu [Pa/m] zmierzone oory rzeływu [Pa/m] a) b) zmierzone oory rzeływu [Pa/m] Ry. 9. Porównanie zmierzonyh i oblizonyh wartośi oorów rzeływu: a) wg modelu Strumińskiego, b) wg modelu Piątkiewiza

10 116 EWA JÓŚKO, PAWEŁ SKOTNICKI Po analizie otrzymanyh wyników stwierdzono, że w rzyadku modelu Strumińskiego zmierzone wartośi sadków iśnienia różnią się od wartośi oblizonyh o onad 50% błędu względnego. Tylko nielizne unkty mieszzą się w rzyjętej graniy błędów. Można również zauważyć, że wartośi oblizone według tego modelu są zawyżone w orównaniu z wartośiami zmierzonymi. W rzyadku modelu Piątkiewiza większość unków mieśi się w rzyjętej graniy błędu. Model ten daje dokładniejsze wyniki w orównaniu z modelem Strumińskiego. W wyniku rzerowadzonej oeny wływu kształtu dyszy ssąej na wydajność i oory rzeływu w odiśnieniowym transorie neumatyznym można stwierdzić, że: 1. Do oblizeń inżynierskih i rojektowyh strat iśnienia w ruroiągah transortu neumatyznego korzystnie jest stosować model Piątkiewiza, onieważ model ten oiera się na wsółzynnikah oorów ruhu wyznazanyh z równań emiryznyh, rzez o uzyskane wyniki w większośi okrywają się z rzezywistymi wartośiami. 2. Stosowanie modelu Strumińskiego do oblizeń może owodować rzewymiarowanie urządzeń zasilająyh linię transortu neumatyznego. 3. Kształt dyszy ssąej ma wływ na wydajność i oory rzeływu w odiśnieniowym transorie neumatyznym. 4. Powstająe w stożkowej dyszy ssąej zaburzenia i yrkulaje materiału sykiego determinują wydajność transortu neumatyznego. 5. Oory rzeływu rosną wraz ze wzrostem ilośi rzenoszonego materiału sykiego. [1] Materiały firmy Kongskilde, Denmark, ( ). [2] Materiały firmy Gerike, ( ). [3] Materiały firmy Neuero, Germany, ( ). [4] M i l l s D., Pneumati onveying design guide, 2 ed., Elsevier, London [5] S t r u m i ń s k i J., Transort neumatyzny, Biuro Studiów i Projektów Tyowyh Budownitwa Przemysłowego, Warszawa [6] P i ą t k i e w i z Z., Transort neumatyzny, Wydawnitwo Politehniki Śląskiej, Gliwie 1999.

11 OCENA WPŁYWU KSZTAŁTU DYSZY SSĄCEJ NA WYDAJNOŚĆ EWA JÓŚKO PAWEŁ SKOTNICKI EVALUATION OF SUCTION NOZZLE SHAPE INFLUENCE AT EFFICIENCY AND PRESSURE DROP IN VACUUM PNEUMATIC CONVEYING The aim of the researh was to determine influene of the sution nozzle shae at nature of two hase gas-solid flow and ressure dro in tyial vauum neumati onveying systems. In the researh there were used flat sution nozzles with flare angle α = 40 o, 60 o. Flat onial nozzles, due to exanded ontat surfae with material level, suk more air what dereases risk of ieline logging. This solution enables use of the above nozzles for transort of fine-grained materials, whih beause of limited ossibilities of ie nozzles ould not be vauum transorted.

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14 Instytut Inynierii Chemiznej Polskiej Akademii Nauk PRACE NAUKOWE INSYUU INYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zeszyt 14 Gliwie 2010 Rada Redakyjna Krzyszto Warmuziski, Jerzy Skrzyek, Grayna Bartelmus,

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych POMIAR CIŚNIENIA Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cielnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Badania eksperymentalne prototypowego, pasywnego powietrznego kolektora słonecznego z pokryciem poliwęglanem komorowym

Badania eksperymentalne prototypowego, pasywnego powietrznego kolektora słonecznego z pokryciem poliwęglanem komorowym Badania eksperymentalne prototypowego, pasywnego powietrznego kolektora słonecznego z pokryciem poliwęglanem komorowym Experimental investigation on the thermal efficiency of a prototype passive solar

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION Edward LISOWSKI Michał PANEK MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION W pracy podjęto analizę przepływu między łopatką a statorem pompy dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał. 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące Urządzenia czyszczące 104 Perfekcyjna czystość Są rawdziwymi mistrzami w swojej klasie: mocne, niezawodne i uniwersalne urządzenia czyszczące STIHL. Tam, gdzie trzeba oczyścić trawniki i drogi z liści

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS

SPIS TREŚCI CONTENTS SPIS TREŚCI CONTENTS Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Marcin Kaczmarek Reologiczne własności kompozytów polimerowo-drzewnych... 5 Rheological properties of wood polymer composites Łukasz Pejkowski,

Bardziej szczegółowo

Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu

Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 3 Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu W 2008 r. przewody

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

"ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH" ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM" ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM"

ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM mądre wydajne łatwe ROLNICTWO TRZECIE WYDANIE im FARMING "ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH" ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM" ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM" im Ready im incontrol

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA Portal internetowy do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych z wykorzystaniem technologii CORBA. B.ZIĘBA, J.WOJCIECHOWSKI, G. JABŁOŃSKI, W.ZABIEROWSKI, A. NAPIERALSKI KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE WYMIANY POWIETRZA, JAKO POMOC W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI NAPŁYWU POWIETRZA DO MIESZKAŃ

SYMULACJE WYMIANY POWIETRZA, JAKO POMOC W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI NAPŁYWU POWIETRZA DO MIESZKAŃ Elżbieta MIŚNIAKIEWICZ Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach elzbieta.misniakiewicz@gmail.com SYMULACJE WYMIANY POWIETRZA, JAKO POMOC W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI NAPŁYWU POWIETRZA DO MIESZKAŃ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ dr inż. Stanisław KOZIOŁ dr inż. Andrzej ZBROWSKI andrzej.zbrowski@itee.radom.pl Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Hydrocyklony separujące cząstki stałe i odolejające wodę zęzową w układzie szeregowym. Jerzy Gutteter-Grudziński

Hydrocyklony separujące cząstki stałe i odolejające wodę zęzową w układzie szeregowym. Jerzy Gutteter-Grudziński Hydrocyklony separujące cząstki stałe i odolejające wodę zęzową w układzie szeregowym Jerzy Gutteter-Grudziński Szczecin, 2010 1 Jerzy GUTTETER-GRUDZIŃSKI Akademia Morska w Szczecinie Hydrocyklony separujące

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej

Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej Jerzy POTENCKI, Anna RYCZEK 2, Grzegorz TOMASZEWSKI, Mariusz WĘGLARSKI Politechnika Rzeszowska, Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (), Politechnika Rzeszowska, Katedra Technologii i

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO SKANERA 3D ORAZ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ MASZYNY POMIAROWEJ DO BUDOWY I OCENY MODELU KOŁA ZĘBATEGO

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO SKANERA 3D ORAZ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ MASZYNY POMIAROWEJ DO BUDOWY I OCENY MODELU KOŁA ZĘBATEGO WYKORZYSTANIE LASEROWEGO SKANERA 3D ORAZ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ MASZYNY POMIAROWEJ DO BUDOWY I OCENY MODELU KOŁA ZĘBATEGO Piotr ZGÓRNIAK 1, Wojciech STACHURSKI 1, 1. WPROWADZENIE Ze względu na szeroki rozwój

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego PROJEKTOWANIE I BADANIA Dr inŝ. Bogdan GICALA Dr inŝ. Marek LENARTOWICZ Instytut Techniki Górniczej KOMAG Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Bardziej szczegółowo