SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK Dziedzice, marzec 2011 rok

2 Spis treści A. Dane ogólne B. Dochy budżetu Gminy - Dziedzice C. Wydatki budżetu Gminy Dziedzice D. Gosparka pozabudżetowa I. Zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej II. Fundusz Specjalny - Gminny Fundusz Gosparki Zasobem Geezyjnym i Kartograficznym Załączniki: 1. Dochy budżetu Gminy wg działów i źródeł pochzenia 2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów 2a. Wydatki budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy 3. Wykaz wydatków majątkowych 4. Zestawienie dochów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego 5. Pział śrków na jednostki pomocnicze 6. Przychy i wydatki zakładu budżetowego 7. Przychy i wydatki rachunku dochów własnych 8. Szczegółowe zestawienie przychów i wydatków Gminnego Funduszu Gosparki Zasobem Geezyjnym i Kartograficznym 9. Wykaz dotacji 10. Dochy i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na pstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11. Dochy i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego 12. Wydatki na programy realizowane ze śrków pochzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie plegające zwrotowi

3 A. DANE OGÓLNE Budżet Gminy - Dziedzice na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XL/366/10 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2010 roku i wynosił: dochy budżetu gminy zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje na zadania zlecone zł dotacje na zadania własne zł dotacje na zadania realizowane na pstawie porozumień zł dotacje na zadania inwestycyjne zł dotacje rozwojowe zł spłata zobowiązań długoterminowych zł wydatki budżetu gminy zł wydatki majątkowe zł rezerwy zł - rezerwa ogólna zł - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł - rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych zł - rezerwa celowa na prawy zł - rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Deficyt pokryto kredytami w kwocie zł W 2010 roku Rada Miejska pjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. W 2010 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochów jak i wydatków. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

4 Dochy budżetu gminy zwiększono o kwotę zł z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej zł - rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych zł - wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej zł - dochy z tytułu kar i innych opłat w zakresie ochrony śrowiska (dawny GFOŚiGW) zł - dochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł - dochy szkół pstawowych zł - dochów przedszkoli zł - dochów gimnazjów zł - dotacji na zadania realizowane na pstawie porozumień zł - dotacji celowej na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska zł - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST zł - wpłat celowych na pomoc osobom poszkowanym w wyniku powzi zł - wpłat celowych na imprezy kulturalne i sportowe zł - śrków na zadanie: "Przebudowa ulicy Zabiele na cinku 300m ulicy Bestwińskiej" zł - dotacji na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"" zł - dotacji na zadanie: "Orlik budowa kompleksu boisk sportowych" zł - dotacji na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul.koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł - dotacji na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Niska w Sołectwie Ligota zł - dotacji na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów zł - wpłaty celowej na remont ZSP w Bronowie zł - szkowań dla szkół, przedszkoli, gimnazjów i ZOPO - poszkowanych w wyniku powzi zł - śrków na zadanie: "Zaprojektowanie oraz przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..." zł - śrków na zadanie: "Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz" zł Dochy budżetu gminy zmniejszono o kwotę zł z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej zł - dotacji na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie - Dziedzice" zł - dotacji celowej na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska zł - dotacji na zadanie: "Rekultywacja składowiska padów" zł - dotacji na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach- Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" zł - dochów bieżących w zakresie pomocy społecznej zł - śrków na zadanie: "Budowa obiektu sportowego budowa otwartego kompleksu rekreacyjno sportowego w Bronowie" zł Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę zł na: - wydatki bieżące w zakresie dróg powiatowych zł

5 - wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych uszkzonych w czasie powzi zł - wydatki bieżące na promocję jednostek samorządu terytorialnego zł - wydatki bieżące w szkołach pstawowych zł - wydatki bieżące w przedszkolach zł - wydatki bieżące w gimnazjach zł - wydatki bieżące w stołówkach szkolnych zł - wydatki bieżące w ZOPO zł - wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury zł - wydatki bieżące na zadania w zakresie sportu zł - wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł - wydatki bieżące (wynagrzenia i składki naliczone wynagrzeń) w zakresie pomocy społecznej zł - wydatki bieżące (wynagrzenia i składki naliczone wynagrzeń) w zakresie oświaty - zwroty dotacji wykorzystanych niezgnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej zł zł - wydatki bieżące w zakresie prac geezyjnych i kartograficznych zł - wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (pomoc dla powzian) zł - wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na "Zielone szkoły"oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska) zł - wydatki bieżące w zakresie gosparki padami zł - wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta zł - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zł - wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zł - wydatki bieżace związane z gromadzeniem śrków z opłat pruktowych zł - wydatki bieżące na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych zł wydatki bieżące na czyszczenie zamulonych kolektorów deszczowych zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul Zabiele na cinku 250m ul. Bestwińskiej" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie" zł - wydatki majątkowe na zadanie: Orlik budowa kompleksu boisk sportowych" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Niska w Sołectwie Ligota zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul.koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda w Czechowicach Dziedzicach" opracowanie dokumentacji projektowej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli Centrum, Północ i Renardowice skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św Barbary do rzeki Wisły" - opracowanie dokumentacji projektowej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli Renardowice i Barbara skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy Marbet - opracowanie dokumentacji projektowej zł

6 - wydatki bieżące na dofinansowanie pracawcom kosztów kształcenia młocianych pracowników - wydatki majątkowe na zadanie: "Zaprojektowanie oraz przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..." - wydatki majatkowe na zadanie: "Zakup i montaż minitoringu wewnętrznego w ZSP Nr1 Cz-Dz" zł zł zł Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę zł na: - wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania pdasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z m termomernizacji budynku szkoły" - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie - Dziedzice" zł zł - wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska) zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Rekultywacja składowiska padów" zł - wydatki bieżące na ograniczenie niskiej emisji w Gminie - Dziedzice zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką" zł - wydatki majątkowe na zadanie "Zwiększenie udziałów w PIM" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli "Centrum", Północ i Renardowice skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły" - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa obiektu sportowego budowa otwartego kompleksu rekreacyjno sportowego w Bronowie" zł zł Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian: Zwiększono dochy budżetu gminy o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zł - dotacji celowej na inwestycje zł Zmniejszono dochy budżetu gminy o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zł - dotacji celowej na inwestycje zł Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę zł - na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej zł - na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów zł

7 - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie oświaty zł - na realizacje własnych zadań bezpieczeństwa publicznego zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej zł - na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa zł - na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów zł - na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia zł - na realizacje zadań zleconych w zakresie bezpieczeństwa publicznego zł - na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej zł - na realizację zadań inwestycyjnych zł Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie zł/ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu zł Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę zł - na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej zł - na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia 16 zł - na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów zł - na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej zł - na realizację zadań inwestycyjnych zł Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie zł Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul. Koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł Zwiększono przychy o kwotę zł z tytułu pożyczek Zmniejszono przychy o kwotę zł z tytułu pożyczek i kredytów W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na rok wynosił: - dochy zł - przychy zł - wydatki zł - rozchy zł Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił zł, został pokryty: - kredytami zł Plan dochów budżetu gminy na r. wynosił: zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje celowe na zadania zlecone zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień zł dotacje celowe na zadania własne zł dotacje inwestycyjne zł

8 dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych dotacje rozwojowe rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielenej miedzy JST zł zł zł zł Plan przychów na r. wynosił : zł - kredyty zł - wolne śrki zł Plan rozchów na wynosił: zł Plan wydatków budżetu gminy na r. wynosił: zł wydatki majątkowe zł rezerwy zł - rezerwa ogólna zł - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 zł - rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli 0 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0 zł - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych 523 zł - rezerwa celowa na prawy 0 zł - rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych 631 zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Dochy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 101,54% planu dochów. Wykonano dochy budżetu gminy w kwocie: zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje celowe na zadania zlecone zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień zł dotacje celowe na zadania własne zł dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych zł dotacje na dofinansowanie inwestycji zł rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielenej miedzy JST zł

9 Przychy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości tj 76,09 % planu przychów. Wydatki budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 95,91 % planu wydatków. Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: zł wydatki majątkowe zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Rozchy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 98,21 % planu rozchów. Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie zł do: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrowiska i Gosparki Wnej w wysokości zł - Banku Ochrony Śrowiska w wysokości zł - PKO BP SA w wysokości zł - Bank Gosparstwa Krajowego w wysokości zł - ING Bank Śląski w wysokości zł Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień r. wynosił zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Śrowiska i Gosparki Wnej w wysokości zł - Bank Ochrony Śrowiska w wysokości zł - PKO BP SA wysokości zł - Bank Gosparstwa Krajowego w wysokości zł - ING Bank Śląski w wysokości zł BRE Bank w wysokości zł

10 B. Dochy budżetu gminy - Dziedzice W 2010 roku dochy budżetu Gminy zrealizowano w wysokości zł - dochy własne w wysokości zł, co stanowi 34,78 % dochów ogółem, - udział w patkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości zł, co stanowi 22,91% dochów ogółem, - subwencja ogólna część równoważąca w wysokości zł, co stanowi 0,41% dochów ogółem, - subwencja ogólna część oświatowa w wysokości zł, co stanowi 17,86 % dochów ogółem, - dotacje celowe na zadania własne w wysokości zł, co stanowi 2,47 % dochów ogółem, - dotacje na zadania zlecone w wysokości zł, co stanowi 12,28 % dochów ogółem, - dotacja na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień w wysokości zł, co stanowi 0,83% dochów ogółem, - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości zł, co stanowi 0,02 % dochów ogółem, - rekompensata utraconych dochów w patku i opłatach lokalnych w wysokości zł, co stanowi 0,01% dochów ogółem, - dotacje i śrki na inwestycje w wysokości zł, co stanowi 7,71 % dochów ogółem, - dotacje oraz śrki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości zł, co stanowi 0,12%dochów ogółem, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zł, co stanowi 0,6 %dochów ogółem, Wykonanie dochów budżetu Gminy za 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochzenia przedstawia załącznik nr 1. Poniżej przedstawiono realizację dochów Gminy za 2010 rok wg ważniejszych grup: Lp. Nazwa Budżet wg Budżet po Wykonanie % wyk. % udz. % udz. uchwały Nr zmianach za planu wykon. XL/366/ z r Wpływy z patków i opłat ,13 24,59 27,15 2.Udziały w patkach stanowiących dochód budżetu państwa ,85 23,53 22,91 3.Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy ,51 2,08 0,54 4.Wpływy z usług ,66 2,50 2,53 5.Inne dochy ,43 1,32 1,64 6.Odsetki na rachunku bank ,47 0,17 0,09 7.Dochy jednostek budżetowych ,09 2,95 2, Ogółem poz ,51 57,14 57, Subwencje ,00 18,57 18,29 9.Dotacje na zadania własne ,02 2,56 2,47 10.Dotacje celowe na zadania zlecone ,33 12,68 12,28 11.Dotacje na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień ,14 0,98 0,83 12.Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych ,00 0,02 0,02

11 13.Dotacje i śrki na inwestycje ,68 7,21 7, Rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych ,00 0,01 0, Dotacje oraz śrki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ,35 0,24 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST ,00 0,59 0, Ogółem , Dochy własne budżetu gminy pochzą z: patków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, setek lokat, dochów jednostek budżetowych. Wpływy z patków i opłat za 2010r. zrealizowano w kwocie zł z niżej wymienionych patków i opłat: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Patek - osób prawnych ,82 - osób fizycznych , Patek śrków transportu - osób prawnych ,70 - osób fizycznych , Wpływy z karty patkowej ,21 Wpływy z opłaty skarbowej , Patek spadków i darowizn , Patek rolny - osób prawnych ,62 - osób fizycznych , Wpływy z opłaty targowej , Odsetki nieterminowych wpłat patków , Patek leśny - osób prawnych ,1 - osób fizycznych , Dochy z tyt. za zajęcie pasa drogowego , Patek czynności cywilnoprawnych - osób prawnych ,4 - osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat/poz.doch. ( m.in. dawny GFOŚ) ,71

12 Opłata posiadania psów , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Patek, rolny, leśny, śrków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za posiadanie psów, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast wpływy z karty patkowej, patek spadków i darowizn, patek czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe. Stan zaległości w patku i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych na dzień r. wynosi zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi zł. W 2010r. z tytułu zaległości w patku i łącznego zobowiązania patkowego osób fizycznych ściągnięto zł. W 2010r. z tytułu patku osób fizycznych wysłano upomnienia oraz 715 tytułów wykonawczych. Zaległości wymagalne w patku osób prawnych na r. wyniosły zł - Patnik Nr 1 zaległość za lata wynosi zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, pozostała zaległość została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW, - Patnik Nr 2 zaległość za lata wynosi zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, brak wpłat, - Patnik Nr 3 zaległość za lata wynosi zł, egzekucja bezskuteczna, przedsiębiorstwo nie istnieje, brak KW, - Patnik Nr 4 zaległość za 2007 rok wynosi zł, postępowanie prowadzone przez SKO w Bielsku Białej w związku z korektą deklaracji za 2007r., - Patnik Nr 5 zaległość za lata wynosi zł, egzekucja bezskuteczna, firma nie istnieje, brak KW, - Patnik Nr 6 zaległość za listopad i grudzień 2010r. wynosiła zł, w styczniu 2011r. patnik dokonał wpłaty z setkami, - Patnik Nr 7 zaległość za lata wynosi zł, całość zabezpieczona wpisem do KW, firma nie istnieje, - Patnik Nr 8 zaległość za XII 2006 XII 2010r. wynosi zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, zabezpieczenie w KW, -Patnik Nr 9 zaległość za lata wynosi zł, nieruchomość zlicytowana przez komornika sądowego, spółka nie istnieje, egzekucja z tytułów wykonawczych, - Patnik Nr 10 zaległość za 2010 rok wynosi zł. Zaległość dla w/w 10 patników na dzień r. wynosiła zł. Zaległość w kwocie zł przypada na 30 patników. Wystawiono 80 upomnień i 47 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w 2010r. w patku osób prawnych wyniosły zł. Zaległości w patku śrków transportu osób fizycznych na dzień r. wyniosły zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą zł. Zaległość dotyczy 37 patników. Zaległości w patku śrków transportu osób prawnych na dzień r. wyniosły zł, - Patnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, wynosi zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono, - Patnik Nr 2 zaległość za 2005 rok wynosi zł egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,

13 - Patnik Nr 3 zaległość za r. wynosi zł egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgny ze stanem rzeczywistym. - Patnik Nr 4 zaległość za rok 2009 wynosi zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu. Pozostała kwota zaległości wynosi zł, dotyczy 6 patników. W 2010r. z tytułu patku śrków transportowych wystawiono 49 upomnień i 11 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły zł. Udziały w patkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2010r. zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Udziały razem ,85 Patek dochowy osób fizycznych ,86 Patek dochowy osób prawnych , Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Odsetki razem ,47 Urząd Miejski ,43 OPS AZK ZOPO MOSiR Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł tytułu: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Sprzedaż mienia komunalnego ,87 Dzierżawa sieci kanalizacyjnej ,66 Dzierżawa sieci wociągowej ,60 Dzierżawa sieci ciepłowniczej ,84 Wpływy z wieczystego Użytkowania ,77 Wpływy z dzierżawy (gruntów,sprzęt) ,86 Przekształcenie prawa użytk.

14 wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności ,79 Odsetki Wynajem kontenera Wpływy z usług za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł z tytułu: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań ,44 - użytkowych ,05 - mieszkań ,67 Szalety miejskie ,10 Cmentarz ,58 Odsetki ,22 Reklama Wpływy za bieranie padów komun. (dawny GFOŚiGW) Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje: lokalami użytkowymi lokalami mieszkalnymi mieszkania gminne w wspólnotach mieszkania gminne w budynkach komunalnych ( 15 mieszkania na sołectwach) lokale mieszkalne obce w zarządzie mieszkania socjalne ( najem CSM ) Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień r. (bez setek) wynosił zaległości za mieszkania AZK zł - zaległości za lokale użytkowe zł Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie zł składają się: media zł i czynsz zł. Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami: - do 200 zł - 62 lokale do 500 zł - 66 lokali - powyżej 500 zł lokali Zadłużenia wg ilości miesięcy: - mniej niż 1 m-c - 39 lokali - 1 m-c - 75 lokali - 2 do 3 m-cy - 63 lokale - powyżej 3 m-cy lokali Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję: - o zapłatę czynszu - 6 spraw - o szkowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 19 spraw - o eksmisje - 8 spraw W 2010r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 24 ugy z najemcami mieszkań, z tego 15 ugód zostało zerwanych.

15 Do komornika skierowano 41 wniosków o zapłatę należności, 1 wniosek o eksmisję. Organ egzekucyjny wobec bezskutecznej egzekucji wydał postanowienie o umorzeniu 22 spraw. Ogółem liczba wyroków eksmisyjnych, z lat poprzednich i w bieżącym roku przedstawia się następująco: Administracja Zasobów Komunalnych - 23 wyroki eksmisyjne Spółdzielnia Mieszkaniowa - 77 wyroków eksmisyjnych, 37 spraw w toku Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 48 wyroków eksmisyjnych, 21 spraw w toku PKP - 7 wyroków eksmisyjnych, 5 spraw w toku Budynki prywatne - 4 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku Spółdzielnia Hutnik - 4 wyroki eksmisyjne oraz 2 sprawy w toku W 2010r. na szkowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano zł. Zadłużenie na lokalach użytkowych bez setek wynosi zł. Zadłużenie wg ilości miesięcy: mniej niż 1 m-c - 6 lokali - 1 m-c - 19 lokali m-ce - 5 lokali - powyżej 3 m-cy - 11 lokali Zadłużenie z tyt. dochów z cmentarza miejskiego bez setek wynosi 856 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie dano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa p wskazanym adresem. Zaległość z wysypiska śmieci na dzień r. bez setek wynosiło 77 zł, zostało zapłacone w styczniu 2011r. Pozostałe dochy własne za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , pozostałe dochy AZK ,78 - Grzywny, kary, mandaty ,13 - Prowizje ,35 - Rezerwacje ,45 - dochy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,02 - wpływy z opłaty pruktowej ,00 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,58 - setki pozostałe dochy (m.in. dawny GFOŚiGW, szkowania z tyt. zniszczeń po powzi) ,26 - wpłaty celowe (na powzian i usuwanie skutków powzi) wpłaty celowe (Dni Czechowic - Dziedzic) , Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek patku obliczone za 2010 rok wynoszą zł, w patku śrków transportowych wynoszą zł.

16 Informacje o indywidualnych ulgach przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie patku: 1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Z ulgi skorzystało 597 osób fizycznych na kwotę zł. 2. Zwolnienie z patku jednostek organizacyjnych gminy. Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę zł. Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2010 roku: 1. Burmistrz Miasta wydał 260 decyzji i 18 postanowień na łączną kwotę zł umarzających zaległości patkowe a) w patku 141 decyzje: - osoby fizyczne zł (124 osoby) - osoby prawne zł ( 3 osoby) b) w patku rolnym 114 decyzji: - osoby fizyczne zł (95 osób) - osoby prawne zł (2 osoby) c) w patku leśnym 2 decyzje: - osoby fizyczne 2 zł (2 osoby) d) w patku śrków transportowych 4 decyzje - osoby fizyczne zł (3 osoby) e) w patku spadków i darowizn 14 postanowień - osoby fizyczne zł (12 osób) f) w patku czynności cywilnoprawnych 4 postanowienia - osoby fizyczne zł (4 osoby) g) setki 7 decyzji, 3 postanowienia - osoby fizyczne zł (7 osób) - osoby prawne zł (4 osoby) 2. Burmistrz Miasta wydał 22 decyzje i 4 postanowienia na kwotę zł w sprawie rozłożenia na raty i roczenia terminu płatności w patkach. a) w patku 15 decyzji - osoby fizyczne zł (16 osób) - osoby prawne zł (3 osoby) b) w patku rolnym 2 decyzje - osoby fizyczne zł (2 osoby) c) w patku śrków transportu 6 decyzji - osoby fizyczne zł (5 osób) - osoby prawne zł (1osoba) d) w patku spadków i darowizn 4 postanowienia - osoby fizyczne zł (4 osoby) e) setki 13 decyzji,

17 - osoby fizyczne zł (10 osób) - osoby prawne zł (4 osoby) Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości patkowe, setek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2010 roku. Imię nazwisko lub nazwa firmy Adres PGK Katowice Sp. z o.o. Katowice - osoba prawna Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Kaniów Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna Bielsko- Biała Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna Bielsko- Biała Puchałka Barbara Zabrzeg Kowalczyk Jadwiga KANPOL T.S. Jerzy Guzy Płoskonka Andrzej Rzaj patku Wysokość umorzonyc h kwot ( zł ) Odsetki (zł) , ,00 110,00 756,00 174,00 174,00 26,00 6, ,00 71,00 Kopoczek Maria Zabrzeg 128,00 Kopoczek Maria Zabrzeg 127,00 Brzozowska Anna 96,00 Zborowski Wiesław Wilamowice 2 734,00 i Danuta osoby fizyczne Jaskuła Sebastian 117,00 - osoby fizyczne Pytel Jadwiga 78,00 Machalica Mirosław 639,00

18 Głąbek Anna Rozum Mirosław Ligota Wójcik Anita i Marek - osoby fizyczne Zawada Krystyna Ligota Śliwiok Janusz i Małgorzata osoby fizyczne Adamek Maria Zabrzeg 59,00 72,00 98,00 113,00 36,00 78,00 Komraus Ewa Karut Weronika i Zbigniew - osoby fizyczne Żoczek Krzysztof i Elżbieta - osoby fizyczne Paszek Marian Fabiszewska-Jarczok Grażyna osoba fizyczna Puchałka Józef Polok Mariusz Cieślik Adam Kopeć Danuta Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne Opaliński Zbigniew i Marcelina osoby fizyczne Klima Grażyna i Jerzy - osoby fizyczne Więckowski Witold Sztuka Beskidzka Rękzieło Ludowe i Artystyczne Zabrzeg Ligota Ligota Ligota Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota 48,00 74,00 83,00 100,00 85,00 49,00 75,00 100,00 66,00 63,00 20,00 75,00 686, ,00 448,00

19 osoba fizyczna Kupiec Jadwiga Klimca Monika Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne Wójtowicz Danuta Herok Zofia Iskrzycki Bronisław Straszecki Krzysztof Spiesz Bogusława i Piotr - osoby fizyczne ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne Dolniak Krzysztof Kopeć Krystyna i Jan - osoby fizyczne Salamon Barbara Chmura Maria ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne Jonkisz Marian Ligota Zabrzeg Ligota Ligota Bielsko- Biała Zabrzeg 96,00 97,00 37,00 34,00 45,00 59,00 65,00 104,00 106, ,00 796,00 36,00 137,00 230,00 550,00 129,00 Brzozowska Anna Śleziński Stanisław i Bernadeta osoby fizyczne Figula Józef i Józefa Sikora Wiesław Pardon Sławomir i Beata Zabrzeg Ligota Zabrzeg Ligota 95,00 49,00 58,00 80,00 78,00

20 - osoby fizyczne Srokol Dorota i Andrzej Żur Piotr Kurczyk Marian Dobija Andrzej Hoczek Henryk Wróbel-Olszak Iwona -osoba fizyczna Rajda Stefania Mikołajczyk Irena Szweda Ewa i Józef Jachnik Andrzej Piątek Piotr Natanek Helena i Ryszard - osoby fizyczne Szkorupa Jan i Bronisława - osoby fizyczne Danel Mariusz i Danuta - osoby fizyczne Jaworska Anna Matuszyński Ryszard i Agnieszka osoby fizyczne Ryszka Anna i Edmund - osoby fizyczne Mazur Jan Maciejczyk Grzegorz Kopoczek Maria Świerkot Franciszek Kuś Czesława Szpyrka Teresa Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota Ligota 57,00 56,00 82,00 72,00 91,00 56,00 53,00 63,00 106,00 72,00 69,00 48,00 99,00 120,00 49,00 141,00 93,00 44,00 57,00 127,00 24,00 141,00 43,00

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo