SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA 2010 ROK Dziedzice, marzec 2011 rok

2 Spis treści A. Dane ogólne B. Dochy budżetu Gminy - Dziedzice C. Wydatki budżetu Gminy Dziedzice D. Gosparka pozabudżetowa I. Zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej II. Fundusz Specjalny - Gminny Fundusz Gosparki Zasobem Geezyjnym i Kartograficznym Załączniki: 1. Dochy budżetu Gminy wg działów i źródeł pochzenia 2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów 2a. Wydatki budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy 3. Wykaz wydatków majątkowych 4. Zestawienie dochów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego 5. Pział śrków na jednostki pomocnicze 6. Przychy i wydatki zakładu budżetowego 7. Przychy i wydatki rachunku dochów własnych 8. Szczegółowe zestawienie przychów i wydatków Gminnego Funduszu Gosparki Zasobem Geezyjnym i Kartograficznym 9. Wykaz dotacji 10. Dochy i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na pstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11. Dochy i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego 12. Wydatki na programy realizowane ze śrków pochzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie plegające zwrotowi

3 A. DANE OGÓLNE Budżet Gminy - Dziedzice na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XL/366/10 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2010 roku i wynosił: dochy budżetu gminy zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje na zadania zlecone zł dotacje na zadania własne zł dotacje na zadania realizowane na pstawie porozumień zł dotacje na zadania inwestycyjne zł dotacje rozwojowe zł spłata zobowiązań długoterminowych zł wydatki budżetu gminy zł wydatki majątkowe zł rezerwy zł - rezerwa ogólna zł - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł - rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych zł - rezerwa celowa na prawy zł - rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Deficyt pokryto kredytami w kwocie zł W 2010 roku Rada Miejska pjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. W 2010 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochów jak i wydatków. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

4 Dochy budżetu gminy zwiększono o kwotę zł z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej zł - rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych zł - wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej zł - dochy z tytułu kar i innych opłat w zakresie ochrony śrowiska (dawny GFOŚiGW) zł - dochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł - dochy szkół pstawowych zł - dochów przedszkoli zł - dochów gimnazjów zł - dotacji na zadania realizowane na pstawie porozumień zł - dotacji celowej na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska zł - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST zł - wpłat celowych na pomoc osobom poszkowanym w wyniku powzi zł - wpłat celowych na imprezy kulturalne i sportowe zł - śrków na zadanie: "Przebudowa ulicy Zabiele na cinku 300m ulicy Bestwińskiej" zł - dotacji na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"" zł - dotacji na zadanie: "Orlik budowa kompleksu boisk sportowych" zł - dotacji na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul.koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł - dotacji na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Niska w Sołectwie Ligota zł - dotacji na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów zł - wpłaty celowej na remont ZSP w Bronowie zł - szkowań dla szkół, przedszkoli, gimnazjów i ZOPO - poszkowanych w wyniku powzi zł - śrków na zadanie: "Zaprojektowanie oraz przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..." zł - śrków na zadanie: "Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz" zł Dochy budżetu gminy zmniejszono o kwotę zł z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej zł - dotacji na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie - Dziedzice" zł - dotacji celowej na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska zł - dotacji na zadanie: "Rekultywacja składowiska padów" zł - dotacji na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach- Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" zł - dochów bieżących w zakresie pomocy społecznej zł - śrków na zadanie: "Budowa obiektu sportowego budowa otwartego kompleksu rekreacyjno sportowego w Bronowie" zł Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę zł na: - wydatki bieżące w zakresie dróg powiatowych zł

5 - wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych uszkzonych w czasie powzi zł - wydatki bieżące na promocję jednostek samorządu terytorialnego zł - wydatki bieżące w szkołach pstawowych zł - wydatki bieżące w przedszkolach zł - wydatki bieżące w gimnazjach zł - wydatki bieżące w stołówkach szkolnych zł - wydatki bieżące w ZOPO zł - wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury zł - wydatki bieżące na zadania w zakresie sportu zł - wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł - wydatki bieżące (wynagrzenia i składki naliczone wynagrzeń) w zakresie pomocy społecznej zł - wydatki bieżące (wynagrzenia i składki naliczone wynagrzeń) w zakresie oświaty - zwroty dotacji wykorzystanych niezgnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej zł zł - wydatki bieżące w zakresie prac geezyjnych i kartograficznych zł - wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (pomoc dla powzian) zł - wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na "Zielone szkoły"oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska) zł - wydatki bieżące w zakresie gosparki padami zł - wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta zł - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zł - wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zł - wydatki bieżace związane z gromadzeniem śrków z opłat pruktowych zł - wydatki bieżące na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych zł wydatki bieżące na czyszczenie zamulonych kolektorów deszczowych zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul Zabiele na cinku 250m ul. Bestwińskiej" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie" zł - wydatki majątkowe na zadanie: Orlik budowa kompleksu boisk sportowych" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Niska w Sołectwie Ligota zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Mernizacja drogi gminnej S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul.koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda w Czechowicach Dziedzicach" opracowanie dokumentacji projektowej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli Centrum, Północ i Renardowice skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św Barbary do rzeki Wisły" - opracowanie dokumentacji projektowej zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli Renardowice i Barbara skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy Marbet - opracowanie dokumentacji projektowej zł

6 - wydatki bieżące na dofinansowanie pracawcom kosztów kształcenia młocianych pracowników - wydatki majątkowe na zadanie: "Zaprojektowanie oraz przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..." - wydatki majatkowe na zadanie: "Zakup i montaż minitoringu wewnętrznego w ZSP Nr1 Cz-Dz" zł zł zł Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę zł na: - wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania pdasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z m termomernizacji budynku szkoły" - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie - Dziedzice" zł zł - wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na Zielone szkoły oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie śrowiska) zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Rekultywacja składowiska padów" zł - wydatki bieżące na ograniczenie niskiej emisji w Gminie - Dziedzice zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką" zł - wydatki majątkowe na zadanie "Zwiększenie udziałów w PIM" zł - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału prowadzającego wy deszczowe z Osiedli "Centrum", Północ i Renardowice skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły" - wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa obiektu sportowego budowa otwartego kompleksu rekreacyjno sportowego w Bronowie" zł zł Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian: Zwiększono dochy budżetu gminy o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zł - dotacji celowej na inwestycje zł Zmniejszono dochy budżetu gminy o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zł - dotacji celowej na inwestycje zł Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę zł - na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej zł - na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów zł

7 - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie oświaty zł - na realizacje własnych zadań bezpieczeństwa publicznego zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej zł - na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa zł - na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów zł - na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia zł - na realizacje zadań zleconych w zakresie bezpieczeństwa publicznego zł - na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej zł - na realizację zadań inwestycyjnych zł Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie zł/ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu zł Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę zł - na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych zł - na realizacje własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej zł - na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia 16 zł - na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów zł - na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej zł - na realizację zadań inwestycyjnych zł Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie zł Przebudowa drogi gminnej Nr S ul. Bory w km i części drogi gminnej S ul. Koło w km ul. Bory do ul. Zajęczej zł Zwiększono przychy o kwotę zł z tytułu pożyczek Zmniejszono przychy o kwotę zł z tytułu pożyczek i kredytów W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na rok wynosił: - dochy zł - przychy zł - wydatki zł - rozchy zł Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił zł, został pokryty: - kredytami zł Plan dochów budżetu gminy na r. wynosił: zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje celowe na zadania zlecone zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień zł dotacje celowe na zadania własne zł dotacje inwestycyjne zł

8 dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych dotacje rozwojowe rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielenej miedzy JST zł zł zł zł Plan przychów na r. wynosił : zł - kredyty zł - wolne śrki zł Plan rozchów na wynosił: zł Plan wydatków budżetu gminy na r. wynosił: zł wydatki majątkowe zł rezerwy zł - rezerwa ogólna zł - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 zł - rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli 0 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0 zł - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych 523 zł - rezerwa celowa na prawy 0 zł - rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych 631 zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Dochy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 101,54% planu dochów. Wykonano dochy budżetu gminy w kwocie: zł dochy własne zł udziały w patkach stanowiących dochód budżetu Państwa zł subwencja ogólna zł - część oświatowa zł - część równoważąca zł dotacje celowe na zadania zlecone zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień zł dotacje celowe na zadania własne zł dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych zł dotacje na dofinansowanie inwestycji zł rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielenej miedzy JST zł

9 Przychy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości tj 76,09 % planu przychów. Wydatki budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 95,91 % planu wydatków. Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: zł wydatki majątkowe zł pozostałe wydatki zł - wynagrzenia i pochne wynagrzeń zł - dotacja dla zakładu budżetowego zł - dotacje dla gminnych instytucji kultury zł - wydatki na obsługę długu zł - wydatki jednostek pomocniczych zł - pozostałe dotacje zł Rozchy budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 98,21 % planu rozchów. Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie zł do: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrowiska i Gosparki Wnej w wysokości zł - Banku Ochrony Śrowiska w wysokości zł - PKO BP SA w wysokości zł - Bank Gosparstwa Krajowego w wysokości zł - ING Bank Śląski w wysokości zł Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień r. wynosił zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Śrowiska i Gosparki Wnej w wysokości zł - Bank Ochrony Śrowiska w wysokości zł - PKO BP SA wysokości zł - Bank Gosparstwa Krajowego w wysokości zł - ING Bank Śląski w wysokości zł BRE Bank w wysokości zł

10 B. Dochy budżetu gminy - Dziedzice W 2010 roku dochy budżetu Gminy zrealizowano w wysokości zł - dochy własne w wysokości zł, co stanowi 34,78 % dochów ogółem, - udział w patkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości zł, co stanowi 22,91% dochów ogółem, - subwencja ogólna część równoważąca w wysokości zł, co stanowi 0,41% dochów ogółem, - subwencja ogólna część oświatowa w wysokości zł, co stanowi 17,86 % dochów ogółem, - dotacje celowe na zadania własne w wysokości zł, co stanowi 2,47 % dochów ogółem, - dotacje na zadania zlecone w wysokości zł, co stanowi 12,28 % dochów ogółem, - dotacja na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień w wysokości zł, co stanowi 0,83% dochów ogółem, - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości zł, co stanowi 0,02 % dochów ogółem, - rekompensata utraconych dochów w patku i opłatach lokalnych w wysokości zł, co stanowi 0,01% dochów ogółem, - dotacje i śrki na inwestycje w wysokości zł, co stanowi 7,71 % dochów ogółem, - dotacje oraz śrki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości zł, co stanowi 0,12%dochów ogółem, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zł, co stanowi 0,6 %dochów ogółem, Wykonanie dochów budżetu Gminy za 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochzenia przedstawia załącznik nr 1. Poniżej przedstawiono realizację dochów Gminy za 2010 rok wg ważniejszych grup: Lp. Nazwa Budżet wg Budżet po Wykonanie % wyk. % udz. % udz. uchwały Nr zmianach za planu wykon. XL/366/ z r Wpływy z patków i opłat ,13 24,59 27,15 2.Udziały w patkach stanowiących dochód budżetu państwa ,85 23,53 22,91 3.Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy ,51 2,08 0,54 4.Wpływy z usług ,66 2,50 2,53 5.Inne dochy ,43 1,32 1,64 6.Odsetki na rachunku bank ,47 0,17 0,09 7.Dochy jednostek budżetowych ,09 2,95 2, Ogółem poz ,51 57,14 57, Subwencje ,00 18,57 18,29 9.Dotacje na zadania własne ,02 2,56 2,47 10.Dotacje celowe na zadania zlecone ,33 12,68 12,28 11.Dotacje na zadania bieżące realizowane na pstawie porozumień ,14 0,98 0,83 12.Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych ,00 0,02 0,02

11 13.Dotacje i śrki na inwestycje ,68 7,21 7, Rekompensaty utraconych dochów w patkach i opłatach lokalnych ,00 0,01 0, Dotacje oraz śrki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ,35 0,24 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST ,00 0,59 0, Ogółem , Dochy własne budżetu gminy pochzą z: patków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, setek lokat, dochów jednostek budżetowych. Wpływy z patków i opłat za 2010r. zrealizowano w kwocie zł z niżej wymienionych patków i opłat: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Patek - osób prawnych ,82 - osób fizycznych , Patek śrków transportu - osób prawnych ,70 - osób fizycznych , Wpływy z karty patkowej ,21 Wpływy z opłaty skarbowej , Patek spadków i darowizn , Patek rolny - osób prawnych ,62 - osób fizycznych , Wpływy z opłaty targowej , Odsetki nieterminowych wpłat patków , Patek leśny - osób prawnych ,1 - osób fizycznych , Dochy z tyt. za zajęcie pasa drogowego , Patek czynności cywilnoprawnych - osób prawnych ,4 - osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat/poz.doch. ( m.in. dawny GFOŚ) ,71

12 Opłata posiadania psów , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Patek, rolny, leśny, śrków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za posiadanie psów, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski natomiast wpływy z karty patkowej, patek spadków i darowizn, patek czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe. Stan zaległości w patku i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych na dzień r. wynosi zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi zł. W 2010r. z tytułu zaległości w patku i łącznego zobowiązania patkowego osób fizycznych ściągnięto zł. W 2010r. z tytułu patku osób fizycznych wysłano upomnienia oraz 715 tytułów wykonawczych. Zaległości wymagalne w patku osób prawnych na r. wyniosły zł - Patnik Nr 1 zaległość za lata wynosi zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, pozostała zaległość została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW, - Patnik Nr 2 zaległość za lata wynosi zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, brak wpłat, - Patnik Nr 3 zaległość za lata wynosi zł, egzekucja bezskuteczna, przedsiębiorstwo nie istnieje, brak KW, - Patnik Nr 4 zaległość za 2007 rok wynosi zł, postępowanie prowadzone przez SKO w Bielsku Białej w związku z korektą deklaracji za 2007r., - Patnik Nr 5 zaległość za lata wynosi zł, egzekucja bezskuteczna, firma nie istnieje, brak KW, - Patnik Nr 6 zaległość za listopad i grudzień 2010r. wynosiła zł, w styczniu 2011r. patnik dokonał wpłaty z setkami, - Patnik Nr 7 zaległość za lata wynosi zł, całość zabezpieczona wpisem do KW, firma nie istnieje, - Patnik Nr 8 zaległość za XII 2006 XII 2010r. wynosi zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, zabezpieczenie w KW, -Patnik Nr 9 zaległość za lata wynosi zł, nieruchomość zlicytowana przez komornika sądowego, spółka nie istnieje, egzekucja z tytułów wykonawczych, - Patnik Nr 10 zaległość za 2010 rok wynosi zł. Zaległość dla w/w 10 patników na dzień r. wynosiła zł. Zaległość w kwocie zł przypada na 30 patników. Wystawiono 80 upomnień i 47 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w 2010r. w patku osób prawnych wyniosły zł. Zaległości w patku śrków transportu osób fizycznych na dzień r. wyniosły zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą zł. Zaległość dotyczy 37 patników. Zaległości w patku śrków transportu osób prawnych na dzień r. wyniosły zł, - Patnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, wynosi zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono, - Patnik Nr 2 zaległość za 2005 rok wynosi zł egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,

13 - Patnik Nr 3 zaległość za r. wynosi zł egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgny ze stanem rzeczywistym. - Patnik Nr 4 zaległość za rok 2009 wynosi zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu. Pozostała kwota zaległości wynosi zł, dotyczy 6 patników. W 2010r. z tytułu patku śrków transportowych wystawiono 49 upomnień i 11 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły zł. Udziały w patkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2010r. zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Udziały razem ,85 Patek dochowy osób fizycznych ,86 Patek dochowy osób prawnych , Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Odsetki razem ,47 Urząd Miejski ,43 OPS AZK ZOPO MOSiR Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł tytułu: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Sprzedaż mienia komunalnego ,87 Dzierżawa sieci kanalizacyjnej ,66 Dzierżawa sieci wociągowej ,60 Dzierżawa sieci ciepłowniczej ,84 Wpływy z wieczystego Użytkowania ,77 Wpływy z dzierżawy (gruntów,sprzęt) ,86 Przekształcenie prawa użytk.

14 wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności ,79 Odsetki Wynajem kontenera Wpływy z usług za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł z tytułu: Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań ,44 - użytkowych ,05 - mieszkań ,67 Szalety miejskie ,10 Cmentarz ,58 Odsetki ,22 Reklama Wpływy za bieranie padów komun. (dawny GFOŚiGW) Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje: lokalami użytkowymi lokalami mieszkalnymi mieszkania gminne w wspólnotach mieszkania gminne w budynkach komunalnych ( 15 mieszkania na sołectwach) lokale mieszkalne obce w zarządzie mieszkania socjalne ( najem CSM ) Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień r. (bez setek) wynosił zaległości za mieszkania AZK zł - zaległości za lokale użytkowe zł Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie zł składają się: media zł i czynsz zł. Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami: - do 200 zł - 62 lokale do 500 zł - 66 lokali - powyżej 500 zł lokali Zadłużenia wg ilości miesięcy: - mniej niż 1 m-c - 39 lokali - 1 m-c - 75 lokali - 2 do 3 m-cy - 63 lokale - powyżej 3 m-cy lokali Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję: - o zapłatę czynszu - 6 spraw - o szkowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 19 spraw - o eksmisje - 8 spraw W 2010r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 24 ugy z najemcami mieszkań, z tego 15 ugód zostało zerwanych.

15 Do komornika skierowano 41 wniosków o zapłatę należności, 1 wniosek o eksmisję. Organ egzekucyjny wobec bezskutecznej egzekucji wydał postanowienie o umorzeniu 22 spraw. Ogółem liczba wyroków eksmisyjnych, z lat poprzednich i w bieżącym roku przedstawia się następująco: Administracja Zasobów Komunalnych - 23 wyroki eksmisyjne Spółdzielnia Mieszkaniowa - 77 wyroków eksmisyjnych, 37 spraw w toku Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 48 wyroków eksmisyjnych, 21 spraw w toku PKP - 7 wyroków eksmisyjnych, 5 spraw w toku Budynki prywatne - 4 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku Spółdzielnia Hutnik - 4 wyroki eksmisyjne oraz 2 sprawy w toku W 2010r. na szkowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano zł. Zadłużenie na lokalach użytkowych bez setek wynosi zł. Zadłużenie wg ilości miesięcy: mniej niż 1 m-c - 6 lokali - 1 m-c - 19 lokali m-ce - 5 lokali - powyżej 3 m-cy - 11 lokali Zadłużenie z tyt. dochów z cmentarza miejskiego bez setek wynosi 856 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie dano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa p wskazanym adresem. Zaległość z wysypiska śmieci na dzień r. bez setek wynosiło 77 zł, zostało zapłacone w styczniu 2011r. Pozostałe dochy własne za 2010 rok zrealizowano w kwocie zł Nazwa Budżet po Wykonanie % wyk. zmianach za 2010r Wpływy razem , pozostałe dochy AZK ,78 - Grzywny, kary, mandaty ,13 - Prowizje ,35 - Rezerwacje ,45 - dochy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,02 - wpływy z opłaty pruktowej ,00 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,58 - setki pozostałe dochy (m.in. dawny GFOŚiGW, szkowania z tyt. zniszczeń po powzi) ,26 - wpłaty celowe (na powzian i usuwanie skutków powzi) wpłaty celowe (Dni Czechowic - Dziedzic) , Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek patku obliczone za 2010 rok wynoszą zł, w patku śrków transportowych wynoszą zł.

16 Informacje o indywidualnych ulgach przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie patku: 1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Z ulgi skorzystało 597 osób fizycznych na kwotę zł. 2. Zwolnienie z patku jednostek organizacyjnych gminy. Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę zł. Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2010 roku: 1. Burmistrz Miasta wydał 260 decyzji i 18 postanowień na łączną kwotę zł umarzających zaległości patkowe a) w patku 141 decyzje: - osoby fizyczne zł (124 osoby) - osoby prawne zł ( 3 osoby) b) w patku rolnym 114 decyzji: - osoby fizyczne zł (95 osób) - osoby prawne zł (2 osoby) c) w patku leśnym 2 decyzje: - osoby fizyczne 2 zł (2 osoby) d) w patku śrków transportowych 4 decyzje - osoby fizyczne zł (3 osoby) e) w patku spadków i darowizn 14 postanowień - osoby fizyczne zł (12 osób) f) w patku czynności cywilnoprawnych 4 postanowienia - osoby fizyczne zł (4 osoby) g) setki 7 decyzji, 3 postanowienia - osoby fizyczne zł (7 osób) - osoby prawne zł (4 osoby) 2. Burmistrz Miasta wydał 22 decyzje i 4 postanowienia na kwotę zł w sprawie rozłożenia na raty i roczenia terminu płatności w patkach. a) w patku 15 decyzji - osoby fizyczne zł (16 osób) - osoby prawne zł (3 osoby) b) w patku rolnym 2 decyzje - osoby fizyczne zł (2 osoby) c) w patku śrków transportu 6 decyzji - osoby fizyczne zł (5 osób) - osoby prawne zł (1osoba) d) w patku spadków i darowizn 4 postanowienia - osoby fizyczne zł (4 osoby) e) setki 13 decyzji,

17 - osoby fizyczne zł (10 osób) - osoby prawne zł (4 osoby) Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości patkowe, setek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2010 roku. Imię nazwisko lub nazwa firmy Adres PGK Katowice Sp. z o.o. Katowice - osoba prawna Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Kaniów Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna Bielsko- Biała Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna Bielsko- Biała Puchałka Barbara Zabrzeg Kowalczyk Jadwiga KANPOL T.S. Jerzy Guzy Płoskonka Andrzej Rzaj patku Wysokość umorzonyc h kwot ( zł ) Odsetki (zł) , ,00 110,00 756,00 174,00 174,00 26,00 6, ,00 71,00 Kopoczek Maria Zabrzeg 128,00 Kopoczek Maria Zabrzeg 127,00 Brzozowska Anna 96,00 Zborowski Wiesław Wilamowice 2 734,00 i Danuta osoby fizyczne Jaskuła Sebastian 117,00 - osoby fizyczne Pytel Jadwiga 78,00 Machalica Mirosław 639,00

18 Głąbek Anna Rozum Mirosław Ligota Wójcik Anita i Marek - osoby fizyczne Zawada Krystyna Ligota Śliwiok Janusz i Małgorzata osoby fizyczne Adamek Maria Zabrzeg 59,00 72,00 98,00 113,00 36,00 78,00 Komraus Ewa Karut Weronika i Zbigniew - osoby fizyczne Żoczek Krzysztof i Elżbieta - osoby fizyczne Paszek Marian Fabiszewska-Jarczok Grażyna osoba fizyczna Puchałka Józef Polok Mariusz Cieślik Adam Kopeć Danuta Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne Opaliński Zbigniew i Marcelina osoby fizyczne Klima Grażyna i Jerzy - osoby fizyczne Więckowski Witold Sztuka Beskidzka Rękzieło Ludowe i Artystyczne Zabrzeg Ligota Ligota Ligota Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota 48,00 74,00 83,00 100,00 85,00 49,00 75,00 100,00 66,00 63,00 20,00 75,00 686, ,00 448,00

19 osoba fizyczna Kupiec Jadwiga Klimca Monika Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne Wójtowicz Danuta Herok Zofia Iskrzycki Bronisław Straszecki Krzysztof Spiesz Bogusława i Piotr - osoby fizyczne ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne Dolniak Krzysztof Kopeć Krystyna i Jan - osoby fizyczne Salamon Barbara Chmura Maria ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne Jonkisz Marian Ligota Zabrzeg Ligota Ligota Bielsko- Biała Zabrzeg 96,00 97,00 37,00 34,00 45,00 59,00 65,00 104,00 106, ,00 796,00 36,00 137,00 230,00 550,00 129,00 Brzozowska Anna Śleziński Stanisław i Bernadeta osoby fizyczne Figula Józef i Józefa Sikora Wiesław Pardon Sławomir i Beata Zabrzeg Ligota Zabrzeg Ligota 95,00 49,00 58,00 80,00 78,00

20 - osoby fizyczne Srokol Dorota i Andrzej Żur Piotr Kurczyk Marian Dobija Andrzej Hoczek Henryk Wróbel-Olszak Iwona -osoba fizyczna Rajda Stefania Mikołajczyk Irena Szweda Ewa i Józef Jachnik Andrzej Piątek Piotr Natanek Helena i Ryszard - osoby fizyczne Szkorupa Jan i Bronisława - osoby fizyczne Danel Mariusz i Danuta - osoby fizyczne Jaworska Anna Matuszyński Ryszard i Agnieszka osoby fizyczne Ryszka Anna i Edmund - osoby fizyczne Mazur Jan Maciejczyk Grzegorz Kopoczek Maria Świerkot Franciszek Kuś Czesława Szpyrka Teresa Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota Zabrzeg Zabrzeg Zabrzeg Ligota Ligota 57,00 56,00 82,00 72,00 91,00 56,00 53,00 63,00 106,00 72,00 69,00 48,00 99,00 120,00 49,00 141,00 93,00 44,00 57,00 127,00 24,00 141,00 43,00

Sprawozdanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 24 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2010 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 24 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2010 rok. Sprawozdanie Burmistrza CzechowicDziedzic z dnia 24 marca 211 r. z wykonania budżetu Gminy CzechowiceDziedzice za 21 rok. Spis treści A. Dane ogólne B. Dochody budżetu Gminy Czechowice Dziedzice C. Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2014 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK 1 BUDŻET GMINY IJEGO ZMIANY Uchwałą XV1/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo