SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r."

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

2 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w następujących wielkościach: dochody budżetowe - wydatki budżetowe - planowana nadwyżka zł zł zł W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zmianie tj zmniejszono dochody budżetowe o kwotę zł oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę zł co spowodowało wystapienie planowanego deficytu w kwocie zł Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2011 r. osiągnął następujące wielkości: dochody budżetowe - wydatki budżetowe - planowany deficyt zł zł zł Planowany deficyt budżetu w kwocie zł znajdował pokrycie w: 1/ środkach pochodzących z kredytów i pożyczek zł 2/ wolnych środkach wprowadzonych do budżetu zł W 2011 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę zł I. Realizacja budżetu wielkości wykonane za 2011 r. Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach: - dochody zł w tym : bieżące zł majątkowe zł - wydatki zł w tym : bieżące zł majątkowe zł wynik finansowy /niedobór / zł

3 3 Niedobór budżetu w kwocie zł został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości zł i zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie zł oraz spłacone zostały raty kredytu w kwocie zł, co złożyło się na wynik budżetu za 2011 r, który wyniósł /+/ zł. Do dyspozycji Rady pozostają wolne środki w kwocie zł w tym: zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wolne środki jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z przedstawionych danych wynika że za 2011 r. zrealizowane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. II. Dochody budżetowe realizacja za 2011 r. Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach: - plan na 2011r zł - wykonanie zł co stanowiło 99,6% wykonania planu. Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco: 1. Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w 92,0 % planu. Istotny wpływ na niewykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych miała zła sytuacja finansowa jednego podmiotu gospodarczego, który zaprzestał regulować swoje zobowiązania. Wpływy były mniejsze od planowanych o zł. W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła między innymi w podatku rolnym 50,4%, podatku od środków transportowych 61,9%, oraz podatku od spadków i darowizn 27,5%. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/ - zrealizowano w 104,7% planu. Zgodnie z art. 4 ust 2 i w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2011 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosiła 37,12 % natomiast od osób prawnych 6,71 %. Realizacja dochodów w porównaniu do planu nie miała charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy, dlatego też faktyczne ich wykonanie może być wyższe lub niższe. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe od planowanych o zł, w tym nadpłata 137 zł. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe od planowanych o zł, w tym nadpłata zł.

4 4 3. Dochody z majątku gminy - uzyskano ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych, dzierżawy nieruchomości, odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego. Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły zł z co stanowiło 101,0 % realizacji planu. Przychody do budżetu tytułu zbycia (sprzedaż nieruchomości lokalowych i budynkowych, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów) i zamiany nieruchomości (na podstawie zawartych w tym okresie umów w formie aktów notarialnych) wyniosły ogółem złotych, co stanowiło 95,22 % zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Na kwotę tę składały się miedzy innymi wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonych zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy (przy ul. Słowackiego i ul. 1 Maja 30) na nieruchomości będące własnością osób prywatnych budżet gminy osiągnął dochód w wysokości ,35 zł, wynikający z różnicy pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Słowackiego została nabyta przez Gminę z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Słowackiego, natomiast działka przy ulicy 1 Maja 30 w celu wykonania drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) przy nowobudowanym bloku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. Dochody z tytułu 325 umów dzierżawy nieruchomości wyniosły w analizowanym okresie ogółem zł, co stanowi 116,7%zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z dzierżaw. Na podstawie wydanych decyzji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (101 decyzji w sprawie 45 nieruchomości), wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły zł, co stanowi 112,5 % zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły zł tj 131,0% planu. 4. Wpływy od jednostek budżetowych -95,4 % realizacji planu. Były to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach zł oraz odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych 200 zł. 5. Pozostałe wpływy zrealizowano w wysokości zł tj.110,0 % planu. Środki pochodziły m.in. ze sprzedaży drewna, zwrotu dotacji/ z MZGL na remonty mieszkań i ze Starostwa Powiatowego dotyczące Gimnazjum/, zwrotu wydatków niewygasających, zajęcia pasa drogowego, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od podatków, opłat i środków na rachunkach bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5 5 Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł i zostały zrealizowane w 102,9%. 6. Subwencje 100,0% wykonania planu, w tym: subwencja oświatowa i wyrównawcza. Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. 7.Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości zł tj. 97,2 % planu, w tym na: a/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialną dla uczniów- stypendia, podręczniki i pomoce dydaktyczne, b/środki z UE na przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów zł / refundacja wydatków w części dotyczącej środków pomocowych / c/ projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MOPS zł, d/ odbudowę mostów i usuwanie skutków powodzi zł. 8. Dotacje celowe na zadania zlecone 100,0 % realizacji planu. Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogły występować odchylenia od planu. 9.Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pozyskane z innych źródeł kwocie zł co stanowi 160,5%, planu. Miasto otrzymało środki na : a/ utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych zł b/ refundację projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych w ramach współpracy transgranicznej w kwocie zł / zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie oraz projektu Szklarska Poreba.pl magiczny wypoczynek bez granic zł/. c/ dotację z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł. 10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 100,4% realizacji planu tj. a/ z PFRON z tytułu zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości zł b/z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w kwocie zł.

6 6 c/z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 Etap II Blok sportowy w Szklarskiej Porębie w kwocie zł oraz budowę bieżni nartołyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego zł, d/ z dotacji z WFOŚiGw we Wrocławiu na przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w kwocie zł Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie zł. Od 2009 roku środki te nie przechodzą przez budżet gminy lecz są przekazywane na wyodrębnione konto. Ulgi i zwolnienia w 2011 r. Udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę zł należność główna, odsetki za zwłokę zł w tym: osobom fizycznym na kwotę zł - należność główna; 8 101zł - odsetki osobom prawnym i jednostkom org. nieposiadającym osobowości prawnej zł należność główna; zł - odsetki W tym: Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską Udzielono zwolnień na łączną kwotę zł w tym: wydano osobom fizycznym 106 decyzji, na mocy których zwolniono od podatku od nieruchomości te osoby na kwotę zł na podstawie tzw. uchwały ekologicznej ; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - basen kryty - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; jednemu podatnikowi wykorzystującemu nieruchomość do udzielania świadczeń zdrowotnych udzielono zwolnienia na kwotę zł; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - budowa kolei linowej - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - budowa zjeżdżalni grawitacyjnej - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; Skutki udzielonych ulg uznaniowych na kwotę zł należność główna, odsetki za zwłokę w wysokości zł, w tym:

7 7 jednej jednostce org. nieposiadającej osobowości prawnej umorzono zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości zł wraz z odsetkami za zwłokę 756 zł; jednej osobie prawnej - rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie zł wraz z odsetkami 9 596zł, przy czym skutek wykazany w 2011 roku wyniósł zł należność główna i zł odsetki; jednej osobie prawnej - odroczono termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie zł, jednej osobie fizycznej rozłożono na raty zaległość podatkową zł, wraz z odsetkami za zwłokę zł Skutki udzielonych ulg uznaniowych: a/umorzono zaległość w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej na kwotę 368 zł, b/ umorzono zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę zł, c/ umorzono zaległość w podatku od spadków i darowizn w kwocie zł oraz odsetki 228 zł. W opłacie od posiadania psów, skutki zwolnień na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską wyniosły 200 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych : 1/ w podatku od nieruchomości zł Zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni: - budynków i lokali mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie z 0,67 zł/m 2 na 0,30 zł/m 2, - budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z 21,05 zł/m 2 na 20,85 zł/m 2, - budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - z 4,27 zł/m 2 na 4,25 zł/m 2, - dla gruntów pozostałych zabudowanych związanych z budynkami mieszkalnymi z 0,41 zł/m 2 na 0,40 zł/m 2 dla gruntów dzierżawionych od gminy na cele ogródków przydomowych z 0,41 zł/m 2 na 0,25 zł/m 2 - dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, zajętych na stoki narciarskie i trasy zjazdowe z 0,79 zł/m 2 na 0,41 zł/m 2 Zastosowano obniżoną stawkę podatkową dla wartości: - budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - kolei linowych z 2% na 0,5 %

8 8 W związku z tym w roku 2011 dochody od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę zł, natomiast od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o kwotę zł. 2/ w podatku od środków transportowych zł w tym : - osoby prawne zł - osoby fizyczne zł 3/ w opłacie od posiadania psów zł Szczegółową realizację dochodów za 2011 r. przedstawia zał.1. Na niezrealizowanie dochodów w 2011 roku miał znaczący wpływ brak wpłat w podatku od nieruchomości od jednej osoby prawnej. Ogółem na koniec 2011 stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco: a/ zaległości zł w tym : z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką zł Wystawiono upomnień i wezwań oraz 198 tytułów wykonawczych. b/ nadpłaty zł W 2011 r przeprowadzono 353 kontrole dotyczące prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej. Na bieżąco dokonywane są weryfikacje podatkowe pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym do celów podatku od nieruchomości. III. Wydatki budżetowe realizacja za 2011 r. Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach: - plan na zł - wykonanie zł co stanowiło 97,4 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie zł zostały przeznaczone na finansowanie: - inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zał.4) zł - remontów i napraw (zał.5) zł - wydatków bieżących zł Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał.6.

9 9 WYKONANIE ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2011 r. Dz. 010 ROLNICWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wyniosły 21 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. W pozostałej działalności - wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 438 zł Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki w kwocie zł, stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - realizowane na podstawie Uchwały Nr XLVII/554/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Realizacja wydatków wynosiła 99,9 %. Dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano zł z czego zrealizowano zł tj. 98,9 %. Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki: 1/ utrzymanie drogi wojewódzkiej - porozumienie zł, oraz zł -dotacja na pomoc finansową między j.s.t na budowę chodnika w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej udział miasta- wydatki niewygasające. Nie uzyskano pozwolenia na budowę. 2/ zakup znaków drogowych, słupków, uchwytów, włazów do studni, kruszywa, kostki betonowej, krawężników zł, 3/ remonty dróg gminnych zł: naprawa muru oporowego na ul. Obrońców Pokoju i parkingu na ul. Prusa, remonty cząstkowe nawierzchni / ulice: Wolności,Kolejowa,Kasprowicza,Demokratów,Kopernika,Okrzei,Mickiewicza, Dworcowa, Piastowska, Słoneczna, A. Krajowej,Turystyczna/, remonty dróg bitumicznych z recyklera. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na remont bocznych balustrad na wiadukcie przy ul. Szpitalnej- zadanie zrealizowano 4/ bieżące utrzymanie dróg na kwotę zł: transport i montaż znaków, odnowienie oznakowania poziomego, projekt organizacji ruchu, wykonanie koncepcji Mała Obwodnica, 5/ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Okrzei zł ujęto w planie wydatków niewygasających, zadanie nie zostało zrealizowane w terminie- środki ponownie wprowadzono do budżetu i zrealizowano.

10 10 Pozostałe wydatki inwestycyjne: dokumentacja projektowa na poszerzenie ulicy 11 Listopada zł (płatność końcowa) oraz przebudowa ulicy 1- go Maja (odcinek dolny przy Ponurej Małpie) - opracowanie dokumentacji projekt.- koszt. - koncepcja zł 6/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł w tym m.in.: remont dróg uszkodzonych w trakcie powodzi zł w tym środki z dotacji zł, budowa progu wodnego mostu przy ul. Wolności zł dotacja na pomoc finansową między j.s.t zł - remont ulicy Piastowskiej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i odbudowa mostu przy ul. Okrzei zł ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i odbudowa mostu przy ul. Wolności zł ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa na remonty dróg uszkodzonych w trakcie powodzi na terenie miasta zł - ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Środki wprowadzono do budżetu na to samo zadanie, które zrealizowane. 6/ koszty związane z zatrudnieniem czterech pracowników publicznych zł tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania zdrowotne, odzież ochronna. Dz TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę zł tj. 73,1% planu z przeznaczeniem m. in na : - udział w targach turystycznych Opole, Turtec - organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Slalom Retro, Śniegolepy 2011, Gwiazdy na śniegu, Terra Incognito, - otwarcie Kolei Linowej na Szrenicę, - obsługę konferencji prasowych, - współpracę z mediami, - zakup elementów wizualizacji miasta: banery, roll up, flagi, - wydawnictwa, informatory, materiały promocyjne, - gadżety promujące miasto: albumy, książki, przewodniki, długopisy, notesy, logo smycze, - informator praktyczny wersja polska, niemiecka, angielska, czeska, rosyjska, - obsługę redakcyjną strony internetowej miasta. Dz GOSPODARKA MIESZKANIOWA na realizację zadań wydano kwotę zł tj. 96,4 %. Zadania wykonane m. in: 1/ dotacja inwestycyjna dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę zł - przebudowa budynku pensjonatowego Hubertus na mieszkania komunalne,

11 11 2/wydatki na fundusz remontowy i remonty stanowiące udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych zł, 3/ remont kotła w budynku gminnym i remont łazienki, łącznie z zakupem materiałów zł, 4/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zł, na kwotę tą składały się: inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości do sprzedaży, koszty aktów notarialnych, udział w targach internetowych, dokumentacja na rozbiórkę budynku przy ul. Turystycznej 26, 5/zwrot nakładów na nieruchomości na podstawie ugody zł, 6/ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - Czerwony Potok zł, 7/ koszty sądowe i komornicze związane z gospodarką nieruchomościami zł, 8/ zakupy inwestycyjne zł nabycie nieruchomości w celu regulacji przebiegu dróg przy ulicach: Kasprowicza, 11-go Listopada, 9/ wydatki inwestycyjne zł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Pstrowskiego zł, Opracowanie projektu budowlanego dla zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Waryńskiego zł, Orzeczenie Techniczne na sposób doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego murów oporowych, schodów zewnętrznych oraz tarasu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Sikorskiego 14 wraz z dokumentacją projektową zł. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na zakup nieruchomości na poszerzenie ulicy 11 Listopada zadanie zrealizowano. Dz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA poniesione koszty wyniosły zł tj. 63,8 % planowanych wydatków, na które składały się m.in.: 1/wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zł 2/ zł koszty wykonania projektów do decyzji o warunkach zabudowy i koncepcji dworca zintegrowanego 3/ zł wydatki związane z wykonaniem analiz do decyzji o warunkach zabudowy i zakup map oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Polana Jakuszycka. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację miejscowego planu dla terenów tzw. Nowe Centrum - zadanie nie zostało zrealizowane. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację miejscowego planu dla terenów w obszarze ulic: Armii Krajowej, Oficerskiej,11-go Listopada, Górnej zadanie zostało zrealizowane.

12 12 4/ opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, środki wydatkowano na: podziały geodezyjne, okazanie granic, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, kopie dokumentacji z zasobu, dostęp do ewidencji gruntów, aktualizację map. 5/ wydatki inwestycyjne zł dokumentacja projektowa na cmentarz przy ul. Wyszyńskiego. Dz ADMINISTRACJA PUBLICZNA środki wydatkowano w kwocie zł tj. 97,3 % realizacji planu, z przeznaczeniem na: 1/ obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej środki z dotacji w kwocie zł. 2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej zł. Obradowano na: a/ 19 sesjach Rady Miejskiej, w tym 5 w trybie nadzwyczajnym b/ 227 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym: - Komisja Rozwoju Gospodarczego Komisja ds. Społecznych Komisja Finansów Komisja Rewizyjna Komisja doraźna ds. oświaty- 6 3/ wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim wyniosły zł w tym m.in.: a/ wydatki osobowe zł /m.in. odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników/, b/ płace zł, c/ 13 pensja zł, d/ składki na ubezpieczenie społ zł, e/ składki na Fundusz Pracy zł, f/ składki na PFRON zł, g/ umowy zlecenia zł /obsługa pieca co, serwis strony internetowej, konserwacja sprzętu i opieka nad siecią, drobne prace konserwatorskie, szkolenie z instrukcji kancelaryjnej, zatrudnienie osób w związku z okresowym zwiększeniem zadań w referatach, archiwizacja dokumentów, organizacja systemu oświaty / h/ woda, energia, gaz zł, i/ drobne naprawy, konserwacje urządzeń kserograficznych, komputerów i samochodów zł, j/ zakup materiałów i wyposażenia zł /m.in. paliwo do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, druki oraz inne zakupy : kubki do wody, płyny do spryskiwania szyb, oleje, części do naprawy samochodu, żarówki, kwiaty na jubileusze i śluby,

13 13 k/ zakup usług pozostałych zł /m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, konserwacja oprogramowania i abonamenty, monitoring obiektu, serwis i konserwacja sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki????? l/ podróże służbowe: krajowe i zagraniczne zł, ł/ koszty ubezpieczenia majątku gminy zł, m/ odpis na ZFŚS zł, n/ podatek od nieruchomości zł, o/ szkolenia pracowników zł, p/ telefony stacjonarne i komórkowe zł, r/ zakupy inwestycyjne zł zakup rutera do serwera i dwóch kserokopiarek. 4/ koszty spisu powszechnego środki z dotacji zł. 5/ promocja jednostek samorządu terytorialnego-_ zł tj.m.in.: a/ zł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej promocji, b/ zł - tłumaczenia, zakup banerów - Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, promocja miasta w Gazecie Wyborczej i Nowinach Jeleniogórskich,Rowerowa Magistrala Trójkowa, Deklaracja Izerska, ramki na tablice rejestracyjne z logo miasta, wizyta dyplomatek, działania marketingowe w ramach projektu Kamieńczyk- pociągiem w Sudety. 6/ opłaty i składki zł /Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa, Związek Miast Polskich/. Dz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA kwota wydatkowana zł tj. 99,2% planu. Zadania realizowane : a/ prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej zł. b/ wybory do Sejmu i Senatu zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Dz. 752 Obrona narodowa - środki z dotacji w kwocie 200 zł wydatkowano na zakup : akumulatorków do latarek, kamerki internetowej i listwy filtrującej. Dz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA środki wydatkowano w kwocie zł, tj. 95,5 % realizacji planu z przeznaczeniem na: 1/ poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego dodatkowe służby funkcjonariuszy policji zł, 2/ poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i drogach dojazdowych zakup paliwa do samochodów Straży Granicznej zł, 2/ koszty funkcjonowania OSP zł tym m.in.:

14 14 a/ wynagrodzenia i pochodne zł / płace kierowców zatrudnionych na etatach; umowy zlecenia na zastępstwo/, b/ zakup materiałów i wyposażenia zł /paliwo, opał, środki gaśnicze, oleje, części do samochodów i aparatów powietrznych, zakup pralki/, c/ udział w akcjach ratowniczych zł, d/ ubezpieczenie sprzętu i osób zł, e/ odpis na ZFŚS zł, 3/ obronę cywilną zł środki z dotacji / przegląd i konserwacja syren alarmowych zakup map topograficznych/. 4/ dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska GOPR zł, z przeznaczeniem na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz dla OSP zł na zakup sprzętu specjalistycznego. 5/ zarządzanie kryzysowe zł środki przeznaczono na : a/zakup pamięci RAM do komputera, gorące napoje dla strażaków w czasie pożaru -339 zł. b/ remonty w związku z nawalnymi opadami deszczu w ostatnich dniach czerwca, uruchomiono środki z rezerwy zarządzania kryzysowego zł tj : remont wypłukanej przez deszcze kanalizacji burzowej na ul. 1 Maja zł remont ul. Makuszyńskiego zł naprawa wypłukanej przez deszcze kanalizacji burzowej na ul Dworcowej zł c/ zakup usług pozostałych zł : zapłata dla MZGL za akcje w czasie likwidacji skutków powodzi zł wykonanie przyłączy telefonicznych w świetlicy OSP dla potrzeb sztabu kryzysowego 250 zł przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ POBOREM W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot, doręczanie decyzji podatkowych zł oraz koszty egzekucji, koszty komornicze zł. Dz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO środki w kwocie zł, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania realizowane przez miasto. Dz OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano środki finansowe w kwocie zł tj. 97,3 % wykonania planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków w szkołach były:

15 15 a/ subwencja oświatowa zł, b/ pomoc materialna dla uczniów zł, c/ dotacja na inwestycje pn. Radosna szkoła zł, d/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę bieżni narto-łyżworolkowej zł e/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 Etap II Blok sportowy w Szklarskiej Porębie w kwocie zł. f/ środki własne miasta zł Rozdysponowano środki na : - dowożenie dzieci do szkół zł, - dokształcanie nauczycieli /dopłaty do studiów, szkolenia/ zł, - ZFŚS nauczycieli emerytów zł, - pomoc materialną dla uczniów zł. Działalność szkolną prowadzono w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz dwóch świetlicach szkolnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych : a/ zakończona została rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1, Etap II Blok sportowy i ocieplono połać dachu zł, w tym: zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1, Etap II Blok sportowy- zadanie zostało wykonane. b/ inwestycja pn. Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr zł, w tym: zł środki z dotacji oraz środki własne gminy z 2010 roku w kwocie zł c/ inwestycja pn. Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr , w tym: zł środki z dotacji d/ wykonana została dokumentacja termomodernizacji starej części SP Nr zł e/ budowę bieżni narto-łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego oraz zakupy związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem trasy na kwotę zł W zakresie wydatków remontowych w SP Nr 5 przeprowadzono remont muru oporowego i naprawę instalacji alarmowej w sali komputerowej. Źródłem finansowania przedszkoli były środki własne gminy w kwocie zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolach w kwocie z, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność jednostek. Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano : a/ plac zabaw przy przedszkolu Nr zł b/ przyłącze elektryczne -budowa Przedszkola ul. Słoneczna Polana zł

16 16 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przedszkola przy ul. Słoneczna Polana w kwocie zł -wydatki niewygasające - zadanie zostało zrealizowane. Dz OCHRONA ZDROWIA środki w wys zł, tj.94,1 % wykonania planu, przeznaczono na: a/ dotację dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie na zakup systemu radiografi pośredniej ucyfrowienia do aparatu rentgenowskiego zł b/realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków przedstawia zał.7. c/ zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zł w tym : Ochotnicza Straż Pożarna na: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień w tym wspieranie dziecięcych i młodzieżowych zorganizowanych kół zainteresowań, środowiskowych grup młodzieżowych, drużyn harcerskich, itp. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Światełko na: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, Fundacja Homo Domini na: wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych Dz POMOC SPOŁECZNA środki finansowe w kwocie zł, tj. 98,9% Realizację wydatków przedstawia zał.8. Ponadto w tym dziale przeznaczono środki na zadania w ramach pożytku publicznego, w zakresie pomocy dla PKPS w Szklarskiej Porębie w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Kolację Wigilijną dla osób samotnych, starszych i chorych oraz Dzień Seniora. Dz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA środki finansowe w kwocie zł co stanowi 98,3 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na: 1/ gospodarkę ściekową i ochronę wód zł - tj m.in: a/ zł, zakup materiałów do przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia ulic : Wyszyńskiego, Mała, Odrodzenia,wykonywanych przez MZGL, wydatki na czynsz i serwisowanie kabin TOI-TOI oraz usuwanie awarii kanalizacji deszczowej zł / środki z ochrony środowiska / i wymiana uszkodzonego kolektora na ul. Kilińskiego zł / środki z ochrony środowiska/. b/wniesienie udziałów do spółki KSWiK sp. z o.o zł c/ budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Piotra Skargi zł, 2/gospodarkę odpadami zł zakup i transport koszy ulicznych oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych, utylizacja odpadów, akcja Sprzątanie Świata zakup rękawic i worków- 185 zł / środki z ochrony środowiska /,

17 17 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środki z ochrony środowiska zawiera zał.9. 3/oczyszczanie miasta zł - oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i niektórych powiatowych oraz zbieranie odpadów z koszy ulicznych i terenów miejskich, 4/ utrzymanie zieleni na terenie miasta kwota zł w tym m.in.: a/ zł utrzymanie zieleni na terenie miasta, nasadzenia kwiatów, dokumentacja przetargowa- park Hauptmannów, b/ wydatki inwestycyjne na zadanie Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szkl. Porębie zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Miasto zaciągnęło pożyczkę w kwocie zł i otrzymało dotacje zł, w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz pokryło wydatki w kwocie zł kredytem. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na dokumentację projektową na budowę ogrodu dendrologicznego przy ul. Mickiewicza wraz z przebudową skwerków przy ul. Dworcowej i ul. Buczka zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Środki wprowadzono do budżetu na to samo zadanie, które zostało zakończone. 5/ oświetlenie ulic, placów i dróg zł w tym m. in. na : a/ koszty zakupu energii zł, b/ konserwację oświetlenia i dzierżawę słupów zł, 6/ pozostałą działalność zł zrealizowano m.in. na: a/ usługi weterynaryjne, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku, usypianie i wywóz saren, koszty przetarcia drewna zł, b/ przebudowę targowiska stałego wraz z budową miejsc parkingowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do punktów sprzedaży, z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Szklarskiej Porębie zł Dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł, tj.99,2% realizacji planu środki przeznaczono na: 1/ dotację na zadania z zakresu kultury w tym: a/ zł dla Stowarzyszenia PUCH OSTU na zadanie : Dotykanie sztuki- idąc i stojąc - wystawa związana ze 130 rocznicą urodzin Wlastimila Hofmana i III Rajd Sztaudyngerowski, b/ zł Stowarzyszenie NOWY MŁYN Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie na prace inwentaryzacyjne dzieł Wlastimila Hofmana ze zbiorów prywatnych i sakralnych na terenie miasta, c/ zł Stowarzyszenie Zdolna Dolna na zorganizowanie cyklicznych imprez pod hasłem Zaczęło się w Dolnej,

18 18 d/ zł Stowarzyszenie Towarzystwo Izerskie na organizację Majówki w Szklarskiej Porębie. 2/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie kultury. Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał.13. 3/ utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej. Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał.14. 4/ koszty Miejskiego Biuletynu dla mieszkańców zł Dz KULTURA FIZYCZNA środki w wysokości zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu, przeznaczono m. in. na: 1/ animatora sportu na Orliku zł 2/ dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł w tym: a/ Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach zł zorganizowanie zawodów rowerowych w kolarstwie górskim, b/ KS Szrenica pokrycie kosztów obozu sportowego i dodatkowe treningi dla grupy sportowej zł, c/ksm Łabski - przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych wyjazd zawodników na lodowiec zł, d/ MLKS WOSKAR zł na organizację imprez sportowych, wynajem autokarów, zakup sprzętu sportowego, e/ UKS Rzepiór zł na zakup sprzętu sportowego dla klubu, organizacja turnieju i wyjazd na zawody, f/ Stowarzyszenie Towarzystwo Izerskie -500 zł na organizację Biegu Izerskiego i Biegu Retro. g/ Stowarzyszenia Bieg Piastów zł na odtworzenie tras : Trasa Buczki, Trasa nr / Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem i organizacją Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł /wynajem trybun i mostków dla pieszych, kontenerów, namiotów/ 4/ wniesienie udziałów do Spółki Sport Szklarska Poręba sp z o.o zł. 5/ Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem i organizacją Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł. 6/ dotację inwestycyjną na zadania w ramach pożytku publicznego w kwocie zł, dla Stowarzyszenia Bieg Piastów przeznaczeniem na: Budowa nowej trasy - Trasa Leśna Budowa nowej trasy - Trasa Sprinterska Budowa nowego odcinka - Skrót z trasy Adama

19 19 Budowa - Pola Testowego W pozostałej działalności wydatki inwestycyjne w kwocie zł z dotyczyły Boiska przy ul. Waryńskiego -Etap III -górna płyta - plac zabaw. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 1. Zakład budżetowy MZGL w Szklarskiej Porębie - realizacja przychodów za 2011 roku zamknęła się kwotą zł, natomiast zrealizowane koszty wyniosły zł. Szczegółową informację z wykonania zadań zawierają zał. 10 i 10a. Do informacji z wykonania budżetu za 2011 roku dołączono: Zał.11 Realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby Zał.12 - Realizację spłaty kredytów Miasta Szklarskiej Poręby zobowiązania wieloletnie. Zał.15 Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie za 2011 r. Zał.16 Informację o stanie mienia komunalnego Zał.17 Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r. PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2011 r. Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez : 1/ Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o.- kredyt spłacany był na bieżąco przez firmę. Poręczenie obejmuje okres do 2012 roku, 2/ SP ZOZ w Szklarskiej Porębie - pożyczka była spłacana na bieżąco. Poręczenie obejmuje okres do 2015 roku. Spłata kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowana była na bieżąco, jedynie w jednym przypadku kredyt został spłacony w m-cu lipcu, ze względu na przejściowe trudności finansowe wynikające z zaprzestania płacenia przez jednego podatnika, podatku od nieruchomości. Ponadto przesunięto spłatę kredytu w kwocie zł na pokrycie wydatków z UE na zakup samochodu dla OSP. Ogółem spłacono zł Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień r. wyniosła zł. Środki te były uruchamiane na następujące zadania: budowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Etap II, przebudowę ul 11 Listopada, budowę kładki w rejonie Oś Huty, dokumentację projektowo-kosztorysową na Skwerek Radiowej Trójki, budowę kompleksu boisk Orlik 2012, remonty odtwarzanie nawierzchni ulic gminnych, termomodernizację sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz

20 20 Przedszkola Nr 2 -pożyczka z WFOŚiGW, zakup samochodu specjalistycznego z funkcją ratownictwa ekologicznego na podwoziu uterenowionym dla OSP z udziałem środków pomocowych, dopłaty do wody i ścieków, budowę chodnika w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej 358 przebudowę, remont dróg powiatowych wraz z dokumentacją zł, przebudowę budynku pensjonatowego DW 'Hubertus" na mieszkania komunalne wniesienie wkładów do spółki Sport Szklarska Poręba sp. z o.o. wniesienie wkładów do spółki KSWiK Sp. z o.o., zadanie pn. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Po stronie wydatków w 2011 r. zaangażowano wolne środki w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na: wniesienie wkładów do spółki Sport Szklarska Poręba Sp.z o.o. udział gminy w remontach ulic po powodzi, dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i termomodernizację dawnego kina Nefryt i budynku przy ul. Pstrowskiego, podatek od nieruchomości,który gmina sama sobie płaci, udział miasta w zadaniu inwestycyjnym pn. Radosna Szkoła Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie na: koszty animatora sportu na boisku Orlik, wydatki związane z kampanią promocyjną miasta i Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w 2012 roku, stypendia szkolne dla uczniów wkład własny 20%. Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań po nawalnych opadach deszczu w kwocie zł. Analizując przedłożoną informację z wykonania budżetu za 2011r. należy stwierdzić, że wykonanie budżetu po stronie dochodów zrealizowano w 99,6%, Znaczący wpływ na niewykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych miało zaprzestanie płacenia podatku przez jedną osobę prawną. Realizacja wydatków budżetowych w 97,7 % wynikała z faktu iż, dokonywane płatności za poniesione wydatki były dokonywane zgodnie z faktyczną realizacją zadań. Ponadto ze względu na brak dochodów ze sprzedaży mienia, kluczowa inwestycja Przedszkole Samorządowe przy ul. Słoneczna Polana nie była realizowana a część zadań inwestycyjnych została przeniesiona do wykonana w 2012 roku. Zgodnie z zapisami w ustawie o finansach publicznych od 2011 roku, dochody majątkowe mogą być wydatkowane tylko na wydatki majątkowe.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo