SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r."

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

2 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w następujących wielkościach: dochody budżetowe - wydatki budżetowe - planowana nadwyżka zł zł zł W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zmianie tj zmniejszono dochody budżetowe o kwotę zł oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę zł co spowodowało wystapienie planowanego deficytu w kwocie zł Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2011 r. osiągnął następujące wielkości: dochody budżetowe - wydatki budżetowe - planowany deficyt zł zł zł Planowany deficyt budżetu w kwocie zł znajdował pokrycie w: 1/ środkach pochodzących z kredytów i pożyczek zł 2/ wolnych środkach wprowadzonych do budżetu zł W 2011 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę zł I. Realizacja budżetu wielkości wykonane za 2011 r. Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach: - dochody zł w tym : bieżące zł majątkowe zł - wydatki zł w tym : bieżące zł majątkowe zł wynik finansowy /niedobór / zł

3 3 Niedobór budżetu w kwocie zł został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości zł i zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie zł oraz spłacone zostały raty kredytu w kwocie zł, co złożyło się na wynik budżetu za 2011 r, który wyniósł /+/ zł. Do dyspozycji Rady pozostają wolne środki w kwocie zł w tym: zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wolne środki jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z przedstawionych danych wynika że za 2011 r. zrealizowane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. II. Dochody budżetowe realizacja za 2011 r. Dochody budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach: - plan na 2011r zł - wykonanie zł co stanowiło 99,6% wykonania planu. Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco: 1. Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w 92,0 % planu. Istotny wpływ na niewykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych miała zła sytuacja finansowa jednego podmiotu gospodarczego, który zaprzestał regulować swoje zobowiązania. Wpływy były mniejsze od planowanych o zł. W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła między innymi w podatku rolnym 50,4%, podatku od środków transportowych 61,9%, oraz podatku od spadków i darowizn 27,5%. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/ - zrealizowano w 104,7% planu. Zgodnie z art. 4 ust 2 i w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2011 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosiła 37,12 % natomiast od osób prawnych 6,71 %. Realizacja dochodów w porównaniu do planu nie miała charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy, dlatego też faktyczne ich wykonanie może być wyższe lub niższe. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe od planowanych o zł, w tym nadpłata 137 zł. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe od planowanych o zł, w tym nadpłata zł.

4 4 3. Dochody z majątku gminy - uzyskano ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych, dzierżawy nieruchomości, odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz użytkowania wieczystego. Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły zł z co stanowiło 101,0 % realizacji planu. Przychody do budżetu tytułu zbycia (sprzedaż nieruchomości lokalowych i budynkowych, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów) i zamiany nieruchomości (na podstawie zawartych w tym okresie umów w formie aktów notarialnych) wyniosły ogółem złotych, co stanowiło 95,22 % zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Na kwotę tę składały się miedzy innymi wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonych zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy (przy ul. Słowackiego i ul. 1 Maja 30) na nieruchomości będące własnością osób prywatnych budżet gminy osiągnął dochód w wysokości ,35 zł, wynikający z różnicy pomiędzy wartościami zamienianych nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Słowackiego została nabyta przez Gminę z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Słowackiego, natomiast działka przy ulicy 1 Maja 30 w celu wykonania drogi wewnętrznej (przeciwpożarowej) przy nowobudowanym bloku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. Dochody z tytułu 325 umów dzierżawy nieruchomości wyniosły w analizowanym okresie ogółem zł, co stanowi 116,7%zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z dzierżaw. Na podstawie wydanych decyzji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (101 decyzji w sprawie 45 nieruchomości), wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły zł, co stanowi 112,5 % zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły zł tj 131,0% planu. 4. Wpływy od jednostek budżetowych -95,4 % realizacji planu. Były to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach zł oraz odpłatności od osób korzystających z usług opiekuńczych 200 zł. 5. Pozostałe wpływy zrealizowano w wysokości zł tj.110,0 % planu. Środki pochodziły m.in. ze sprzedaży drewna, zwrotu dotacji/ z MZGL na remonty mieszkań i ze Starostwa Powiatowego dotyczące Gimnazjum/, zwrotu wydatków niewygasających, zajęcia pasa drogowego, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od podatków, opłat i środków na rachunkach bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5 5 Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł i zostały zrealizowane w 102,9%. 6. Subwencje 100,0% wykonania planu, w tym: subwencja oświatowa i wyrównawcza. Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. 7.Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości zł tj. 97,2 % planu, w tym na: a/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialną dla uczniów- stypendia, podręczniki i pomoce dydaktyczne, b/środki z UE na przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów zł / refundacja wydatków w części dotyczącej środków pomocowych / c/ projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez MOPS zł, d/ odbudowę mostów i usuwanie skutków powodzi zł. 8. Dotacje celowe na zadania zlecone 100,0 % realizacji planu. Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogły występować odchylenia od planu. 9.Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pozyskane z innych źródeł kwocie zł co stanowi 160,5%, planu. Miasto otrzymało środki na : a/ utrzymanie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych zł b/ refundację projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych w ramach współpracy transgranicznej w kwocie zł / zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie oraz projektu Szklarska Poreba.pl magiczny wypoczynek bez granic zł/. c/ dotację z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł. 10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 100,4% realizacji planu tj. a/ z PFRON z tytułu zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości zł b/z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w kwocie zł.

6 6 c/z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 Etap II Blok sportowy w Szklarskiej Porębie w kwocie zł oraz budowę bieżni nartołyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego zł, d/ z dotacji z WFOŚiGw we Wrocławiu na przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w kwocie zł Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie zł. Od 2009 roku środki te nie przechodzą przez budżet gminy lecz są przekazywane na wyodrębnione konto. Ulgi i zwolnienia w 2011 r. Udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę zł należność główna, odsetki za zwłokę zł w tym: osobom fizycznym na kwotę zł - należność główna; 8 101zł - odsetki osobom prawnym i jednostkom org. nieposiadającym osobowości prawnej zł należność główna; zł - odsetki W tym: Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską Udzielono zwolnień na łączną kwotę zł w tym: wydano osobom fizycznym 106 decyzji, na mocy których zwolniono od podatku od nieruchomości te osoby na kwotę zł na podstawie tzw. uchwały ekologicznej ; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - basen kryty - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; jednemu podatnikowi wykorzystującemu nieruchomość do udzielania świadczeń zdrowotnych udzielono zwolnienia na kwotę zł; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - budowa kolei linowej - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję - budowa zjeżdżalni grawitacyjnej - udzielono zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis na kwotę zł; Skutki udzielonych ulg uznaniowych na kwotę zł należność główna, odsetki za zwłokę w wysokości zł, w tym:

7 7 jednej jednostce org. nieposiadającej osobowości prawnej umorzono zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości zł wraz z odsetkami za zwłokę 756 zł; jednej osobie prawnej - rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie zł wraz z odsetkami 9 596zł, przy czym skutek wykazany w 2011 roku wyniósł zł należność główna i zł odsetki; jednej osobie prawnej - odroczono termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie zł, jednej osobie fizycznej rozłożono na raty zaległość podatkową zł, wraz z odsetkami za zwłokę zł Skutki udzielonych ulg uznaniowych: a/umorzono zaległość w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej na kwotę 368 zł, b/ umorzono zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę zł, c/ umorzono zaległość w podatku od spadków i darowizn w kwocie zł oraz odsetki 228 zł. W opłacie od posiadania psów, skutki zwolnień na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską wyniosły 200 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych : 1/ w podatku od nieruchomości zł Zastosowano obniżone stawki podatkowe dla powierzchni: - budynków i lokali mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie z 0,67 zł/m 2 na 0,30 zł/m 2, - budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z 21,05 zł/m 2 na 20,85 zł/m 2, - budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - z 4,27 zł/m 2 na 4,25 zł/m 2, - dla gruntów pozostałych zabudowanych związanych z budynkami mieszkalnymi z 0,41 zł/m 2 na 0,40 zł/m 2 dla gruntów dzierżawionych od gminy na cele ogródków przydomowych z 0,41 zł/m 2 na 0,25 zł/m 2 - dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, zajętych na stoki narciarskie i trasy zjazdowe z 0,79 zł/m 2 na 0,41 zł/m 2 Zastosowano obniżoną stawkę podatkową dla wartości: - budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - kolei linowych z 2% na 0,5 %

8 8 W związku z tym w roku 2011 dochody od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę zł, natomiast od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o kwotę zł. 2/ w podatku od środków transportowych zł w tym : - osoby prawne zł - osoby fizyczne zł 3/ w opłacie od posiadania psów zł Szczegółową realizację dochodów za 2011 r. przedstawia zał.1. Na niezrealizowanie dochodów w 2011 roku miał znaczący wpływ brak wpłat w podatku od nieruchomości od jednej osoby prawnej. Ogółem na koniec 2011 stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco: a/ zaległości zł w tym : z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką zł Wystawiono upomnień i wezwań oraz 198 tytułów wykonawczych. b/ nadpłaty zł W 2011 r przeprowadzono 353 kontrole dotyczące prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej. Na bieżąco dokonywane są weryfikacje podatkowe pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym do celów podatku od nieruchomości. III. Wydatki budżetowe realizacja za 2011 r. Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach: - plan na zł - wykonanie zł co stanowiło 97,4 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie zł zostały przeznaczone na finansowanie: - inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zał.4) zł - remontów i napraw (zał.5) zł - wydatków bieżących zł Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał.6.

9 9 WYKONANIE ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2011 r. Dz. 010 ROLNICWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wyniosły 21 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. W pozostałej działalności - wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 438 zł Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki w kwocie zł, stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - realizowane na podstawie Uchwały Nr XLVII/554/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Realizacja wydatków wynosiła 99,9 %. Dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano zł z czego zrealizowano zł tj. 98,9 %. Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki: 1/ utrzymanie drogi wojewódzkiej - porozumienie zł, oraz zł -dotacja na pomoc finansową między j.s.t na budowę chodnika w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej udział miasta- wydatki niewygasające. Nie uzyskano pozwolenia na budowę. 2/ zakup znaków drogowych, słupków, uchwytów, włazów do studni, kruszywa, kostki betonowej, krawężników zł, 3/ remonty dróg gminnych zł: naprawa muru oporowego na ul. Obrońców Pokoju i parkingu na ul. Prusa, remonty cząstkowe nawierzchni / ulice: Wolności,Kolejowa,Kasprowicza,Demokratów,Kopernika,Okrzei,Mickiewicza, Dworcowa, Piastowska, Słoneczna, A. Krajowej,Turystyczna/, remonty dróg bitumicznych z recyklera. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na remont bocznych balustrad na wiadukcie przy ul. Szpitalnej- zadanie zrealizowano 4/ bieżące utrzymanie dróg na kwotę zł: transport i montaż znaków, odnowienie oznakowania poziomego, projekt organizacji ruchu, wykonanie koncepcji Mała Obwodnica, 5/ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Okrzei zł ujęto w planie wydatków niewygasających, zadanie nie zostało zrealizowane w terminie- środki ponownie wprowadzono do budżetu i zrealizowano.

10 10 Pozostałe wydatki inwestycyjne: dokumentacja projektowa na poszerzenie ulicy 11 Listopada zł (płatność końcowa) oraz przebudowa ulicy 1- go Maja (odcinek dolny przy Ponurej Małpie) - opracowanie dokumentacji projekt.- koszt. - koncepcja zł 6/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł w tym m.in.: remont dróg uszkodzonych w trakcie powodzi zł w tym środki z dotacji zł, budowa progu wodnego mostu przy ul. Wolności zł dotacja na pomoc finansową między j.s.t zł - remont ulicy Piastowskiej Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i odbudowa mostu przy ul. Okrzei zł ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i odbudowa mostu przy ul. Wolności zł ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa na remonty dróg uszkodzonych w trakcie powodzi na terenie miasta zł - ujęto w planie wydatków niewygasających zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Środki wprowadzono do budżetu na to samo zadanie, które zrealizowane. 6/ koszty związane z zatrudnieniem czterech pracowników publicznych zł tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania zdrowotne, odzież ochronna. Dz TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę zł tj. 73,1% planu z przeznaczeniem m. in na : - udział w targach turystycznych Opole, Turtec - organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Slalom Retro, Śniegolepy 2011, Gwiazdy na śniegu, Terra Incognito, - otwarcie Kolei Linowej na Szrenicę, - obsługę konferencji prasowych, - współpracę z mediami, - zakup elementów wizualizacji miasta: banery, roll up, flagi, - wydawnictwa, informatory, materiały promocyjne, - gadżety promujące miasto: albumy, książki, przewodniki, długopisy, notesy, logo smycze, - informator praktyczny wersja polska, niemiecka, angielska, czeska, rosyjska, - obsługę redakcyjną strony internetowej miasta. Dz GOSPODARKA MIESZKANIOWA na realizację zadań wydano kwotę zł tj. 96,4 %. Zadania wykonane m. in: 1/ dotacja inwestycyjna dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę zł - przebudowa budynku pensjonatowego Hubertus na mieszkania komunalne,

11 11 2/wydatki na fundusz remontowy i remonty stanowiące udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych zł, 3/ remont kotła w budynku gminnym i remont łazienki, łącznie z zakupem materiałów zł, 4/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zł, na kwotę tą składały się: inwentaryzacje i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości do sprzedaży, koszty aktów notarialnych, udział w targach internetowych, dokumentacja na rozbiórkę budynku przy ul. Turystycznej 26, 5/zwrot nakładów na nieruchomości na podstawie ugody zł, 6/ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - Czerwony Potok zł, 7/ koszty sądowe i komornicze związane z gospodarką nieruchomościami zł, 8/ zakupy inwestycyjne zł nabycie nieruchomości w celu regulacji przebiegu dróg przy ulicach: Kasprowicza, 11-go Listopada, 9/ wydatki inwestycyjne zł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Pstrowskiego zł, Opracowanie projektu budowlanego dla zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Waryńskiego zł, Orzeczenie Techniczne na sposób doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego murów oporowych, schodów zewnętrznych oraz tarasu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Sikorskiego 14 wraz z dokumentacją projektową zł. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na zakup nieruchomości na poszerzenie ulicy 11 Listopada zadanie zrealizowano. Dz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA poniesione koszty wyniosły zł tj. 63,8 % planowanych wydatków, na które składały się m.in.: 1/wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zł 2/ zł koszty wykonania projektów do decyzji o warunkach zabudowy i koncepcji dworca zintegrowanego 3/ zł wydatki związane z wykonaniem analiz do decyzji o warunkach zabudowy i zakup map oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Polana Jakuszycka. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację miejscowego planu dla terenów tzw. Nowe Centrum - zadanie nie zostało zrealizowane. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuację miejscowego planu dla terenów w obszarze ulic: Armii Krajowej, Oficerskiej,11-go Listopada, Górnej zadanie zostało zrealizowane.

12 12 4/ opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, środki wydatkowano na: podziały geodezyjne, okazanie granic, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, kopie dokumentacji z zasobu, dostęp do ewidencji gruntów, aktualizację map. 5/ wydatki inwestycyjne zł dokumentacja projektowa na cmentarz przy ul. Wyszyńskiego. Dz ADMINISTRACJA PUBLICZNA środki wydatkowano w kwocie zł tj. 97,3 % realizacji planu, z przeznaczeniem na: 1/ obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej środki z dotacji w kwocie zł. 2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej zł. Obradowano na: a/ 19 sesjach Rady Miejskiej, w tym 5 w trybie nadzwyczajnym b/ 227 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym: - Komisja Rozwoju Gospodarczego Komisja ds. Społecznych Komisja Finansów Komisja Rewizyjna Komisja doraźna ds. oświaty- 6 3/ wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim wyniosły zł w tym m.in.: a/ wydatki osobowe zł /m.in. odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników/, b/ płace zł, c/ 13 pensja zł, d/ składki na ubezpieczenie społ zł, e/ składki na Fundusz Pracy zł, f/ składki na PFRON zł, g/ umowy zlecenia zł /obsługa pieca co, serwis strony internetowej, konserwacja sprzętu i opieka nad siecią, drobne prace konserwatorskie, szkolenie z instrukcji kancelaryjnej, zatrudnienie osób w związku z okresowym zwiększeniem zadań w referatach, archiwizacja dokumentów, organizacja systemu oświaty / h/ woda, energia, gaz zł, i/ drobne naprawy, konserwacje urządzeń kserograficznych, komputerów i samochodów zł, j/ zakup materiałów i wyposażenia zł /m.in. paliwo do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, druki oraz inne zakupy : kubki do wody, płyny do spryskiwania szyb, oleje, części do naprawy samochodu, żarówki, kwiaty na jubileusze i śluby,

13 13 k/ zakup usług pozostałych zł /m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, konserwacja oprogramowania i abonamenty, monitoring obiektu, serwis i konserwacja sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki????? l/ podróże służbowe: krajowe i zagraniczne zł, ł/ koszty ubezpieczenia majątku gminy zł, m/ odpis na ZFŚS zł, n/ podatek od nieruchomości zł, o/ szkolenia pracowników zł, p/ telefony stacjonarne i komórkowe zł, r/ zakupy inwestycyjne zł zakup rutera do serwera i dwóch kserokopiarek. 4/ koszty spisu powszechnego środki z dotacji zł. 5/ promocja jednostek samorządu terytorialnego-_ zł tj.m.in.: a/ zł porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej promocji, b/ zł - tłumaczenia, zakup banerów - Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, promocja miasta w Gazecie Wyborczej i Nowinach Jeleniogórskich,Rowerowa Magistrala Trójkowa, Deklaracja Izerska, ramki na tablice rejestracyjne z logo miasta, wizyta dyplomatek, działania marketingowe w ramach projektu Kamieńczyk- pociągiem w Sudety. 6/ opłaty i składki zł /Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa, Związek Miast Polskich/. Dz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA kwota wydatkowana zł tj. 99,2% planu. Zadania realizowane : a/ prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej zł. b/ wybory do Sejmu i Senatu zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Dz. 752 Obrona narodowa - środki z dotacji w kwocie 200 zł wydatkowano na zakup : akumulatorków do latarek, kamerki internetowej i listwy filtrującej. Dz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA środki wydatkowano w kwocie zł, tj. 95,5 % realizacji planu z przeznaczeniem na: 1/ poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego dodatkowe służby funkcjonariuszy policji zł, 2/ poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i drogach dojazdowych zakup paliwa do samochodów Straży Granicznej zł, 2/ koszty funkcjonowania OSP zł tym m.in.:

14 14 a/ wynagrodzenia i pochodne zł / płace kierowców zatrudnionych na etatach; umowy zlecenia na zastępstwo/, b/ zakup materiałów i wyposażenia zł /paliwo, opał, środki gaśnicze, oleje, części do samochodów i aparatów powietrznych, zakup pralki/, c/ udział w akcjach ratowniczych zł, d/ ubezpieczenie sprzętu i osób zł, e/ odpis na ZFŚS zł, 3/ obronę cywilną zł środki z dotacji / przegląd i konserwacja syren alarmowych zakup map topograficznych/. 4/ dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska GOPR zł, z przeznaczeniem na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz dla OSP zł na zakup sprzętu specjalistycznego. 5/ zarządzanie kryzysowe zł środki przeznaczono na : a/zakup pamięci RAM do komputera, gorące napoje dla strażaków w czasie pożaru -339 zł. b/ remonty w związku z nawalnymi opadami deszczu w ostatnich dniach czerwca, uruchomiono środki z rezerwy zarządzania kryzysowego zł tj : remont wypłukanej przez deszcze kanalizacji burzowej na ul. 1 Maja zł remont ul. Makuszyńskiego zł naprawa wypłukanej przez deszcze kanalizacji burzowej na ul Dworcowej zł c/ zakup usług pozostałych zł : zapłata dla MZGL za akcje w czasie likwidacji skutków powodzi zł wykonanie przyłączy telefonicznych w świetlicy OSP dla potrzeb sztabu kryzysowego 250 zł przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ POBOREM W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot, doręczanie decyzji podatkowych zł oraz koszty egzekucji, koszty komornicze zł. Dz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO środki w kwocie zł, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania realizowane przez miasto. Dz OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano środki finansowe w kwocie zł tj. 97,3 % wykonania planu rocznego. Źródłem finansowania wydatków w szkołach były:

15 15 a/ subwencja oświatowa zł, b/ pomoc materialna dla uczniów zł, c/ dotacja na inwestycje pn. Radosna szkoła zł, d/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę bieżni narto-łyżworolkowej zł e/ dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 Etap II Blok sportowy w Szklarskiej Porębie w kwocie zł. f/ środki własne miasta zł Rozdysponowano środki na : - dowożenie dzieci do szkół zł, - dokształcanie nauczycieli /dopłaty do studiów, szkolenia/ zł, - ZFŚS nauczycieli emerytów zł, - pomoc materialną dla uczniów zł. Działalność szkolną prowadzono w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz dwóch świetlicach szkolnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych : a/ zakończona została rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1, Etap II Blok sportowy i ocieplono połać dachu zł, w tym: zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1, Etap II Blok sportowy- zadanie zostało wykonane. b/ inwestycja pn. Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr zł, w tym: zł środki z dotacji oraz środki własne gminy z 2010 roku w kwocie zł c/ inwestycja pn. Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr , w tym: zł środki z dotacji d/ wykonana została dokumentacja termomodernizacji starej części SP Nr zł e/ budowę bieżni narto-łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego oraz zakupy związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem trasy na kwotę zł W zakresie wydatków remontowych w SP Nr 5 przeprowadzono remont muru oporowego i naprawę instalacji alarmowej w sali komputerowej. Źródłem finansowania przedszkoli były środki własne gminy w kwocie zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolach w kwocie z, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność jednostek. Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano : a/ plac zabaw przy przedszkolu Nr zł b/ przyłącze elektryczne -budowa Przedszkola ul. Słoneczna Polana zł

16 16 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przedszkola przy ul. Słoneczna Polana w kwocie zł -wydatki niewygasające - zadanie zostało zrealizowane. Dz OCHRONA ZDROWIA środki w wys zł, tj.94,1 % wykonania planu, przeznaczono na: a/ dotację dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie na zakup systemu radiografi pośredniej ucyfrowienia do aparatu rentgenowskiego zł b/realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków przedstawia zał.7. c/ zadania realizowane w ramach pożytku publicznego zł w tym : Ochotnicza Straż Pożarna na: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień w tym wspieranie dziecięcych i młodzieżowych zorganizowanych kół zainteresowań, środowiskowych grup młodzieżowych, drużyn harcerskich, itp. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Światełko na: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień, Fundacja Homo Domini na: wdrażanie autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych Dz POMOC SPOŁECZNA środki finansowe w kwocie zł, tj. 98,9% Realizację wydatków przedstawia zał.8. Ponadto w tym dziale przeznaczono środki na zadania w ramach pożytku publicznego, w zakresie pomocy dla PKPS w Szklarskiej Porębie w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Kolację Wigilijną dla osób samotnych, starszych i chorych oraz Dzień Seniora. Dz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA środki finansowe w kwocie zł co stanowi 98,3 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na: 1/ gospodarkę ściekową i ochronę wód zł - tj m.in: a/ zł, zakup materiałów do przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia ulic : Wyszyńskiego, Mała, Odrodzenia,wykonywanych przez MZGL, wydatki na czynsz i serwisowanie kabin TOI-TOI oraz usuwanie awarii kanalizacji deszczowej zł / środki z ochrony środowiska / i wymiana uszkodzonego kolektora na ul. Kilińskiego zł / środki z ochrony środowiska/. b/wniesienie udziałów do spółki KSWiK sp. z o.o zł c/ budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Piotra Skargi zł, 2/gospodarkę odpadami zł zakup i transport koszy ulicznych oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych, utylizacja odpadów, akcja Sprzątanie Świata zakup rękawic i worków- 185 zł / środki z ochrony środowiska /,

17 17 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środki z ochrony środowiska zawiera zał.9. 3/oczyszczanie miasta zł - oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i niektórych powiatowych oraz zbieranie odpadów z koszy ulicznych i terenów miejskich, 4/ utrzymanie zieleni na terenie miasta kwota zł w tym m.in.: a/ zł utrzymanie zieleni na terenie miasta, nasadzenia kwiatów, dokumentacja przetargowa- park Hauptmannów, b/ wydatki inwestycyjne na zadanie Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szkl. Porębie zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Miasto zaciągnęło pożyczkę w kwocie zł i otrzymało dotacje zł, w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz pokryło wydatki w kwocie zł kredytem. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku. Kwotę zł ujęto w planie wydatków niewygasających na dokumentację projektową na budowę ogrodu dendrologicznego przy ul. Mickiewicza wraz z przebudową skwerków przy ul. Dworcowej i ul. Buczka zadanie nie zostało zrealizowane w terminie. Środki wprowadzono do budżetu na to samo zadanie, które zostało zakończone. 5/ oświetlenie ulic, placów i dróg zł w tym m. in. na : a/ koszty zakupu energii zł, b/ konserwację oświetlenia i dzierżawę słupów zł, 6/ pozostałą działalność zł zrealizowano m.in. na: a/ usługi weterynaryjne, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku, usypianie i wywóz saren, koszty przetarcia drewna zł, b/ przebudowę targowiska stałego wraz z budową miejsc parkingowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej do punktów sprzedaży, z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Szklarskiej Porębie zł Dz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł, tj.99,2% realizacji planu środki przeznaczono na: 1/ dotację na zadania z zakresu kultury w tym: a/ zł dla Stowarzyszenia PUCH OSTU na zadanie : Dotykanie sztuki- idąc i stojąc - wystawa związana ze 130 rocznicą urodzin Wlastimila Hofmana i III Rajd Sztaudyngerowski, b/ zł Stowarzyszenie NOWY MŁYN Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie na prace inwentaryzacyjne dzieł Wlastimila Hofmana ze zbiorów prywatnych i sakralnych na terenie miasta, c/ zł Stowarzyszenie Zdolna Dolna na zorganizowanie cyklicznych imprez pod hasłem Zaczęło się w Dolnej,

18 18 d/ zł Stowarzyszenie Towarzystwo Izerskie na organizację Majówki w Szklarskiej Porębie. 2/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie kultury. Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał.13. 3/ utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie zł zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej. Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał.14. 4/ koszty Miejskiego Biuletynu dla mieszkańców zł Dz KULTURA FIZYCZNA środki w wysokości zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu, przeznaczono m. in. na: 1/ animatora sportu na Orliku zł 2/ dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł w tym: a/ Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach zł zorganizowanie zawodów rowerowych w kolarstwie górskim, b/ KS Szrenica pokrycie kosztów obozu sportowego i dodatkowe treningi dla grupy sportowej zł, c/ksm Łabski - przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych wyjazd zawodników na lodowiec zł, d/ MLKS WOSKAR zł na organizację imprez sportowych, wynajem autokarów, zakup sprzętu sportowego, e/ UKS Rzepiór zł na zakup sprzętu sportowego dla klubu, organizacja turnieju i wyjazd na zawody, f/ Stowarzyszenie Towarzystwo Izerskie -500 zł na organizację Biegu Izerskiego i Biegu Retro. g/ Stowarzyszenia Bieg Piastów zł na odtworzenie tras : Trasa Buczki, Trasa nr / Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem i organizacją Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł /wynajem trybun i mostków dla pieszych, kontenerów, namiotów/ 4/ wniesienie udziałów do Spółki Sport Szklarska Poręba sp z o.o zł. 5/ Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem i organizacją Pucharu Świata w narciarstwie biegowym zł. 6/ dotację inwestycyjną na zadania w ramach pożytku publicznego w kwocie zł, dla Stowarzyszenia Bieg Piastów przeznaczeniem na: Budowa nowej trasy - Trasa Leśna Budowa nowej trasy - Trasa Sprinterska Budowa nowego odcinka - Skrót z trasy Adama

19 19 Budowa - Pola Testowego W pozostałej działalności wydatki inwestycyjne w kwocie zł z dotyczyły Boiska przy ul. Waryńskiego -Etap III -górna płyta - plac zabaw. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 1. Zakład budżetowy MZGL w Szklarskiej Porębie - realizacja przychodów za 2011 roku zamknęła się kwotą zł, natomiast zrealizowane koszty wyniosły zł. Szczegółową informację z wykonania zadań zawierają zał. 10 i 10a. Do informacji z wykonania budżetu za 2011 roku dołączono: Zał.11 Realizację dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby Zał.12 - Realizację spłaty kredytów Miasta Szklarskiej Poręby zobowiązania wieloletnie. Zał.15 Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie za 2011 r. Zał.16 Informację o stanie mienia komunalnego Zał.17 Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r. PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2011 r. Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez : 1/ Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o.- kredyt spłacany był na bieżąco przez firmę. Poręczenie obejmuje okres do 2012 roku, 2/ SP ZOZ w Szklarskiej Porębie - pożyczka była spłacana na bieżąco. Poręczenie obejmuje okres do 2015 roku. Spłata kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowana była na bieżąco, jedynie w jednym przypadku kredyt został spłacony w m-cu lipcu, ze względu na przejściowe trudności finansowe wynikające z zaprzestania płacenia przez jednego podatnika, podatku od nieruchomości. Ponadto przesunięto spłatę kredytu w kwocie zł na pokrycie wydatków z UE na zakup samochodu dla OSP. Ogółem spłacono zł Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień r. wyniosła zł. Środki te były uruchamiane na następujące zadania: budowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Etap II, przebudowę ul 11 Listopada, budowę kładki w rejonie Oś Huty, dokumentację projektowo-kosztorysową na Skwerek Radiowej Trójki, budowę kompleksu boisk Orlik 2012, remonty odtwarzanie nawierzchni ulic gminnych, termomodernizację sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz

20 20 Przedszkola Nr 2 -pożyczka z WFOŚiGW, zakup samochodu specjalistycznego z funkcją ratownictwa ekologicznego na podwoziu uterenowionym dla OSP z udziałem środków pomocowych, dopłaty do wody i ścieków, budowę chodnika w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej 358 przebudowę, remont dróg powiatowych wraz z dokumentacją zł, przebudowę budynku pensjonatowego DW 'Hubertus" na mieszkania komunalne wniesienie wkładów do spółki Sport Szklarska Poręba sp. z o.o. wniesienie wkładów do spółki KSWiK Sp. z o.o., zadanie pn. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Po stronie wydatków w 2011 r. zaangażowano wolne środki w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na: wniesienie wkładów do spółki Sport Szklarska Poręba Sp.z o.o. udział gminy w remontach ulic po powodzi, dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i termomodernizację dawnego kina Nefryt i budynku przy ul. Pstrowskiego, podatek od nieruchomości,który gmina sama sobie płaci, udział miasta w zadaniu inwestycyjnym pn. Radosna Szkoła Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie na: koszty animatora sportu na boisku Orlik, wydatki związane z kampanią promocyjną miasta i Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w 2012 roku, stypendia szkolne dla uczniów wkład własny 20%. Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań po nawalnych opadach deszczu w kwocie zł. Analizując przedłożoną informację z wykonania budżetu za 2011r. należy stwierdzić, że wykonanie budżetu po stronie dochodów zrealizowano w 99,6%, Znaczący wpływ na niewykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych miało zaprzestanie płacenia podatku przez jedną osobę prawną. Realizacja wydatków budżetowych w 97,7 % wynikała z faktu iż, dokonywane płatności za poniesione wydatki były dokonywane zgodnie z faktyczną realizacją zadań. Ponadto ze względu na brak dochodów ze sprzedaży mienia, kluczowa inwestycja Przedszkole Samorządowe przy ul. Słoneczna Polana nie była realizowana a część zadań inwestycyjnych została przeniesiona do wykonana w 2012 roku. Zgodnie z zapisami w ustawie o finansach publicznych od 2011 roku, dochody majątkowe mogą być wydatkowane tylko na wydatki majątkowe.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo