Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu , Leśnictwo Gospodarka leśna , Środki otrzym ane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , Drogi publiczne owe , Wpływy z usług , Dotacja celowa otrzym ana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u ,00 I , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami W pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości , , W pływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, Wpływy z różnych dochodów 0, Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W pływy z usług Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona I

2 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Starostwa owe , Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000, W pływy z usług 4 000, Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Obrona narodowa 2 200, Pozostałe obronne 2 200,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 2

3 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200, Obrona cywilna 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 5 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , W pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W pływy z opłaty komunikacyjnej W pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów Subwencje ogólne z budżetu państwa Euroregiony , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Szkoły zawodowe , W pływy z różnych opłat Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia ,00 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 3

4 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczni) 87«) 000, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , W pływy z usług 7 200, Dotacje celowe otrzymane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gm in i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków pow iatów na dofinansowanie zadań bieżących , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzym ane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , W pływy z wpłat gmin i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków ów na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 300, W pływy z usług 1 300, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Id: 42B10DE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 4

5 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , W pływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: r\ Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 5

6 3 3 budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. Załącznik Nr 2 do uchwały N r R a d y Powiatu Słubickiego z dnia w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych. składki od nich 2 handlowego. i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , , ,00 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne owe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0, , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 600, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , ,00 0, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42BIEDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 6

7 ) na w tym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich fizycznych: inwestycyjne zadań: 2 handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 0, , , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 135, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42BIEDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 7

8 V ) 2 tego: na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane budżetowych. składki od nich zadania inwestycyjne zadań: 2 handlowego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , ,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędacych członkami 2 000, , , ,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 20 Id: 42B1EDE! F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 8

9 z tego na w tym; na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) z tego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia członków 2 500, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rady ów , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na fizycznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 214, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa owe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Strona 4 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 9

10 ) ) w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych. składki od nich inwestycyjne art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, , , ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , na inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , Kwalifikacja wojskowa , , , ,00 0, ,00 0, Różne na fizycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 160,00 160, ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,00 0,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 110, , ,00 0, C0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Strona 5 z 20 Id: 42B1EDEI F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 10

11 jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym; na art. 5 usł 1 pkt Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 775, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 212, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 993, ,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 118, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 132,00 132, , ,00 132, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 998, , , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 273,00 273, ,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0, ,00 0,00 0, Obrona narodowa 2 200, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe obronne 2 200, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300, ,00 0, ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, , ,00 0, Komendy owe Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Strona 6 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 11

12 w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0, , , ,00 0, Straż Graniczna 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 12

13 na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i zwiazane budżetowych, składki od nich zadania inwestycyjne 2 handlowego Różne opłaty i składki , ) ,00 0, Podatek od nieruchomości , , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 181,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, na inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Obrona cywilna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, , , , , , Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 800, , , ,00 0, , , Różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 4 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , ,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , , Pozostałe odsetki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Euroregiony 8 000, , , Różne opłaty i składki , , Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 13

14 na wtym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów zwiazane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 801 Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,00 0,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 710, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 575,00 575,00 575,00 0,00 575,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 9 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 14

15 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane jednostek wynagrodzenia i zadania budżetowych, fizycznych, inwestycyjne składki od nich zadań: 2 handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, , Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, , , , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 848, , , ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 240, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 180, , ,00 0,00 180,00 0, ,00 0,00 0, Strona 10 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 15

16 ) ) jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym: na 2 i 3, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 885, , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 921, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości 6 726, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0,00 0,00 0, , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446, , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 727, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 16

17 w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych, składki od nich art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego Zakup energii , ,00 0, ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 405,00 405, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ) 4300 Zakup usług pozostałych 9 151, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , , , , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 0,00 0,00 0, ,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 13, , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 0,00 0,00 0, ,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 0,00 0, ,00 0,00 2, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 658,00 658, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 319, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 361,00 361, ,00 0,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Strona 12 z 20 Id: 42B1EDE F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo