DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 14 19

3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 62 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 626 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG 35 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB 58 PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 374

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

5 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 62 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 626 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB 58 PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 251

6 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG 35 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 123

7 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 439 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 469 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE 38 14

8 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 95 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41

9 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 623 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 41 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ 811 JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 245

10 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 655

11 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 675 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 44 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 439 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 469 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

13 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 95 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 623 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 41 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

14 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ 811 JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

15 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 675 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 44 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE

16 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

17 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 123

18 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2

19 Tabela Nr 3 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 8 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 7 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 96 W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 35 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG 35 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 27 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 861 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

20 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 62 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 626 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU 292 PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE

21 Zmniejszenie Zwiększenie 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD 58 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 251 ZADANIA WŁASNE POWIATU GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 123 ZA KORZYSTANIE ZE 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 123 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 19

22 Zmniejszenie Zwiększenie WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 14 19

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 55 ZADANIA WŁASNE GMINY 55 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 459 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 55 DOM DLA DZIECI DOBRAWA 45 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 45 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 45 DOM DLA DZIECI MIESZKO 2 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 8 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 7 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 35 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 435 INTERNET 3 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

24 Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 651 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 185 ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1

25 Zmniejszenie Zwiększenie 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 1 SPECJALISTYCZNE 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 283 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 95 STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41

26 Zmniejszenie Zwiększenie OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 623 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK 41 NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB 811 ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 6 OŚWIATY PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 35 OŚWIATY 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 811 GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 622 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

27 Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 35 OŚWIATY 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 3

28 Zmniejszenie Zwiększenie 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 439 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 469 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

29 Zmniejszenie Zwiększenie 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 435 INTERNET OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 675 TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 44 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 771 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

30 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 4 I. Dotacje Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

31 II. Wydatki Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 5 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236 91 7135 CMENTARZE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 91 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 17 666 112,00 3 403 604,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 539 176,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 446/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 18 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 8 165 282,00 6 161 939,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 262/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok. Na podstawie art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo