Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo"

Transkrypt

1 Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 00 realizowane przez powiat 00 Transport i łączność 00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 00 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 0 00 gminne) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na 0 00 podstawie odrębnych ustaw 00 Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 00 Drogi wewnetrzne 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na 00 podstawie odrębnych ustaw 00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 00 Strona z

2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 00 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 00 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 00 realizowane przez powiat Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 Działalność usługowa 0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0 00 realizowane przez powiat 0 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0 00 realizowane przez powiat 0 Nadzór budowlany na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0 00 realizowane przez powiat Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 Cmentarze 0 00 Strona z

3 00 na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0 00 rządowej 0 Administracja publiczna,00,00 0 Urzędy wojewódzkie 0,00 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,00 realizowane przez powiat Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań,00 zleconych ustawami 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 00 0 Kwalifikacja wojskowa 00 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 00 realizowane przez powiat 0 Pozostała działalność,00,00 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,00 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz,00 sądownictwa Strona z

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 kontroli i ochrony prawa 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 0 00 Pozostałe obronne na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 0 00 realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 0,00 Pożarnej 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,00 realizowane przez powiat Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 zleconych ustawami Obrona cywilna 0 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska 0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 0 Strona z

5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz z,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 0 0 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 00 0 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 0,00 innych organizacyjnych 00 Podatek od nieruchomości 0,00 00 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 00 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na 00 podstawie ustaw 00 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Strona z

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń 00 Pozostałe odsetki 0 00 Odsetki od pożyczek udzielonych przez 0 jednostkę samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód,00 budżetu państwa 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących 0,00 dochód budżetu państwa 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 0 00 Różne rozliczenia 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 0 0,00 samorządu terytorialnego 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla,00 powiatów 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa,00 0 Oświata i wychowanie 00 Szkoły podstawowe 00 Wpływy z różnych opłat 0 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 00 Wpływy z różnych dochodów 0 00 Przedszkola 00 Strona z

7 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 00 Wpływy z usług 0 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 0 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 00 terytorialnego 00 Gimnazja 0 00 Wpływy z różnych opłat 0 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 00 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 0 00 Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe 0 00 Wpływy z różnych opłat 0 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 00 0 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 00 Wpływy z różnych opłat 00 Strona z

8 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 00 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki 00 Wpływy z różnych dochodów 0 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z różnych opłat 0 00 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 0 0 Pozostała działalność 00 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia 0 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna,00 Strona z

9 0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 00 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 00 zastępczych 00 Pozostałe odsetki 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 00 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu,00 terytorialnego 0 Domy pomocy społecznej,00 00 Wpływy z usług,00 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 Ośrodki wsparcia 0 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 zleconych ustawami 0 Rodziny zastępcze,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 00 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 00 zastępczych 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu,00 terytorialnego Strona z

10 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 00 0 społecznego 00 Wpływy z różnych opłat 0 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 0 00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 00 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów 0 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 00 Wpływy z usług 0 00 Wpływy z różnych dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 00 (związków gmin) Zasiłki stałe 0 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 00 Wpływy z różnych opłat 00 Pozostałe odsetki 0 00 Strona 0 z

11 00 Wpływy z różnych dochodów 0 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 00 (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 0 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 00 kryzysowej 00 Wpływy z różnych dochodów 00 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 00 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 0 00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 zleconych ustawami Pozostała działalność 0 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 Żłobki 00 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 00 Wpływy z różnych dochodów 0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób,00 niepełnosprawnych Strona z

12 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu,00 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 0 niepełnosprawności 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0 Niepełnosprawnych 00 Wpływy z różnych dochodów 0 Powiatowe urzędy pracy,00 00 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu,00 terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0 celowych na realizację zadań bieżących 00 0 sektora finansów publicznych Pozostała działalność 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0 00 Wpływy z różnych opłat 0 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Strona z

13 00 Pozostałe odsetki 0 00 Wpływy z różnych dochodów 00 0 Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 0 00 Pozostała działalność 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,00 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 00 Wpływy i z gromadzeniem 00 środków z opłat i kar za korzystanie ze 00 środowiska 00 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 00 Biblioteki 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 00 terytorialnego Strona z

14 Kultura fizyczna i sport 0 Pozostała działalność 0 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 0 razem: 0,00 0,00 00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 pozyskane z innych źródeł 0 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 00 użytkowania wieczystego przysługującego 0 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 Administracja publiczna Pozostała działalność 0 0 Strona z

15 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 00 Pozostała działalność 0 0 na realizację inwestycji i zakupów 0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,00,00 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,00,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,00 Centra kultury i sztuki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00,00 Strona z

16 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. ust. pkt. oraz ust. pkt i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,00 0 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Kultura fizyczna i sport 00 0 Obiekty sportowe 00 0 na realizację inwestycji i zakupów 00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 00 razem:,00,00 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem:,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. pkt i,00 Strona z

17 Planowane Z tego zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 00 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Transport i łączność,00 0 0,00, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 00 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 00 gminne) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych budżetowych Drogi publiczne gminne 0, ,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Strona z

18 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki budżetowych,00,00,00 00 Drogi wewnetrzne Zakup usług remontowych budżetowych Pozostała działalność budżetowych Turystyka Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka mieszkaniowa, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżetowych 0,00 0,00 0,00 Strona z

19 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 Towarzystwa Budownictwa Społecznego na akcji, wniesienie handlowego oraz na uzupełnienie funduszy banków państwowych i innych instytucji finansowych Działalność usługowa,00,00,00 0,00,00 00 Plany zagospodarowania przestrzennego,00,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany ,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe 0 Różne opłaty i składki ,00,00,00,00 0 Szkolenia członków Strona z

20 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i Cmentarze,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna 0,00,00,00,00, ,00,00,00,00 0 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne fizycznych 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),00 0,00 0,00,00 00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Strona z

21 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki budżetowych,00,00,00 00 na budżetowych Kwalifikacja wojskowa Różne fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona z

22 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność,00, ,00,00,00,00 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy,00,00,00 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych,00,00,00 0 Zakup usług pozostałych,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona z

23 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Opłaty na rzecz budżetu państwa budżetowych budżetowych budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,00,00,00,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,00,00,00,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 kontroli i ochrony prawa,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 Obrona narodowa Pozostałe obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,00,00 0,00, , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Policji Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,00,00,00 0,00,00 00 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00,00 Strona z

24 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,00,00,00,00 00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Straż Miejska 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Strona z

25 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Strona z

26 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 0 należności budżetowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu 0 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 0 samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0 Wpłaty samorządu terytorialnego do budżetu państwa 0 Oświata i wychowanie,00,00 0 0,00,00 0,00, Szkoły podstawowe,00 0,00 0 0,00,00,00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 Strona 0 z

27 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00,00,00,00,00 0 Zakup energii 0 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 0 0 Podatek od nieruchomości,00,00,00, budżetowych Szkoły podstawowe specjalne,00,00,00,00 0 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 Strona z

28 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki 0 00,00,00,00, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00,00 0,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00 Strona z

29 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług remontowych,00,00,00,00 0 Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0,00,00,00,00 0 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 0 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Przedszkola,00 0,00 0,00, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 00,00 00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00 0 Zakup energii,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych,00,00,00,00 0 Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 Strona z

30 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00,00,00,00 0 Podróże służbowe krajowe 0 Różne opłaty i składki,00,00,00,00 0,00,00,00,00 0 Podatek od nieruchomości,00,00,00, budżetowych Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00,00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 0, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00 0 Zakup energii,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z

31 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00 0 Podatek od nieruchomości budżetowych Gimnazja specjalne,00,00 0,00,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Strona z

32 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Różne opłaty i składki Dowożenie uczniów do szkół,00,00,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące 0,00 00,00,00,00 0,00,00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0 0 0,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 0, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00 0 Zakup energii Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00,00 Strona z

33 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,00,00,00, Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki,00,00,00, ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Podatek od nieruchomości 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 budżetowych Licea profilowane 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,00,00,00,00,00,00,00,00 0 Zakup energii Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona z

34 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0,00,00,00,00 0 Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki,00,00,00, ,00,00,00,00 00 Szkoły zawodowe,00,00 0,00,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych,00,00,00,00 0 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet,00,00,00,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona z

35 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Podróże służbowe krajowe 0 Różne opłaty i składki,00,00,00,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podatek od nieruchomości,00,00,00, budżetowych Szkoły zawodowe specjalne,00,00,00,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych,00,00,00,00 00 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe,00,00,00,00 0 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego Strona z

36 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 0 00 budżetowych Komisje egzaminacyjne 0 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 0 Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,00,00,00 00,00,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00,00,00 Strona 0 z

37 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 0 00,00,00,00,00 0 Stołówki szkolne i przedszkolne,00,00 0,00 0,00,00 0,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,00,00,00,00 Strona z

38 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 0 Zakup energii,00,00,00,00 0 Zakup usług remontowych 0 Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki,00,00,00, ,00,00,00, Pozostała działalność 0 0 0,00, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 Składki na Fundusz Pracy 0 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych Strona z

39 zadania art. ust. pkt i na art. ust. pkt i, 0 0 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0, Szkolnictwo wyższe 00 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0 Stypendia i zasiłki dla studentów Ochrona zdrowia 0 0,00,00 0,00,00 00 Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 00,00, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,00,00, Różne fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00,00 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Strona z

40 zadania na art. ust. pkt i, 0 art. ust. pkt i 00 Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa na budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność 0 0 0,00, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna 0,00,00,00,00 0,00 0,00,00,00 0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 0,00 0,00 0,00,00 0,00, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,00,00,00 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: Zadania gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy Plan dochodów na 2013 rok w złotych Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo