Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

2 Spis treści Część I Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku Plan dochodów Plan wydatków...8 Część II Realizacja budżetu w 2014 roku Dochody Wydatki Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2014 rok DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo DZIAŁ 020 Leśnictwo DZIAŁ Transport i łączność DZIAŁ 630 Turystyka DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ Działalność usługowa DZIAŁ 750 Administracja publiczna DZIAŁ 752 Obrona narodowa DZIAŁ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DZIAŁ Obsługa długu publicznego DZIAŁ Różne rozliczenia Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia DZIAŁ 852 Pomoc społeczna DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r...45 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r...46 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r...46 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 r...49 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r...55 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2014 r...58 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r...4 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r...5 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r...7 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r...7 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r...8 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów...10 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...12 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...22 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2014 roku

4 3

5 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2014 roku zwiększono ogółem o ,68 zł do kwoty ,68 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2014 r. Nazwa Plan r. Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan r Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 Razem: , , ,68 4

6 Wyszczególnienie Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, Rozdz Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , Rozdz Rozdz.75020, Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz , Rozdz , Rozdz Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. Nazwa 5 Stan na r Udział % Razem dotacje: ,41 24,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,09 0, ,61 0, ,71 10, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 2, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 6, ,00 0, ,00 0,24

7 Rozdz.60014, Rozdz Rozdz Rozdz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1, ,00 0, ,00 1, ,00 0,03 Razem subwencja ogólna: ,00 45,73 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 38,66 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 4,40 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 2,67 Pozostałe dochody powiatu: ,27 29,97 Rozdz Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 12, ,00 0,84 Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 2,16 Rozdz Rozdz , 75411, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, Rozdz , Wpływy ze sprzedaży majątku ,00 1,34 Dochody z najmu i dzierżaw ,00 1,58 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 1, , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690,2700 Pozostałe dochody ,27 9,79 RAZEM PLANOWANE NA r ,68 100,00 Dochody bieżące: ,68 88,46 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6300, 6309, 6430,6630) ,00 11,54 6

8 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (w zł) RAZEM: , , ,41 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień r. Wykonanie Plan dotacji Plan dotacji Dział Rozdział Zmiany dotacji Lp ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,87 643, , ,87 643, , , , , , , , , , , , ,32 Razem: , , ,16 7

9 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień r. Dział Rozdz. Paragraf Plan r. Kwota dotacji /w zł/ Plan r. Zmiany ogółem Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych , , , , , , ,00 r-m bieżące: , , ,00 r-m majątkowe: ,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , ,00 r-m bieżące: ,00 ogółem bieżące: ,17 ogółem majątkowe: ,00 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2014 roku zwiększono ogółem o ,41 zł do kwoty ,41 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach. Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2014 r. Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , ,00 8

10 600 Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , , ,41 9

11 2. Realizacja budżetu w 2014 roku 2.1. Dochody Część II Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; ,68 zł wykonanie; ,52 zł tj. 98,5 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Wyszczególnienie Nazwa Plan na Wykonanie na % 4: Razem dotacje: , ,41 91,8 Rozdz , 75411, Rozdz Rozdz , 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75109, 75212, 75411, 75414, 75478, 80102, 85156, ,Rozdz Rozdz Rozdz.75045, Rozdz , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,09 72, , ,83 96, , ,88 99, , ,46 100, , ,82 100, , ,41 96, , ,00 100,0 10

12 Rozdz Rozdz.75020, Rozdz Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz , Rozdz , Rozdz Rozdz.60014, Rozdz Rozdz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacje otrzymane samorządu z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8 840, ,00 57, , ,00 91, , ,00 97, , ,73 78, , ,35 82, , ,00 83, , ,00 102, , ,84 91, , ,00 100, , ,00 76,4 11

13 Rozdz Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 95,8 Razem subwencja ogólna: , ,00 100,1 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 0, ,00 0, , ,00 100, , ,00 100,0 Pozostałe dochody powiatu: , ,11 101,5 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz , 75411, Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85403, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690,2700 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 101, , ,00 121, , ,25 102,1 Wpływy ze sprzedaży majątku , ,95 100,0 Dochody z najmu i dzierżaw , ,94 107,6 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,23 101,2 Pozostałe dochody , ,74 99,3 RAZEM NA r , ,52 98,5 Dochody bieżące: , ,38 100,2 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6300, 6309, 6430, 6630) , ,14 85,5 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. (w zł) Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo , ,38 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: , ,38 100,0 12

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,10 100, , ,46 100, , ,82 100, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 95,8 020 Leśnictwo , ,12 97, Gospodarka leśna , ,12 97, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,12 97,8 600 Transport i łączność , ,75 81, Drogi publiczne powiatowe , ,75 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,63 100, , ,00 100, , ,28 61, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,84 88, , ,00 76,4 630 Turystyka , ,72 64, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,72 64, , ,00 100,0 13

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,41 43, , ,31 64, , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,65 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,65 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, ,24 98, , ,08 106, , ,15 100, Wpływy z usług , ,10 86, Pozostałe odsetki 8 500, ,58 103, Wpływy z różnych dochodów 4 975, ,00 78,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,26 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,24 101,2 710 Działalność usługowa , ,35 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,00 100, , ,84 100, , ,84 100,0 14

16 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,26 101, Wpływy z różnych opłat , ,72 101, Pozostałe odsetki 1 000,00 339,54 34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,25 100, Pozostałe odsetki 100,00 116,45 116, Wpływy z różnych dochodów 3 900, ,72 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,08 100,0 750 Administracja publiczna , ,70 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,67 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 520,00 516,60 99, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,51 114, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,48 95,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,08 88, Pozostałe odsetki , ,70 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,44 75, Wpływy z różnych dochodów , ,86 91, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,03 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,62 100, , ,41 100,0 15

17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,55 74, , ,55 74, , ,55 74,1 752 Obrona narodowa 1 700, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Państwowej Straży Pożarnej 1 700, ,00 100, , ,26 106, , ,26 106, Wpływy z usług , ,37 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 64,20 107, Pozostałe odsetki 800,00 873,86 109, Wpływy z różnych dochodów , ,74 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,27 118,0 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,61 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 474,00 491,99 103, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 84, , ,00 97, , ,22 139,9 16

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo