UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 206 Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 206 r. poz. 84 z późn. zm. ) ) oraz art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 206 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 206 r. poz. 579, poz z 207 r. poz. 730 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 206 r. poz. 948, poz. 984 i poz oraz z 207 r. poz. 9, poz. 659, poz. 933 i poz Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona

2 Załącznik Nr do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W ROKU 206 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 206 ROK w tym w tym zadania zadania Dochody wykonywane wykonywane na na mocy Dochody budżetowe mocy porozumień zadania z porozumień z zadania z zadania budżetowe z organami zakresu zadania wykonane na organami zakresu wynikające z planowane na administracji administracji wynikające z administracji administracji porozumień z dz. r. p. 206 rok rządowej rządowej porozumień z j.s.t zadania własne rok rządowej rządowej j.s.t zadania własne.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostala działalność Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomosci % wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami LEŚNICTWO ,3%.0200 Gospodarka leśna ,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł ,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,34% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,34% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 2

3 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,74% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,64% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,68% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,24% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,79% Wplywy z opłat z tytułu użytkowaniw wieczystego nieruchomości Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 3

4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64% 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,45% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami ,09% Pozostała diałalność ,26% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu ,26% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,24% Zadania z zakresu geodezji i 702 kartografii ,93%.0690 Różne opłaty i składki ,48% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat ,00% 705 Nadzór budowlany ,02% 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat Dochody jednostek samorządu ,00% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,04% 750 Urzędy Wojewódzkie ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat ,00% Starostwa Powiatowe ,27% 0690 Wpływy z różnych opłat ,25% 0830 Wpływy z usług ,90% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów ,24% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej ,99% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność ,36% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 238 terytorialnego ,36% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 239 terytorialnego ,38% 752 Obrona Narodowa ,82% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,82% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,82% 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,33% 7555 Nieodpłatna pomoc prawna ,33% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,33% DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,29% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,8% 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,84% Wpływy z podatku dochodowego od 0020 osób prawnych ,48% 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,20% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,3% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,30% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,86% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,29% 0690 Wpływy z rożnych opłat RÓŻNE ROZLICZENIA ,0% 7580 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 6

7 Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powatów ,00% Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe ,0% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,0% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,5% 8002 Szkoła podstawowa specjalna ,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat ,72% 80 Gimnazja specjalne ,84%.0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00%.0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ,79%.0970 Wpływy z rożnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat ,85% 8020 Licea ogólnokształcące ,7%.0690 Wpływy z róznych opłat ,60% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze ,98% 0830 Wpływy z usług ,% Wpływy ze sprzedaży składników.0870 majątkowych Wpływy z odsetek od nieterminowych 090 wpłat z tytułu podatków i opłat ,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków 200 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% 8030 Szkoły zawodowe ,82% 0830 Wpływy z usług ,5% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze ,35% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,26% Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,49% 8032 Szkoły artystyczne ,85% 0920 Pozostałe odsetki ,80% 270 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,4% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,86% Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z usług ,66% Wpływ do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej Pozostała działalność Wplywy do budzetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej OCHRONA ZDROWIA ,45% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 8

9 8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego ,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat ,45% 852 POMOC SPOŁECZNA ,50% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów 2900 na dofinansowanie zadań bieżących ,84% Domy Pomocy Społecznej ,85% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze ,85% 0830 Wpływy z usług ,90% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu ,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,65% Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,89% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w 6207 ramach budżetu środków ,00% Starostwo Powiatowe ,00% w tym program UE ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 9

10 UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasaowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie - realizacja Starostwo Powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich ,00% Ośrodki wsparcia ,04% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00%.0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,02%.0920 Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,05% 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wplywy z różnych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,00% ,76% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 0

11 8528 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,0% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,70% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu ,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,87% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% Pozostała działalność ,72% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,70% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona

12 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środkow europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ab ustawy lub platności w ramach budżetow srodkow europejskich realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,55% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe Urzędy Pracy ,4% 0830 Wpływy z usług ,33% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,30% 854 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690 pracy ,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,60% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,92% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,92% 8540 Internaty i bursy szkolne Wpływy Dochody z z usług najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 2

13 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8545 Pomoc materialna dla uczniów ,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t ,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,09% Wpływy i wydatki związane z 9009 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,09% 0690 Wpływy z różnych opłat ,09% 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY ,5% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W R0KU 206 TORUŃSKIEGO ZA 206 w tym w tym zadania wykonywane na mocy zadania wykonywane na mocy dz. r. p. Wydatki budżetowe na 206 rok porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracj i rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne Wydatki budżetowe na 206 rok porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracj i rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00%.020 LEŚNICTWO ,34%.0200 Gospodarka leśna ,94% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,94% Nadzór nad gospodarką leśną ,5% 4300 Zakup pozostałych usług ,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,42% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,42% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 4

15 420 Składki na Fundusz Pracy ,3% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,83% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,36% 4260 Zakup energii ,06% 4270 Zakup usług remontowych ,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,25% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,33% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,39% 440 Podróże służbowe krajowe ,66% 4430 Różne opłaty i składki ,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,78% 4480 Podatek od nieruchomości ,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,96% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,87% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,60% Wydatki na zakupu inwestycyjne j budżetowych ,83% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych in zakupów inwestycyjnych ,44% w tym : PZD w Toruniu ,56% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 5

16 420 Składki na Fundusz Pracy ,3% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,83% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,36% 4260 Zakup energii ,06% 4270 Zakup usług remontowych ,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,25% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,33% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,39% 440 Podróże służbowe krajowe ,66% 4430 Różne opłaty i składki ,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,78% 4480 Podatek od nieruchomości ,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,96% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,87% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,83% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,86% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% Zakup usług pozostałych ,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,44% Turystyka ,64% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,64% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 6

17 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,77% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,68% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,4% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,7% 420 Składki na Fundusz Pracy ,23% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,82% 4260 Zakup energii ,88% 4270 Zakup usług remontowych ,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,34% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,4% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,4% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,73% 4430 Różne opłaty i składki ,55% 440 Podróże służbowe krajowe ,80% 4480 Podatek od nieruchomości ,80% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,85% Kary i odszkodowania wypłacane 4590 na rzecz osób fizycznych ,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego ,30% Pozostała działalność ,26% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,26% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 7

18 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,54% 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,29% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,85% 420 Składki na Fundusz Pracy ,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 440 Podróże służbowe krajowe ,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 705 Nadzór budowlany ,00% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,86% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,95% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 738 pomieszczenia garażowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,96% Szkolenia członków korpusu 4550 służby cywilnej ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 8

19 Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej ,89% 7095 Pozostała działalność ,78% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,56% 750 Administracja publiczna ,55% 750 Urzędy Wojewódzkie ,88% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,25% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,9% 420 Składki na Fundusz Pracy ,53% 440 Podróże służbowe krajowe ,54% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,3% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% 7509 Rady powiatów ,3% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,38% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,35% 4220 Zakup środków żywności ,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,48% Starostwa powiatowe ,8% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,54% Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 2326 realizowane na podstawie porozumień (umów)pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ,29% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,92% 3250 Stypendia różne ,27% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,93% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 9

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,40% 420 Składki na Fundusz Pracy ,56% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,97% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,54% z tego druki komunikacyjne ,00% 4220 Zakup środków żywności ,80% 4260 Zakup energii ,07% 4270 Zakup usług remontowych ,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,09% z tego tablice rejestracyjne ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,67% Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,5% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,75% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,9% 440 Podróże służbowe krajowe ,32% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,34% 4430 Różne opłaty i składki ,35% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego ,97% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,98% Kwalifikacja wojskowa ,00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,0% 420 Składki na Fundusz Pracy ,45% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,99% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 20

21 4300 Zakup usług pozostałych ,95% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,98% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,88% 4220 Zakup środków żywności ,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalność ,20% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 239 podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Wynagrodzenia osobowe 408 pracowników ,8% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników ,8% Składki na ubezpieczenia 48 społeczne ,6% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,67% 428 Składki na Fundusz Pracy ,63% 429 Składki na Fundusz Pracy ,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,78% 448 Podróże służbowe krajowe ,3% 449 Podróże służbowe krajowe ,48% Szkolenia pracowników 4708 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,92% Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,45% w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu -BUDŻET OBYWATELSKI ,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,78% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,7% 3020 Stypendia różne ,28% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,86% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,62% 420 Składki na Fundusz Pracy ,60% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,86% 4270 Zakup usług remontowych ,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 2

22 4300 Zakup usług pozostałych ,24% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,9% 752 OBRONA NARODOWA ,82% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,82% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Zakup materiałów i wyposażenia ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,93% Komendy Wojewódzkie Policji Zakup materiałów i wyposażenia ,48% ,05% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,88% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,88% Pozostała działalność ,22% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27% 755 Wymiar sprawiedliwości ,33% Nieodpłatna pomoc prawna ,33% 4300 Zakup pozostałych usług ,33% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,76% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 22

23 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,97% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,97% -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00% 8030 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń ,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,46% 7580 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 7584 Rożne rozliczenia finansowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską ,00% ,53% ,00% ,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,80% 7588 Rezerwy ogólne i celowe ,00% 480 Rezerwy ,00% rezerwa ogólna ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 23

24 rezerwa na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,70,750,80, ,00% rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00% ,04% 8002 Szkoła podstawowa specjalna ,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,49% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,72% 4260 Zakuo energii 0 0 0,00% ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Realizacja ZSz.im. UE w Chełmży ,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,49% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,72% 4260 Zakup energii 0 0 0,00% ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 80 Gimnazja specjalne ,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,7% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 24

25 420 Składki na Fundusz Pracy ,44% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,02% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,98% 4260 Zakup energii ,58% 4270 Zakup usług remontowych ,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 33 telefonicznej ,0% 440 Podróże służbowe krajowe ,72% 4430 Różne opłaty i składki ,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 420 służby cywilnej ,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% w tym : Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży ,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,7% 420 Składki na Fundusz Pracy ,44% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,02% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,98% 4260 Zakup energii ,58% 4270 Zakup usług remontowych ,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0% 440 Podróże służbowe krajowe ,72% 4430 Różne opłaty i składki ,99% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 25

26 4480 Podatek od nieruchomości ,% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% 8020 Licea ogólnokształcące ,45% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,28% 420 Składki na Fundusz Pracy ,9% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% Zakup pomocy naukowych, 424 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,00% 44 Podróże służbowe krajowe ,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,0% 443 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% w tym: *ZSZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży ,99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,65% 420 Składki na Fundusz Pracy ,59% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 26

27 Zakup pomocy naukowych, 424 dydaktycznych, książek ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,00% 44 Podróże służbowe krajowe ,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,0% 443 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *ZS CKU w Gronowie ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 8030 Szkoły zawodowe ,2% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego ,33% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,52% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,8% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne ,7% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 27

28 420 Składki na Fundusz Pracy ,79% 42 Składki na Fundusz Pracy ,88% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,38% 47 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4220 Zakup środków żywności ,0% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% 430 Zakup usług pozostałych ,64% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,90% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,2% 440 Podróże służbowe krajowe ,20% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,83% 4430 Różne opłaty i składki ,54% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,58% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,06% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,90% *ZSz. Ponadgimnazjalnych w w tym: Chełmży ,3% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,02% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 28

29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,9% 420 Składki na Fundusz Pracy ,97% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,34% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,4% 4430 Różne opłaty i składki ,23% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne ,7% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 42 Składki na Fundusz Pracy ,88% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,56% 47 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,84% 4220 Zakup środków żywności ,03% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,93% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 29

30 4300 Zakup usług pozostałych ,99% 430 Zakup usług pozostałych ,64% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,88% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,2% 440 Podróże służbowe krajowe ,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,83% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,45% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,90% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,86% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego ,33% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,52% 4270 Zakup usług remontowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,97% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,06% 8032 Szkoły artystyczne ,58% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 30

31 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,02% 420 Składki na Fundusz Pracy ,79% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,78% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,06% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Opłaty na rzecz budżetów innych 4520 j.s.t ,03% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99% Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży ,58% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,02% 420 Składki na Fundusz Pracy ,79% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,78% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 3

32 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,06% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Opłaty na rzecz budżetów innych 4520 j.s.t ,03% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99% 8034 Szkoły zawodowe specjalne ,33% Realizacja Z.Sz w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,26% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,22% 420 Składki na Fundusz Pracy ,68% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78% w tym Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 32

33 *ZSz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% Z.Sz. Im. UE w Chełmży ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Z.Sz. CKU w Gronowie ,74% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,67% Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,33% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,4% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,87% 420 Składki na Fundusz Pracy ,79% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,55% 4220 Zakup środków żywności ,26% 4260 Zakup energii ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% *Z.Sz.im. UE w Chełmży ,30% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,58% 420 Składki na Fundusz Pracy ,25% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,73% 4220 Zakup środków żywności ,26% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 33

34 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% 8050 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,02% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz. im. UE w Chełmży ,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,07% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 34

35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 805 Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,34% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,89 93,48% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,74 93,83% 420 Składki na Fundusz Pracy ,72 89,03% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,72% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz. Im. UE w Chełmży ,27% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,40% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,79% 420 Składki na Fundusz Pracy ,08% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,72% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 8095 Pozostała działalność ,96% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,3% 420 Składki na Fundusz Pracy ,95% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,23% 4220 Zakup środków żywności ,99% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 35

36 4300 Zakup usług pozostałych ,97% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99% 85 OCHRONA ZDROWIA ,69% 85 Szpitale ogólne ,00% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,45% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,45% *PUP dla PT w Chełmży ,45% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,45% POMOC SPOŁECZNA ,74% 8520 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze ,85% 30 Świadczenia społeczne ,85% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t ,85% *PCPR w Toruniu ,85% 30 Świadczenia społeczne ,85% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t ,85% Domy Pomocy Społecznej ,84% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,99% 420 Składki na Fundusz Pracy ,66% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 36

37 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków i wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,96% 4260 Zakup energii ,93% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,55% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,5% 440 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,97% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,99% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,96% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,97% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych ,35% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,62% w tym: *DPS PIGŻA ,94% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,95% 420 Składki na Fundusz Pracy ,8% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,95% 4220 Zakup środków żywności ,99% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,83% 4260 Zakup energii ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,76% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 37

38 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,80% 440 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,87% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,9% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,64% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,86% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych ,35% *DPS BROWINA ,83% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,76% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,03% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 38

39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,% *DPS WIELKA NIESZAWKA ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,76% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,0% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% *DPS DOBRZEJEWICE ,99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 39

40 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 440 Podróże służbowe krajowe ,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,30% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,65% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,98% Ośrodki wsparcia ,87% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,0% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków i materiałów 4230 medycznych ,95% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 40

41 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% ,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych ,94% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,05% *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,0% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,0% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorz.teryt ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 4

42 Składki na fundusz emerytur pomostowych ,94% *ŚDS w Chełmży ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków i materiałów 4230 medycznych ,85% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,02% 4430 Różne opłaty i składki ,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% ,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,05% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,05% Rodziny zastępcze ,23% 30 Świadczenia społeczne ,54% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,79% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,46% 420 Składki na Fundusz Pracy ,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,39% Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,97% 440 Podróże służbowe krajowe ,99% 4440 Różne opłaty i składki ,99% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 42

43 8528 w tym:*pcpr w Toruniu ,23% 30 Świadczenia społeczne ,54% 400 Wynagrodzenia osobowe ,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,79% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,46% 420 Składki na Fundusz Pracy ,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,39% Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,97% 440 Podróże służbowe krajowe ,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,99% Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,95% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4260 Zakup energii ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,98% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,50% 4430 Różne opłaty i składki ,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,95% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% Pozostała działalność ,94% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 43

44 Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników ,00% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników ,02% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,0% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,79% 427 Składki na Fundusz Pracy ,95% 429 Składki na Fundusz Pracy ,43% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% ,0% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,05% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,92% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,95% DPS BROWINA ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% PCPR program pn. "Rodzina w Centrum" ,68% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników ,00% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników ,02% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,0% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,79% 427 Składki na Fundusz Pracy ,95% 429 Składki na Fundusz Pracy ,43% 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,05% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,92% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,95% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 44

45 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,99% Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,99% 420 Składki na Fundusz Pracy ,58% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,34% Powiatowe urzędy pracy ,78% Realizacja PUP w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,98% 440 Wpłaty na PFRON ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,92% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 45

46 854 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,50% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,99% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego ,72% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t ,00% Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej ,63% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,89% 8540 Świetlice szkolne ,92% Realizacja Z.Sz. w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,05% 420 Składki na Fundusz Pracy ,06% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,23% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,29% 420 Składki na Fundusz Pracy ,6% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 46

47 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,97% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,3% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,50% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,02% *Poradnia Psychologiczno - w tym: Pedagogiczna w Chełmży ,03% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,29% 420 Składki na Fundusz Pracy ,6% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,97% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,3% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,50% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,02% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 47

48 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 8540 Internaty i bursy szkolne ,56% w tym: Starostwo Powiatowe ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie ,45% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,40% 420 Składki na Fundusz Pracy ,92% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,70% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,69% 440 Podróże służbowe krajowe ,49% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 8545 Pomoc materialna dla uczniów ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% 8549 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze ,60% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,3% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 48

49 Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,98% 420 Składki na Fundusz Pracy ,95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% w tym Z.Sz. Im. UE w Chełmży ,05% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,3% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,98% 420 Składki na Fundusz Pracy ,95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjnowychowawczy ,69% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty ,69% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% *PPP w Chełmży ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% Pozostała działalność ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,99% 420 Składki na Fundusz Pracy ,04% w tym : Z.SZ CKU Gronowo ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Z.SZ.S Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% PPP Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 49

50 Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,99% 420 Składki na Fundusz Pracy ,04% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,37% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,07% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,39% 4220 Zakup środków żywności ,72% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,07% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,3% Wpłaty jednostek na fundusz 670 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,8% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,84% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,54% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 50

51 w tym : Starostwo Powiatowe ,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,07% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,39% 4220 Zakup środków żywności ,72% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,86% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,3% Wpłaty jednostek na państwowy 670 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,54% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% PUP dla Pt w Toruniu ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% Z.Sz. CKU Gronowo ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% PZD w Toruniu ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,69% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 5

52 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,34% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,87% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,86% Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 926 Biblioteki ,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 9295 Pozostała działalność ,4% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,73% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,62% 4220 Zakup środków żywności ,54% 4240 Zakup materiałów dydakrycznych ,90% 4300 Zakup usług pozostałych ,96% 4430 Różne opłaty i składki ,27% 926 KULTURA FIZYCZNA ,54% 9260 Obiekty sportowe ,43% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,23% 420 Składki na Fundusz Pracy ,2% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% 4260 Zakup energii ,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,30% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 52

53 ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,70% Z. Sz. CKU w Gronowie ,55% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,23% 420 Składki na Fundusz Pracy ,2% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% 4260 Zakup energii ,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,30% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,27% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,70% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,39% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,38% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,22% 420 Składki na Fundusz Pracy ,94% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,97% 4220 Zakup środków żywności ,50% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,27% 4430 Różne opłaty i składki ,53% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,06% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,38% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,22% 420 Składki na Fundusz Pracy ,94% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 53

54 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4220 Zakup środków żywności ,38% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,20% *Starostwo Powiatowe w Toruniu -BUDŻET OBYWATELSKI ,99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4220 Zakup środków żywności ,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,87% 4430 Różne opłaty i składki ,53% *Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 4220 Zakup środków żywności ,05% *Z.Sz. im. UE w Chełmży ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Pozostała działalność ,44% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,77% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE ,07% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 54

55 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE..Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 55

56 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem dochody Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej w % 2,7% 0,03% 0,02% 0,0%,00% 0,33% 6,6%,70% 2,48% 0,35% 0,0% 0,3% 2,42% 3,94% 27,63% 0,43% 32,04% Rolnictwo Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa Usługi Administracja Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Podatki Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Polityka spoleczna Opieka wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura fizyczna Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 56

57 2.Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu 206 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Razem dział 756 Wymiar sprawiedliwości Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 57

58 Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej w %,8% 0,38% 0,43% 0,005% 0,45% 5,0% 4,28% 3,% 0,005% 0,99% 2,83% 27,69% 4,45% 4,95% 22,76% 0,0% 0,0% 0,33% 0,4% 0,55% Rolnictwo Leśnictwo Transport Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Usługi Administracja Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Wymiar sprawiedliwości Dług publiczny Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Polityka spoleczna Opieka wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 58

59 3.Rozliczenie otrzymanych dotacji w 206 roku. LP Klasyfikacja jw. 3 jw. Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI ROZLICZENIE DOTACJI /WPŁYW DOTACJI Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Obrowo Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Lubicz Koszty koordynacji drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Gmina Miasto Chełmża Współfinansowanie zadania UE :Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: Gmina Czernikowo, Łubianka, Obrowo, Łysomice i Zławieś Wielka droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno 633 -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo- Biskupice-Warszewice- Kończewice 598 -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 4 84 Współfinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drogach dla rowerów ( aneksem przeniesiono dotację na rok 207 ) 23 0 Współfinansowanie przez Gminy Powiatu Toruńskiego zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tym: Budowa chodnika Brzozówko- Szembekowo Gmina Obrowo 9 03 Obiekty inżynierskie Gmina Chełmża Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 59

60 Koszty drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe realizowane poza projektem UE Gmina Miasto Chełmża Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej 2036 C Krobia -Mierzynek - Młyniec Gmina Lubicz Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej 2009 C Lubicz Górny - Krobia jw Zatoka autobusowa - chodnik w m. Zębówiec Gmina Obrowo Budowa chodnika w miejscowości Witowąż przy drodze 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek Gmina Czernikowo Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 C Wola -Osówka jw Nakładki na drodze powiatowej nr 2046C Walentowo-Osówka jw Nakładki na drodze powiatowej nr 203C Zelgno-Bezdół Gmina Chełmża Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem Gmina Łysomice Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża. jw jw. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozliczenie końcowe projektu ' " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych - Droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Ministerstwo Finansów Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wymiana okien w DPS Dobrzejewice w części zajętej pod SP ZOZ Gminy Obrowo Gmina Obrowo Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 60

61 , i i ,80-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie) Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej Dotacje na zadania administracji rządowej - pomoce dydaktyczne, książki dla szkół podstawowych i gimnazjum Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski NFOŚiGW Warszawa Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski , Dotacje dla szkół -Erasmus Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwa zawodowo-rolnicze w Gronowie Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Gmina Miasto Chełmża Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 6

62 ,2009,2 057, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa systemu ogrzewania w DPS Browina Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia na terenie Powiatu Toruńskiego Dotacje na zadania własne powiatu - środki na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Toruńskiego Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacja z PFRON -zakupy w ramach kosztów obsługi funduszu PFRON Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie stypendium dla młodzieży Programy sportowe współfinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 62

63 OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 206 DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego W Toruniu. L. p r r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rozdział 0095 Pozostała działalność. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływ ze sprzedaży składników majątku PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA Udział powiatu w dochodach skarbu państwa z RAZEM DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. gleboznawczej klasyfikacji gruntów we wsi Kiełpiny Gmina Czernikowo, Kopanino Gmina Lubicz i Gostkowo Gmina Łysomice Umowa nr GEG /2/6 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Browinie, gmina Chełmża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/2 o powierzchni 0,0622ha, zapisana w KW nr tot/ /4. Udział powiatu w dochodach z tyt. opłat melioracyjnych. Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 206 wynosi zł. Wydatki. Lp r r. Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 02,34 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 63

64 Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 2 zł. za ha, 2304 ha= Nadleśnictwo Cierpiszewo 2 zł. za ha, 5 ha=245 Nadleśnictwo Gniewkowo 2 zł. za ha, 2 ha- 44 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 2 zł. za ha, 9 ha=89 Nadleśnictwo Toruń 25 zł. za ha, 684 ha= 700 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu : a) wydatki w rozdziale 6004 Drogi publiczne powiatowe zł. Lp. na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 64

65 II 2 Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Zakupy inwestycyjne Opis szczegółowy w załączonej tabeli Zakup zamiatarki. Razem b) rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Lp. na na Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Chełmży. II 2 Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne na melioracje Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis szczegółowy poniżej Razem Opis szczegółowy poniżej. 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres na 206r. [PLN] Opis Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 65

66 Dział Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje techniczne: Usługi budowlanomontażowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Naprawy sprzętu drogowego i samochodów Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Na terenie całego powiatu Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych Na terenie całego powiatu w tym: - remonty cząstkowe nawierzchni dróg Na terenie całego powiatu Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Na terenie całego powiatu - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) i oznakowania poziome Na terenie całego powiatu - oznakowania poziome Koszenie poboczy w tym: koszenie ścieżek rowerowych Regulacja poboczy, renowacja rowów Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew Remont obiektów mostowych Inne roboty 6 68 Na terenie całego powiatu 9 0 Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w tym: - sprzątanie pasów drogowych Na terenie całego powiatu - czyszczenie przepustów przebudowa zatoki autobusowej Miasto Chełmża i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Miasto Chełmża NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 206 Lp. Numer umowy Nazwa zadania Par. Zakres PLAN WYKONANIE 206r. Wykonawca DZIAL 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Zadanie finansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata PZD Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg nr 209C, 2023C, 2026C ,89 km SKANSKA S.A. Zadanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 66

67 2 PZD Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km (teren Gminy Czernikowo) ,89 km Wykonawca: PBDI Toruń S.A. Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego Opis poniżej 4 Remonty na drogach powiatowych w tym: PZD PZD PZD Dział Dział Dział Dział wykonanie remontów dróg w zakresie ułożenia nakładek na drogach powiatowych nr 2038C, 2046C, 2039C, 2040C (teren Gminy Chełmża) Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. - remont drogi powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół w km (teren Gminy Chełmża) 6050,225 km Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice w km (z poszerzeniem i odwodnieniem) 6050,200 km Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych RAZEM - Dział 600: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych Zakupy inwestycyjne Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. 2023C zł 2003C/205C zł 207C zł 200C zł 204C zł 2005C/2032C zł 2005C most Czarne Błoto zł C zł 200C zł Zakup zamiatarki DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dział Dział Dział 900 Budowa dróg rowerowych w tym: wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Złotoria - Osiek Odszkodowania za grunty wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe) Odszkodowania za grunty Wydatki inwestycyjne na melioracje Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów RAZEM - Dział 900: Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 67

68 Ogółem nakłady inwestycyjne w 206r Omówienie inwestycji. 3.. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 209C, 2023C, 206C Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata polegała na: usunięciu drzew wraz z karczowaniem krzaków i pni, frezowaniu, wykorytowaniu drogi pod poszerzenie, podbudowę z kamienia lub masy mineralnobitumicznej, warstwa wyrównawcza 50 kh/m2,wiążąca grubości 5 cm, ścieralna o grubości 3 cm jezdnia; odtworzeniu rowów, wykonaniu pobocza z kruszywa wapiennego grubości 0 cm, wykonaniu chodnika w m. Grzegorz oraz w m. Mała Grzywna, wykonaniu peronów autobusowych wraz ustawieniem wiat, wymianą oznakowania pionowego, wykonaniu oznakowania poziomego, wykonaniu przebudowy 2 przepustów Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km na dł. 5,89 km (zadanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ) Inwestycja polegała na: podwójnym powierzchniowym utrwaleniu oraz wykonaniem nakładki z masy mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm. wraz z wyniesieniem jezdni na przejściu dla pieszych Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice Remont kapitalny nawierzchni drogi polegał na: frezowaniu nawierzchni, wykorytowaniu pod poszerzenie, ułożeniu warstwy odsączającej z piasku grubości 0 cm, wykonaniu dolnej i górnej podbudowy z kamienia twardego grubości 23 cm, zaklinowaniu masą(warstwa ścieralna o grubości 3 cm - jezdnia + zjazdy),odtworzenie rowów oraz poboczy gruntowych Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach projektu budowy dróg dla rowerów w 206 roku rozpoczęto realizację czterech zadań:. droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na dł. 24,47 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0004) Zakładana wartość zadania wynosi zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka Czernikowo-Mazowsze, przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla pozostałej części. 2. droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice na dł. 5,80 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0005) Zakładana wartość zadania wynosi ,- zł. W roku 206 podpisane zostało porozumienie z samorządami partnerskimi. Urząd Gminy Łubianka, partner projektu, zlecił opracowanie dokumentacji technicznej. 3. droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno na dł. 5,2 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0006) Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 68

69 Zakładana wartość zadania wynosi.7.66,- zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. 4. droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 0,0 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0007) Zakładana wartość zadania wynosi zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. finansowe w/w zadań w 206 roku przedstawia poniższa tabela: Partnerzy Droga Droga Droga Droga RAZEM w zł ZIT - środki EFRR 0 08, ,97 2 5, , ,59 Województwo Kujawsko- Pomorskie 803,6 0,00 275,43 0,00 079,04 Powiat Toruński 75,49 897,9 502,8 260,36 3 4,22 Gminy 4 83,74 598,3 633, , ,4 PLAN na 206r. razem: 7 539, , , , , , , , , , Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Lp. Gmina PLAN w zł w tym: udział Gminy Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009C Lubicz Górny Krobia w m. Krobia na dł. 500 m, szer. 2,0 m Lubicz ,05 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w m. Mierzynek na dł. 300 m, szer.,5 m Lubicz ,64 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040C w m. Zębówiec, zatoka autobusowa Obrowo ,40 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Witowąż Czernikowo ,56 RAZEM: ,65 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 69

70 4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. Rodzaj robót Remont masą na zimno Uzupełnienie nawierzchni Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czerniko wo Lubicz Gmina Łubiank a Łysomice Obrowo Wlk. Nieszawka Zławieś Wlk. Razem m ,5 6 04,5 37, ,5 m naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem nawierzchni dróg z piasku chodników ze śniegu i lodu czyszczenie wpustów ulicznych czyszczenie przepustów sprzątanie pasa drogowego Chodniki, krawężniki, obrzeża: przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika m-h 6 6 m m szt szt km 4 0,5 0,5 0, 5, m2 5,5 73, Pobocza: umocnienie / uzupełnienie m ścinka m Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt d/ pachołki drogowe U szt e/ pionowanie i regulacja znaków szt f/ mycie znaków szt. 6 6 g/ demontaż znaków szt h/ przestawienie znaków szt i/ przestawienie tablic szt Oznakowanie poziome pasy m2 93,5 4, ,5 57,25 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt b/ wycinka krzewów i odrostów m c/ sadzenie drzew szt d/ pielęgnacja drzew/prześwietlanie szt koron e/ rozdrabnianie gałęzi m f/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi szt. 2 Koszenie traw i 2 23 m chwastów 700 Czyszczenie korytek ściekowych m Naprawa korytek ściekowych szt. 4 4 wodościeków szt rowów odwadniających m Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 70

71 5. Inwestycje drogowe w latach Wydatki inwestycyjne w latach Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. dotacje na zadania bieżące na r. na r. 2 Usługi pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 Wydatki bieżące Współfinansowanie kosztów bieżących przeprawy promowej w przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa. Wydatki majątkowe Razem Opłata za konsultacje dot. publicznego transportu zbiorowego. Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Chełmża ( zł i Zławieś Wielka 0.000zł.). Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 7

72 7. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. owane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie Wpływy z tytułu usług Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Sprzedaż majątku trwałego Odsetki bankowe Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw RAZEM Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości. Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. 26 Opłaty za czynności egzekucyjne. Sprzedaż dwóch samochodów osobowych oraz ciągnika U-904. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń. 8. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp.. dochodu w dziale 600 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - 206r r Wyjaśnienie kwot )Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na zatrudnienia koordynatora do rozliczenia kosztów wybudowania dróg rowerowych po zakończeniu zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprze wybudowanie dróg rowerowych zł. 2) Utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz zł, Gmina Obrowo zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 72

73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Współfinansowanie inwestycji drogowej Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża. Rozliczenia końcowe projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprze wybudowanie dróg rowerowych- droga Toruń Chełmża - Kamionki. Dotacje celowe otrzymane na współfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej omówione w tabeli poniżej. 5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wspólne finansowanie z Gminami Powiatu Toruńskiego zadania : Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa, -droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice -Warszewice- Kończewice, -droga rowerowa Różankowo-Piwnice- Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno, -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Razem Dotacje otrzymane. ZADANIE Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 209C, 2023C, 2026C Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km (teren Gminy Czernikowo) Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km (zadanie dodatkowe) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009C Lubicz Górny Krobia w m. Krobia na dł. 500 m, szer. 2,0 m PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) ,8 Gmina Chełmża , ,28 Gmina Czernikowo Gmina Czernikowo ,05 Gmina Lubicz Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 73

74 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w m. Mierzynek na dł. 300 m, szer.,5 m Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040Cw m. Zębówiec, zatoka autobusowa w m. Zębówiec Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Witowąż nakładki na drodze powiatowej nr 2046C Walentowo Osówka Remont drogi powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół w km na dł.,225 km Remont drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice w km na dł.,200 km Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice Droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo Koszty koordynacji drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe ,64 Gmina Lubicz 4 366,40 Gmina Obrowo , ,2 Gmina Czernikowo Gmina Czernikowo ,00 Gmina Chełmża ,00 Gmina Łysomice 692,83 Gmina Czernikowo 2 490,9 Gmina Obrowo 633,02 Gmina Łysomice 598,3 Gmina Łubianka 2 343,25 Gmina Zławieś Wielka 8 540,03 Gmina Lubicz 8 540,03 Gmina Obrowo 5 095,48 Gmina Miasto Chełmża Budowa chodnika Brzozówko Szembekowo 9 030,77 Gmina Obrowo Rozliczenie realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych droga Toruń Chełmża -Kamionki 24 7,53 Gmina Miasto Chełmża Wieloletni program przebudowy obiektów inż ,33 Gmina Chełmża RAZEM dofinansowanie gmin Paragraf ,64 Paragraf ,54 Paragraf ,4 0. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 74

75 Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 206 roku wydatkowano kwotę zł. Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące opis dotacji w zał. Nr 5 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział LP. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej r. Wydatki bieżące Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 75

76 Wynagrodzenia osobowe zł. Składki ZUS pracodawcy zł. Fundusz Pracy zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zł. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zł. Opinie zlecone: Sporządzenie opinii (Skarb Państwa) 5.000zł, sporządzenie opinii nt. stanu zagospodarowania terenu ul. Wierzbowa Toruń zł, sporządzenie operatu wyceny nieruchomości 840 zł, sporządzenie opinii hydrologicznej.00 zł. Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod urządzenie drogi krajowej zł. Pozostałe zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 205r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu.389 zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska zł, inne remonty bieżące zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, pozostałe. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 76

77 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Razem Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,79 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. 3. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANE DOCHODÓW NA NA r. OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 0 400zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/ zł. Dochody z tyt. administrowania budynkiem Toruń ul. Szosa Chełmińska 2 702zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Towarowa) 52 24zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 6 563zł. Pozostałe dochody 720zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- szczególnie 25 % odpis dla powiatu z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. 5 Pozostałe dochody 0 80 Odszkodowania, zapłata za operaty szacunkowe.. 6 Pomoc finansowa ( rozdział 70095) Pomoc finansowa z Gminy Obrowo na termomodernizację bud. DPS Dobrzejewice. RAZEM DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.. Dochody. Różne opłaty i składki owane dochody budżetowe na r. Wykonane dochody budżetowe na r OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody pobrane z tyt. opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, udostępnienia Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 77

78 Pozostałe odsetki Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej danych z powiatowego zasobu geodezyjnego itp.). Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia. Środki na zadania z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii, w tym na koszty osobowe. RAZEM Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 2,83 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi.podział nieruchomości w m.zębowo i Czarne Błoto zł, 2.Opracowanie techniczne projektu modernizacji szczegółowej osnowy na obszarze powiatu toruńskiego przez firmę Geo - Partner Gdańsk Umowa nr GN.I- 93/206 z dnia r. na kwotę zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Razem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Chełmża realizacja Umowy nr GEG z dnia r. przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Betpol z siedzibą w Silnie na kwotę zł ekwiwalent za pranie odzieży 35 zł, odpis na ZFŚS zł, delegacje -532 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 6 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 78

79 Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej zł. Lp. na r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów biurowych zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania zł, koszty eksploatacyjne, w tym: energia elektryczna zł, energie cieplna zł, usługi Poczty Polskiej zł, usługi informatyczne zł, roboty budowlane zabezpieczające budynek kamienicy w Chełmży zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra ,40 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do internetu ,03 zł, pozostałe. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 83% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 205 w wysokości , zł. Umowa zlecenie na okres trzech miesięcy dot. sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracownikówczęściowy zwrot kosztów ponoszonych na zakup okularów do pracy przy monitorze dla pracowników. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 79

80 koszty utrzymania jednostek ,39% Wykres realizowanych wydatków budżetowych na dzień rok świadczenia na rzecz osób fizycznych 569 0,08% wynagrodzenia ,53% Rozdział Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Umowy z Firmą Uskomp w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zł 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego Ewid 2007 wraz z instalacją nowej wersji relacyjnej bazy danych Oracle zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 80

81 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach,8 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Wydatki realizowane poza dotacją celową. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na ZFŚS zł, 2.Delegacje służbowe 2.43 zł, 3.ekwiwalent za pranie odzieży 72 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach 6,95 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 8

82 Rozdział Starostwa Powiatowe. Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych druki komunikacyjne tablice rejestracyjne Czynsz za bud. Towarowa 4/ zł, energia zł, opłaty pocztowe zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 57.2 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania zł, zakup mebli i wyposażenia zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości zł, zakup środków żywności zł, wywóz nieczystości.746 zł, ogłoszenia prasowe zł, prenumerata zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.35 zł, materiały biurowe i papier ksero zł, pozostałe materiały i wyposażenia 36.7 zł, licencje, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg zł, koszty sądowe.359 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza zł, leasing zł; przeprowadzenie audytu odnawialnego zgodnie z umowa z dnia r zł; spotkanie konsultacyjne dot. nowych zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego obowiązującego od.0.207r zł; przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz jego wprowadzenie na terenie obiektu znajdującego się przy ul.towarowa 4-6 zgodnie z umowa OR.III-48/ zł; pomiary elektryczne w budynku ul.towarowa 4-6 umowa nr OR.I-6/206 z dnia r zł; uruchomienie usług w systemie Sidas format cyfrowego urzędu zł; zakup usług pozostałych zł. Dostawca tablic rejestracyjnych -wytwórnia tablic Znak Sp.z o.o. -na podstawie umowy z r. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 82

83 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 82,2 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. 3 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa w związku ze zwolnieniem pracownika, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. II. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup licencji na oprogramowanie MS Office 206 oraz licencji serwerowych Windows 202 w ramach Umowy nr OR.I z dnia r- (Firma- Oneks Gruop) zł. 2. Zakup urządzenia FortiGate i UPS do serwerowni w ramach Umowy nr OR.I z dnia r. z firmą Xcomp Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Szczecinie zł. 3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przełącznika sieci LAN w ramach Umowy OR.I z dnia r. (Infocomp Sp. z o.o.) zł. 4. Zakup tabletu zł. 5.Zakup regałów do archiwum zł. 6.Zakup aparatu fotograficznego zł. Razem Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. W 206 zakupiono 48 usług szkoleniowych płatnych i 8 szkoleń bezpłatnych od 30 firm dla 46 pracowników. Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 206r. I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Tablice sam. jednorzędowe kpt ,6 2. Tablice sam. mieszane kpt , 3. Tablice do przyczep jednorzędowe szt ,2 4. Tablice do przyczep dwurzędowe szt ,4 5. Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt ,9 6. Tablice motorowerowe szt Tablice indywidualne kpt ,3 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 83

84 8. Tablice wtórniki kpt. 0, ,4 9. Tablice zabytkowe kpt.,5 4,5 26, Razem X ,5 07,7 2. Druki komunikacyjne Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Dowody rejestracyjne szt , 2. Pozwolenia czasowe szt ,2 3. Znaki legalizacyjne kpt ,2 4. Nalepki kontrolne z nadrukiem szt ,9 5. Nalepki kontrolne (wtórnik) szt ,7 Znaki legalizacyjne ta tabl. 6. Czasowe kpt ,5 23,3 7. Pozwolenia czas. wielokrotne szt Karty pojazdu szt ,5 Razem X ,5 05,6 3. Tablice tymczasowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. % Tablice tymczasowe. samochodowe ,4 II. Prawa jazdy rzeczowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt ,3 3. Legitymacja instruktora szt ,9 4. Pozwolenie do kier. tramwajem szt Razem ,3 III. Transport drogowy rzeczowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Licencje drogowy: a) rzeczy szt ,4 - wypisy do licencji szt ,4 b) osób szt ,6 - wypisy do licencji/zezwolenia szt. 4 36,4 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (po r.) a) rzeczy szt wypisy do zezwolenia szt , b) osób szt wypisy do zezwolenia szt Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt ,6 - wypisy do zaświadczeń szt ,8 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 84

85 b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia (transport regularny, regularny specjalny raz na pojazdy nienormatywne) - wypisy do zezwoleń (transport regularny i regularny specjalny) szt. szt ,9 66,7 6. Zezwolenia (na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne szt ,3 Razem ,7 Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA Pozostałe dochody OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy:.Usuwanie pojazdów z dróg zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych 3 658zł. 3.Karty wędkarskie 2 26zł. 4.Wynajem samochodu na potrzeby PCPR 333zł. 5.Pozostałe wpływy zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.). 6. Pozostałe- dotacja z WFOŚiGW. RAZEM Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie zł. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr /206 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 206 r. działała od 5 lutego do 6 marca 206 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 85

86 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych mężczyźni urodzeni w 997 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: mężczyzn - rocznika 997, z których stawiło się 54; - 88 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 6; - 6 kobiet, z których stawiło się 6. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złożono odwołań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206 r. Pozostałe wydatki bieżące Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 206 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon Współorganizacja Ligi Orlika Poza Toruń edycja Współorganizacja powiatowego stoiska ekologicznego podczas wydarzenia Święconka w kasku. - Współorganizacja IX Majowych Spotkań Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Współorganizacja IV Pikniku Kajakowego KST Włókniarz w Chełmży. - Udział powiatu w dożynkach gminnych (4 imprezy). - Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa i publikacje - Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 2 wydań. - Miesięcznik pn. Twój Powiat wkładka do Nowości - 2 wydań. - Film promocyjny: Kształcenie zawodowe ZS Chełmża i ZS, CKU Gronowo. - Film promocyjny: VIII Majowe Spotkania Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Film promocyjny: Wyróżnienia Starosty toruńskiego za osiągniecia sportowe - Film promocyjny: Zjazd Sołtysów oraz KGW. - Film promocyjny: Budżet obywatelski powiatu toruńskiego. - Zakup publikacji pn. Wzgórze nad jeziorem oraz innych publikacji regionalnych.. - Wydanie monografii pokonferencyjnej Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 2 wersje. - Wydawnictwo Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary mary. Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, zakup materiałów do wykonania promocyjno-edukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup prezentów i gadżetów promocyjnych, doposażenie w gry plenerowe, zakup produktów do wykonania promocyjno- Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 86

87 edukacyjnych gier, opracowanie i częściowe wykonanie gry planszowej Szlakiem przyrody i historii powiatu toruńskiego. Razem Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego Lp r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie wyniosło,0 etatu. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki poniesione na: - remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie oraz sieci komputerowej LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, - zakup wyposażenia: mebli, sprzętu biurowego, sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego, sprzętu BHP i ppoż., - zakup art. Papierniczy. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej. II. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem Wydatki poniesione na: - serwer z oprogramowaniem oraz stacją roboczą: ,40 zł - montaż klimatyzacji w serwerowni: 8.874,45 zł - oprogramowanie finansowo-księgowe Groszek : 7.778,42 zł - montaż instalacji alarmowej: 5.790,84 zł - wyposażenie serwerowni (UPS, NAS, Fortigate): 2.25,23 zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 87

88 Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.P r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Dochody z tytułu odsetek bankowych. Rozdział Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. I Forum Biznesu Powiatu Toruńskiego zł, 2.Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Nagranie i wydanie płyty w ramach promocji Powiatu Toruńskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży. 2 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji. 3 Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 79zł. Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 88

89 Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 57 osób. Cel przeprowadzenia szkolenia: zakończenie cyklu przygotowań zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem Budowa komisariatu w Dobrzejewicach nie zgłoszono w roku 206 zapotrzebowania na środki powiatu zaplanowane do realizacji w latach Drukarki komputerowe dla Policji. Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Środki ochrony osobistej dla PSP ; wyposażenie PSP w węże strażackie i prądownice. Rozdział Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup kamizelek odblaskowych w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły, pozostałe. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 89

90 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7555 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U ze zm.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 206 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w każdym z punktów świadczyli radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 206 udzielonych zostało 69 nieodpłatnych porad prawnych. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości zł. Wydatkowano kwotę zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw..dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA Opłaty za zajecie pasa ruchu drogowego realizacja PZD w Toruniu RAZEM OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń zł. 4.Zaświadczenia i wypisów zł. opłaty za wydane licencje zł. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 90

91 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Razem Udziały Powiatu Toruńskiego w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł., wykonanie kasowe zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane 042 US w Nakle Nad Notecią 2,43 2, II US w Toruniu , ,8 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 9

92 047 Kujawsko-Pomorski US w , ,70 Bydgoszczy 07 Łódzki US w Łodzi 2 23, ,98 2 US Kraków-Prądnik 4,72 4,72 27 Małopolski US w Krakowie 2 48, ,69 47 I Mazowiecki US w Warszawie 2 38, , II Mazowiecki US w Warszawie 0 805, , III Mazowiecki US w Radomiu 3 403, ,30 67 Opolski US w Opolu 7 876, , I US w Gdańsku 26,40 26, I US w Gdyni 92,62 92, Pomorski US w Gdańsku 25 68, , I US w Bielsku-Białej 83,62 83, I Śląski US w Sosnowcu 999,0 999,0 267 Świętokrzyski US w Kielcach 8,9 8,9 287 Warmińsko-Mazurski US w 246,05 246,05 Olsztynie 302 US Poznań-Jeżyce 47,32 47, I Wielkopolski US w Poznaniu 78 04, , II Wielkopolski US w Kaliszu 02,4 02,4 327 Zachodniopomorski US w Szczecinie 03,4 03,4 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 92

93 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego..wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości zł. 2.Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu- zwrot subwencji oświatowej w części dotyczącej uchybień w podstawie naliczenia subwencji dla szkolnictwa specjalnego w 202 rokukwota zwrotu zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Wydatki -Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską II Wydatki majątkowe Rozliczenia wieloletnich programów UE z gminami Powiatu Toruńskiego Razem Zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów-zwrot na wniosek osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego. Wydatki niekwalifikowane: - Projekt Szkolna Kuźnia Profesjonalistów kwota.335 zł, - Projekt Zawodowy Paszport do Kariery kwota 255 zł. Zwrot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego- partnerów projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych z uwagi na zmianę stawki wkładu własnego z 40 % do 5%.( *). (*) rozliczenie wypłat dla jednostek samorządu terytorialnego. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 93

94 JST Zadanie Zwrot Gmina Miasto Chełmża Urząd Gminy Łysomice Urząd Gminy Chełmża Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 5 370, , ,3 RAZEM ,20 Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę zł wykonano na poziomie zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 206 rok zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. Uruchomiono zł. 2. celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. 3. celową - na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń nieperiodycznych oraz pochodnych od wynagrodzeń -w dz. 600,700,70,750,80, w wysokości zł. Uruchomiono zł. DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 94

95 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 205/206 - wg stanu na dzień r. Liczba uczniów rok szkolny 206/207 w stanu na dzień r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rachunkowości, technik administracji Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Hallera Chełmża 56 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych. Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Hallera Chełmża Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów, T 5 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Hallera Chełmża 0 34 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 95

96 7 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Gimnazjum Specjalne Nr 2 Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik administracji Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, Z.04.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Gronowo Lubicz Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 96

97 7 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Hallera Chełmża Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 3, Zławieś Wielka 5 7 RAZEM: Lp. ZS CKU w Gronowie ZS Ponadgimnazja lnych w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposażenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodów i pojazdów rolniczych Pomoce naukowe Gospodarcze podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 97

98 Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe poniesione w jednostkach oświatowych w roku 206 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4% Ogrzewanie 8% Pracownicze 6% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Pomoce naukowe 6% Inne 9% Gospodarcze 5% Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 3% Zakup sprzętu-wyposażenie 4% Remonty, materiały remont. 6% Usługi 3% Działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki. Lp r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.06zł. Delegacje zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus zł,pomoce dydaktyczne zł, usługi wstępu na basen oraz wynajem hali sportowej.645zl. Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 8,44 etatu. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, środki BH.P Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 98

99 Dochody. L.P r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.675zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji-488zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 246zł, sprzedaż złomu i makulatury 426zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Razem Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC i gaz 9.565zł., bonus Prawo Jazdy zł Odpis na fundusz socjalny pracowników zł 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,74 etatu, administracja i obsługa 0,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. II Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa sanitariatów w budynku sali sportowej na szatnię. Razem Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 99

100 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 8050 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,23 etatu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział 805 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Praktyki do kucharzy i hotelarzy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,3 etatu. RAZEM Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 00

101 Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 44.45zł, dotacja podręcznikowa 693zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,60 etatu, administracja i obsługa 6,25 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym: dotacja na podręczniki szkolne 3.00zł, odpis na fundusz socjalny zł, energia elektryczna zł,materiały dydaktyczne zł, remonty bieżące zł, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8,78 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. II Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowego marki Volkswagen do przewozu uczniów niepełnosprawnych wartość wkładu własnego zł. pozostałe zł. zostało dofinansowane z PFRON. Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 0

102 Dochody. L.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.388zł,złomowanie 952zł. Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. 3 Wpływy z usług Zwroty za dowóz uczniów 3.997zł. RAZEM Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na fundusz socjalny Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,57 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 8046 dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Stołówka szkolna Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Środki BHP. Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów. Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 02

103 Dochody. L.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 46zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 4.80zł,darowizna na obiady uczniów 50 zł. Rozdział Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Odpis na fundusz socjalny emerytów Nagroda Starosty. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : odpis na fundusz socjalny zł strojenie i naprawy instrumentów muzycznych zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 40,49 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. Dochody budżetowe. L.p r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.648zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 03

104 Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów realizacją zadań zł. statutowych Wynagrodzenia i składki Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki budżetowe. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 4,32 etaty nauczycieli. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 04

105 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 46,2 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej. Razem Dochody budżetowe szkoły. L.P r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Różne dochody Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy. Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji. RAZEM Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 05

106 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. Razem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz socjalny Średnie zatrudnienie,54 etaty nauczycieli Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział 805 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz socjalny Średnie zatrudnienie 2,33 etaty nauczycieli Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Fundusz socjalny emerytów zł Fundusz socjalny pracownicy - 288zł. Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi zł wydatki na nagrody Starosty 5.742zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 06

107 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wydatki budżetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Opis w zał. nr 5. 2 Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Malowanie elewacji budynku szkoły- Z.Sz.CKU Gronowo..Adaptacja części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły przygotowanie pracowni gastronomiczno hotelarskiej. 2. Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 07

108 Dochody budżetowe. Dział r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 8002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206roku 8020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży- środki wpłynęły w roku 205. Dział r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Erasmus + realizowany w Zespole Szkół CKU w Gronowie- środki wpłynęły w roku Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie- końcowe rozliczenie projektu zakończonego w roku 205. Dział r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 8032 Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 08

109 Dział 8048 i 8095 Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie r r. 27 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przelewy do spółki: r. kwota w wysokości zł.; r. kwota w wysokości zł. oraz r. kwota w wysokości zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. na r. na r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 09

110 . Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, 3 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego i wychowanki domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Usamodzielniono wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał wychowanek MOW. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zapłata za pobyt 5 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 8 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu L.p. 2 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów Prognozowane dochody budżetowe 206r r RAZEM Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Odpłatność 7 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdział Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. budżetu na rok budżetu na rok Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 0

111 3. 4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad Wydatki pozapłacowe poniesione w 206 r. w Domach Pomocy Społecznej. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM:. Pracownicze Leki Żywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposażenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały dla jednostki RAZEM: Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna, badania okresowe podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona

112 Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały dla Jednostki 2% Pracownicze 2% ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby mieszkańców i jednostki, materiały papiernicze Leki 6% Żywność 27% Usługi 3% Zakup sprzętuwyposażenie 8% Remonty, materiały remont. 7% Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 8% Ogrzewanie % Energia % Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy, zakup żywności dla mieszkańców, zakup leków i pampersów, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne związane z bieżącą działalnością Domu. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, umowy zlecenia, bez pochodnych (prawnik, elektryk, socjoterapeutka, fryzjerka, pielęgniarki). 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu co stanowi 0,2 % wykonanego budżetu. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 2

113 II. Wydatki majątkowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem zakup kotła elektrycznego do kuchni DPS, zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni DPS Dochody L.P Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe Pozostałe RAZEM Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 48,83 średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 737,6 miesięcznie. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 76,7 średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.309,77 miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL czynsz za najem). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie od firmy za niedotrzymanie warunków umowy. Odsetki bankowe, darowizny na działalność statutową jednostki oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża. Lp. na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju grzewczego, olej napędowy, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu propan butan, zaopatrzenie w wodę, koszty remontowe - materiały, usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości, usługi pralnicze, środki czystości i higieniczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie majątku i samochodów, przeglądy obiektu, wyposażenie meble, wyposażenie pionu żywienia, sprzęt biurowy, bielizna pościelowa oraz odzież i obuwie dla mieszkańców, pozostałe. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 3

114 2 wynagrodzenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych Limit etatów kalkulacyjnych: 46 średnioroczne wykonanie: 50 etatów, w tym średnioroczne zatrudnienie w ramach umów z PUP 3 et., wydatki na wynagrodzenia stanowią 72 % ogółu wydatków bieżących, z tego: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń; umowy zlecenia i umowy o dzieło. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. Dochody. Lp. na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 7 97 Wpływy z usług Inne dochody Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 578,28 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 7 osób ( 6,70 ). Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 52 osoby ( 52,20 ). w tym: refundacje kosztów pogrzebów z ZUS, kapitalizacja odsetek bankowych. Razem Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup gazu, energia elektryczna i woda, żywność, leki, wyposażenie, środki czystości, pozostałe zakupy, usługi telefoniczne, remontowe, konserwacje, przeglądy, usługi pralni, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia, opłata roczna na rzecz jst i podatek, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i leasing samochodu, leasing wyposażenia kuchni, usługi pozostałe Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 4

115 jak: pocztowe, informatyczne, ślusarskie, szklarz, transport, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży ochronnej. II. Wydatki majątkowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup obieraczki i mieszarki mikser. Razem Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Dochody z mienia komunalnego Pozostałe dochody RAZEM Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad: 2, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 858,2 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 78, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 867,96 zł Zwroty kosztów eksploatacyjnych. Odsetki od rachunków bankowych, zwroty zasiłków pogrzebowych. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 5

116 Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup żywności, zakup i dystrybucja energii, woda i ścieki. Odpady komunalne, zakup leków i pielucho majtek, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących, usługi pralnicze, usługi remontowe, pozostałe, opłaty za rzecz jst, zakup materiałów na terapię zajęciową, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. II. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup zmywarki do naczyń. Razem Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 0; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 690,3 zł. 2 Odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: Odsetki bankowe Pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunku bankowym. Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku. RAZEM Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 6

117 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. Wydatki majątkowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Aranżacja kuchni wraz z zapleczem w DPS Browina dokumentacja. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji:.ue (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasaowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. 2. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Razem Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 7

118 Rozdział Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju opałowego, materiały do terapii zajęciowej, zakup i dystrybucja energii, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, zakup środków czystości, materiały do remontów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jst, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki osobowe wyniosły 69,87 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 206 roku wyniosło 0 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży. Lp r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi dowozu uczestników zł, koszty eksploatacyjne, działalność statutowa, pozostałe. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie w 206 roku wyniosło 9,8 etatów. II. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne Wkład własny do zakupu samochodu z dofinansowaniem ze środków PFRON zł. Razem Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. L.p. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki 0 44 Odsetki bankowe. 2 Dochody z najmu i dzierżawy Dochody za używanie mediów gaz,prąd, woda dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 8

119 Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym. Lp r. I. Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na zakupy inwestycyjne dokumentacji projektowej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczącej budowy nowego obiektu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu l.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 2 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku. Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych (2 pogotowia rodzinne, specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza, 5 zawodowych rodzin zastępczych) i 2 rodzinnych domów dziecka, funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 rodzin pomocowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla rodzin Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 9

120 zastępczych funkcjonujących i 0 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty wynagrodzenia 2 koordynatorów (sfinansowane w 26% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 6 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 93 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 27 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 65 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 RDD, 5 zawodowych rodzin zastępczych i niezawodowej rodziny zastępczej. Jednorazowa pomoc losowa dla 2 rodzin zastępczych. Pokrycie kosztów remontu dla RDD. Dodatki wychowawcze dla 69 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podróże służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do zadań służbowych i odpis na ZFŚS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Usługi psychologiczne na rzecz rodzin zastępczych (w tym usługa za przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych i 0 kandydatów na rodziny zastępcze). Zapłata, na podstawie zawartych 3 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 20

121 Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 206r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Wpływy z różnych opłat 0 24 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy od wychowanka pełnoletniego z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. 2 Pozostałe odsetki 0 95 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. RAZEM Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 206. Dotacja celowa w wysokości zł z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Rozdział 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 2

122 Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz regenerację tonerów wydatkowano kwotę 9.45 zł. Konserwacje, monitoring sprzętów i systemu sygnalizacyjnego, usługi PPOŻ wyniosły zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (54%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 24.93zł. Za usługi pocztowe zapłacono zł. Wydatki na energię wyniosły zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe i koszty używania samochodu służbowego, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek zł. Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, ubezpieczenie mienia, postępowanie komornicze) zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania realizowane były w oparciu o 2,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła zł. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 68% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę zł Wartość wynagrodzeń stanowiło 76 % wydatków bieżących. 3 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Wydatki bhp dla pracowników Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 22

123 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup serwera na potrzeby PCPR. Razem Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.P. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Rozdział Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych Lp. na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 23

124 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup mebli, wyposażenia biurowego, gier edukacyjnych oraz opłaty czynszowe na potrzeby projektu, odpis na ZFŚS. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. Rodzina w Centrum. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 24

125 Rozdział 8532 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Lp. 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 84 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Lp. na na r. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Na wyposażenie, materiały biurowe, regenerację tonerów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował kwotę 3.7 zł. Zakup mebli to wydatek 3.740zł. 42% całości wydatków stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 28.97zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. Za usługi pocztowe zapłacono zł. Pozostałe wydatki, tj. pieczątki, usługi telefonii, podróże służbowe, odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość 6.48 zł. Zadania realizowane były w oparciu o 3 etaty. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PzdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę zł (27% całości wydatków wynagrodzeń). Wypłacono wynagrodzenie za prace administracyjne i archiwalne na rzecz PzdsOn zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 25

126 W roku 206 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem.40 orzeczeń o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 0 lekarzami specjalistami rożnych dziedzin medycyny, zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga, w zależności od potrzeb, na podstawie umów zawieranych na dany rok kalendarzowy. Działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 55 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Limit etatów kalkulacyjnych 62, nagrody jubileuszowe 4. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 206r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 2 Wpływy z usług Razem Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p. dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 26

127 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Rozdział Pozostała działalność Dochody. L.P. dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu Dochody na współfinansowanie projektów UE. 2 Dochody z najmu DPS Browina Najem pomieszczeń na terenie DPS Browina. Razem DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 8540 Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele etat, administracja i obsługa etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne..Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 27

128 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis na fundusz socjalny 39.39zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,5 etatu, administracja i obsługa 3,96 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 6.728zł. Dochody. L.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.099zł. 2.Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Koszty utrzymania jednostek Koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, oświetlenie zewnętrzne internatu, materiały remontowe, wywóz nieczystości. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 28

129 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 5,78 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Starostwo Powiatowe Wydatki Lp. RAZEM I. Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych.modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudowa dwóch pionów sanitarnych w budynku internatu ZS CKU w Gronowie Rozdział 8545 Pomoc materialna dla uczniów. Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła zł. Wydatki : Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Z.Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmżystypendia Marszałka Województwa. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 29

130 Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypłacone uczniom Z.SZ.CKU Gronowo. Rozdział 8549 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju- ośrodek niepubliczny w Górsku. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Koszty osobowe Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny)oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność. Z. Sz. CKU Gronowo, Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży, PPP w Chełmży Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na realizację zadań statutowych Fundusz socjalny emerytów, nagrody. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 30

131 Rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom Opis merytoryczny zadania Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 206 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. Natura 2000 na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Lasy grądowe, flora i fauna Seniorzy dzieciom przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach. Organizacja warsztatów ekologicznych przez fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej w Zespole Pałacowo Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Chcemy żyć ekologicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Ekologia w dniu dziecka przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem przyrody III edycja przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć ekologicznych na temat form ochrony przyrody oraz wycieczek terenowych pn. Tradycja a ochrona środowiska przez Obrowskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu Nasza szkoła. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju wsi Brzezinko. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: X powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na ty przez czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu Czyż-nie. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: Ochrona flory i fauny Powiatu Toruńskiego podstawą Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 3

132 edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem Dla Przyszłości w Górsku. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Praktyczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze nad Jeziorem chełmżyńskim przez Klub sportowo-turystyczny Włókniarz. 2.Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Opis merytoryczny zadania Wynagrodzenie za oprawę muzyczną pikniku ekologicznego z okazji Powitania Lata w Józefowie umowy zlecenie OS.III- 47/ Zakup materiałów i wyposażenia. Opis merytoryczny zadania Różne wydatki bieżące:. Zakup sprzętu fotograficznego dla Wydziału Środowiska (.247 zł); 2. Zakup akumulatorów żelowych 2 szt. I ładowarki dla Komendy Straży Rybackiej ( zł); 3. Zakup sorbentów i neutralizatorów do dezaktywacji na drogach powiatowych ( zł); 4. Zakup świetlówek LED w ramach IV etapu Program wymiany oświetlenia w budynku Starostwa na energooszczędne i ekologiczne ( zł); 5. Zakup pilarki spalinowej na potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego lub zagrożenia powodzią z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg (.256 zł); 6. Zakup książek nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXIV Sesji Ekologicznej pod hasłem O przetrwanie matki ziemi (496 zł); 7. Zakup nagród na konkurs plastyczny Kwiaty z łąk i ogrodów (.500 zł); 8. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) Śniadanie na trawie (.35 zł); 9. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) Z biegiem Drwęcy (4.50 zł); 0. Zakup płytki do cechowania drewna materiały przeznaczone do sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (7 zł);. Organizacja pikniku ekologicznego nad Jeziorem w Józefowie (zakup nagród i artykułów spożywczych) Powitanie lata (. 498 zł); 2..Zakup upominków dla uczestników konkursu PIĘKNA ZAGRODA (2.04 zł). Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 32

133 4.Zakup usług remontowych. Opis merytoryczny zadania Brak zaangażowania. 5. Zakup usług pozostałych Opis merytoryczny zadania Różne wydatki :. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Osiek (2.880 zł); 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka (322 zł ); 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Łysomice Chełmża (2.364 zł ); 4. Organizacja stoiska ekologicznego podczas wydarzenia Święconka w kasku (500 zł); 5. Opłata za wydanie Raportu z wykonania programu Ochrony środowiska za lata , dot. Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata (3.300 zł); 6.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (6.89 zł); 7. Opłata za serię audycji Na szlaku emitowanych na antenie Radia PIK dot. ciekawostek i atrakcji powiatu toruńskiego (2. 24 zł); 8. Organizacja pikniku ekologicznego na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu w ramach XXXII Dni Drwęcy (3.000 zł); 9. Wydanie broszur Bezpieczne wakacje ( zł); 0. Opłata za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego w ramach organizacji pikniku ekologicznego w Józefowie POWITANIE LATA (500 zł)różne wydatki;. Wymiana tablicy informacyjnej o zakazie używania jednostek silnikowych pływających na jeziorze w Dzikowie (72 zł), 2. Organizacja pikniku w Józefowie wykonanie banneru (23 zł), 3. Organizacja konkursu PIĘKNA ZAGRODA (.86 zł); 4. Współudział w organizacji festynu Barwy lata, dary jesieni w Przysieku (4.000 zł), 5. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR.I-54/206 z dnia r. (3.000 zł) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Opis merytoryczny zadania Szkolenia pracowników wydziału środowiska. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 33

134 7. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis merytoryczny zadania Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I-08/206 z dnia r. 8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Opis merytoryczny zadania Wydatki inwestycyjne. Budowa drogi rowerowej Bielczyny Chełmża oraz drodze Chełmża Brąchnówko Pigża na terenie gminy Chełmża Porozumienie z Gminą Chełmża. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa brak kosztów ze strony lidera projektu. Opis merytoryczny zadania Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach wymiana okien i drzwi wejściowych zrealizowano umowę AB.I.75/206 z dnia r. na kwotę zł przez firmę Karol Dąbrowski DOM-PLAST Golub-Dobrzyń w tym kwota zł płatna z rozdziału (dotacja Gminy Obrowo Porozumienie z dnia r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oraz aneks nr /206 z dnia r. w sprawie współfinansowania prac remontowych i inwestycyjnych zabezpieczających prawidłowy stan budynku).inwestycja zakończona Termomodernizacja poszycia dachowego segment A Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach - zrealizowano umowę nr AB.I.27/206 z dnia r. przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą w Toruniu. Inwestycja zakończona. Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, Sali gimnastycznej i łącznika Zespołu Szkół CKU w Gronowie, realizacja umowy nr OR.I z dnia r. przez firmę Jarosław Zieliński Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe BUDMONT z siedzibą we Włocławku na kwotę zł (wykonano zł) oraz umowy nr ABR- I.6/206 z dnia.0.206r. przez firmę SOLID Adam Więcławski na kwotę zł. Inwestycja zakończona. UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 34

135 fotowoltaicznej wraz dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie realizacja umowy nr ABR.I-50/206 z dnia r.na kwotę zł i umowy nr ABR.-I- 97/206 z dnia r. na kwotę zł przez Biuro Usług Technicznych H. Wyszogrodzka zam. Toruń i Umowy ABR --86/206 z dnia r. na kwotę.476 zł przez firmę Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki zam. Toruń oraz Umowy nr ABR.I-98/206 z dnia r. przez firmę Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki zam. Toruń na kwotę zł. Realizacja inwestycji na kwotę zł w rozdziale Inwestycja niezakończona dalsza realizacja inwestycji w latach Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina Umowa nr ABR-I-8/206 z dnia r. realizowana przez firmę: Pracownia INWESTPROJ Rozgarty na kwotę7.835 zł. Inwestycja niezakończona dalsza realizacja w 207r. Zakup pił do reagowania i prowadzenia akcji ratunkowych w warunkach kryzysowych do ratownictwa techniczno-ekologicznego (przecinarka do stali i betonu TS 800 STIHL 2x4 szt.) Dotacje celowe dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Opis merytoryczny zadania Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (3,5 km), - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km), - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km). Realizacja w latach Przesunięto harmonogram realizacji projektu Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zł opis przy dziale 600 Transport i łączność. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 35

136 Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Wydatki inwestycyjne Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Termomodernizacja dachu e budynku PUP dla PT w Chełmży na ul. Jana 8. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół CKU w Gronowie. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki inwestycyjne Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wpływy bieżące roku 206 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych. Wysokość wpływów zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 36

137 DZIAŁ 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 926 Biblioteki. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 9295 Pozostała działalność. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Szkoła Muzyczna i stopnia w Chełmży Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym zł na budżet obywatelski Opis dotacji w zał. Nr 5. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: Konkurs Fortepianowy, Konkurs Gitarowy, międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne 206. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 37

138 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu walentynkowego oraz imprezy kulturalnej pn. Dzień chleba. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu Wiosenne igraszki, konkursu przyrodniczego Żywioły w przyrodzie, Potyczki rodzinne, Teatr z łyżki oraz Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 9260 Obiekty sportowe Wydatki. Z. Sz. CKU Gronowo( utrzymanie boiska typu Orlik). Lp. na na I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości. Wynagrodzenie dla animatorów Orlika. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Dochody uzupełnienie środków na zadania z zakresu budowy infrastruktury sportowej w Z.Sz.CKU Gronowo zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 38

139 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział Pozostała działalność Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Regionalny Dzień Sportu. Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Mistrzostwa w warcabach. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa Opis dotacji w zał. Nr Budżet Obywatelski w r i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu Imprezy sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież z terenu całego powiatu rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 39

140 sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Finansowanie z Powiatu Toruńskiego oraz ilość przeprowadzonych imprez sportowych w 206 r przedstawia tabela. Rok Kwota otrzymanego dofinansowania szkoły podstawowe Ilość imprez sportowych gimnazja szkoły ponadgimnazjalne zł DANE O WYKONANIU PLANÓW W WPF NA LATA W 206 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (03,5%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97,08 %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr i Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie ,99 zł. przy planowanym deficycie w wysokości zł. 3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę zł. 4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników oceny zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (5 %), Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, PLAN NA DZIEŃ PLAN NA DZIEŃ WYKONANIE NA DZIEŃ ,65%,76%,36%,96%,98%,9% 2,92% 2,89% 2,29% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 40

141 5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła ,57 zł, a rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień roku wynosi ,56 zł. 6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE , ,92 7. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku ( II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 206 2,78% 2,45% 6,73% Finansowanie i realizacja programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z UE w 206. przedstawiała się następująco: Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ,7 środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ,77 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem ,46 środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ,32 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania ,7 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 4

142 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , ,43 8. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz Wynik planowania WPF. Nr w WPF Prognoza Dochody ogółem , ,44. Dochody bieżące , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , ,29..3 podatki i opłaty , ,06..4 z subwencji ogólnej , ,00..5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,22.2 Dochody majątkowe, w tym , ,63.2. ze sprzedaży majątku , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,83 2 Wydatki ogółem , ,45 2. Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0, wydatki na obsługę długu w tym: , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: , , Wydatki majątkowe , ,99 3 Wynik budżetu , ,99 4 Przychody budżetu , ,00 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 42

143 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy , , w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0,00 5 Rozchody budżetu , ,00 5. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , ,00 6 Kwota długu , ,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , ,35 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,90% 2,29% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 2,90% 2,29% 2,90% 2,29% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 7,3%,38% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 5,6% 6,73% 6,73% 6,73% Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 43

144 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,9.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,79.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy , ,00.3. bieżące , , majątkowe , ,00.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,86.5 Nowe wydatki inwestycyjne , ,7.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji , , Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 0 804, , , , w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , , , , ,99 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 44

145 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , , , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu stycznia 203 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 4. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 98 07, , , , , , , ,00 Sporządziła :Danuta Jabłońska-Drążela Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 45

146 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. PLAN INWESTYCYJNY NA 206 ROK PLAN WYDATKOW INWESTYCYJNYCH W ROKU 206 z tego źródła finansowania WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 206 z tego źródła finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE INWESTYCJI PLAN 206 ROKU dochody własne jst, środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE, środki zewnętrzne WYKONANIE 206 ROKU dochody własne jst, środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, środki zewnętrzne ) Z.SZ. PONADGIMNAZJALNYCH W CHEŁMŻY Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne. Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ Ponadgimnazjalnych w Chełmży 2) DPS Dobrzejewice i Termomodernizacja budynku dz DPS Dobrzejewice- wymiana okien i drzwi wejściowych jw. Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A" ) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 46

147 Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo Zakup kotła warzelnego elektrycznego UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów 6057 / 6059 samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie ) Dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół CKU w Gronowie w celu 6050 umieszczenia pracowni hotelarskiej. remontu pomieszczeń w celu ich adaptacji na pracownię hotelarsko-gastronomiczną w 6050 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla PSP Zakup sprzętu służący ochronie środowiska (piły itp.) Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 47

148 UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną 6057 / 900- ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Taras owca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego kuchnia wraz z zapleczem budynek (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku Budowa komisariatu w Dobrzejewicach Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,inne Regały archiwalne jezdne na potrzeby archiwum zakładowego 926, 9260 i Budżet obywatelski - realizacja inwestycji ) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Inwestycje na terenie Gminy Chełmża ** Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka - dotacja Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 48

149 Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój- Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa , ,6069 -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice- Warszewice-Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (3,5 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (7 km) Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m.krobia dł. 500 m, szer. 2 m,na terenie Gminy Lubicz Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 49

150 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer.,5 m, na terenie Gminy Lubicz Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Remonty na drogach powiatowych Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec, zatoka autobusowa w m.zębówiec - Gmina Obrowo ( droga 2040 C) Budowa chodnika w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo- przy drodze 2044C Dokumentacje techniczne Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km ,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km ,506 na dł. 4,506 km- w roku 206 dokumentacja ja Modernizacja drogi powiatowej Nr 204 Nawra-Głuchowo- w roku 206 dokumentacja Modernizacja drogi powiatowej Nr 200 Rz ęczkowo- Zarośle Cienkie w r.206 dokumentacja Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 50

151 Przebudowa drogi powiatowej nr 200C Turzno Rogówko Lubicz Dolny w km do na dł. 3,282 kmdokumentacja Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo w km do na dł. 4,206 kmdokumentacja Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej Rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień Zakup zamiatarki ciągnikowej Centrum Usług Wspólnych w Chełmży Zakupy sprzętu i oprogramowania ŚDS Chełmża Likwidacja barier transportowych Z.SZ.im. UE w Chełmży Likwidacja barier transportowych DPS Dobrzejewice Zmywarka do naczyń DPS Browina Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina Piec konwekcyjny elektryczny do kuchni Kocioł warzelny elektryczny Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 5

152 PUP DLA PT Termomodernizacja dachu w budynku PUP dla PT w Chełmży na ul. Jana 8 PCPR w Toruniu - zakup serwera DPS Wielka Nieszawka Zakup obieraczki do warzyw Zakup mieszarki (mikser planetarny cukierniczy) Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 52

153 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów.. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 206 roku wynosił złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: Umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia r. - saldo na zł dnia r. - saldo na zł dnia r. - saldo na zł W 206 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem:. Wykup papierów wartościowych Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 53

154 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO. ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 80, 854 Lp. Dział Rozdział Paragraf Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza na rok Powiat Brodnicki szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Urząd Miasta Zielona Góra - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 54

155 Gmina Miasto Toruń - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologicznopedagogicznego. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy,Pracownia Wspierania Rozwoju A i M Górsk RAZEM 80 i ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 92 Klasyfikacja budżetowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja udzielona z budżetu na rok 2360 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 25 maja Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Zelgnie Stowarzyszenie im.św.jana Pawła II Łubianka XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XI Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Kiedy myślę o Polsce Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w Ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek. Ocalić od zapomnienia zdobywamy sztandar Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 55

156 Biblioteki Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży Towarzystwo Przyjaciół Chełmży Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO Kreatywne obrazy żywy tryptyk lubicki Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE VIII Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Kultura nas otacza Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Polacy na terenie Gminy Wielka Nieszawka Przeszłość regionalna i lokalna tzw. Korytarza Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży Nad Nim anieli w locie stanęli Stowarzyszenie Budowy Kopca Ziemia Polaków - Wielkie Tajemnice Przeszłości cykl reportaży filmowych Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń X Jesienny Przegląd Piosenki RAZEM Dz Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 56

157 3) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO -DZIAŁ 926 Klasyfikacja budżetowa Kultura fizyczna i sport Dotacja udzielona z budżetu na rok Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar w Lubiczu VI Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Klub Sportowy Chełmża II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 206 roku Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz z imprezami sportowo - rekreacyjnymi Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Piłkarski obóz szkoleniowy Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Razem do Wolności Dobrzejewice Przełajowe biegi dla wszystkich edycja IV Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance Obóz sportowo rekreacyjny(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży) Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 57

158 Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 206 Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż nie Senior Games Czernikowo 206 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Młyńska Struga w Grabowcu IX Zawody Jeździeckie Młyńska Struga CUP Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry Fundacja Leśna Droga Marsz Nordic Walking z okazji Światowego Dnia Marszu i integracyjne zajęcia rekreacyjno sportowe i na trasach leśnych Toruń Barbarka Zławieś Wielka-Gutowo (gm. Zławieś Wielka) III edycja Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża Cyklon Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 58

159 Klub Sportowy Legia Chełmża Obóz piłkarski Lato 206 Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Osówce Ze sportem po zdrowie w Osówce Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Chełmży Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa Chełmżyńskie Stowarzyszenie JAK NI, JAK JO Siatka dla 40-latka Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start - Jednoczy nas sport Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych AS PIK - Organizacja i prowadzenie turnieju pn. Mistrzostwa Chełmży w Baśkę Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 59

160 Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego II edycja Klub Sportowy Sokół Grzywna w Grzywnie Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Małej Nieszawce - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo kolarstwo szosowe RAZEM Dz ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO- TURYSTYKA DZIAŁ 630 Klasyfikacja budżetowa Turystyka Dotacja udzielona z budżetu na rok Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLV Zlot Pieczonego Ziemniaka Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Osobliwości Naszego Powiatu Cykl wycieczek (rajdów) po szlakach Powiatu Toruńskiego dla dzieci i młodzieży Automobilklub Toruński XX Rajd Citroena i XXII Afrodyty Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 60

161 Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła Drwęca z biegiem natury spływ kajakowy szlakiem wodnym Drwęcy połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego RAZEM Dz )ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 600, 70, 750, 754, 853, 900 Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf POZOSTAŁE DOTACJE na rok Dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa dotacja dla Gminy Miejskiej Nieszawa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Zławieś Wielka na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 0037C-9 w miejscowości Gutowo Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Chełmża na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 0052C-9 w miejscowości Kończewice-Browina Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 6

162 Inwestycje na terenie gminy Czernikowo dotacja dla Gminy Czernikowo Razem dz Starostwa Powiatowe Wkład własny do projektu Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu Razem dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa komisariatu w Dobrzejewicach Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Pozostała działalność Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wkład własny Razem dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiat aleksandrowski porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Toruńskiego, uczestnika WTZ Karczemka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji 7 mieszkańców Powiatu Toruńskiego, uczestników WTZ, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 62

163 Razem dz. 853 Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 206 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn. Natura 2000 na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Lasy grądowe, flora i fauna Seniorzy dzieciom przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI PSZCZÓŁ I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH II EDYCJA przez FUNDACJĘ LEŚNA DROGA. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Chcemy żyć ekologicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Ekologia w dniu dziecka przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 63

164 Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem przyrody III edycja przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć ekologicznych na temat form ochrony przyrody oraz wycieczek terenowych pn. Tradycja a ochrona środowiska przez Obrowskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu Nasza szkoła. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju wsi Brzezinko. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: X powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na ty przez czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu Czyż-nie.. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: Ochrona flory i fauny Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem Dla Przyszłości w Górsku. Organizacja zajęć dydaktycznoekologicznych pn.: Praktyczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze nad Jeziorem chełmżyńskim przez Klub sportowo-turystyczny Włókniarz Brak realizacji Razem Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratownictwa chemicznoekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 64

165 Porozumienie nr FN.I-08/206 z dnia r Budowa drogi rowerowej Bielczyny Chełmża oraz drodze Chełmża Brąchnówko Pigża na terenie gminy Chełmża Porozumienie z Gminą Chełmża Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (3,5 km), - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km), - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka- Cierpice (7 km). Realizacja w latach Razem 670 i )Łącznie dotacje udzielone z budżetu Powiatu Toruńskiego roku 206 OGÓŁEM DOTACJE w tym na: zadania bieżące zadania inwestycyjne Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 65

166 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW. SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. I. Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego. ) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r Stołówka. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 5 DOCHODY Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI Zakup produktów żywnościowych B.Z ) Z. Sz. CKU Gronowo - dz. 854-r Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe WYDATKI Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup 2 94 materiałów i wyposażenia B.Z 0 3) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 0 DOCHODY Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, 0 odsetki bankowe WYDATKI Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do 0 przeprowadzenia kursów B.Z 0 0 4) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup środków do produkcji rolnej. B.Z Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 66

167 II.PRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 67

168 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 206 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 206 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje otrzymane z Gmin na zadania bieżące Dotacje otrzymane z Gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Współfinansowanie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych przez Gminę Lubicz i Gminę Obrowo nie ujęte w planach z uwagi na niewielką wartość łączną zadania realizowanego przez PZD w Toruniu. pomocy finansowej do zadań realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami nie uwzględniał : - umów rozliczeniowych zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" realizowanego w okresie , - umów wieloletnich gdzie przepływ środków uzależniono od możliwości finansowych partnerów a nie od wielkości nakładów poniesionych na przedsięwzięcie w danym roku budżetowym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja dotyczy zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki Małe,zakończonego w latach wcześniejszych.większa kwota dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowanych w projekcie,której w roku 206 nie było potrzeby angażować jako źródło finansowania wydatków budżetowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Opłaty za karty wędkarskie,opłaty za terminale,opłaty na najem samochodów, potrącenia za usługi telekomunikacyjne.kwoty planowane w budżecie pierwotnym nie korygowano. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 68

169 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM i Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych ,0 490,05 90,065 Opłaty komunikacyjne i opłaty za zajecie 0,0690 pasa ruchu drogowego OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 Dotacje na program Erasmus OPIEKA SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej.0830 Wpływy z usług Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanową stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Opłaty komunikacyjne i za zajecie pasa ruchu drogowego (prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie lat ubiegłych) corocznie odbiegają od planowania budżetu z uwagi na niestabilne zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na usługę. Wpływ środków na sfinansowanie programu Erasmus przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży i Z.SZ. CKU w Gronowie nastąpił w grudniu 205 roku. Nie dokonano zmiany pierwotnie planowanych wpływów w trakcie roku 206. Kwota rzeczywistych wpływów z tytułu opłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu toruńskiego. Z uwagi na planowanie wydatków budżetowych tych jednostek pomocy społecznej w oparciu o społecznie akceptowalny rynkowy koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej nie było potrzeby szczegółowego korygowania planu dochodów. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 69

170 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotacji na zadanie o nazwie " Przebudowa systemu ogrzewania budynku w DPS Browina " będą następować w kolejnych latach realizacji inwestycji. Dla czystości prezentacji źródeł finansowania inwestycji kwoty dotacji zaplanowano od początku realizacji wydatków budżetowych tego zadania. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA.0690 Wpływy z różnych opłat omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody budżetowe z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w połowie roku 206 wynosiły zł. W trakcie realizacji wydatków budżetowych sfinansowanych z omawianych dochodów w wyniku : - rezygnacji z realizacji jednego z zadań w roku 206 na kwotę zł oraz w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych inwestycji o charakterze ekologicznym następowała korekta dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanych. Powstała różnica w wykonaniu planu na kwotę zł ( w oparciu o sprawozdanie OS-4) będzie sukcesywnie wprowadzana do wydatków budżetowych lat następnych. WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 206 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 70

171 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic W roku 206 nie przekazano pomocy finansowej dla Gminy 6300 Dotacje dla samorządów gminnych Czernikowo w wysokości zł na zadanie planowane przy współfinansowaniu z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Z uwagi na brak dofinansowania Gmina Czernikowo zrezygnowała z realizacji zadania w roku OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Szpital - spółka z o.o. w Chełmży terminowo realizowała swoje zobowiązania, wobec czego nie było potrzeby uruchamiania środków z tytułu poręczenia przez Powiat Toruński kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę Rezerwy ogólne i celowe par.48 0 Rezerwy Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym. Nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 7

172 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH. 2005r r r r r. 200 r. 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. 206 r. 2 3 DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 3 GRUDNIA ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU ) KREDYT BANKOWY,OBLIGACJE KOMUNALNE ) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DEFICYT (-) NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 3 GRUDNIA rzeczywiste wykonane , , Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 72

173 5 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 3 GRUDNIA ZADŁUŻENIE J.S.T NA 3.2 z tytułu kredytów,pożyczek i obligacji komunalnych , Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 73

174 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 206 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 74

175 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych, nr drogi 2030C zł, nr drogi 200C zł. Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej. Koszty wynagrodzeń osobowych delegacji w ramach Projektu Operacyjnego - Pomoc techniczna. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT ". Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Z.SZ.Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Z. Sz. CKU w Gronowie Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 75

176 Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo, - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny, - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice. Realizacja w latach Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo, - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny, Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki na na na I. Wydatki bieżące Wydatki II majątkowe Razem Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 76

177 Załącznik Nr 0 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA Lp. I Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających wartości brutto stanu na dzień na dzień na zmianę wartości majątku w 206 r. w roku netto brutto netto brutto Starostwo Powiatowe w Toruniu Szpital Powiatowy Sp. z o.o Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. Razem II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Toruń Grupa 0 grunty - Zelgno Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ Grunty 0 - Jedwabno Grunty 0 - Zarośla Cienkie Grupa 0 grunty- Gronowo Grupa 0 grunty Browina Grupa 0 Grunty Liznowo Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: siłownia zewnętrzna w Silnie zł, zakup przecinarek do stali i betonu zł, zakup sprzętu komputerowego i tableta zł, zakup oprogramowania office zł, zakup aparatu cyfrowego zł, zakup fortigate+ups zł, zakup regałów do archiwum zł, przyjęcie działki położonej w Browinie z uwagi na wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz DPS w Browinie - 3zł. Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, meble i oprogramowanie zł. W ramach realizacji zadań zleconych komisja kwalifikacyjna zakupiono wyposażenie -.650zł. Nieodpłatne otrzymanie: Otrzymano samochód osobowy Fiat Panda z PINB zł Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 77

178 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zmniejszenia: sprzedano działkę położoną w Browinie - 3zł, przekazano w trwały zarząd grunt do DPS Browina - 279zł, przekazano nieodpłatnie do PCPR w Toruniu samochód osobowy Fiat Panda zł, zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie zł. Razem III Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 675 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia: Zakończono inwestycję -"Adaptacja pomieszeń na zaplecze sali gimnastycznej " o łącznej wartości zł. Szkoła otrzymała na podstawie protokołu przekazania samochód osobowy marki Opel Zafira od Zespołu Szkól im. Unii EUropejskiej o łącznej wartości brutto zł.Zakupiono garaż blaszany zł Zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i audio,tablice interaktywną i projektor zł, zakupiono meble oraz wyposażenie do pracowni hotelarskiej zł, drobny sprzęt sportowy - 926zł, meble i wyposażenie do pokoju nauczycielskiego oraz drobne wyposażenie do pozostałych pomieszczeń administracyjnych -.847zł.Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu szkoły i ekspres do kawy o łącznej wartości zł. oraz laptopa do księgowości zł.Zakupiono lektury szkolne o wartości 376 zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych dokonano zakupu programów komputerowych do zajęć lekcyjnych ( programy: Corel DRAW, pakiety Office Pro Plus, program spiżarnia dla 2 stanowisk - łączna wartość 9.286zł IV Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Zmniejszenia: Zlikwidowano sprzęt nienadający się do dalszego użytku tj. monitory zł, laptop.65zł, projektory 5.997zł, pozostałe środki trwałe zł, ksiazki z bibilioteki szkolnej 48zł. dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 434 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 78

179 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem Zwiększenia: Szkoła zakupiła samochód osobowy marki Volkswagen do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON - łaczny koszt zakupu pojazdu wyniósł zł. Zakupino w ramach pomocy dydaktycznych dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości 4.400zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i drobne wyposażenie o łącznej wartości zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o podręczniki szkolne ( dotacja podręcznikowa) zł. Zmniejszenia: Przekazano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży samochód osobowy marki Opel Zafira o wartości zł.Dokonano likwidacji środków trwałych tj. patelnia elektryczna, dwie kuchnie elektryczne, chłodziarko-zamrażarka, dwie lodówki, wyparzacz oraz radiomagnetofon- łączna waertość zlikwidowanego sprzętu wyniosła 5.40zł. V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 648 Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia:zakupiono telefon bezprzewodowy o wartości 28 zł, dwa wentylatory - 230zł. W ramach pomocy dydaktycznych oraz wyposazenia zakupiono gitarę klasyczną, flety, saksofon, klarnety oraz tablice, szafy i ławki - łaczna wartośc zakupinego sprzętu wyniosła zł.Zakupiono w ramach zbiorów bibliotecznych zestawy nut o wartości 862zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Zwiększenia: zł - Modernizacja dwóch łazienek w internacie, wymiana urządzeń sanitarnych i pionów sanitarnych, zł - termomodernizacja pozostałej części internatu, sali gimnastycznej i łącznika, zł - renowacja zabytkowego muru i montaż automatyki bramy przy spawalni, 4.875zł - samochód na ćwiczenia warsztatowe przekazany przez Starostwo Powiatowe, zł - zakup elektrycznego kotła warzelnego do kuchni, laptop przekazany przez Marszałka Województwa Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 79

180 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze środków budżetowych, zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego wyposażenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: zł - likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposażenia. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM SZKOŁY VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia : zakup obieraczki i miksera zł, zakup wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne zł, meble zł, komputer, monitory, drukarki,sprzęt RTV zł, sprzęt AGD,narzędzia zł, wyposażenie fizykoterapii i sali gimnastycznej zł, zakup programu komputerowego 23zł. Zmniejszenia: likwidacja środków trwałych w użytkowaniu - grupa zł, grupa zł, likwidacja wyposażenia zł, likwidacja i przeniesienie na stan pozaksięgowy środków trwałych w użytkowaniu zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 84 Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 80

181 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Zwiększenia: wyposażenie pomieszczeń zł, w tym : a) wyposażenie pokoi mieszkańców zł (telewizory 6 szt, łóżka + materace 5 szt), b) wyposażenie pomieszczeń biurowych zł (fotele biurowe, komputery przenośne - laptopy 2 szt), c) wyposażenie pozostałych pomieszczeń ogólnodostępnych zł (zestaw mebli, szafki, wersalki, krzesła,odkurzacz przemysłowy), d) programy komputerowe zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia zł (meble, sprzęt RTV, sprzęt elektryczny, bielizna pościelowa). Wartości niematerialne i prawne IX Razem DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia: otrzymanie działka w trwały zarząd od Starostwa Powiatowego zł, zakup kotła elektr. do kuchni zł, zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zł, zakup wyposażenia ( meble, łóżka, materace podkłady nieprzemakalne,pościel,firany, sprzęt AGD, RTV,sprzęt do rehabilitacji) zł. Zmniejszenia: wygaszenie trwałego zarządu działki położonej w Browinie na rzecz Starsotwa Powiatowego - 3 zł, która była w trwałym zarządzie, likwidacja 3 kotłów warzelnych zł, likwidacja: ksero zł, elektrokardiograf zł, 2 wózki Bemar zł i 2 zmywarki do naczyń zł; likwidacja wyposażenia:narzędzia z warsztatu, kotłowni,pościel, firany, ręczniki, 6 komputerów, 3 drukarki, kopiarka,sprzęt z fizykoterapii, z terapii zajęciowej, patelna elektryczna, krajalnica, 2 łóżek, 5 szaf aptecznych, wózki, stoły zł. Razem X DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 8

182 dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia: zwiększenie wartości budynku o 77.6 zł, (tj. - modernizacja dachu zł oraz wymiana okien i drzwi wejściowych zł); zakup sprzętu dla DPS o wartości zł, (tj. zmywarkę kapturową o wartości zł, szlifierkę, kuchnię indukcyjną, dysk zewnętrzny, łóżka rehabilitacyjne 3 szt., inhalator tłokowy, ssak elektryczny, lampę bakteriobójczą, szafę mroźniczą, telewizory 5 szt., laptop, zakup garnków, patelnii, łóżek drewnianych 5 szt., kołder, materacy, wyposażenie domków letniskowych); zakup sprzętu dla ŚDS o wartości zł, tj. zestaw komputerowy, zamrażarkę, wkrętarkę, odkurzacz przemysłowy, szafę, filtr do wody pitnej, kanapy, fotel, stolik, stację lutowniczą. Zmniejszenia: likwidacja środków trwałych o wartości zł, tj. pralek, odkurzacza, drukarek, telefonów, wyposażenia pokoi mieszkańców, tj. poduszek, kocy, prześcieradeł, szaf ubraniowych, krzeseł; wyposażenia kuchni, tj. talerzy, szklanek, sztućcy; likwidacja zmywarki o wartości zł Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XI Centrum Usług Wspólnych w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 243 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Zwiększenia: montaż serwera wraz z oprogramowaniem o wartości zł, instalacja alarmowa zł, montaż urządzenia klimatyzacji zł, centrala telefoniczna zł, zakup programu księgowo - płacowego o wartości zł, komputer zł; inny sprzęt biurowy o łącznej wartości zł, tj. drukarki, niszczarki, kalkulatory, telefaks; zakup mebli i pozostałego wyposażenia o wartości zł, tj. krzesła, szafy, meble biurowe, zabudowa kuchenna, czajniki, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, wentylatory. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 82

183 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM DPS XII Powiatowy Zarząd Dróg dochody z majątku rzeczowego 969 dochody z majątku finansowego 868 Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Trwały zarząd - grunty zł (grupa 0); remont ciągu dróg nr 209C, 203C, 2026C zł; przebudowa drogi nr 2047C Wola - Osówka zł; budowa chodników zł; melioracje zł; nakładki na drogach zł; remont drogi nr 2028C zł; remont drogi nr 203C zł, PT z Gminy Lubicz zł; likwidacja na kwotę zł (grupa 3); zakup komputera zł; likwidacja starego sprzętu komputerowego na kwotę zł (grupa 4) ; zakup zamiatarki zł oraz likwidacja zużytego sprzętu - na kwotę zł (grupa 5); PT - Starostwo Powiatowe - pilarka zł oraz kasacja zużytych pilarek - na kwotę zł (grupa 6); sprzedaż samochodów: FIAT PANDA i Skoda FELICIA oraz ciągnika rolniczego - minus zł (grupa 7); zakup drobnego sprzętu zł oraz likwidacja wyposażenia na kwotę zł; wartości niemat.i prawne - zakup programu.59 zł (grupa 8). Razem XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 099 Grupa 0 grunty Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 83

184 Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych notebooki oraz telefaxy, urządzenia wielofunkcyjne w sczególności do nowopowstałych punktów konsultacyjnych Poradni znajdujących się w Nieszawce, Grębocinie oraz Złejwsi Wielkiej - łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych zestawy testów do diagnoz oraz meble i wyposażenie o wartości zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych zakupiono gry edukacyjne do terapii dzieci -.296zł. XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne. i praw Razem Zwiększenia: zakup serwera zł sfinasowanego ze środków PFRON, zakup wyposażenia biurowego na kwotę zł, sprzętu komputerowego na kwotę zł i lecencji antywirusowych na kwotę.273 zł sfinansowanych ze środków własnych. Przyjęcie nieodpłatnie samochodu osobowego Fiat Panda ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę zł. Zmniejszenia: likwidacja sprzętu komputerowego zł, wyposażenia biurowego zł. Zniesienie ze stanu oprogramowań komputerowych nie używanych, po wygaśnięciu licencji zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty - Chełmża Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Zwiększenia - zakup samochodu zł, wyposażenie - 45zł. Zmniejszenia - likwidacja zużytego sprzętu zł. Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 84

185 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XVI Razem Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: zł; z tego: termomodernizacja dachu zł, zakup z Budżetu wyposażenia zł; zakup z Funduszu Pracy notebooków oraz licencji, serwerów, klimatyzatora, podtrzymywacza SMART, mini komputerów, tabletu, drukarek etykiet, niszczarek, projektora multimedialnego zł; nieodpłatne przyjęcie wykładziny zakupionej ze środków PFRON zł. Zmniejszenia: zł z tego: likwidacja środków trwałych zł, likwidacja wyposażenia zł oraz likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 44.62zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XVII Razem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 249 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia : Zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych ,00 zł (licencje na program kadry i płace oraz środki trwałe, 2 szt.fotele biurowe) Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 85

186 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia zł ( LT- kserokopiarka Ricoh Aficio zł, PT- przekazanie samochodu Fiat Panda wraz z radiem zł) Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem OGÓŁEM Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wartość majątku w latach rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 Wartość majątku Id: 2A8AF BD8-9B9-495A Podpisany Strona 86

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo