Metody predykcji analiza regresji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody predykcji analiza regresji"

Transkrypt

1 Metody predykcj analza regresj TPD 008/009 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyk Poltechnka Poznańska Przebeg wykładu. Predykcja z wykorzystanem analzy regresj.. Przypomnene wadomośc z poprzednch przedmotów.. Ocena poprawnośc modelu regresj lnowej.. Regresja welowymarowa. 4. Regresja nelnowa.. Selekcja zmennych. Uwag: proszę odwołać sę do przedmotu Statystyka analza danych studa nżynerske.

2 Modelowane regresj Metoda szacowana wartośc lczbowej zmennej zależnej (objaśnanej, wynkowej) y na podstawe wartośc zmennych nezależnych x. Badamy zależność warunkową Formalne poszukujemy modelu y = f ( x, β ) y x Modele lokalne locally weghted regresson p y = α + j = f j ( x, β ) Przykład ceny domów przykład z R W zborze danych homedata (z paketu R) ceny 684 domów Maplewood (New Jersey) z lat: Interesuje nas zależność pomędzy cenam domów z tych lat.

3 Regresja model lnowy Analtyczny sposób przyporządkowana wartośc zmennej zależnej konkretnym wartoścom zmennych nezależnych. Lnowa regresja prosta najprostszy rodzaj regresj, w których zależność zmennych można opsać za pomocą ln prostej. yˆ β x + β + ε = 0 gdze β jest współczynnkem kerunkowym, β 0 wyraz wolny (punkt przecęca z osą rzędnych); x zmenna nezależna, y zmenna zależna (objaśnana, przewdywana), ε -błąd losowy. Intucja poszukwana regresj lnowej Przykład z wykładu z Ekonometr (UCI Berkley): Do hgh ncome households consume more or less electrcty than lower ncome households? Take a sample of households. Observe the energy consumpton and ncome of each household. Która lna podsumowująca ogólny trend w danych jest najlepsza?

4 Lnowa prosta regresj - MNK Rzeczywste dane ( x, y ),...,( x n, y n). Wartość teoretyczna funkcj regresj y ˆ = f ( x) Błąd oszacowana y yˆ tzw. wartość resztowa lub rezyduum. Lnowa regresja prosta wartośc rezyduów pownny być jak najmnejsze dla wszystkch =,,n. Wskaźnk rozproszena suma kwadratów rezyduów. S = n = ( y yˆ ) Dla lnowego wykresu dużych rezyduów ne ma być zbyt wele metoda najmnejszych kwadratów! daje ona najlepsze lnowe neobcążone estymatory parametrów regresj Przykład MNK Które resdua (suma kwadratów) są najmnejsza? Proste sumowane: I -++=0; II -+-=0; III -++0 MNK: I +4+9=8; II: +4+=6; III 4+4=8

5 Własnośc oszacowana MNK Lna przechodz przez wartośc średne: ˆ 0 β y = β x + β = β x + ( y x) = y Wartość oczekwana resduów jest zerowa n = = e n e = ( y yˆ ) = ( + 0) = ( + 0) = 0 = y x y x y β β β β n n n n y = Dobra własność: lna jest średno właścwa. Przykład lustracyjny (samochody) W frme produkującej samochody przeprowadzono analzę sprzedaży samochodów z ostatnego mesąca. Zebrano dane od dealerów zajmujących sę sprzedażą samochodów tej frmy o welkośc sprzedaży za ostatn mesąc (zmenna zależna Y) oraz czase wykuponej reklamy w ostatnm mesęcy (zmenna nezależna X). Nr dealera y x

6 Samochody Wykres XY Oblczene współczynnka korelacj: r xy = (statyst st.) Model lnowy z oszacowanym parametram: y = x Wartość a oznacza, że wzrost (spadek) czasu wykuponej reklamy radowej o jedną mnutę spowoduje wzrost (spadek) sprzedaży w przyblżenu o sztuk samochodów. Samochody Model y^ = x 8 Wykres rozrzutu (samochody.sta 0v*c) y= *x+eps 7 6 Y X Nr dealera x y y^=f(x) 8 9,0 9 8, , , 7 7, , , , , , ,48 6,8

7 Równane stochastyczne vs. determnstyczne Statystyczny model opsuje lczbowo zależność pomędzy zmenną nezależną (x) oraz zmenną zależną (y) y = β 0 + βx + ε gdze β0, β neznane parametry f.regresj, które należy oszacować; ε -składnk losowy. Parametry funkcj regresj ne są znane (obserwowane), podobne jak składnk losowy, dlatego jest to równane stochastyczne. Równane determnstyczne po zastosowanu MNK ˆ + y = b0 b x Gdze b0, b oceny estymatorów parametrów funkcj regresj numer obserwacj. Defncje zadana analzy regresj Wyjaśnene w sposób analtyczny kształtowana sę wartośc jednej zmennej losowej (zmennej zależnej lub objaśnanej) pod wpływam nnej zmennej (nezależnej lub objaśnającej) lub nnych zmennych. Jeżel zmenna losowa Y składa sę z dwóch składowych: pewnej zmennej losowej ε oraz elementu systematycznego f(x) zależnego od zmennej X, to regresją zmennej losowej Y względem X jest równane E(Y X) = f(x), przy czym zakłada sę, że E(ε)=0 Defncja [Słownk statystyczny. Kendall, Buckland] Regresja prosta Y = Yˆ + ε gdze Y ˆ = f ( X ) oznacza teoretyczne pozomy zmennej odczytane z funkcj regresj Funkcje kształt lnowy lub nelnowy

8 Zaps wektorowy Ogólna postać Rozwązane MNK X b y = ˆ y X X X b T T ) ( = = = = = = = = = n n n n n n n y x y n x x x x x n b b 0 ) ( Przykład W celu zbadana zależnośc mędzy zyskam pewnej frmy a wydatkam na szkolena handlowców, dokonano porównana wynków dla kwartałów (x - wydatk na szkolena handlowców w tys. zł, y zysk frmy w tys. zł): x 4 y

9 400 0 y = 6x + R = 0, y= X= 4 X T = 4 X T X= detx T X= 0 (X T X) - =, -0, -0, 0, X T y= b= 6 y = + 6x

10 y= e T e= 70 S e = 97 (X T X) - = S( b 0 ) S( b ) = =,7 9,8 e= e T =, -0, -0, 0, S = 0, S y = 9,74 9 e S y = R 70 = * 9000 = 0, 06 = 0, 94 = 94% Co zrobmy w Excelu? Funkcje stat. REGLINP lub dodatek Analza Danych X Y 4 4 Tak przy okazj jak nterpretować wynk?

11 Przykład wzrost = f(wek) / Statstca (Statsoft) Weryfkacja modelu regresj Ocena dopasowana funkcj regresj do danych emprycznych. Składnk resztowy e = y yˆ tym wększy, m wększy jest składnk losowy ε, może także wynkać z błędnego przyjęca danej funkcj regresj. Rozkład całkowtej zmennośc zmennej objaśnanej Ocenamy za pomocą warancj S y lub całkowtej sumy kwadratów różnc SST SST = n = ( y y)

12 Ocena modelu regresj Całkowtą sumę kwadratów odchyleń (SST) w analze regresj dzel sę na dwe częśc: SST = SSR + SSE ( y y) = ( yˆ y) + ( y yˆ) gdze SSR regresyjna suma kwadratów odchyleń (część wyjaśnona przez zbudowany model), SSE resztowa suma kwadratów odchyleń (część ne wyjaśnona przez zbudowany model). Na le dobra jest regresja? Współczynnk determnacj jest opsową marą sły lnowego zwązku mędzy zmennym, czyl marą dopasowana ln regresj do danych. współczynnk determnacj --- przyjmuje wartośc z przedzału [0,] wskazuje jaka część zmennośc zmennej y jest wyjaśnana przez znalezony model. Na przykład dla R =0.69 znalezony model wyjaśna około 6% zmennośc y. Przy okazj: pomyśl o zwązku współczynnka R oraz współczynnka korelacj r.

13 Mary dopasowana modelu regresj do danych Współczynnk determnacj: R SSR = = SST SSE SST Najważnejsza mara dopasowana funkcj regresj do danych emprycznych; Jest to stosunek zmennośc wyjaśnanej przez model do zmennośc całkowtej. Średn błąd kwadratowy: SSE MSE = n Warancja resztowa (k lczba zmennych) S = e n k + e ( ) Błędy standardowe parametrów b : S( b ) T ( ) T j = Se X X jj = Se ( X X) jj S( b ) = S( b ) = S 0 n = ( x x) + n odchylene standardowe składnka resztowego standardowy błąd oszacowana SSE S = n S x n = ( x x) Samochody 4 R = 0.898, S = 6.8 R ozn., że 89.8% zmennośc zmennej y zostało wyjaśnone przez zbudowany model. S przecętne odchylene wartośc emprycznych od wartośc teoretycznych (wynkających ze zbudowanego modelu) wynos 6.8 sztuk samochodów.

14 Założena modelu regresj Zwązek mędzy x y jest lnowy. Wartośc zmennej nezależnej ne są losowe. Losowość wartośc y pochodz wyłączne ze składnka losowego. Składnk (błędy) losowe mają rozkład normalny o średnej 0 o stałej warancj σ Cekawa dyskusja założeń w A.Aczel Statystyka w zarządzanu. Weryfkacja uwag ogólne Statystyczna dotyczy przede wszystkm weryfkacj przyjętych założeń o stochastycznej strukturze modelu oraz założeń o stotnym wpływe zmennych objaśnających na zmenną objaśnaną za pomocą znanych testów statystycznych. Merytoryczna wąże sę z odpowedzą na pytane, czy oszacowane oceny parametrów równana zgodne są z przyjętym założenam, a także czy stneje możlwość "sensownej" nterpretacj otrzymanych wartośc ocen parametrów.

15 Weryfkacja modelu regresj Zbadaj czy stneje zwązek mędzy średną wydajnoścą (merzoną lczbą wykonanych detal określonego typu) a stażem pracy (merzonym w mesącach). n Wydajność y Staż pr. X Załóżmy model lnowy: y = β 0 + β x + ε Wynk oblczeń (Statstca) Hpotezy dotyczące poszczególnych parametrów modelu Ocena poszczególnych parametrów β w modelu (ocena zachodzena zwązku lnowego mędzy zmenną x a y). Test statystyczny Statystyka testowa: Intucja H H 0 : : β = 0 β 0 β t = S β ) ( Badamy dla każdego parametru strukturalnego osobno, czy stotne różn sę on od zera. Jeśl ne uda nam sę odrzucć hpotezy zerowej, będze to oznaczało, że zmenna objaśnająca przy której sto dany parametr ne wpływa na zmenną objaśnaną, węc można ją usunąć z modelu (jednakże to wymaga powtórnego oszacowana modelu, z już z aktualnym zestawem zmennych objaśnających).

16 Testy stotnośc Istotność modelu regresj dla przykładu samochodowego. Model y = x Źródło zmennośc Model (część wyjaśnona) Błąd (część newyjaśnona) Lczba stopn swobody (k=) (n k = n-) 0 Suma kwadratów odchyleń SSR 7.4 SSE 7. Całkowta (n-) SST Przecętna suma kwadratów odchyleń (MSR=SSR/) 7.4 (MSE=SSE/(n-)) 7. R = 0.898, S = 6.8, F = Wartość krytyczna statystyk z tablc rozkładu F przy pozome stotnośc α = 0.0 wynos 4.96 Podsumujmy wynk: Model jest statystyczne stotny.

17 Przykład Amercan Express Rozważmy przykład posadaczy kart kredytowych Amercan Express frma jest przekonana, że posadacze jej kart podróżują węcej nż nn ludze. W badanach marketngowych podjęto próbę ustalene zwązków mędzy długoścą tras podróży a obcążenem karty kredytowej jej posadacza w danym okrese czasu. Węcej w Aczel: Statystyka w zarządzanu, str Analza regresj Amercan Express

18 Weryfkacja równana regresj SSE=86, MME=SSE/(n-) = 04,4 Standardowy błąd s = MSE = 8,8 Błędy estymacj S(b 0 ) = 70,8 S(b ) = Współczynnk determnacj R = 0.96 Prognoza punktowa w regresj Łatwa na podstawe równana regresj. Np. oceń obcążene kart wśród posadaczy kart, których trasa podróży osągne 4000 ml, w okrese o takej długośc jak okres badany: yˆ = 74,8 +,66 x = 74,8 +, = 96,0

19 Przedzały predykcj (-α) 00% przedzał predykcj zmennej Y yˆ ± tα / s + + n ( x x) ( x ) n = x Rozpętość przedzału predykcj zależy od odległośc wartośc x od średnej x! Przykład: posadacz, który przebył 4000 ml 9% przedzał ufnośc. Z analzy danych hstorycznych: x = 79448/=77,9; SSx = ,84 a s = 8,6 Ponadto t przy stopnach swobody wynos,069 Stąd przedzał 96,0±676,6 = [469,4; 97,67] Oznacza to, że w oparcu o wynk badań można meć 9% zaufana do prognozy, że posadacz karty, który przebył trasę 4000 ml w okrese o danej długośc obcąży swoją kartę kredytową sumą od do 97,67$. Przedzały predykcj Ogranczene prognoz punktowych błędu pochodzące zarówno z nepewnośc szacunków, jak losowej zmennośc położena punktów w stosunku do ln regresj. Stosuj wtedy tzw. przedzały predykcj (tzw. prognozy przedzałowe).

20 Przewdywane w regresj Wartośc prognozowane ne pownny wykraczać poza zakres wartośc wykorzystywanych w procedurze szacowana parametrów równana regresj. Rozkłady reszt Sposób szybkej oceny (jakość reszt). Założena modelu lnowego: Składnk (błędy) losowe mają rozkład normalny o średnej 0 o stałej warancj czyl reszty pownny meć charakterystyczny rozrzut; najlepej obserwować to na wykresach rozrzutu reszt.

21 Wykresy rozkładu reszt (przykład zależnośc cen wna od weku wna) = dane za A.Snarska: Statystyka, ekonometra, prognozowane.

22 Wykres rozkładu reszt Wna / Składnk resztowe w zależnośc od weku Wek Rozkład reszt Składnk resztowe Wek Reszty przypuszczalne spełnają założena modelu regresj. Rozproszene neregularne ale w pase o pewnej szerokośc. Brak korelacj wzajemnej kolejnych składnków. Wykres rozkładu reszt zestaw Inny przykład wykresu składnków resztowych. t Rozkład reszt Układ ln wykresu wskazuje, że reszty następne zależą od poprzednch rozbegają sę poza ogranczony pas.

23 Wykresy reszt różne nterpretacje Oceń ponższe sytuacje Sprawdzene wykresu kwantylowego Datamner 7 (Normalty Probablty Plot of Resduals)

24 Inny przykład nny baseball Amercan League 00 Zależność mędzy średną uderzeń gracza a lczba uderzeń, które pozwolły na zalczene baz zdobyce punktu. [larose 08,.0 Naruszone założena Punkty oddalone - outlers Przykład płatk śnadanowe [Larose 08] dwe obserwacje są zdecydowane bardzej odlegle od ln regresj nż pozostałe analza reszt

25 Punkty oddalone (reszty standaryzowane) Raw Resduals Case -s s.....* * * * * * * * * * * *..... * * * * * * * * * Raw Resdual (Baseball.sta) Dependent varable: WIN Observed Predcted Resdual Standard Standard S Value Value Pred. v. Resdual P 0, ,406 0,0867 0,7804,7 0 0, ,6848 0,074,784 0,96 0 0,6000 0,9486 0,064 0,7044 0,70 0 0, ,708-0,08,99-0, ,000 0, ,044-0,0466 0, ,8000 0,487-0,007 0,8698-0,46 0 0, ,489-0,0789 0,649-0, , , , ,966-0, , ,480-0,080-0,9 -, , ,06-0,007 -,9796-0,74 0 0, ,8908-0,0008,8876-0, , ,6489 0,04,94 0,6 0 0, ,64-0,04740,08 -, ,7000 0,706-0, ,998-0, ,000 0,06 0, ,8 0, ,000 0, ,0690-0,6 0, , ,766-0,0666 0,6689 -, , ,09-0,0769 0,68 -, , , ,09 -, , , ,4780-0,0880-0,488 -, Regresja welokrotna (welowymarowa, weloraka) Zmenna objaśnana zależy od węcej nż jednej zmennej (sytuacja częsta w praktyce). Model regresj zmennej y względem zboru m- zmennych nezależnych x, x, K, x m jest określony równanem: y b + b x + b x + K + b m x = 0 m Analza welowymarowa x x = X K xn x = x x K x n K L K K xm x m K xnm [ x x K x ] T m

26 Analza welowymarowa Wybrane wskaźnk x = [ x x K ] x m Mara rozproszena macerz kowarancj c c = C K cn c c K c n K L K K cm c m K cnm Model lnowy regresj welokrotnej Założene: wpływ każdej rozpatrywanej zmennej objaśnającej na zmenną y jest lnowy ne zależy od wartośc nnych zmennych y = 0 m m β + β x + β x + K+ β x + ε Zaps macerzowy: xm odpowada y; wyraz wolny dodatkowa zmenna x 0 = Y Rozwązane MNK b = = X β + ε ' ' ( X X ) X Y

27 Regresja welokrotna Dane są nformacje o budżece reklamowym pewnego produktu, jego cena jednostkowa oraz fnalna sprzedaż jednostkowa. BUDŻET CENA SPRZEDAZ Założena poprawnośc stosowana modelu regresj Zmenne nezależne x ne są ze sobą slne skorelowane. Żadna ze zmennych nezależnych ne pownna być kombnacją lnową nnych zmennych nezależnych. Lczba obserwacj n mus być wększa od lczby parametrów do oszacowana Zakłada sę stnene modelu lnowego względem parametrów. Jeśl wele z założeń jest nespełnony ne korzystaj z przedstawonych metod weryfkacj Bardzej adekwatny skorygowany współczynnk determnacj (także stosowalny gdy ne ma wyrazu wolnego).

28 Regresja nelnowa transformacje do modelu lnowego Mędzy zmenną objaśnaną a zmennym objaśnającym mogą zachodzć zwązk nelnowe. W welu przypadkach można dokonać transformacj do modelu lnowego poprzez odpowedne przekształcena zmennych. Model Y = f(x,b) jest lnowy względem parametrów, jeśl można go przedstawć jako lnową funkcję jednoznacznych przekształceń X, przy czym współczynnk tych przekształceń musza być znane. Y = k = b k z k Z k = h k (X ) Przykład regresj nelnowej Punkty żywenowe w latach Rok Punkty t

29 Punkty żywenowe c.d Rok y Z Z Zakładamy, że kształt równana jest y = a0 + a t + a t Wprowadzamy zmenne zastępcze z = t z = t Rozwązane a0=88 a=,0 a=-0,84 Weryfkacja R=0.996 s=,7 Obe wartośc statystyk t < 0.0 y = t 0.84 t Przykład regresj nelnowej cz.a Opsać kształtowana sę depozytów złotowych w oddzale banku w kolejnych kwartałach lat Kwartał DEP t I 94 4 DEP / t II 94 III 94 IV 94 I 9 II 9 III 9 IV 9 I 96 II 96 III Hpoteza wykładnczy przebeg b t DEP = a e

30 Przykład regresj nelnowej cz.b Opsać kształtowana sę depozytów złotowych w oddzale banku w kolejnych kwartałach lat t DEP Ln(DEP) ,87 ln(dep) / t ,977,0, ,47,88, ,47, ,74,768 4, ,94 Rozpatrujemy formę ln( DEP) = (ln a) + b t Depozyty - rozwązane Rozwązane modelu przekształconego ln(dep)= t, R=0.989, współczynnk stotne. Przekształcene odwrotne t DEP = e 0. t = 06.6 e

31 Metody doboru zmennych do modelu Zmenne wybera sę na podstawe wedzy dzedznowej. Wymagana nt. własnośc zmennych nezależnych: Są slne skorelowanych ze zmenną, którą objaśnają. Są neskorelowane lub co najwyżej słabo skorelowane ze sobą. Charakteryzują sę dużą zmennoścą. Jak wykorzystać współczynnk korelacj? r = tα, n n + tα, n Ocena zmennych objaśnających Przykład doboru zmennych do modelu opsującego mesęczne spożyce ryb (w kg na osobę) w zależnośc od: spożyca męsa x, warzyw x, owoców x, tłuszczów x 4 oraz wydatków na lekarstwa x. nr y X X X X4 x 0,6 0,6 0, 4,,07,07 0,4,77 0,44 0,44 0, 4 0,6 0,6 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,09 0,09 0, ,6 0,6 0,9 0 0, 0, 0,0 7 7,46,46 0,4,, 0.4 0,, 0, , 0, 0,0 9 0,4 0,9 0,0 6

32 Dobór zmennych do modelu Współczynnk zmennośc y x x x x4 X 0,6 0,74 0,97,0 0,944 0,6 Macerz współczynnków korelacj y x x x x4 X y x 0,90 x 0,70 0,84 x 0,748 0,8 0,99 x4 0,8 0,860 0,946 0,9 x -0,44-0,9-0,477-0,0-0,9 Trochę oblczeń Wartość krytyczna Słaba korelacja? r = 4, ,666 = = 0.9 r(y,x) =-0.44 odrzucamy x Wyberamy najslnejszą zmenną r(y,x)=r=0.90 wyberamy x Co z pozostałym zmennym?

33 Regresja krokowa Postępująca (forward) Zakłada kolejne dołączane do lsty zmennych objaśnających tych zmennych, które mają najstotnejszy wpływ na zmenną zależną. Wsteczna (backward) Usuwamy ze zboru zmennych, ta które mają najmnejszy wpływ na zmenną zależną. Stosując R lub testy stotnośc współczynnków modelu (F). Regresja welokrotna - Statstca

34 Regresja krokowa

35 Lteratura Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, Koronack Jacek, Melnczuk Jan, WNT, 00. Statystyka w zarządzanu, A.Aczel, PWN 000. Statystyka praktyczna. W.Starzyńska, Statystyka. Ekonometra. Prognozowane. Ćwczena z Excelem. A. Snarska, Wydawnctwo Placet 00. Przystępny kurs statystyk, Stansz A., 997. Tom pośwęcony wyłączne analze regresj! I wele nnych

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych

Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych Metody predykcji analiza regresji wielokrotnej, nieliniowej i wybór zmiennych TPD 2009/2010 Aktualizacja w 2010 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Przebieg wykładu Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo