Stanisław Stanek Zbigniew Twardowski Sebastian Kostrubała Radosław Kowal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanisław Stanek Zbigniew Twardowski Sebastian Kostrubała Radosław Kowal"

Transkrypt

1 MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESU ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ DLA POTRZEB OPERACYJNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH Stanisław Stanek Zbigniew Twardowski Sebastian Kostrubała Radosław Kowal Wprowadzenie Ryzyko utraty płynności finansowej, w proponowanym podejściu, rozumiane jest jako ryzyko wynikające z wahań poziomu wolnej gotówki, wynikające z róŝnic pomiędzy terminami wymagalności zobowiązań bieŝących a cyklem konwersji aktywów obrotowych w środki pienięŝne. Zakładając, jako punkt wyjścia identyfikacji obszarów ryzyka utraty płynności finansowej, sprawozdawczość finansową, moŝna przyjąć, iŝ ryzyko prowadzonej działalności odzwierciedlone jest w poziomie poszczególnych pozycji trzech podstawowych członów sprawozdawczości finansowej: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŝnych [Skocz02]. Ryzyko utraty płynności finansowej identyfikowalne w bilansie to obszar krótkoterminowych decyzji finansowych aktywa bieŝące oraz pasywa bieŝące. Rachunek zysków i strat w sposób pośredni dostarcza informacji o potencjalnym poziomie ryzyka poprzez informacje o wielkości sprzedaŝy (rotacje składników aktywów i pasywów skorelowane z przychodami) oraz wyniku finansowym (strumień operacyjnego przepływu środków pienięŝnych). Rachunek przepływów pienięŝnych z kolei powszechnie uwaŝany jest za podstawowe źródło dla identyfikacji ryzyka płynności finansowej (por. strumieniowe metody analizy płynności finansowej). Ryzyko utraty płynności finansowej rozpatrywać moŝna z punktu widzenia ryzyk cząstkowych obszarów kształtujących płynność przedsiębiorstwa: naleŝności, zapasów, zobowiązań bieŝących. Kompozycja wielkości ryzyka w poszczególnych obszarach bezpośrednio wynika z realizowanej w przedsiębiorstwie strategii kształtowania kapitału obrotowego brutto. 545

2 ROZDZIAŁ V Narzędziem analizy ekonomicznej są wskaźniki. Stosunkowo duŝy stopień syntezy wskaźników stwarza moŝliwość ich analizy z uwzględnieniem wymogów podejścia systemowego. Jak podaje Lech Bednarski poznanie przyczynowo skutkowych zaleŝności zachodzących między wskaźnikami ekonomicznymi moŝe prowadzić do budowy róŝnych układów strukturalnych (piramid wskaźników) umoŝliwiających wewnętrzną, kompleksową ocenę działalności przedsiębiorstwa oraz antycypowanie jego rozwoju w przyszłość [Bed96, s. 532]. W proponowanym podejściu, narzędziem poznania dynamiki relacji przyczynowo skutkowych w modelach zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej jest symulacja. Wykorzystano tu koncepcje budowy Inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartą na trzech komponentach: analizatorze, komunikatorze oraz symulatorze [Stan03; Stan04]. W celu analizy mocnych oraz słabych stron tej techniki poznawczej wykorzystano do budowy modeli symulacyjnych zarówno metody dynamiki systemowej jak i logiki rozmytej. Modelowanie przy wykorzystaniu metody dynamiki systemowej Budowa modelu Model zbudowany został przy uŝyciu pakietu Vensim. Oprogramowanie zapewnia środowisko do przeprowadzania symulacji i tworzenia modeli symulacyjnych. Łatwość tworzenia modeli oraz przystępny interfejs graficzny przesądziły o wyborze pakietu Vensim, jako narzędzia do budowy modelu i przeprowadzania na nim eksperymentów. Bazowe zaleŝności, ujęte na diagramie odwzorowują fundamentalne relacje pomiędzy naleŝnościami, środkami pienięŝnymi i zobowiązaniami, wynikające z zasady memoriałowego ujmowania zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie rys. 1. Rys. 1. NaleŜności i środki pienięŝne Analiza zachowania modelu zorientowana jest więc na śledzenie zmian w poziomie gotówki w zaleŝności od wartości przyjmowanych przez pozostałe parametry. Dwie zmienne stanu systemu (tzw. poziomy): NaleŜności i Środki pienięŝne, odpowiadają za dynamiczne zachowanie modelu przechowują w 546

3 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... sobie informacje na temat wartości zmiennej w danym momencie. Wartość ta jest oparta na wartościach z poprzedniego okresu. Poziomy zasilane są przez tzw. przepływy - zmienne, które wpływają na stan poziomów, zmieniają ich wielkość (sprzedaŝ, realizacja naleŝności i rozchód). Występują tutaj takŝe inne zmienne, które pełnią rolę modyfikatorów, zmiennych pomocniczych, wpływających w pewien sposób na wielkość pozostałych zmiennych. Strzałki łączące poszczególne zmienne obrazują istniejące pomiędzy nimi powiązania (por. rys.1.). Budowa kompletnego modelu polega na wprowadzaniu kolejnych poziomów oraz przypisaniu im odpowiednich przepływów. Przykładowo, poziom Kredyt obrotowy zasilany jest przez przepływ o nazwie zaciąganie kredytu (rys.2). Odpływ zmniejszający stan kredytu to spłata kredytu. Kontrola wielkości przepływu zaciąganie kredytu odbywa się poprzez zmienną pomocniczą strategia kredytowa. Zmienna ta, której równanie prezentujemy poniŝej, wyliczana jest w oparciu o wielkość dostępnych środków pienięŝnych. Jeśli ich nie ma w wystarczającej ilości przedsiębiorstwo musi zaciągnąć kredyt, który następnie będzie spłacać: strategia kredytowa= IF THEN ELSE(Srodki pieniezne<100, 100-Srodki pieniezne, 0) Units: zl/month Przykładowy model symulacyjny oceny ryzyka utraty płynności finansowej przedstawiony jest został na rysunku

4 ROZDZIAŁ V Rys. 2. Przykładowy model symulacyjny oceny ryzyka utraty płynności finansowej odwzorowanie za pomocą pakietu Vensim Symulacje z wykorzystaniem modelu Pierwsza symulacja dotyczyć będzie testowania działania modelu poprzez próbę stabilizowania poziomu środków pienięŝnych. Zakładamy stabilizację środków pienięŝnych (poziom równy zero), bez zasileń kredytem obrotowym. W tym celu manipulujemy wartością zmiennej np. koszty stałe. Przy załoŝeniu, Ŝe suma kosztów zrównowaŝy dopływ środków ze sprzedaŝy oczekujemy, Ŝe środki pienięŝne osiągną poziom 0 i na nim pozostaną. Środki pienięŝne po zwiększeniu kosztów stałych do poziomu 550 zł stabilizują się na poziomie 0. Oznacza to, Ŝe model zachowuje się zgodnie z rzeczywistością. Kolejny przypadek posłuŝy nam do sprawdzenia, co się stanie, gdy jeden z naszych odbiorców nie zapłaci za zakupione towary. Innymi słowy sprawdzać będziemy reakcję modelu na nagłą zmianę czasu realizacji naleŝności. W tym celu posłuŝymy się wbudowaną funkcją pakietu Vensim o nazwie STEP. Funkcja ta pozwala na zadeklarowaniu zmiany wartości zmiennej o określoną wielkość w ściśle określonym przez badacza momencie. Zmiana dokona się w

5 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... miesiącu i polegać będzie na wydłuŝeniu czasu spłaty do 1,2 miesiąca z aktualnych 0,7. (rys.3.) Rys. 3. Wyniki symulacji dla zmienionej wartości czasu realizacji naleŝności Efektem wprowadzonych zmian jest utrata płynności finansowej. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie poradzić sobie ze spłatą kredytu, który musiał być zaciągnięty w wyniku nagłej zmiany w czasie realizacji naleŝności. W następnej symulacji będziemy się starać odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądać będzie sytuacja firmy, jeśli popyt na jej wyroby podlegać będzie sezonowym wahaniom. Aby uzyskać efekt sezonowości posłuŝymy się wbudowaną funkcją oprogramowania Vensim, funkcją SIN. Po wprowadzeniu funkcji SIN do obliczania wielkości sprzedaŝy uzyskujemy rezultat w postaci krzywej, która obrazuje zmiany w wielkości zmiennej Środki pienięŝne w czasie. Jednocześnie pozbawiamy firmę początkowych zapasów gotówki (rys.4.). 549

6 ROZDZIAŁ V Rys. 4. Wykres zmiennej Środki pienięŝne po wprowadzeniu wahań sezonowych popytu Widać, Ŝe firma, przy pozostałych parametrach nie zmienionych uzyskuje po pewnym czasie impuls do wyraźnego wzrostu. Początkowo firma ma pewne problemy z utrzymaniem płynności, lecz potrafi je przezwycięŝyć. Kolejna symulacja, wersja z sezonowymi wahaniami wielkości sprzedaŝy, pokazuje, Ŝe nie zawsze jest to moŝliwe (rys.5.). Rys. 5. Wykres Środków pienięŝnych firmy dla sezonowej sprzedaŝy początek sezonu przy niskim popycie W tej symulacji firma nie zdołała poradzić sobie ze słabą koniunkturą w początkowym okresie symulacji. Symulacja, w przeciwieństwie do poprzedniej, rozpoczęła się w momencie kiedy sinusoida sprzedaŝy znajdowała się u dołu swojej amplitudy. Środki uzyskane ze sprzedaŝy nie pokrywały w tym momen- 550

7 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... cie zapotrzebowania wynikającego z konieczności spłaty Zobowiązań. Firma zaciągnęła Kredyt obrotowy, którego nie zdołała spłacić. Modelowanie rozmyte Systemy regułowe na stałe weszły juŝ w wyposaŝenie systemów wspomagania decyzji, jednak ich stosowanie ogranicza się zazwyczaj do funkcji diagnostycznych. Wzbogacenie klasycznych systemów ekspertowych o logikę rozmytą początkowo pozwoliło na jeszcze lepsze wykorzystanie systemów do diagnozy, umoŝliwiając wierniejsze odzwierciedlenie związków zachodzących w rzeczywistości, jak i implementacje tzw. wiedzy zdroworozsądkowej. Jednak wykorzystanie tak rozbudowanych systemów nie musi ograniczać się do odpowiedzi na pytanie: jak jest?. Wydaje się słusznym zapoŝyczenie zastosowań systemów logiki rozmytej np. z automatyki, gdzie systemy te realizują np. funkcje sterujące i wzbogacenie funkcjonalności SWD [Stol04], tak by system potrafił nie tylko odpowiedzieć jak jest, ale równieŝ jak moŝe być, lub jakie kroki naleŝy podjąć aby osiągnąć zdefiniowany cel. W tym celu naleŝy znacznie zmienić podejście do budowy systemu ekspertowego, którego klasyczna odmiana skupia się prawie wyłącznie na budowie reguł. Nowoczesny, regułowy system sztucznej inteligencji powinien pozwalać na budowę modeli symulacyjnych w jak najlepszy sposób odzwierciedlających badany fragment rzeczywistości. Dodatkowo powinien pozwalać na integrację i ścisłą współpracę z dowolnymi komponentami zewnętrznymi. PoniŜej znajduje się fragment klasycznego modelu bazy wiedzy, odwzorowującego proces zarządzania gotówką wraz krótkim fragmentem bloku reguł por. rys. 6 oraz 7. PoniŜszy fragment skupia się na rozwiązaniu problemu strategii sprzedaŝy i zaopatrzenia, przy zdefiniowanych 4 przesłankach: poziom gotówki, pozycja przetargowa, pozycja względem odbiorców i dostawców. 551

8 ROZDZIAŁ V Rys. 6. fragment klasycznego modelu bazy wiedzy, odwzorowującego proces zarządzania gotówką Rys. 7. Blok reguł Tak zdefiniowany model sugeruje uŝytkownikowi jakie kroki powinien podjąć przy obecnym stanie przedsiębiorstwa. PoniewaŜ system wykorzystuje logikę rozmytą odpowiedź moŝe być podana w sposób rozmyty, np. strategia sprzedaŝy: 0,24/zmniejsz poziom naleŝności + 0,40/utrzymuj naleŝności, co jest toŝ- 552

9 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... same z niewielkim zmniejszeniem poziomu naleŝności, lub teŝ wynik moŝe zostać poddany procesowi defuzyfikacji gdzie system poprzez niewielkie zmniejszenie rozumie zmniejszenie wskaźnika rotacji naleŝności o 10 dni. PoniewaŜ pomiędzy konkluzjami i przesłankami zachodzą sprzęŝenia zwrotne, tzn. np. pozycja względem odbiorców zaleŝy od rotacji naleŝności, otrzymanych wyników nie moŝna interpretować jako końcowe. Tak jak w przypadku dynamiki systemowej model naleŝy wzbogacić o funkcje obliczające poszczególne wskaźniki wykorzystywane w modelu jak i sprzęŝenia zwrotne zachodzące pomiędzy zmiennymi (rys.8). Rys. 8. SprzęŜenia zwrotne zachodzące pomiędzy zmiennymi modelu Wyliczenia oraz związki pomiędzy wskaźnikami i zmiennymi modelu odwzorowane zostały za pomocą algorytmu. Pola zielone (równoległoboki) oznaczają wejścia i wyjścia modelu, pola Ŝółte (prostokąty) obliczenia matematyczne wskaźników, czerwone zasilanie maszyny wnioskującej faktami, a pole niebieskie odwzorowuje proces wnioskowania, bazujący na modelu pokazanym na rysunku 6. Proces wnioskowania jest tylko małym wycinkiem modelu symulacyjnego, chociaŝ stanowi jego najwaŝniejszą część. Po uruchomieniu modelu system najpierw pobiera początkowy stan symulowanego środowiska, następnie wykonuje obliczenia niezbędnych wskaźników i uruchamia proces wnioskowania. wyniki uzyskane w procesie wnioskowania ponownie zasilają model zmieniając wartości sprzęŝonych wskaźników. Model działa dopóki zostanie znalezione końcowe rozwiązanie (środowisko ustabilizuje się), bądź w przypadku niepowodzenia zatrzyma się po określonej ilości cykli. 553

10 ROZDZIAŁ V Wnioski Zamieszczone powyŝej symulacje pokazują, jak zmienia się sytuacja firmy pod wpływem zewnętrznych zmian. Dynamika systemowa: Mocne strony: Dla eksperta dziedzinowego model jest czytelny nawet wtedy, gdy nie zna on narzędzia. Łatwość i szybkość tworzenia modeli przy jednoczesnym wiernym odwzorowaniu procesów zachodzących w rzeczywistości. Doskonałe narzędzie do przeprowadzania symulacji. Bardzo czytelna prezentacja wyników symulacji. Wyniki przedstawiane są za pomocą wykresów. Słabe strony: Trudności w budowie modeli realizujących funkcje sterowania. Konieczność kwantyfikowania danych jakościowych. Konieczność posiadania dokładnej wiedzy na temat relacji między zmiennymi modelu. System logiki rozmytej: Mocne strony: Za pomocą systemu moŝna zarówno przeprowadzać eksperymenty symulacyjne, jak i realizować funkcje sterowania. MoŜna posługiwać się nieprecyzyjnymi danymi jakościowymi, a tak- Ŝe danymi ilościowymi. MoŜliwość definiowania nieprecyzyjnych związków między zmiennymi, bez konieczności znania dokładnych wzorów matematycznych. Słabe strony: DuŜa pracochłonność przy budowie modeli. Konieczne jest stworzenie bazy wiedzy, jak i dodatkowego algorytm zasilania. Trzeba posiadać dość duŝą wiedzę na temat logiki rozmytej, Ŝeby zbudować model. Literatura [Bed96] [Skocz02] Bednarski L., Waśniewski T.,: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRRwP, Warszawa 1996, s. 532 Skoczylas, W. Sprawozdawczośc finansowa jako podstawa dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Czas na pieniadz. Zarządzanie fi- 554

11 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... [Stan04] [Stan03] [Stol04] nansami klasyczne zasady nowoczesne narzędzia Red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, 2002 Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: Directions for an ERPbased DSS, The 2004 International Conferences on Decision Support Systems in Uncertain and Complex World, IFIP, Prato - Florence, Italy, 2004 Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: Decision Suport Systems and New Information Technologies at the Beginning of Internet Age, 7 th Int. conf. of Int. Society for Decision Support Systems DSS in The Uncertainty of the Internet Age, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003 Stolecki G., Kostrubała S., Twardowski Z., The multidimensional intelligent analytical platform in hybrid controlling decision support system development, Proceedings of the 8th International Conference of the Business Information Systems (Red. W. Abramowicz), Akademia Ekonommiczna w Poznaniu, Poznań,

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI

ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI ROZWÓJ BADAŃ NAD PARADYGMATEM DANE-DIALOG- MODELOWANIE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU DECYZJI Stanisław Stanek, Zbigniew Twardowski Wstęp Interdyscyplinarny obszar badań nad Systemami Wspomagania Decyzji dostarcza

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW DO MODELOWANIA I SYMULACJI ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

ZASTOSOWANIE METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW DO MODELOWANIA I SYMULACJI ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 643 STUDIA INFORMATICA NR 27 2011 AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeciński ZASTOSOWANIE METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW DO MODELOWANIA I SYMULACJI ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa

2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa 174 2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa 2.5.1 Składniki majątku obrotowego jako element wartości przedsiębiorstwa Zasadniczym celem tego rozdziału

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Anna KIWAŁA Streszczenie: W artykule przedstawiono metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu środkami pienięŝnymi w małych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA Adam Ślązak POLITYKA PIENIĘśNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W KONTEKŚCIE AKCESJI POLSKI DO STREFY

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland August 2004 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34918/

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Raport nr 4 Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN

Raport nr 4 Podręcznik korzystania z udoskonalonego modelu HERMIN Modyfikacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych na polską gospodarkę oraz przygotowanie modelu dla polskich regionów (województw) Raport nr 4 Podręcznik korzystania z

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1

Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 Rozdział 8. Pakiet symulacyjny VENSIM PLE 1 8.1. Ogólna charakterystyka pakietu Vensim PLE (Personal Learning Edition) to pakiet symulacyjny z modułem graficznym przeznaczony do wspomagania procesu modelowania

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć

Zasady oceny efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć Zasady oceny efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć Opracowanie: Marcin Molo Wstęp... 3 1. Cele i zadania oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów... 4 2. Efektywność finansowa

Bardziej szczegółowo