Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew"

Transkrypt

1 Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli 29. Tabela 1. Podstawowe wskaźniki zadłuŝenia Grupy Boryszew za lata Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 63,61 61,76 66,11 67,32 52,69 Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego 1,75 1,62 1,95 2,04 1,11 Wskaźnik udziału zobowiązań powyŝej 1 roku w zobowiązaniach ogółem Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego Wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego Wskaźnik zadłuŝenia rzeczowych aktywów trwałych 18,58 29,87 33,21 20,44 29,78 32,48 48,25 64,78 41,78 33,17 51,79 43,31 44,15 53,56 37,00 383,77 227,98 187,56 328,79 231,70 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew za lata Na podstawie danych zawartych w tabeli 29 moŝna stwierdzić, iŝ na przestrzeni badanych lat ogólne zadłuŝenie nieznacznie wzrosło z 52,69 % w 2004 r. do 63,61 % w 2008 r.. Wartości te mieszczą się w poŝądanym przedziale 0,57-0,67, co oznacza, Ŝe nie została zachwiana równowaga pomiędzy kapitałem własnym a obcym. Tendencje tą potwierdza wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego. W 2004 r. na 1 zł kapitałów własnych przypadała 1,11 zł długów a w 2008 r. 1,75 zł. Wskaźnik udziału zobowiązań powyŝej jednego roku w zobowiązaniach ogółem w latach rósł do wartości 33,21 % a następnie spadał do wartości 18,58 % w 2008 r.. Oznacza to spadek wielkości zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem. Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego równieŝ do 2006 rósł do poziomu 64,78 % a następnie w 2008 wrócił do poziomu z 2004 roku około 33 %. Wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego w badanych latach jest względnie stały i oscyluje w granicach %. W 2008 roku wynosił on 51,79 %, jest to dość duŝy udział w pasywach. Nadmierne obciąŝenie badanego podmiotu krótkoterminowymi zobowiązaniami moŝe stać się przyczyna utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Pozytywnie naleŝy ocenić

2 natomiast wysokie wartości ostatniego wskaźnika w tabeli 29. Oznaczają one, bowiem, Ŝe rzeczowe aktywa trwałe w całości pokrywały zobowiązania długoterminowe Grupy Boryszew. Na podstawie przeprowadzonej analizy zadłuŝenia Grupy Boryszew moŝna stwierdzić kilka niepokojących sygnałów. ZadłuŜenie Grupy z roku na rok nieznacznie wzrasta, powiększa się równieŝ zadłuŝenie krótkoterminowe, które moŝe spowodować trudności z płynnością finansową Grupy. Pozostałe wskaźniki mieszczą się w ogólnie przyjętych normach. Boryszew. W tabeli 30 przedstawione są wskaźniki zdolności do obsługi zadłuŝenia Grupy Tabela 2. Zdolność Grupy Boryszew do obsługi zadłuŝenia w latach Wskaźnik pokrycia obsługi długu trwałych Wskaźnika pokrycia obsługi długu II Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych Wskaźnik pokrycia zobowiązań ogółem nadwyŝka finansową krotność 0,50 0,35 3,36 0,67 0,06 0,22 2,59 0,52 3,48 4,24 5,17 9,99 % 0,08 0,12 0,09 0,24 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew za lata Nie moŝliwe jest policzenie Ŝadnego ze wskaźników obsługi długu dla 2008 r.. Grupa Boryszew nie zdołała wypracować zysku, który mógłby stanowić zabezpieczenie spłaty zaciągniętych przez Grupę zobowiązań. Informacja ta wpływa bardzo negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej spółki. Tylko w 2005 r. wskaźniki pokrycia długu były większe od 1. Wysoka wartość wskaźników w 2005 r. wynikała z bardzo niskich rat kapitałowych w tym roku. W pozostałych latach zysk przedsiębiorstwa nie wystarczył na pokrycie zobowiązań kredytowych (niezaleŝnie czy weźmiemy pod uwagę zysk netto czy brutto), umoŝliwił jedynie zabezpieczenie odsetek, na co wskazuje wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych. NadwyŜka finansowa we wszystkich badanych latach jest katastrofalnie niska. W roku 2008 wygospodarowana nadwyŝka mogłaby spłacić zaledwie 8 % zobowiązań ogółem. Niezwykle istotna jest równieŝ odwrotność tego wskaźnika. Informuje ona, bowiem, Ŝe badany podmiot potrzebowałby ponad 12 lat na spłatę wszystkich swoich zobowiązań, gdyby przeznaczył na ten cel całość nadwyŝki finansowej (przy załoŝeniu, Ŝe wysokość nadwyŝki w kolejnych

3 latach byłaby taka sama). Nie świadczy to dobrze o sytuacji Grupy w zakresie zadłuŝenia. Dla jej poprawy konieczna byłaby zdecydowana redukcja długów bądź znaczna poprawa wyników finansowych. Analiza płynności finansowej NajwaŜniejsze mierniki słuŝące do oceny i monitorowania płynności finansowej dla Grupy Boryszew zostały ujęte w tabeli 31. Tabela 3. Wskaźniki płynności finansowej dla Grupy Boryszew w latach Wskaźnik bieŝącej płynności 83,58 118,73 124,36 94,74 134,21 Wskaźnik płynności szybkiej 53,37 65,21 73,05 54,75 77,94 Wskaźnik środków pienięŝnych 9,62 7,16 4,70 3,82 10,55 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew za lata Na podstawie danych w tabeli 31 moŝna stwierdzić, iŝ w latach wartość wskaźnika bieŝącej płynności finansowej Grupy Boryszew nie mieściła się w wielkościach referencyjnych, co mogło być przyczyną problemów w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Ponadto od 2006 r. wskaźnik wykazuję tendencję malejącą, osiągając w 2008 roku wartość 83,58 %. Oznacza to, iŝ aktywa bieŝące wystarczą na pokrycie tylko 83,58 % całości zobowiązań bieŝących. Wskaźnik płynności bieŝącej równieŝ kształtował się poniŝej dolnej granicy przyjętych norm we wszystkich latach rozpatrywanego okresu. NajwyŜszą wartość osiągnął w 2004 r., kiedy to płynne środki obrotowe pokrywały zobowiązania bieŝące w 77,94 %. Wskaźnik środków pienięŝnych nie powinien przekraczać 20 %, gdyŝ utrzymywanie nadmiaru środków pienięŝnych jest nierentowne. W analizowanej jednostce mieścił się on w granicach 3,82-10,55%, co oznacza, Ŝe taka część zobowiązań bieŝących mogłaby zostać spłacona przy wykorzystaniu posiadanych przez Grupę środków pienięŝnych.

4 Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa W ramach tej analizy obliczono wskaźniki oparte na kosztach działalności Grupy Boryszew w latach Do oceny posłuŝyły mierniki informujące o obciąŝeniu przychodów róŝnymi rodzajami kosztów. Wyniki obliczeń poszczególnych wskaźników przedstawia tabela 32. Tabela 4. Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach dla Grupy Boryszew w latach Wskaźnik obciąŝenia przychodów ze sprzedaŝy kosztami ich wytworzenia Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych 91,53 89,43 90,23 88,65 86,61 7,00 5,56 6,37 9,41 6,87 Wskaźnik operacyjności 98,54 94,99 96,59 98,06 93,48 Wskaźnik obciąŝenia przychodów kosztami finansowymi 3,91 4,27 2,70 2,74 1,64 Wskaźnik poziomu kosztów finansowych 8,26 10,38 7,30 2,79 4,51 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew za lata Wskaźnik obciąŝenia przychodów ze sprzedaŝy kosztami ich wytworzenia Grupy Boryszew w latach był bardzo wysoki i wahał się w granicach 86,61-91,53 %. Jest to zbyt wysoki poziom i oznacza słabą aktywność gospodarczą Grupy. Udział kosztów administracyjnych w wartości sprzedaŝy, co prawda w ostatnich latach rośnie, ale i tak utrzymuje się na niskim poziomie, co naleŝy ocenić pozytywnie. Koszty administracyjne są z reguły w całości kosztami stałymi i powinny pozostawać w malejącej zaleŝności do sprzedaŝy. Wskaźnik operacyjności we wszystkich badanych latach przekraczał zalecany poziom 90 %. Oznacza to, Ŝe Grupa Boryszew mogła mieć trudności związane z pokryciem kosztów finansowych oraz pozostałych operacyjnych. Zarówno wskaźnik obciąŝenia przychodów kosztami finansowymi, jak i wskaźnik poziomu kosztów finansowych kształtowały się na akceptowalnym poziomie. Za pomocą wskaźników rotacji zostało określone jak Grupa Boryszew wykorzystuje swój majątek ogółem oraz jego poszczególne składniki. Wyniki analizy wskaźników rotacji przedstawia tabela 33.

5 Tabela 5. Wskaźniki rotacji dla Grupy Boryszew w latach Wskaźnik globalnego obrotu aktywami 1,35 1,50 1,79 0,68 1,45 Wskaźnik rotacji zapasów 8,78 6,99 8,97 3,44 7,16 Wskaźniki rotacji naleŝności 6,21 6,05 6,03 2,55 5,98 Wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem 2,12 2,43 2,70 1,02 2,74 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew w latach Z danych tabeli 33 wynika, iŝ w badanym okresie spadła sprawność gospodarowania zasobami spółki. O ile w 2006 roku na 1 zł majątku przypadało 1,79 zł przychodów ze sprzedaŝy, o tyle w latach 2007 i 2008 było to odpowiednio 1,50 zł i 1,35 zł. Analizując wskaźniki rotacji wybranych składników aktywów obrotowych moŝna stwierdzić, iŝ badane przedsiębiorstwo najszybciej obracało zapasami. Taka sytuacja jest korzystna dla jednostki gospodarczej, gdyŝ zmniejszają się koszty zamroŝenia kapitału oraz ryzyko związane z utratą wartości uŝytkowej zgromadzonych zapasów. Wskaźnik rotacji naleŝności we wszystkich badanych latach znajduje się poza przedziałem optymalnym Oznacza to, Ŝe Grupa kredytuje swoich klientów, co wiąŝe się z długim zamroŝeniem środków pienięŝnych w naleŝnościach. Wskaźnik rotacji zobowiązań w badanych latach oscylował wokół wartości 2, naleŝy ocenić to pozytywnie. Analiza rentowności Grupy Boryszew S.A W celu przeprowadzenia analizy rentowności sprzedaŝy Grupy Boryszew w latach dobrano odpowiedni zestaw wskaźników i obliczono ich wartości. Wyniki dokonanych obliczeń przedstawiono w tabeli Tabela 6. Wskaźniki rentowności sprzedaŝy dla Grupy Boryszew w latach Rentowność sprzedaŝy 8,47 10,57 9,77 11,35 13,39 Rentowność operacyjna sprzedaŝy -0,27 6,03 3,30 6,19 7,36 Rentowność brutto sprzedaŝy -2,70 3,46 3,06 6,85 7,31 Rentowność netto sprzedaŝy -2,39 2,70 2,51 6,54 6,39 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew za lata

6 Rentowność sprzedaŝy Grupy Boryszew w latach znajdowała się w przedziale od 8,47 % do 13,39 %. Największy spadek występuje w 2008 roku, co źle prognozuje na kolejne lata. Wskaźniki rentowności operacyjnej sprzedaŝy i rentowności sprzedaŝy brutto w badanych latach osiągnęły podobną wartość, jednak znacznie niŝszą od wskaźników rentowności sprzedaŝy. Oznacza to, iŝ wyniki na pozostałej działalności operacyjnej jak i finansowej powodowały znaczne zmniejszenie zyskowności przedsiębiorstwa. Rentowność sprzedaŝy netto wykazuję tendencję spadkową. Oznacza to, Ŝe dla osiągnięcia określonej kwoty zysku konieczne jest zrealizowanie większej wartości sprzedaŝy niŝ w latach poprzednich. W 2008 roku Grupa Boryszew odnotowała stratę, o czym świadczą ujemne wartości prawie wszystkich wskaźników rentowności. Tabela 35 przedstawia wartości wskaźników rentowności majątku Grupy Boryszew w latach , które posłuŝyły do przeprowadzenia analizy i dokonania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zakresie zyskowności aktywów. Tabela 7. Wskaźniki rentowności majątku dla Grupy Boryszew w latach Wskaźnik produktywności majątku Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów Wskaźnik rentowności netto aktywów 1,35 1,50 1,79 0,68 1,45-0,004 0,09 0,06 0,04 0,11-0,07 0,01 0,04 0,04 0,09 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew w latach Z danych tabeli 35 wynika, Ŝe wskaźnik produktywności majątku od 2006 roku ulega zmniejszeniu. Wartość 1,35 w 2008 r. oznacza, Ŝe Grupa Boryszew z kaŝdej złotówki zaangaŝowanej w działalność gospodarczą generuje 1,35 zł przychodów ze sprzedaŝy. Średnia wartość tego wskaźnika dla przedsiębiorstw o dobrej kondycji ekonomicznofinansowej to 2,38. Od 2005 r. do 2007 r. wskaźnik rentowności operacyjnej rósł, a w roku 2008 ma wartość ujemną. Grupa Boryszew generowała zysk na działalności operacyjnej, który średnio wynosił w 2007 r. 9 %, w 2006 r. 6%, w 2005 r. 4 %, w 2004 r. 11% wartości zaangaŝowanego kapitału. Wskaźnik rentowności netto aktywów w badanym okresie systematycznie spadał. W 2008 roku przyjmuje wartość ujemną, co oznacza, Ŝe kaŝdej złotówki zaangaŝowanej w majątek Grupa Boryszew ponosi stratę w wysokości 7 groszy.

7 Wyniki analizy wskaźników rentowności kapitału własnego Grupy Boryszew w latach zawarte są w tabeli 36. Tabela 8. Wskaźniki rentowności kapitału własnego dla Grupy Boryszew w latach Wskaźnik całkowitej rentowności kapitału własnego Wskaźnik bilansowej rentowności kapitału własnego Dźwignia finansowa -0,10 0,14 0,16 0,143 0,22-0,09 0,11 0,13 0,137 0,20 1,75 1,62 1,95 2,06 1,11 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Grupy Boryszew w latach W roku 2008 wskaźniki przyjmują wartości ujemne, gdyŝ grupa Boryszew odnotowała stratę. Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe wskaźnik całkowitej rentowności kapitału z roku na rok malał. W 2004 roku na 1 zł zainwestowanego kapitału własnego przypadało 0,22 zł, a w 2007 roku juŝ tylko 0,14 zł. Analogicznie spadał wskaźnik bilansowej rentowności kapitału własnego z 0,2 w 2004 r. do 0,11 w 2007 r.. Wskaźniki efektu dźwigni finansowej w całym badanym okresie przyjmowały zadowalający poziom (wyŝszy od 1). MoŜna zatem stwierdzić, iŝ finansowanie rozpatrywanej Grupy kapitałem obcym korzystnie oddziaływało na poziom rentowności kapitału własnego. NaleŜy jednak odnotować w ostatnim okresie wyraźne spadki wskaźnika, co jest niepokojące z punktu widzenia finansowania działalności Grupy.

8 Załączniki Załącznik 1. Uproszczony skonsolidowany bilans Grupy Boryszew za lata Bilans AKTYWA 2008 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % Aktywa trwałe , , , , ,34 Rzeczowy majątek trwały , , , , ,36 Wartość firmy , , , , ,60 Pozostałe wartości niematerialne , , , , ,91 Aktywa finansowe , , , , ,94 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , , , , ,53 Pozostałe aktywa , , , , , % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % Aktywa obrotowe , , , , ,66 Zapasy , , , , ,19 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozost , , , , ,16 Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , , ,63 BieŜące aktywa podatkowe , , , , ,20 Pozostałe aktywa , , , , ,58 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty , , , , ,90 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy , , , ,02 0 0,00 AKTYWA RAZEM , , , , ,00

9 PASYWA 2008 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % I.Kapitał własny razem , , , , ,31 Kapitał zakładowy , , , , ,40 Kapitał z akcji powyŝej wartości nominalnej , , , , ,37 Kapitał rezerwowy , , , , ,26 RóŜnice kursowe z przeliczenia jedn. podporząd , , , ,10 0 0,00 Zyski zatrzymane , , , , ,26 Kapitał przypadający jednostce dominującej , , , , ,77 Kapitał przypadający udziałowcom mniejszościowym , , , , ,54 II.Zobowiązania razem , , , , ,69 Zobowiązania długoterminowe , , , , ,69 Długoterminowe poŝyczki i kredyty bankowe , , , , ,62 Długoterminowe zobowiązania z tyt. emisji obligacji 0 0, , , ,48 0 0,00 Zobow. z tytułu świadczeń emerytalnych i podobne , , , , ,41 Rezerwa na podatek odroczony , , , , ,41 Pozostałe rezerwy długoterminowe , , , , ,02 Pozostałe zobowiązania , , , , ,23 Zobowiązania krótkoterminowe , , , , ,00 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług , , , , ,61 Krótkoterminowe poŝyczki i kredyty bankowe , , , , ,22 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu emisji obligacji , , , , ,05 Pochodne instrumenty finansowe , , , ,54 0 0,00 BieŜące zobowiązania podatkowe , , , , ,13 Zobowiązania z tyt. Świadczeń emeryt , , , , ,22 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe , , , , ,44 Posotałe zobowiązania , , , , ,33 PASYWA RAZEM Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za lata , ( )

10 Załącznik 2. Uproszczony skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Boryszew za lata Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaŝy Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedanych prod., towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy Koszt sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za lata , ( ).

11 Załącznik 3. Uproszczony skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Grupy Boryszew za lata Rachunek przepływów pienięŝnych 1. Przepływy srodków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (starata) przed opodatkowaniem Amortyzacja Pozostałe korekty Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego Zmiany w kapitale obrotowym Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Zapłacony podatek Zapłacone odsetki/zwrócony podatek dochodowy Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Wydatki na działalność inwestycyjną Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wydatki na działalność finansową Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Środki pienięŝne netto razem Środki pienięŝne i ich ekwiwalent na początku okresu RóŜnice kursowe z przelizcenia śr. Pien. I ich ekwiwalentów Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za lata , ( ).

Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu

Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu Wstępna ocena sytuacji finansowej Grupy Boryszew Analiza bilansu Analiza bilansu została przeprowadzona na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Grupy Boryszew za lata 2004- Uproszczony bilans za badane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2012 I 31 MARCA 2011 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2012 I 30 WRZEŚNIA 2011 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2013 I 30 WRZEŚNIA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 I 31 MARCA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 - Wybrane dane finansowe

Aktualizacja nr 1 - Wybrane dane finansowe Aneks nr 3 z dnia 14 listopada r. do Prospektu Emisyjnego Ferrum S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października r. decyzją nr DEM/410/141/25/07 W związku z publikacją raportu

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SA-RS 2008

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SA-RS 2008 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2008-31.12.2008 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka na potrzeby śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego przygotowała następujące

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok) Formularz SAQS IV/2007 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2016 I 31 MARCA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2017 I 31 MARCA 2016 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 I 31 MARCA 2010 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 I 31 GRUDNIA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2014 I 31 MARCA 2013 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA Zestawienie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy rok 2009- I półrocze 2011 w tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ZPUE SA Aktywa 31.12.2009 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2010 I 31 MARCA 2009 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA prezentacja pochodzi z serwisu pracedyplomowe.eu - prace dyplomowe SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Charakterystyka oraz rola w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Sfinks Polska S.A.

Grupa Sfinks Polska S.A. Ocena kondycji finansowej Schemat DuPonta Grupa Sfinks Polska S.A. d a n e s k o n s o l i d o w a n e z a o k r e s : 2 k w a r t a ł y 2 0 0 7 2 0 0 6 r. Data analizy: 2007-09-18 Przygotował: Rafał Zalesiński

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2009 I 31 MARCA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01102001 do 31122001 w tys. zł od 01012001 do 31122001 od 01102001 do 31122001 w tys. EURO od 01012001 do 31122001 I. Przychody

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018

Bardziej szczegółowo

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.06.2009 r., 31.12.2008 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 61 235 60 210 56 498 54 825 I. Wartości niematerialne i prawne 31 703 31 796 31 980 31 988

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 I 31 GRUDNIA 2012 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 AKTYWA 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 I. Aktywa trwałe 11 042 282,96 10 265 998,28 7 293 033,71 1. Wartości niematerialne i prawne 20 300,00 23 200,00 43 656,86 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 308 668,04

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2018 I 30 WRZEŚNIA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2010 I 30 WRZEŚNIA 2009 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 SPORZĄDZONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 ORAZ OD 01 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 31-03-2018 Świdnica, maj 2018 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 ROKU

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2007 i 31 MARCA 2006 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres okres zmiana od 01.01.2017 od 01.01.2016 2017/2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016 Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł tys. zł Przychody z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo