BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności"

Transkrypt

1 ~BDMB Przykład rozliczania rat spłaty niezapłaconej części ceny sprzedaŝy nieruchomości w drodze bezprzetargowej przy pomocy programu: BDMB-ODS Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności Program moŝna pobrać ze strony Katowice

2 0.0 WSTĘP. Niniejsze opracowanie zawiera opis zastosowania programu Kalkulator odsetek i rozliczania naleŝności Kalkulator rozliczania spłat na raty w gospodarce nieruchomościami ( wersja 6.1 i późniejsze) do : rozliczania naleŝności z tytułu bezprzetargowej sprzedaŝy nieruchomości, której niezapłacona część ceny została rozłoŝona na raty, rozliczania naleŝności z tytułu pierwszej opłaty bezprzetargowego oddania nieruchomości gruntowej w uŝytkowanie wieczyste, której niezapłacona część została rozłoŝona na raty, rozliczania naleŝności z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość którego zapłata została rozłoŝona na raty, rozliczanie naleŝności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłoŝone na raty. Definicja stosowanych pojęć: NaleŜność główna - naleŝność z w/w tytułów. Zapłata naleŝności głównej została rozłoŝona na raty. NaleŜność poboczna - Odsetki naliczane od niespłaconej części naleŝności głównej lub odsetki od rat, odsetki za opóźnienie w zapłacie raty (odsetki ustawowe, odsetki umowne). Kapitał - niezapłacona część ceny sprzedaŝy. Kredyt kupiecki - zwany równieŝ kredytem handlowym lub towarowym, udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Jest to poza bankowa forma finansowania działalności gospodarczej. Odsetki kapitałowe : Odsetki naliczane od niezapłaconej części ceny sprzedaŝy które naliczane są dla danej raty: od dnia terminu zapłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego termin zapłaty raty; Odsetki od rat naleŝności głównej które naliczane są dla danej raty: od dnia udzielenia kredytu do dnia poprzedzającego termin zapłaty raty. Kwota raty - jest sumą kwoty raty naleŝności głównej i odsetek kapitałowych. Odsetki za opóźnienie zapłaty raty odsetki ustawowe lub umowne naliczane od kwoty raty naleŝności głównej od dnia następnego po terminie zapłaty raty do dnia wpłaty. 2

3 Dane podlegające rozliczaniu tworzą dokument o następującej strukturze: Dokument kalkulatora (xxxx.dsn) NAGŁÓWEK DOKUMENTU Tabela RAT- Wykaz naleŝności z tytułu rat Tabela WPŁAT Wykaz dokonanych wpłat Utworzony dokument moŝe zostać zapisany na dowolnym nośniku w postaci pliku tekstowego i zostać pobrany do ponownej edycji. Wykaz rat podlegających spłacie tworzy harmonogram spłaty. Na kaŝdą ratę składa się naleŝność główna w wysokości równej kwocie raty spłaty naleŝności której spłata została rozłoŝona na raty oraz naleŝności pobocznej w wysokości kwoty odsetek naliczanych na podstawie umowy cywilno prawnej lub odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku opóźnienia w zapłacie naleŝności głównej na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego naliczane są odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pienięŝnego wg stopy procentowej równej stopie odsetek ustawowych lub odsetek umownych. 3

4 1.0 Bezprzetargowa sprzedaŝ nieruchomości. W przypadku sprzedaŝy nieruchomości na raty, na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia z dostawą towaru natomiast czynność polegająca na odroczeniu płatności z tytułu dostarczonego towaru przy jednoczesnym naliczaniu odsetek jest kredytem kupieckim i jako odrębne świadczenie od czynności dostawy towaru płatne w formie płatności okresowych w ustalonych terminach, korzysta ze zwolnienia od podatku, W bezprzetargowej sprzedaŝy nieruchomości cena sprzedaŝy moŝe zostać rozłoŝona na raty na czas nie dłuŝszy niŝ 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niŝ do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następnie raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Część zapłaty rozłoŝona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Odroczenie części świadczenia pienięŝnego ze strony nabywcy w stosunku do dnia w którym została wykonana dostawa praw własności oznacza udzielenie nabywcy kredytu kupieckiego w wysokości niezapłaconej części ceny. Zapłata odsetek z tytułu płatności niezapłaconej części ceny na raty jest wypłatą wynagrodzenia za wykonanie świadczenia które sprzedawca wykonał na rzecz nabywcy a polega to świadczenie na rozłoŝeniu spłaty niezapłaconej części ceny na raty. Zgodnie z brzmieniem Art.8 ust.1 pkt 1 ustawy VAT wykonane świadczenie stanowi usługę. Odroczenie spłaty jest oddzielną usługą finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i zarazem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, zwolnioną z podatku. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od pierwszego dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę. W przypadku spłaty pierwszej raty niezapłaconej części ceny odsetki od udzielonej kwoty kredytu (odsetki kapitałowe) naliczane będą od dnia podpisania umowy do dnia poprzedzającego termin zapłaty raty. Podstawą naliczania odsetek kapitałowych będzie kwota równa niezapłaconej części ceny (kwota kapitału). Raty powinny być spłacane zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. Wcześniejsza wpłata raty nie powinna skutkować zmniejszeniem kwoty odsetek kapitałowych przewidzianych dla tej raty. Kwota ta moŝe podlegać zmianom tylko w wypadku zmian stopy procentowej redyskonta weksli. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty w kwocie na którą składa się część kapitałowa i część odsetkowa, naliczane są na podstawie Art..481 KC od części kapitałowej odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pienięŝnego. Zaliczanie wpłat w sytuacjach gdy występują zaległości odbywa się w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe, następnie na zaległe odsetki kapitałowe i zaległe raty kapitałowe. Podstawą stosowania takiej kolejności są przepisy Art.451 KC. 4

5 1.1 Przykładowe dane. Gmina zawarła akt notarialny w dniu r. na sprzedaŝ nieruchomości za cenę zł. Kwota zł została wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego, natomiast pozostała część ceny w kwocie zł nabywca nieruchomości zobowiązał się zapłacić w 12 równych ratach miesięcznych po 1.250,00 zł, płatnych w terminie do końca kaŝdego miesiąca, poczynając od miesiąca listopada 2007 r., wraz z oprocentowaniem równym stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Nabywca dokonał następujących wpłat : ,00 do dnia zawarcia aktu notarialnego ,00 + odsetki kapitałowe na dzień terminu spłaty 2 raty ,00 + odsetki kapitałowe na dzień terminu spłaty 3 raty odsetki kapitałowe na dzień terminu spłaty 4 raty.... Sposób obliczenia odsetek kapitałowych dla pierwszej raty spłaty niezapłaconej części ceny został przedstawiony poniŝej. Jak widać odsetki obliczane są poczynając od dnia czyli od dnia podpisania umowy a kończąc na dniu poprzedzającym termin zapłaty. Obliczenia tych samych odsetek metodą jaką stosuje się dla odsetek za opóźnienie w zapłacie daje kwotę większą o 0.11 zł 5

6 1.2 Przygotowanie do wprowadzania danych. Uruchomić program BDMB_ODS.exe Nagłówek dokumentu Tabela rat harmonogram spłaty kredytu Tabela dokonanych wpłat Rys. Okno kalkulatora rozliczania spłat na raty w gospodarce nieruchomościami. W menu Widok został wybrany Kalkulator odsetek bezprzetargowej sprzedaŝy nieruchomości 6

7 1.3 Wprowadzanie danych i wykonywanie obliczeń. Dane podlegające rozliczaniu tworzą dokument w skład którego wchodzą: 1. Nagłówek dokumentu 2. Tabela rat spłaty niezapłaconej części ceny 3. Tabela dokonanych wpłat Ad.1. Nagłówek dokumentu. Ustawić kursor w polu nagłówka dokumentu Rozliczenie na do którego naleŝy wprowadzić datę na którą ma zostać przeprowadzone rozliczenie rat, jest to równocześnie data na którą naliczane są odsetki ustawowe. JeŜeli np. podamy datę to rozliczeniu będą podlegać tylko te wpłaty których data nie jest późniejsza niŝ (Uwaga: Wersja demonstracyjna programu nie pozwala na dowolne ustawienie tej daty). Do pola Data sprzedaŝy naleŝy wprowadzić datę podpisania umowy tj a do pola Cena sprzedaŝy kwotę ,00. Pole Współcz. % powinno zawierać liczbę 100 co oznacza, Ŝe naleŝy stosować w 100% wartość stopy procentowej redyskonta weksli. Ad.2. Tabela RAT. Ustawić kursor w pierwszym wierszu, kolumna Rata Nal.Gł. i wprowadzić kwotę pierwszej raty, nacisnąć Enter nastąpi przejście do następnej kolumny, gdzie naleŝy wprowadzić termin zapłaty raty, nacisnąć Shift + Enter zostanie utworzony kolejny wiersz do którego naleŝy wprowadzić dane drugiej raty itd. Sporządzając manualnie harmonogram spłat zadłuŝenia uŝytkownik ma moŝliwość dowolnego określania wysokości poszczególnych rat jak równieŝ terminów ich zapłaty. 7

8 1.4 Automatyczne tworzenie harmonogramu spłaty ceny sprzedaŝy. Zapełnienie tabeli rat moŝe zostać przeprowadzone automatycznie przy pomocy funkcji Utwórz harmonogram spłat niezapłaconej części ceny w ratach. Po zapełnieniu okna Parametry tworzenia harmonogramu i uŝyciu przycisku Wykonaj zostaną wyliczone kwoty rat i wyznaczone daty ich zapłat. Przycisk automatycznego tworzenia harmonogramu spłaty. Okno parametrów tworzenia harmonogramu spłaty Rys. Okno parametrów automatycznego tworzenia harmonogramu spłaty. Przy automatycznym tworzeniu harmonogramu spłaty przyjęto załoŝenie, Ŝe wpłata pierwszej raty dokonywana jest w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaŝy a kwoty następnych rat będą w tej samej wysokości która zostanie wyznaczona następująco: Kwota raty = (Cena sprzedaŝy kwota pierwszej raty) / (liczba rat 1) Utworzony automatycznie harmonogram spłaty kredytu moŝna modyfikować manualnie, zmieniając kwoty poszczególnych rat i ich terminy spłaty. 8

9 Opis dokumentu dodany przez uŝytkownika Rys. Tabela RAT zapełniona automatycznie zapełniona danymi harmonogramu spłaty niezapłaconej części ceny. Kwota raty składa się z części kapitałowej i części odsetkowej. Część odsetkowa raty i kwota raty zostają kaŝdorazowo wyliczane po podaniu polecenia Oblicz. Rys. Tabela RAT zawierająca wyliczone kwoty rat. Dla raty Nr 1 płatnej w dniu sprzedaŝy nie są naliczane odsetki kapitałowe. Odsetkowa część raty w tym przypadku jest to kwota oprocentowania kapitału przy zastosowaniu stopy procentowej równej w stu procentach stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Stopa procentowa dla danego okresu wyznaczana jest w oparciu o tabelę stóp procentowych NBP którą zawiera program i która powinna być aktualizowana przez uŝytkownika. 9

10 Przycisk Historia obliczania odsetek kapitałowych dla pozycji Nr 5 Rys. Okno informacyjne zawierające historię naliczenia odsetek od kapitału zł w okresie Odsetki obliczane są do dnia poprzedzającego termin zapłaty raty tj. do dnia włącznie. Ad.3. Tabela wpłat. Ustawić kursor w pierwszym wierszu, kolumna Kwota wpłaty tabeli wpłat. Wprowadzić kwotę pierwszej wpłaty, nacisnąć Enter, wprowadzić datę wpłaty, nacisnąć Shift + Enter zostanie utworzony drugi wiersz do którego naleŝy wprowadzić dane drugiej wpłaty, itd. Rys. Tabela wpłat z wprowadzonymi wpłatami od nabywcy. 10

11 1.5 Obliczenia. Nacisnąć przycisk Oblicz. Wyniki obliczeń zostaną wprowadzone do kolumn tabel: RAT i WPŁAT. Rys. Dokument po wykonaniu rozliczeń rat wpłatami na dzień Wpłaty dokonywane były w wysokości rat obliczanych na dzień terminu zapłaty tych rat. Druga wpłata w wysokości 1354,84 zł dokonana była przed terminem drugiej raty ustalonym w umowie. Zgodnie z Art. 70 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie wcześniejsza wpłata nie powinna powodować zmniejszenia kwoty odsetek kapitałowych. Kwoty drugiej i trzeciej wpłaty w pełni pokryły naleŝności drugiej i trzeciej raty spłaty ceny. Wpłata nr 4 dokonana została po terminie zapłaty czwartej raty i dlatego kwota wpłaty została rozdzielona w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pienięŝnego. W następnej kolejności została pokryta naleŝność z tyt. odsetek kapitałowych i na końcu naleŝność główna kapitałowa część raty. Takie rozdzielenie spowodowało, Ŝe powstała niedopłata w wysokości 1.18 zł na kapitałowej części raty. Wpłata nr 5 dokonana została po terminie zapłaty piątej raty. Kwota wpłaty została rozdzielona następująco: 1. Odsetki ustawowe od niedopłaty raty nr zł 2. Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie raty nr zł 3. Wpłata odsetek kapitałowych od raty nr zł 4. Niedopłata kapitałowej części raty nr zł 5. Kapitałowa część raty nr zł W wyniku rozliczenia pięciu wpłat powstała zaległość w wysokości 3.95 zł na naleŝności z tyt. spłaty naleŝności głównej. 11

12 Wykonując rozliczenia czterech wpłat na dzień piątej wpłaty otrzymamy kwotę zaległości na dzień Kwota zaległości na dzień Dokonując wpłaty piątej raty w wysokości 1 303,19 zł w dniu 2008/03.07 nastąpi pełne rozliczenie zaległości. 12

13 Rys. Zwiększenie kwoty wpłaty piątej raty do wysokości 1303,19 zł pozwoliło w pełni rozliczyć powstałe w trakcie spłaty rat zaległości. 13

14 1.6 Zapamiętywanie utworzonych dokumentów. UŜytkownik programu ma moŝliwość tworzenia i zapamiętywania wielu dokumentów rozliczania rat spłaty niezapłaconej części ceny. Pobierz zarejestrowany wcześniej dokument Zapisz aktualnie edytowany dokument Zapisz jako Zapisz dokument w postaci pliku tekstowego. Rys. Okno dialogowe zapisywania dokumentu jako pliku tekstowego z rozszerzeniem dsn 14

15 1.7 Tabulogramy dokumentu.. Wyświetl kartę rozliczeń dokumentu Przycisk menu wydruków dokumentu Wyświetl kartę szczegółowych rozliczeń naleŝności dokumentu Wyświetl kartę szczegółowych rozliczeń wpłat dokumentu Program pozwala sporządzić następujące tabulogramy: 1. Karta rozliczeń dokumentu 2. Karta szczegółowych rozliczeń naleŝności dokumentu zawierająca wykaz operacji dokonanych na poszczególnych pozycjach tabeli naleŝności. 3. Karta szczegółowych rozliczeń wpłat dokumentu zawierająca dla kaŝdej wpłaty tabeli wpłat wykaz zaliczeń na naleŝności dokumentu. Tabulogramy mogą zostać wydrukowane lub wyświetlone na ekranie z moŝliwością dokonania ich edycji, 15

16 Karta szczegółowych rozliczeń naleŝności dokumentu. Rys. Tabulogram karty szczegółowych rozliczeń naleŝności z tyt. spłaty w ratach niezapłaconej części ceny sprzedaŝy nieruchomości. Tabulogram przedstawia sposób i kolejność rozliczania kaŝdej z rat. 16

17 Karta szczegółowych rozliczeń wpłat dokumentu. Rys. Tabulogram karty szczegółowych rozliczeń wpłat dokumentu. Tabulogram zawiera szczegółowy wykaz podziału kaŝdej wpłaty odpowiednio na naleŝności główne, odsetki kapitałowe i odsetki naleŝne z tytułu opóźnienia w zapłacie rat naleŝności głównej. 17

18 Karta rozliczeń dokumentu. Rys. Ogólne rozliczenie spłaty niezapłaconej części ceny sprzedaŝy. Tabulogram zawiera zestawienie rat oraz naleŝnych dla kaŝdej raty odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty raty z uwzględnieniem zaliczonych na te naleŝności wpłat. Ponadto zawiera zestawienie dokonanych wpłat w podziale kaŝdej wpłaty na części zaliczone odpowiednio na naleŝność główną, odsetki kapitałowe i odsetki naleŝne z tytułu opóźnienia w zapłacie rat naleŝności głównej (odsetki ustawowe). 18

19 1.8 Wcześniejsza spłata. ZałóŜmy, Ŝe przed dokonaniem wpłaty szóstej raty nabywca wyraził chęć spłaty pozostałej części zadłuŝenia z tyt. niezapłaconej części ceny sprzedaŝy nieruchomości. Sytuacja taka wymaga reorganizacji harmonogramu spłaty w taki sposób by kwota spłaty naleŝności głównej dla szóstej raty była równa kwocie niespłaconego kapitału który w tym przykładzie dla szóstej raty wynosi ,00 zł. Zreorganizowany harmonogram przedstawia poniŝszy rysunek. Data wpłaty szóstej i ostatniej raty została ustalona na Wykonując obliczenia na ten dzień dla nowego harmonogramu otrzymamy kwotę do spłaty w wysokości ,09 zł. Z powyŝszego rysunku widzimy, Ŝe rozliczenie tej kwoty powoduje pełne rozliczenie naleŝności. 19

20 2.0 Harmonogram spłaty dla kredytu/poŝyczki bez wpłaty początkowej. Decyzja r. Kwotę 41418,50zł rozkłada się na 10 równych rat, na okres 10 lat, pierwsza rata wraz z oprocentowaniem płatne do r., następne raty płatne do 31 marca, przez cały okres spłaty. Oprocentowanie równe stopie redyskontowej weksli. Wprowadzenie do pola Kwota pierwszej raty wartości 0 spowoduje następujące wyznaczenie kwoty raty: Kwota raty = cena sprzedaŝy / liczba rat 20

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo