Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Ekonomiczno-Finansowa"

Transkrypt

1 Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła /4 analiza finansowa ćwiczenia /4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena sprzedaży Metoda kolejnych podstawień (metoda podstawień łańcuchowych) Z 0 =A 0 B 0 C 0 Z 1 = A 1 B 1 C 1 W A = A 1 A 0 B 0 C 0 W B =A 1 B 1 B 0 C 0 W C = A 1 B 1 C 1 C 0 Plan Wykonanie Sprzedaż Zatrudnienie Produkcja szt Cena jednostkowa 8,73 9,19 Wydajność 106,00 107,27 Sprzedaz = zatrudnienie*cena*wydajnosc kolejność liczenia czynników: ilość wartość jakość Konwencja stosowana wyłącznie przy tej metodzie? Przy metodzie podstawień sprzed zmian zatr delta 4625,0 sprzedaz zmiana ceny 53556,95 delta 2681,9 sprzedaz 53556,95 zmiana wydajn delta 643,05 w wyniku zmiany zatrudnienia sprzedaz wzrosła o 4625 w wyniku zmiany ceny sprzedaz wzrosła o 2681,90 w wyniku zmiany wydajności sprzedaz wzrosła o 643,05 suma delta 7950 sprawdzenie 7950

2 Metoda różnic cząstkowych Z 0 =a 0 b 0 Z 1 =a 1 b 1 c 1 Z=Z 1 Z 0 =W a W b W c W ab W ac W bc W abc W a =a 1 a 0 b 0 W b =a 0 b 1 b 0 W c =a 0 b 0 c 1 W ab =a 1 a 0 b 1 b 0 W ac =a 1 a 0 b 0 c 1 W bc =a 0 b 1 b 0 c 1 W abc =a 1 a 0 b 1 b 0 c 1 Przykład: Plan Wykonanie Sprzedaż 46250, ,00 zatrudnienie 50,00 55,00 Produkcja 5300, ,00 Cena jednostkowa 8,73 9,19 Sprzedaz = zatrudnienie * wydajnosc * cena Wydajność 106,00 107,3 zatrudnienie 4625 Na skutek wzrostu wydajności sprzedaż wzrosła o :... Cena jednostkowa 2438 Wydajność 555 zatrudnienie 29 Na skutek łącznej zmiany wydajności i ceny sprzedaż wzrosła o... Cena jednostkowa 56 Wydajność 244 delta all 3 Na skutek łącznej zmiany wydajności, ceny i zatrudnienia sprzedaż wzrosła o : sprawdzenie 7950,00 Trzecia metoda: dzieli wpływ łączny: Metoda współczynnikowa Kilara Niech zdarzenie opisywane jest przez 4 czynniki Z 0 = f a 0, b 0,, Z 1 = f a 1, b 1, c 1, d 1

3 T 0 T 1 T 1 T 0 T 1 T 0 1 struktura a 0 a 1 a 1 a 0 b 0 b 1 b 1 b 0 d 1 d 1 d 1 1 d 1 1 d 1 1 Z 1 musi wyjść Z Z=Z 1 Z 0 T_0 T_1 T_1 / T_0 zatrudnienie ,10 0,100 0, ,75 cena 8,73 9,19 1,05 0,053 0, ,83 wydajność ,27 1,01 0,012 0,07 578,42 0,16 1, ,00 Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży Z 0 =S 0 K 0 Z 1 =S 1 K 1 S 0 = q 0 S 1 = q 1 p 1 K 0 = q 0 K 1 = q 1 c 1 S - Sprzedaż, K - Koszty operacyjne q - ilość sprzedaży quantity c - koszt jednostkowy (cost) p cena jednostkowa (price) Z zysk ze sprzedaży O=Z 1 Z 0 O= q 1 p 1 c 1 O=W q W p W c Tak wpływa łączny wzrost ilościowy: q W q = q 1 ale mamy ilościowy i asortymentowy W q =W i W a

4 W i = q 0 Reszta, czyli W a zostaje po odjęciu W q W i W a = q 1 i wpływ ilościowy a wpływ zmiany struktury asortymentowej = q 1 q 0 delta to współczynnik dynamiki odnoszący się wyłącznie do zmiany ilości sprzedaży uwzględnia ceny z okresu bazowego i W p = q 1 p 1 W c = q 1 p 1 c 1 p 1 wpływ ceny i kosztu standaryzujemy przy 1 Zysk planowany Z 0 =5650 Zysk osiągnięty Z 1 = 4350 Pytanie co wpływa na wynik Metoda kolejnych podstawień ilość wartość jakość z tym że ilościowe mamy dwa wskaźniki. Diagnostyka finansowa: Kryterium ekonomiczne: Pierwszy składnik - zysk Drugi wskaźnik płynność finansowa Korzyści ekonomiczne: NOPAT zysk operacyjny netto po opodatkowaniu bez kosztów i przychody z działalności finansowej plus przychody i koszty finansow plus zysk straty nadzwyczajne i mamy zysk Dochód netto udziałowcy mogą przeznaczyć na: dywidenda zysk zatrzymany analiza finansowa wykła ¾ Dźwignia operacyjna gdy wynik operacyjny (Zysk operacyjny )rośnie szybciej niż sprzedaż Z O S

5 Z O Dźwignia finansowa - a jak dynamika Zysku operacyjnego do Zysku netto Z N tzn jeśli wzrost zysku neto jest szybszy niż zysk operacyjny to opłacało się pożyczyć pieniądze Z N S Dźwignia łączna i można sobie policzyć czy wpływ na dźwignię łączną ( i ile ) miała wpływ dźwignia finansowa i operacyjna Analiza rentowności wskaźniki finansowe wskaźniki względne 1 dochód sprzedaż 2 rentowność zasobów Z B A ogółem 3 rentowność kapitałów własnych - najczęściej Z B K W zysk na akcję, dywidenta na akcję oczekiwana stopa zwrotu z kapitału Model oceny aktywów kapitałowych model CAPM nie za dobry ale powszechnie stosowany # Capital Assets Pricing Model Oczekiwana stopa zwrotu (S): A WR A r A WR gdzie: A r - stopa zwrotu z inwestycji giełdowych A WR stopa zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka współczynnik ( > 1 wzrost cen akcji szybszy od przeciętnego na giełdzie; < 1 wzrost cen akcji wolniejszy od przeciętnego na giełdzie bilans: Aktywa Pasywa Aktywa trwałe (płynność pow. 12 m) Kapitał własny Kapitały Stałe Aktywa obrotowe (płynność do 12 m) Kapitał obce K W K OD Kapitały obce długoterminowe Kapitały obce krótkoterminowe kapitał obrotowy stały część aktywów obrotowych finansowanych z kapitału stałego Analiza pionowa analiza strukturalna np. Wskaźniki wyposażenia w środki gospodarcze:

6 Majątek trwały udział majątku trwałego Aktywa ogółem Majątek obrotowy udział majątku obrotowego Aktywa ogółem Należności udział należności Aktywa ogółem... i co nam wpadnie do głowy Analiza pozioma np. W czasie Analiza pionowa czyli np. Analiza proporcji kapitału własnego do obcego kapitał obcy trzeba oddać (termin obligatoryjny jest) w przypadku kapitału własnego termin jest fakultatywny zwrot kapitału, wypłata dywidendy Koszt kapitału obcego stanowi tarczę podatkową. odsetkową tarcza nieodsetkowa to amortyzacja reguła: by kapitał obrotowy stały nie był niższy niż Aktywa Trwałe mówi się by Kapitał Własny nie był niższy niż 50% Analiza strukturalna aktywów trwałych Aktywa trwałe zużywają się stopniowo np. Inwestycje Wskaźniki odnowienia Środki trwałe brutto, Inwestycje Amortyzacja (jaka reprodukcja) Wskaźniki zużycia Umorzenie Środki trwałe brutto, Środki trwałe netto Środki trwałe brutto Aktywa obrotowe zużywają się w jednym cyklu Szybkość rotacji jest bardzo ważna, bo Wskaźniki rentowności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki płynności Wskaźniki racjonalności gospodarowania utożsamiane z wskaźnikami rotacyjności wskaźnik krotności rotacji- jest relacją pomiędzy wartością obrotu danym aktywem a stanem średnim aktywu, często obrót identyfikuje się ze sprzedażą sprzedaż w okresie stan zapasów w okresie BO BZ stan średni z reguły 2 albo wskaźnik długości cyklu

7 stan średni ilość dni w okresie obrót danym aktywem + cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań = cykl gotówki Wskaźniki zadłużenia (Wskaźniki uciążliwości zadłużenia) kapitał obcy wskaźnik zadłużenia ogólnego kapitał całkowity kapitał obcy wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: kapitał własny kapitał własny wskaźnik samofinansowanie: kapitał obcy zysk nettoamortyzacja wskaźnik zdolności kredytowej: zadłużenie wskaźnik wiarygodności kredytowej: 3 kryterium, płynności finansowej ( zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań krótkoterminowych) w układzie statycznym majątek obrotowy 1 bieżący płynności 2 obecnie 1,4-1,8 zobowiązań krótkoterminowe 2 szybki płynności majątek obrotowy zapasy zobowiązania krótkoterminowe 1-1,2 obecnie 0,8-1,0 3 wskaźnik płynności natychmiastowej, wypłacalności gotówkowej inwestycje krótkoterminowe (gotówka) zobowiązania krótkoterminowe w układzie dynamicznym czyli przepływy pieniężne metoda cash flow pośrednia albo bezpośrednia 3 strumienie - działalności operacyjnej - inwestycyjnej finansowej

8 Zmodyfikowana Formuła Du Ponta Zysk Kapitał własny ROE Zysk Aktywa ROI : Struktura Kapitału Kapitał Własny Kapitał Marża Zysku * Rotacja Zysk Sprzedaż Sprzedaż Aktywa Model historyczny (reprezentant grupy modeli) wynikł z analizy stochastycznej przedsiębiorstw Prognoza kondycji przedsiębiorstwa za pomocą wskaźnika Z (Altmana) Z =1,2 X 1 1,4 X 2 3,3 X 3 0,6 X 4 0,999 X 5 X1 kapitał obrotowy / aktywa X2 zysk zatrzymany / aktywa X3 EBIT / aktywa (zysk brutto erning before income tax) X4 wartość rynkowa kapitału akcyjnego / księgowa wartość zadłużenia (kapitał obcy) X5 sprzedaż / aktywa 1,8 i mniej wysokie prawdopodobieństwo upadku 3,0 i więcej niewielkie prawdopodobieństwo upadku.

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 002,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 165 798,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów

Rachunek zysków i strat. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów Zasady sporządzania sprawozdania finansowego 1 2 Warianty ewidencji i rozliczania kosztów 1. Ustawa o rachunkowości pozostawia poszczególnym podmiotom daleko idącą swobodę w wyborze systemu ewidencji i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy

Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy Wycena spółki jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych Miłosz Papst Analityk finansowy Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna to wieloetapowy proces

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Biznes plan 1 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo