Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej"

Transkrypt

1 Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji kredytowej w perspektywie krótkoterminowej (do roku) na podstawie wstępnych danych bilansowych wg stanu na 31 grudnia 2009r. Streszczenie : W celu oszacowania efektu dokapitalizowania sektora spółdzielczego nie wystarczy opierać się na danych zbiorczych, wskazujących na znaczną nadwyŝkę depozytów nad kredytami w Bankach Spółdzielczych. NaleŜy przeprowadzić analizę sytuacji poszczególnych BS ze względu na wielkość współczynnika wypłacalności oraz nadwyŝkę zobowiązań nad naleŝnościami. Na podstawie otrzymanych wyników moŝna wnioskować, Ŝe głównym czynnikiem ograniczającym akcję kredytową BS jest sytuacja rynkowa. W przypadku 425 BS (na ogółem 576 BS w sektorze) współczynnik wypłacalności wynosi powyŝej 12 % (a więc fundusze nie limitują akcji kredytowej). W grupie tej nadwyŝka depozytów wynosi ok. 7,6 mld zł. Jedynie w grupie 28 BS występuje niedobór kapitału (banki o współczynniku wypłacalności poniŝej 10%). W tej grupie zwiększenie funduszy własnych moŝe dać największy efekt wzrostu skali działania i spowodować uruchomienie w perspektywie krótkoterminowej akcji kredytowej zagospodarowującej nadwyŝki depozytów w wysokości ok. 1.4 mld zł. W efekcie : Zewnętrzne dokapitalizowanie Banków Spółdzielczych miałoby znacznie mniejszy wpływ na zwiększenie akcji kredytowej, niŝ wynika to z danych zbiorczych wskazujących na nadwyŝkę depozytów nad kredytami (zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budŝetu nad naleŝnościami sektora niefinansowego i budŝetu) w wysokości ok. 14 mld zł na koniec 2009 roku. KaŜdy Bank Spółdzielczy prowadzi niezaleŝną politykę w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, a nadwyŝki lokuje w Banku Zrzeszającym. Środki w Bankach Zrzeszających słuŝą częściowo akcji komercyjnej tych banków, ale przede wszystkim gwarantują płynność Zrzeszenia. Banki Spółdzielcze są bardzo zróŝnicowane. Niektóre cechy róŝniące BS to : Rynek (o charakterze wiejskim lub miejskim) NadwyŜka depozytów nad kredytami (211 BS powyŝej 150%, 69 BS poniŝej 110%) WyposaŜenie kapitałowe (280 BS, czyli ponad połowa posiada współczynnik wypłacalności powyŝej 15%, 28 BS poniŝej 10%) Skala wielkości działania (róŝnice ponad 100 krotne wielkości sumy bilansowej, od kilkunastu mln zł, do około 1,5 mld zł) Charakter produktów Analiza sytuacji sektora spółdzielczego nie moŝe bazować jedynie na danych zbiorczych, ale uwzględniać dane analityczne odpowiadające sytuacji poszczególnych podmiotów. 1

2 Dla potrzeb niniejszego opracowania wszystkie BS zostały podzielone na grupy w zaleŝności od aktualnego stopnia dokapitalizowania oraz nadwyŝki depozytów nad kredytami, wg wstępnych danych (nieaudytowanych) na koniec 2009 roku. Podział Banków Spółdzielczych na grupy ze względu na współczynnik wypłacalności oraz nadwyŝkę depozytów nad kredytami (podmioty niefinansowe i jednostki budŝetowe) Podział ze względu na aktualne wyposaŝenie kapitałowe, którego miarą jest współczynnik wypłacalności (podział uproszczony na potrzeby niniejszego opracowania): powyŝej 15% - w Bank występują nadwyŝki funduszy w stosunku do aktualnie prowadzonej działalności kapitału, 12 15% - Bank posiada wystarczający kapitał 10-12% - Bank posiada wystarczający kapitał, ale zwiększenie kapitału moŝe być celowe poniŝej 10% - zwiększenie kapitału moŝe mieć istotny wpływ na wzrost akcji kredytowej Podział ze względu na stosunek przyjętych depozytów do akcji kredytowej. Uwzględniono : naleŝności sektora niefinansowego i budŝetu" jako kredyty oraz "zobowiązania sektora niefinansowego i budŝetu" jako depozyty. (podział uproszczony, przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania): powyŝej 150% : nadmiar środków % : bezpieczny nadmiar depozytów nad kredytami ( o ile spełnione są normy płynności) poniŝej 110% : brak nadwyŝki depozytów do rozwoju akcji kredytowej PowyŜszy uproszczony podział nie uwzględnia faktu, iŝ niektóre BS wykorzystują część funduszy własnych do finansowania akcji kredytowej. Poszczególne grupy oznaczono następującymi symbolami : Wskaźnik Współczynnik wypłacalności Stosunek PowyŜej 15% 12-15% 10-12% PoniŜej 10% depozytów do kredytów PowyŜej 150% GRUPA 1 GRUPA 2a GRUPA 2b GRUPA % GRUPA 4 GRUPA 5a GRUPA 5b GRUPA 6 PoniŜej 110% GRUPA 7 GRUPA 8a GRUPA 8b GRUPA 9 Charakterystyka grup : Grupa 1 : występuje zarówno nadwyŝka kapitału jak i depozytów. Akcję kredytową limituje rynek. Dokapitalizowanie nie zwiększy bezpośrednio akcji kredytowej. 2

3 Grupa 2a : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu funduszy. Niewielka wraŝliwość na dokapitalizowanie. Akcję kredytową z duŝym prawdopodobieństwem limituje rynek. Grupa 2b : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada jeszcze pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu funduszy własnych. Akcja kredytowa być moŝe limitowana przez rynek. Prawdopodobnie dokapitalizowanie moŝe w pewnym stopniu zwiększyć akcję kredytową. Grupa 3 : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank spełnia normy kapitałowe, ale wzrost akcji kredytowej wymaga dokapitalizowania. Grupa 4 : Występuje nadwyŝka kapitału w stosunku do akcji kredytowej. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Grupa 5a : Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Niewielka wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 5b : Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada jeszcze pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Średnia wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 6 : Bank spełnia normy kapitałowe, ale wzrost akcji kredytowej wymaga dokapitalizowania. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez brak kapitału. DuŜa wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 7 : Występuje nadwyŝka kapitału w stosunku do akcji kredytowej. Nie występuje nadwyŝka depozytów. Brak środków (depozytów) limituje akcję kredytową. Dokapitalizowanie nie zwiększy akcji kredytowej Grupa 8a : Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. Brak środków (depozytów) limituje akcje kredytową. Dokapitalizowanie nie zwiększy akcji kredytowej Grupa 8b : Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. Brak środków (depozytów) limituje akcje kredytową. Dokapitalizowanie moŝe w pewnym stopniu zwiększyć akcję kredytową o ile Bank zwiększy stabilną bazę depozytową. Grupa 9 : Bank spełnia normy kapitałowe, nie posiada nadwyŝki depozytów. Wzrost akcji kredytowej wymagałby zarówno dokapitalizowania jak i pozyskania środków depozytowych. 3

4 Wyniki analizy W wyniku analizy danych dotyczących wszystkich BS w poszczególnych grupach otrzymano następujące zestawienie (dane bilansowe w PLN): stan na (dane wstępne) stosunek depozytów do współczynnik wypłacalności kredytów powyŝej 15% 15-12,01% 12-10% poniŝej 10% PowyŜej 150% GRUPA 1 GRUPA 2a GRUPA 2b GRUPA 3 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 1-3 zobowiązania minus naleŝności % GRUPA 4 GRUPA 5a GRUPA 5b GRUPA 6 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 4-6 zobowiązania minus naleŝności poniŝej 110% GRUPA 7 GRUPA 8a GRUPA 8b GRUPA 9 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 7-9 zobowiązania minus naleŝności Razem nadwyŝka depozytów nad kredytami dla wszystkich 576 BS : Oszacowanie efektu dokapitalizowania zewnętrznego na wzrost akcji kredytowej w perspektywie krótkoterminowej W grupach 7, 8a, 8b, 9 (w sumie 69 BS o sumie bilansowej ok. 6 mld zł) nie występują aktualnie nadwyŝki depozytów nad kredytami. Dokapitalizowanie nie przyniesie tam bezpośrednich efektów w postaci wzrostu akcji kredytowej. 4

5 W grupach 1 i 4 (razem 241 BS o sumie bilansowej ok 12 mld zł) występują nadwyŝki depozytów nad kredytami (ok. 4 mld zł), ale te Banki posiadają nadwyŝki kapitałowe, a więc akcję kredytową nie limitują fundusze własne. Dokapitalizowanie nie przyniesie tam bezpośrednich efektów w postaci wzrostu akcji kredytowej. W grupach 3 i 6 (razem 24 BS o sumie bilansowej ok. 6 mld zł, są to w większości relatywnie duŝe banki) dokapitalizowanie moŝe przynieść istotny efekt w postaci zwiększenia akcji kredytowej. NadwyŜka depozytów nad kredytami wynosi w tych grupach około 1,4 mld zł, W grupach 2a i 5a (razem 130 BS o sumie bilansowej niecałe 13 mld zł, nadwyŝka ok. 3,5 mld zł) dokapitalizowanie moŝe przynieść niewielki wzrost akcji kredytowej (kapitały w niewielkim stopniu o ile w ogóle limitują akcję kredytową). Wzrostowi akcji kredytowej w grupie 5a powinien towarzyszyć jednocześnie wzrost ilości pozyskanych depozytów. W grupach 2b i 5b (razem 112 BS o sumie bilansowej 20 mld zł, nadwyŝka depozytów ok. 5 mld zł) dokapitalizowanie w niektórych przypadkach moŝe przynieść wzrost akcji kredytowej (kapitały mogą w pewnym stopniu limitować wzrost akcji kredytowej). Wzrostowi akcji kredytowej w grupie 5b powinien towarzyszyć jednocześnie wzrost ilości pozyskanych depozytów. Inne czynniki związane ze wzrostem funduszy własnych i akcji kredytowej Dokapitalizowanie w postaci zaliczenia poŝyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających wymaga uzyskania zgody KNF. W przypadku niektórych Banków Spółdzielczych (z róŝnych grup rówieśniczych), w znacznym stopniu wykorzystany został ustawowy limit wielkości funduszy uzupełniających (poŝyczek podporządkowanych) wynoszący 50% funduszy podstawowych i dalsze wzmocnienie funduszy w ten sposób nie jest moŝliwe lub jest moŝliwe w sposób bardzo ograniczony. Istotne znaczenie (ograniczenie) dla rozwoju akcji kredytowej, szczególnie w przypadku szybkiego jej wzrostu, oprócz nominalnej wartości bazy depozytowej, mają równieŝ regulacje dotyczące płynności (Uchwała nr 9/2007 KNF z 3 marca 2007 z późniejszymi zmianami), które szczególnie dla Banków Spółdzielczych o sumie bilansowej powyŝej 200 mln zł nakładają ograniczenia związane z wielkością stabilnej bazy depozytowej w stosunku do aktywów o ograniczonej płynności. W wyniku wzrostu akcji kredytowej w bankach spółdzielczych moŝe nastąpić zmniejszenie lokat w Bankach Zrzeszających. W zaleŝności od skali tego zjawiska efekt dla sytuacji tych banków moŝe nie być istotny lub być bardzo znaczący, ze względu na zaangaŝowanie części tych środków w akcję kredytową Banków Zrzeszających oraz konieczność zapewnienia płynności Zrzeszeniom. Najistotniejszym czynnikiem wewnętrznym umoŝliwiającym wzrost akcji kredytowej jest coroczny przyrost funduszy własnych Banków Spółdzielczych poprzez podział nadwyŝki bilansowej (zysku netto) oraz dopłaty członków do funduszu udziałowego. Wzrost funduszy własnych w wyniku podziału nadwyŝki bilansowej za rok 2009 moŝna szacować na ok. 80% wyniku netto (wynoszącego około 700 mln zł dla wszystkich BS), to jest około pół miliarda zł. Wniosek : Zewnętrzne dokapitalizowanie Banków Spółdzielczych miałoby znacznie mniejszy wpływ na zwiększenie akcji kredytowej, niŝ wynika to z danych zbiorczych wskazujących na 5

6 nadwyŝkę depozytów nad kredytami (zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budŝetu nad naleŝnościami sektora niefinansowego i budŝetu) w wysokości ok. 14 mld zł na koniec 2009 roku. 6

7 Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji kredytowej w perspektywie krótkoterminowej (do roku) na podstawie wstępnych danych bilansowych wg stanu na 31 grudnia 2009r. Streszczenie : W celu oszacowania efektu dokapitalizowania sektora spółdzielczego nie wystarczy opierać się na danych zbiorczych, wskazujących na znaczną nadwyŝkę depozytów nad kredytami w Bankach Spółdzielczych. NaleŜy przeprowadzić analizę sytuacji poszczególnych BS ze względu na wielkość współczynnika wypłacalności oraz nadwyŝkę zobowiązań nad naleŝnościami. Na podstawie otrzymanych wyników moŝna wnioskować, Ŝe głównym czynnikiem ograniczającym akcję kredytową BS jest sytuacja rynkowa. W przypadku 425 BS (na ogółem 576 BS w sektorze) współczynnik wypłacalności wynosi powyŝej 12 % (a więc fundusze nie limitują akcji kredytowej). W grupie tej nadwyŝka depozytów wynosi ok. 7,6 mld zł. Jedynie w grupie 28 BS występuje niedobór kapitału (banki o współczynniku wypłacalności poniŝej 10%). W tej grupie zwiększenie funduszy własnych moŝe dać największy efekt wzrostu skali działania i spowodować uruchomienie w perspektywie krótkoterminowej akcji kredytowej zagospodarowującej nadwyŝki depozytów w wysokości ok. 1.4 mld zł. W efekcie : Zewnętrzne dokapitalizowanie Banków Spółdzielczych miałoby znacznie mniejszy wpływ na zwiększenie akcji kredytowej, niŝ wynika to z danych zbiorczych wskazujących na nadwyŝkę depozytów nad kredytami (zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budŝetu nad naleŝnościami sektora niefinansowego i budŝetu) w wysokości ok. 14 mld zł na koniec 2009 roku. KaŜdy Bank Spółdzielczy prowadzi niezaleŝną politykę w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, a nadwyŝki lokuje w Banku Zrzeszającym. Środki w Bankach Zrzeszających słuŝą częściowo akcji komercyjnej tych banków, ale przede wszystkim gwarantują płynność Zrzeszenia. Banki Spółdzielcze są bardzo zróŝnicowane. Niektóre cechy róŝniące BS to : Rynek (o charakterze wiejskim lub miejskim) NadwyŜka depozytów nad kredytami (211 BS powyŝej 150%, 69 BS poniŝej 110%) WyposaŜenie kapitałowe (280 BS, czyli ponad połowa posiada współczynnik wypłacalności powyŝej 15%, 28 BS poniŝej 10%) Skala wielkości działania (róŝnice ponad 100 krotne wielkości sumy bilansowej, od kilkunastu mln zł, do około 1,5 mld zł) Charakter produktów Analiza sytuacji sektora spółdzielczego nie moŝe bazować jedynie na danych zbiorczych, ale uwzględniać dane analityczne odpowiadające sytuacji poszczególnych podmiotów. 1

8 Dla potrzeb niniejszego opracowania wszystkie BS zostały podzielone na grupy w zaleŝności od aktualnego stopnia dokapitalizowania oraz nadwyŝki depozytów nad kredytami, wg wstępnych danych (nieaudytowanych) na koniec 2009 roku. Podział Banków Spółdzielczych na grupy ze względu na współczynnik wypłacalności oraz nadwyŝkę depozytów nad kredytami (podmioty niefinansowe i jednostki budŝetowe) Podział ze względu na aktualne wyposaŝenie kapitałowe, którego miarą jest współczynnik wypłacalności (podział uproszczony na potrzeby niniejszego opracowania): powyŝej 15% - w Bank występują nadwyŝki funduszy w stosunku do aktualnie prowadzonej działalności kapitału, 12 15% - Bank posiada wystarczający kapitał 10-12% - Bank posiada wystarczający kapitał, ale zwiększenie kapitału moŝe być celowe poniŝej 10% - zwiększenie kapitału moŝe mieć istotny wpływ na wzrost akcji kredytowej Podział ze względu na stosunek przyjętych depozytów do akcji kredytowej. Uwzględniono : naleŝności sektora niefinansowego i budŝetu" jako kredyty oraz "zobowiązania sektora niefinansowego i budŝetu" jako depozyty. (podział uproszczony, przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania): powyŝej 150% : nadmiar środków % : bezpieczny nadmiar depozytów nad kredytami ( o ile spełnione są normy płynności) poniŝej 110% : brak nadwyŝki depozytów do rozwoju akcji kredytowej PowyŜszy uproszczony podział nie uwzględnia faktu, iŝ niektóre BS wykorzystują część funduszy własnych do finansowania akcji kredytowej. Poszczególne grupy oznaczono następującymi symbolami : Wskaźnik Współczynnik wypłacalności Stosunek PowyŜej 15% 12-15% 10-12% PoniŜej 10% depozytów do kredytów PowyŜej 150% GRUPA 1 GRUPA 2a GRUPA 2b GRUPA % GRUPA 4 GRUPA 5a GRUPA 5b GRUPA 6 PoniŜej 110% GRUPA 7 GRUPA 8a GRUPA 8b GRUPA 9 Charakterystyka grup : Grupa 1 : występuje zarówno nadwyŝka kapitału jak i depozytów. Akcję kredytową limituje rynek. Dokapitalizowanie nie zwiększy bezpośrednio akcji kredytowej. 2

9 Grupa 2a : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu funduszy. Niewielka wraŝliwość na dokapitalizowanie. Akcję kredytową z duŝym prawdopodobieństwem limituje rynek. Grupa 2b : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada jeszcze pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu funduszy własnych. Akcja kredytowa być moŝe limitowana przez rynek. Prawdopodobnie dokapitalizowanie moŝe w pewnym stopniu zwiększyć akcję kredytową. Grupa 3 : Występuje znaczna nadwyŝka depozytów, Bank spełnia normy kapitałowe, ale wzrost akcji kredytowej wymaga dokapitalizowania. Grupa 4 : Występuje nadwyŝka kapitału w stosunku do akcji kredytowej. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Grupa 5a : Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Niewielka wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 5b : Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada jeszcze pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez rynek lub trudności w pozyskaniu środków. Średnia wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 6 : Bank spełnia normy kapitałowe, ale wzrost akcji kredytowej wymaga dokapitalizowania. NadwyŜka depozytów bezpieczna, w większości przypadków pozwala na zwiększenie akcji kredytowej. Akcja kredytowa limitowana przez brak kapitału. DuŜa wraŝliwość na dokapitalizowanie. Grupa 7 : Występuje nadwyŝka kapitału w stosunku do akcji kredytowej. Nie występuje nadwyŝka depozytów. Brak środków (depozytów) limituje akcję kredytową. Dokapitalizowanie nie zwiększy akcji kredytowej Grupa 8a : Bank właściwie wyposaŝony w kapitał, posiada moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. Brak środków (depozytów) limituje akcje kredytową. Dokapitalizowanie nie zwiększy akcji kredytowej Grupa 8b : Bank wystarczająco wyposaŝony w kapitał, posiada pewne moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej bez wzrostu kapitału. Brak środków (depozytów) limituje akcje kredytową. Dokapitalizowanie moŝe w pewnym stopniu zwiększyć akcję kredytową o ile Bank zwiększy stabilną bazę depozytową. Grupa 9 : Bank spełnia normy kapitałowe, nie posiada nadwyŝki depozytów. Wzrost akcji kredytowej wymagałby zarówno dokapitalizowania jak i pozyskania środków depozytowych. 3

10 Wyniki analizy W wyniku analizy danych dotyczących wszystkich BS w poszczególnych grupach otrzymano następujące zestawienie (dane bilansowe w PLN): stan na (dane wstępne) stosunek depozytów do współczynnik wypłacalności kredytów powyŝej 15% 15-12,01% 12-10% poniŝej 10% PowyŜej 150% GRUPA 1 GRUPA 2a GRUPA 2b GRUPA 3 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 1-3 zobowiązania minus naleŝności % GRUPA 4 GRUPA 5a GRUPA 5b GRUPA 6 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 4-6 zobowiązania minus naleŝności poniŝej 110% GRUPA 7 GRUPA 8a GRUPA 8b GRUPA 9 liczba banków suma bilansowa naleŝności brutto zobowiązania Razem dla grup 7-9 zobowiązania minus naleŝności Razem nadwyŝka depozytów nad kredytami dla wszystkich 576 BS : Oszacowanie efektu dokapitalizowania zewnętrznego na wzrost akcji kredytowej w perspektywie krótkoterminowej W grupach 7, 8a, 8b, 9 (w sumie 69 BS o sumie bilansowej ok. 6 mld zł) nie występują aktualnie nadwyŝki depozytów nad kredytami. Dokapitalizowanie nie przyniesie tam bezpośrednich efektów w postaci wzrostu akcji kredytowej. 4

11 W grupach 1 i 4 (razem 241 BS o sumie bilansowej ok 12 mld zł) występują nadwyŝki depozytów nad kredytami (ok. 4 mld zł), ale te Banki posiadają nadwyŝki kapitałowe, a więc akcję kredytową nie limitują fundusze własne. Dokapitalizowanie nie przyniesie tam bezpośrednich efektów w postaci wzrostu akcji kredytowej. W grupach 3 i 6 (razem 24 BS o sumie bilansowej ok. 6 mld zł, są to w większości relatywnie duŝe banki) dokapitalizowanie moŝe przynieść istotny efekt w postaci zwiększenia akcji kredytowej. NadwyŜka depozytów nad kredytami wynosi w tych grupach około 1,4 mld zł, W grupach 2a i 5a (razem 130 BS o sumie bilansowej niecałe 13 mld zł, nadwyŝka ok. 3,5 mld zł) dokapitalizowanie moŝe przynieść niewielki wzrost akcji kredytowej (kapitały w niewielkim stopniu o ile w ogóle limitują akcję kredytową). Wzrostowi akcji kredytowej w grupie 5a powinien towarzyszyć jednocześnie wzrost ilości pozyskanych depozytów. W grupach 2b i 5b (razem 112 BS o sumie bilansowej 20 mld zł, nadwyŝka depozytów ok. 5 mld zł) dokapitalizowanie w niektórych przypadkach moŝe przynieść wzrost akcji kredytowej (kapitały mogą w pewnym stopniu limitować wzrost akcji kredytowej). Wzrostowi akcji kredytowej w grupie 5b powinien towarzyszyć jednocześnie wzrost ilości pozyskanych depozytów. Inne czynniki związane ze wzrostem funduszy własnych i akcji kredytowej Dokapitalizowanie w postaci zaliczenia poŝyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających wymaga uzyskania zgody KNF. W przypadku niektórych Banków Spółdzielczych (z róŝnych grup rówieśniczych), w znacznym stopniu wykorzystany został ustawowy limit wielkości funduszy uzupełniających (poŝyczek podporządkowanych) wynoszący 50% funduszy podstawowych i dalsze wzmocnienie funduszy w ten sposób nie jest moŝliwe lub jest moŝliwe w sposób bardzo ograniczony. Istotne znaczenie (ograniczenie) dla rozwoju akcji kredytowej, szczególnie w przypadku szybkiego jej wzrostu, oprócz nominalnej wartości bazy depozytowej, mają równieŝ regulacje dotyczące płynności (Uchwała nr 9/2007 KNF z 3 marca 2007 z późniejszymi zmianami), które szczególnie dla Banków Spółdzielczych o sumie bilansowej powyŝej 200 mln zł nakładają ograniczenia związane z wielkością stabilnej bazy depozytowej w stosunku do aktywów o ograniczonej płynności. W wyniku wzrostu akcji kredytowej w bankach spółdzielczych moŝe nastąpić zmniejszenie lokat w Bankach Zrzeszających. W zaleŝności od skali tego zjawiska efekt dla sytuacji tych banków moŝe nie być istotny lub być bardzo znaczący, ze względu na zaangaŝowanie części tych środków w akcję kredytową Banków Zrzeszających oraz konieczność zapewnienia płynności Zrzeszeniom. Najistotniejszym czynnikiem wewnętrznym umoŝliwiającym wzrost akcji kredytowej jest coroczny przyrost funduszy własnych Banków Spółdzielczych poprzez podział nadwyŝki bilansowej (zysku netto) oraz dopłaty członków do funduszu udziałowego. Wzrost funduszy własnych w wyniku podziału nadwyŝki bilansowej za rok 2009 moŝna szacować na ok. 80% wyniku netto (wynoszącego około 700 mln zł dla wszystkich BS), to jest około pół miliarda zł. Wniosek : Zewnętrzne dokapitalizowanie Banków Spółdzielczych miałoby znacznie mniejszy wpływ na zwiększenie akcji kredytowej, niŝ wynika to z danych zbiorczych wskazujących na 5

12 nadwyŝkę depozytów nad kredytami (zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budŝetu nad naleŝnościami sektora niefinansowego i budŝetu) w wysokości ok. 14 mld zł na koniec 2009 roku. 6

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY W 2018 r. nastąpi zakończenie bytu prawnego obecnych zrzeszeń Na koniec czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System IPS w zrzeszeniu SGB

System IPS w zrzeszeniu SGB System IPS w zrzeszeniu SGB PODSTAWOWE DANE DOT. IPS - SGB 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS 31 grudnia 2016r. 198 BS czerwiec wrzesień 2017r. 196 BS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2010 r.

Warszawa, styczeń 2010 r. Analiza wyników ekonomiczno - finansowych banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na tle sektora bankowości spółdzielczej wg stanu na 31.12.29 roku Warszawa, styczeń 21

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r.

Warszawa, luty 2011 r. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Warszawa, luty 2011 r. WSTĘP...3 I.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień roku Załącznik nr 15 do protokołu Zarządu Banku nr 15/213 z dnia 1.7.213 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.212 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r.

Warszawa, luty 2011 r. Analiza wyników ekonomiczno - finansowych banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na tle sektora bankowości spółdzielczej wg stanu na 31.12.21 roku Warszawa, luty 211

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 31 marca 2010 r. PLAN WYSTĄPIENIA Potencjałpolskich banków Wyzwania związane z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r.

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Warszawa, maj 2017 Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy

Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy 1 grudnia 11 r. Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Suma bilansowa SBR Bank (w tys. zł)

Suma bilansowa SBR Bank (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za I półrocze 2015 roku Krzysztof Radziszewski - Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego*

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* 30.09.2015 r. 31.12.2014 r. Fundusze własne ogółem 9 071 726 8 341 856 Fundusze własne podstawowe 9 202 246 8 360

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Strategia Banków Spółdzielczych w przyszłości. Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Strategia Banków Spółdzielczych w przyszłości. Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Strategia Banków Spółdzielczych w przyszłości Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego dla rozwoju - wstęp Dotychczasowa ocena strategii działania sektora BS-ów w Polsce. Mimo

Bardziej szczegółowo