W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym"

Transkrypt

1 W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011

2 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto. Kapitał obrotowy netto a płynność finansowa. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 2

3 Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy środki pieniężne angażowane w aktywa obrotowe. 3 kategorie aktywów obrotowych: - zapasy materiałów, produktów gotowych, towarów - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz innych płatności - inwestycje krótkoterminowe (instrumenty finansowe, gotówka w kasie i na rachunku bankowym) 3

4 Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy angażowany w aktywa zużywające się w jednym cyklu operacyjnym, wielokrotnie w ciągu roku, wymagające odtworzenia. Kapitał obrot. zmienia formę: z pieniężnej w rzeczową, z rzeczowej w pieniężną. 4

5 Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Adam Smith: Wszelki kapitał trwały pochodzi pierwotnie z kapitału obrotowego i musi być stale przez ten kapitał zasilany ( ) Żaden kapitał trwały nie może przynieść jakiegokolwiek dochodu inaczej jak tylko za pośrednictwem kapitału obrotowego. Źródło: A.Smith, Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007, t.i, s

6 Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym: Zapewnienie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie (CASH IS KING) Elastyczne reagowanie na zmiany na rynku. Zarządzanie kap. obrot. bieżące zarządzanie finansami firmy. 6

7 Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Kapitał obrotowy w firmie analogia do proszku z pralce automatycznej. Niezbędny do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo istotna szybkość krążenia kap. obrot. 7

8 Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Kapitał obrotowy netto - różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami bieżącymi. Aktywa trwałe kapitał obrotowy netto Kapitał stały (Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) ( stałe źródła finansowania Aktywa obrotowe Zobowiązania Krótkoterminowe 8

9 Znaczenie kapitału obrotowego Kapitał obrotowy stanowi w firmie bufor bezpieczeństwa ułatwiający zachowanie płynności finansowej w sytuacjach opóźnień płatności lub trudnościach ze sprzedażą produktów. Kapitał obrotowy pozwala kontynuować działalność bez zaciągania dodatkowych pożyczek oraz chroni przed poważniejszym konsekwencjami utraty płynności finansowej (spadek reputacji na rynku, zwiększenie kosztów pozyskania kapitału, nacisk na zmniejszenie cen produktów). 9

10 Kapitał obrotowy a płynność finansowa Kapitał obrotowy w dniach obrotu (wskaźnik kapitałochłonności obrotu)= (kapitał obrotowy / sprzedaż netto) x 360 dni wskaźnik określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy, Kapitał obrotowy netto powinien się zwiększać w tempie zbliżonym do wzrostu sprzedaży. wskaźnik maleje wraz ze wzrostem wartości sprzedaży, nieproporcjonalny wzrost kapitału obrotowego do obrotu powoduje niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik jest silnie zróżnicowany branżowo. 10

11 Kapitał obrotowy a płynność finansowa Badanie poziomu kapitału obrotowego wymaga dodatkowej oceny czasu rotacji: zapasów surowców i materiałów, wyrobów gotowych, długości kredytu udzielonego odbiorcom wyrobów, długości kredytów udzielonych przedsiębiorstwu przez dostawców. 11

12 Cykl gotówkowy Cykl operacyjny Dostawa materiałów Sprzedaż produktów Inkasowanie należności Faktura sprzedawcy konwersja zapasów konwersja należności odroczenie płatności zobowiązań wobec dostawców Cykl gotówkowy 12

13 Cykl gotówkowy Cykl gotówkowy przeciętny czas, jaki upływa od zapłaty za składniki majątku obrotowego (zapasy) do wpływu środków pieniężnych za sprzedaży wytworzonych produktów (realizacja należności za wytworzone produkty). CGOT = CZAP + CNAL -CZOB 13

14 Cykl gotówkowy CZAP = średni stan zapasów x 365/koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów CNAL = średni stan należności x 365/ przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów CZOB = średni stan zobowiązań wobec dostawców x 365 / koszty sprzedanych produktów, towarów Finanse i materiałów przedsiębiorstw - Marek 14

15 Cykl gotówkowy Czas potrzebny na konwersję zasobów rzeczowych w gotówkę zróżnicowany, zależny od branży, pozycji rynkowej. Im krótszy cykl gotówkowy, tym mniej środków własnych musi angażować przedsiębiorstwo. Skrócenie cyklu gotówkowego poprawa płynności, zwiększenie rotacji aktywów, w ostatecznym rachunku poprawa rentowności. 15

16 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zmienia się częściej niż potrzeby związane z finansowaniem majątku trwałego (aktywów trwałych), podlegające okresowym i sezonowym wahaniom. Pewna część majątku obrotowego jest stale potrzebna, pozostała natomiast ulega zmianom, zwykle powtarzającym się cyklicznie. 16

17 Poziom kapitału obrotowego w firmie może być zwiększony poprzez: zmniejszenie stanu majątku trwałego w wyniku upłynnienia zbędnych środków, likwidację środków zużytych oraz poprzez ograniczenie inwestycji wiążących środki własne na długi okres, zwiększenie kapitałów stałych w wyniku przeznaczenia znacznej części wygospodarowanego zysku na rozwój, zwiększenia kapitałów własnych poprzez emisję akcji lub zwiększenia zobowiązań długoterminowych (kredytów bankowych, obligacji). 17

18 Spadek poziomu kapitału obrotowego będzie wynikiem: Zwiększenia majątku trwałego w wyniku zakupu wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku, zakupu akcji i obligacji, udzielenia długoterminowych pożyczek innym podmiotom gospodarczym bądź zwiększenia poziomu należności długoterminowych, Zmniejszenia kapitałów stałych poprzez umorzenie akcji, pokrycie strat kapitałem zapasowym, spłatę zadłużenia długoterminowego. 18

19 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w firmie oblicza się według wzoru: zapotrzebowanie na kapitał obrotowy = kapitał obrotowy saldo netto środków pieniężnych Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest zróżnicowana w zależności od sytuacji rynkowej firmy. Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany jest z wydłużaniem terminów płatności przez kontrahentów, skracaniem terminów regulowania zobowiązań, wzrostem sprzedaży będący wynikiem lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych lub zwiększenie mocy produkcyjnych. 19

20 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym Konserwatywna Umiarkowana Agresywna 20

21 Strategia zachowawcza (konserwatywna) Wysoki poziom zapasów i aktywów płynnych: gotówki w kasie i na rachunkach bankowych, krótkoterminowych papierach wartościowych; Liberalna polityka wobec odbiorców: kredytowanie odbiorców, wydłużony czas konwersji należności. Wysoki poziom kapitału obrotowego netto i zobowiązań długoterminowych. Krótkie terminy realizacji zobowiązań krótkookresowych, niski poziom zadłużenia krótkoterminowego. Efekt rynkowym. wyższe koszty działalności przy niższym ryzyku 21

22 Podsumowanie Polityka kapitału obrotowego wybór odpowiedniej strategii, powinna zmierzać do zrównoważenia terminów okresów konwersji należności i okresu realizacji zobowiązań przy możliwie najkrótszym okresie konwersji zapasów. Dodatkowo możliwość zastosowania outsourcingu i strategii just in time. 22

23 Strategia agresywna Niski poziom aktywów płynnych: gotówki w kasie i na rachunkach, krótkoterminowych papierów wartościowych. Restrykcyjna polityka wobec odbiorców, niski poziom należności od odbiorców i krótki czas konwersji należności. Niskie stany zapasów i małe zaangażowanie zobowiązań długookresowych. Wydłużone terminy płatności zobowiązań i duży udział kredytów krótkoterminowych w miejsce brakujących aktywów płynnych. Efekt: Niższe koszty działalności przy wyższym 23 ryzyku rynkowym.

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda Zarządzanie należnościami Paulina Drozda Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych

Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych Agnieszka Kuś, Magdalena Hodun Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Ryzyko płynności Ryzyko, że pojawi się niespodziewany spadek płynności podmiotu gospodarczego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Biznes plan 1 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec Kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa 1. Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof.

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof. Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo