Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa."

Transkrypt

1 Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności firmy (kapitałów) oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu. 1 2 Zarządzanie Pozyskanie źródeł finansowania (kapitałów własnych i obcych) Lokowanie kapitałów w składnikach majątkowych Maksymalizowanie zyskowności kapitałów własnych w celu Maksymalizowania korzyści udziałowców (wzrostu wartości firmy) przez Optymalizowanie nadwyŝki finansowej Cele przedsiębiorstwa Podstawowym, długookresowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja finansowych korzyści współwłaścicieli, oznaczająca praktycznie maksymalizację ich majątku. Przy przestrzeganiu rozsądnego ryzyka finansowego 3 4 1

2 Cele przedsiębiorstwa - najczęściej spotykane sformułowania celów Grupa celów związana z kategorią zyskowności Cele przedsiębiorstwa 1 Maksymalizacja zysku. 2 Maksymalizacja sprzedaŝy. 3 Osiągnięcie zadowalającego poziomu zysku. 4 Osiągnięcie zakładanego udziału w rynku. 5 Przetrwanie firmy. 6 Utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. 7 Stabilizacja przychodów. Grupa celów związana z kategorią ryzyka 5 1. Cele finansowe. 2. Cele pozafinansowe. 6 Cele finansowe Cele finansowe Maksymalizacja zysku Maksymalizacja wartości firmy, Maksymalizacja przepływów na rzecz właścicieli, Kompromis interesów grupowych. Maksymalizacja zysku (najbardziej znany) moŝe się odbywać przez: ograniczenie wydatków na badania i rozwój, ograniczenie nakładów na inwestycje, na promocję i reklamę, podnoszenie cen wyrobów i usług, wyprzedaŝ majątku trwałego firmy, sprzedaŝ patentów i znaków towarowych

3 Maksymalizacja zysku Nieetyczne przykłady zachowań umoŝliwiających zwiększenie krótkookresowego zysku kosztem utraty reputacji niedotrzymywanie terminów płatności, oszustwa podatkowe, świadome zaciąganie nadmiernych i drogich kredytów, itp. Cele finansowe Maksymalizacja zysku Maksymalizacja wartości firmy, Maksymalizacja przepływów na rzecz właścicieli, Kompromis interesów grupowych Działania podejmowane przez kierownictwo finansowe firmy 1/3 1. Analizuje wyniki ekonomiczne firmy oraz sytuację w jej otoczeniu. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia w podejmowaniu decyzji. 2. Planuje rozkład przepływów pienięŝnych w czasie, a takŝe wpływy i wydatki, aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w krótkim i długim okresie. 3. Podejmuje działania mające na celu redukcję ryzyka prowadzonej działalności. 11 Działania podejmowane przez kierownictwo finansowe firmy 2/3 4. Określa zapotrzebowanie na środki finansowe, niezbędne do realizacji załoŝonych przedsięwzięć oraz pozyskuje te środki. Stanowi to punkt wyjścia w ustalaniu relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału, takimi jak banki czy rynek kapitałowy. 5. Planuje optymalną strukturę finansowania, słuŝącą minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy. 12 3

4 Działania podejmowane przez kierownictwo finansowe firmy 3/3 6. Dokonuje alokacji środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia inwestycyjne. 7. Projektuje zyski na akcję oraz przygotowuje propozycje dotyczące podziału zysków: na część dywidendową i część pozostawioną w firmie, zwiększającą jej kapitały. Jest to istotne dla właściwego ułoŝenia współpracy z właścicielami. 8. Kontroluje w wymiarze finansowym realizację zadań podjętych w firmie. Zarządzając patrzymy na przedsiębiorstwo przez pryzmat soczek gestii: 1. ekonomicznej, 2. majątkowej, 3. finansowej A B C D E F G H I J K L M N Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk/strata na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk / strata brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk / strata netto 16 4

5 zysk operacyjny ustala jaka jest rentowność prowadzonej działalności podstawowej (bez oddziaływania rynku finansowego, strat i zysków nadzwyczajnych oraz sfery podatkowej podatek dochodowy). 17 Teoria zysku operacyjnego informuje, Ŝe w przypadku uzyskania straty operacyjnej przedsiębiorstwo moŝe mieć pewność, Ŝe działalność podstawowa jest nierentowna, pozwala stwierdzić, czy problemy przedsiębiorstwa są związane z jego działalnością podstawową (statutową), czy teŝ dotyczą zagadnień finansowych lub nadzwyczajnych, w oparciu o zysk operacyjny moŝna konstruować mierniki rentowności, które umoŝliwiają porównanie przedsiębiorstw naleŝących do tej samej branŝy, niezaleŝnie do sposobu finansowania System oceny rentowności 19 Kapitał netto C Zainwestowany majątek M Wpływy ze sprzedaŝy S Zysk operacyjny Z o (EBIT) Zysk netto Z n M/C współczynnik S/M wskaźnik zadłuŝenia rotacji zainwestowanego ROE = Z n /C ROI stopa majątku = Z zwrotu o /M stopa kapitału Zzysku netto o /S operacyjnego rentowność sprzedaŝy 20 5

6 Wskaźniki w analizie rentowności Z ROE = C gdzie: Zn zysk netto C kapitał netto n = ROI M Z C Z M zainwestowany majątek M/C współczynnik zadłuŝenia, Zn/Zo współczynnik wpływu sfery pozaoperacyjnej n o System oceny rentowności cd. stopa zwrotu kapitału netto ROE zaleŝy wprost proporcjonalnie od stopy zysku ROI, współczynnika zadłuŝenia oraz współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej. 22 Gestia majątkowa zarządzania 2. System oceny rentowności 3. Próg rentowności, BEP (break even point) określa wielkość produkcji, przy której EBIT = Dźwignia finansowa. 23 elementy aktywów firmy, struktura aktywów, źródła finansowania aktywów (pasywa), struktura pasywów. 24 6

7 Gestia finansowa zarządzania Przepływy pienięŝne - Cash flow 25 7

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku ZARZĄDZANIE FINANSAMI Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 Wt od 17.15 Tel. 0602 19 87 74 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl ZARZĄDZANIE FINANSAMI WSTĘP RYNKI FINANSOWE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE PROGRAM Cele

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Spis treści: 1. Rachunkowo - finansowe kryteria zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa. 2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa

2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa 174 2.5. Oddziaływanie zarządzania majątkiem obrotowym na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa 2.5.1 Składniki majątku obrotowego jako element wartości przedsiębiorstwa Zasadniczym celem tego rozdziału

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

ROZDZIAŁ IX. 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów inwestycyjnych, społecznych i prorozwojowych 9.1.1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU ROZDZIAŁ IX W skaźniki oceny długookresow ej projektów inw estycyjnych, społecznych i prorozw ojow ych, kw alifikow alności w ydatków i w skaźniki interw encji 9.1. Wskaźniki oceny długookresowej projektów

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości Prowadzący Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl www.ioz.pwr.wroc.pl RACHUNKOWŚĆ System wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. System, którego zadaniem jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Anna KIWAŁA Streszczenie: W artykule przedstawiono metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu środkami pienięŝnymi w małych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien?

Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien? Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien? Katarzyna Drobiszewska PKF Audyt Sp. z o.o. 1. A G E N D A 1. Cele sporządzania sprawozdań finansowych 2. Cechy jakościowe

Bardziej szczegółowo

http://student.bg.univ.gda.pl 1

http://student.bg.univ.gda.pl 1 Równanie kosztów: K = k z x + k s Równanie zysku ze sprzedaży: z = (c- k z ) x - k s Progi rentowności: ilościowy K s x pr = c k z wartościowy K, Zysk na sprzedaży zależy od: rozmiarów sprzedaży, ceny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Piotr Waśniewski ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ 1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej to nieodzowny element gry rynkowej. Ryzyko to muszą brać pod uwagę wszyscy jej uczestnicy: właściciele firm, instytucje udzielające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia)

Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia) Zarządzanie finansami (w jednostkach ochrony zdrowia) Andrzej Rutkowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa FINANSE Autorzy: Anna Bera 11 Aurelia Bielawska 2 Jacek Folga 9 Magdalena Kosowska 5 Gabriela ukasik 1 Dominika MaÊcianiec-Kordela 6 Dorota Nosal 12 Ma

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r. S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Bochnia, maj 2011 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2010 r. II.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo