ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej"

Transkrypt

1 projekt Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) podległe Miejskiej Radzie Narodowej. W skład MPGK wchodziły: Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Zieleni Miejskiej, Zakład Pogrzebowy, Zakład Wodno Kanalizacyjny. Decyzją Wojewody Katowickiego z dnia r. powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakład NR 13 poprzez połączenie Zakładu Wodno Kanalizacyjnego przy MPGK z Powiatowym Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjnym w Będzinie. Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast Decyzją Wojewody Katowickiego z dnia r. orzeczono przekazanie gminie Dąbrowa Górnicza mienia państwowego naleŝącego do RPWiK w Dąbrowie Górniczej. Przekształcenie RPWiK w jednoosobową spółkę skarbu gminy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - nastąpiło w roku r. podpisano umowę prywatyzacyjną pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a firmą RWE GmbH, spółką światowego koncernu RWE. PWiK Sp. z o.o. stało się pierwszą w Zagłębiu Spółką zaopatrującą mieszkańców w wodę, która pozyskała zewnętrznego inwestora. Dnia r. podpisano porozumienie między Gminą Będzin i Dąbrowa Górnicza oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. ZałoŜeniem porozumienia była współpraca przedsiębiorstw na rzecz poprawy jakości dystrybucji wody pitnej, poprawy jakości wód powierzchniowych oraz na rzecz ochrony powierzchni ziemi. Przedmiotem działalności PWiK Sp. z o.o. jest m.in.: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, budowa obiektów inŝynierii wodnej. Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o eksploatuje infrastrukturę wodną i kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami ścieków, których właścicielem jest PWiK oraz Gmina. W latach kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na udziałów. Udziały w Przedsiębiorstwie posiadają: Gmina Dąbrowa Górnicza (52,34%), pracownicy Spółki (13,66%) oraz prywatne przedsiębiorstwo zagraniczne (RWE Aqua GmbH 34,00%). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest obecnie dominującą jednostką działającą w Dąbrowie Górniczej w branŝy wodnej i ściekowej. Jego działalność polega na dostarczaniu wody mieszkańcom oraz na odbiorze i oczyszczaniu ścieków. PWiK prowadzi własną politykę inwestycyjną, równieŝ gmina Dąbrowa Górnicza prowadzi działania zmierzające do rozwoju gospodarki wodno - ściekowej. NajwaŜniejszym zadaniem jest wprowadzenie w Ŝycie przedsięwzięcia z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

2 projekt Str. 2 Sytuacja finansowa ex-post (obejmująca 3 lata wstecz) Wprowadzenie Analiza sytuacji finansowej PWiK Sp. z o.o. została opracowana na podstawie danych finansowych obejmujących: Bilans za lata 2005, 2006, 2007, 2008; Rachunek zysków i strat za lata 2005, 2006, 2007, 2008, Rachunek przepływów pienięŝnych za lata 2005, 2006, 2007 i Analizę udokumentowano następującymi tabelami (zobacz tabele na końcu załącznika): Bilans analityczny (Tabela 1); Analityczny rachunek zysków i strat (Tabela 2); Rachunek przepływów pienięŝnych (Tabela 3); Zestawienie podstawowych wskaźników ekonomicznych (Tabela 4). Analiza bilansu Aktywa Wartość bilansowa aktywów na dzień r. wynosiła zł. W latach kolejnych, tj , wartość aktywów wykazuje tendencję zmienną i wynosi odpowiednio: zł, zł i zł, co oznacza spadek o 1,3%, a następnie wzrost o 14,2% i spadek o 9,8% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na koniec 2005 r. aktywa trwałe wynosiły zł, co stanowiło 88,0% ogółu aktywów. W 2006 r. wartość aktywów trwałych spadła o 3,7% w relacji do roku 2005, osiągając wartość zł. W roku 2007 wartość aktywów trwałych wyniosła zł i była wyŝsza w stosunku do roku poprzedniego o 6,3%. W roku 2008 wartość aktywów trwałych wzrosła w porównaniu do roku 2007 i wyniosła zł. Udział aktywów trwałych do całości aktywów w latach wykazywał tendencję zmienną i w analizowanym okresie stanowił odpowiednio: 88,0%, 85,8%, 79,8% oraz 88,8%. W analizowanym okresie główną pozycją aktywów trwałych były rzeczowe aktywa trwałe, których udział w sumie aktywów trwałych wynosił dla analizowanego okresu od 96,7% do 100,0%. W skład aktywów trwałych w latach wchodziły takŝe: wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, a w 2005 roku równieŝ inwestycje długoterminowe (wszystkie te pozycje stanowiły jednak małą część aktywów trwałych). Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej wykazuje tendencję zmienną w latach i stanowi: 12,0%, 14,2% i 20,2%, 11,2%. W zakresie aktywów obrotowych podstawową pozycję stanowią w odpowiednich latach: NaleŜności krótkoterminowe: 36,2%, 29,7%, 61,7% i 44,7% aktywów obrotowych, Inwestycje krótkoterminowe: 61,0%, 67,9%, 36,9% i 51,8%, Zapasy: 2,0%, 1,6%, 0,8% oraz 2,2%, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,8%, 0,8%, 0,6% oraz 1,3%. Pasywa W roku 2005 kapitał własny Przedsiębiorstwa wyniósł zł. W 2006 roku wartość kapitału własnego wykazała spadek w relacji do roku poprzedniego; kolejny rok (2007) wykazał wzrost kapitału własnego do poziomu zł. W roku 2008 zanotowano kolejny spadek kapitału własnego, wyniósł on w tym roku zł. Udział kapitału własnego w całkowitej sumie pasywów wyniósł dla rozpatrywanego okresu odpowiednio: 91,9%, 92,6%, 81,7% oraz 90,5%. Na poziom kapitału własnego wpływ miał w analizowanym okresie: kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe oraz wynik finansowy PWiK zysk netto roku obrotowego,

3 projekt Str. 3 a w 2007 roku takŝe strata z lat ubiegłych. Kapitał podstawowy oraz zapasowy w latach były stabilne osiągały tą samą wartość kapitał podstawowy zł, a kapitał zapasowy zł. Pozostały kapitał rezerwowy zmieniał się w całym okresie analizy, by w roku 2007 osiągnąć wartość 3 zł, a w następnym juŝ zł. Wynik finansowy netto (zysk netto roku obrotowego) równieŝ wykazywał w analizowanym okresie tendencję zmienną. Udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w rozpatrywanym okresie w całkowitej sumie pasywów wyniósł odpowiednio: 8,1% - w 2005 r., 7,4% - w 2006 r., 18,3% - w 2007 r., 9,5% - w 2008 r. Największy udział posiadają zobowiązania krótkoterminowe (głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które wykazują tendencję rosnącą od poziomu zł do zł w roku 2007, po czym osiągają poziom niŝszy niŝ w roku 2005 i zł). Analiza rachunku zysków i strat W celu lepszego zinterpretowania danych w Tabeli 2, zostały wprowadzone następujące przekształcenia analityczne: przyjęto wartość przychodów ogółem jako 100%, zestawiono poszczególne składniki rachunku w ujęciu wartościowym, a takŝe określono ich procentowy udział w stosunku do wartości przychodów. Z tabeli wynika, Ŝe w badanym okresie: o przychody netto ze sprzedaŝy wykazywały tendencję rosnącą i kształtowały się na poziomie: zł w 2005 r., zł w 2006 r., zł w 2007 r., zł w 2008 r.; o podobną tendencję wykazywały koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji): zł w 2005 r., zł w 2006 r., zł w 2007 r., zł w 2008 r.; o największy udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaŝy produktów, natomiast największy udział w kosztach mają zuŝycie materiałów i energii oraz wynagrodzenia; o Przedsiębiorstwo w latach osiągało zysk ze sprzedaŝy; o pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne wykazują tendencję zmienną; o Przedsiębiorstwo w całym analizowanym okresie zanotowało zyski z działalności operacyjnej, zyski z działalności gospodarczej oraz zyski netto; o zysk netto PWiK Sp. z o.o. w kolejnych latach kształtował się następująco: zł w 2005 r., zł w 2006 r., zł w 2007 r., zł w 2008 r. Analiza rachunku przepływów pienięŝnych Zysk nie jest jedynym warunkiem kontynuowania działalności gospodarczej, równie waŝne są przepływy pienięŝne (cash flows), które determinują wypłacalność i płynność firmy. Rachunek przepływów pienięŝnych pokazuje źródła dopływu środków finansowych oraz sposoby ich zagospodarowania. UmoŜliwia on obserwację rozmiarów tych strumieni i kontrolę płynności

4 projekt Str. 4 (zdolności płatniczej) Przedsiębiorstwa. Analiza przepływów pienięŝnych jest uzupełnieniem analizy bilansu i rachunku zysków i strat. Przepływy z działalności operacyjnej to przepływy pienięŝne pochodzące z podstawowej (statutowej) działalności podmiotu. Strumień przepływów operacyjnych netto jest wskaźnikiem zdolności podmiotu do: generowania środków na spłatę długów, utrzymania zdolności operacyjnej, płacenia dywidend i dokonywania nowych inwestycji bez ubiegania się o zewnętrzne finansowanie działalności. W latach przepływy z działalności operacyjnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wykazywały tendencję zmienną i wynosiły odpowiednio: zł, zł, zł oraz zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej pokazują nakłady, jakie poniesiono na powiększanie zasobów, które generują przyszłe zyski. Obejmują one wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów trwałych oraz wpływy ze sprzedaŝy tych składników. W działalności inwestycyjnej w PWiK wystąpiło głównie nabycie/zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz inne wpływy/wydatki inwestycyjne. Wydatki w tej działalności przewyŝszały wpływy, co oznacza, Ŝe przepływy były ujemne w całym okresie analizy. Przepływy z działalności finansowej obejmują wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów finansowych, korzystanie z długoterminowego dofinansowania, wypłatę dywidend i inne wydatki związane z rozliczeniem zysku. Przepływy finansowe w PWiK w latach to głównie wydatki związane z wypłatą dywidend i innych wydatków na rzecz właścicieli. Przepływy pienięŝne netto kształtowały się następująco: zł w roku 2005, zł w roku 2006, ( ) zł w roku 2007 oraz ( zł) w roku Z analizy tych danych wynika, Ŝe w tych latach obserwuje się niekorzystną tendencję w przepływach netto rok 2007 i 2008 zamknięto ujemnym saldem. Analiza pozioma wskaźnikowa Analiza pozioma umoŝliwia wzbogacenie oraz pogłębienie informacji uzyskanych w wyniku analizy pionowej. W tym celu obliczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne obejmujące następujące grupy wskaźników: struktury, płynności, obrotowości, wspomagania finansowego i rentowności. Poziom wskaźników przedstawia tabela 4 na końcu niniejszego załącznika. Wskaźniki struktury Wskaźnik wyposaŝenie firmy w kapitał własny w analizowanym okresie utrzymywał się na dość wysokim poziomie i osiągał wartości zalecane (tj. wyŝsze niŝ 33%). Przedsiębiorstwo w analizowanym okresie nie posiadało zobowiązań długoterminowych. Poziom aktywów trwałych w PWiK jest dość wysoki, a aktywów obrotowych niski. Wskaźniki płynności Wskaźniki płynności finansowej umoŝliwiają ocenę moŝliwości firmy do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wskaźnik pokrycia bieŝących zobowiązań obrazuje ogólny pogląd na płynność finansową firmy. Optymalna wartość tego wskaźnika wynosi 1,2 2,0. W badanym Przedsiębiorstwie wartość wskaźnika mieściła się w przedziale wartości zalecanych. Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań informuje o rzeczywistej płynności finansowej firmy, a jego optymalna wartość wynosi 1,0 1,5. W analizowanym okresie poziom tego wskaźnika ukształtował się na odpowiednim poziomie w roku 2005, 2007 oraz 2008, w roku 2006 wartość tego wskaźnika przekracza wartość optymalną. Wskaźnik płynności gotówki osiąga wartości wyŝsze od zalecanych w całym okresie analizy.

5 projekt Str. 5 Analiza wskaźników płynności wskazuje na problemy z utrzymaniem prawidłowej płynności w Przedsiębiorstwie, PWiK ma tendencję do nadpłynności (utrzymywania nieproduktywnych środków pienięŝnych). Wskaźniki obrotowości Wskaźniki obrotowości pozwalają na ocenę efektywności wykorzystania majątku oraz poszczególnych jego składników. Cykl ściągania naleŝności w całym analizowanym okresie utrzymuje się na właściwym poziomie (wartość tego cyklu powinna ona być krótsza niŝ 50 dni). Cykl płacenia zobowiązań jest dłuŝszy w porównaniu do wartości zalecanej (poŝądana wartość tego cyklu powinna być krótsza niŝ 50 dni), dodatkowo wykazuje znaczny wzrost w roku 2007 (do poziomu 101 dni). Poziom zapasów nie jest długi i oscyluje wokół wartości od 2 do 3 dni. Wskaźniki wspomagania finansowego Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia określa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. W Spółce wskaźnik ten w latach utrzymywany był na niskim poziomie. Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego kształtował się na niskim poziomie, wartość zalecana wynosi <200%. Wskaźnik zdolności do obsługi zobowiązań pokazuje moŝliwość pokrycia wszystkich zobowiązań firmy przez zysk netto i amortyzację. W całym analizowanym okresie wartość wskaźnika osiągnęła odpowiedni poziom. Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności sprzedaŝy netto w latach kształtował się na prawidłowym - dodatnim poziomie, jego wartość wykazywała lekką tendencję rosnącą do roku Wskaźnik rentowność działalności podstawowej wykazuje tendencję malejącą w analizowanym okresie. Wskaźnik rentowności majątku netto ROA oraz rentowności netto kapitału własnego ROE wykazują się charakterystyką podobną jak przy wskaźniku rentowności sprzedaŝy netto. Podsumowanie analizy wskaźnikowej Podsumowując analizę wskaźnikową moŝna stwierdzić, Ŝe sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest dość stabilna: o Wskaźniki struktury kształtują się na odpowiednim poziomie. o Wskaźniki płynności kształtują się na prawidłowym lub wyŝszym od zalecanego poziomie, Spółka ma tendencję do nadpłynności. o Cykl ściągania naleŝności kształtuje się na zalecanym poziomie, natomiast cykl płacenia zobowiązań kształtuje się na poziomie wyŝszym niŝ zalecany Przedsiębiorstwo nie regulowało zobowiązań terminowo. o Wskaźniki wspomagania finansowego kształtują się na niskim poziomie, co oznacza, Ŝe PWiK w małym stopniu finansuje swoją działalność kapitałami obcymi. o Wskaźniki rentowności osiągają zalecane wartości, co oznacza, Ŝe Spółka osiąga zyski.

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 15 LIPCA 2010 R. DECYZJĄ

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Spis treści: 1. Rachunkowo - finansowe kryteria zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa. 2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 4 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Wobec przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r. S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Bochnia, maj 2011 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2010 r. II.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. www.wodociagi-olsztyn.pl Olsztyńskie wodociągi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Abak S.A. T +48 89 524 15 30 do 69 REGON 510537225 NIP 739-040-63-62 10-109 Olsztyn F +48 89 524 15 54 KRS 0000354495

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie www.eurorating.pl tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: agencja@eurorating.pl ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 VISTULA SA-Q 4/2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 VISTULA SA-Q 4/2004

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

10. Analiza finansowa 10.2. 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 10.2

10. Analiza finansowa 10.2. 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 10.2 10. 10.2 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy 10.2 10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości

RACHUNKOWŚĆ. Prowadzący. Sprawozdawczość i odbiorcy. Odbiorcy rachunkowości. Funkcje rachunkowości Prowadzący Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl www.ioz.pwr.wroc.pl RACHUNKOWŚĆ System wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. System, którego zadaniem jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 Gdańsk, 22 marca 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCAD za rok 2009 1. Grupa Kapitałowa PROCAD Grupa

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo