. w p!2:edmiocie przepisów wykonawczych do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". w p!2:edmiocie przepisów wykonawczych do"

Transkrypt

1 , f " ' --~--~ ' świadczenie temuż petentowi może byt wydane ze'.zwrotem poprze dniego. 13. Zatwierdzony przez okręgow ą delegaturę Głqwnego Wrz ędu Ziemskiego projekt p arcelacji wykonu;e na gr1j ncie ped kcr;tro l ą u rz ę dów zie m skich właścic ie l m ajątku, u w zg!.e;dn i ając jedypie tych reflektantów na parcele, którzy p rzed s t awią wsk5zane w 12 zaświ a d czeni a. 14. Komisarze zi:=mscy obowiązani są czuwać nad p r awidłowem wykonaniem p;'oj:.:któw par. celacyjnych, z?l twi~rdzonych przez o kręgo':'ią dej,~ g at urę Główneg o Urz~du Ziemskiego, o wszllstkich zaś odthyleni3ch cd zatwierdzonego p rojektu spa..- 'rządzać odpowiednie p ro tokułyi przeds~awiać je co delegatory. 15. Do m ajątków, w których są p rowadzone lub zostały za po czątk owan e rebob; parcelacyjne wbrc,w p rz <!pisom niniejszego rozporza,clzenia winno być stosowane rozpofzldzenie Prezes3 G łów n eg o Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwiet nia 1921 r., wydane w porozujnien iu z fl-un istrem SprĘl. ljieclliwoś:: i w przetlmiode- p os t~p o wani a przy purcebcji Dos iadłości ziemskich, p rowc2dzo nej przez osoby pry:.vatne (Dz. U. R. P ~'. N2 43, poz. 264). 16. Przy pa>eelacj i w i~kszy ch posia d ł ości ziemskich p rzez upow ażnione do tego przez Główny Urz ąd Ziemski instytucje społeczne; powinny by ć stosowane przepisy: niniejszego r o z p 9rządzen i a, razporząd z e 'il i a wykonawczego z d nia 27 maja 1921 r. (Dz. U. R. P r. N:'! ~)2, poz. 325), ro zpo rządze nia Rady r"\inistrów z. dnia 23 m::lrca 1921 r. ' (Dz. U. R. P r. N2 30, poz. 178), rozporządzenia Prezesa Głó w nego U rzęd u Ziemskiego z d nia 22 paźd ziernika 1919 r. o warunkach upowa ż nien i a ins tytucji sp ołeczny ch do ' przeprowadzania parcelacji większych p osiaciłoś c i z i ~msk i ch (lv\nnitor Polski z 1919 r. N!! 231), ' ro zp o rządzenia Prezesa G:ównego Urzędu Ziemskiego z dni<! 5 stycznia 1921 r. V przedmio cie uzup e~n i enj a i cz ę ś c iowe j zmiany rozporzą dzenia z d nia 22 puźclziemika 1919 r. o waiuokach u p owa żn ieni3 ins~yt u l!: i,i społecznych do przeprowadzania p arceiacj i wie:,kszych posiadłośc i ziemskich (Monitor Po lski 1921 r. N2 12), i rozpo rządz e n i a P r e~ zesz! G ł ównego. Urzęd u Ziemskiego z d nia 22 lutegq 1921 r. w przed miocie uzu p ełnie.nia r ozporzą d :::e ni a z dnja 22 paźdz i ern i k a 1919 r. o warunkach upowa ż n ienia instytu.::ji s połe cznych do przeprowadzania p arcela cji w i ęk s zych po s i<1dłoś ci ziemskich '(Mo nitor Po lski 1921 r. N!! 54) oprócz 2 i 3 tego rozpor z ądzenia. 17. Ro zporządzenie niniejsze \vchodzi V ży cle z dniem og ł o sz enia. Prezes Głó wneg o Urzęd u Zi2Tiskiego: Kiernik j\'tinistef Sprawi.edliwości: Sobolm:fsU Dzicrmlk Ustaw. PO Rozp orządzenie 4. Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1921 r.. w p!2:edmiocie przepsów wykonawczych do ustawy o poborze nadzwyczajnej danidy państwowej.!'la mocy a rt. 53 ustąwy z ' dnia 16 grućlni~ 1921 r. o. poborze na dzwyczajnej daniny parlstwowej (Dz. U. R. P. J\fu 1 z r poz. 1) V porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej zarządza się co!1zstępuje: CZĘŚĆ r. Osoby, obowiązane do płacenia clanijly. Podstawa cbl iczcnicl i wysokość danin)'. Do a rt. 2 ustawy. 1. F\rt. 2 przewiduje siedem odrębnych kategorj i daniny w tern rozumieniu, że jedna i ta sam~ osoba m o że być pociągnięta do op łaty kilku różnych l;: ah~ gorji... Podmioi:owy obowiązek opłacania c;!aniny prze WdZa ny w mt. 2 cz. l-v i vn ustala sie: według. stanu \V dniu ogłoszenia ustawy; podmiotowy zaś obo w i ąz e k osób wymi':=nionych w cz. V ocenia sią ",,,ed ług stanu mit';dzy 1 października a 31 grudnia 1921 r. Do art. 2. cz. l. H. a) B~ a), C. a) i art Danin~, oblicz oną ' na podstawie wielokrotności podntl<::u gruntowego, płaci w zasadzie właśc i ciel gruntu. J eżeli jednak formalności przepisania tytułu wł a s n ośc.i \'f ksiprgach hipotecznych lub tabelach lik widacyjnych-o ile chodzi o b. Królestwo Konoresowe, nie zostały dokonane, lub jeżeli nie clok~nano, oddzi.e lnie ob liczenia podatku wzg <:d nie wydzieleni<l jednostki p{()t niczej podatku gruntowego, wówczas obow iąz a n ą d o opekania daniny jest osoba, będąca faktycznym posiadaczem grunt-u w dniu w,ejścia w ż yci e ustawy (art. 34). O ile zatem faktyczny posiadacz nieruchomośd, cho ć b y jeszcze nieujawniony w księgach hipotecznych, w tabelach likwidacyjnych lub V: ksl~gach podatkowych, jest władzy o!:{liczającej daninę znany w czasie jej obliczenia, to należy dokoilać obliczenia j daniny już na imi ę tego fc.;ktyczncgo posia. dacz. Do art. 2. cz. L H. Cl)', 3. Danin ę, obliczoną na zasadzie wielokr otno ści podatku gru ntowego, pobiera s:ię od wszystkich gruntów, o b łozonych tym podatkiem, nieza leżni ::: od tego, czy grunt położony j':!st na wsi, w miasteczkach (osadach) lub w mi3stckh po;::a lin.ł'l p rze strzeni zabudowó1ni,,- ' j \ l,

2 Dziennik' Ustaw; Poz. 4." Do art. 2. cz. 1.1\. b). D3 art. 2. cz.. C., 4. Daninę, oblic:<:oną na podstawie wielokrotności podatku podymnego, pobiera się tylko w miasteczkach (osadach) i to w tych, w których nie pobiera si:;: podatku od" nieruchomości miejskich. Kto w tych miasteczkach posiadu nieruchomość, składającą sig tylko z ibuclynków bez grunt6w, płaci c!'anjn~ na zasadzie wielokrotności podatl~u podymnego. Osoba, posi~dająca w tych miejscowościach budynek i grunty o obszarze poniżej - 3 morgów podlega duninie, obliczonej na zasadzi::! wielokrotności podymnego i podatku gruntowego. _ Wręsz.:ie właściciel budynlm i gruntowo obszarze od3 morgów zwyż poci ągnię'\y bę dzie do opłaty daniny tylko na zi!!sadlie wielokrotndci podatku gruntowego. - Po art. 2. cz.. fi. c) B. b) C. b). 5. Przepisy, zawarte w 2 niniejszego rozporządzertfa, stosuje się odpowiednio do daniny, ohliczonej_ na zasadzie wielokrotności podatku od nieruchomości miejskich, podatku dommwo-czynszowego i domowo-klasowego, tudzież podatku buclynkoweg~ Do art. 2. cz.. 1\. d). 6. Daninę. obliczoną nu zasadzie, wielokrotności zasad,niczego p~datku przemysłowego, pobiera sig, o ile chodzi o zajęcia osobiste, tylko odzaj~ć, wymienionych w dodatku V do art rosyjskiej ustawy o podatku przemysłowym \V brzmieniu -ustalo-. nem ustawą z dni~. 6 lipcał920 r. (Dz.U:'R. P. ~ 66. poz. 437). ~o art. 2. cz. 1. B. b). 7. Daninę, obhczoną na zasadzie wielokrotnmki podatku domowo czynszowego, pobiera się no całym obszarze:izbyskarbowej krakowskiej i lwowskiej, bez różnicy, czy' domjesfpołożony 'w ': mieś}:ie, czy V miasteqku, czy na wsi. Domiejs'cowcścH o charakter~e miejskim, wktórycl:l pobiera się daninę, obliczoną na zasadzie wielokrotności podatku domowó-klasowego,{zalicza sięopróc:!: miast i miasteczek, Yymienionych w 'ustawach krc\jowych b. l\ró!estwa Galicji z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. Ust. Kraj. N!! 24) i z dnia 3 lipca 18%. r. (Dz. Ust. KFaj. Nil 51) - miejscowości, wymienione w załączniku N2 1 do niniejs-.:ego rozporzc:jdzenia. Do eu-t. 2. C.. B. c). 8. Dzierż.awy rolnicze nie należą, do przedsiębior s tw handlowych ani przemysłowych; dzieriaw~ ey gruntów nie podlegaj ą zatem daninie obliczonej n:l zasadzie wielokrotności powszechnego poi1utku v.::robkowego, natomiast oprocaj ą daninę na zasadzie art. 2. cz. H i lift. 35. ',, Również nie pobi.era s.ie; daniny, obliczonej na z;:.sadzl:= widokrorności powszechnego podatku zarobkowego, od Z~Jęc osobistych, wymienionych wart. 2. G. V,~l1(hici. od przedsiębiorstw, wymi ~ ł~łonych w cz. VH tego i artykuł u. 9. Za płatników podatku gruntowego, bu; dynkowego i procederowego łącznie z wyszynkowym uwa ż a się osoby, które z tytułu posiadania gruntów, budynków lub pl"zedsięljiorstw mogą być pociągnięte do opłacania dodi!ltk6w komunalnych do państwowych - podatków: gruntowego, budynkowego i, procederowego łącznie z. przekazimym powiatom 'podatkiem wyszynkowym, bez wzglę-du na io, czy związki komunalne -dodatki te pobierają, czy nie. Podstawą do obliczenia 'daniny nie mogą być sp':ocj :llne podatki: gruntowy,budynkowy i 'procederowy łącznic ze specjalnym podatkiem wyszynkowym, wy '" mierzone przez związki komunalne na m~y \VClSnych statutów. Płatnikami podztku procederowego w myśl ustawy są bkźe przedsiębiorstw,a, które w foku 1920 były zwolnione od opłai:y podatku procedcro\l.'cgo z tego powodu, żerotżny. pf%ychód ichnie osiągał rtlk. względnie kapitafzakładowy i obrotowy-? mk.. Do art. 2 cz. C. b). 10. Do mi~st, rniast~zek i miejscowości, o charahterzerniejskim zalicza si~ wszystkie miasta, rządzące się ustawą o ordynacji miejskiej z clił. 30 maja 1853 r., tudzież następujące ~mjny wiejskie: Główna,. Nowc.Skalmierzyce, Strzałkow o, Winiary, Brusy, Czersk, Jabłortowo, K::!rtuzy, Małe-Tarpie, Osie, Pelplin, Rudak, Skurcz, Zblewo, oraz - obszar ' dworski Grudziądz-F orteca. Do art. 2 cz. U Osoby prawne, wskazane, w cz. art. 2, n~e opłacają daniny, obliczonej ' na zas3dzie wielokrotności ' podatkowej : (art: 2 : cz~~). Do art. 2 cz. m. 12. Do użytko.wników.nie zalicza się pr::lcownil;:6w,. którzy użytkują, z';'gruntów, posicldanych tytułem upds::lżeria vń ; i t. p.). służbowego '(np. leśnicy, gajo Na ; obszarze b. zaboru. "rosyjskiego podiegają daninie dzierżawcy i ' użytkov:~nicy dóbr -donaqijn)rch oraz duchowni, użytkuj ą cy ' z igruntów państwowych (parafjalnych).,., \ Do art. 2 cz. V: 13.. Za miejsco'ności o ch::.raktcrzc miejskim u waża si~: W b. z a b o r z e r o s y j s k i m: miejscowości, w których pobiera się podatek od nieruchomości miejskich 03 mocy rosyjski ::j ustawy \ o pm";stwowym podatku od nieruchomości miejskich z dnia 6 czerwca 1910 r. \y b. d z i c J n i c y a L s t r j a c k i ej: ffila.;. <t a, o \"'1-aS'1\1!Ll '.' J'.' C'- ~ t..,.a '-f-ll"" ~.. ~L.. ' m -""~sc,",,r"';'''''l z " Jj... one l lej- v -':,':';:'l., u '-". : do rzęc~u TdC1St l m!ast ~2czE:k po mysll USt~V kraj o.. wych b. r(róle~twij. G2!i-:ji Z dnicl U ni2rc;j 1889 r. (Dz. Ust. Kraj. J~2 2 1 ;) i z dniil 3 ji'pca 189G r. (Dz. Ust.

3 '... l Kraj. N"g 51), oraz ws.zyśti ~ i e ' mi~jsc:owośo podlegające w całości podatkowi domowo-czynszowemu. W b. d z;~ e ni'cy p r li skj-e j: ws4rstkie miejscow.ośc1 oznaczone w 10 niniejsze~ go rozpor~ądzenia. Do art. 2 cz. V..... _._..._-_0!... f) '... "'''''.:*-'.,~,~ 19 czonego za mies~nia. za.}molflrane ty.tcd~in darmym w nieruchomo~\:iach kościelnych, parafja-lny.ch i t. d. Do art.. 3 L. 4 lit. b). l.a. Osoby, wymienione w tym ustąpie,uży.. wąj:ące wi~cej an.i:ieu jednego ' samochodu do oso~ bistego użytku, pod~egają daninie od każdego z nich. Do art. 4 is. 14. Od lokali przemyslmmych 'ud handlo- 19. Podstaw.ą ~eni,a.~ j.e$t wzasa- W"'y'~h, ziljmowanych W cudzych E1ierucham.o'Śdat.h, <hie całof<7cz'na nalein:ośe pod&kowa :z: Toku op1tlc-aj,ą dzminę: płatnicy pocheg;eją<:y daninie na za- W wyp<&dkzch, gdy ob~iek l'oda~ko~y posadzie art. 2 część,f\.,d), B. c), C. c), tudzież oso- wstał dopiero w r. 1921, przyjmuje si~ z:a podstflw~ by wymienione w mt. 2 c zęść ł i v~l. podatek Ul T. 1~21, odliczol1ty V s~mnku całorocznym. Daninę Dopiera się od tej osoby, ktcira najęła, Pn:y ustalaniu pod8taw obl~'czenia daniny nle, mieszkanie (lokal) od właściciela nieruchomości uwz.gk:dnrasię zmnrejsz~i~cych należność podatkową. wzgl~dnie od prawnego zastępcy. opustów i u~g (umorzenia, odp.isania), przyznanych, Osoby, posiac;h:j~e więcej nii ic;dno stilłe mie- z powodu wydal'zeń wojennych, klęsk żywiolowych, szkanie,, podleg sją daninie od każdego Z mieszkal1. nietliytkowania i t. p. Do art. 2 cz. V. 15. Posiadanie w okr2sie cd 1 paźtiziemika do 31 grudnia 1921 r., cho ciaż by przez krótki ~Z GS i przejściowo, s <:, moch~dt.! lub ekvlipeli:u w mi~~cie poci<l!ju za sobą obo'ific;zek opłacania di'1niny. Daninie tej pcdlegclją tak osoby fizydne jak l prawne. D.ótrrinie po.dlegzją \Vłaśc:ki ~!e s~mochodów we wszystk>ich miejscowościach, właściciele zaś ekwipaży tylko V miastach. Miastami ~J roz.umieniu po'jlyższego ust~pu, są miejscowości, określone w 10 i 13 niniejszego rozporządzeni.,'ł. Za ekm:paże u'jj.ża się przydstne do użytku karet" powgzy, tak kry,te jak i otwcm.rte z z~et:gnm. Od ekwipaży bez zaprzęgu nic! opłaca się dominy. Wózłd i bryczki nie pod le gają d;;;:nini ~. S~mochody i ek~vipa1e, bądące wł<': s l1ośc:lą instytucji, wymienionych w 'Ht. 3 L. 1, ni~ podlegają dlijli.nie., Osoby, utrzymuj~ ce ek wipaże \V m3 astach i po- 'siad,af.lce gespo.d:lt!:bua rolne, pdożone, Qbr~bie tych:i~ mi41sl:, ni~ podl~ga:ią daninie od ek\vi~qży.. S&mochody i ekwipaże używa ne ' w c ~le:ch reprez~nt(lcyjn ych przez urz<::c1n ików państwowych, pobierających dodatki reprezenhlcyjne oraz dostojo:ków duchownych ró wnież nie podlegają daninie. Do art. 2 cz. V. Hi. Do ni~rucbomości, o których mowa w a.r:t. 2 cz. va, nie nalei.ą grunty uiyte pod kop~l nłe i ur:uądzcnia przeds.i~b.iorstw, gm'l'lry fabryczn<!, domy, bucl)"nki filbryczne i magazynowe or ~ z grun~y i domy, oddilne do, używania zarządowi i pracownikom przedsi~biorstw. Do art. 3 L. 1, 3 a. 17. Od datniny są zwolnione prm.v;,ie uznane io:stytucje religijne, jcd:;nie odno śnie do pol'n kszczeń, przewbci!onych na ceł<! r ~ji g i jp.e i \!)'mmiowe, np.!:la lmś cioły, domy modfitwy, zbory, kancchrje parafjctlne i t. p. DuchOi.vieńsf.wo, służba Kościelna i t. d. poci lega dani nie od komornego, oplacenego za mieszkanie, wyn3je;te za czynszem wzgl~dnie obli- Do art. 4 R. a), B. a), C.. a) i art. 6. ' 20. Pełne mnożniki zasadni~ze i progiesyjne będą stosow.ane jedynie V powiatachi gminach, niepod!egtlj!.cych postanowieniom art. 36. Do art. 4: fl. b), c), B. b). 21. Dla ni-eruchomośd bllldy.nkowy'ch jeszcze nic.:opooatkowanych ustala się kwot-ę podatku w trybie, przepisanym w odnośny'.c:h ustawach, i na tej podstawie oblicza się $ume: daniny. Do art. 4 n. d), B. c), C. c)., fi 22. Jeżeli jedna i taż sama osoba Qblo:!:on3. jest podatki<em od kilku przec:.u;~blors.tw lub od kilku z~dów (stanowisk ruchu. fijji, składów i t.' p.), to opłi1ca danin~ odr~bnie od każdego przedsie:p!orstw3 wzg~dnie zakiadu.. Do art. 4 B. c), C. c). 23. N~jwyższa kwota daniny, obliczonej na p.o0.stawie wiełokrotnośd powszechn::!go pod:::.tlw zurobkm.vego wzgh;dni-'l podl.ltku procederowego, wynosl: 1) dla przed$i~bjorshv himdjo'nych we wszysot-. kich klesilch mil!jscowości (z ałą cznik 1, i 2 do 2'rt. 4): '. a) dla ciamó,:,.' ~n.kierskich, kontorówi wsz~lkie~ rodz!ł.ju i nazwy gryw"tnych pru!!ds iębio rstw biankie rskich prócz lomb"rdów i kas poi:y.czkowych na zasblw ruchomo' ści oraz kantorów wymiany, kter,yeh op~recj<:. ognmi<:z:ajz! się wyłącznie do wymi<lny płeni~dliy... 2A5().OOO rn k. b) dlre wsl elkch innych przedsi~iorstvl h::mdlowych '.000!Tk. 2) dla prze dsi~iorshv prze m ysłowych we wslyst ~ich kles!'lch rni.eiscowo ści ,000 ml~. Najniisza kwota d~niny obliczonej na podstawie wieiokroi:no~ci powszechnego podatku zarobkowe go wzgl <;c!nic podatku procederowegowynosi: 1) dla przedsk:bicrstw lv;mdlowych: a) w rniejscowościach klzsy mk. b) " " li", " c) " " iii" " d) 11 V., "' \.' -,

4 .. 2) dla przcdsie;biorstw przemysłowych: Gl) w miejscm,vościach klasy m:. b) " " " c) " " ci) " " V" " Do przedsiębiorstw handlowych zaliczo;! si~ l71iędzy innemi przed5ię.biorstyta bankowe, 'm~dytow~, ubezpieczeniowe, komisowe, spedycyjne, resb:turacyjne, hotelowe, pensjon:;ty, kinematografy i łnżnie, a do przedsic:l:>iorstw przemysłowych: zskbdy przcmy~lll rolnego (młyny, cukrownie, gorzelnie), browary, przedsi.l!:biorstwa kolejowe i tramwaje Ol'l!Z wszelkiego rodz~ju zakłady rzemieślnicze i t. p. Ponieważ według ustawy rosyjskiej o pc,[lstwowym pope.tku przemysłowym, prledsi<".l,jiorstwól o charakterze mieszanym (t. j. handlowym i przemysło- wyn;l) ' ophlcają oddzielnie podołek od czynności handlowych a oddzidn i ~ od czynności przemysłowych, przeto, o ile jedno i to S21mo przedsi~biorstwo posiada cz~ściowo chamkter pr z emysłowy (l częściowo hz:nd!owy i obłożone jest j~dną ::.top:!:i pod'atku ząrobkowego względnie proced~rowego ntl Jeży przy stosowaniu rnaksym~.in~j wzg!~dnie minim~lnej grunicy daniny oprzeć sic: na tern, j3ki rodzól.j czynno ści i.vinien być uzo<!lny za przeważujący. p r z y k ł <'l d: jeżeli na obszzlrz.e b. zaboru austrjackiego-fryzjer we Lwowie prowadzi zerazem h~ndel perfumerji i od przedsiqbiorstwa tego opłaca powszechny podatek zarobkowy 30 mk., to mlleiy ustz. lić, czy ~robkowość ta opiera si~ przewa.żnie na pracy (goleniu, strzyżeniu), czy na handlu j stosowni~ do tego obliczyć daninę w kwocie mk. lub ł D,o a;,rt. 4 C. c) 3.. ' 24. Jeżeli gminy zamiast dodatków do stawek podatku wyszyrjcowego, ustanowionych w 60 usbwy o podątku procederowym, pobierają specjalny podatek wyszynko'ojy, należy celem obliczenia daniny pf3edewszystkiem owe stawki wymierzyć, a to dla przedsi~biorstw wyszynkowych, które w r płaciły podatek procederowy lub od jego opłaty były zwolnione, odpowiednio do ich przynależności do kłilsy podiltku procederowego w r. 1920, a dla przedsiębiorstw, które dopłtho w r płaciły podatek proceiilerowy lub od jego opła.ty były zwolnione, odpow iednio do ich przynależn o ści do klasy pqdatku ptocederowego \' r Podatku wyszynkoweg poniżej 10 mk, wymietzon'2!;)o \v myśl 61 ustawy z dni3 24 czerwca 1391 r.-przy obliczaniu daniny nie uwzg!~dnia się. Do art Przedsiębiorstwa w b. dzielnicy pruskiej, które istnia ły już \' r, 1920, a od podatku procederowego były V tym roku zw~olnione na mocy 7 ustawy o podatku procederowym, podiegaają naj niższej dz.r.inie obliczonej na zasadzie art. 4 C. c), t~kże w tym razie, gdy zostały opodatkowar.e V L 192'1. Płacnikom podatków wyszynkowego. i od Ya n dw domokrą ine go, którym podatki te wyrnienono po nu piuw~y za r. 1921, najeży obliczyć d~nln~ przez pomno że"ie n ależności podat~o\'lej ::.a tenże rok przez mnożni ki ustz:lóm: w ~rt. 4 C. c) p. 3 i d. Do art. G Podzid powiatów: kossowskiego, krze-, mienieckiego, rówieriskiego, łucki.cgo i wlodzimic! r sko-wołyflskiego na cz~ści, wsl<azc:n~ \. zllłącznik u N~ 3 do ort. 6, u stalą dyr.tktorowie izb likllrbowych \Al porozumieniu z vlojewod!lmi i niezwłocznilił zawiadomic!l o tern urzc;dy skorbowe. Do art. 7 c:!.. '27. Osoby prilwne, prowadzllce pr1.edsiębior~ stwo przer:lyslowe, opłacają lg G jo-o\j2\ stawkt; deminy bez \Vzgle;du n;:: czas, w którym powstdy. Osoby pr~wne, prowo<izące przł1dc;i~bi'orstwo oplacij,j~ 15 Q ;.-owll. wzgl~dnie h,mclbwc lub ballkow~, 10 Q Q-owCj sto.wk~ d.miny zależnie od tego, czy po-. wlo!aly pized 1 stycznia 1920 r. czy też po tym t:::rminie. Do kapi t.łu npiosowego i r~;.:er\vow2go.zalicza si~ również wszelkie rezerwy specjalne. Do art. 7 cz. 2., 2S. Podstawę dla obliczenia daniny w wypadkach przewalutowania cz~~ci kiilpitału ust.. l. sir;: V sposób pod.my V poniższym przykładzie: Sum~ kepitc.u zakladoweqo, zapasowego i rezerwowego vynosi 10 Miljor.ów rnk, do stanu czyi1:' nego sp r ~woldani;) \~ r-':<:jgni~to niefllchomoić D<:iby.b.'1 V r z k\\.'ottl 2.0D0.OOO mk. Kwctę d:ilnir.,y oblicza si~ w n;:)~ st~pujlley sposób: od ~woty 10 miijo nów m~rek odlicza sig kw ot~ 2 miljeny lm,rek, pozostaje 8 miljonów!till'ek, GO tej kwoty dolicza sie; iloczyn 2.OC().OOO X 20 = mól rek, ogólna zatem kwota majątku, podleg ~jące90 daninie, wynosi 48.OCO.OOO mk. Do art Podstawę obliczenb da;-tlny stanowi zasadnicze komorne, okre ś lone wart. 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. (Dz_ U. R. P. z 1921 r. Ng 4 poz. 19) b :~z opłat dodatkowych, wymienionych wart. 5 wspomnianej llstl'lwy. O ile chodzi o mieszkania, wyszczególnione wart. 8 ushwy z dnia 18 grudnia 1920 r., to za':. sadnicze komorne przyjmuj~ s~ w viysokości, od powiadttj ącej przeci~tn~mu zasadniczemu homome~ mu za podobne m ieszl<ll.nin T{ domach, podlegającycn postanowieniom art. 2 i 3 wspomnianej u$tawy. St!lwki 2000 mk. od hżdego pokoju wzgk:dnie pomieszczenia stosuje, sie: n:::t obszarzf.l wskazanym V 'art. 6 ustawy. Do art Osoby, które rozpogęły wykonywec wolne zaj~cia zawodowe dopiero w r. HZ1, podl~g1lj~ d~r.inie na podstawie dochodu, obliclol1qqo w stosunku c~lorocznym, dowi, o:;i<;gni'l;h:~mu 'fi r przez innych p!:;tnj ków, wy;'wny'ovuj~cych zn.. ód tego łiam~qo rodzaju w tych 3&mych lub podobnych l\lłlfunk"ch. W b. d!:i~lnicy rosy;~ki~j i AUltrjC1c.kkj nit1!: uwzgl~dnia si~ odiiczerl z r:rt. 10 ustawl.: o podatku dochodowym z dniu 16 lipca 1920 r. \Dz. U. R. P. N~ 82 poz. 550).. Q odpowiadlłj'lceqo docho- -.

5 ' W b. dzielnicy pruskie.i Z< dochód uwdl'l się rysk, obliczony.\v my:;1 14 u ~i: łl Wy p ruskiej o podatku dochoc.owym.. po tlrt. 12 {:Z. P Przez r~fjncrj~ spirytusu n~b:y ro7.llmieć wszystld::: prz edsi~b i orsb}j0, k ki(~ zr,jmu]1.'\ si~ oczysl C:~8niem wzf3 ~ dn i e prl er o b k ~ 0clyszczor.ego spiry t u~~, Do art. 13. CZĘSĆ 11. Post'1f;'0wEmie. Dziennik US'~~w.. Poz ObliczEnie d a n iny, przypzidajlice.j od osób, wymienionych w ort. 2 cz~ś '~, uskutecznill si~ w tym okr~gu wymierowym, w którym. n~jdl1j~ ~i~ 'pn;edmiot podatkow:", podlegej~cy daninie, t. ' j. obło iony pod~tkjem podstawowym. Wład!f:t o blicza j!;c~ danin~ j '! ~t : 1) nc obszcirze b. dzielnicy rosyjskiej urząd 2) sk~rbowy pedatków i opłat <'k~rbowych; na obsz?j rze b. 'dzie lnicy llustrj~c ~ i e j -urzz:d podatkowy. zba :;j;arbo'{;fa mo:,e.i~dn~k zl~cić spo T Z lld7. e ni~ k si'!\ Q pobon ' ~ takż e władzom pod ~ 'i:ko w yrn if1st",ncji., O il 0.Dj' w. o kresie oblicul:1ia dnniny urz~dy pod;;;tkowe z os t~ł'l przel<s1.tałcone n~ na' kasy. skarbol'e, przejdą czyn r.o:k:i, dotyczące ' obiiczenia daniny, na władz e podatko J we instancji. 3) Na obszarze b. dzielnicy pruskiej: a) J'.'\eJgistrC!lty miast' i miasteczek oraz i) Tządy, gmin wiejskich, wyszczcgólnicn'yc:h \V 10 niniejszego ro zporządzenia, - dl;:: tychże miejscowości; b) wydzidy powidowe - dla wszystkich innych mjejs c o\~ości. w. b. d z i e n i c y r o s y j s k i ej. _.'" (z wyj~.tki~m obszz:ru wymienionego V art. 6). Do nrt. 14, 15 i r. Urzędy gminne dostarczą w terminie d:w-utygodniowym po ogłoszeniu niniejsz~go rozporządz~n ia władzom podlltkowym insłencji, na ich żąd<:tnic, indyvfidu~lne list)' roz kł.!ld u gló~nego podatku grunto.vego za rok 1920, wym' ~rzon ego na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P., N2 71 poz. 477). List! te obejm ować m."ją istotnych pqsiadb czy gruntów w dniu og!oszenia ustawy. O ile 'N skł ad gminy wchodzą mi2steczk1l (osady); to "V list ~ ch ro zkład u, o których mowa w ust~pi~ poprzednim, nel~::y co do t ych miasteczek (osad) zamieścić tal<;że kwoty podetku p~dymnego, cpłacanego przez każdego pbtllik1l indywic!uł~, lnie.. Wreszcie urz ędy gminne dosti"l rcz'1 wykazy drzier żow có w i uż ytkow ników ' gruntó\v, o których mowa w r:rt. 2 cz. m, i podadzą obszar gruntu, dzierż aw ionego wzgl~dnie użytkowan~go ' przez ke.żdego z nich..'. Władze podatkowe pierwszej instancji zakład a ją l~si Gg i pobory w dwóch egzernpla.fzi:lch: --- -~- --'~ ""~i""', ""'C""",!'}"~... "T', ł<"""'''''i! ''''''41C''''bi''''l. l!<:>4~. '''';..;"""'111':...,.,;, lig"'"...,...,t*"'ap , '.,... '-1 =""""""""_1-- 1~ dla deminjr, obliczo nej na podstawie główne go pcd~tl<u gruntowego (ksi~ga poboru a), 2. db d ;~miny, obliczonej no podstt:lwie podc:tku podymnego (ksie:ga poboru b).. 3. dla daniny, obliczonej na poclstz:wie Nń. stwowego podatku od nieruchomości mi~j skich (księg~ poboru l c). 4. dla daniny, obliczonej n~ podstawie pllństwo \Vego pod~tk u przemysłowego ( k!!i~gt\ poboru d). l A. Do księgi poboru o. \vciąga ~i~ tylko samoistn~ j ;cinostki podetkowe. Jako takie u WC'lża si~ jednostki przyj~te do ostatniego wymi~ru ' podzlt\:u gtuntovj~go (nrt , 174 i 202 rosyjskiej llst~",y o pcdetkadr bezpośrednich). Skul:ki~m t~go pła tnikom, o p łacaj~ c ym podatek gruntowy oddzieln i~, obiicza sir: d~nin~ indywidu"lni~, natomi~st p łatnikom, opłacaje.cym podatek gruntowy wspólni~. oblicza si~ demine: zbioro'j-o n<l cab wieś, mia$t"eczko (osz\d ~ ), i.dwl'lrly~two bankowe, kolonje, czf\stko wych wł B śc:icieli rozprlrcelow~l1ych gruntów dwor,kich i t. d.; m ~ to z.~ tosowanie zarówno do płdnilr:óvl w,l o ś c ir.ńs ki ego, jak równi ~:i: dworskiego pcddkll gruntowego. Do ksi ę gi poboru a. wpisuje um:.d sk~ r bo'tvy przedewszystkiem imi~ n lli~ w5zystlcich indywidu~lnych płatników d~niny, t. j.' tych, ki:órym pocl'łlt~k gruntowy 'f:ymierzono indywidu~lni~... Obliczenie deniny dn tej kotegorji pł'6iników, usk ut~c zn jgl ",rłąści 'f'y urze:<.l. skbrbowy 11!l. podst~"ie pabem (ksietg bieljczych) podatku gru iltowł:go! r o 1: ~. 1920, z uwzględnieniem v.szelkich zmi6n, któ r~ niszł y w roku 1921, - przez oomnoil!:ni~ wykgr.. g,n yc h w nich c ~ łoro c znych kwot G łówn e go podatku grtl ntowego, wymier:z:cne!]o w myśl usta>':".\' z dni!! 14 Lpc:i 1920 r. (Dz. U. R. P. 'NO! 71 poz. 477), pr z ~z ' m n o±n iki ustanowione dl1'1 danego powbtu. Jcdn;,cl~~'nie ur z ~d sk e,rbo'l'y stosuje p rzy oblicz.aniu d~nin:, przypaoaji!lcej ' od indywidualnych p ła tnikó w, ' pr og r ::: ~}~ z 6rt. 4 Pt..~. llsb wy wzgl~dni e ul:~ i procent<..~e, przewi dz i ~m~ w ~rt. 37 (załącznik H!2 5). l'est<:pnie wpisuje si~ do t e jże k~ i ~ g i!jobom te jednostki po d~ tkowe, którym podatek gl'1!ln~o w y wymierzono zbiorowo. Urztjd sk,,-rbowy ust~b db. każdej pozycji zbiorowej (wsi, osady, Kolonji.i t. p.) \'1 ksi~dze poboru jedynie p o d~tawy do o c 1i(z~n;a d l:lni ny: a) ilo ś ć morgów w każdej kli1si~, b) przypadr.;jl'{cy od ilości morgów \V każd e j kl~c:;i~ g łówny podotek gruntowy za rok 1920, c) ogólnl\ i l ość morgóvl, d) ogólny pod~tck gruntowy, wreszcie e) ' mnoż nild (z;!lsbdni:::zy i progr~s yjn c ) dl", d a n~ :::: :) powiatu." Kwot dó'niny dla tej btegorji płatników urząd skmbowv n i ~ oblicz". W 'kor'cu z ~ ś do ksiggi pob:xu a wpisuj~ 'ur=i:1d sk~rbo w y imiennie dzierź<l w có w i uż vtkmv ników gru n tu, o których movlz1 w ~ r t. 8 cz. L. L, i oblicza dla k~ :~ dego z nich ~canin~ podobnie j~k dla innych płatn ików indywidualnych. Spon:qdOn~ w trybie powyżej wskawnym ksi~gi poboru a urząd ska.rbowy prze!';yła ni ~zwl ocznic zarzcjdom gmin, załącz(lj ą c j!dnocześnie: 1) odpowiednią ilość oruków (ustęp trzeci od końca niniejszego paragrafu) na sporządzenie list rozkł a du, o których mowa w &rt. 15 ustnwy. 2) tabel~ zniżek z art. 37,,

6 ..., ~ D'. c c.,... au Dzio--nn:ik. U-sf:aw. Pil. 4~. k '. ' 3) taryfę podatku gruntowego dla dane.go powiatu płatności daniny, wskazany.ch wart. 17, a o ile terminy te już min~ly,-\'1 dod atkowym terminie 1-4-d1'lio Ul rde 1920 według rozporządzenia l'l\jnisua Skarbu z aoialowrześni!!l1920 r. (Dz. U. R. P..N2 97, poz wym od dnia ct;-zymaf.l'ia wezwz,r'lia. Przeciwko żą- załączniki ł i m), 4) mnożniki (zas~dni<:zy i progresyjne) dla.danego powiatu ze sposobem ich zastowe! prawo odwołania si?. do izby skarbovjej w ter, daniu do płaty przystugtlje płatnikom pozycji zbiorosowapiaminie 1- w trybie, przewidzranym wart. 16 ustawy. B. Po otrzymaniu księgi pobort! a. urząd V. \si e;gi poboru. b. sporządza urząd 5karbowy na podsi:awie wspomnianye:h w części ust~ p gminny obowiązany jest sporząd.z,ić, przy współudz i ale przedstawicieli właśclwycb zebrań grornad2~ich, V nieprzekr~czalnym termir.tie dni 14-tu, Listy rozkładu dad~tku podymnego V osadzie pomiędzy poszc~egół drugi nir.l~ejszego paragrafu wykazów rork!adu poniny, pomi~dzy poszczegóklych płdników w stosunku do przypadających od każdego z nkh podz&óvl przeclst.awi-onych do ost&tniej lustracji podymnego, nych pbtcikćlw, wzgl~dnie na podstawie wykazów, podstawowych, a w razie braku rejestru pomiarowego i. sporządzonej na jego p~stawie i~ty rozkłi!du Do ksi-ęgi pobotu b. n ależy wciągni1ć wszyst przeprowadzonej w r podatków~na mocy uchwa ł przedstawicie li zebrań kich pł-atni1<ów podatku podymnego, posiadeji1cych eromadzkich. 'W m~skczkach (osadach) budynki bez gruntu, Ofa~. Przy dokonywaniu po v}'ższe go rozkładu daniny budynki z 91'un-,~m o obszarze poruiej tizech morgów, i oblk7yć dal1i~ dla każdego p łatnika indywi urząd gminny stosuja mnożniki, wskazane mu przez urząd skarbowy (. 4 ustępu ostatniego część m. H. dualnie, mnoż&c podst"avowe podymne przypadzlją<;;e nioiajszego paragrafu), i ulgi dla mniejszej własności w-eclług stawek, wprovredzonycb ust;;\)ją z dnia 14 ipcą r-olnej, wyszczególnione w otrzymanej od urzędu 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 477) - przez 60. skarbowego tabeli zniżek (L. 2 uste,pu ostatniego Obliczanie daniny przy.padającej cxl. płatników cz~ś~i f\. niniejszego para{jrafu), ewentualnie stosuje progr~ję z art. 4 fl a). podatku gruntowego w miasteczkach (osadach), tak posiadający.ch grunty o obszarze poruzeł trzech morgów, jak i p'o-wyżej tego obszaru, dokonywa się Listy rozkładu daniny urząd gminny s porządza na otrzymanych drukach V dwóch egzemplurzach. w trybie wskazenym "V części. H. ustęp 4, nini"ej-, Wspomniane listy r o zkładu sporządzone na każdzl jednostkę zbiowwą (wieś, kolonję, o sadę t t. p~) szego paragrafu. oddzi-et1ie, winny co do każdego indywidualnego V. Księg i poboru l c. sporządzll urząd skarbowy. odrębdie dla kai:'dego mi'asm na podstawie ks.ia..g posiadu.o:a zawierać następujące dane: 1) mię i nazwis~o posiadacze gruntu, bierczych parrsb.vowego pocl~tku od nieruc:h"om ości 2) il ość mor.gów, miejski:ch z r. 1920, z uwzgh~dnien1 em wszelkich 3) kwotę głównego podatku gruntowego, obliczonego w myśl ustawy z dnia 14 lipca zmian zasz~ch od ostatniego wymiaru -tego po~tku. Wiadomości o zmianach winren urząd skarbowy za si~gnąć 1920 r., od magistratów. W ksl::o,.gach poboru c. na leży wyszczególnić wszystkkhpła-łników 4) kwotę daniny bez ulg, indywidualnie. 5) kwotę, potrąconą na skutek przyznania ulgi, Za podstawo\lfe kwoty podat.~u od niewclomości należy przyjąć kwoty, przypisane za r. 1920, przewidzianej V art. 37 (z ałą.cznlk.ol.n2 5}ustawy, 6). ostateczną kwotę daniny, przypadającą do a jeżeli nn ten rok parsiwowego podatku od nie pobrania. r ucij<;) mości miejskich nie przypisano, kwoty pfzypi Jeden egzemplarz wspomnianych list san:::! za r. 1919, \V obu wyp~cikach bez dodatków wykłada semorządowych. urząd ~mi::ny ~ącz~ie z otrzy:man~. księgą pob?ru w kancelarjl gminne] na przeciąg an 14 do pubhcznego przejrzenia przez podatników (wzg!~dnie doręcia wy według gmin n<1 podsb.. ~ie list płatników wzgl. V. Księgi poboru d. sporządza urz ąd skarbo wyci~gi z list sołtysom poszczególnych wsi celem księgi wymiaru 'i poboru zasc:dniczego podatku przemysłowego z r wyłożenia). Dzi e~ wyłożeni~ ksiąg. i list.ro~kłaciu podaje urz ~~ gmmny. do. ':iladom<;>ścl pła~n.łlmw daniny w gmlole, jak rowmez do wladomoscl urzędu nil,ów za5:adniczego podatku przemysłowego tek tych, Do tej ks~gi n~leży wciągnąć ws~ystl>:ich płat. skarbowego, przesyłając mu równocześnie drugie którzy na' r wykupili, jak również tych, l~tófzy egzemplarze list rozkładu daniny. podanie do ~iadomości płatników dnia wyłożenia ksi ąg poboru i list rozkładu odbywa się Ul pomocą ogłoszeń, l~tó re winny być rozlepiane na kan cel ~rji gminnej, na domach sołtysów wzgl. na kancelarji parafjalnej. Urząd skarbowy po otrzymaniu list rozkłc:du dąniny sprawdza prawid~owość ~ozld~du n.a.p?dstawie zebranego poprzedno materj a łu ~p. mniejszego paragrafu). W wypadkach, )e:i:e.li rozkład był ~i e ph'lwidłowy i pa sprawdz;emu ltst ro~ld a du (};:;n:ny. ol.aże ~i~, ie do pobrania jest wy'iszą kwotą. d a ni~y aniic'll rm:!ożo ncl, urząd sl~<lrb()wy wzywa pjsemm ~ plałnjków odnośn ej pm:ycji.zbiorowej-za, pośrednictwem urzędu aminnego - do dopłaty vi terminach są obowiązani wykupić za ten rok świadectwa pr~emydowe z wyjątki'em osób, obowiązanych do publicznego skłzdania rachunków (art. 2 cz. ). O ile chodzi o płainj[,ów z::\sadniczego podatku przemysło wego od osobistych zająć przemysłowych. to do księ g i poporu. d. należy wdągnąć tylko płatników wymienionych w dodatku V do art. 368 rosyjskiej ustawy o podatku przem,ysłowym, V brzmieniu ustalone m ustawą z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N'g 66 poz. 437). J aiw kwotq podat ku podstawowego wpi Sf.<: nal e ży l<wct'j z;;. ~a dnic z Q g o podatku prz emysło \Vego bęz cod (:.i ~ ~ u :;;!rnorz~dowego za. r wedle, całorocznych sr<l\'ck, wprowndzonych ustawą z dnia, 6 lipca 1920, r. (Dz. U. R. P. N2 66 poz. 437).. Przy-. zm;.ne. przez i z b~ ~karbo;vą przeniesienie płatni1~ do...

7 ~:i. "- " 11, \.,,~- j )' Dziennik' Ustaw. Poz. 4. i i n iższe j kat'egorji podatku, skutkiem perwotnego mylnego z<lkwalifikow,mia należy uw'lględnić. S.porzii\dzone w powyższy sposób księgi poboru. b., l c i d) urząd ;' skarbowy przeszyła w~aściwym zarządom gminnym (magistratom) celem wyłoż enia do przejrzenia w terminie i w trybi~, wskazanym \V Zirt.;J5 ustawy, tudzież. ce]em pobrania daniny. V większych miastach, w którydl spodziewłlna jest znaczna ilość płatne,ów daniny, określonej. V <:rt. 2.. f\. c i. d. ustawj', wskutek czego pobór daniny przez jedną kasę miejską byby, utrudniony, winien zz.rządjgminy, miejskieh(magistrat) V porozumieniu ' z ',v,łaściwemi' urzędami? skarbowemi, podzielić miasta na dzielnice i upow<:linić do poboru daniny w kni'dej z nj(h odpowiednią bs::; publiqną, względnie prywatnz:. W tym wypacllw urzędy skarbowe sporządzają tyle. ksiąg \ poboru. c i. d., il~ ; kas zosi:ało upowa żnionych do poboru deminy, i każdej,iasie przesył~ją odpowiednią księgą. pobom.. Upoważnienie kasy publicznej, vn:gle:dnie, pry- watnej następuje przez pisemne zawiadomienie,; zarzi.'1d.ugminy miejskiej. wystoso'<.'lcme do, osób, sprawujących zarząd, odnośnych \ ims. W ogłoszeniach publiczny.ch, w których ma być podany dzień wyło.żenia kstąg poboru do;p rzejrzenia. prze'lpłatników, winno by6t.jedn.ocześnie zaznaczone,.: do jakich kas m a ją ~ się ; zgłaszać;płatnicy, 'zamieszktili. w odpowi:::dnich dzielnicach. ' okręgach l policyjnych lub ulicach. Na obszauę -wymienionym w ; art.>6 - usłt!wy. Postanowienia zawa:rte, W",cręściach.~-'-viinlr)iejszego, paragrafu ' stosuje się rówrheż, na opsahe, określ onym \V art.:, 6, ustawy :,z : następuj'lcemi zmianami: l) : wszystkim " płat'nikom :po&'tkugruntowego oblicza daninę indywiduajnip JTpjd skarbowy na podstawie zebranychdllnych o ' ijosd:; dziesi21tyn,,, posiadanych, \V dniu., ogłoszeniu ' usi:awy przez. ka:łdego płutnib". stosując przytem ' degrasjq, o]ueśloną w cz ęści 2 załączf::ika.n2~5 do'art'37;. zarzącpj'gmin nie uskuteczni aj ą za,tem,. rozldac!u ' <lli1!ny, o ' którym ' mowa w ~ri:. 15 ustawy,. 2) ; księgi ~ poboru ':' 1. a,"11:c i. d. Urząd skarbowy ' przesyła ' m1ejscowemu' staroście, ' który zarządzi wyłożenie ' ~ ich, w poszc;!ęgólnych. gminach '. i '. ści",gnięcied::miny~przez -; specra!ne organa poborowe. W b. d z i e n k y - iłu st r,j:ac k iej. Urzędy podatkowe wzgl~df'!le władze, pod ~,!:kowe '1 instancji zakłaavją ' ksiągi ',poboru w: dwuch ' egzemph::rzach: 1),dla daniny, obliczonej; na podstilwie podatku gruntowego (księgi ' po~oru '. et.), 2).dla daniny, obłiczonel; na podstaw~e podatku domowo-czynszowego i domowo-klasowego (księgi poboru. b.), 3) dla daniny,obliczonej.. nn PQds:h:r~,!ie powszechnego pod?łtlm ząrobkowego (księgi poboru. c.). Ksi ęgi te nąleży z. ald&d<lć n~ form.ul arzach druków wspomnianych, V ustępie trzcc:]m odkollca nini0jszego p?ragrafu odpowiednio.,.przystosowanych wedłu9 wskazówek izb-skarbowych we Lwowie i 1 1<:r«kowie. J. Do księgi poboru. a., którą zakłada się dla każdej, gminy odr ~b nie, wcią.gają urzędy podilltkowe z ksiąg bierczych' podatku gruntowego za r wszystkich płatników indywidualnych. Obliczenie dnniny dla tych płatników uslmtecznia urząd podatkowy na podstawie wspomnianych ksiąg bierczych zn r z uwzględnieniem wszęlldch zmian, ktćr~ z2szły V r. 1921, - przez pomnożenie wykaz.mych z nich -całorocznych kwot podetku grunto\vego, wymierzoneqo w myśl ustawy w dniu 14 lipca 1920 r, (Dz. U. R. P. Ne 61, poz. 389) przez zasadniczy mnożnik 225., a jeżeli dla danego powiatu jest, przewidziany w załączniku N? 4 do. art. 36 u5ta-. w~y " zniżony mnożnik, to przez ten zniżony mnożnik. Jednocześnie urząd podc.tkmuy stosujeprly obliczeniu,daniny ulgi procentowe (degresje), prze\widzilme \V art. 37 ustawy - 42;ł~cznik N2 5 cz., ewentualnie progresję z e.rt. 4 B. a. ustawy. W końcu do księgi poboru. a. wpisuje urząd podatkowy imiennie dzi~rżawc.ów i uiytkownil<:ów grunt6:w. o których mowa V art:8 cz. J ustawy, i oblicza, dla każdego. z nich daninę w sposób po wyżej ' wskazany.., Księgi poboru. b. sporządzają władze (urzę ~y). wsl\~zane ' przez izby skarbowe odrębni~ dl:!! 1,;;:- zdej ' gmny... Do tych ksiąg należy wciągnąć: a). odnośnie do miejscowości, t>cdleg ejących l,. 23..w,,;:ałości podat~o Vl i domowo-c:zyns46w~:mu wszystkich płatników podatku czynszowego na podstawie ksiąg bierczych wzg1. tabel wymiarmvych za. r. 1920, h). odnośnie do miejś'cowości, nie podlegających w cdości podatkowi czynszowemu, o kt<;," rych mowa w mt. 4 B. b. ustawy wtgkdni 1! V 7 ustęp drugi niniejszego rozporządzenia, przedewszystldem indywiduąloych piatników podatm czynszowego na poótawle ksiąg bierczych pod~tku czyn:szovjego Ul, r. 1920, a następnie płatnikóv podatk) domowo ldasowego na poastąwie ks i i:l~l bierczych p,odatku domowo-łdłlscwego :łą f c)~ odr.ośnie do wszystldc:h innych miejscowośd tyiko płatników. podatku domowo - czynszowego na podstawie ksii'19 bien;:zych tego po. detku za r Księgi poboru. c. sporządzają włcd~e (urzędy) wslqzune wzez izp,~ skcirb'o\vłł cl!~ katdej gminy od~bni.e na podstawie ksęgi bierczej w:;;gląd~ nie, protokułu wymiarowego powszechnego podatku zarobkowego z r, 1920, z uwzgl"ldnienicm 2!mlę;.'l zas:dych w r. 1921, wpisuj~c imiennie ws;!ystkicb płatników tej kategorji daniny w arytmetycznym porządku klas i podiegającychdeminie grup zi:!robko-.... WOSCJ. Obliczenie daniny dlą tej lcatęgqrji plątllików uskuta.cznia się, przez pomnoienie wymi;;:n:o'nego za r.,1920 powszechnego podątku ;mrookowęgo Pf~ęl;; mnożnik 40, przyo;em należy ściśle Z(lsto~Q';;... atąi~ do postanowień Q$tątnl~go llgt ~ pu ~rt. 4B. C. ustawy i 23 nini<:ljgzego ro?:pcr { ąd~6ni fl. Do powyisząj księgi nal ęźy wci~ni:\~ ~~~t~. osoby, określone wart. 5 ustawy jobliczyć d!.a \ '", S!,.

8 '., ~--~~.M.,~.. ~.~~~ł, ~,.--.~., ~l!~.~~~~~,~. ~~ , ni:h danin~ analogicznie, s t o su j ąc mn6żnik w tym artykule określon y. Sporz ą dzone V po wyż s zy sposó!j ksi:;:gi poboru. a.,. b. i. C., pr z es ył a s i ę włcściwym zarządom r, minnym (magistratom) celem \'y~oie n i3 do przejrz~nia w t e rminie i w trybie wskazanym w art. 15 ustawy, tudzież leelem p obrania d!!niny. Co.do trybu po s t ę p owa n ia V vięlczych mi a sta'::h nal e ży odpowiednio stosowcl Ć p rzepisy wyże j podane dla b. dzielnicy rosyjskiej. V b. d z i e n i c y p r u s k i e j. Magistraty względnie zarządy gminne i wydz i ał y powiatowe zakładaj ą ksi ęg i poboru "N dwuch e gze rnplarzach (księga pierwsza i ks ię ga druga): 1) dla daniny, obliczonej n a pod stclw i ~ podatku, gruntowego (J<si ę g a pobo ru l. a.), 2) dla daniny, o bliczonej na podsbwie podatku procede rowego (ksi ę ga poboru. c.), 3) dla daniny, obliczonej" na podstclwie podatku wyszynkowego ( k się ga poboru. c. W.), 4) dla d a niny, o bliczonej na podstawie podatku od ha ndlu dom ok r ążneg o (hi~ga poboru l. d.). Magistraty w zg l ę dni e za r ządy gmin wiejs;,i:::h o charakterze miejskim z ak ł a d ają oprócz t:ogo k s i~gę poboru w dwuch egzemplarzach (ksi~ga pierwsza i ksi ę ga druga): ; 5) dia da,niny, obliczonej na podstawie pod3.tku budynkowego (ksi ę g a pobo,u L b.). Wyd~lały powiatowe winny p ro wa d Zić" księgi P9boru. a.,. c.!. c. W. i. d. oddzieinia dla każdej gminy i dla kaid ago obszaru dwors!ci.:;go, prócz t2g0 drugą ks i ęgę poboru. a. w dwóch częściach ( cz::;ś~ pien,vsza i cz ę ść druga), a to c zęść pie r wszą dla pł.<ltnikó,w daniny w kwocie do 20.COO mk., część.drugą dla płatni ków d aniny w kwocia powyżej m,. Wydziały powatowe p r ze s yłaj ~ poszczególl1ym gminom i obszarom d wo rskim p i erwszą księgę a, c," c. W. i r d. Po upływ i e te rminu wył o żenia gminy 1 obszary d worskie ksi ę gi te zw racają wyd z iałom powiatowym, które rów nocz e śni2 przesyłaj ą zarządom poszc,zególnych gmin i n,aczelnikom obszarów dworskich część pierwszą drugiej ks ięgi p obom a celem pobrania daniny. Cz ęść drug ą, dr-ugiej k s ięg i poboru a., oraz drugą ~sięgę. poboru C., c.w. d. otrzymują kasy wydzi ałów powiat owych -cele m pobrania daniny. '.. W miastach ",gmnach wiejskich o charakterze miejskim wykład ają tnagistraty \Vz ~J ęd n ie zarządy gmin pierwszą księgę poboru. a.,. b.. c., J. c. W. i. d. dla przejrzenia ich przez p ł a tników, dru gą ' ks i ~gę poboru. a.,. b., ł. c. J. c:. W" j. d. o t rzymują kasy miejskie względnie gminne celem pobra ni a daniny. We w s z y 3 t k i c h d z i el n i c a ch. Do prowadzenia k s ią g poboru służą odpowi'::! dnio przygotowane druki fo rm. fi., zaprowadzon2 rozporządzeniem Minisrra Skar bu-z d n. 27 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nz 74, poz. 506). Dli ~ ń w ył oże ni a ks iąg poboru względnie list rozkj::d u. oraz data' sposób ogłoszenia o wy!ożen!u, wini en by ć stwierdzony przez Z3rządy gminne n::1 Dziennik U siaw~ P~oz. 4: M 1.., (j zewt ~trzn\:: j stwnie ks i ąg pob8ru i podany do wia domoś ci władz, 'óbliczających danin~ ( 32 niniejszego rozdorzqdze:1ia)., O zmi::.n(!ch zl1ch:)dzących V obliczonych pier wotnie kwotach d,miny wsim~ek odt.v-ołań, sprostowań, zwolnier'i, przyznania ulg, winoy wł~dze, właści we do obl~czania d~n i ny ni~zw10cznie zcll'ri1:ld~miać kasy (urzgdy) po'.vołane ck> pobom daniny (art. 17 ustawy), które uwido::zniq t:: zmiany w kst~gach poboru. Do art. 15 część trzecia i att. 16. W b. d z i e ł n i cy r o s y j s k i ej. 3.1,. Z'Olia2ni3, o których mo'ncl 'N częś ci trzeci2j c:rt. 15 ust:lwy wolno wnosić poszczególnym pbtnikom danin,! przeciwko mylnie dokonanemu jej rozkładowi. Z 'O!ż" lcniz! t~ r Olstrzyg ~ urząd skarbowy osbtecznie, przyczem mi'}rodajn<l jest przestrzeó i klas a gruntu po:;i8d3.n,~go przez pl!f>tnika, ustzllóne na rodst'lwie rejestrów pomiarowych, ewentudni~ uchwały pp:-=dst:nvici~li zebrań gromadzkith, tud z ież stawki ' pod3tku grunt,::)'.;;ego za r Oclwohmio, o kf.órycb mowo ' Vi art. 16 ~u sbwy mogą wnosi,: jednost!ci zbiorowe (wsi~, osady, kolonje i t. d.) tudzież pbtnicy indy';.l1djalnl Sp6iniony::h z.::1 żale ń i o dwobń ni~ uwzg lę d r.ia si?. 35. K=:s::!, właści 'lin do poboru d,miny jest obo\'k:!zana do przyjmowania ta!cże wpłat części owyc h. W wypedkach bezpośr~dniego wpłac~n i ~ daniny w kasie śk ar!j 8wej (urz ędz ie pod~th--ovly m ), kasa ta (urz ą d) zijwiao.clmirt niezwłocznie o wpłacie właś ciwą ka3ę poborową, która odnoło\tiuje w k3i~dze poboru, że wpł ata n2lsotą?iła bez?ośrednio w' ka si ~ skarbowej. Kasy pobierają ce daninę wpi~ują wpłdy do ksąg poboru, a nadto do oso~)l1ego d ziennika kasowego ' (s"m:ujusz3) w porz",dku chronologicznym i wydjją płat n ikcw i p.:>kw'i ~ow ru1ie. f\ażd:l kas::!, pobierająca dl5.nm'ę, (urzc'~d p odatkmvy), mole przyjmować d3ninę za i nną właś ci w ą kasę i powinna o tem zawiadomić właściwą k Gl sę po borovą. Koszty egzekucyjne, liczone po m'fsji ustawy z dn. 7 czerwca 1921 (Dz. U. R. P" Ng 57, poz. 357).lJpływ ają do bsy zarządu gmi-n il'3go względnie do kasy \vładzy e gze!<:wują c.::: j i...,inny b yć ksi ę gowane V o::;obnych pozycjach (rubryknch). Organa, zajęte przymusowem' ściąganiem dani-,. ny, posiadają \'lszystkie pra wa i obowi~zki skarbowych orgcnów egzekucyjnych. W sz czególnoś~ i orgima poborow~ mogą i:qda ć pomocy policji pmi.stwowej tak przy przymusowem ś dąg,m iu dcminy '{J wypadkach nadzwyczajnych, n:=>. w razie oijortl płatników, jakoi:~ż cebm s t rzeżenia znj.cznych sum vpłaconej d?lniny w k1'jsacn niedostatecmi2 zc.op?!,trzonycb, jcżeli normlllny dozór wzgl. straż bezpieczerlshva nic! jest w'js tarczajercą, tudzież dla niezb<;dni~ potrlgb:1-~g o konwoju przy przewozie zn3c:mych SU iil i t. p. O pomo: t~ mog"'. o: g :.m':l poborowe zwraca ć się wp rost dq pclst:::run!m wz~ kdn ie k:jmisurjttu po' li: ji p:h'lstwc>wel. _ '. (

9 ----_ Do art '--_ W b. d z i e n i ey r o s y j s k i ej i a u S t r j a c k i ej Zon:ąd:f gmin wpjlicają pobran.? kwoty do kasy skarbowej (urz~du poo<:tkowego) codzien nie, jeż eli suma przekroczy 5OO.0C() mk., w innym razie, co trzy dn i to b "lcź bez:p oś r ~dnio bc;dź tel za pośredni ctwem Pocztowe~ Kll'sy Oszcze,dr:oś ci. Na r3. chunek kasy skarbowej r.logc! za:'z~dy pninne wpła- - c ać ze brane kwoty dominy ró'lvnież do k:::s celnych. Sumy pobrclne przez z2\rzc,c1y gmin:.e m O~;cl być wpłacane tak ż~ do r ą k specjcl!nych p0bor '~óv, którzy wykażą s i,~ dowodem osobistym cruz należy tern pisemnem upoważnieniem wbdzy podatkowej J instancji. W b. d z i e l n i ey p r u s k i e j. Z:o: rząd y gmin v:pb c eją pobrane k',,voty, d:oro ogólna suma ich przekrącz y : mk. codziennie, a w innych ratach, co trzy dni, da lmsy wydziału powiatowego. 1"'\1'!g.istrc.ty miast i zarządy gmin wiejskich o charakterze miejskim oraz wy0 z i",ły powia-. towe wpł a cqją pobr3f1c kvjoty, o ile ogólna ich suma przekroczy melrek, cccllicr,nic, a V-J innych razz:ch, co trzy d n i, cio wl c.ścil,vel lmsy shrbowej. Dziennik Ustaw. Poz liczy się o d dnia n:::st ęp nego po dcsta rcz~iu przez zarząd Do art. 19. osol)' prewnej wszelkich danych, potrzebnych do s Drawdzen:a. 37. Do b blicze:1ia winni platnic.y dołączyć. Jeż e li dost~rczone. dane okaią ' si~ niewystarczaj ąc emi, winna władza sprawdzająca obliczenia za ostatni bila ns, wy ci ą.g z. ksi Q 9, Z&Wi.:'!f"j;:;CY wszystkie dane, które stanowią podst f.,w ę oblicz~r.ia, a bi;:ie spis ż ą dać ich uzupe{ni eni3 przed. u p ływem terminu B-tygodniowego. i. przedmiotów, pod1egc:jących przewalutowaniu z po- d"niem ceny i roku ich nabycia.. W razie zaż ądania od płatnika dopłaty, o któr'2j Od obliczenia, ciokonanego z urzędu po myśli art. 19, nie pr zysług uje o dwoł c. nie. b. dzielnicy austrjaddej-działal ą cym z ramienia izb skarbowy.ch ve Lwowie i Krakowie-miejscowym administ racjom podatków; na obszarze zd b. dzidniql ' pruskiej - do właściwej izby skarbowej w Poznaniu względnie w Grudziądzu za pośrednictwem władz, wymienionych w 32 nin. rozp orządzenia, tego okrę gu, w którym znajduje się siedziba zarządu wspomnicmych osób prawnych. D a n:r.ę na l eży wpłaca ć do tej kasy (ufz(~du), która (-y) pow o ła ną (-y) jest do pobrania podatl"u przem ys łowego względnie szczególnego podatku zarobko\vego, a na cbsz:::rze b. dzielnicy pruskiej-do kosy władz.y " o lucś! on e j w 32 nin. ro zporząd zenia. O ka5:dej wpłacie tej kategorji daniny winna kc.:sa (urzqd) zawiadomić władzę povołaną do sprawdzenia obliczenia. Do art Władz e, którym w ed łu g 38 uste,p pierviszy należy składać obliczenia daniny, s ą powoła!:::'! do badania pr<lw i d łmvośc i zł o i on y ch obli-::zerl ddt'!ny i do dckonywania ich z urzędu w wypadkach zaniechania przez pł2tnika złożenia przepis:.mych danych. Termin S-tygodniowy do sprawdzenia obliczenb W b. d z i e l n i c y r o s y i s k i e j i a u s t rj a c k i ej. zba skarbo\la w Warszawie, a z ranlienia izb sb:rbowych we Lwowie i Krakowie m iejscowe 2!dministracje podatków zakładają dla każdej kclsysh.rbowej' (urzęd u podatkowego) księg i PC~)o ru daniny, przypadaj ą ce j od osób wymienionych w aft. 2 c zęś;:i. (ksi ęga ), do której wpisują wszystkie osoby prawne, w danym o kr~gu d aninie tej podlegające, na.zasadzie aktów wymiarowych wz gl ~ dl1ie katastru podatku przem ysłowe go, względnie szczególnego po datku zarobkowego... Wła dze wy;l:ej oznaczone j~den egzemplmz tych ksi ąg przesyłajcj urze;dom skarbowym. a drugi zatrzym ują u siebie. mowa wart. 20 cz ę śc pierwsza, władzasprawdzaj.ąca obliczenie daniny zawiadamia o tern kasy (urz~d), prowadzące dalsze egzemplarze ksiąg poboru, podajclc w zawiadomieniu kwot~zażądanej dopłaty o raz datę doręcwnia pł atn ikowi odnośn e go wezwania., Do Zlft. 21. \\1 b. d z i e l n i c y r o s y j s k i ej. 40. Władze podc.tkowe l ir:st~ncji za:dadajq w dwóch egzemplarzach cila płatn ików, wymienionych wart. 8 cze,ść. L. 2 i część. osobne ksh;:gi DOboru "lii", zuży tytkowując V tym celu d&n:::, o Uórych mo\\~ w 33 c zęść l u stęp 3 n:n. ro z?orzą dzenia. OdwołaniLl, o których mowa w cs ~d nie:j c zę ści ar::. 21, wnosi się za pośrednictwem wład z, 'lsl< Llz'anych w 32 nin. r ozporządzenj,'a~,. 1, \V b. d z i e n i c y p r 11 s"k jej. \Vład ze wskcl:>:ane w 32 nin. rozporzc,dzenia winny zdo iyć V trzech egzemplarzuch ks'ęgi poboru d C'!niny, przyp;: d3. ją cej od osób prawnych, obowiąza nych do publicznego składania!:pr3\vozd~fl (ks ięg a poboru 11); jeden egz.em pl::1rz tych ksiąg zatr zymują u siebie, drugi przesylają swym kasom, trzeci wł a ści wej izbie skarbowej ( 39 nin. rozporu,dzenia). 38. pierwszej W e \V s' z Y s t J~ i c h d z i e l n i c a c h. Ohlicze n:a, o których rr.o\v3 art. 19, s kładać należy na \V c z :śc i obswrze W b. d z i e l n i c y p r u s k i ej. Do obliczenia daniny S!'j wł aściwe w łedze w$k 2!~ z;;,ne V 32 nin. rozporządzenia. Dla tej kategorji danin y nie ;~akb d::l się os') bnych ksig9 l~oboru, lecz oblicza sic: ją w Ksi E:g:,.<.h poboru. a. Do art fv1agis~rztt (urząd ominny) ;:bi:.a : :~ ~j lokatoró\', uzu pełni'l V mi,lf(:~ potrzeby n", kosjt v;b~ śc i c i ~ la ni e ruchomośc i (art. 30, czc;ś{: pierwsz3) i pr7.1 udziale kcmisji spra\'{dza i e,ven"tualn ic pro stuj.~ wy-

10 " l, _.. j. -, j Dziennik Ustaw. Poz. 4., )\fu 1. " sokość zeznanego komornego na podstawie znanych mu stosunków faktycznych, przyczem wy!ueśb z listy lokatorów instytucje i csoby, wsimzane wart. 3 L. 1 ~ 3, oraz zastosuje ulgi, przewidziane w Nt. 43. Ą~gistrat (urząd aminny) wpisuje vlyniki. e:bliczenia, dokonanego przy współudziale l~o;-n!sjl, do obu egzemplarzy list, podsumowuje je, zarządza wyioi"'nie pierwszych egzemph~rzy d,;) przejr;:enia (,-,rt. 22, cz~ść trzecia i art. 15, część drug.,), drugi~ zz,ś egzemplarze dor~cza kasie n1ugistra;:u w zględnie kasom upoważnionym, jako,sięga pobew. Po upły\vi::! terminu wy!o:~i2l1ia prz e ~), b magistrat (urzt!d gminny) picnvsze egzemplarze li s '~ 'wł adzy podatkowej l instancji, hóra ma prawo, wnie::i-:; cia izby skarbowej od ~vob:mie od wymiarów, do'jjcdnic n i esłusznych lub niepr,awidto.vyc:b, w terminie dni 14-tu Fó otrzymaniu lisi:. Płatnicy wnoszą odwołanl<l od obliczenia daniny za pośre dnictwem vładzy podatkowej instancji, a w b. dzielnicy pruskiej za po~rednjctwcm magistratu względnie zarzc:du gminnego. O llb.tożonych dopłatach za\viadamia i:~ba skarbowa płatni kó w, kz:c,ę (12rz~d) 'wbściwłj do poboru d3niny tudzież wład:z.~ podatkowq l instancji. datku dochodowym z dnia 19 czc:rwca 1906 r. (Zb. ust.::vl pruskich str. 259). Do art :3. Włcd z e, prowadzące r e j c:str::lcję samochodów, S::j o!.='o'n iqzr.ne do sl:~ rclyć dz:ne, potrzebne do spr:::wdzeni3 o blicz::ń cl0.niny z ert. 24 viladzorn pccl3tlw'.vym inshm::ji, w b. cb:i2!ni;:y prush:iej wła dzcm Vskazz.n;:m \V rj!n. rozpoi-zqd:::enia, w terminie dni 14-tu pc> oglcszcniil nin. ro :::puztldnnia. i'la p c'::; s'i:c.wi~ t'jch de:!1jch v_,bdw podatkowa 1 inst~n cjj z2kbda ksi(~g( ; poboru "V" w dwóch ' egzernplai'zach, z których jed2n dc1c:cz3 b:d:! (u rzędoilli) wbso::.i'::ej do p000ru dgm:ny. \V b. ci z i e l n i c y r o s y j s k i e j i Gl U s t r j Gl C k i ej. Do spr::,,vdzenia obliczonej przez płatnika daniny, ewentu::;!nie 00 obeczenia j ej z urzędu orelz GO prlyjmove~!ii~ oci\voł~ń powo!aną jest wł~dza po Gatkowa l ins'c::!r1cji t ~g o okr~gu, w którym mieszka płatni k. Do bsy 5k1!rbowej tegoż okre;gu należy wpłacić d cmil1ę, \,, Do art.~. W b. ci z i c! ni c y r o s y j s k i e j i a u s t r j a c k i e'j. 42. Daninę winni płatnicy obliczyć i wpłacić do k~s skerbowych (urzędów podatkowych), VllaścivJych do pobieranb pod,dku Go:::hooo':Jego od d;:mego p~atnika. Sprawdzenie obliczenia tej b.tcgorji daniny j~st obowią a: ki em vjadzy, podatkowej pierwszej instancji tego okręgu, w którym winien być u sk utec"~niony wyrniar podatku dochodowego na rok 1921 d la tegoż płatnika. Władze podatko'.ve zaklc::dają dla tej katesorji daninj' księgę poboru "V" w dwóch egzempl~rz(\ch i wpisują do niej znanych w zględ nie d omniemrlllych płatników nu podstawie materjałów, zebranych do wymiaru podntlw dochodowego; je.d0n egzemplarz ksi~gi poboru przesyłają kasom skarbowym (urzędom p o ci~tkowym) a drugą zatrzymują u siebie. 'N b. ci z i e l n i c y p r u s k i ej. Db płatników tej kategorji daniny zak<lda się bięg~ poboru "V" V dwóch egzemplarzach. Do prow~dzcnia ksiąg poboru "V" są powolane wła dz e, ws<:.clzane w 32, nin. ro zporządzenia. Wbdzom tym \.!itmi płatnicy składać oblicżenie ł do ich kas wpłacać daninę. O dwolanie od decyzji tych władz n ależy wnosić za ich pcśredl1ictvjem do izby skarbowej. r(o,n;sje wymi~ r o\ovc dla podatkt) dochodowego :>'1 obow iązane dostarczyć wądzom powyżej wspom,n:anym, \'! nieprzekracblnym terrnini~ [) dni po ogłoszeniu nin. rozporządzenia, dane, potrz6b\1e do "badanb obliczel':, skbdanych przez osoby o~jllgi3jące do,:hody z samodzi:::lnego wykonywania wobych zaj e:ć zawodowych. Dohcn<;ne przez płatników obliczenia, o których mowa wart. 23, nie mcg~ być podstawą do wclro2eni3 p8stc;po\v.mia!-<;arnego z 72 ustawy o po- Vi b. d z ielnicy pruskiej. Do pr0 W:lC~Zeilia ksic;9 poboru "V" są powabne w,lad.<2 v.'skllzane w 32 nin. rozporządzon ia. \'Vladzorn tj!m wim~i pbhiicy :;k~udać obliczenie i do i.::h kcs dani f:~ w;jlcu<-; tymże władzom należy skbduć odwcbni:'l. ' ' Do art. 25 c z~~,; pienvs!a. 44. P.:iDst'.l!Owy L: rzą d nuhowy jest obowiąn,ny dos(m,::zyć danych, po~rzebny c h do obliczenia dnnirly, >,;..-laś.::h'.'ym i.::bo:n skarbowym w ci'l0u 14-tu dni po ogłoszen iu nin. ;-ozpo:-z'ldzenia. r'la podste.-, ':_'ie tych dcll1ych zby skubowe 213,kiv.dajq hsięg i poboru "V! " w dwóc:h egzemp!3rzach, z!\lórych jeden otrzymuje Ur ząd PO d::;'lkowy, powołany do pobrania poc13tku z<lfobkowogo dan.::g o przedsięb ior stwa. Do kc:sy 1 =9 GŹ u~z(:du \':i~na być danina wpłacona. Osoby fiz)'cznc i prc;wne, wyr..-.ienion~ wart. J. część V, :; ~l obowią.mn 'ó: z~ożyt włz: d:::y podcrtko\vej, l i:lstancj'i V c iągu ~-t 'lg cclni p0 ogł o szeniu nin. rozporządzenia wyl~ 3z pdoi cnych w okr~gu tejże v.' laozy nicruchori1o~,ci, z\v c! :-li onych cd daniny, obliczonej n [:; zas3dzic wielokrotnoś ci podatkowej. Do art Po ulwń czcniu poboru d,:: niny złożą zarządy gminn r:, (\' b. cl z j,~lr.icy pruskiej-wbdze wsl\alane \li 32), \"vbdzom podz.tko\'iym i instancji, (w b. dzielnicy pru skiej-i~bo:-,l sk'-'rbgwyrn), oblic2enie 2 ll o-wego lid z i",łu przysługującego im t yt ułem zwrotu kosztów poboru ch oiny; róvmocze:śl~ie zv, rócą - przędł ożq - księgi poboru, V k i:órych winny b:;ć m'i clocznio:'ic! przy k c: żdf;j pozycji r:;obrc:n.2 k\'ioty, a co do kwot ni 2pobranych, powody i:h 1,;2- ściągnięcia., Wbdze podnikowe im:ttoncji, w b. d:de!rlicy pruski::j-izby dwrbo'v'e, :;;pr~\\'dzłl obliczenie -;,%-r,o udzi<::hj.

11 . ' Z wyjednat1~go we wł~ściwym czasie kredytu wyż e j wskazane władze wyasygnują gminom kwoty po obliczeniu kosztów pohoru i ścią 2 o- go udziału, - gn łę cia daniny, które V toku postępowania Skarb Państwa poniósł w zastępstwie i na r~chunek gm;in, (w b. dzielnicy pruskiej-powiatów oraz gmin). JeźeU przekazane zarządom gmittny:m, w b.dzielnicy pruskiej władzom wskazanym w 32 nn. rezporządzeni~, do ścl&gnięcia kwoty dal'liny-niezostaną w całości do kas skar.bowych wpłacone, ~ włcxdze podatkowe, - w b. ozłell'lky praskiej - izby skarbowe, uznają powody nieściągni~cia za nkuw:sadnlone, wówczas mżądaj ą od z~rz<ioow gmtnnych, (w b. dzielnicy pruskiej od władz wskazanych w 32 nin. rozporządzenia), dodatkowego ści~gnięcia zaległych kwot, czyni.ąc od tego zależną wypł<ltę 2 o-go udziału. Obliczenie 2 o-go uązialu nastąpi, w stosunku do pełnych kwot d:aniny, których pobór został powerzony gminem (w b. dzielnicy pruskiej - po'l,viatom i gminom), b-ez względu na to, czy wpłata darnny zost2:ła dokonana za pośrednidwem organów gmin, w b. dzielnicy pru ski E!j \vład z wskazanych w 32 j. gmi.n), czy też bezpośrednio przez płatrików do kas skarbowych (urz~dówpodanrowych) lub innydl kas upoważn~onych. Na o bsz.a-s:z e, O' którym. mowa wart. '6,ustawy,. wykazy obuczenia 2 0 jo-goumiału sporz 4dzają starostowie dla całego powiatu i po zat wierdzeniu obliczenia przez właściwego - WO}evJocl~ ';prles;yh>:ją je urzędowi skar.bovtemu z ~vnios!óem na wypla lę, która m,stępuje n-.., r~ce $tófroe~j. Oto:ym&.'1ą kwotą dzieli starosta pomiędzy poszczególne or D:na poborowe stosownie ao z,enlierdzonego oblicz"'j1ia. W b. d;zse ł.n\tc.:y P,rjtbs,k'!-'e.j przekażą wydziały powwtowe gminom 2!J o -wy t:ldzi ał tych kwot dan'iny, które W myśl 33 run. rozporządze nia mają, być pobrane przez zarządygminrre. Do art. 23 ust~p czwarty. 4G. f\dministrat:y.}oe postępowanie karne, o,.kt6l:cm mowa wart. 28, ustęp czwarty, przeprowadza si ę W trybie wskazanym w następujących przepisach: J}na obszaz;ze b. Królestwa Kongresow,egow rozporządzenlu JV'dnistm Sprow Wewnętrzny.ch z dnia 21 lutego 1919 'f. ([;~oniłor Polski N2 46) ~ uzllpdnio.nem rozporządzeniem tegoż 1V\iFlislTCl z dnia 5 marca 1921 f. (Dz. u. R. P..N2 23, poz_ 134) i z d. 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. J\G:! 104, poz (56). 2) na obsz&'rze, określonym wart. 6 ustawy W r ozporządzeniu l>ąinistra Spraw Wewnętrz nych z dnia 5 listopada 1920.r. (Dz. Urz. Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etopow,ych N'2 4, poz. 30 i 31), oraz w rozporządzeniu Rady rtlilaishów z dnia 31 pa:ź dzierni ka 1921 r. (Dz. U. R. P. N"Q 94, poz. 693). \ 3) V b. dzielnicy austrj~,ckiej ~ V rozporządzeniu funist~rs>twa Spraw \V ewnętrznych z dn. 5 marca 1858 r. (austr. Dz. Ust. J{:< 34) i w ustc. wre z dnia 12 mc:ja 1896 f. (au str. Dz. Ust. j\& 101). Do art. 28 ustęp ostatni. 47. \V b. d z i e l n i c y p r u S k i ej.. w'r mier:zają kary w drodze administracyjnej następujące wład ze: 1) osobom wchodzącym, w skład zarządów lmmunalnych oraz funkcjonarjuszom. właąza administracyjna, sprawująca nad temi Zarządami nadzór państwowy w l instam:ji. 2} płatnikom, wspomnianym w rut. 27 ustawy, a~ w powi:'ltach - starosta, b) w miastach wydzielonych: w Poznaniu. starosta grodzki, V innych miastach wydzielonych - prezydent miasta. Do art \ljładze, wspomniane wart. ;29 ustawy, winny z3wiadaml~ć pisemnie zarządy gminne o powodach zarządzenia, wydanego na podstawie powyższego artykułu. ' Do art Nakład formularzy - według wzoru załącznik N2 2 do niniejszego parc:grafu-wrządzą izby skarbowe i niezwłocznie rozeszlą magistratom (zarządom gminnym) za pośrednictv.rem władz podatkowych [ instancji. JV\agistraty (zarządy gminne) ( są obowiązane przesła<: właścicielom (administratorom) domów formularze wpisowe najpóźniej do dni 5-ciu po ich otrzymaniu. Do art. 30 w b. dzrelnicy pruskiej Do wymierzenia kar w miejsce w~sz aclministracyjny.ch powołane są magistnty (zarz~dy gminne) i sądy. Do art. 31 ~ 51. Władze wym~rowe instancji ' mają pra\vo żądać asystencji wojska przy poborze i ' ściąganiu daniny w wypadkach zbiorowego ' oporu. W tym celu mają sic: te władze zwracać pisemnie do najbliższef:1o dowództwa wojskowego za pośrednictwem wład~ administracyjnej l insta.ncji. Do art Gdy dojdzie do wiadomości organów poborowych wzg1. władz wymi.arowych, że pł'at nik daniny wyzbywa si.ę swego majątku i wogóle gdy zachodzi uzas.adniona obawa, że płatnik może udaremnić lub istotnie utrudnić ściągni.::cie daniny - winny te organa wzgle:dnie władze wezwać niezy.fł ocznie płatnika do natychmiastowego, a więc nawet przed tejminowego zapłacenia cał ej należności daniny lub do złoż-enia dostatecznego jej zabezpieczenia. O ile płatnik nie uczyni zadość wezwaniu, wspomniane organa wzgl ę dnie władze dokonają zajt:cia i oszacowania ruchomo~ki płatnika, oddania pod dozór wzgle:ónie przeniesienie do odpowiednich pomieszczerl, a po uplywie terminów płatności daniny zarządzą sprzedaż za~tych ruchomości w drodze publicznej licytacji. Przedmioty ujegujące szybkiemu zepsuciu lub takie, których przechowanie po-c.i~za sobą. ~ l"

12 Dziennik Ustaw. Poz. 4.., znaczne, niewspółmierne z wartością zaj~tycb ruchomo~~ci, mogą być wcześniej sprz.edane. Do art ' Jeżeli faktyczny posiadacz nieruchomości. zesranie: ujawniony dopiero po sporządzeniu ks~g poboru względnie listy rozkładu daniny, to organ poborowy wzgl. władza wymiarowa uwidacznia zaslłą ;.:milln~ w odnośnej pozycji i pobiera wzgl. ścit:tga d;min~ od ujawnionego faktyczneso po:i>iad1).czii. Do art Za uiszczenie d~niny, obliczonej z ni~ruchomo$ci ziemskiej, odpowiada właściciel tej :~e w c~łości, o ile nie wy!mże istnienia umowy o dzi~r iawę, u::ytkowanie iub udrr:inistracj~ poręczzlj"cą i jej warunków, okreśionych w ustępie 1-2 art. 35 ustawy. Złożenie odpowiednich dowodów przez właściciela majątku, oznaczonej w art. 13 ustawy, winno nas~ąpić w ciągu trzech tygodniov.. ego terminu, 2.akreślonego w tymże artykule, poczem w ksie.dze poboru 1J\vidocznia się rozdział l\woty daniny migdz! w!dciciela i dzierżawcę wzgl~dnie użytownika' (administratora poręczającego). Dzierżawca, użytkownik względnie administrator p.oręcz~jący winien wpłacić przypadaj::jcą na niego część: daniny V tych,-z:mych t:::rminach i pod temi s;;,mcmi rjoormt,i, j::d~ i w~aściciel nieruchomości. Do art. 33. CZĘŚĆ m. U l g i. 55. Ulgi, przewidzielne w km~dy:l1 z punktó'.v ut. ::;:3 ustawy,scj skontyng"ntowo.n'2, a ogólna suma ulg, przjzl1::.r,ych po m~ ' :;li każdego z tych punktów r:ie moż e Frz(:;~r(1czĘ.ć granic ustijlonego kontyngentu, de nie :':oniecmie musi go wyczerpywać. Każdy 7. ;ontyngentów ulg odzielnie ustala władza, oblic'.ająca daninę vlgle,driie spmwdzająca jej oblitz~ni.=. Za podstaw~ obliczenia kontyngentu ulg n~ll.:ży ~~rzyj~ć sumę ' każdej kat~gorji daniny, przyp3d<ljąc~ i.1 do uiszczenia po uwzg!ędni~; niu potrąc eri, jicihie mogą nastąpić na skutek sprostowań, a V szcze- \,;; Ólil 03ci odwolarl. ' Ponieważ sprostowania mogą następować już po u pływie terminu, \ ciągu którego musi być ustalony kontyngent ulg, należy \'JiGc przy obliczaniu kontyr;gtntu, przed dokonaniem sprostowań, llstalić przypuszczalną kwot~ potr ące ń i odi iczyć Ją od ogólnej, przeznaczonej dla b\żdej kategorji dcminy sumy bllg. WłaGz~, ob l iczające daninę wzglc:dnie sprawdzające jej obliczenie, winni podać do wiadomości. komisji obywatelskich, o których mowa wart. 49 ustawy, Lwoty l~lg, ustalone V sposób wy żej przewidziany. Jeżeli po' ostdecznem ustaleniu kontyngentu ulg ol,aże się nac!w:iko, io na l eży ją dod;;;tkovlo przekazać komisji oby w~, t-=lski::j do cj;spozycji.. W b. ł(rólestwie Kongresowem obliczenie Kon; tyngeijtów ulg dl;a pl~tnjków podzrtku gflmtow~go v,'bdzjt pod~tkowll i ~sta ncji uskutecmia dopi!!ro po o,tn:;{ltl:aniu od zl.'rzi.1dów gminnych list rozkładu i spr~wdz~niu ich ( 33 niniej$zego rozporządzenia)~ D:> zart. 3~. p. 3. ~5. \;ladz~ podatkowe i!1stancji na obszarze podległym s~c!owi apellrcyjnemu 'Of'e Lwowie, przedst1h'i~ izb:c sktlrbowej we Lwowie, :mmy 'k on~ tyngentów, przyptlda1.,ce n!l. ulgi i uwolnienia po myśli p. 3 mt. 36 ustawy i 55 nin. rozpor.~c:l:enic'!: izb:!l utworzy z nich ogólny kontyngent i rozdz:ieli go nll poszczególne powi!lty w i:to~unku dq ponie5ionych przez ni ~ strtlt, poczem komisje oby \'mtelskie 'N kl!lżdyrn powieci:~ rozd:r.iellj pn:yznany kontyngent bezpośr~dnio mi~dzy poszkodowanych (nrt. 42-u:it~p ostatni-ustawy). Do art "1.. Ulgi dla posiadaczy osad, nowonabytyc'h z parcel<!cji rządovej" udziela sie: z kontyngentu,' o};rcślcncgo wart. 38 p. 2. u~tawy. Do art \Vnioski rad. gminnych, względnie zebrar'i. gromadzkich, powinny zawierać dane, uzasadniające wy~okoś~ sum niezbędnych na ulgi dla ka ż d.:!j wsi wzg!. gminy, i mają być wnoszone do komisji obywatelskiej (art. 48 ust~p drugi - ustc:wy) niezvl!ocznie po upływie terminu wylożenia ksiąg poboru i list rozkładu daniny (art. 15-us.t~p drugiustawy). Wnioski później vmies:one może komisja uwzgl~dnić tylko o tyle, o ile kwoty przeznaczone do jej dyspozycji na lcategorjg ulg, przewidzianych wart. 3B pp. 1 i 2 ustawy, nie wstały już. wyczerpcme. Komisja obywab::,!ska zawiadamia zarządy gminy (rady gminne) o wysokości kontyng,~ntu ulg, przyznanego dla po:szczególn~'ch wsi wzgl<;dnie dlu gminy. Wjkazy ulg, przyzotlnych przez zarz~d:,r gminne dla poszczególnych p!?itników d~njny we vsi wzgl.. \' gmini~, skłedajcl zarządy gminne wbdzorn poda'.:: kovv'ym i:lstz.n:::ji, a na obszarze b. dzielnicy pru!>kiej wydzidom powidowym. 'Do c;rt. t Z<1 polmje nie, uważa Się kuchen, pzedpclwjów, spiiarni, lazi~nek i t. p. Do art. 44. częś-ć druga i do art. 47 zdanie ho{1- cowe. 60. Dyrektor izby skarbowej Z2.\,,'lr.d"Hnia pisemni.'! o swej decyzji ptat!l!kó\' d,miny, którzy ;Jożą podc:nia o ulgi (art. 44 ustln:ly), odroczc-.nie lub rozłoż"!1ie danioy n:.'ł r~t)" (art. 47 ustmvy). Odwołania. do t"linistm Sko. b u możnc1 ' wnosić w t erminie 1.h:!niowym od ÓÓ:l nz;stęp:1cgo po uwiadomieniu płdnik.a o d.=cyzji dyrchora Lcb)' sb:! bo',vcj. Do art. 45 ł O zezwoleniu ńa ocr0c:::en:e i rq 7 bżć.nie nu rety da.ilin)', komisj:l obywatel::.l<a wz!jl. d yrektor

13 izby ~kt.;rbo we j zawiadc:.mia w łaściwą V..!z:d2~ pedałko)'!ą in.stz1l1cji V b. dzielnicy prusk iej w!r.:dze wskażane w 32 n in. rozp o rz(.'[dzeni~-cclem wr.i~si,:nia adnot a ~j i do ksiąg poboru d ~niny. '. Odrocz~l'i i rozl o7. '!ń dminy na r llty ni,: n ~ le.ży prri;znawoć: osobom knranym zn i".:hw~ to\':arow'1 i za przest~pstw ~, pochodzl1ce z ch ~ ci zysw; osobom, które mt:lgazynuj11 townry a wstrzymują ruch s~\,oich przedsi::; biot.~ tv; osobom, które wstrzymu]il sl~ ze :sprzedcli1\ towarów w c.elu uzysk.!'\nia kpszf:j konjuktury; j!ll<otcż t ym wło.ścicielorn POSi8dłości zi~rnskich, którzy nie ' wykażą, że już 5przedali z.biorj. norm~lnie na sprzedaż przem<'!czone i t. p. Netomi~st prz), prz yzn!'tw~niu ulg zwrnceć na le "Ż'j uw e\ g~ n~ r.i~us1.czupl:mie normalnego stanu inw~nt!lrza, środków produkcji; zboża na zesiew i t. p. Do crt Dyrćktor izby sl;:arbowej przed zdecydowaniem prośby o ulgi winien zasii::gnąć opinji właściwej komisji obywctelskiej. Do art. 48 cz~ść druga. 63. ProSby o ulgi odroczenitl, wmeslone przed upływem przepisanego terminu nie.właścil'ie do komisji obywetelskiej, zamii:st do włz:dy sl~arbowej lub odwrotnie, należy przesł~ć nezwłocznie powo tlm ej do ich przyjmo'q'tlma. \vładzy wzghdnie komisji ' j tre ktowtlć je jako wniesione w terminie. W b. d! t e tn i c y p r u s k i ej. Władzami podatk.owemi insłnncji są władze wskllz"ne V 32 niniejs<.ego rozporząd7.ienia. O ulgach, przyzmmych indywiduclnym pbtni kom daniny bezpośrednio przez komisj~ obyvja'tel Skll, Z!lwiademia komisja płatnków i kasę, właści'm:j do pobrania daniny. -Do ort Wlndze. wymienione w 32 nin. rozp. w, b. dzielnicy pruskiej dyrektorov:ie izb skarbowych \v Pozmmiu i Grudz1~dr:u. są obowiązan~ w terminie tygodniowym od dnia następnego po ogłosze Rłu niniejszego rozporządzenia wezwnc Vskazane w tlrt. 49 ustawy reprezentacje snmorządo""ve do przeprowadzenia wyborów członków komlsji obywatelskich i po upływie dwutygodni.owego terminu oznacz~mego w llrt. 49, tlst~p pil\ty ustawy, ko:r.isje ukonstytuolil~ć. O ile reprezegtacj~ samor z!!łd ovle nie dokonaj1'i wyborów w przepisanym tem11inie, nl'j.leżyw b. dzielnicac.h ros yłski~j i austrjackiej-niezwłocznie przedst llw,ić dyrektorowi izby skarbowej kandyd~tów na czł o nków komisji obywatelskich., Dyrektor izby skarbowej winien usta~i':: skład "omisji po~oł!lnej z urz~du z możliwym pośpie chem, t~k lby komisje obywetelsł{ie mogly rozpocząć swe czynności nie późnlej, jak po upływie 3O-u dni, ic.z~c od dni.!! ' nnstc:;pnego po ogłoszeniu nini~jsz eg o rozporząd zen ia.. f\ż do CUlSU ukonstytuowania si ę komi::ji obywntelsldch-podtmia do ni ~h skierowane p rzyjmuj:! dla nich władze, na :wstępie niniejszego p uragrclfu \vspomniane. Dzknnik U~bw. Poz ii' P Biu r owość komisji obywatelskich prowadzi \Via dzn podatkowa l instancji, w b. dzielnicy pruskiej w ł a dze, wskazane w 32 nin. rozp. Z knżcleg o posi~dz enia komisji należy sp isać protokuł. Członkowie komisji i ich zastępcy pclnią swe obo w ią zk i w zasadzie bezpł nh'lie, m c j ą j ~ dnak pra\'fo ż~ dani'a zwrotu kosztów podróży i djet, które w:.,, płaca im w~adzcl. podatkowa instancji - w b. dzh::lnicy pruske j wł a dze wskazane w 32 nin. rozporzl'tdzenia - w wysokości a kresonej dla członków komi'sji swcunkowych d o p~ńsi:wowego podatku dochodowego [( 81 rozp orz<,\dzenia. wykonawczego z dnia 14 majn 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 48 poz. 298) do usbwy o pa łi:stwo wym podatku dochodowym z 16 lipca 1920 r. Dz. U. R. P. Ne 82 poz. 550)]. \V b. d r e l ni c y r o s y i s k i e j i a u s t r i a c ki c j. De:leg!ltaml izb skarbowych do komjsji opywate lskich Sll w zas~-d z ic naczelnicy miejscowych władz podatkowych insbm cji w każdym okręgu, ich Z2Ś 2:~st~pcami pomocnicy tychże naczelników, pełniący funkcję ich zast~pców w urzędzie. W b. d z i e r n i c y p rus k i ej. Komisj~, o której mowa V art. 49 p. 1 tworzy si~ - przy wydżiz.łac\ powi?ltowych na obszar cał eg o powiatu, przy magistratach zaś ' mi<'1st wyd;:ielanych na obszzh' miasta. Komisj~, o której mowa wart. 49 p. 2 hvorz,! si~: a) przy wydzi ała ch powiatowych nn obszar powiatu z wył~czenicm miast i gmin wi(~ j skich o chllrakterze mi~jsy.im, b) przy magisltntach i zarządach gmin wiejskich o chzmtkterze miejsldm na obszc:r mi ~ 3t \llzgl ę dnie gmin wiejskich.. Członków komisji przy wydzide\!:h powiatowy'ch dej e gu~ wydziały powic:towe. Cz!onkó-.,.., komisji przy megistmtrich i zarządach gmin 'wiejskich o ch : r "J~ terze mi.ejskim dele gują rady miejskie względnie rady gminne. Do art. st. ~5. Wpłata dilniny nie w m~rkach polsl:ich. lecz w innych walorz1ch, wskazanych wart. 51 usb' wy, może być uskuteczniont.\ jedynie V kasllch ~k~rbowych, a w b. dzielnicy pruskiej tak ż ~ w lu.l3ach włodz, wskazanych V 32 nin. ro zporz~ d zenia. Przy wph:'tłac h deminy, uskuteczniany-ch w oblig~cj a ch długoterm i now~j 5% pożyczk i peńsh'vówe j dolicza si~ \V a rto ~ć kuponów \li dniu wpłaty wedle tabeli obrachowania. Z w~lut obcych mog ą być przyjmowane przy wpłacaniu d aniny tylko te, które skupuje Polska Krajowa KaSi} Pożyczkowa, a to po ustanfwionym przez nią kursie. p.ocząwszy od dn. 1 lutego 1922 r. aż GO odwohmia kaldy z o ddziałów Polskiej ł\rajowej Kasy P ożyczkowej wini::n co 5 dni zawindemiać zn ajdujące si ~ \'1 jego o k r~gu k2ls, sk<lrbowe (w b. dzielnicy pruski~.i - tak że kasy władz poborov.rych) o tern, jakie waluty obce i po jakim ~a.!r~ie mogą być przyjmowane na spłatę danin~.

14 :, "- Do art. 52. Ozienm"k Ustaw. poz. ' Wspomniane w art. 52-ustęp drugiustawy zawiadomienia o z'amierzonej sprzedaży na Jeży kierować do tego powiatowago urzędu ziemskiego, V którego okręgu położona jest nieruchomość płatnika, zamierzającego sprzedać jej część dla zapłacenia danjny. ',Za\viadomienie winno być złożone przed upływem terminu płatności pierwszej raty daniny przewidzianego wart. 17 ustawy. Termin ten może być prze:dłużonym w trybie określonym ' wart. 47 ustawy w tym wypadku, gdy sprzedawca uprawdopodobnj, iż nie był jeszcze w stanie znaleźć nabywców i przytem : śdśle okr eśli, na jaki przeciąg czasu żąda przedłużenia. ' Zawiadomienie, które złożyć może zarówno płatnik : (wzgl ędnie sąd), jakoteż działająca w imi.eniu płatdika im;łytucja, upowi.lżniona przez Główny Urząd Ziem~ki do parcelacji, winno w każdym wypadku zawienlć na~pujące dane: l) o!~reślen ie kwoty daniny, przypadającej od ni~ruchomości, kt6rej część ma być sprzedana; 2) oznaczenie obszaru, zarówno całej nieruchomości, jakoteż części przeznaczonej na sprzedaż;, ~) wyszczególnienje użytków (rodzajów kultury). zarówno c ałej nieruchomości, jakoteż części przeznaczonej na :;;przedai; 4) wskazanie nabywców wzgl. nabywcy. Nedto n6l eży do wspomnianego zawiadol1lierua doł ą czyć : a) dowody obywatelstwa polskiego nabywców wzgl. nabywcy; b) wiarygodne zaświadczenre o zawodowości rolniczej kaidego nabywcy, wystawione przez państwową lub społeczną instytucję w miejscu stel!ego zamieszkania nabywcy; c) deklarację o warunkach umowy sprzedażnej z podaniem 'daty i obszaru zięmi odnoś~ie do każdego nabywcy-w dwóch egzemplarzach; d) zw ykły szkic parcel.acyjnego podziału.. Powiatowy urząd ziemski jest obowiązany sprawę załatwić w ciągu 8-mju dni od otrzymania z~wiadomienia, okreś i onego w ustępie poprzednim. O ile urząd ziems!<i nie czyni sprzeciwu, to winien on niezwłocznie wyd"ć płatnikowi względnie jego zastt:pcy odpowiednie zaśv,rladczenie, zamieszczone na deklaracji (p. d. ust~pu poprzedniego), podpis~ne przez kierownikm urz~du i zaopatrzone w odcisk piec zęci urzędow ej. C zyniąc sprzeciw po\viatowy urząd ziemski kie ruje go w powyższym terminie wra<s z aktami sprawy, pismem poleconym, do właściwej izby skarbowej i zawiadamia o tern ' jednocześnie pł~tnika wzgl. jego zast ę pcę.. takimże pismem '. zba karbowa jest obow iąz ioej w ciągu czterech tygodni P9 ' otrzymaniu sprzeciwu rozstrzygnąć spraw~ na wspólnem posiedzeniu z okręgowym urz;~ern :dernskirn. _i,. <tu, )t, Ch W razie nie uwzględnienia sprzeciwu izba skarbowa niezwłocznie wydaje płatnikowi względnh~ jego zastępcy zamieszc1ione na deklaracji (p. d. ust~ptł l) zaświadczenie, na podstllwie którego sprzed~ż mote nastąpić, i zawiadtlmia o tern powiatowy urzlld ziemski. ' O ile sprzeciw łu;:d.zie uwzględniony, izba skarbowa niezwłocznie zawiadamia o tern zarówno płat, n~ka, względnie jego zast<wc~ jakoteż powiatowy urząd ziemski. W takim wypadku sprzedaż nie będzie mogła lwstąpić. V. O Ueby V wypadkach, wspomni~h w usle:pie poprzednim, okazclr~ si~ róinica zdań mi~dzy izbą sksrbową a okr~owym urz~dem zlem~im, izba skarbowa prześle spraw~ w ci~gu dni S-u po orlby<:iu wspólnego posj.ędzenia Min i s..'tow i Skarbu, zzl.łączając obie opin}e. ',\inister Skarbu w porozumieniu z Pre{!<l!sem Głóv>JTego Urzędu Ziemskiego rozstrzygnie s.praw~ os'i:atecznie i z &wi~domi o decyzji osoby i urz~dy in. ' teresowane. V. Pr.zepi~anie tytułu własności nieruc.homogcl sprzedanej w tryhie, określonym w punktach poprzednich nast!iptć mo:że tylko pod tym w:artlmiem. re płatnik W2ig.lt;d:rue jego zastępca, oprócz innych aov,,,oclów, wymag.anych pl'ly przejściu prawa własności przez ustawy hipoteczne wzgl. skarbowe, prled., stawi następujące dąkumenty: l) zf.łświ~.dciteni.e w!:iponmiane w ust~pie, wzgl w usf:.t':pie 1l lub zijświackzenl~ o od rzuceniu sprzeciwu w Qst<.ltniej inst~ji (ustęp V);' ' 2) oryginalne pokwltowurue kasy skarbowej, zaświadczające, że cało cena kupna wraz z od setkami za zwłok~ (art. 47 US!etWy) została wptacona do kasy skarbowej na pocz~t cla~ niny. Wierzytelny odpis pokwitowania dołącza!;i~ do aktu sprzedaży, a oryginał pokwitowania ~wrac4 si, sprzedawcy. Wyżej podane przepisy stosuje się także w tych wypadkach, w których sprzedaż, o k reślona wart. 52 us1awy następuje za pośrednidwern instytucji, upoważnionej przez Główny Urząd Ziemshi do przep~o ~ wadzenia parcelacji wł~kszyc.h POSłacUośd złernswch. W b. d~iejnky aust r}uckie j i prą~klej~, Przez, wzmiankowane wart. 5? u ~ t~p drugi ustawy" s ądy na1eży rozumieć s ądy opi ękuńcze (pupilarne). fy1,inister Skarbu: Mic!xTl.ski Ministęr b. Dzielnicy Pruskiej: Wybiera' fvunist"er Spraw Wew~trz nyc.h;, St. Downarowic&

15 '., 'l!!"--.,.,...,, : N~ L Dziennik Us~w. Paz; 4~. 31 SP~3 fhejscowośc o C 11 a r n h: t e li z e m i e j s k i m VJ M a ł o P o 1 sc e ,;..;.. "--~,,,,. _~_, _... Załącznik Xl! l. dq 7. ~iasteczku~= ~-;;;;~;- M_ia_s_t_a_i _m_lfl_s_ te_c_z_k_a_"_+ P_o_w_i_at_. _p_o""l.. j.~ ty_c.z... n_y....r.lwernia Babice m:d Sanem Babke Baligród Białobożnica Bidy Kamięń Bircza Bobowa Borynia Brodzkle-Foh'larki Brzezinka Brzescze B~ljc:nóVJ Bukarzowce.Budy przeworskie Bukowsko Chorostków Czarny Dunajec Czehów Czernelica Cori:ków stary Cwdec Dembowi;:e Dubiecko Dunajów Dynów Felsztyn Frysztak Gdów Głogów Gologóry GrodzisKo Gwoździec Huczko Husaków wonicz Jablonów Jaćmierz Janów Jaśliska Jawiszowce Jaworzno Jel śnia Jedliq;e Jeziern:::t J~zicrzany Jezupol Kałusz-nowy Krzeszowice Kleparqw Knihinin kolonj:l ł~nihinin wieś Kołaczycę Kopyczyńte Korczyn<l ".. Chrzanów Przemyśl Oświęcim Lisko Czortków Złoczów Dobromil Grybów Turka Brody Oświęcim O:;vf ięcim f"iisko Roh3tyn Prze','{orsk Sanok ' Husiatyn Nowy-Targ Brzesko Horodenka Czortkóvl Stryżów Jaslo Przemyśl. Przemyślany ~ Brzozów Stary Si'imbor Strzyżów Wieliczka Rzeszów Z!oC:ZÓ'J Łańcut Kołomyja Dobromi! fvlościska ł'<rosno Pe:zynizyn Sanok Trembowla Sanok Biała. ~hrz8nów Żywiec Krosno Zborów Borszczów Stanisławów Kalusz Chrzanów Lwów StClnr:sławów Stanisławów J~s!o Husiatyn, Krosno. Korolówka Kozłów ł<:rośdenko Kukizów Krukienice K:ys~ynoęol L pm" Liszki. Lubier'i wielki Lubycza królcwsbl Lutoviska Lwów Łapanów Łanczyn Łącko Łąka Łysiec Magicrów "\aldan M",rjampol l'l~denice V\lelnica Milatyn nowy V\ilówka!ł\rażnica!J\.l'zygłód Mszana ~na Naro T. Narajów m. Niebylec Nowe miasto Nowe si'oło Obertyn Okocim Oles!yce m~ Olpiny Osiek Ottynia Pęreh!ńsko Pi ~tyń Podbuż Podkamień Potok złoty Potylicz Probużna Pruchnik Przeslaw Rablca RŻldłów Radomyśl Ranizów Rożnów Ryg.lice Rtochów Schodniea Skała Borszczów Brzeżany. Nowy-T'lrg Lwów tł\ościska Sokal Biała KrZ!ków Gródek Jag. Rawa-ruska Lisko Miasto Lwó.,dSt~rut ". Bochnia Nadwórna Nowy-Sącz Snmbor Bohorodczany Rawa-ruska \olbuszown Stanisławów DrohobY\";2: Borszczów Kamionka SiT. Żywiec Drohobycz Sanok Lil1l.~nowtl Ciesl ~n ów Brzeż"ny Strzyżów Dobromi! Zbaraż Horodenka Brzesko Cieszanów Jasło Jaso Tłumacz x-, Dolina.~, Kosów~t Drchobycź'li Brody r~'> 'S\ B uczacz :' ~; R('!wa-ruska"' i; Husiatyn ';i,.,.n Jarosław ".!-"-ielec Myślenice Brzesko Tmnobrzeg \'Colbuszowa Sniatyn Tarnów f'llielec Drohobyc~ Barszczów

16 , o -i";=~,c""'z~n-y~==-'"fl ~"~;~~~~~i:::;:;~: Ul Ościc ruskie Sokołówka Złoczów Uścic salw:! Sołotwina Bohorodczany Uście zielone Statlisławczyk Brody Uści eszko Stojanów Kamionl<3 str. W 2re). Stebnik Drohobycz Wcłd z i i Z Strusów " Trembowla \Vdkie oczy Strzeliska nowe Bóbrka Wielopo!::! si, r zyń skie Sucho5taw Husiatyn Winniki Szczawnica wyższa Nowy-Targ Wcjn iłów z' Si 6łkiem Slcrucin Dąbrowa W iś n iowczyk Szczurowa Brzesko WybrClrlówka Tarnaruda - Skalat Wygnanka Tartaków Sokal Wygoda Tłusłe.. Zdeszcz.yki Z:;kli cz yń Toporów Brody,Zabi::;r;:ów T ouste Skałat Z ab łoci e Trzciana Bochnia Zaaórze Trzebinia Chrzanów Zakiiczyn Tustanowice Drohobycz Zamars[i:ynów Tylicz Nowy-Sącz Zaiubir'lce Tymbark Lim:mowa Znicsi~nje TyrawZl wołoska Sanok Ż a bno Uhnów Rawa-ruska ;?:migród Ulas:kowice C:zc-rtl,6w Zorynia Uście-biskupie Barszczów c.~",~...».~"~~l'~l:.l.q't:~~ir~ Sa 1. l,_.:~,~,~~~t polll~! c~ny Gorlke Bochnia Buczucz z::; L:: szczykf Sol,al D0Ur.a Jaworów Ropczyce L\vó'JJ Podhaj':.e B óbrk~ Ccortków Dolina 13rr.esko J:'.. niców Zywiec Kdusz VJi'1'.li-::zka Lwów Nowy Sącz Lwów D~browa Jz::s!o Ł afl cut Załączmk N L S T fi L O!( fi T O R Ó ~i Wzór. zajmujących mieszkania lub pomieszczenia w dniu ogłos zen ia u~hrwy o nacb:wycz3jn.ej d., tw. ( " :>!. ' "), l amm.e' pans owej.. nazwa rruejo)cowoscl :...- przy u..._...-._._... W posla. dl OS. C. b u d ynt'.owej,;. J~ ~L1- ~L..._..._.._... ' _ n3.! e:-:ą<:aj - - ci o ( nazwis "l"" {O, l nh!~)...:... J _...._.-:... r---' -., rs '''O-Mk-~-al-sO~- 'wa-i-m-ia-st-ecz--k-a--;--sp-tr~oy'-"j~-i-at--;~:- --~,.!! o (1,.1 ~ [\:'.., c: <:l l ~.E ~. Pn: edzi~!k i te wypelnia nll:gistrat "" (.) ~) 1'l t:: o >l.. o N '" (J tu N tlj U., u a;tj..a rl,l li Przezna- 'N rj O:: ;j v czenie lość o....!z.! ~J 'J..!< ~ -g ~ o ~. ~'L: ~ Z~p!acono o ~. l'!a.:wisko. imię i zawód lokalu 2'0 o.. c:: ::> :-.. <!l' :3 'pokojów c Ol Kwotci ';V (na rnie- N (U V c~ -' Kwota.o lokatora (firma przed- u c, "t.'1 ~j o,c Ulgi (data i po-..2 'O szkanie, et> O~Vl d!1nirrj ~ (pornie-, - N t:;ooe daniny ~ ~t::n2 ;:J :si~iorstq.'()) ~!dep. v(:m (art. 3 zycja '-' Hczeń) i3b~ ::-: ' (J~.~ 10.>t: brutto netlo. \-:; skład ~ <ON h~ 1... O;T '" o o~ (: o.. u i 43) Dziennika. N i t. d.) o, C-l... '" tra 'if)...» O).~ o o ;c.. ~2 przychod,) E "-,, ~ tj,,, '" 0;:.2.:::;;: ~ 2:,! Marek Man~:{ Narcl: , J ' l l, M.:lreic.8 9 id Uwag! _._. u.. _. ----L, Podpis w!c (;c:cida!n. nien!cl; orno~ci U0 jego w st ~pcy ~ ' Warszawa. Tłoczono w Drukarni PaflSi:VOW;::j z polecea5n [~li!:! ~trp ~ p~.. uliie dliwo śd _._-----~ _...,...---, ~-_._ Konto czeh:owe Pocztowej t{a5y Osc.'lędnotc! N!;! " C::!:13 1G-3 mk. "

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo